Anda di halaman 1dari 2

PBS MATEMATIK - Borang Individu Nama Tingkatan 1 No K/P

Tarikh / : ………………………………………………………………………… : ………………………………………………………………………… : ………………………………………………………………………… Band (B) Ringkasan tajuk eviden Bab 1 : Nombor B!lat B1D1E1 Bilang# "eb!t# t!li" $%ingga &!ta' B2D1E1 Kenal pa"ti nilai tempat (an nilai (igit $%ingga &!ta' B3D1E1 B!n(arkan no b!lat B3D1E2 opera"i ) * + / B,D1E1 Kiraan opera"i gab!ngan B5D1E1 0en1ele"aikan ma"ala% Bab 2 : Ur!tan Dan Pola Nombor B2D2E1 %!rai nombor# "amb!ng !r!tan B2D2E2 "enarai nombor gan&il# genap2 Be3a genap gan&il B2D2E3 0engenalpa"ti 5iri*5iri nombor per(ana2 B2D2E, 0en1enaraikan gan(aan nombor*nombor b!lat2 B3D2E1 6engkapkan !r!tan no B3D2E2 nombor per(ana B3D2E3 7aktor# 7aktor per(ana B,D2E1 /an(aan "ep!n1a 2 / 3 nombor B,D2E2 /.TK B,D2E3 9ari 7aktor "ep!n1a B,D2E, :.TB Bab 3 : Pe5a%an B1D1E2 kenalpa"ti pe5a%an# ber5amp!r# ;a&ar (an tak ;a&ar2 B2D3E1 0en5ari pe5a%an "etara bagi pe5a%an 1ang (iberi2 B2D3E2 0en!kar nombor ber5amp!r kepa(a pe5a%an tak ;a&ar B3D3E1 opera"i ) * + / B,D3E1 <pera"i gab!ngan B5D1E1 0en1ele"aikan ma"ala% Bab , : Perp!l!%an B2D,E1 =akil pe5a%an * t!kar pe5a%an B2D,E2 nilai (igit perp!l!%an B2D,E3 ban(ing (!a no perp!l!%an B3D,E1 b!n(arkan B3D,E2 opera"i ) * + / B5D1E1 0en1ele"aikan ma"ala% Bab 5 : Perat!"an B2D5E1 k!antiti "bg perat!" B2D5E2 t!kar pe5a%an/perp!l!%an &a(i perat!" B,D,E1 perat!" kenaikan (an pen!r!nan B5D2E1 0en1ele"aikan ma"ala% Bab 4 : >nteger B1D1E3 0en1eb!t (an men!li" integer2 B2D4E1 ban(ing g!na "imbol ? @ B5D3E1 0en1ele"aikan ma"ala%

Tarikh

/

Band (B) Bab 7 : Ungkapan Algebra B1D2E1 B2D7E1 B2D7E2 B3D5E1 Bab : Uk!ran A"a" B1D3E1 B1D3E2 B1D3E3 B2D E1 B2D E2 B2D E3 B,D5E1 Bab - : .!(!t Dan /ari" B1D,E1 B2D-E2 B2D-E3 B3D4E1 B3D4E2 B,D4E1 B,D4E2 B,D4E3 Bab 18 : Poligon B1D5E1 B2D18E1 B2D18E2 B3D7E1 B3D7E2 B3D7E, B,D7E1 B,D7E2 B5D,E1 Bab 11 : Perimeter Dan 6! B2D11E1 B3D E1 B3D E2 B,D E1 B,D E2 Bab 12 : Pepe&al /eometri B1D4E1 B2D12E1 B3D-E1 B,D-E1 B,D18E1 B5D5E1

Penge"a%an 0!ri( ……………………………22 $

'

!(!t Dan /ari" Kenali "!(!t tir!"# tegak# 5aka%# re7lek"2 5iri2 gari" "elari# "eren&ang# ber"ilang 7a%ami "!(!t -8 Uk!r "!(!t2 6!ki"2 0engkela" "!(!t tir!"… 5iri "!(!t2 Nilai "!(!t gari" l!r!" 6!ki" g!na protraktor Kira "!(!t gari" l!r!" 1 8# lengkap 348 0en1ele"aikan 0a"ala% : Poligon 0engenalpa"ti 5iri*5iri poligon2 namakan Poligon N1atakan "i"i# b!5!# pepen&!r! 6akaran 6!ki" gari" "imetri / bent!k N1atakan 5iri "egitiga / "egiempat 6engkapkan bent!k "imetri 6!ki" "egitiga# "egiempat g!na protraktor# pembari" 0en1ele"aikan ma"ala% : Perimeter Dan 6!a" N1atakan Perimeter2 Tent!kan tapak# tinggi Kira Perimeter Kira 6!a" 0en1ele"aikan ma"ala% 0en1ele"aikan ma"ala% gab!ngan : Pepe&al /eometri 0engenalpa"ti ob&ek*ob&ek k!b!" (an k!boi(2 9iri*5iri k!b!"# k!boi( 6!ki" bentangan k!b!"# k!boi( B!at mo(el k!b!"# k!boi( Anggar (an 5ari i"ipa(! k!boi( 0en1ele"aikan ma"ala% Penge"a%an /!r! …………………………… $N>K NUA NAB>6AB BT 0U.Ringkasan tajuk eviden Ungkapan Algebra 0engg!nakan ab&a( !nt!k me.TA:A' .i"tem 12 &am2 . &am 0en1ele"aikan ma"ala% .& anggaran pan&ang# &i"im# ma"a pen!karan !nit pan&ang# &i"im# ma"a T!kar ma"a 12 &am (an 2.akili pembole%!ba%2 pembole%!ba%# "eb!tan 1 an!# pekali# "er!pa mengenal algebra# bilangan "eb!tan algebra perm!(a%kan !ngkapan algebra Uk!ran A"a" Uk!r pan&ang timbang# n1ata &i"im "e"!ai 0a"a "e"!ai2 .i"tem 2.