Anda di halaman 1dari 32

DSP Mathematics Tingkatan 2

Februari 2013
1
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
DOKUMEN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK
TINGKATAN 2

DSP Mathematics Tingkatan 2
Februari 2013
2

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi
individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara."DSP Mathematics Tingkatan 2
Februari 2013
3


MATLAMAT KURIKULUM MATEMATIK

Kurikulum Matematik Sekolah Menengah bertujuan untuk membentuk individu yang berpemikiran matematik dan berketerampilan mengaplikasikan
pengetahuan matematik dengan berkesan dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, supaya berupaya
menangani cabaran dalam kehidupan harian bersesuaian dengan perkembangan sains dan teknologi.


OBJEKTIF KURIKULUM MATEMATIK

Kurikulum matematik sekolah menengah membolehkan murid:
1. Memahami definisi, konsep, hukum, prinsip dan teorem yang berkaitan dengan Nombor, Bentuk dan Ruang dan Perkaitan.
2. Memperluaskan penggunaan kemahiran operasi asas tambah, tolak, darab dan bahagi yang berkaitan dengan Nombor, Bentuk dan Ruang
dan Perkaitan.
3. Menguasai kemahiran asas matematik iaitu:
- Membuat anggaran dan penghampiran
- Mengukur dan membina
- Memungut dan mengendali data
- Mewakilkan dan mentafsir data
- Mengenal perkaitan dan mewakilkannya secara matematik
- Menggunakan algoritma dan perkaitan
- Menyelesaikan masalah
- Membuat keputusan
4. Berkomunikasi secara matematik.
5. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.
6. Menghubungkaitkan ilmu matematik dengan bidang ilmu yang lain.
7. Menggunakan teknologi yang bersesuaian untuk membina konsep, menguasai kemahiran dan menyelesaikan masalah serta meneroka ilmu
matematik.
8. Membudayakan penggunaan pengetahuan dan kemahiran matematik secara berkesan dan bertanggungjawab.
9. Bersikap yang positif terhadap matematik.
10. Menghargai kepentingan dan keindahan matematik.

DSP Mathematics Tingkatan 2
Februari 2013
4


PENDAHULUAN

Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik
Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard.

Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai
apa yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini.

Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan
yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.


DSP Mathematics Tingkatan 2
Februari 2013
5


TAFSIRAN
o Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan
individu.

o Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran
holistik tentang individu.

o Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan di
mana kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua
iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih
qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran.

o Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan
dicapai.

o Evidens

Murid : Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan boleh buat
berdasarkan deskriptor.
Instrumen : Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam
bentuk produk atau proses seperti foto, grafik, artifak, laporan dan lain-lain.

o Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian
secara lisan, demonstrasi, ujian amali.
DSP Mathematics Tingkatan 2
Februari 2013
6


TAFSIRAN BAND
BAND PERNYATAAN BAND TAFSIRAN
1 TAHU
Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap
perkara yang asas.
2 TAHU DAN FAHAM
Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta
menjelaskan apa yang telah dipelajari.
3 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi.
4
TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT
DENGAN BERADAB
Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara
sistematik.
5
TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT
DENGAN BERADAB TERPUJI
Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, dengan mengikut prosedur atau
secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif.
6
TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT
DENGAN BERADAB MITHALI
Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyai keupayaan membuat
keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh
berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai
secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal.


DSP Mathematics Tingkatan 2
Februari 2013
7


BAND PERNYATAAN STANDARD
1 Tahu pengetahuan asas matematik.
2 Tahu dan faham konsep dalam matematik.
3 Tahu, faham dan boleh menggunakan kemahiran asas matematik.
4 Tahu, faham dan boleh menyelesaikan masalah matematik secara sistematik.
5
Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah yang kompleks dengan menggunakan
pelbagai kaedah.
6 Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik secara kreatif, inovatif dan berkesan.DSP Mathematics Tingkatan 2
Februari 2013
8

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

B1
TAHU

B1
Tahu pengetahuan asas matematik

B1D1
Mengetahui asas nombor kuasa dan
nombor punca kuasa

B1D1E1
Menyatakan
- nombor yang didarabkan dengan diri sendiri
sebagai nombor kuasa dua dan sebaliknya
- nombor yang didarabkan dengan diri sendiri
dua kali sebagai nombor kuasa tiga dan
sebaliknya


B1D2
Mengetahui asas ungkapan algebra

B1D2E1
Menyatakan
- pembolehubah dalam sebutan algebra dalam
dua pembolehubah atau lebih
- ungkapan algebra dalam dua atau lebih
pembolehubah
- bilangan sebutan dalam ungkapan algebra
yang diberi dalam dua atau lebih
pembolehubah


B1D3
Mengetahui asas persamaan linear

B1D3E1
Menyatakan
- sebutan algebra linear
- ungkapan algebra linear


B1D4
Mengetahui asas Teorem Pythagoras

B1D4E1
Menyatakan hipotenus bagi segi tiga bersudut
tegak.


DSP Mathematics Tingkatan 2
Februari 2013
9

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENSB1D5
Mengetahui perkara asas dalam satah
Cartesan

B1D5E1
Menyatakan paksi-x, paksi-y dan asalan pada satah
Cartesan.


B1D6
Mengetahui konsep asas bulatan

B1D6E1
Menyatakan bulatan sebagai satu set titik yang
sama jarak dari satu titik tetap.


B1D7
Mengetahui asas penjelmaan

B1D7E1
Menyatakan penjelmaan sebagai padanan satu-
dengan-satu antara titik pada satah.


DSP Mathematics Tingkatan 2
Februari 2013
10

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

2
Tahu dan
faham

B2
Tahu dan faham konsep dalam
matematik

B2D1
Memahami konsep nombor berarah

B2D1E1
Membanding dan menyusun tertib nombor
perpuluhan.


B2D2
Memahami nilai kuasa dua, kuasa tiga,
punca kuasa dua dan punca kuasa tiga


B2D2E1
Mencari nilai atau anggaran nilai
- kuasa dua suatu nombor
- punca kuasa dua suatu nombor
- kuasa tiga suatu nombor
- punca kuasa tiga suatu nombor
dengan / tanpa kalkulator
B2D2E2
Menentukan hubungkait di antara
- kuasa dua dan punca kuasa dua
- kuasa tiga dan punca kuasa tiga

B2D3
Memahami ungkapan algebra

B2D3E1
Menyatakan
- sebutan algebra dalam dua atau lebih
pembolehubah sebagai hasil darab
pembolehubah dengan suatu nombor.
- pekali dalam sebutan algebra dalam dua atau
lebih pembolehubah.
- sebutan serupa dan sebutan tidak serupa dalam
dua pembolehubah atau lebih.
- sebutan serupa untuk sebutan algebra yang
diberi.

B2D3E2
Menulis ungkapan algebra bagi suatu situasi
dengan menggunakan simbol huruf.
DSP Mathematics Tingkatan 2
Februari 2013
11

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS


B2D4
Memahami konsep persamaan linear


B2D4E1
Menyatakan hubung kait di antara dua kuantiti
dengan menggunakan simbol = atau = .

B2D4E2
Menentukan persamaan yang diberi adalah
- suatu persamaan linear.
- suatu persamaan linear dalam satu
pembolehubah.


B2D5
Memahami konsep nisbah, kadar dan
perkadaran

B2D5E1
Membanding
- dua kuantiti dalam bentuk a : b atau
b
a

- tiga kuantiti dalam bentuk a : b : c


B2D6
Memahami Teorem Pyhtagoras dalam
segi tiga bersudut tegak

B2D6E1
Menentukan hubungan di antara panjang sisi-sisi
sebuah segi tiga bersudut tegak.


B2D7
Memahami konsep koordinat

B2D7E1
Menandakan nilai pada kedua-dua paksi dengan
melanjutkan urutan nilai yang diberi pada paksinya.

B2D7E2
Menyatakan titik tengah bagi garis lurus yang
menyambungkan dua titik.


DSP Mathematics Tingkatan 2
Februari 2013
12

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS


B2D8
Memahami bahagian-bahagian bulatan

B2D8E1
Melabel bahagian-bahagian bulatan:
a. pusat bulatan
b. lilitan
c. jejari
d. diameter
e. perentas
f. lengkok
g. sektor
h. tembereng


B2D9
Memahami konsep penjelmaan dan
mengenalpasti jenis-jenis penjelmaan

B2D9E1
Mengenalpasti objek dan imejnya bagi suatu
penjelmaan yang diberi.

B2D9E2
Mengenalpasti
a. translasi.
b. pantulan.
c. putaran.

B2D9E3
Mengenalpasti
- sama ada suatu penjelmaan sebagai isometri
- sama ada dua rajah adalah kongruen.
DSP Mathematics Tingkatan 2
Februari 2013
13

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

B2D10
Memahami ciri-ciri pepejal geometri


B2D10E1
Menyatakan
- ciri-ciri geometri bagi prisma, piramid, silinder,
kon dan sfera
- bilangan permukaan bagi prisma, piramid,
silinder dan kon


B2D11
Memahami konsep asas data dalam
statistik

B2D11E1
Membuat pengkelasan data berdasarkan yang
mana boleh dikumpulkan secara
a. mengira.
b. mengukur.DSP Mathematics Tingkatan 2
Februari 2013
14

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

3
Tahu, Faham,
Boleh buat

B3
Tahu, faham dan boleh
menggunakan kemahiran asas
matematik

B3D1
Melakukan operasi kepada nombor
terarah

B3D1E1
Melakukan operasi :
a. darab
b. bahagi
yang melibatkan dua integer ke atas integer.

B3D1E2
Membanding dan menyusun pecahan secara tertib.

B3D1E3
Melakukan operasi tambah atau tolak atau darab
atau bahagi ke atas :
a. pecahan.
b. perpuluhan.
c. dua nombor berarah.


B3D2
Melakukan operasi asas berkaitan
nombor kuasa dua dan punca kuasa
dua

B3D2E1
Menentukan :
- nilai-nilai kuasa dua sempurna.
- sama ada suatu nombor itu merupakan nilai
kuasa dua sempurna
- nilai punca kuasa dua bagi kuasa dua
sempurna tanpa menggunakan kalkulator

B3D2E2
Melakukan operasi darab ke atas dua punca kuasa
dua bagi :
a. dua nombor yang sama.
b. dua nombor yang berlainan.DSP Mathematics Tingkatan 2
Februari 2013
15

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

B3D3
Mengendalikan operasi dalam
ungkapan algebra

B3D3E1
Mencari :
a. hasil darab dua sebutan algebra.
b. hasil bahagi dua sebutan algebra.


B3D3E2
Mempermudahkan ungkapan algebra dengan
mengumpulkan sebutan serupa.

B3D3E3
Mencari nilai suatu ungkapan algebra dengan
menggantikan huruf dengan suatu nombor.

B3D3E4
Melakukan operasi :
a. darab dan bahagi ke atas ungkapan algebra
dengan suatu nombor.
b. tambah dan tolak ke atas dua ungkapan
algebra.DSP Mathematics Tingkatan 2
Februari 2013
16

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENSB3D4
Mengendalikan operasi dalam
persamaan linear

B3D4E1
Menulis persamaan linear dalam satu
pembolehubah bagi pernyataan yang diberi dan
sebaliknya.

B3D4E2
Menentukan :
a. sama ada suatu nilai merupakan penyelesaian
bagi suatu persamaan linear dalam satu
pembolehubah.
b. penyelesaian bagi persamaan linear dalam
satu pembolehubah secara cuba jaya.

B3D4E3
Menyelesaikan persamaan linear dalam bentuk :
a. x + a = b.
b. x a = b.
c. ax = b.
d. b =
a
x

di mana a, b, c ialah integer dan x ialah suatu
pembolehubah.

B3D5
Mengendalikan operasi asas dalam
konteks nisbah, kadar dan perkadaran

B3D5E1
Menyatakan
- sama ada nisbah yang diberi adalah setara
- nisbah kepada sebutan terendah
- nisbah yang berkaitan dengan suatu nisbah
yang diberi.

B3D5E2
Menyatakan sama ada kuantiti yang diberi adalah
berkadaran.
DSP Mathematics Tingkatan 2
Februari 2013
17

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENSB3D6
Menggunakan teorem Phythagoras
dalam segitiga bersudut tegak

B3D6E1
Menentukan sama ada sebuah segi tiga itu
merupakan segi tiga bersudut tegak.


B3D7
Membuat binaan asas geometri

B3D7E1
Membina tembereng garis dengan ukuran yang
diberi.


B3D8
Menggunakan ciri-ciri asas koordinat
dalam satah Cartesan

B3D8E1
Memplot titik dan nyatakan
a. koordinat titik-titik yang jaraknya dari paksi-y
dan paksi-x diberi.
b. jaraknya dari paksi-y dan paksi-x, koordinat
titik-titik tersebut diberi.
c. koordinat bagi titik-titik pada satah Cartesan

B3D8E2
Menyatakan skala yang digunakan pada paksi-paksi
di mana skala pada paksi-paksi itu adalah :
a. sama.
b. tidak sama.

B3D8E3
Menandakan dan menyatakan koordinat bagi suatu
titik berdasarkan skala yang diberi

B3D8E4
Mencari jarak di antara dua titik yang mempunyai :
a. koordinat-y yang sama.
b. koordinat-x yang sama.

DSP Mathematics Tingkatan 2
Februari 2013
18

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENSB3D8E5
Mencari koordinat titik tengah bagi suatu garis lurus
yang menghubungkan dua titik yang mempunyai :
a. koordinat-y yang sama.
b. koordinat-x yang sama.


B3D9
Mengendalikan konsep asas lokus
dalam dua dimensi

B3D9E1
Menghurai dan melakar lokus bagi suatu titik yang
bergerak.

B3D9E2
Menentukan lokus bagi titik-titik dengan keadaan
jaraknya sentiasa sama dari :
a. satu titik tetap.
b. dua titik tetap.
c. suatu garis lurus.
d. dua garis lurus yang bersilang.


B3D10
Melukis bulatan berdasarkan ciri-ciri
yang diberi

B3D10E1
Melukis satu bulatan berdasarkan
a. jejari dan pusat
b. diameter
c. diameter yang melalui suatu titik tertentu.
dalam bulatan dan pusat
d. perentas yang melalui suatu titik pada lilitan
bulatan dan jarak
e. sektor atau saiz sudut pada pusat bulatan dan
jejari
yang diberi.

DSP Mathematics Tingkatan 2
Februari 2013
19

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENSB3D11
Mengendalikan algoritma berkaitan
lilitan dan luas bulatan

B3D11E1
Menghitung lilitan bulatan berdasarkan diameter
atau jejari yang diberi

B3D11E2
Menghitung panjang lengkok berdasarkan sudut
sektor dan jejari yang diberi

B3D11E3
Menghitung luas bulatan berdasarkan diameter atau
jejari yang diberi

B3D11E4
Menghitung luas sektor berdasarkan jejari dan sudut
pada pusat bulatan yang diberi


B3D12
Mengenalpasti ciri-ciri penjelmaan dan
menentukan imej

B3D12E1
Menentukan:
a. imej suatu objek di bawah suatu translasi yang
diberi.
b. ciri-ciri translasi.

B3D12E2
Menentukan :
a. imej suatu objek di bawah suatu pantulan
pada garisan yang diberi.
b. ciri-ciri pantulan.
c. imej suatu objek apabila paksi pantulan diberi.
d. paksi pantulan berdasarkan objek dan imej
yang diberi.


DSP Mathematics Tingkatan 2
Februari 2013
20

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

B3D12E3
Menentukan :
a. imej suatu objek di bawah suatu putaran
berdasarkan pusat, sudut dan arah putaran
yang diberi.
b. ciri-ciri putaran.
c. i. imej objek apabila pusat, sudut dan arah
putaran diberi.
ii. pusat, sudut dan arah putaran berdasarkan
objek dan imej yang diberi.

B3D12E4
Membina pola menggunakan isometri.

B3D12E5
Mengenalpasti kekongruenan di antara dua rajah
sebagai satu daripada ciri-ciri isometri.

B3D12E6
Menentukan ciri-ciri sisi empat berdasarkan
pantulan dan putaran.DSP Mathematics Tingkatan 2
Februari 2013
21


BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENSB3D13
Mengenalpasti pepejal berdasarkan ciri
yang diberi serta menggunakan rumus
untuk mencari luas permukaan pepejal
geometri

B3D13E1
Menyatakan jenis-jenis pepejal berdasarkan
bentangan yang diberi.

B3D13E2
Menghitung luas permukaan bagi :
a. prisma
b. piramid
c. silinder
d. kon
e. sfera
dengan menggunakan rumus.


B3D14
Mendapatkan maklumat asas daripada
data statistik


B3D14E1
Mengumpul dan merekod data secara sistematik.

B3D14E2
Menentukan :
a. kekerapan sesuatu data / nilai.
b. data yang mempunyai kekerapan terendah.
c. data yang mempunyai kekerapan tertinggi.

B3D14E3
Memperoleh maklumat dari :
a. jadual kekerapan.
b. piktogram.
c. carta palang.
d. graf garis.


DSP Mathematics Tingkatan 2
Februari 2013
22

PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

4
Tahu, Faham,
Boleh buat
dengan
beradab

B4
Tahu, faham dan boleh
menyelesaikan masalah matematik
secara sistematik.

B4D1
Mengendalikan operasi gabungan
dalam konteks nombor terarah


B4D1E1
Menyelesaikan masalah melibatkan operasi :
a. darab
b. bahagi
bagi integer.

B4D1E2
Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi:
a. tambah dan tolak
b. darab dan bahagi
bagi integer.

B4D1E3
Melakukan pengiraan melibatkan gabungan dua
atau lebih operasi dalam nombor berarah dengan
penggunaan kurungan.


B4D2
Membuat pengiraan dalam konteks
nombor kuasa dan nombor punca
kuasaB4D2E1
Melakukan pengiraan melibatkan :
a. kuasa dua suatu nombor.
b. kuasa dua dan punca kuasa dua.

B4D2E2
Melakukan pengiraan melibatkan :
a. kuasa tiga suatu nombor.
b. kuasa tiga dan punca kuasa tiga.


DSP Mathematics Tingkatan 2
Februari 2013
23

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS


B4D3
Mengendalikan operasi yang
melibatkan sebutan algebra

B4D3E1
Melakukan operasi darab dan operasi bahagi yang
melibatkan sebutan algebra.


B4D4
Menyelesaikan persamaan linear

B4D4E1
Menyelesaikan persamaan linear
- dalam bentuk ax + b = c, di mana a, b, c adalah
integer dan x ialah suatu pembolehubah
- dalam satu pembolehubah.


B4D5
Mengendalikan operasi untuk mencari
nisbah, kadar dan perkadaran


B4D5E1
Mencari nilai suatu kuantiti bila diberi :
a. nisbah dua kuantiti dan nilai satu kuantiti yang
lain.
b. nisbah dan hasil tambah dua kuantiti tersebut.

B4D5E2
Mencari nisbah bagi a : b : c bila diberi nisbah bagi
a : b dan b : c.

B4D5E3
Mencari nilai suatu kuantiti bila diberi :
a. nisbah bagi tiga kuantiti dan nilai satu daripada
kuantiti tersebut.
b. nisbah dan hasil tambah tiga kuantiti.
c. nisbah dan beza dua daripada tiga kuantiti
tersebut.DSP Mathematics Tingkatan 2
Februari 2013
24

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

B4D5E4
Mencari hasil tambah
- dua kuantiti bila diberi nisbah bagi kuantiti-
kuantitinya dan beza antara kuantiti tersebut.
- tiga kuantiti bila diberi nisbah dan beza antara
dua daripada tiga kuantiti.
B4D6
Menggunakan teorem Phythagoras
untuk menghitung panjang suatu sisi
dalam segi tiga bersudut tegak

B4D6E1
Menghitung :
a. panjang sisi yang tidak diketahui bagi segi tiga
bersudut tegak
b. panjang sisi bagi suatu rajah
dengan menggunakan Teorem Pythagoras.
B4D7
Membuat binaan melibatkan gabungan
ciri-ciri asas pembinaan geometri
B4D7E1
Membina suatu segi tiga bila diberi panjang setiap
sisi.

B4D7E2
Membina :
a. garis pembahagi dua sama serenjang bagi
satu tembereng garis yang diberi.
b. garis serenjang kepada suatu garis dan
melalui satu titik yang terletak pada garis
tersebut.
c. garis serenjang kepada suatu garis dan
melalui satu titik yang tidak terletak pada garis
tersebut.

B4D7E3
Membina :
a. sudut 60
o
dan 120
o

b. pembahagi dua sama sudut.

DSP Mathematics Tingkatan 2
Februari 2013
25


BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS


B4D8
Menggunakan ciri-ciri koordinat dalam
satah Cartesan dalam konteks jarak
dan titik tengah

B4D8E1
Mencari jarak antara dua titik dengan menggunakan
Teorem Pythagoras.

B4D8E2
Mencari koordinat titik tengah bagi garis yang
menyambungkan dua titik.


B4D9
Membina lokus dalam dua dimensi
berdasarkan ciri tertentu


B4D9E1
Membina lokus bagi titik-titik dengan keadaan
jaraknya sentiasa sama dari :
a. satu titik tetap.
b. dua titik tetap.
c. suatu garis lurus.
d. dua garis lurus yang bersilang.


B4D10
Menggunakan rumus dan pembinaan
geometri mencari ciri-ciri bulatan
berdasarkan kriteria yang diberi

B4D10E1
Menentukan :
a. pusat
b. jejari
bagi bulatan yang diberi dengan menggunakan
kaedah pembinaan geometri.DSP Mathematics Tingkatan 2
Februari 2013
26

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

B4D10E2
Menghitung :
a. jejari dan diameter diberi lilitan bagi satu
bulatan.
b. sudut sektor diberi panjang lengkok dan jejari
bulatan.
c. panjang jejari bulatan diberi panjang lengkok
dan sudut sektor.
d. jejari dan diameter diberi luas bagi satu
bulatan.
e. sudut sektor diberi jejari dan luas bulatan.
f. jejari diberi luas sektor dan sudut sektor.


B4D11

Menghuraikan penjelmaan dan
menentukan imej atau objek
B4D11E1
a. Menghuraikan translasi dengan menyatakan
arah dan jarak pergerakan juga dalam bentuk
|
|
.
|

\
|
b
a

b. Menentukan koordinat bagi :
i. imej, bila diberi koordinat objek.
ii. objek, bila diberi koordinat imej
di bawah satu translasi.

B4D11E2
a. Menghuraikan pantulan bila diberi objek dan
imej.
b. Menentukan koordinat bagi :
i. imej, bila diberi koordinat objek
ii. objek, bila diberi koordinat imej
di bawah satu pantulan.
DSP Mathematics Tingkatan 2
Februari 2013
27


BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

B4D11E3
a. Menghuraikan putaran bila diberi objek
dan imej.
b. Menentukan koordinat bagi :
i. imej, bila diberi koordinat objek
ii. objek, bila diberi koordinat imej
di bawah satu putaran.

B4D11E4
Menyelesaikan masalah melibatkan ciri kongruen.

B4D12
Menyelesaikan masalah melibatkan
pepejal geometri
B4D12E1
Melukis bentangan bagi prisma, piramid, silinder
dan kon.

B4D12E2
Membina model pepejal geometri apabila suatu
bentangan diberi.

B4D12E3
Menghitung ukuran :
a. panjang sisi
b. tinggi
c. tinggi hipotenus
d. jejari
e. diameter
bagi pepejal bila diberi luas permukaan dan
maklumat lain yang berkenaan.


DSP Mathematics Tingkatan 2
Februari 2013
28

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS


B4D13
Mewakilkan data dalam jadual,
piktograf, carta palang dan graf garis


B4D13E1
Penyusunan data dengan membina :
a. jadual gundalan.
b. jadual kekerapan.

B4D13E2
Membina :
a. piktograf
b. carta palang
c. graf garis
untuk mewakilkan data.


DSP Mathematics Tingkatan 2
Februari 2013
29

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

5
Tahu, faham
dan boleh buat
dengan
beradab terpuji

B5
Menggunakan pengetahuan dan
kemahiran matematik dalam
menyelesaikan masalah yang
kompleks dengan menggunakan
pelbagai kaedah

B5D1
Membuat penyelesaian masalah
melibatkan gabungan operasi dalam
konteks nombor terarah


B5D1E1
Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan
operasi penambahan, penolakan, pendaraban dan
pembahagian bagi integer termasuk penggunaan
kurungan dalam konteks nombor berarah.


B5D2
Membuat penyelesaian masalah
melibatkan operasi gabungan dalam
konteks nombor kuasa dan nombor
punca kuasa

B5D2E1
Melakukan pengiraan yang melibatkan
penambahan, penolakan, pendaraban,
pembahagian dan gabungan operasi ke atas kuasa
dua, punca kuasa dua, kuasa tiga dan punca kuasa
tiga.


B5D3
Membuat penyelesaian masalah dalam
konteks persamaan linear

B5D3E1
Menyelesaikan masalah yang melibatkan
persamaan linear dalam satu pembolehubah.


B5D4
Membuat penyelesaian masalah dalam
konteks nisbah, kadar dan perkadaran


B5D4E1
Menyelesaikan masalah yang melibatkan:
a. nisbah dan perkadaran.
b. nisbah dalam tiga kuantiti.


B5D5
Menggunakan teorem Phythagoras
dalam penyelesaian masalah
melibatkan segitiga bersudut tegakB5D5E1
Menyelesaikan masalah yang melibatkan:
a. Teorem Pythagoras.
b. akas Teorem Pythagoras.


DSP Mathematics Tingkatan 2
Februari 2013
30

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS


B5D6
Membina segi tiga dan segi empat
melibatkan gabungan ciri-ciri asas
pembinaan geometri

B5D6E1
Membina:
a. segi tiga yang diberikan satu sisi dan dua
sudut.
b. segi tiga yang diberikan dua sisi dan satu
sudut.
c. garisan selari.
d. segi empat selari yang diberikan ukuran sisi
dan sudut.


B5D7
Membuat penyelesaian masalah
menggunakan ciri-ciri koordinat dalam
satah Cartesan

B5D7E1
Menyelesaikan masalah yang melibatkan
koordinat, jarak di antara dua titik dan titik tengah.


B5D8
Menentukan persilangan dua lokus
melalui pembinaan lokus dalam dua
dimensi berdasarkan ciri tertentuB5D8E1
Menentukan persilangan dua lokus dengan melukis
kedua-dua lokus itu dan menanda titik / titik-titik
persilangan yang memenuhi syarat kedua-dua lokus
itu.


B5D9
Membuat penyelesaian masalah dalam
bulatan menggunakan rumus dan
berdasarkan kriteria yang diberi

B5D9E1
Menyelesaikan masalah yang melibatkan :
a. lilitan bulatan.
b. lengkok suatu bulatan.
c. luas bulatan.
d. luas sektor dan luas bulatan.

B5D9E2
Menghitung luas bulatan yang diberi lilitan dan
sebaliknya.
DSP Mathematics Tingkatan 2
Februari 2013
31

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS


B5D10
Membuat penyelesaian masalah dalam
penjelmaan

B5D10E1
Menyelesaikan masalah yang melibatkan :
a. translasi.
b. pantulan.
c. putaran.


B5D11
Membuat penyelesaian masalah yang
melibatkan pepejal geometri

B5D11E1
Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas
permukaan pepejal geometri.


B5D12
Membuat penyelesaian masalah yang
melibatkan perwakilan graf dan carta
statistik

B5D12E1
Menyelesaikan masalah yang melibatkan :
a. piktograf.
b. carta palang.
c. graf garis.

DSP Mathematics Tingkatan 2
Februari 2013
32


BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

6
Tahu, Faham,
Boleh buat
dengan
Beradab
Mithali


B6
Menguasai dan mengaplikasi
pengetahuan dan kemahiran
matematik secara kreatif, inovatif
dan berkesan


B6D1
Menyelesaikan masalah matematik
dalam suatu situasi secara kreatif dan
inovatif.

B6D1E1
Menyelesaikan masalah matematik dalam suatu
situasi yang melibatkan gabungan pengetahuan dan
kemahiran matematik secara kreatif dan inovatif.

Atau

Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk
persembahan, penulisan, projek atau permainan
yang menggunakan pengetahuan dan kemahiran
matematik secara kreatif dan inovatif.