Anda di halaman 1dari 12

KBSR DAN KSSR

1.0 PENDAHULUAN Pembangunan kurikulum merupakan satu proses yang dinamik dan berterusan. Kurikulum sekolah rendah mula diperkenalkan pada tahun 1983 dengan menggunakan nama Kurikulum Baru Sekolah Rendah. Pada tahun 1993, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR diperkenalkan. KBSR disemak semula pada tahun !""3 kerana dasar Penga#aran dan Pembela#aran Sains dan $atematik dalam Bahasa %nggeris (PPS$% . KBSR (semakan telah digubal semula men#adi Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR selaras dengan teras kedua Pelan %nduk Pembangunan Pendidikan (P%PP . Semua sekolah rendah di $alaysia akan menggunakan satu kurikulum baru yang dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR . Kurikulum ini akan di#alankan se&ara berperingkat di seluruh $alaysia bagi murid 'ahun Satu !"11. %a selaras dengan perkembangan dan permintaan semasa yang menuntut modal insan yang lebih berkualiti se#a#ar dengan (aman yang serba ma#u dan mampu bersaing di peringkat global. Proses penga#aran dan pembela#aran akan menggunakan modul yang akan menggantikan buku teks. )uru*guru yang telah dilatih untuk melaksanakan KSSR dan ianya diharapkan dapat meningkatkan penguasaan murid*murid sekolah rendah khususnya dalam Bahasa $elayu dan Bahasa %nggeris. Kurikulum berbentuk modular itu akan memberi peluang kepada semua pela#ar melalui proses pembela#aran mengikut kemampuan sendiri. %a #uga memupuk sikap bertanggung#a+ab terhadap pembela#aran sendiri menerusi akti,iti eksplorasi yang boleh menyerlahkan potensi mereka. Kurikulum itu akan menekankan kreati,iti, ino,asi dan keusaha+anan merentasi semua mata pela#aran. Sebagai usaha membentuk pela#ar seimbang dari segi akademik dan kesukanan, kurikulum baharu akan men#adikan sukan sebagai sub#ek mata pela#aran. 2.0 DEFINISI $enurut -rnstein dan .unkin (1988 , kurikulum merupakan satu ran&angan tindakan atau satu dokumen bertulis yang mengandungi strategi untuk men&apai matlamat yang diha#ati. $anakala menurut $ohd /aud (1990 , kurikulum ialah satu budaya atau ilmu pengetahuan untuk memandu guru menga#ar kumpulan murid tertentu. Kamus /e+an edisi

2.1 Kurikulum

$enguasai asas yang kukuh dalam kemahiran mengira dan menggunakannya menyelesaikan masalah harian3 4. $enguasai kemahiran asas berbahasa iaitu bertutur. rohani.3 Tran !"rma i Kurikulum /alam konteks trans1ormasi kurikulum.2 $%&'kti! KBSR Bagi men&apai matlamat tersebut.harmonis dan berakhlak mulia. emosi dan #asmani bagi melahirkan insan yang seimbang. seimbang dan bersepadu.keempat pula mentakri1kan kurikulum sebagai skop dan isi kandungan sesuatu mata pela#aran di sekolah atau senarai kesemua mata pela#aran di sekolah.0 KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH (KBSR) 3. $enguasai kemahiran ber1ikir3 5. pendidikan di peringkat rendah bertu#uan untuk membolehkan untuk membolehkan murid2 1. $enguasai bahasa $elayu sesuai dengan kedudukannya sebagai Bahasa bahasa rasmi negara3 !. menulis dan memahami bahasa %nggeris selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua3 dalam bahasa Kebangsaan dan . 2. kaedah pentaksiran.1 #atlamat KBSR $atlamat pendidikan sekolah rendah adalah untuk memastikan perkembangan potensi murid se&ara menyeluruh. 3. peruntukan masa. bahan kurikulum dan pengurusan sekolah 3. memba&a. Bertutur. $enguasai kemahiran bela#ar3 0. 2. pedagogi. trans1ormasi memba+a maksud proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik berdasarkan kurikulum persekolahan sedia ada dengan mengambil kira keperluan*keperluan perubahan kepada aspek asas kurikulum2 struktur kandungan.2 Standard Standard pula ditakri1kan oleh Kamus /e+an edisi keempat sebagai sesuatu yang dapat diterima (diiktira1 dan di#adikan dasar untuk mengukur sesuatu yang lain. memba&a dan menulis dalam pengantar sekolah3 3. Perkembangan ini meliputi aspek*aspek intelek.

$empunyai pengetahuan. $en#aga kesihatan dan ke&ergasan diri3 13. memba&a dan menulis . nilai merentas kurikulum. darab dan bahagi. $enyakini asas*asas keimanan. $engamalkan sikap dan perlakuan yang berpandukan nilai murni yang asas bagi amalan hidup. strategi P9P yang berpusatkan murid. bahasa merentas kurikulum.6. meminati.iti3 dan. Penyerapan nilai*nilai murni dilakukan se&ara menyeluruh melalui semua mata pela#aran. Penekanan /an 'umpuan KBSR ialah seperti kemahiran asas 3$ ($eliputi kemahiran mendengar. $engembangkan bakat dan kreati. $enguasai kemahiran memba&a. 7spek yang terkandung dalam kemahiran asas ialah 3$ ialah kemahiran pertuturan. penga#aran nilai*nilai murni di#alankan se&ara khusus.3 P'n'kanan Dalam KBSR Penekanan utama ialah Kemahiran 7sas 3$ iaitu memba&a. minat serta kepekaan terhadap manusia dan sekitar3 1". menger#akan amal ibadat dan mengamalkan mulia3 15. penilaian berterusan serta pemulihan dan pengayaan. Patriotisme merentas kurikulum. tolak. $embina semangat patriotisme3 16.iti3 14. ke1ahaman. $enguasai kemahiran serta membina minat dan sikap yang positi1 terhadap keusaha+anan dan produkti. penulisan serta amalan dalam penggunaan empat operasi matematik iaitu tambah. pemba&aan. $emahami. $embina daya kepimpinan dan daya keyakinan diri3 9. menulis dan mengira. menikmati dan menyertai akti. Bagi mata pela#aran 7gama %slam.iti*akti. bertutur.iti amal. $enguasai kemahiran sainsti1ik dan teknikal3 11. men#adikannya akhlak tertentu dan rekreasi alam 3. mengha1a( dan memahami pengertian ayat*ayat dalam 7l*8uran bagi murid %slam3 10. 18. . pendengaran. $emperolehi ilmu pengetahuan dan berusaha menambahnya3 8. kesenian dalam lingkungan kebudayaan nasional3 1!. kemahiran ber1ikir.

. )uru #uga harus men#alankan kaedah Penga#aran dan Pembela#aran yang baik bagi menghasilkan penga#aran dan pembela#aran yang lebih bermakna.simulasi. berpasangan atau pun indi. ruang pameran hasil ker#a. kemahiran dan nilai digabungkan supaya +u#ud kesepaduan dari segi intelek. /ari segi aspek emosi sosial pula bi#ak dalam penggunaan bahasa yang mesra. sudut pembela#aran dilengkapkan dengan bahan yang interakti1.( K"n ') B'r ')adu :nsur pengetahuan. memberikan penghargaan di atas usaha murid supaya dapat membantu dan membina si1at berani. pro#ek. kumpulan. men#alankan penilaian yang berterusan. keupayaan guru memahami muridnya dan mempelbagaikan penggunaan teknik. Pembela#aran di bilik dar#ah diperkukuhkan melalui kokurikulum. berkesan dan menyeronokkan guru hendaklah menggunakan kaedah yang melibatkan murid Pembentukan kumpulan berdasarkan kepada se&ara akti1. seseorang guru seharusnya me+u#udkan suasana persekitaran yang merangsang pembela#aran melalui kemudahan 1i(ikal kelas iaitu dengan menyediakan ruang untuk pembela#aran yang selesa. me+u#udkan peluang murid menilai ker#a mereka. menyediakan suasana pembela#aran yang menggalakkan murid membuat keputusan se&ara rasional. bahan ru#ukan untuk penggunaan murid. Pelbagai kaedah boleh di#alankan melalui akti. sumbangsaran. emosi dan #asmani. ber&erita. kebolehan murid yang hampir* )uru boleh mengelolakan se&ara kelas.idu. lakonan.* Strat'+i P'n+a&aran dan P'm%'la&aran /alam men#alankan penga#aran dan pembela#aran yang berpusatkan kepada murid. tun#uk a#ar. rohani. melatih murid menguasai kemahiran bela#ar dalam kemahiran ber1ikir serta mengambil tindakan segera terhadap masalah pembela#aran murid. %anya merangkumi aspek teori dan amali serta nilai murni bagi melahirkan insan yang seimbang. hampir sama ataupun kepada kebolehan yang pelbagai. 3.3.iti seperti . Selain itu guru #uga haruslah mengamalkan prinsip*prinsip tertentu dalam proses penga#aran dan pembela#aran seperti dengan melibatkan murid se&ara akti1. yakin dan daya#uang. bahan pembela#aran yang men&abar daya pemikiran. melatih murid meneroka pelbagai &ara dalam menyelesaikan tugasan. la+atan. $emberi peluang murid mendapatkan pengalaman yang berulang kali dalam situasi yang berlainan. main peranan dan pidato. permainan.

$atematik. kaedah pentaksiran. kogniti1. menulis. $odul 7sas 'ema pula terdiri daripada /unia Sains dan 'eknologi.1 Prin i) KBSR 0 KSSR Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah ( KBSR digubal berlandaskan prinsip*prinsip yang selaras dengan @alsa1ah Pendidikan Kebangsaan. mengira dan menaakul serta kemahiran asas teknologi komunikasi dan maklumat (%?' . Sementara tahap dua sekolah rendah (tahun 4 hingga 5 akan tertumpu kepada pengukuhan dan aplikasi 4$.idu se&ara menyeluruh. peruntukan masa. perkembangan indi. kemahiran asas %?'. $odul 7sas 'ema dan $odul 7sas .. P'nilaian Penilaian 1ormati1 ialah penilaian sepan#ang masa.lekti1 pula pilihan bahasa seperti Bahasa 'amil. Pendidikan $oral. perkembangan sosioemosi. Pendidikan %slam. 'an Sri 7limuddin $ohd /om. $alaysia =egaraku serta Seni >isual dan $u(ik. KSSR tidak menggantikan tetapi seiringan dengan KBSR. Bahasa %nggeris. organisasi. pendidikan yang sama untuk semua murid. 'ahap satu sekolah rendah (tahun 1 hingga 3 akan tertumpu kepada penguasaan 4$ (memba&a. kerohanian. Penilaian sumati1 di#alankan di akhir sesuatu tempoh pembela#aran (. 1i(ikal. bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah. KSSR merupakan satu trans1ormasi pendidikan. 7ntara kandungan prinsip KBSR ialah pendekatan bersepadu. kandungan. $odul 7sas . sikap dan nilai.0 PERSA#AAN KBSR DEN/AN KSSR *. KSSR membahagikan mata pela#aran kepada tiga modul iaitu $odul 7sas 'eras. perkembangan sosioemosi. KSSR mula dilaksanakan se&ara berperingkat mulai tahun !"11.iti kemahiran dibilik dar#ah . $odul 7sas 'eras merangkumi mata pela#aran Bahasa $elayu.Selain itu. murid sekolah rendah la(imnya mudah memperolehi ilmu dan kemahiran melalui akti. 1i(ikal. iaitu proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk. kerohanian. Bahasa ?ina atau Bahasa 7rab.0 KURIKULU# STANDARD SEK$LAH RENDAH -KSSR. pedagogi.3. pendidikan seumur hidup. $enurut Ketua Pengarah Pela#aran $alaysia.. *. Pendidikan <asmani dan Pendidikan Kesihatan. sikap dan nilai.lekti1.

bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah. peruntukan masa dan pengurusan kurikulum untuk membangunkan KSSR. menulis dan mengira diterapkan dalam kalangan murid*murid sekolah rendah. #usteru semua akti. pendidikan yang sama untuk semua murid dan pendidikan seumur hidup. KSSR merupakan satu trans1ormasi pendidikan. kandungan. .iti pembela#aran dalam bilik dar#ah untuk mengukur tahap ke1ahaman dan penguasaan murid*murid. penegasan kurikulum.. KSSR menyepadukan beberapa disiplin ilmu untuk men#adikan penga#aran dan pembela#aran (P 9 P lebih menarik.iti pembela#aran harus dihubungkaitkan dengan pengalaman hidup mengikut peringkat. bertukar pendapat dan ker#asama dalam kalangan murid sekolah rendah. 7khir sekali.Prinsip KBSR #uga memberi penekanan kepada nilai yang merentas kurikulum sedia ada. 'rans1ormasi kurikulum persekolahan merupakan usaha menyusun semula dan menambah baik kurikulum sedia ada bagi memastikan murid dibekalkan dengan pengetahuan.organisasi. pedagogi. peruntukan masa. Penguasaan kemahiran 3$ iaitu kemahiran memba&a. penambahbaikan dilakukan kepada reka bentuk.iti organisasi dan pengurusan bilik dar#ah perlu 1leksibel. Kementerian Pela#aran $alaysia telah membuat penanda arasan dengan kurikulum negara ma#u bagi memastikan kurikulum persekolahan kebangsaan setanding dengan pendidikan global. $elalui trans1ormasi kurikulum. organisasi. kaedah pentaksiran. penilaian perlu diintergrasikan dalam semua akti.iti dibilik dar#ah harus membolehkan murid mengembangkan pemikiran kritis dan kreati1 serta melibatkan diri mereka se&ara akti1 dalam proses menguasai kemahiran asas selain akti. pedagogi. Prinsip KSSR adalah berasaskan prinsip KBSR. /isamping itu. iaitu proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk. menyeronokkan dan bermakna.an dengan keperluan semasa bagi menghadapi &abaran abad ke*!1. /alam proses trans1ormasi kurikulum.berbanding dengan pengalaman hidup mereka. $enurut Ketua Pengarah Pela#aran $alaysia. KSSR tidak menggantikan tetapi seiringan dengan KBSR. KSSR mempunyai empat prinsip iaitu pendekatan bersepadu. KSSR dilaksanakan se&ara berperingkat mulai !"11 bermula dengan 'ahun 1 disemua sekolah rendah seluruh negara. Suasana kondusi1 sekolah adalah untuk memberi peluang dan galakkan interaksi sosial . kemahiran dan nilai yang rele. perkembangan indi.7kti.idu se&ara menyeluruh. /engan berlandaskan @alsa1ah Pendidikan Kebangsaan (@P= dan mengekalkan prinsip KBSR. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR diperkukuhkan serta ditambah baik dan dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR . 'an Sri 7limuddin $ohd /om.

berkesan dan menyeronokkan guru hendaklah menggunakan kaedah yang melibatkan murid se&ara akti1. keupayaan guru memahami muridnya serta penggunaan teknik yang pelbagai dapat men#adi perangsang kepada murid*murid untuk teus bela#ar. )uru #uga hendaklah membimbing serta melatih murid meneroka pelbagai &ara dalam menyelesaikan tugasan dan #uga memberi peluang kepada murid mendapatkan pengalaman yang berulang kali dalam situasi yang berlainan. $enyediakan suasana pembela#aran yang menggalakkan murid membuat keputusan se&ara rasional #uga merupakan prinsip*prinsip P9P yang mesti guru laksanakan dalam KBSR. seseorang guru seharusnya me+u#udkan suasana persekitaran yang dapat merangsang pembela#aran. guru hendaklah mengamalkan prinsip*prinsip tertentu dalam proses penga#aran dan pembela#aran. <ika dapat memu#udkan ruang pembela#aran yang selesa serta sudut pembela#aran dilengkapkan dengan bahan yang interakti1. Bagi menghasilkan penga#aran dan pembela#aran yang lebih bermakna.idu . 7spek sosioemosi mestilah diterapkan oleh guru kepada murid*murid seperti penggunaan bahasa yang mesra. Pelbagai kaedah boleh di#alankan melalui akti.iti berkumpulan seperti simulasi. Selain itu.2 Strat'+i P'n+a&aran dan P'm%'la&aran KBSR men#alankan strategi penga#aran dan pembela#aran (P9P yang berpusatkan kepada murid. 7ntaranya ialah guru hendaklah melibatkan murid se&ara akti1 dalam P9P di dalam kelas selain men#alankan penilaian yang berterusan serta me+u#udkan peluang murid menilai ker#a mereka. yakin dan daya #uang serta melatih murid menguasai kemahiran bela#ar dalam kemahiran ber1ikir. Bahan*bahan ru#ukan tersebut mestilah bahan pembela#aran yang men&abar daya pemikiran murid*murid. )uru #uga hendaklah memberikan penghargaan di atas usaha murid supaya dapat membantu dan membina si1at berani. lakonan. )uru boleh mengelolakan se&ara kelas. permainan. danpro#ek. Ruang pameran hasil ker#a murid*murid seperti bahan pembentangan dan nota*nota ringkas yang diberikan guru bolehlah disediakan di dalam bilik dar#ah untuk di#adikan bahan ru#ukan untuk penggunaan murid. Kaedah Penga#aran dan Pembela#aran #uga antara strategi P9P dalam KBSR. kumpulan.*.idu. 7kti. Pembentukan kumpulan berdasarkan kepada kebolehan murid yang hampir*hampir sama ataupun kepada kebolehan yang pelbagai. )uru hendaklah mengambil tindakan segera terhadap masalah pembela#aran murid agar murid terrsebut dapat membuat keputusan yang tepat untuk menyelesaikan masalah mereka. dapatlah murid*murid men#adi bersemangat untuk bela#ar didalam bilik dar#ah. 7ntara strategi yang boleh diambil kira ialah 1aktor Kemudahan 1i(ikal kelas. berpasangan atau pun indi.iti indi.

Pendekatan yang digunakan mestilah memberi peluang pembela#aran yang tidak terhad kepada murid dan #uga mengambil kira kepelbagaian ke&erdasan murid.. dan #uga pembela#aran masteri.0 PERBE1AAN KBSR DEN/AN KSSR . dan pemulihan. menghargai +arisan. Penga#aran dan pembela#aran #uga perlulah bertema ia adalah bagi membolehkan murid menyerap pelbagai ilmu dan disiplin lain. penyerapan. pembela#aran melalui bermain. %ni selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dalam @alsa1ah Pendidikan =egara. Saadun Kasim yang merupakan Aang /i Pertua $a#lis )uru Besar Bilayah Persekutuan Kuala Cumpur. hal persendirian dan isu kemasyarakatan. pembela#aran se&ara konstrukti. pembela#aran se&ara kontekstual. pengayaan. guru*guru adalah digalakkan untuk menggunakan pelbagai kaedah menga#ar yang sesuai dengan kebolehan murid. =amun demikian. 'erdapat lima . main peranan dan berpidato sangat sesuai untuk melatih murid membentuk keyakinan diri dan men&ungkil bakat yang ada. Keberkesanan penga#aran dan pembela#aran adalah bergantung kepada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu menga#ar yang dapat merangsang dan menggalakkan murid*murid berkomunikasi.1 Ka'da2 P'ntak iran $enurut )uru Besar Sekolah Kebangsaan (SK 'aman Bukit $aluri.Selain itu. pembela#aran luar bilikdar#ah. %a adalah sama dengan strategi yang digunakan dalam KBSR. pembela#aran berasaskan pro#ek. sumbangsaran.asi dalam diri murid serta isu*isu semasa.seperti ber&erita.iti dan ino. Kurikulum standard menegaskan penggunaan pelbagai pendekatan penga#aran dan pembela#aran seperti hands*on learning. SPPK bermatlamat untuk mengurangkan tekanan peperiksaan a+am.isme. penemuan. . Strategi yang digunakan #uga adalah pendekatan berpusatkan murid iaitu sesuatu P9P itu haruslah berpusatkan murid bagi membolehkan mereka berinteraksi dan menguasai kemahiran bela#ar melalui pengalaman sendiri. inkuiri. Bagi KSSR pula Strategi penga#aran dan pembela#aran di peringkat sekolah rendah menekankan penggabung#alinan. memperkukuh Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS . pentaksiran holistik dan berterusan serta membina modal insan dengan lebih berkesan. penilaian. Bagi tu#uan ini peran&angan dan penentuan tema penga#aran meliputi pelbagai bidang ilmu. dan ber1ikir. pembaharuan yang diperkenalkan KSSR adalah Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK . berinteraksi. /i dalam KSSR #uga proses penga#aran dan pembela#aran sekolah rendah menggalakkan penggunaan pelbagai kaedah menga#ar atau lebih dikenali sebagai kepelbagaian teknik.. meng&ungkil daya kreati. memperbaiki pembela#aran murid.

$enurut /atu /r <ulaihi Bu#ang. . Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum.nam tun#ang ini akan dilaksanankan se&ara berperingkat bermula 'ahun satu sehingga 'ahun enam. sukan dan kokurikulum. iaitu pentaksiran 1ormati1 dan pentaksiran sumati1. pentaksiran psikometrik. pentaksiran sekolah. Pendidikan seks dia#ar menerusi Pendidikan Kesihatan di ba+ah $odul 'eras 7sas bagi tahap satu. penyakit seksual ber#angkit. manakal kebolehan dalam membuat keputusan men#adi pengisian kepada tun#ang kemahiran kendiri. Kementerian Pela#aran $alaysia.%>. $aklumat itu dalam bentuk kualitati1 atau kuantitati1 mengikut standard ditetapkan sekolah. Kesihatan dan tingkah laku seksual membi&arakan amalan seks sepan#ang kehidupan. )uru tidak dibenar membandingkan murid serta meletakkan skala yang menun#ukkan kedudukan mereka seperti digunakan sebelum ini. perhubungan.iti #asmani.. kehamilan. Pentaksiran sekolah dibahagikan kepada dua bahagian. $urid turut didedahkan mengenai perkah+inan dan kekeluargaan yang merangkumi tanggung#a+ab sebagai ibu bapa. kaedah mengelakkan hubungan seksual.erbal mengenai &ara meningkatkan pembela#aran murid.kaedah pentaksiran yang dilaksanakan melalui SPPK iaitu pentaksiran akti. Pentaksiran sumati1 dilakukan pada hu#ung pembela#aran dengan membuat pertimbangan dan penilaian prestasi murid dalam meneruskan pembela#aran. /i ba+ah pentaksiran sekolah. 1antasi. . ibu bapa dan organisasi luar. pengetahuan mengenai pendidikan seks hanya me+akili 60 peratus daripada keseluruhan pengisian kurikulum baru sub#ek berkenaan. $enurut beliau lagi. Pentaksiran 1ormati1 membabitkan proses sepan#ang pembela#aran murid menggunakan pelbagai kaedah dalam melapor maklumat selain membuat penilaian sama ada bertulis atau . kesihatan dan tingkah laku seksual serta masyarakat dan budaya. perhubungan pula men#urus mengenai kasih sayang dan persahabatan. . perkembangan manusia mendedahkan murid mengenai pengetahuan sistem reprodukti1 manusia. setiap sekolah bertanggung#a+ab melaksanakan sistem pentaksiran sendiri yang diran&ang dan diperiksa guru membabitkan murid. perkah+inan dan kekeluargaan.nam tun#ang yang men#adi teras pengisian pendidikan seks men&akupi perkembangan manusia. .2 Kandun+an KSSR 'erdapat perubahan berlaku pada semua mata pela#aran. . kemahiran kendiri. peperiksaan pusat serta pentaksiran pusat.

'ambahan pula. Kali terakhir Kurikulum Pendidikan $alaysia mengalami perubahan adalah pada tahun !""3. mengira ditekankan. 3" #an !"11 3. iaitu proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk. rohani. Penaakulan berupaya mengembangkan kapasiti pemikiran logikal dan dan kapasiti pemikiran kritis. #asmani. peruntukan masa. menulis. Penaakulan merupakan asas penting untuk memahami matematik dengan lebih berkesan dan men#adikan pengertian tentang matematik lebih bermakna.0 KESI#PULAN Kehendak*kehendak kurikulum sekolah perlu dilaksanakan di semua sekolah. mata pela#aran $atematik turut mengalami perubahan. organisasi.7%/S. harmonis dari segi intelek. konsep 4$ ditekankan (memba&a. kandungan.arian. emosi dan #asmani serta menyediakan mereka untuk menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke*!1. Sebagai &ontoh. Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR mendukung &ita*&ita murni dan unggul dengan semangat @alsa1ah Pendidikan Kebangsaan dan /asar Pendidikan Kebangsaan bertu#uan melahirkan murid yang seimbang serta berkembang se&ara menyeluruh dari segi intelek. bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah. murid dia#ar tentang konsep keseluruhan bagi memastikan mereka memahami tentang konsep separuh dan suku. KSSR adalah satu trans1ormasi pendidikan. mengira. pedagogi. menulis.(Berita . -leh itu. untuk topik Pe&ahan 'ahun satu. ker#asama pelbagai pihak amat diperlukan bagi mengatasi kekangan*kekangan yang timbul. %su berkaitan seks dan perundangan pula dibin&ang di dalam tun#ang masyarakat dan budaya. Selain daripada itu. #ika meru#uk kepada matlamat umum pelaksanaan. Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah adalah sangat bertepatan dan sesuai pada masanya. <a+atankuasa kurikulum sekolah adalah sebuah #a+atankuasa pro1essional yang penting bagi melaksanakan pen&apaian matlamat kurikulum di sekolah supaya selaras dengan 1alsa1ah dan matlamat pendidikan negara iaitu melahirkan insan yang seimbang dan kehendak*kehendak kurikulum kebangsaan tidak dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya dan menyeluruh kerana terdapat beberapa kekangan yang masih men#adi penghalang utama kepada perlaksanaan ini. dan emosi. menaakul . <ika pada peringkat KBSR konsep 3$ (memba&a. kaedah pentaksiran. namun pada pelaksanaan KSSR. rohani. . iaitu semakan semula Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah yang telah dilaksanakan se#ak 1993.

7. kurikulum baru ini tidak akan memberi impak yang positi1 #ika pihak*pihak tersebut tidak beker#asama. Perkembangan Pendidikan di Malaysia. .E . Bangi. . Kurikulum $ Penga aran Sekolah %endah! &s'ek(as'ek yang Berkaitan. . 9 =orila. @akulti Pendidikan. 'an#ong $alim2 8uantum Books. 4.e 7h $eng (1998 . %khsan. Pedagogi: Satu Pengenalan. A. =oor.. /e+an Bahasa /an Pustaka * Kementerian Pendidikan $alaysia.” . Bhd.Pengu ian! Penilaian! Pemulihan! Pengayaan dan Pendidikan Inklusif "Semester I# . Cabaran Profesionalisme Perguruan.e. pengurus kurikulum. Kementerian Pela#aran $alaysia se&ara berterusan menyemak kurikulum bagi memastikan pelaksanaan kurikulum di sekolah melengkapkan murid dengan pengetahuan. 7bdullah Sani.a#ah Ban Som $amat (1990 .al ini kerana. Pahang2 P'S Publi&ations 9 /istributor Sdn. . Bhd. Rashid. $. ibu bapa seta pihak berkepentingan.. .disi Pertama.disi Kedua. $. Bhd. Petaling <aya2 Penerbit @a#ar Bakti Sdn.S. 7hmad $ahd(an 7yob (1993 . Selangor2 Congman $alaysia Sdn. Bhd.Ke#ayaan trans1ormasi kurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuklah pembuat dasar. !""3. 7bdullah $ohd.0 BIBLI$/RAFI 7b. -. Seminar Pendidikan Kebangsaan. D)uru dan Perguruan. =oran @au(iah Aaakub. kemahiran dan nilai untuk menghadapi &abaran semasa dan masa depan.ersiti Kebangsaan $alaysia. “Bahasa Melayu Bahasa Dalam Konunikasi Dan Proses Komunikasi. pelaksana. D Pedagogi III. 1991. :ni. Shah 7lam 2 @a#ar Bakti Sdn. !""0. Kuala Cumpur. Rahman 7b. 1985.

!"11 daripada http2FF+++. Kurikulum baru sekolah rendah dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah %endah "KSS%+ akan di'erkenalkan 'ada . !"11 daripada http2FFpenga#ianam9"". Pengisian Misi Pendidikan.. Pe'eriksaan #s Pentaksiran. !"1" . @ad(ly $ohd.akademikpahang.a(man 'aha (<anuari 11. !"11 .ashim.arian2 0"".html Khairina Aasin (=o.ember 3". /iperoleh pada <anuari !5.3Fberita*semasa*!""9Fpanduan*melaksanakan*modul* elekti1*di*sk.. !"11 daripada http2FF+++. Sum%'r Int'rn't Khairul .phpFblog* layoutF39*1rontpageF1!6*in1o*sekolah Puan Cela (!""8 .&omFt31*peperiksaan*.myF. !"1" . Panduan Melaksanakan Modul *lektif di SK. /iperoleh pada <anuari !5. /iperoleh pada @ebruari 3.stsaras+athy. Kuala Cumpur2 /e+an Bahasa 9 Pustaka.netFindeH.s*pentaksiran . !"11 daripada http2FF+++.&om. %(ab ($ay !0.edu.-. 1991.myFbharianFarti&lesF0""G"""murid'ahunSatusesi!"11dia#arp endidikanseksF7rti&leF $ohd.bharian. /iperoleh pada <anuari !5.1orumotion.-mar $ohd . Berita .""" murid 'ahun Satu sesi !"11 dia#ar pendidikan seks.