Anda di halaman 1dari 26

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Gagasan ke-3 Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006 menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi penekanan kepada:
Pembangunan modal insan Penghasilan pelajar celik minda Program membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan Ulul al-baab

Pembentukan warga yang menguasai ilmu, kemahiran dan maklumat


Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Teras ke-2 PIPP


Dasar Membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni

Matlamat

Memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk semangat menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan kompetensi serta menerapkan nilai

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula bagi memastikan kurikulum yang holistik dan sentiasa relevan untuk melahirkan modal insan seimbang yang dapat menangani cabaran semasa dan masa depan

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR)

Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR)

KBSR (Semakan)

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)

2011 2003

1993 1983

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

[ Akta Pendidikan 1996 Peraturan-peraturan (Kurikulum Kebangsaan) Pendidikan 1997 ]

SUATU PROGRAM PENDIDIKAN YANG TERMASUK KURIKULUM DAN KEGIATAN KOKURIKULUM YANG MERANGKUMI SEMUA PENGETAHUAN, KEMAHIRAN, NORMA, NILAI, UNSUR KEBUDAYAAN DAN KEPERCAYAAN UNTUK MEMBANTU PERKEMBANGAN SESEORANG MURID DENGAN SEPENUHNYA DARI SEGI JASMANI, ROHANI, MENTAL DAN EMOSI SERTA UNTUK MENANAM DAN MEMPERTINGKATKAN NILAI MORAL YANG DIINGINI DAN UNTUK MENYAMPAIKAN PENGETAHUAN
Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Murid yang seimbang dari segi Warga Negara Bertanggungjawab intelek, rohani, jasmani dan emosi Berbudi Berilmu Pengetahuan TERAS PEMBANGUNAN KURIKULUM Bersatu padu Berketrampilan Patriotik Percaya kepada Tuhan Falsafah Pendidikan Adil Berakhlak Mulia Kebangsaan Penyayang Berkeyakinan Berbakti Dasar Pendidikan Kebangsaan Murid yang Berdikari Wawasan 2020

Global Player
Daya Saing Daya Tahan Kemahiran Berkomunikasi Jati Diri

Rangka Rancangan Jangka Panjang Cabaran Abad Ke-21 Model Baru Ekonomi (MBE) Teori Pembelajaran 4 Pillars of Education (UNESCO) Sumber ilmu yang muktabar

Pekerja Berilmu
Inovatif Kreatif Dahagakan Ilmu Menguasai Kemahiran Teknologi Maklumat & Komunikasi Pencipta Teknologi Belajar Sepanjang Hayat

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk, organisasi, kandungan, pedagogi, peruntukan masa, kaedah pentaksiran, bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah.

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAN

BENTUK

ORGANISASI

KANDUNGAN

PENGURUSAN KURIKULUM

PENTAKSIRAN

PEDAGOGI

PERUNTUKAN MASA

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan Berasaskan Prinsip KBSR :


Pendekatan Bersepadu

Pendidikan yang saksama untuk semua murid

Perkembangan individu secara menyeluruh

Pendidikan seumur hidup

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KOMUNIKASI
Kemahiran Asas (Membaca, Menulis & Mengira)
Bahasa Matematik

MANUSIA DENGAN ALAM SEKELILINGNYA


Kerohanian, Nilai dan Sikap Pendidikan Islam Pendidikan Moral Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Kemanusiaan dan Persekitaran Sains Kajian Tempatan
Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

MURID

PERKEMBANGAN DIRI INDIVIDU Kesenian dan Rekreasi


Muzik Seni Visual Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan

Kemahiran Hidup Kemahiran Hidup

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Tahap ll Sekolah Rendah (Tahun 4 6) Tahap I Sekolah Rendah (Tahun 13)

pengukuhan dan aplikasi 3M dan menaakul, kemahiran asas TMK, perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, sikap dan nilai

penguasaan kemahiran 3M dan menaakul, kemahiran asas TMK, perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sikap dan nilai

Prasekolah

perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sahsiah, persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan kemahiran 3M dan menaakul

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHASA

MENAAKUL

Keusahawanan
NILAI MURNI SAINS & TEKNOLOGI

INSAN SEIMBANG Berfikiran Kritis & Kreatif dan Inovatif

Kreativiti dan Inovasi

Teknologi Maklumat & Komunikasi

PATRIOTISME

PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

MENAAKUL
Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

14

KSSR digubal berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran


Standard Kandungan
Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.
Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Standard Pembelajaran
Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan.

Memastikan semua murid mencapai tahap yang ditetapkan dalam standard Membolehkan pengetahuan, kemahiran dan nilai diukur dengan jelas Memberi fokus terhadap keberkesanan pelaksanaan p&p Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning)

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BIL MODUL TERAS ASAS


1 2 3 4 5 6 7

MODUL
Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Pendidikan Islam /Pendidikan Moral Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Matematik Dunia Kesenian:

MASA DALAM SEMINGGU (MINIT) SK SJKC SJKT


360 300 300 150 360 120 60 30 180 300 150 360 120 60 30 180

180 60 30 180

MODUL TERAS TEMA


8 9 10 Dunia Seni Visual Dunia Muzik Dunia Sains dan Teknologi B. Arab/BCSK/BTSK//B. Iban/B. Kadazandusun 60 30 60 90 60 30 60 60 30 60

MODUL ELEKTIF

30

30

Perhimpunan

30

Jumlah
Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1380

1380

1380

BIL

MATA PELAJARAN

MASA DALAM SEMINGGU (MINIT) SK SJKC SJKT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

MATA PELAJARAN TERAS Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Matematik Sains Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Pend. Seni Visual Pend. Muzik Reka Bentuk & Teknologi/TMK Sejarah MATA PELAJARAN ELEKTIF B. Arab/BCSK/BTSK/B. Iban/B. Kadazandusun/B. Semai Perhimpunan

300 300 180 120 180 60 30 60 30 60 60 90 30 1500

270 150 300 180 120 150 60 30 60 30 60 60 30 1500

270 150 300 180 120 150 60 30 60 30 60 60 30 1500

Jumlah
Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum Pendidikan Khas terdiri daripada:

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahan Kurikulum
Dokumen Standard Kurikulum

Bahan Sokongan Kurikulum


Buku Teks Buku Panduan Pengajaran Buku Panduan Kreativiti Buku Panduan Keusahawanan Buku Panduan TMK

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Belajar Cara Belajar


Pembelajaran Masteri

Kemahiran Berfikir Dalam P&P

Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai Dalam P&P

Penggunaan TMK

Pembelajaran Akses Kendiri Pembelajaran Secara Kontekstual

Pembelajaran Secara Konstruktivisme

Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran

Menggunakan kaedah penilaian pelbagai

Bersifat autentik dan holistik

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Modular berasaskan 6 Tunjang: Linear berasaskan 3 Bidang: Reka Bentuk Kurikulum Komunikasi Kerohanian, Sikap & Nilai Komunikasi Kemanusiaan Manusia dan Alam Kelilingnya Perkembangan Fizikal & Estetika Perkembangan Diri Individu Sains dan Teknologi Keterampilan Diri Sukatan Pelajaran Huraian Sukatan Pelajaran Tahap I (Tahun 1, 2 & 3) dan Mata pelajaran Teras, Wajib & Tambahan Tahap II (Tahun 4, 5 & 6) Mata pelajaran Teras, Wajib & Tambahan

Bahan Kurikulum

Dokumen Standard Kurikulum

Organisasi Kurikulum

Tahap I (Tahun 1, 2 & 3) Modul Teras Asas, Modul Teras Tema & Modul Elektif. Tahap II (Tahun 4, 5 & 6) Mata pelajaran Teras & Elektif

3M

(Membaca, Menulis dan Mengira)

Fokus Elemen

4M

(Membaca, Menulis, Mengira dan Menaakul)

Elemen Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif


Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Elemen Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan dan Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK) secara eksplisit

http://kssr.bpk.my

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Meningkatkan kualiti pendidikan rendah agar lebih relevan dengan cabaran masa kini dan abad ke-21;

Guru memainkan peranan yang penting bagi mengupayakan P&P yang berkesan; dan

Kejayaan transformasi kurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuk penggubal dasar, pengurus kurikulum, ibu bapa serta pihak berkepentingan.

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

26

Anda mungkin juga menyukai