Anda di halaman 1dari 11

LAMPIRAN 1-1 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL/KONTRAK AKTIVITI 1.

Pengenalan Pernyataan profesional/kontrak aktiviti merujuk kepada harapan/aktiviti yang ditetapkan sendiri oleh pelajar untuk dilaksanakan dalam tempoh P !" #okus tertentu perlu ditetapkan oleh pelajar dalam melaksanakan aktiviti terse$ut $agi men%apai o$jektif yang diharapkan" !etiap fokus aktiviti hendaklah dapat diukur dan dinilai sendiri oleh pelajar di peringkat akhir" 2. Tu uan Pe!n"a#aan P!$%e&'$nal &"1 Menyatakan fokus aktiviti yang hendak dilaksanakan dengan jelas &"& Mem$antu pelajar meran%ang strategi pelaksanaan aktiviti yang difokuskan dengan sistematik &"' Mem$olehkan pelajar mengukur dan menilai ke$erkesanan pelaksanaan aktiviti yang difokuskan &"( Menjadi asas dan panduan kepada pelajar untuk mem$uat tindakan susulan/ penam$ah$aikan (. Pe!n"a#aan P!$%e&'$nal '"1 !e$elum P !

)enal pasti fokus utama aktiviti *ujuan aktiviti Meran%ang strategi pelaksanaan Instrumen penilaian kendiri

'"& !emasa P !

Melaksanakan aktiviti/strategi yang diran%ang Mengumpul data Merekod

'"' !elepas P ! +refleksi,


Menganalisis data Menilai Melapor

).

Pen'la'an Ken*'!' Te!+a*a, Pe!n"a#aan P!$%e&'$nal Pen%apaian o$jektif -adangan tindakan susulan/penam$ah$aikan

LAMPIRAN 1-& PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN PENYEDIAAN PORTFOLIO 1. Penge!#'an P$!#%$l'$ 1"1 Portfolio atau profil profesional merupakan koleksi dokumen yang mem$eri gam$aran tentang seorang profesional dari segi. 1"1"1 Pengetahuan 1"1"& )emahiran 1"1"' Pengalaman 1"1"( )elayakan 1"1"/ Matlamat dan pen%apaian 1"& !atu $entuk sejarah pen%apaian pelajar yang didokumentasikan dan diperkukuhkan dengan $ukti-$ukti hasil kerjanya dan kesedaran $aru melalui penulisan reflektif" +!hulman0 111&," 2. Tu uan P$!#%$l'$ &"1 Mendokumentasikan kemahiran dan pengetahuan melalui pengalaman dalam P ! &"& !e$agai landasan komunikasi antara pelajar0 pensyarah dan mentor untuk menilai &"' Perkem$angan profesionalisme pelajar" &"( Mem$eri ruang kepada pelajar mem$uat refleksi dan mendapat pengetahuan dan pengalaman $aru" &"/ Mem$udayakan proses pengumpulan maklumat dan dokumen se%ara sistematik dan profesional" (. '"1 '"& '"' '"( -'!'.-'!' P$!#%$l'$ 2asil akhir portfolio mestilah menunjukkan pelajar telah terli$at dengan refleksi kendiri" 2asil yang di$uat sendiri oleh pelajar 3 menghargai usaha dan diri sendiri" Mempunyai maklumat yang $er$e4a dan mesti dikemaskinikan pada setiap masa" Mengandungi maklumat yang menggam$arkan proses pelaksanaan0 perkem$angan dan penilaian dalam melaksanakan setiap tugasan"

). Tanggung a/a0 Pela a! Dala1 Pen"e*'aan P$!#%$l'$ ("1 Menyediakan portfolio yang $ermakna dan kemas kini $erdasarkan senarai semak" ("& Menyerahkan portfolio kepada pensyarah untuk disemak selepas P !"

&

LAMPIRAN 1-' PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH SENARAI SEMAK PENYEDIAAN PORTFOLIO il *ajuk 1"1, Nama 1"&, No" )ad Pengenalan 1 iodata +ditulis dalam helaian $erasingan, 1"', Major dan Am$ilan 1"(, *arikh P ! 1"/, 5am$ar & Pernyataan Profesional / &"1, Penyataan se$elum P ! )ontrak Aktiviti &"&, Laporan pelaksanaan aktiviti yang difokus +Lampiran 1-1, Instrumen Pengumpulan 6ata erhu$ung *ugasan +yang mana sesuai mengikut keperluan, '"1, Pemerhatian '"&, !enarai semak '"', *emu $ual '"(, !oal selidik ("1, Per$in%angan dengan pengurusan sekolah ("&, Per$in%angan dengan mentor ( )ola$orasi +Lampiran 1(, ("', Per$in%angan dengan guru-guru lain ("(, Per$in%angan dengan kakitangan sekolah ("/, Interaksi dengan murid /"1, Pemerhatian / Ilmu/Pengetahuan aru Melalui Refleksi +Lampiran 1-7, /"&, !enarai !emak /"', *emu $ual 7 7"1, Aktiviti 7"&, Per$in%angan/Interaksi 8 Laporan Akhir Item *andakan

'

9lasan Pensyarah. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: *andatangan ::::::::::::::::: Nama :::::::::::::::::::::::::::*arikh :::::::::

'

LAMPIRAN 1-( PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH REKOD KOLABORASI/INTERAKSI/PERBIN-ANGAN *arikh . :::::::::::::::::::::::: Masa . :::::::::::::::::::::::::::

Nama 5uru ;ang 6itemui. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: *ajuk/Perkara . :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Isi Per$in%angan -adangan *indakan

*andatangan . :::::::::::::::::::::::::::::::::::: Nama <a=atan . :::::::::::::::::::::::::::::::::::: . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

LAMPIRAN 1-/ PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PENULISAN REFLEKSI 1. De%'n'&' Re%le2&' Proses merenung0 menganalisis0 men%ari alasan0 %adangan dan tindakan untuk mem$aiki diri yang dilakukan se%ara $erterusan" +2anipah0 1111, Amalan refleksi merupakan perlakuan memikirkan semula pengalaman pelajar" Ia memerlukan penerokaan unsur-unsur yang ketara dan tersirat" Proses ini mem$uat andaian se$a$ musa$a$ $erasaskan fakta 3 pemerhatian0 temu $ual dan soal selidik" Refleksi dalam P ! mem$olehkan pelajar di$im$ing untuk menaakul0 memilih strategi pelaksanaan tugasan dan seterusnya mem$uat penilaian kendiri" Amalan refleksi ini mem$olehkan pelajar menghayati dan meningkatkan profesionalisme keguruan se%ara efektif"

2. Tu uan Re%le2&' Pelajar dapat mengesan ke$erkesanan pelaksanaan setiap tugasan yang dilaksanakan" Pelajar dapat menjadikan refleksi se$agai asas untuk menam$ah$aik dan meningkatkan kualiti setiap tugasan se%ara $erterusan" Memperkem$angkan keupayaan %elik akal pelajar $agi melahirkan kreativiti dan inovasi dalam setiap tugas yang dijalankan" Meningkatkan kualiti insan guru yang mempunyai ilmu profesional keguruan

(. -'!'.3'!' Re%le2&' ermula dengan mengingat kem$ali Meli$atkan perasaan +domain afektif, terhadap sesuatu Menentukan usaha se%ara sedar +%ons%ious effort, ersedia mengu$ah sikap0 kesedaran diri0 amalan dan tingkah laku positif

). A1alan Re%le2&'/Pen'la'an Ken*'!' Dala1 PBS Refleksi ialah proses mengkaji semula ke$erkesanan pelaksanaan P ! oleh pelajar sendiri untuk mempertingkatkan kemahiran keguruan" Antara garis panduan yang $oleh dilaksana ialah. ("1 2endaklah di$uat selepas setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar seperti mem$in%angkan. !ejauh manakah o$jektif aktiviti yang diran%ang dan dilaksanakan ter%apai> Apakah kekuatan dan kelemahan yang dapat dikenal pasti > Apakah langkah-langkah yang $oleh difikirkan untuk mem$aiki pelaksanaan aktiviti terse$ut > Apakah faktor-faktor yang dapat mem$antu dalam meningkatkan atau menam$ah $aikkan pelaksanaan aktiviti terse$ut >
/

("&

Melaksanakan proses refleksi $erpandukan format refleksi seperti di Lampiran 7 LAMPIRAN 1-7 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH AMALAN REFLEKSI + Perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar,

1" Isu/Perkara yang difokuskan.

&" Analisis Isu/Perkara yang difokuskan. &"1 )ekuatan.

&"& )elemahan.

'" -adangan Penam$ah$aikan.

+!ila simpan maklumat ini di dalam portfolio anda, LAMPIRAN 1-8 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH AKTIVITI PROFESIONAL 1" ARAHAN4 Lengkapkan maklumat umum mengenai sekolah yang disenaraikan di dalam $orang $erikut il 1 & ' ( / 7 8 @ 1 1A 11 Perkara Nama dan Alamat !ekolah No" telefon sekolah Alamat e-mail/=e$ !ekolah Lokasi Nama 5uru esar Nama 5P) 1 Nama 5P) 2?M Nama 5P) )okurikulum Nama Penyelia Petang 5red !ekolah ilangan 5uru Lelaki. Perempuan. 1& )elayakan Profesional 5uru !is=a4ah. ukan !is=a4ah. 1' 1( 1/ ilangan )elas Purata !ai4 )elas <umlah Murid Lelaki Perempuan 17 Maklumat-maklumat lain yang menarik perhatian anda mengenai sekolah ini Melayu -ina India Lainlain -atatan / data

&"

Persekitaran dan Iklim ilik 6arjah +5unakan helaian tam$ahan jika perlu, &"1 Lukiskan pelan $ilik darjah yang anda $ersama mem$antu mentor melaksanakan pengajaran pem$elajaran" &"& 2uraikan $agaimanakah $ahan dan sum$er pengajaran pem$elajaran dipamerkan di $ilik darjah terse$ut digunakan se%ara $erkesan" &"' -atatkan $ahan dan sum$er pengajaran pem$elajaran yang mudah digunakan oleh murid> &"( Adakah murid di$eri peluang menggunakan sum$er pem$elajaran yang $erasaskan I-* > &"/ !ejauh manakah murid digalakkan meli$atkan diri se%ara aktif dalam setiap aktiviti pem$elajaran> &"7 )enal pasti %ara murid-murid di$ahagikan dalam kumpulan-kumpulan tertentu

Lampiran 1-8 #BRMA* A)*ICI*I P?N5ALAMAN ?RA!A!)AN !?)BLA2 1 & ' *ajuk aktiviti 3 $erdasarkan topik di dalam kurikulum kursus yang dita=arkan pada setiap semester Menyatakan o$jektif aktiviti yang hendak di%apai dengan jelas )andungan aktiviti yang di%adangkan '"1 '"& Aktiviti yang di$erikan mestilah meli$atkan tugasan harian yang perlu dijalankan semasa P ! #okus aktiviti ialah . (" $erkaitan sukatan pelajaran ada unsur pemerhatian terhadap P D P meli$atkan aktiviti di dalam dan di luar $ilik darjah mengenai persekitaran sekolah +termasuk iklim dan $udaya sekolah, meliputi sum$er pengajaran dan pem$elajaran meliputi strategi pengajaran dan pem$elajaran/ kemahiran mengajar #ormat Penulisan Laporan Aktiviti P ! ("1 #ormat penulisan aktiviti P ! adalah seperti $erikut . +%th, font Arial sai4 huruf ialah 1& langkau satu setengah $aris rujukan mengikut format A"P"A" lampiran ("& Panjang penulisan aktiviti antara /AA hingga 1AAA patah perkataan + ' hingga / muka surat, ("' *arikh penyerahan penulisan aktiviti +& minggu selepas tamat tempoh P !, /" Refleksi selepas P ! dikendalikan oleh <a$atan yang terli$at

LAMPIRAN1-@ BORANG KEHADIRAN PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH !ekolah Alamat !ekolah *arikh P ! . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: . :::::::::::::::::::::: hingga :::::::::::::::::::::::::::: *arikh

il 1 & ' ( / 7 -atatan.

Nama Pelajar

No" )P

Major

5 Ke#ua 2u1,ulan *'1'n#a 1eng+an#a! 0$!ang 2e+a*'!an 'n' 2e,a*a Ke#ua Un'# P!a2#'2u1 IPGM &ele,a& #a1a# Pengala1an Be!a&a&2an Se2$la+
5 Ke#'*a2+a*'!an 1e&#' *'&e!#a2an *engan &' 'l/2en"a#aan 3u#' &a2'# a#au &u!a# 2e0ena!an Penga!a+/ T'10alan Penga!a+ IPGM

*andatangan )etua )umpulan

. :::::::::::::::::::::

Nama . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: *arikh . ::::::::::::::::::::::::::

Pengesahan 5uru esar. *andatangan ::::::::::::::::::::::::: *arikh . ::::::::::::::::::::

-$, Se2$la+

1A

LAMPIRAN1-1 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH LAPORAN PERKEMBANGAN PELA6AR


+Diisikan oleh Pengurus Sekolah,

Nama Pelajar . :::::::::::::::::::::::::::::::::No" )"P" . :::::::::::: Major . :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Am$ilan . :::::::::::: *andakan +, !ederhana Lemah

Aspek

9lasan

aik

a, Penampilan diri !ahsiah dan Per=atakan $, Pekerti %, )eprihatinan d, !ifat/Peri$adi se$agai pendidik a, erinteraksi se%ara $eretika $, )eupayaan memerhati0 $er$in%ang dan mem$uat refleksi %, erupaya menyampaikan idea se%ara $erkesan a, erupaya mem$ina hu$ungan positif dengan =arga sekolah $, !entiasa $erusaha untuk mendapatkan ilmu0 $im$ingan dari mentor dan guru-guru lain %, )omited terhadap tugasan yang di$erikan oleh IP5M

)omunikasi erkesan.

udaya Profesional 5uru.

*andatangan 5uru esar ::::::::::::::::::::::::*arikh ::::::::::::::::::::

11