Anda di halaman 1dari 8

Perspektif Islam terhadap Ilmu dan Teknologi

Pendahuluan: Ayat-ayat al-Quran:

.
Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama........( al-Fathir 35 : 28

!atakanlah: "Adakah sama #rang-#rang yang mengetahui dengan #rang-#rang yang tidak mengetahui$" Sesungguhnya #rang yang berakallah yang dapat menerima pela%aran. (a&-'umar 3( : (

"Adakah sama #rang buta dan yang dapat melihat, atau samakah gelap gulita dan terang benderang) ( ar-*a+du ,3 :,-

.erbandingan kedua g#l#ngan itu (#rang-#rang ka/ir dan #rang-#rang mukmin , seperti #rang buta dan tuli dengan #rang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Adakah kedua g#l#ngan itu sama keadaan dan si/atnya$ (0ud,, : 21

2aka apakah #rang yang ber%alan ter%ungkel di atas mukanya itu lebih banyak mendapat petun%uk ataukah #rang yang ber%alan tegap di atas %alan yang lurus$ (al-2ulk -3 : 22

0ai #rang-#rang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "4erlapanglapanglah dalam ma%elis", maka lapangkanlah, nis5aya Allah akan memberi kelapangan untukmu. 6an apabila dikatakan: "4erdirilah kamu, maka berdirilah, nis5aya Allah akan meninggikan #rang-#rang yang beriman di antaramu dan #rang#rang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa dera%at. ( al-2u%adalah 58 :,,

Al-Hadist :

"! #$ : #$ %&)( "' #*&& .+ ,"#-./ 0 ".)1/ 2 &345) 67 &8 96) :; : "! #$ : #$ %&< "' 6)6= 8> & 1/&? > 8 @5A%) ")(? &#B (&$1& :CDE F; G&@ H4I; J9> 8 K#& .+ 0 "./ !1) L/# MN$ O#+/@? 2#%/* / MN2 P4/ 2 : O#G* / ..... ....... +Q 9#%R8 -)"#S 2 PH-/ 0 ? "J9> 8&( TQ

PeUsVeWtiX YPandanZan [enuUut he[at sa\a ]eUaUti VenZlihatan^ _sla[ \anZ di[aWsud adalah `aienul _sla[` dan VenZetahuan adalah hasil tahu seUta teWnblbZi adalah VeneUaVan daUi VenZetahuan dasaU \anZ di[iliWi [anusia. aala[ ]ahasa al-cuUdan ada Wata nadhaU \anZ [enZandunZ aUti [elihat ]entuW dan Za[]aUan sesuatu. eata ]ashaU \anZ ]eUaUti [elihat denZan [enZetahui seluW ]eluW seUta Uinfian \anZ ]eUsiXat indUagi daUi aVa \anZ dilihat.aan Wata Uada \aWni [elihat diseUtai denZan [enZetahui sefaUa [endala[ atas haWeWat sesuatu.

PENGETAHUAN
PenZetahuan \anZ di[iliWi bleh u[at [anusia daVat di]aZi [enhadi dua henis: PeUta[a \anZ ]eUasal daUi [anusia sendiUii eedua \anZ ]eUasal daUi luaU [anusia^ henis VenZetahuan ini diVeUfa\ai ]eUasal PenfiVta ala[ dan [anusia^ \anZ bleh Wita \anZ ]eUaZa[a dise]ut juhan diistilahWan gah\u. keUeWa \anZ ]eUXilsaXatWan [ateUialis[e tidaW [e[VeUfa\ai adan\a juhan. aenZan de[iWian ada dua WataZbUi VenZetahuan. PenZetahuan [anusia dan VenZetahuan juhan. PenZetahuan [anusia daVat di]aZi dala[ tiZa WataZbUi \aitu : l. PenZetahuan indUai m. PenZetahuan il[ui n. PenZetahuan XilsaXat. AVa itu VenZetahuano PenZetahuan ialah aVa \anZ diWenal atau hasil VeWeUhaan tahu. Hasil VeWeUhaan tahu itu adalah hasil daUi: Wenal^ sadaU^ insaX^ [enZeUti^ \anZ daVat disi[VulWan se[ua [iliW atau isi ViWiUan ialah VenZetahuan: l. eita [elihat^ [endenZaU^ [eUasa [eUa]a^ [enfiu[ seZala sesuatu. PenZala[an Vanfa indUa ini [elalui VUbses Ve[iWiUn lanZsunZ [enhadi VenZetahuan^ \anZ Wita istilahWan disini denZan pengetahuan indra. m. eita ]eUXiWiU sefaUa siste[atiW dan UadiWal^ diseUtai denZan Uisetp eWsVeUi[en. Hasil ]UXiWiU dan ]eU]uat denZan [etbda ini [e[]entuW VenZetuhan Vula^ \anZ Wita istilahWan denZan pengetuan ilmu. n. eita [e[iWiUWan seZala sesuatu sefaUa siste[atiW^ UadiWal dan uniqeUsal. riste[ ]eUXiWiU ini [e[]entuW VenZetahuan \anZ diistilahWan denZan pengetahuan /ilsa/at. aala[ ufaVan sehaUi-haUi^ VUbduW ViWiUan [anusia itu diUinZWasWan saha se]utann\a denZan : a. VenZetahuan saha s lenZWaVn\a sehaUusn\a VenZetahuan indUa dala[ ]ahasa telanda dise]ut Wennis atau WnbgledZe dala[ ]ahasa _nZZUis. ]. il[u slenZWaVn\a VenZethuan il[uu ]ahasa telanda^ getensfhaV^ _nZZUis rfienfe f. XilsaXat ssehaUusn\a VenZetahuan XilsaXatu. aisa[VinZ VenZetahuan [anusia dan VenZetahuan juhan^ sesunZZuhn\a ada laZi VenZetahuan lain^ \aWni VenZetahuan AvAkA. PenZetahuan ini ]eUintiWan VenZetahuan juhan dan ulasan^ WeteUanZan^ taXsiUan^ VeUinfian \anZ ]eUasal daUi VenZetahuan [anusia teUhadaV gah\u itu. Ada dua henis aZa[a: aZa[a ]uda\a swatuUal UeliZibnsu dan aZa[a lanZit. sxeqealed UeliZibnsu yanZ VeUta[a tu[]uh di ]u[i^ dilahiUWan bleh We]uda\aan. yanZ We dua dituUunWan daUi lanZit. yanZ teU[asuW aZa[a ]uda\a adalah : Hindu^ tudha^ rhintb^jab^ ani[is[e^ dina[is[e^ Vbl\teis[e^ henbteis[e ds] yanZ teU[asuW WataZbUi aZa[a lanZit^ aZa[a ra[agi : yahudi^ wasUani dan _sla[.

_sla[ Y agama yang dia%arkan #leh Nabi 2uhammad s.a.7, berped#man pada kitab su5i al-8ur+an. 9g diturunkan ke dunia melalui 7ahyu Allah s.7.t. 6ienun : ketundukan, keta+atan, perhitungan balasan, agama.

~:l z6F u O6{.) F | =/; O6}%) =6S


6an %ika kamu sekalian menyeru (ber1hala-brhala untuk memberi petun%uk, nis5aya berhala-berhala itu tidak dapat mendengarnya. 6an kamu melihat berhala-berhala itu memandang kepadamu padahal ia tidak melihat.

6}I 6{8 ,>"

kelihat ]entuW dan Za[]aUan sesuatu kenlihat dZ [enZetahui seluW eluW seUta Uinfian \Z ]eUsiXat indUagi daUi aVa \Z dilihat kelihat dZ [enZetahui sefaUa [endala[ atas haWeWat sesuatu.

Kontak Islam dengan Kebudayaan Barat.

Kebudayaan Islam terintegrasi mulai dari Spanyol di Barat sampai ke India di Timur dan mulai dari Sudan di selatan sampai ke Kaukasus di Utara, dengan mengggunakan bahasa Arab sebagai alatnya. ai [asa tani A]]as VeUhatian WeVada il[u VenZetahuan dan XalsaXah de[iWian [ahu^ aisini Vulalah ]uat VeUta[a Walin\a dala[ sehaUah teUhadi WbntaW antaUa _sla[ denZan We]uda\aan taUat^ atau teZasn\a denZan We]uda\a an yunani elasiW \anZ teUdaVat di kesiU^ ruUia^ kesbVbta[ia dan PeUsia. ai dbUbnZ bleh a\ata\at Al-cuUdan \anZ [enZanhuUWan WeVada u[at _sla[ suVa\a [enZhaUZai WeWuatan aWal \anZ dianuZUahWan Allah s.g.t WeVada [anusia dan didbUbnZ bleh ahaUan wa]i kuha[[ad s.a.g^ suVa\a u[at _sla[ senantiasa [enfaUi il[u VenZetahuan. ebntaW denZan We]uda\aan taUat itu [e[]aga [asa \anZ ZilanZ-Ze[ilanZ ]aZi _sla[. endeWiagan-fendeWiagan _sla[ ]ulan han\a [enZuasai il[u VenZetahuan dan XilsaXat \anZ [eUeWa VelahaUi dan ]uWu-]uWu yunani itu^ tetaVi [ena[]ahWan We dala[n\a hasil-hasil Ven\elidiWan \anZ [eUeWa laWuWan sendiUi dala[ laVanZan il[u

VenZetahuan dan hasil Ve[iWiUan [eUeWa dala[ laVanZan XilsaXat. aenZan de[iWian ti[]ulah ahli-ahli il[u VenZetahuan dan XilbsbX-XilbsbX _sla[. ilbsbX-XilbsbX _sla[ se]aZai[an haln\a denZan XilbsbX-XilbsbX yunani^ ]uWan han\a [e[Vun\ai siXat XilbsbX^ tetaVi huZa siXat ahli il[u VenZetahuan. eaUanZan-WaUanZan [eUeWa ]uWan han\a teU]atas dala[ laVanZan XalsaXat tetaVi huZa [eliVuti laVanZan il[u VenZetahuan. aala[ laVanZan il[u VenZetahuan teUWenal na[a Al-aaUi sa]ad ___u se]aZai astUbnb[ _sla[ \anZ VeUta[a Wali [en\usun astUbla]e salat \anZ dahulu diVaWai untuW [enZuWuU tinZZi ]intanZ dan se]aZain\au. Al-aUZani \anZ teUWenal di UbVa denZan na[a Al-UaZnus [enZaUanZ UinZWasan tentanZ il[u astUbnb[i \anZ diteUhe[ahWan We dala[ ]ahasa atin bleh veUaUd Ue[bna dan bhanes HisValensis. aala[ bVtiWa A]u Ali Al-Hasan _]nu Al-Ha\tha[ sa]ad u \anZ na[an\a diUbVaWan [enhadi Alhaen^ teUWenal se]aZai bUanZ \anZ [enentanZ VendaVat ]ahga [ata \anZ [enZiUi[ faha\a WeVada ]enda \anZ dilihat. kenuUut tebUin\a \anZ We[udian teUn\ata We]enaUann\a^ ]endalah \anZ [enZiUi[ faha\a We [ata dan WaUena [eneUi[a faha\a itu [ata [elihat ]enda \anZ ]eUsanZWutan. aala[ il[u Wi[ia^ a]iU _]nu Ha\\an teUWenal se]aZai ]aVaW al-Wi[ia^ dan A]u taWaU aWaUia Al-xai s-mu ku [enZaUanZ ]uWu ]esaU tentanZ al-Wi[ia \anZ ]aUu dihu[Vai di a]ad ini We[]ali. aala[ laVanZan ini se]aZai Wata vustaqe e]bn^ VenZetahuan \anZ diVeUbleh _sla[ daUi yunani sediWit seWali^ sehinZZa VenZetahuan ini ]an\aW ]eUWe[]anZ se]aZai hasil Ven\elidiWan ahli-ahli Wi[ia _sla[. aala[ laVanZan XisiWa^ A]u xaihan kuha[[ad Al-taiUuni s~n-l ku se]elu[ valileb telah [enZe[uWaWan tebUi tentanZ ]u[i ]eUVutaU seWitaU asn\a. relanhutn\a ia [enZadaWan Ven\elidiWan tentanZ WefeVatan suaUa dan faha\a^ dan ]eUhasil dala[ [enentuWan ]eUat dan WeVadatan l [afa[ VeU[ata dan [etal. aala[ ]idanZ ZebZUaXi^ A]u-Hasan Al-kasdudi adalah sebUanZ VenZe[]aUa \anZ [enZadaWan WunhunZan We ]eU]aZai dunia _sla[ di a]ad dan [eneUanZWan dala[ ]uWun\a kuUuh Al-aha] tentanZ ZebZUaXi^ aZa[a^ adat istiadat dan se]aZain\a daUi daeUah-daeUah \anZ diWunhunZin\a. PenZaUuh _sla[ \anZ ]esaU teUdaVat dala[ laVanZan il[u WedbWteUan dan XilsaXat. aala[ il[u WedbWteUan Al-xai \anZ di UbVa diWenal denZan na[a xhaes^ [enZaUanZ ]uWu tentanZ Ven\aWit fafaU dan fa[VaW \anZ diteUhe[ahWan We dala[ ]ahasa atin^ _nZZUis dan ]ahasa-]ahasa UbVa lainn\a. teZitu VentinZn\a ]uWu ini ]aZi UbVa sehinZZa teUhe[ahan _nZZUisn\a difetaW Wali diantaUa tahun l dan l k. tuWun\a Al-Hagi^ \anZ teUdiUi atas le]ih daUi m hilid^ [e[]ahas ]eU]aZai fa]anZ il[u WedbWteUan. tuWu ini diteUhe[ahWan We dala[ ]ahasa atin di tahun lm~ dan [enhadi ]uWu VeZanZan VentinZ ]eUa]ad-a]ad la[an\a di UbVa. Al-Hagi [eUuVaWan salah satu daUi Wese[]ilan WaUanZan \anZ [eUuVaWan seluUuh VeUVustaWaan aWultas eedbWeteUan PaUis di tahun ln k. _]nu rina s-ln~ ku selain se]aZai XilbsbX adalah huZa sebUanZ dbWteU \anZ [enZaUanZ satu ensiWlbVedia dala[ il[u WedbWteUan \anZ teUWenal denZan na[a Al-8anun Fi Al-:ib. tuWu ini telah diteUhe[ahWan We dala[ ]ahasa atin^ ]eUVuluh Wali difetaW dan tetaV diVaWai di UbVa sa[Vai VeUtenZahan Wedua daUi a]ad We __.

aala[ laVanZan XalsaXat na[a Al-XaUa]i^ _]nu rina dan _]nu xus\d teUWenal. Al-XaUa]i [enZaUanZ ]uWu-]uWu dala[ XalsaXat^ lbZiWa^ higa^ WeneZaUaan^ etiWa dan inteUVUestasi tentanZ XalsaXat AUistbteles. re]aZian daUi WaUanZan-WaUanZann\a itu diteUhe[ahWan We dala[ ]ahasa atin dan [asih diVaWai di UbVa di UbVa di a]ad __. _]nu rina huZa ]an\aW [enZaUanZ^ dan \anZ teU[as\huU ialah Al-r\iXa`^ suatu ensiWlbVedia tentanZ XisiWa^ [etaXisiWa dan [ate[atiWa \anZ teUdiUi atas l hilid. taZi UbVa _]nu rina denZan taXsiUan \anZ diWaUanZn\a tentanZ XalsaXat AUistbteles le]ih [as\huU daUiVada Al-aUa]i. jetaVi diantaUa se[uan\a^ _]nu Al-xus\d atau AqeUbes-lah \anZ ]an\aW ]eUVenZaUuh di UbVa dala[ ]idanZ XalsaXat^ sehinZZa disana teUdaVat aliUan \anZ dise]ut AqeUbis[e. ai VeUibde inilah il[u-il[u \anZ ]eUsanZWutan denZan WeaZa[aan dala[ _sla[ disusun. aala[ laVanZan Ven\usunan hadits-hadits wa]i [enhadi ]uWu^ teUWenal na[a kusli[ dan tuWhaUi sa]ad_ui dala[ laVanZan ih atau HuWu[ _sla[ na[a kaliW _]n Anas^ Al-r\aXidi^ A]u HaniXah dan Ah[ad _]n Ha[]al fuWiuV diWenal sa]ad ___ dan _u. aala[ ]idanZ jaXsiU Al-ja]aUi sn-mn ku^ dala[ laVanZan sehaUah _]n His\a[ sa]ad ___u^ _]nu radd sa]ad _u dan lain-lain. aala[ laVanZan il[u Wala[ atau teblbZi: gasil _]n Atad^ _]n Al-Huail^ Al-AllX dan lain-lain daUi ZblbnZan Al-kudtailah^ daUi ahli sunnah A]u Hasan Al-As\aUi dan Al-katuUidi sa]ad _ dan u dan dala[ laVanZan tasaguX atau [istifis[e isla[^ unnun AlkisUi^ A]u yaid Al-tusta[i^ Husain _]n kansuU Al-Hallah dan se]aZain\a. aala[ laVanZan sastUa teUWenal A]u Al-aUah Al-_sXahani denZan ]uWun\a Wita] Al-AZhani. aiVeUtenZahan a]ad WeluaU Vula AlXu ailah \anZ disusun bleh Al-as\iaUi. PeUZuUuan jinZZi \anZ didiUiWan di a[an ini antaUa lain tait Al-HiW[ah di taZhdad dan Al-AhaU di aiUb \anZ hinZZa Wini [asih haUu[ na[n\a se]aZai niqeUsitas _sla[ teUtinZZi diseluUuh dunia. aala[ ]idanZ aUsiteW dan seni^ VeUibde ini huZa [eguhudWan ZedunZ-ZedunZ^ [ashid-[ashid dan luWisan-luWisan \anZ indah. jetaVi HulaZu^ WetiWa [en\eUanZ taZhdad di tahun lm k^ [enZhanfuUWan istana^ ZedunZZedunZ dan [eshid-[eshid \anZ [enZhiasi i]u Wbta WeUahaan A]]asiah itu. xinZWasn\a VeUibde ini adalah VeUibde VeUada]an _sla[ \anZ teUtinZZi dan [e[Vun\ai VenZaUuh^ sunZZuhVun tidaW denZan sefaUa lanZsunZ^ Vada teUfaVain\a VeUada]an [bdeUn di taUat seWaUanZ. PeUibde We[ahuan _sla[ ini dise]ut dise]ut hUistbXheU aagsbn ]eUsa[aan denZan [asan\a WeZelaVan di UbVa. ke[anZ^ se]aZai diteUanZWan bleh H.kf. weill^ We]uda\aan eUisten di UbVa diantaUa dan l k^ sedanZ [enZala[i [asa suUut \anZ Uendah. ai a]ad _ UbVa [ulai sadaU aWan adan\a VeUada]an _sla[ \anZ tinZZi di ji[uU dan [elalui rVan\bl^ rifilia dan Vada PeUanZ rali]^ VeUada]an itu sediWit de[i sediWit di]aga We UbVa. UbVa [ulailah Wenal Vada Uu[ah-Uu[ah saWit^ Ve[andian-Ve[andian u[u[^ Ve[aWaian ]uUunZ daUa Vada inXbU[asi [iliteU^ Vada ]ahan-]ahan [aWanan ji[uU^ seVeUti ]eUas sUife^ Uihst^ du Ui^ ]eUasal daU al-uUu^ heUuW sle[bn ]eUasal daUi al-lai[unu^ Zula ssuZaU^ suUfe^ suiWeU ]eUasal daUi al-suWWaUu dan se]aZain\a. keUeWa Wenal Vada hasilhasil tenunan ji[uU seVeUti Wain [usli[ s]eUasal daUi Wbta kbsulu^ Wain ]aldaflin sdaUi Wbta taZhdadu Wain da[asW sdaUi aa[asWusu Vada VeU[adani^ Zelas dan se]aZain\a. ee[udian denZan diteUhe[ahWann\a ]uWu-]uWu il[u VenZetahuan dan XalsaXat WaUanZan ahli-ahli dan XilbsbX-XilbsbX _sla[ We dala[ ]ahasa UbVa di a]ad __^ [ulailah UbVa Wenal Vada XalsaXat dan il[u VenZetahuan yunani. UbVa WetiWa itu tidaW Wenal laZi Vada il[u VenZetahuan yunani. aaUi _sla[lah UbVa [e[VelahaUi hal-

hal teUse]ut. adi tidaW [enZheUanWan Walau e]bn [enZataWan bUanZ AUa]-lah`^ \anZ [en\e]a]Wan Wita [e[Vun\ai VeUada]an^ WaUena [eUeWa adalah i[i[ Wita sela[a a]ad. Hal ini diaWui bleh xb[ andau^ [enuUut Ven\elidiWann\a^ daUi bUanZ _sla[ VeUibde WlasiW inilah bUanZ taUat ]elahaU ]eUXiWiU sefaUa b]\eWtiX dan [enuUut lbZiWa^ dan ]elahaU ]eUlaVanZ dada WetiWa UbVa diselu]unZi bleh suasana ViWiUan se[Vit^ taW adan\a tbleUansi teUhadaV Wau[ [inbUitas^ dan bleh suasana Venindasan teUhadaV ViWiUan [eUdeWa. Hal-hal inilah [enuUut WeteUanZann\a \anZ [enhadi ]i[]inZan Uenaisanfe UbVa \anZ We[udian [e[]aga Vada We[ahuan dan VeUada]an taUat seWaUanZ. Pada te[Vatn\alah Walau afues . xislaU [enZataWan ]ahga il[u VenZetahuan dan teWniW _sla[ a[at dala[ [e[VenZaUuhi We]uda\aan taUat. ae[iWian telah ]eUlalu Weha\aan dan Wee[asan il[u VenZetahuan \anZ Wini diVeZanZ dan diWuasai bleh dunia taUat.

*/#8 *2 #G= 9* "/#8 (*2 <67F 9* "/#8 *2 #I1/ 9 ".


iVutat^ ll Wtb]eU m H. xustan rulae[an A[iU

Al-kuWhlishin^ m~ uni m

{&( /&( %+/ 8 K#B # O>64/ 2 I> # =! DF) 1 / =67>= #I9 9#.*/ D{/ K9#"F!= %/ 6F
eenaVa tidaW teUdaVat dala[ Xile o