Anda di halaman 1dari 4

FORMAT RINGKASAN MENGAJAR GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA [GPM] PUSAT SUMBER SEKOLAH

Tajuk: Masa: ................................................................................................... ............. Objektif :.......................................................................................................................................... .......... Aktiviti :............................................................................................................................................ .......... Catatan :.......................................................................................................................................... ..........

CONTOH RINGKASAN MENGAJAR PENGURUSAN PUSAT SUMBER DAN PENTADBIRAN PSS (PPPSS) Tajuk : Pengurusan dan Pentadbiran PSS (PPPSS) Merancang dan melaksanakan susun atur PSS Membuat tunjuk ara! dan Panduan Penggunaan "a!an Masa : #$ minit ( %.#& '.&$ (g) Objektif: ). Memberi maklumat dan ara!an ke(ada (engguna *. Menamba!kan keceriaan di Pusat Sumber Sek+la! Aktiviti : ). Membuat draf ara!an dan (anduan *. Pen,emakan draf ara!an dan (anduan serta menai( ara!an #. Mencetak draf dan kemasan secara laminating -. Meletakkan ara!an di ka.asan ,ang tela! diteta(kan Catatan : di(amerkan * ke(ing label tunjuk ara! dan ) Panduan (enggunaan sia( dilekat dan

CONTOH RINGKASAN MENGAJAR ORGANISASI BAHAN (OB)

Tajuk : Organisasi "a!an (O") Pr+ses Teknik "a!an "uku Membuat (r+ses teknik ba!an buku (buku fiks,en) Masa : %& minit ( )&.$& )*.&& tg!) Objektif: ). Memastikan semua buku baru sia( di(r+ses teknik mengikut (r+ses teknik ,ang betul.

Aktiviti :

). Semak inv+is dan bilangan buku *. Pen,ediaan sli( kerja #. Mengec+( (er+le!an dan ca( !ak milik (ada buku -. Melekatkan sli( (injaman dan sli( (emulangan $.Memasukkan maklumat buku dalam s,stem aut+masi dan mencetak k+d bar

buku /. Melekatkan k+d bar (ada buku Catatan : Sejumla! -& bua! buku sia( di(r+ses teknik dari S,arikat Pustaka Alami ( 0nv+is bern+mb+r : -#'$/)

CONTOH RINGKASAN MENGAJAR GERAKAN MEMBACA DAN LITERASI MAKLUMAT (GMLM)

Tajuk : 1erakan Membaca dan 2iterasi Maklumat (1M2M) Pr+gram 302AM

Masa : %& minit ( )).*$ )*.#$ tg!) Objektif: 302AM ). Memastikan semua murid merek+d bacaan didalam "uku 4ek+d Membaca *. Membuat (engesa!an "uku 4ek+d Membaca Aktiviti : ). Menggalakkan murid ,ang meminjam buku di (usat sumber untuk merek+d bacaan didalam "uku 4ek+d Membaca *. Mengesa!kan mana mana "uku 4ek+d Membaca murid #. Memastikan bilangan buku (injaman bacaan kel+m(+k (bulk l+an) di(injamkan dan di(ulangkan dalam bilangan ,ang mencuku(i

Catatan : Membaca

1PM membimbing mana mana murid membuat catatan dalam "uku 4ek+d Sejumla! *$ bua! "uku 4ek+d Membaca dari tingkatan $ 5inamik tela! disemak Menukar ganti buku dalam bakul ,ang tela! disediakan dalam (injaman (ukal ( bulk l+an)