Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN LINUS (LITERASI) Mata pelajaran Tahun Tarikh Masa Bilan"an $uri% Tajuk

'e$ahiran ,asil )e$+elajaran : Bahasa Melayu : 3 Arif : 23 FEBRUARI 2014 : !00 pa"i # 0 !40 pa"i

: 10 &ran" : Mesra Ala$ : Unit 4 ( )erkataan *i"raf %an '&ns&nan Ber"a+un" : )a%a akhir pe$+elajaran %an pen"ajaran- $uri% %apat: a! Menye+ut perkataan %i"raf %an k&ns&nan +er"a+un" %en"an +etul! +! Me$+a.a / perkataan +er"a+un" %en"an +etul! %i"raf %an k&ns&nan

.! Me$+ina %an $enulis / perkataan %i"raf %an k&ns&nan +er"a+un" %en"an +etul!

Bahan Bantu Men"ajar

: 0apt&p- pe$+esar suara- raka$an la"u- raka$an +unyi- ka% perkataan- ka% suku kata- le$+aran kerja!

)enerapan 1ilai Murni

: +antu($e$+antu- +erani

Langkah 2et In%uksi 3 / $init 4 (1yanyian la"u 5 2enyu$6! 0an"kah 1 3 10 $init 4

Aktiviti/ Strategi 1! 7uru $e$per%en"arkan la"u 52enyu$6! 2! Muri% $enyanyikan la"u 52enyu$6 %en"an irin"an $u8ik! 3! 7uru $en"aitkan %en"an tajuk pelajaran hari ini! 1! 7uru $enayan"kan slai% yan" $en"an%un"i frasa! 2! Muri% %i+i$+in" $e$+a.a frasa terse+ut! 3! Muri% $en"eja %an $enye+ut perkataan(perkataan yan" $e$punyai 9arna $erah %ala$ slai%!

Catatan BBM: ( ( ( 0apt&p 0a"u 52enyu$ 2ein%ah 2uria6 )e$+esar suara

BBM: (0apt&p ( )&9erp&int

1ilai : ( +erani

0an"kah 2 3 / $init 4

1! 7uru $enunjukkan ka%(ka% perkataan yan" $en"an%un"i %i"raf! 2! 0atih tu+i $e$+a.a %i"raf! 1! Muri% %i+aha"ikan kepa%a %ua ku$pulan! 2! 2etiap ku$pulan %i+erikan satu sa$pul surat %an sekepin" kertas A4! 3! Muri% %i$intakan $e$a%ankan

BBM : ( 'a% perkataan

0an"kah 4 310 $init 4

BBM : ( ( ( 2a$pul surat 'ertas A4! 7a$

sukukata yan" $e$+entuk perkataan! 4! Muri% %i$inta $ena$palkan perkataan itu %i atas kertas A4! /! Muri% $ena$pal hasil kerja %i papan hita$! :! 0an"kah / 3 < $init4 Muri% %an "uru $e$urnikan hasil BBM : ( 0e$+aran kerja kerja terse+ut! 1! Muri% %i+erikan le$+aran kerja! 2! Muri% %i$inta $e$+ina %an $enulis suku kata +er%asarkan "a$+ar! )enutup 33 $init4 3! Muri% $e9arnakan "a$+ar! 1! Muri% $enye+ut / suku kata yan" telah %i+ina! 2! 1yanyian la"u 52enyu$6! BBM : ( ( ( 0apt&p 0a"u )e$+esar suara 1ilai : ( 'erjasa$a;t&l&n"( $en&l&n"!

Refleksi

====================================================================== ====================================================================== ====================================================================== ========================