Anda di halaman 1dari 2

REZEKI TELAH DITETAPKAN "Kesungguhan dalam mencari rezeki yang telah di amin !

leh Allah akan menda"atkannya# dan mengurangi dari a"a yang di$a i%kan "adamu# adalah termasuk si&at yang menun ukkan %ashir!h 'mata hati( yang tertutu")" *esuatu yang telah di amin !leh Allah ke"ada se!rang ham%a adalah rezeki) *esuatu yang dimintakan "ertanggung a$a%an !leh Allah adalah rezeki uga) Pertanggungan a$a%an itu# tidak lain ialah menem"atkan harta yang telah dianugerahkan Allah ke"ada "ara ham%a ialah dengan men adikan harta %er&ungsi i%adah) Dengan demikian setia" harta kekayaan yang di amin !leh Allah ke"ada manusia# hendaklah %er&ungsi %enar se%agai %arang aminan yang di%erlakukan se%agai i%adah untuk ke"entingan yang %er&aedah %agi si "emilik dan %erman&aat "ula %agi sesama ham%a Allah) *e%a% harta yang men adi aminan itu akan ditarik kem%ali !leh Allah a"a%ila harta itu tidak mem%erikan man&aat %agi agama# sesama ham%a# dalam hu%ungannya dengan keagungan nama Allah Ta+ala) ,aminan itu# %erarti Allah *$t adalah "emilik yang syah dari semua harta yang ada di tangan manusia) Allah Ta+ala akan ridh! a"a%ila rezeki Allah itu akan menghidu"kan syariat# kese ahtraan "ara ham%a Allah# dan tentu Allah akan murka a"a%ila rezeki itu atuh ke tem"at maksiat) *elain itu "engertian yang da"at diam%il dari "erkataan sungguh sungguh di atas# adalah menun ukan kemam"uan yang cuku" untuk menda"atkan rezeki yang telah dite%arkan Allah Ta+ala di muka %umi ini) Kesungguhan menda"at rezeki Allah itu men adi suatu keharusan# %ahkan %isa men adi $a i% a"a%ila rezeki itu akan %erguna %agi i%adah se!rang ham%a) -encari rezeki Allah itu %agi manusia telah men adi sunnatullah) ,aminan Allah atas rezeki manusia# se%agaimana Allah telah men amin rezeki %agi seek!r anak he$an yang %aru lahir dan mem%iarkannya hidu"# karena Allah telah menyediakannya rezeki) Demikian uga halnya %inatang melata ketika lahir# mam"u melangsungkan hidu"nya karena aminan Allah atas rezekinya masing masing) *e%agaimana Allah %er&irman# "Tiada seek!r %inatang melata "un di muka %umi ini# melainkan telah di amin !leh Allah rezekinya)") Dalam menuntut rezeki di dunia ini Allah tidak akan memaksa manusia agar menda"atkan harta yang %erlim"ah lim"ah) -anusia di%eri kesem"atan memenuhi ke%utuhan hidu"nya

menurut kemam"uan mereka masing masing) .ang dia arkan !leh Islam dalam masalah harta ialah agar manusia tidak %ersika" %erle%ih le%ihan) Karena sika" ini akan mem%a$a ketamakan) *edangkan ketamakan akan men urus ke"ada kerakusan dan aniaya) *ika" rakus dan aniaya itu akan mem%utakan mata hati manusia) /rang mukmin ketika mencari rezeki dengan sungguh sungguh selalu mem"erhatikan "ula cara %er0muamalah# sika" hati hati# serta mam"u mem%edakan antara harta yang halal dan harta yang haram) ,aminan yang telah di%eri !leh Allah dalam hal rezeki ini se"erti di&irmankan dalam Al01ur anul Karim# "Perintahlah keluargamu mendirikan sh!lat# dan %erlaku ta%ahlah menghada"i hidu") Tak "erlu kamu %ertanya s!al rezeki)" Karena Allah Ta+ala telah men amin rezeki ham%a ham%a0Nya# maka kesungguhan ham%a untuk %erikhtiar dan mem!h!n dari Allah sangat dituntut) Pem%erian Allah ke"ada manusia sesuai dengan ketaatan manusia ke"ada Allah) *e"erti sudah di elaskan di atas# %ah$a kedudukan se!rang ham%a dalam kaitannya dengan rezeki yang diterimanya dari Allah# sangat erat dengan anugerah yang harus di aganya) Rezeki se%agai "em%erian Allah# haram untuk disia siakan# dan $a i% untuk diman&aatkan %agi agama Allah dan sesama ham%a0nya) Rezeki %anyak kaitannya dengan "ersia"an manusia untuk %er um"a dengan Allah) Rezeki selain men adi %ekal hidu" dunia# termasuk "ula untuk %ekal hidu" di Akhirat) A"a%ila harta yang telah di0rezkikan ke"ada manusia di"ergunakan untuk ke"entingan agama dan amal s!leh# se"erti mengin&akkan dan menzakatkannya) Allah Ta+ala %er&irman dalam Al01ur an "2er%ekal %ekallah kamu# maka se%aik %aik %ekal adalah menun ukkan ketak$aan ke"ada Allah)" Ketak$aan dalam harta# tidak lain adalah mem%erikan harta itu ke"ada ham%a Allah yang %erhak menerima) Karena dalam harta setia" muslim itu terkandung hak !rang !rang dhu+a&a) Narasum%er3 "-utumanikam dari kita% Al0Hikam")