Anda di halaman 1dari 2

PENGURUSAN REKOD DAN FAIL Rekod-rekod yang perlu ada di PSS Daftar rekod perolehan buku Daftar rekod

stok bahan media Daftar rekod perolehan majalah Daftar rekod perolehan surat khabar Daftar rekod pinjaman buku (murid) Daftar rekod pinjaman buku (guru) Daftar rekod penggunaan perlatan (guru) Daftar rekod penggunaan TVP / Astro Rekod penggunaan PSS Rekod penggunaan bilik komputer Rekod kehadiran ke pss Fail-fail yang perlu ada. Fail init !a"atankuasa #nduk Fail init !a"atankuasa $erja Fail init !a"atakuasa Penga"as PSS Fail penerimaan #n%ois buku Fail penerimaan #n%ois alatan Fail pembekalan bahan Fail senarai buku hilang Fail senarai alatan rosak Fail akti%iti Fail laporan Fail semakan stok Fail serahan tugas Fail Surat Pekeliling Fail jadual "aktu TVP !adual "aktu penggunaan PSS !adual penga"as bertugas Fail slip kerja Fail pesanan barang / bahan

Fail ke"angan (& tahun kebelakangan) '( Pembelian )rant perkapita Sumbangan Sumber lain *( #mbangan &( +aki semasa PENGURUSAN S OK +ahan buku +ahan bukan buku ajalah dan surat khabar ,arta modal #n%entori Pelupusan stok PENGURUSAN !A"AN !a#an $e%ak +uku fiks-en +uku bukan fiks-en .nsaiklopedia $amus $amus D"i +ahasa Almana/ +uku Tahunan Peta +uku $oleksi $has ajalah Akhbar Risalah/bros-er +ank soalan $eratan akhbar +uku skrap 0arta/poster/kad imbasan 1ain2lain

!a#an !ukan $e%ak $aset audio $aset %ideo Transperansi Slaid Foto $ad audio Disket komputer 0D odel Diorama +ahan permainan 0atur dan lain2lain

KEPERLUAN &ENGIKU !ILIK-!ILIK PSS Perpu'%akaan '( $aunter *( Susunan rak i( rujukan ii( fiks-en iii( bukan fiks-en i%( buku kerja mata pelajaran &( Rak majalah 3( Rak surat khabar 4( Rak majalah lama 5( Rak pamer buku baru 6( Papan Pamer 0arta A!$ i( A!$ #nduk ii( A!$ $erja iii( Penga"as PSS i%( )erakan emba/a (Program 7#1A ) 8( !adual 9perasi PSS :( !adual Tugas Penga"as ';( !adual P<P di Perpustakaan ''( Peraturan PSS '*( 0arta )antt PSS (akti%iti bersama panitia) '&( Papan Pamer )raf Analisis i( Pinjaman +uku urid dan )uru ii( Penggunaan Peralatan iii( Penggunaan +ahan '3( Sirkulasi = Sistem pinjaman buku = anual atau automasi

'4( Susunan meja dan lain2kain perabut '5( Sudut Pameran +ertema ( Papan Pamer di dalam PSS ) '6( +uku Perolehan +uku Dan +ahan +ukan +uku '8( $atalog buku dalam e>/el (/ontoh di dalam 0D ) ':( $atalog bahan bukan buku dalam e>/el berpusat (/ontoh di dalam 0D ) *;( +uku Rekod Pinjaman +ahan oleh urid Dan )uru *'( Rekod Pinjaman $elompok **( +uku Rekod Penggunaan Alatan dan +ilik !ilik APD '( Projektor i( 10D ii( 9,P *( $erusi meja &( Skrin / TV 3( Radio kaset 4( 0D / Video kaset / $aset dll 5( !adual Penggunaan +ilik (tetap atau tempahan ) !ilik A!&(!!& (semua mata pelajaran) '( *( &( 3( 4( 0arta $it ata Pelajaran $ad #mbasan odel 1ain2lain bahan bantu mengajar

Panduan Ringkas Pengurusan Rekod, Fail, Bahan Dan Fizikal Pusat Sumber Sekolah
?nit Perkhidmatan Sumber Pendidikan +ahagian Teknologi Pendidikan 7egeri Perak #poh *;;:

!ilik Pu'a% Ak'e' '( !adual 9perasi dan penggunaan *( Direktori