Anda di halaman 1dari 12

PENGENALAN

Pengertian Etika Profesional Perguruan Etika berasal dari bahasa Yunani iaitu kata ethos yang bererti suatu kehendak atau kebiasaan baik yang tetap. Yang pertama kali menggunakan kata-kata itu adalah seorang filosof Yunani yang bernama Aris Toteles ( 38 ! 3"" #$ %. $enurut &amus 'esar 'ahasa (ndonesia Etika ) moral adalah a*aran tentang baik dan buruk mengenai perbuatan+ sikap+ ke,a*iban dan sebagainya.$enurut &. 'ertenes+ Etika adalah nilai-nilai atau norma-norma yang men*adi pegangan bagi seseorang dalam mengatur tingkah lakunya. -ari pengertian di atas+ disimpulkan bah,a Etika merupakan a*aran baik dan buruk tentang perbuatan dan tingkah laku ( akhlak %. .adi+ Etika membi/arakan tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sadar di pandang dari sudut baik dan buruk sebagai suatu hasil penilaian. 0uru perlu memiliki kod etikanya sendiri demi memartabatkan profesion perguruan. &od etika dianggap penting kerana ia menyediakan garis panduan bagaimana bertingkah laku dalam profesion perguruan. #esuai untuk diru*uk dan diamalkan oleh guru. &od Etika 1erguruan menyatakan dengan *elas tentang tanggung*a,ab guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan. 0uru lebih faham dan *elas tentang tanggung*a,ab mereka. &andungan yang dinyatakan dalam &od Etika 1erguruan di negara ini menun*ukkan perbe2aan tertentu berbanding kod etika di negara lain. 0uru dapat melihat keunikan etika yang diamalkan sama ada di negara ini ataupun di negara lain. &od Etika dalam bentuk dokumen+ usaha untuk menyemak semula kod ini dapat dilakukan. &e/emerlangan sesuatu profesion boleh dilihat menerusi se*auh mana kod etikanya boleh dipertahankan dan dikuatkuasakan. $enerusi kod etika+ guru dapat meningkatkan lagi ime* profesion perguruan se/ara hitam putih dan rasmi. $embuka mata masyarakat untuk menghayati tanggung*a,ab guru yang luas dan berat dan menyokong guru

dalam men/apai matlamat pendidikan dan negara. Etika ker*a merupakan nilainilai yang penting dalam sesebuah organisasi. ! 1engamalan etika dapat mengekal+ dan memelihara keper/ayaan yang diberi dalam men*alankan tugas+ serta memupuk tanggung*a,ab bersama dan mengeratkan perhubungan atnara ahli dalam organisasi ((3TA3+ 4554%. &onsep profesion $enurut &amus -e,an 6profesion7 ialah suatu bidang peker*aan khasnya yang memerlukan pendidikan dan ke/ekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas seperti perguruan dan sebagainya. 'erdasarkan /iri-/iri profesion+ $ok #oon #ang ( 4558 % merumuskan se/ara ringkas konsep profesionalisme sebagai 9 #uatu peker*aan yang khusus dan di*alankan oleh orang yang mempunyai kelulusan dan latihan iktisas yang /ukup bermutu+ bersikap *u*ur+ dedikasi+ bertanggung*a,ab dan bermoral tinggi+ mempunyai outonomi bertugas serta mematuhi kod etika yang ditentukan oleh organisasinya. -i negara kita perguruan ini lebih mirip kepada peker*aan (:o/ation% daripada profesion ( A,ang ;ad #alleh 458< %. 3ilaitara-nilaitara sesuatu profesion merupakan peraturan yang ditetapkan oleh organisasi supaya setiap ahli profesional akan mematuhinya+ demi menga,al kualiti dan nilaitara perkhidmatan tersebut . 3ilaitara ini men*adi garis panduan dalam usaha memastikan tingkahlaku dipatuhi oleh setiap ahlinya . 0uru tidaklah harus bertingkah laku sehingga begitu rupa sehingga boleh men/emarkan sifat profesionalnya dan yang akan menyebabkan hilang keper/ayaan orang ramai terhadap profesion perguruan. Tanggung*a,ab utama guru ialah terhadap muridnya. &epentingan murid mengatasi semua kepentingan lain seperti kepentingan masyarakat+ persatuan atau persendirian. 0uru haruslah menumpukan perhatian terhadap keperluan setiap muridnya. 0uru haruslah memberi perhatian dan penga*aran untuk semua murid tidak kira bangsa dan agama atau keper/ayaan. 0uru haruslah mendidik dan mengambil tindakan

se/ara adil terhadap semua murid tidak kira bangsa+ ,arna kulit+ *antina+ bahasa+ agama+ keper/ayaan politik+ tempat asal+ keturunan+ daya intelek dan lainlain.0uru haruslah mengesan+ menerima perbe2aan indi:idu di kalangan muridnya dan membimbing mereka memperkembangkan potensi mereka dari segi *asmani+ intelek+ daya /ipta dan lain-lain. Tetapi masih terdapat isu yang melanggar etika profesion perguruan di kalangan guru-guru. $enurut petikan laporan akhbar pada 3 April "<449 menyatakan baha,a 0uru syaitan= -emikian gelaran yang patut diberi kepada seorang guru lelaki sebuah sekolah agama+ di sini+ yang sanggup membelasah seorang murid lelaki berusia tu*uh tahun sehingga koma+ &hamis lalu. -alam ke*adian kira-kira *am > malam+ guru berusia "8 tahun itu *uga dikatakan bertindak ke*am apabila mengikat tangan mangsa+ #aiful #ya2ani #aiful #opfidee di tingkap asrama sekolah berkenaan sebelum membelasahnya. -ifahamkan+ guru terbabit tidak mengendahkan ,alaupun mangsa merayu dan menangis supaya perbuatan itu dihentikan. #umber polis berkata+ mangsa yang diikat dan dipukul hampir dua *am itu bagaimanapun pengsan selepas mengalami ke/ederaan dalaman di kepala dan badan akibat dipukul bertubi-tubi oleh guru terbabit. &atanya+ guru terbabit berang dengan mangsa yang enggan mengaku terbabit dalam beberapa ke*adian ke/urian di asrama sekolah berkenaan sebelum itu. -ifahamkan+ sebelum itu mangsa pernah dua kali dipukul suspek akibat enggan mengaku men/uri barangan milik pela*ar lain di asrama sekolah. #elepas mangsa pengsan+ guru terbabit panik dan memanggil guru lain sebelum memba,a mangsa ke ;ospital Tuanku ?au2iah (;T?%+ &angar+ kira-kira *am 4.3< pagi kelmarin+ katanya. 'agaimanapun+ mangsa kemudian dipindahkan ke ;ospital #ultanah 'ahiyah (;#'%+ Alor #etar kira-kira *am 3 pagi kelmarin dan kini ditempatkan di @nit Aa,atan Aapi ((B@%. 'apa mangsa+ #aiful #opfidee $ar2uki+ 3 + berkata dia hanya mengetahui ke*adian itu kira-kira *am 8 malam kelmarin melalui ibunya ketika anak tunggalnya dipindahkan ke ;#'. #aya bergegas ke ;#' dan sebak melihat keadaan anak saya kini terlantar koma dengan mukanya bengkak selain

lebam di mata dan pipi kiri.$alah+ ada kesan mele/et di tangannya kesan akibat diikat dan kini terpaksa menggunakan mesin bantuan pernafasan+ katanya ketika ditemui di ;#'+ Alor #etar+ semalam. #aiful #opfidee yang *uga pemandu pelan/ong di .itra berkata+ dia terke*ut apabila dimaklumkan anaknya terbabit dalam ke/urian kerana dia bukan nakal dan lebih banyak mendiamkan diri. &atanya+ anaknya tinggal bersama keluarga angkatnya di &angar se*ak kematian ibunya+ .ahiyah Bhe Amat pada "<<8 dan kali terakhir dia ber*umpa #aiful #ya2ani setahun lalu. $uka anak saya betul-betul seiras ar,ah isteri saya. -oktor kini memaklumkan keadaan anak saya semakin kritikal+ katanya yang kemudian membuat laporan di 'alai 1olis Alor #etar+ malam kelmarin. &atanya+ dia mahu indi:idu yang terbabit dalam ke*adian itu dihadapkan ke muka pengadilan dan menerima hukuman setimpal dengan apa dilakukan terhadap anaknya. #ementara itu+ &etua 1olis -aerah Arau+ #uperintendan $ohd 3ad2ri ;ussain ketika dihubungi berkata+ mangsa diper/ayai dipukul kerana disyaki sering men/uri duit seorang pela*ar sebelum akti:itinya dilaporkan kepada seorang ,arden di situ yang *uga suspek utama kes ini. #uspek yang *uga guru

&A.(A3 &E#

1embangunan sahsiah merupakan satu fokus yang begitu penting terutamanya dalam konteks pendidikan yang melibatkan para pendidik. $enurut Abdul .alil (4558%+ pembangunan sahsiah yang sempurna sebagaimana yang dikehendaki oleh a*aran agama dan nilai-nilai budaya dalam masyarakat dengan pembangunan intelektual merupakan ke*ayaan kepada masyarakat dan negara. (a merupakan satu ,adah pengisian dalam kehidupan indi:idu yang melibatkan aspek rohani+ *asmani+ intelek danemosi iaitu selaras dengan matlamat ?alsafah 1endidikan &ebangsaan. $atlamat utama pendidikan di $alaysia ialah untuk menampung keperluan tenaga ker*a dan men/apai perpaduan negara melalui perkembangan indi:idu

yang bersepadu dan menyeluruh dari segi *asmani+ emosi+ rohani dan intelek (.EA(% selaras dengan ?alsafah 1endidikan &ebangsaan (?1&%. 'agi menyempurnakan hasrat ?1& ini+ para guru telah diamanahkan untuk men*alankan tanggung*a,ab sebagai pendidik bukan saha*a dari segi penyebaran ilmu bahkan dalam pembentukan sahsiah anak didiknya. 1embangunan sahsiah meru*uk kepada aspek perubahan pada diri manusia itu sendiri sama ada perubahan itu ke arah positif atau negatif (Can A2mi+ 455"%. 1erubahan yang positif akan membentuk indi:idu yang berdikari dengan segala nilai positif yang murni. 1embangunan sahsiah *uga memba,a makna membina akhlak+ peribadi dan tingkah laku dengan matlamat men*adikan seseorang itu bertamadun+ intelek+ murni dan berdaya ma*u ($ohd 3asir et al. "<<8%. $aka+ fokus pembangunan tersebut merangkumi tingkah laku se/ara keseluruhan sama ada dalaman atau luaran. $aka+ dapat dirumuskan baha,a sahsiah ialah /iri-/iri keseluruhan tingkah laku yang tetap pada seseorang indi:idu+ tetapi berlainan dengan orang lain. (a me,akili per,atakan seseorang indi:idu yang dapat diperhatikan dan dinilai melalui tingkah laku yang ditun*ukkannya. #aya menga*ar di sekolah /ina yang bernama #.& B Tong Yik yang berada di bandar (poh. $eru*uk kepada ka*ian kes sekolah saya+ didapati sekolah saya mempunyai seorang guru lelaki yang bermasalah+ iaitu kes keganasan terhadap muridnya. Dleh itu+ ka*ian ini menggambarkan isu keganasan guru terhadap anak murid tersebut mengambarkan per,atakan guru tersebut dinilai melalui aspek teorikal. -ari segi tingkah laku guru tersebut telah menyalahi undang-undang dan telah melanggar etika profesional perguruan kerana tingkah laku tersebut merupakan kes keganasan yang akan dihukum pen*ara. $engikut ka*ian dari segi emosi guru tersebut tidak dapat dika,alnya dengan baik menyebabkan kesalahan ini berlaku. 0uru besar menasihatinya ketika dalam kemarahan guru perlu pandai menga,al emosi supaya malapetaka tidak akan berlaku+ terutamanya sebagai seorang guru yang diiktiraf profesional. 0uru tersebut tidak mempunyai nilai kasih

sayang terhadap anak muridnya. 'agaimanakah murid lain men/ontohinyaE 0uru sepatutnya mempunyai nilai moral yang tinggi dan sentiasa diaplikasikan dalam bilik dar*ah dan kehidupan harian. 0uru besar dan rakan seker*anya memberi sokongan dan memberi galakkan kepada guru lelaki tersebut menghadiri kursus tentang /ara menga,al emosi untuk menyedarkannya baha,a emosi yang stabil bagi seorang guru amat penting kerana peranan guru itu meliputi segala aspek bukan sa*a pendidikan tetapi pembentuk sahsiah murid. .adi di sini guru memikul banyak tanggung*a,ab yang bukan sa*a menga*ar malahan men*adi kaunselor kepada murid yang bermasalah. (a perlu memoti:asikan dirinya dahulu sebelum memoti:asikan orang lain misalnya memberi moti:asi bagi kanak-kanak iaitu moti:asi dalaman+ /ontohnya sifat ingin bela*ar dari kanak-kanak itu sendiri perlu dipupuk dan moti:asi luaran seperti keinginan bela*ar yang datang dari sekeliling yang membuatkan kanak-kanak itu bela*ar. -ari sinilah emosi yang stabil itu memerlukan pemikiran guru yang rasional dan sentiasa bersedia membantu pela*arnya apabila diperlukan. 0uru tersebut perlu sedar baha,a men*alankan tugasnya dengan penuh beretika supaya mendapat penghormatan daripada orang ramai dan murid-murid. $enga*ar dengan kesabaran dan bertanggung*a,ab terhadap tugasnya. 0uru tersebut perlu mempunyai fikiran yang matang dan berpositif+ selalu berbin/ang dengan rakan seker*a semasa menghadapi masalah dalam masa dua bulan ka*ian tindakan di*alankan bagi usaha memperbaiki tingkahlakunya yang ganas terhadap anak murid itu+ dan /atatkan apa yang telah dibin/angkan+ dan apa yang telah bertambah baik serta memperbaikan tingkahlaku yang ganas tersebut dalam fail yang disedia khas. #elepas menghadiri kursus atau selepas dibimbing oleh kaunselor dan dalam masa ka*ian tindakan di*alankan guru tersebut dapat mengenali personaliti guru sentiasa diutamakan+ mempunyai penampilan diri yang baik supaya murid dapat men/ontohi. #ebagai seorang

guru amalkan akhlak yang mulia dan mempunyai pembangunan *i,a yang sihat dan mempunyai pegangang agama yang kuat. 1embangunan sahsiah merupakan penampilan kendiri seseorang se/ara keseluruhan iaitu dari aspek fi2ikal+ emosi+ spiritual+ /ara berfikir dan berinteraksi. (a *uga tidak dapat dipisahkan dengan keper/ayaan agama.Dleh itu ia member kesan yang amat besar dalam kehidupan indi:idu dan masyarakat. -ari segi /ara bersosial sebagai pengembang atau e*en sosial. 1erasaan bersosial dalam diri kanak-kanak sudah ,u*ud se*ak ke/il lagi dan ia hendaklah disuburkan dengan /ara yang baik dan menggunakan pendekatan sosial se/ara psikologi dan perpatutan dengan tahap perkembangan seseorang kanak-kanak itu. .adi asas bagi pendidikan sosial ini adalah terdapat dalam lingkungan pendidikan sosial di sekolah. #ekolah haruslah mengendalikan latihan praktikal yang didahului oleh guru+ /ontohnya seperti mengadakan permainan+ sukan+ hari perayaan bersama atau menyelesaikan dan berbin/ang dengan guru dalam masalah pela*aran. (ni se/ara tidak langsung boleh menga*ar seseorang kanakkanak itu supaya berani bersosial dalam /ara yang baik. -alam erti kata yang lain+ guru *uga sebagai ka,an dalam hubungannya dengan murid. 0uru *uga sebagai orang tengah dan penghubung antara rakyat dan kera*aan dan dari sinilah *uga dapat diketahui baha,a peranan seorang guru bukan sa*a kepada muridnya malahan *uga kepada masyarakatnya iaitu sebagai pendamping rapat di luar sekolah+ penghidupan+ siahsah kemasyarakatan+ kesusasteraan dan kesenian. Dleh itu setentunyalah seorang guru perlu me,u*udkan hubungan yang mesra sesama guru yang lain agar men*adi /ontoh yang baik bagi murid. #ebenarnya ada banyak /ara bagi seorang guru menga*arkan /ara bersosial kepada murid- muridnya iaitu antaranya ialah turut serta atau mengambil bahagian dalam akti:iti sukan dengan murid sebagai /ontoh terdekat dalam bersosial+ memba,a reformasi untuk kepentingan masyarakatnya dengan /ara

mendampingi diri dengan akti:iti masyarakat+ /ara ini sedikit sebanyak akan mendapat pemerhatian oleh murid dalam melihat /ara gurunya bertingkah laku dan bergaul dengan orang ramai yang sekali gus dapat men*adi ikutan bagi murid-murid itu. 0uru yang sentiasa bergabung diri dan ber/ampur ( pandai bergaul dan menyesuaikan diri % dengan masyarakat sekeliling *uga akan dapat me,u*udkan keselesaan yang sesuai dengan kebudayaan+ bangsa dan undangundang bagi sesuatu tempat. Dleh itu+ dalam dalam hal ini setentunyalah seorang guru itu dalam bersosial perlulah mempunyai mental life yang terbuka. &esimpulan #ebagai kesimpulan seorang guru yang dikatakan sebagai pendidik itu adalah Frole modelF terbaik dalam pembentukan modal insan.Dleh itu+ bolehlah dikatakan baha,a masa depan kanak-kanak dalam dunia moden kini sedikit sebanyak adalah hasil daripada pengaruh guru yang telah banyak mendidik mereka dalam sistem formal yang telah dilalui oleh kanak-kanak itu. Tidak dapat disangkalkan baha,a para pemimpin+ *uru bina+ ahli-ahli ekonomi dan setiap anggota masyarakat yang menghadapi /abaran hidup masing-masing+ semuanya telah menemui para guru terlebih dahulu semasa bersekolah sebelum ber*aya menduduki *a,atan yang mereka *a,at sekarang ini. #elain itu+ guru *uga mempunyai pengaruh yang luas dan berkesan dikalangan muridnya+ oleh sebab itu *ika kuasa seorang guru itu disalahgunakan sama ada dengan disedari atau sebaliknya+ maka akibatnya akan melembapkan dan menghan/urkan generasi masyarakat akan datang. .adi di sini adalah men*adi tugas guru bagi men*aga taraf profession ini dengan mengekalkan prestasi yang tinggi dan dipandang mulia oleh masyarakat+ murid+ bangsa+ agama dan 3egara. 3amun+ sebagai pegangan nilai ia sebenarnya sudah di*adikan dasar dalam pelbagai bentuk dan penggunaan istilah se*ak kemerdekaan lagi. (ntegriti adalah istilah menggambarkan pegangan nilai dan kayu pengukur kepada nilai diri yang

kompeten+ profesional+ *u*ur dan amanah sama ada sebagai anggota masyarakat mahupun pen*a,at a,am. (a adalah elemen penting dalam pembentukan sahsiah+ etika+ ime* dan *ati diri *ika dibudayakan dalam masyarakat tanpa mengira kaum+ agama+ bangsa dan negara. .usteru+ isu membabitkan integriti semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat dan pemimpin pelbagai lapisan.

&ini beban tugas mendidik pela*ar semakin berat dan bertambah+ amanah dan tanggung*a,ab perlu ditunaikan dengan penuh komitmen dalam usaha memperkasa dan memartabatkan lagi profesion keguruan negara+ di samping membuktikan hasil ker*a berkualiti serta berdisiplin. 0uru tidak boleh bersikap lepas tangan terhadap kepentingan peranan mereka membantu pela*ar mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran sehingga mampu men/apai ke/emerlangan menerusi penga*aran yang berkesan. &epentingan guru berkualiti perlu dititikberatkan kerana tanpanya sukar untuk menghasilkan pela*ar bermutu. Tanpa komitmen guru terhadap proses penga*aran dan pembela*aran+ perubahan kema*uan dalam pela*aran mungkin ter*e*as sehingga ada pela*ar masih tidak dapat memba/a ,alaupun sudah memasuki persekolahan menengah. .usteru+ guru mesti menghayati tugas murni profesion keguruan dan men*alankan tanggung*a,ab itu atas dasar ikhlas untuk mendidik+ bukan sebagai pilihan ker*aya terakhir. -engan kesungguhan semua pihak+ pela*ar mampu men/apai ke/emerlangan membanggakan. Antara /iri pendidik berkualiti ialah melaksanakan tugas dengan bersungguh dan ikhlas tanpa mengharapkan gan*aran. -i samping itu+ guru berkualiti bersedia

menghadapi /abaran pela*ar bermasalah dan tidak mudah mengalah atau /epat ta,ar hati sehingga hilang semangat untuk berusaha membantu mengatasi kelemahan mereka+ selain sentiasa beker*asama dengan pihak pentadbiran ke arah kebaikan pendidikan negara. 0uru *uga perlu berusaha mempertingkatkan profesionalisme dari semasa ke semasa dengan mengikuti kursus dan perkembangan terbaru bidang pendidikan+ terutama mengenai kaedah serta pendekatan penga*aran yang berkesan. #elain itu+ guru berkualiti perlu seiring dengan aspirasi negara+ bukan bertindak mengikut emosi peribadi+ seterusnya menganggap tugas mendidik sebagai amal keba*ikan atau ibadat yang diberikan gan*aran besar di sisi tuhan. 0uru mesti sentiasa menunaikan amanah dengan *u*ur+ sekali gus berusaha mempertingkatkan ilmu pengetahuan supaya tidak ketinggalan dalam perkembangan pesat dunia pendidikan harus memiliki moti:asi+ keyakinan serta kesedaran diri untuk menghasilkan prestasi ker*a berkualiti. 1endidik sebenarnya banyak berkorban demi kepentingan pela*ar+ termasuk menyelesaikan tugas berkaitan penga*aran sehingga malam di rumah dan gigih memberi persediaan terbaik kepada mereka untuk menghadapi peperiksaan. -alam konteks lebih luas+ guru adalah bertanggung*a,ab untuk mendidik dan memimpin masyarakat. Tidak dinafikan baha,a guru banyak menyumbang khidmat bakti dalam pembangunan bangsa dan negara+ lebih-lebih lagi membentuk sahsiah pela*ar. -alam proses pembentukan sahsiah pela*ar+ guru terlebih dulu perlu mempunyai sahsiah baik untuk di/ontohi pela*ar.Bontoh teladan guru *uga banyak membantu pembentukan akhlak pela*ar.$erekalah yang seharusnya terlebih dulu dilengkapi /iri akhlak mulia ,alaupun masyarakat kurang menghargai ,atak berbudi luhur.

-ari sudut lain+ guru *uga adalah e*en kepada keberkesanan pendidikan. #ebaik manapun sistem pendidikan+ maksud yang ingin disampaikan tidak akan men/apai matlamatnya sekiranya e*en penyampaiannya tidak berkesan. &e*ayaan dan keberkesanan pendidikan amat berkait rapat dengan kesedaran guru terhadap tanggung*a,ab+ kelengkapan ilmu dan keluhuran peribadinya. ;impunan antara kemahiran keilmuan dengan keluhuran peribadi adalah kriteria peribadi guru yang tidak boleh dipisahkan+ sebaliknya boleh di*adikan /ontoh berkesan. Dleh itu+ dapat disimpulkan baha,a guru adalah orang yang bertanggung*a,ab membentuk tamadun manusia melalui penyebaran ilmu kepada masyarakat. .usteru+ semua guru mesti menyedari tanggung*a,ab mereka dan sentiasa men*aga nama baik sebagai pendidik dan pemimpin masyarakat dengan men*alankan segala tugas dan tanggung*a,ab se/ara ikhlas dan *u*ur.

'iblografi
Ber:one+-.+1er:in+G.A.("<<8%. 1ersonality9 Theory and resear/h. (4<th Ed%. ;oboken+3.9 .ohn Ciley H #ons+(n/. Ay/kman+A.$.("<< %.Theory of personality.(8thEd.% 'elmont+BA9 Cads,orth) Thomson Gearning. Abdul .alil 'orham (4558%.1rogram pembangunan sahsiah pela*ar dan pelaksanaannya di (1T di $alaysia . &ertas ker*a yang dibentangkan di #eminar 1engurusan Asrama 1eringkat&ebangsaan. .ohor9 @ni:ersiti Teknologi $alaysia. Abd $a*id $ohd (sa H Aahil $ahyuddin (455I%.1sikologi pendidikan 49 pertumbuhan dan perkembangan . 1etaling .aya9 Gongman. Abdullah 3ashih @l,an (455 %.1esanan kepada pemuda (slam. &uala Gumpur+

1enerbitan Al-Aamadhan. Al-0ha2ali (4585%.'imbingan mukmin pada men/ari ridha al-A7lamin. (Ter*emahan oleh #ayyid Ahmad#emait%. #ingapura9 1ustaka 3asional 1td. Gtd. Asmah 'ee $ohd 3oor H (ran ;erman (455I%.$embina kese*ahteraan rema*a. 'angi9 Tekno Edar9 A2i2i Yahaya+ #hahrin ;asim+ 3ordiana $ohd 3or H 3oordin Yahaya ("<<>%. ;ubungan ke/erdasanemosi dengan prestasi pen/apaian akademik. @npublished Arti/le. 1p4-4>. Bloninger+ #. ("<<8%.Theories of personality9 @nderstanding persons (I thEd.%. 3e, .ersey9 1earsonEdu/ation (n/. Ee Ah $eng (4558%.1sikologi pendidikan 49 1sikologi perkembangan . &uala Gumpur9 ?a*ar 'akti. ;abibah Elias H 3oran ?au2iah Yaakub (455>%.1sikologi personaliti . &uala Gumpur9 -e,an 'ahasadan 1ustaka. &amarul A2mi .asmi ("<<"%.1aradigma (mam al 3a,a,i -alam 1embinaan (nsan9 &a*ian TeksTerhadap &itab Aiyad al-#alihin . Tesis #ar*ana. &uala Gumpur9 @ni:ersiti $alaya.& a mu s - e, an (" <4 4% . - i pe ti k p ad a 8 $ a/ " <4 4 d ar ip ad a http9))prpm.dbp.go:.my)#ear/h.aspJEkKsahsiahHidKLBari. $ohd (smail $ustari (4555%.'elia sebagai insan /emerlang dari perspektif (slam9 &a*ian status belia-belia ?elda 'ukit Aamun+ &ulai+ .ohor 9 @nplished Thesis. @ni:ersiti &ebangsaan (slam.