Anda di halaman 1dari 11

LAPORAN PENDAHULUAN PRAKTIKUM TEKNIK BIOPROSES IDENTITAS PRAKTIKAN Nama NIM Kelompok I. II.

: Mahadhika Keshawa : 03111403013 : 5 (Lima)

NAMA PERCOBAAN Pembuatan Virgin Coconut Oil (VCO) TUJUAN PERCOBAAN 1 !ntuk men"etahui #a$a pembuatan min%ak kelapa %an" se$in" ditemui dalam kehidupan seha$i&ha$i ' !ntuk men"etahui man(aat da$i Virgin Coconut Oil 3 !ntuk men"etahui kandun"an da$i Virgin Coconut Oil

III. DASAR TEORI Kelapa me$upakan salah satu komoditas pe$kebunan %an" ban%ak sekali ke"unaann%a ka$ena baik da$i hasil utama maupun limbahn%a dapat diman(aatkan seba"ai p$oduk&p$oduk %an" be$nilai ekonomis )ampai saat ini peman(aatan p$oduk kelapa di tin"kat petani masih te$batas di *ual dalam bentuk se"a$ dan diolah men*adi min%ak kelapa se#a$a t$adisional +i dae$ah&dae$ah %an" sulit sa$ana t$anspo$tasin%a, ha$"a kelapa san"at mu$ah sehin""a han%a diman(aatkan sebatas untuk kepe$luan $umah tan""a atau han%a dibia$kan be"itu sa*a Min%ak kelapa mu$ni adalah min%ak kelapa %an" dibuat da$i bahan baku kelapa se"a$, dip$oses den"an pemanasan te$kendali atau tanpa pemanasan sama sekali, tanpa bahan kimia dan -+. Pen%ulin"an min%ak kelapa sepe$ti di atas be$akibat kandun"an sen%awa&sen%awa esensial %an" dibutuhkan tubuh tetap utuh Min%ak kelapa mu$ni den"an kandun"an utama asam lau$at ini memiliki si(at antibiotik, anti bakte$i dan *amu$

Min%ak kelapa mu$ni, atau lebih dikenal den"an Virgin Coconut Oil (/01), adalah modi(ikasi p$oses pembuatan min%ak kelapa sehin""a dihasilkan p$oduk den"an kada$ ai$ dan kada$ asam lemak bebas %an" $endah, be$wa$na benin", be$bau ha$um, se$ta mempun%ai da%a simpan %an" #ukup lama %aitu lebih da$i 1' bulan Komponen min%ak kelapa adalah asam lemak *enuh sekita$ 20 pe$sen dan asam lemak tak *enuh sekita$ 10 pe$sen 3in""in%a kandun"an asam lemak *enuh men*adikan min%ak kelapa seba"ai sumbe$ satu$ated (at 4sam lemak *enuh didominasi oleh asam lau$at&memiliki $antai ka$bon 1', te$masuk asam lemak $antai menen"ah alias medium-chain fatty acid (M054) dan *umlahn%a sekita$ 5' pe$sen (hampi$ seta$a den"an ai$ susu ibu) sehin""a min%ak kelapa ke$ap disebut min%ak lau$at )elama ini ada an""apan da$i seba"ian mas%a$akat bahwa min%ak kelapa seba"ai pen#etus pen%akit *antun" ko$one$ dan st$oke sehin""a se#a$a sen"a*a men"hinda$i min%ak kelapa da$i diet ha$iann%a baik lan"sun" maupun tak lan"sun" Ku$an"n%a in(o$masi ilmiah tentan" man(aat min%ak kelapa ba"i kesehatan men*adikan min%ak lau$at ini kalah pamo$ den"an min%ak sawit (oleat), min%ak kedelai dan *a"un" .ahkan, kini min%ak kelapa $elati( sulit ditemukan di pasa$&pasa$ t$adisional ka$ena sudah didominasi min%ak "o$en" asal sawit dan kedelai Padahal, Indonesia adalah ne"a$a p$odusen kelapa utama di dunia +a$i hasil penelitian di Papua Nu"ini,konon tin"kat konsumsi mas%a$akatn%a te$hadap kelapa #ukup tin""i, menun*ukkan, mas%a$akat %an" ke$ap men"onsumsi min%ak kelapa lebih ku$us dan amat *a$an" te$kena pen%akit *antun" ko$one$ dan st$oke )elain itu, konsent$asi se$um total koleste$ol, tekanan da$ah diastolik lebih $endah dibandin"kan den"an o$an" %an" sama sekali tidak men"konsumsi kelapa 6al ini disebabkan min%ak kelapa me$upakan sumbe$ asam lau$at %an" te$"olon" be$antai medium (M054), %an" memiliki si(at&si(at metabolisme %an" amat be$beda da$i asam lemak be$antai pan*an" M054 *auh lebih mudah di#e$na, dise$ap, dan dian"kut sehin""a ke$ap disebut seba"ai sumbe$ ene$"i siap pakai bak

bahan baka$ kenda$aan be$moto$ be$oktan tin""i Ini suatu bukti bahwa men"onsumsi min%ak kelapa tidak membe$i dampak bu$uk te$hadap kesehatan *antun" .e$ba"ai penelitian telah menun*ukkan keun""ulan asam lau$at ba"i kesehatan 4sam lau$at dan asam lemak *enuh be$antai pendek dan sedan" lainn%a& asam kap$at, kap$ilat, dan mi$istat&%an" te$dapat pada min%ak kelapa te$n%ata *u"a mampu men"atasi kelebihan be$at badan alias obesitas )tudi ekspe$imental menun*ukkan bahwa pe$"antian min%ak kedelai ke min%ak kelapa dapat menu$unkan be$at badan se#a$a be$makna 6al ini dapat di*elaskan bahwa men"onsumsi min%ak kelapa, asam lemak *enuhn%a lan"sun" dibaka$ oleh tubuh dan men"hasilkan ene$"i )aat men"onsumsi min%ak kelapa mu$ni (VCO), tubuh lan"sun" men""unakann%a untuk memp$oduksi ene$"i, bukan menimbunn%a di *a$in"an adipose seba"ai lemak tubuh Kandun"an M054 %an" te$dapat dalam min%ak kelapa mu$ni (VCO) dapat menu$unkan lemak, men"u$an"i tumpukan lemak, dan mendo$on" pembaka$an L054 (long chain fatty acid) pen%ebab obesitas (ke"emukan) )elain itu, M054 %an" ada pada min%ak VCO bisa me$ubah metabolisme ke tin"katan %an" lebih tin""i dan membaka$ lebih ban%ak kalo$i tubuh %an" tidak dikonsumsi 4sam lemak *enuh $antai sedan" %an" te$dapat pada min%ak kelapa be"itu tiba dalam salu$an pen#e$naan se"e$a dapat dise$ap oleh dindin" usus tanpa ha$us men"alami p$oses hid$olisis te$lebih dahulu )elan*utn%a dapat masuk men"ikuti ali$an da$ah untuk se"e$a dibawa ke hati "una dimetabolisasi .e$beda den"an min%ak kedelai, %an" ban%ak men"andun" asam lemak $antai pan*an", dalam tubuh ditimbun dalam bentuk lemak ka$ena tidak bisa lan"sun" dibaka$ dan dise$ap tubuh sehin""a menimbulkan ke"emukan (obesitas)

Min%ak VCO *u"a baik untuk ibu hamil dan men%usui Pe$tumbuhan dan pe$kemban"an ba%i dan balita dipen"a$uhi saat be$ada dalam kandun"an Pada masa inilah pembentukan o$"an tubuh dimulai Min%ak VCO (min%ak kelapa mu$ni) te$n%ata membe$ikan dampak %an" baik ba"i ibu hamil dan *aninn%a Penelitian %an" dipublikasikan pada tahun 1227 oleh American Journal of Clinical Nutrition menun*ukkan bahwa ai$ ibu men%usui %an" men"konsumsi min%ak kelapa dan p$oduk olahann%a se#a$a si"ni(ikan kandun"an asam lau$at dan asam kap$at dalam ai$ susun%a menin"kat Komposisi %an" unik pada ai$ susu ibu adalah lemakn%a, te$utama asam lau$at, dan asam kap$at seba"ai antimicrobial +alam min%ak VCO te$kandun" M054 (Medium Chain Fatty Acid), %an" me$upakan komponen asam lemak be$antai sedan" %an" memiliki ban%ak (un"si .ebe$apa (un"si M054 anta$a lain : 1 Memudahkan ba%i men%e$ap nut$isi ' Mempe$baiki pen%e$apan 8itamin, mine$al, dan p$otein %an" bisa dila$utkan lemak 3 Menin"katkan abso$bsi kalsium %an" pentin" ba"i pe$tumbuhan ba%i 4 Melindun"i ba%i da$i mik$oo$"anisme be$baha%a Min%ak VCO (min%ak kelapa mu$ni) akan menin"katkan M054 pada ibu men%usui sampai ti"a kali lipat Pembe$ian asupan makanan %an" men"andun" M054 pada ibu men%usui akan men"hasilkan ai$ susu %an" ka%a akan M054 )elain itu, min%ak kelapa mu$ni (VCO) *u"a bisa membantu dalam p$oses pe$salinan dan mampu membe$i ene$"i sehin""a ibu mempun%ai tena"a %an" lebih besa$ Min%ak kelapa mu$ni (VCO) *u"a mampu men"embalikan kebu"a$an ibu se#a$a #epat setelah pe$salinan Keun""ulan lain asam lemak *enuh min%ak kelapa adalah kemampuann%a seba"ai antimik$obia Mono"lise$ida da$i asam kap$oat, kap$ilat, kap$at, lau$at, dan mi$istat telah te$bukti bisa men"inakti8asi 8i$us pen%ebab hepatitis 0, herpes, )4-) dan 6I/ )elama ini komoditas buah kelapa han%a diman(aatkan p$oduk p$ime$n%a sa*a, dalam bentuk kelapa se"a$ maupun kop$a seba"ai bahan baku min%ak "o$en"

.an%ak ahli melalui be$ba"ai $iset te$bukti bahwa min%ak kelapa mu$ni dapat diman(aatkan seba"ai nut$isi untuk mempe$&lan#a$ metabolisme dan menin"katkan ketahanan tubuh !mumn%a, mas%a$akat men"enal pen"olahan da"in" buah kelapa men*adi min%ak melalui #a$a ke$in" dan basah Pen"olahan #a$a ke$in", da"in" buah %an" sudah dipoton"&poton" dike$in"kan sehin""a dipe$oleh kop$a, lalu dilakukan pen"ep$esan "una mendapatkan min%ak 3eknik pen"olahan ini biasan%a dilakukan dalam skala besa$ (pab$ik) Pen"olahan #a$a basah, da"in" buah kelapa dipa$ut, kemudian di#ampu$ dan diekst$ak den"an ai$ panas (han"at) pada pe$bandin"an te$tentu 6asil ekst$aksi be$upa emulsi min%ak dalam ai$ %an" disebut santan Pemanasan dilakukan untuk meme#ah emulsi "una mendapatkan min%ak, %an" ke$ap disebut min%ak kelentik Kedua metode ini akan men"hasilkan min%ak %an" be$bau ha$um, tetapi wa$nan%a ku$an" benin" akibat pen""unaan panas dalam p$oses pen"olahann%a !saha penin"katan pendapatan petani kelapa dapat dilakukan den"an di8e$si(ikasi p$oduk olahan dalam skala $umah tan""a )alah satu p$oduk %an" dapat dihasilkan da$i buah kelapa anta$a lain Virgin Coconut Oil (VCO) atau min%ak kelapa mu$ni VCO me$upakan hasil olahan kelapa %an" ba$u be$kemban" den"an nilai ekonomi %an" san"at tin""i, ka$ena man(aatn%a be"itu besa$ untuk kesehatan tubuh manusia Min%ak kelapa mu$ni me$upakan bahan baku indust$i pan"an, (a$masi dan kosmetik te$utama untuk pe$awatan tubuh +i sampin" itu, hasil penelitian te$ba$u telah membuka tabi$ ke$ahasiaan alam %an" te$kandun" dalam buah kelapa, bahwa min%ak kelapa mu$ni %an" be$a$oma "u$ih dan lembut itu dapat menin"katkan metabolisme tubuh se$ta menan""ulan"i be$ba"ai pen%akit Min%ak kelapa mu$ni tidak mudah ten"ik ka$ena kandun"an asam lemak *enuhn%a tin""i sehin""a p$oses oksidasi tidak mudah te$*adi Namun, bila kualitas VCO $endah, p$oses keten"ikan akan be$*alan lebih awal 6al ini disebabkan oleh pen"a$uh oksi"en, kebe$adaan ai$ dan mik$oba %an" akan men"u$ai kandun"an asam lemak %an" be$ada di dalam VCO men*adi komponen lain 4da bebe$apa #a$a

pembuatan VCO untuk skala $umah tan""a 0a$a pem$osesan min%ak kelapa %an" ban%ak dikemban"kan adalah pen""ilin"an basah dan (e$mentasi (en9imatis) Pembuatan VCO den"an #a$a en9imatis me$upakan pemisahan min%ak dalam santan tanpa pemanasan :n9im %an" di"unakan dapat be$upa en9im bromelin (pada nanas) atau en9im papain (daun pepa%a), en9im protease (kepitin" sun"ai) dipilih salah satu da$i keti"a en9im te$sebut Pembuatan VCO den"an en9imatis dikelompokkan men*adi ti"a, %aitu pembuatan santan, pembuatan VCO, dan pen%a$in"an VCO %an" dihasilkan da$i p$oses en9imatis memiliki keun""ulan seba"ai be$ikut : 1 VCO be$wa$na benin", sepe$ti k$istal ka$ena tidak men"alami p$oses pemanasan ' Kandun"an asam lemak dan antioksidan di dalam VCO tidak ban%ak be$ubah sehin""a khasiatn%a tetap tin""i 3 3idak mudah ten"ik ka$ena komposisi asam lemakn%a tidak ban%ak be$ubah 4 0ukup aplikati( bila dite$apkan di tin"kat petani ka$ena men""unakan teknolo"i dan pe$alatan %an" sede$hana 5 3idak membutuhkan bia%a tambahan %an" te$lalu mahal ka$ena umumn%a daun pepa%a atau nanas di*ual den"an ha$"a mu$ah ; -endemen %an" dihasilkan #ukup tin""i, %aitu da$i 10 buti$ kelapa akan dipe$oleh sekita$ 1 100 ml VCO Kelemahan den"an #a$a en9imatis %aitu membutuhkan waktu %an" san"at lama dalam p$oses denatu$asi p$otein untuk memisahkan min%ak da$i ikatan lipop$otein %aitu sekita$ '0 *am Virgin Coconut Oil (VCO), demikian sebutan min%ak kelapa mu$ni +en"an kandun"an asam laurat kada$ tin""i, VCO men*adi be$man(aat ba"i kesehatan )ebab dalam tubuh manusia asam lau$at akan diubah men*adi monolau$in, sebuah sen%awa mono"lise$ida %an" mampu men"han#u$kan lapisan lipid 8i$us sepe$ti 6I/, he$pes, in(luen9a dan bakte$i pato"en lain Monolau$in da$i VCO dapat men"atasi 4I+)

)en%awa %an" be$asal da$i asam lau$at itu mampu men%usup melewati memb$ane lemak 8i$us dan men"han#u$kann%a <an" dimaksud seba"ai virgin oil adalah min%ak kelapa %an" diolah tanpa pemanasan atau den"an pemanasan te$batas, hin""a min%ak ini be$wa$na benin" (*e$nih) dan be$a$oma khas kelapa .e$samaan den"an min%ak 9aitun ( olive oil), min%ak wi*en (sesame oil), dan min%ak ten"kawan" (tengka ang oil), 8i$"in oil ban%ak dise$ap oleh indust$i (a$masi dan kosmetik Min%ak kelapa selama ini lebih ban%ak dikenal seba"ai min%ak "o$en" Padahal, sebelum a"$oindust$i 0P1 da$i sawit me$a*ai pasa$ min%ak nabati dunia, min%ak kelapa *u"a me$upakan bahan baku indust$i kosmetik, te$utama sabun mandi )e#a$a sede$hana, ada dua #a$a untuk men"hasilkan min%ak kelapa mu$ni %aitu : p$oses panas dan din"in )e#a$a t$adisional, mas%a$akat membuat min%ak kelapa da$i santan %an" dipanaskan 6asiln%a adalah ampas kelapa,blendo atau blondo, dan min%ak "o$en" Kalau pemanasan santan ini dilakukan se#a$a te$batas den"an suhu ;0&70o0, min%ak %an" dihasilkan akan *e$nih dan bisa dikete"o$ikan seba"ai min%ak kelapa mu$ni !ntuk mempe$oleh VCO, pen""unaan panas diminimalkan atau sama sekali dihilan"kan 0a$an%a adalah den"an men""unakan en9im se#a$a lan"sun" atau mik$oba pen"hasil en9im te$tentu untuk meme#ah p$otein %an" be$ikatan den"an min%ak dan ka$bohid$at sehin""a min%ak dapat te$pisah se#a$a baik Pen"olahan min%ak kelapa den"an men""unakan en9im la9im disebut teknik (e$mentasi (p$oses din"in) Pembuatan VCO den"an teknik (e$mentasi diawali den"an p$oses pembuatan santan )antan ditempatkan pada wadah %an" be$sih dan selan*utn%a dibia$kan bebe$apa saat hin""a te$bentuk "umpalan k$im atau =bian" santan= K$im dipisahkan ke dalam wadah %an" tembus pandan", sepe$ti stoples %an" $elati( besa$, lalu tambahkan $a"i atau la$utan #uka ni$a se#ukupn%a 0ampu$an diaduk se#a$a me$ata dan di(e$mentasi selama 10&14 *am atau semalam P$oses (e$mentasi din%atakan be$*alan baik *ika da$i #ampu$an te$sebut te$bentuk ti"a lapisan, %akni lapisan atas be$upa min%ak mu$ni ( VCO), lapisan ten"ah be$upa

blondo (wa$na putih), dan lapisan bawah be$upa ai$ Lapisan min%ak dipisahkan se#a$a hati&hati Min%ak ini membe$i a$oma khas dan wa$na %an" lebih *e$nih 0a$a lain %aitu pa$utan kelapa dibe$i $a"i ai$ ketam sawah seba"ai bian" atau sta$te$ Pada p$oses selan*utn%a, bian" ini bisa men""unakan adonan %an" telah te$(e$mentasi atau min%ak kelapa mu$ni hasil (e$mentasi %an" sudah *adi 4donan %an" telah dibe$i bian" disimpan selama semalam a"a$ te$*adi p$oses (e$mentasi Pa"in%a, adonan %an" telah lunak di*emu$ anta$a dua sampai ti"a ha$i penuh VCO %an" bena$&bena$ be$mutu tin""i dihasilkan da$i p$oses (e$mentasi den"an en9im poli"alaktu$onase, al(a am%lase, p$otease, atau pektinase )elain pen""unaan en9im, (e$mentasi *u"a bisa dilakukan den"an bantuan bakte$i !accharomyces cerivisiae 0a$an%a, da"in" buah kelapa dipa$ut sepe$ti biasa +alam 8olume besa$, pema$utan dilekukan den"an men""unakan mesin 6asil pa$utan diambil santann%a den"an #a$a di#ampu$ ai$ kelapa, diaduk&aduk, dan dipe$as atau dip$es Pen""unaan ai$ kelapa dimaksudkan untuk mempe$#epat p$oses pen""umpalan santan )etelah didiamkan semalaman, keesokan ha$in%a dilakukan pemisahan anta$a p$otein kelapa atau blondo den"an min%ak kelapa mu$ni Min%ak kelapa mu$ni hasil p$oses din"in akan be$tahan selama ti"a tahun sedan"kan melalui pemanasan , umu$n%a #uma dalam hitun"an bulan dan baun%a sudah ten"ik 3eknolo"i pen"olahan VCO p$insipn%a didasa$kan pada pen"elua$an min%ak da$i da"in" kelapa pa$ut pada kada$ ai$ te$tentu den"an men""unakan scre press VCO %an" me$upakan min%ak kelapa %an" dibuat da$i kelapa se"a$ (bukan kop$a), tanpa p$oses kimiawi dan tidak men""unakan panas tin""i ini memiliki ban%ak keun""ulan Kandun"an asam lau$at men#apai 47&50>, dan kandun"an asam lemak bebas san"at $endah (554) 0,01> .e$dasa$kan hal te$sebut p$oduk min%ak kelapa mu$ni hasil p$oses memenuhi s%a$at mutu seba"ai Virgin Coconut Oil (VCO) ?una mendapatkan man(aatn%a ba"i kesehatan, VCO %an" dipe$oleh bisa dikonsumsi se#a$a lan"sun" ataupun di"unakan untuk men""o$en" atau menumis makanan +en"an st$uktu$ kimia asam lemak *enuh %an" tak memiliki double bond, VCO $elati( tahan te$hadap se$an"an panas, #aha%a, dan oksi"en sin"let sehin""a

memiliki da%a simpan lama Namun, sebaikn%a dikemas dalam botol %an" tak tembus #aha%a "una mempe$pan*an" masa simpann%a

IV.

ALAT DAN BAHAN : Alat : )a$in"an kelapa Pan#i @ baskom ' buah beke$ "elas 1000 ## 1 buah :$lenme%e$ 1000 ## ' buah labu ekst$aksi 1 buah "lass uku$ 100 ## 1 lap, pen"aduk dan tian" stati( Bahan : 4 buti$ kelapa ' buah $a"i besa$ @ $a"i $oti 4Auades '000 ## 4i$ kelapa 1;20 ##

V.

PROSEDUR PERCOBAAN 1 Kelapa dipa$ut kemudian dipe$as den"an ai$ (aAuades) seban%ak '000 ## (1 k" kelapa B ' k" ai$ han"at C0o0) ' Kemudian disa$in" dan dimasukkan kedalam labu ekst$aksi, didiamkan selama 1 *am 3 )etelah satu *am te$bentuk ' lapisan, kemudian dipisahkan lapisan atas be$upa k$im dan lapisan be$upa (ilt$ate P$oses selan*utn%a : P$osedu$ pe$#obaan untuk ai$ bibit 1 3ambahkan filtrate tadi den"an ai$ kelapa den"an pe$bandin"an 1 : 2 (ai$ (ilt$ate 120 ## be$bandin" ai$ kelapa 1;20 ##)

' 3ambahkan $a"i se#ukupn%a (setelah $a"i te$sebut te$lebih dahulu ditumbuk atau dihaluskan), sambil diaduk hin""a la$ut P$osedu$ pe$#obaan untuk pembuatan min%ak : 1 K$im pada p$osedu$ mula&mula ditambahkan den"an ai$ bibit %an" dibuat den"an pe$bandin"an 5 : 1 (1170 k$im : '3; ## ai$ bibit) ' Kemudian setelah te$#ampu$ $ata masukkan kedalam labu ekst$aksi dan diamkan selama 10 *am 3 )etelah 10 *am te$bentuk ' lapisan : a b Lapisan atas disebut k$im, kemudian dimasak Lapisan bawah adalah #ampu$an ai$ min%ak hasil (e$mentasi

P$oses pemanasan : Pada pendiaman selama 10 *am tadi, dimana k$im %an" be$ada dilapisan atas diambil dan dipanaskan sambil diaduk&aduk hin""a me$ata dan men"elua$kan min%ak, dan panaskan te$us sampai k$im te$sebut bena$&bena$ tidak men"elua$kan min%ak la"i

Anda mungkin juga menyukai