Anda di halaman 1dari 5

LAPORAN PELAKSANAAN INTERNSHIP

NAMA PELAJAR PROGRAM NAMA SEKOLAH NAMA PROJEK TEMPOH PELAKSAAN : Muhammad Fauzan Bin Fadzil : PISMP (MTE/PJ/BI) : SK Felcra Nasaruddin, Bo a! : Mural " Budi Bahasa Buda#a Ki a : $% " &' Julai &($$ ( & Min))u)

OBJEKTIF: Mem*u+a minda murid,murid su-a#a su+a -ada lu+isan! Mem*en u+ sahsiah murid,murid su-a#a *ersama,sama

men)har)ai lu+isan! Memu-u+ si.a *er*udi *ahasa dan so-an san un di +alan)an murid,murid!

STRATEGI PELAKSANAAN: Pada mulan#a, +ami *erem-a elah *er*incan) un u+ mem*ua sa u

-ro/e+ mural -ada In ernshi- +ali ini! Kami elah *er emu den)an Penolon) Kanan Pen ad*iran, Puan Maria Bin i Kamal Mus a.a un u+ *er*incan) den)an *eliau men)enai -ro/e+ mural ini! Beliau elah mem*eri -erse u/uan dan

mencadan)+an su-a#a +ami mem*ua mural di dindin) an))a u ama nai+ +e -e/a*a se+olah! Ini +erana mural di dindin) erse*u elah di-adam +erana mural erse*u sudah ida+ rele0an! Puan Maria elah mem*eri cadan)an su-a#a

mem*ua mural di dalam Bahasa Mela#u +erana -ada -ra+ i+um se*elum ini +ami elah mem*ua mural Bahasa In))eris! Kami *erem-a elah *er*incan) un u+ mencari +a a,+a a a au slo)an

#an) sesuai un u+ di*ua mural! Sa#a elah mencari slo)an,slo)an #an) menari+ di *u+u,*u+u dan /u)a in erne ! 1+hirn#a sa#a elah memilih slo)an a au +em-en #an) #an) dilaun)+an oleh man an Perdana Men eri Mala#sia iai u 1*dullah 1hmad Bada2i, 3Budi Bahasa Buda#a Ki a4 se*a)ai -ro/e+ mural In ernshi-! Se erusn#a sa#a elah meran)+a +er as +er/a dan se erusn#a men)hasil+an +er as +er/a se*elum memula+an -ro/e+! Sa#a elah menun/u++an +er as +er/a +e-ada )uru -em*im*in) iai u Puan Sarina un u+ disema+! Sele-as disah+an oleh 5uru Besar, En 1*u Naim Bin 6amzah +ami erus memula+an lan)+ah -er ama iai u men)eca dindin) erse*u den)an 2arna -u ih erle*ih dahulu! Semen ara menun))u ca #an) elah di -esan, sa#a elah mem*ua la+aran mural di +om-u er! Pada min))u *eri+u n#a, iai u -ada $7 Julai +ami elah me2arna+an dindin) erse*u den)an 2arna +unin) +erana la ar *ela+an) lu+isan erse*u adalah *er2arna +unin)! Keeso++an harin#a, +ami elah melu+is lu+isan mural di dindin) den)an men))una+an *an uan 89: -ro/e+ or! :en)an men))una+an *an uan e+nolo)i ini, *e*anan +er/a +ami elah men/adi sedi+i rin)an!

Se erusn#a, +ami elah mula me2arna+an mural erse*u ! Kami -erlu *er)ilir,)ilir un u+ me2arna+an mural erse*u +erana masin),masin) mem-un#ai an))un) /a2a* lain se-er i +elas )an i dan se*a)ain#a!

Mural erse*u men)am*il masa un u+ sia- le*ih a2al dari-ada #an) di/an)+a+an! Kami elah men#ia-+an mural erse*u -ada && Julai iai u ; hari le*ih a2al dari-ada /an)+aan! :ihara-+an mural erse*u *er)una +e-ada se+olah +hususn#a dalam mem*en u+ sahsiah murid,murid su-a#a men/adi insan *er*udi *ahasa dan *era+hla+ muli

TARIKH / MASA 16 Disember 2010 7.30 pagi

AKTIVITI

Bertolak dari IPSAH maktab ke SJK (T) Ladang S arboro Ba!agian " dengan kenderaan #endiri. Se#i bertem% dengan pi!ak #ekola! dan #%aikenal.

$.00 pagi

&0.00 pagi

Sarapan pagi

&0.30 pagi

'em%lakan pro(ek

&".30 tenga! !ari

'akan Tenga!ari

&.00 tenga! !ari

Samb%ng memb%at pro(ek

).00 petang

Bertolak balik ke IPSAH

1. Po o 1,.00

SUMBER KEWANGAN ANGGARAN PENDAPATAN ! K"#i$%& '%ri$%'% ("r" $e)%#i* 1 or%&( + RM ! RM ./,.00 H%r(% $er "&i# *' ".00 *' 3.00 *' &).00 *' ".00 *' ).00 *' "0.00 *' "&.00 -UM0AH KESE0URUHAN -UM0AH *' )0.00 *' 7).00 *' &)0.00 *' -.00

-"m)%* Pe&'%$%#%& ANGGARAN PERBE0AN-AAN PERKARA Sarapan 'akanan Tenga!ari +at ,ippon Tiner Ber%# +at Peralatan L%ki#an Lain.lain K"%&i#i ") ") &0 3 &0

*' )0.00 *' "0.00 *' "&.00 RM ./2.00