Anda di halaman 1dari 2

ISL MINGGU 12 Mencari artikel berkaitan isu semasa yang mengaitkan guru dan membuat ulasan berdasarkan peranan

guru sebagai pembentuk insan dan masukkan dalam folio. Isu Semasa: Guru Sertai Seminar Keselamatan Masa Kini BACH K !" #eb. $ %ebi& '"" guru di (a(a&an ini mengikuti seminar isu$isu keselamatan negara masa kini an(uran )e(abat )ela(aran *aera& Bac&ok di *e+an Sri Bentara, Sekola& Menenga& Beris )anc&or, dekat sini semalam. )ega+ai )ela(aran *aera& itu, Saufi Ma(id berkata, program se&ari itu mendapat ker(asama Ibu )e(abat )olis -egeri Kelantan dan Ibu )e(abat )olis Bukit Aman yang melibatkan cerama& yang berkaitan dan sesi dialog bersama guru. Beliau berkata, pendeda&an berkaitan dengan isu$isu keselamatan negara yang disampaikan ole& Ketua )enolong )engara& Ba&agian )enyelidikan dan .rus Setia Bukit Aman, *atuk *r. Abd. /a&man Ismail memberi banyak manfaat kepada +arga guru yang sepatutnya menyampaikan maklumat yang sama kepada masyarakat setempat. 0*i antara ob(ektif pengan(uran seminar itu bertu(uan me+u(udkan ta&ap kesedaran keselamatan di kalangan guru dan mendapat pen(elasan yang (elas tentang isu$isu semasa. 0Ia (uga bertu(uan mengelakkan guru dari muda& terpedaya dengan dakya& pi&ak tertentu tanpa mengeta&ui fakta yang sebenar,0 katanya ketika ditemui pada ma(lis perasmian seminar tersebut di sini semalam. Ma(lis itu disempurnakan ole& 1imbalan Menteri Ke+angan, *atuk *r. A+ang Adek Hussin. Saufi berkata, seminar itu (uga ber(aya me+u(udkan &ubungan dan (aringan ker(asama antara )olis *i /a(a Malaysia 2)*/M3 dengan +arga pendidik dalam (a(a&an Bac&ok dan me+u(udkan persefa&aman berterusan bagi menangani pelbagai masala& yang timbul di sekola&. Beliau berkata, perkembangan teknologi maklumat &ari ini banyak memba+a kepada perkembangan ilmia& dan informasi, namun ada pi&ak tertentu memanipulasikan kemuda&an itu untuk kepentingan peribadi dan politik yang sempit se&ingga +u(udnya pencabulan &ak asasi manusia dan falasi politik. 0Semua persoalan yang berkaitan dengan penyala&gunaan teknologi maklumat ini dikupas menerusi seminar ini termasuk mendeda&kan tindakan pi&ak tertentu yang mengambil kesempatan menyebarkan dakya& negatif untuk mencapai matlamat dan &asrat peribadi. 0Sekiranya dibiarkan ia bole& memba+a ancaman kepada keselamatan negara dan +a(ar golongan guru diberi pendeda&an yang terperinci,0 katanya.

Saufi turut menarik per&atian guru agar tidak muda& terpengaru& dengan dakya& politik pi&ak tertentu untuk mempengaru&i mereka supaya bangkit menentang aspirasi negara dan per(uangan arus perdana yang digerakkan ole& kera(aan.

.lasan: )eranan Guru Sebagai )embentuk Insan Berdasakan isu tersebut, dapat dirumuskan ba&a+a guru mempunyai beberapa tanggung(a+ab yang berikut untuk membentukkan insan yang bertanggung(a+ab dan bersifat patriotisme: i. Mempunyai ta&ap kesedaran keselamatan di kalangan guru dan (elas tentang isu$isu semasa. ii. Mengeta&ui fakta yang sebenar. iii. Menangani pelbagai masala& yang timbul di sekola&. i4. Menggunakan kemuda&an IC1 dengan sebaik mungkin. 4. Menyampaikan maklumat yang betul kepada masyarakat setempat.