Anda di halaman 1dari 2

Arahan: Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian, iaitu Bahagian A dan Bahagian B.

Jawab semua
soalan.
Bahagian A : Soalan Subjektif
[80 markah]
1. Nyatakan Rujukan Grid 4 angka dan Rujukan Grid 6 angka ciri-ciri geografi yang berikut.

/
Kg. Tinggi

f m
/"Kg
m Kuning

"
30
T
f
A94
/
90 /
PETUNJUK
\<@)\ Kontur B.P. Balai polis t \//^\ Sungai |Sek.| Sekolah | Hutan [Hosp j
Hospital |Qj$l Paya bakau
Pantai berpasir | T | Kelapa [V] Petempatan |^| Jambatan | j | Masjid
| A 1 Stesen trigonometri Skala:
0 1 2 3 km
1 i----1- i
Kg.Jaya
.......
HOSD.

Kg.
Dalam

/ / """ /

_ Kg. Baru
Sek
Kg.
Kijang

J*
:
'\"T ~

S


20 21 22 23 24 25

Ciri geografi Rujukan Grid 4 angka Rujukan Grid 6 angka
(a) Sekolah

(b) Stesen trigonometri

(c> Hos^f

(d) Jambatan

(e) Masjid

[10 markah]
2. Namakan bentuk muka bumi berdasarkan garisan kontur di bawah.

(b)
(a)
(c)
[3 markah]