Anda di halaman 1dari 56

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN


GEOGRAFI
SEKOLAH MENENGAH RENDAH (SMR)
(TINGKATAN 1)

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM


KEMENTERIAN PENDIDIKAN
MALAYSIA
2001
RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai


perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara
hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan
dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal
terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina
satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut:

x KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


x KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
x KELUHURAN PERLEMBAGAAN
x KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
x KESOPANAN DAN KESUSILAAN

i
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke


arah lebih memperkembangkan potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada
Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan
warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

ii
KATA PENGANTAR

Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang memperincikan Guru perlu peka terhadap tahap kecerdasan murid dalam
kandungan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita- melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Geografi.
cita murni dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan Penggunaan pelbagai pedagogi, kesepaduan ilmu dan pemilihan
menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi bahan bantu mengajar yang sesuai dan menarik seperti
berasaskan pengetahuan pada abad 21. penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi hendaklah
sentiasa dipraktikkan semasa pengajaran dan pembalajaran subjek
Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran ini. Pembentukan suasana pengajaran dan pembelajaran di bilik
yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber. Guru darjah yang kondusif dengan melibatkan murid dapat menarik
digalakkan menggunakan kreativiti untuk memilih, menyusun dan minat mereka mengikuti pengajaran dengan berkesan dan
mengolah akitiviti mengikut kesesuaian murid. Huraian ini diharap menggembirakan.
akan dapat membantu guru merancang dan melaksanakan
pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran ini banyak pihak
terlibat terutama guru, pensyarah maktab dan universiti serta
Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru diharap pegawai Kementerian Pendidikan, dan individu yang mewakili
dapat memberi penekanan kepada unsur bernilai tambah, iaitu badan-badan tertentu.
kemahiran berfikir, kemahiran belajar cara belajar, penggunaan
teknologi maklumat dan komunikasi, kecerdasan pelbagai, Kepada semua pihak yang memberi sumbangan kepakaran, masa
pembelajaran masteri, pembelajaran secara kontekstual, dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaran ini,
pembelajaran secara konstruktivisme, dan pembelajaran akses Kementerian Pendidikan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan
kendiri. Di samping itu, nilai murni dan semangat patriotik dan dan ucapan terima kasih.
kewarganegaraan tetap diutamakan. Semua elemen ini diharapkan
dapat memberi keyakinan kepada murid dan diaplikasikan dalam
kehidupan harian dan dunia pekerjaan.

(Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN)


Pengarah
Pusat Perkembangan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia

iii
KANDUNGAN MUKA SURAT

Rukun Negara i
Falsafah Pendidikan Kebangsaan ii
Kata Pengantar iii
Kandungan iv
Pendahuluan 1
Matlamat 2
Objektif 2
Kandungan Mata Pelajaran Geografi 2
Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Generik 3
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 6
Organisasi Kurikulum 7
Objektif Mata Pelajaran Geografi Sekolah Menengah Rendah 9
Bahagian A: Kemahiran Geografi 10
Bahagian B: Geografi Fizikal dan Manusia 16
Bahagian C: Kajian Geografi Tempatan 44

iv
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN SATU

PENDAHULUAN

Mata pelajaran Geografi Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) bertujuan


untuk melengkapkan murid dengan pemahaman dan kemahiran geografi. Pemahaman
dan kemahiran ini hendaklah disepadukan dengan pemupukan dan perkembangan nilai-
nilai murni yang berkaitan dengan keperluan hidup. Unsur-unsur patriotisme diberi
penekanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Geografi adalah kajian tentang organisasi ruangan sebagai hasil daripada pelbagai saling
kaitan dan interaksi antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitar serta
antara unsur-unsur alam. Pemahaman konsep dan generalisasi tentang proses dan
interaksi pelbagai fenomena ini menjadi asas kepada kajian geografi. Oleh itu pengajaran
dan pembelajaran Geografi KBSM akan memberi tumpuan khusus kepada pemahaman
konsep-konsep geografi dan hubungkaitan tentang aspek-aspek geografi dalam
organisasi ruangan, penguasaan dan aplikasi kemahiran geografi serta pemupukan nilai-
nilai murni dan semangat patriotik.

Huraian Sukatan Pelajaran Geografi Sekolah Menengah Rendah (SMR) ini disediakan
untuk memberi maklumat terperinci tentang skop dan kedalaman tajuk-tajuk bagi
Tingkatan 1 hingga 3. Dokumen ini perlulah digunakan bersama-sama dengan Sukatan
Pelajaran Geografi KBSM.

Huraian Sukatan Pelajaran Geografi hendaklah digunakan sebagai panduan guru untuk
merancang pengajaran dan pembelajaran. Guru-guru boleh mengubahsuai cadangan
aktiviti pengajaran dan pembelajaran mengikut keadaan setempat, tahap murid dan
sumber-sumber luar bilik darjah dan sekolah.

1
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN SATU

MATLAMAT

Kurikulum Geografi membolehkan murid memahami fenomena 8. mengenali, menghargai dan berbangga terhadap ciri-ciri
geografi berfokus kepada negara Malaysia dan hubungannya geografi negara Malaysia yang istimewa dan unik.
dengan negara-negara lain supaya dapat melahirkan murid yang 9. menggabungjalin pelbagai fakta geografi dan dapat membuat
berilmu, bertanggungjawab, bersyukur dan mengenali serta kesimpulan yang rasional.
mencintai negara Malaysia. 10. mensyukuri dan mencintai alam, bersederhana dan
bertanggungjawab ke atas sebarang tindakan dan peka
OBJEKTIF terhadap perasaan serta keperluan orang lain.

Kurikulum Geografi Sekolah Menengah membolehkan murid: KANDUNGAN MATA PELAJARAN GEOGRAFI

1. menghubungkaitkan aspek kedudukan, arah, skala dan jarak Kandungan mata pelajaran Geografi terbahagi kepada tiga
dalam organisasi ruangan. bahagian:
2. mengumpul, menyusun, menganalisis dan menyampai data
geografi berbentuk kuantitatif dan kualitatif. Bahagian A - Kemahiran Geografi
3. memberi pendapat secara kreatif dan kritis, mengenal pasti Bahagian B - Geografi Fizikal dan Manusia (Tema 1 –
dan mengkaji masalah semasa daripada aspek geografi serta Tema 8)
membuat keputusan dengan bertanggungjawab. Bahagian C - Kajian Geografi Tempatan
4. menjelaskan fenomena alam dan saling kaitannya dengan
manusia berasaskan taburan dan pola-pola yang wujud di Bahagian A - Kemahiran Geografi
negara Malaysia dan negara-negara lain.
5. mengenal pasti cara hidup dan budaya pelbagai komuniti di Bahagian ini bertujuan membolehkan murid mengkaji dan
negara lain serta menghargai ciri-ciri persamaan dan menghubungkaitkan aspek kedudukan, arah, skala dan jarak
kelainannya dengan negara Malaysia. dalam organisasi ruangan. Kemahiran Geografi merangkumi
6. memerihalkan keadaan saling memerlukan dalam sistem alam, kemahiran membina jadual, melukis graf, carta, peta dan rajah
kegiatan ekonomi, sosial dan politik antara satu negara serta membuat tafsiran.
dengan negara lain.
7. menerangkan kesan kegiatan manusia ke atas alam sekitar
serta pentingnya menguruskan alam dan sumber dengan
bertanggungjawab dan bijaksana.

2
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN SATU

Bahagian B - Geografi Fizikal dan Manusia KEMAHIRAN BERFIKIR DAN KEMAHIRAN GENERIK

Bahagian ini bertumpu kepada kajian mengenai hubung kaitan dan Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu
interaksi antara aspek fizikal dengan aspek manusia. Kajian menggabungjalinkan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang ada
dilakukan berasaskan lapan tema terdiri daripada: pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorakkan
alam sekelilingnya. Salah satu objektif sistem pendidikan negara
1. Bentuk muka bumi dan potensinya. adalah mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Objektif
2. Cuaca dan iklim serta pengaruhnya. ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan
3. Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika
4. Dinamik penduduk. murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan
5. Petempatan dan perkembangannya. pembelajaran. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan
6. Pengangkutan dan perhubungan. pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil minda murid dan
7. Sumber. mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat
8. Kegiatan ekonomi. mengkonsepsikan, menyelesaikan masalah dan membuat
keputusan. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan
Kelapan-lapan tema ini membolehkan murid mengenal pasti, kemahiran berfikir dan kemahiran generik adalah teras kepada
menghubungkait dan menggabungjalin interaksi antara aspek pembelajaran berfikrah.
fizikal dengan aspek manusia.
Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan
pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis akan
Bahagian C - Kajian Geografi Tempatan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum
menerimanya. Seseorang yang berfikir secara kreatif pula
Kajian ini dilaksanakan berasaskan lapan tema yang terdapat mempunyai daya imaginasi tinggi, berupaya menjanakan idea yang
dalam Geografi Fizikal dan Manusia. Isu-isu semasa yang inovatif dan asli, serta boleh mengubahsuai idea dan produk yang
berkaitan dengan kelapan-lapan tema juga boleh dibuat kajian. sedia ada.
Bahagian ini juga memberi penekanan kepada aplikasi
pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan.

3
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN SATU

Kemahiran Berfikir Kritis


Kemahiran Berfikir Kreatif
Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritis adalah
seperti dalam Jadual 1. Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif
adalah seperti dalam Jadual 2.
Kemahiran Huraian
Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat, Kemahiran Huraian
kualiti dan unsur sesuatu konsep atau Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan
objek. dengan sesuatu perkara.
Membanding dan Mencari persamaan dan perbezaan Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu
membeza berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat, keadaan atau peristiwa untuk mencari
kualiti dan unsur sesuatu objek atau sesuatu struktur atau corak perhubungan.
peristiwa. Meramal Membuat jangkaan tentang sesuatu
Mengumpul dan Mengasingkan dan mengumpulkan objek peristiwa berdasarkan pemerhatian dan
mengelas atau fenomena kepada kumpulan masing- pengalaman lalu atau data yang boleh
masing berdasarkan kriteria tertentu dipercayai.
seperti ciri atau sifat. Pengumpulan ini Membuat gambaran Membuat tanggapan atau
adalah berdasarkan ciri atau sifat mental membayangkan sesuatu idea, konsep,
sepunya. keadaan atau gagasan dalam minda atau
Menganalisis Mengolah maklumat dengan fikiran.
menghuraikannya kepada bahagian yang Mensintesis Menggabungkan unsur yang berasingan
lebih kecil bagi memahami sesuatu untuk menghasilkan satu gambaran
konsep atau peristiwa serta mencari menyeluruh dalam pelbagai bentuk
makna yang tersirat. seperti pernyataan, lukisan dan artifak.
Menilai Membuat pertimbangan tentang sesuatu Menganalogi Membentuk kefahaman tentang sesuatu
perkara dari segi kebaikan dan keburukan, konsep yang kompleks atau mujarad
berdasarkan bukti atau dalil yang sah. secara mengaitkan konsep itu dengan
Membuat Membuat pernyataan tentang hasil konsep yang mudah atau maujud yang
kesimpulan sesuatu kajian. mempunyai ciri yang serupa.
Jadual 1: Kemahiran Berfikir Secara Kritis Jadual 2: Kemahiran Berfikir Kreatif

4
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN SATU

Kemahiran Generik persetujuan ahli dalam mencapai


matlamat. Elemen-elemen seperti tujuan
Kemahiran generik berunsurkan kemahiran, kecekapan dan dan objektif, perbezaan individu dan arah
keterampilan. Kemahiran generik yang dikenal pasti perlu untuk pencapaian matlamat diambil kira dalam
murid meneroka ruang-ruang ilmu adalah seperti dalam mengukur keberkesanan kemahiran.
Jadual 3. 5. Menyelesaikan Kemahiran ini melibatkan penggunaan
Masalah kemahiran penyelesaian masalah dengan
Kemahiran Huraian pelbagai cara dan situasi, termasuk situasi
1. Berkomunikasi Kemahiran ini melibatkan komunikasi idea yang memerlukan pemikiran dan
dan informasi. Ia berdasarkan kepada pendekatan kreatif dalam mencapai
empat bidang utama: mengenal pasti sesuatu keputusan.
tujuan dan respon komunikasi, pemilihan 6. Mengurus, Kemahiran ini merangkumi kebolehan
bentuk dan gaya atau stail keberkesanan Memilih Dan untuk mengenal pasti, memilih, menilai
komunikasi, pengubahsuaian dan Menganalisis dan seterusnya menggunakan maklumat
semakan informasi. Maklumat dengan berfaedah.
2. Menggunakan Kemahiran ini melibatkan penggunaan
Teknologi alatan, memahami dan menggunakan 7. Memahami Kemahiran ini penting bagi pembinaan
kaedah saintifik serta prinsip teknologi Budaya negara untuk mencapai wawasan 2020.
Tanpa mengenepikan etika dan Unsur-unsur seperti perpaduan, bertolak
tanggungjawab sosial. ansur, menghormati antara satu sama lain
perlu diamalkan supaya negara terus
aman dan maju.
3. Merancang dan Kemahiran ini menggalakkan supaya
Mengelola murid berkebolehan untuk merancang dan Jadual 3: Kemahiran Generik
Aktiviti mengelola aktiviti sendiri termasuk
penggunaan masa dan sumber, berupaya Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, penekanan
menentukan keutamaan dan memantau haruslah diberi kepada perkembangan Kemahiran Berfikir dan
kemajuan pembangunan diri. Kemahiran Generik.
4. Bekerja dengan Kemahiran ini berfokuskan kepada
Orang Lain dan kemampuan individu berinteraksi dengan
Dalam individu yang lain atau di dalam kumpulan.
Kumpulan Ia merangkumi kesefahaman dan

5
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN SATU

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 3. Daya pemikiran murid perlu dipertingkat untuk membolehkan
seseorang murid menyatakan idea-idea dengan jelas, objektif
Selaras dengan hasrat dan matlamat Falsafah Pendidikan dan munasabah dalam sebarang situasi. Galakan membaca
Kebangsaan, mata pelajaran Geografi KBSM menekankan dan aktiviti-aktiviti yang memberi peluang berfikir secara kreatif
perkembangan individu yang menyeluruh dan bersepadu dari dan kritis tentang sesuatu isu atau persoalan yang dibangkitkan
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Oleh itu pengajaran dan hendaklah dikendalikan oleh guru. Murid dilatih menentukan
pembelajaran geografi hendaklah memberi tumpuan terhadap perbezaan antara fakta dengan pendapat, maklumat yang
pemerolehan ilmu pengetahuan dan kemahiran asas geografi, berkaitan atau sebaliknya, ketepatan sesuatu kenyataan dari
pemupukan serta penghayatan nilai dan semangat patriotik. segi fakta, kesahihan sumber maklumat dan andaian yang
dibuat.
Dalam usaha ke arah mencapai matlamat mata pelajaran
Geografi KBSM, perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian 4. Penggunaan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran
dalam pengajaran dan pembelajaran: yang melibatkan murid secara aktif adalah perlu untuk
menjamin perkembangan potensi dan kebolehannya. Bagi
1. Pendekatan bersepadu merupakan satu strategi yang penting tujuan ini, kaedah inkuiri penemuan serta pembelajaran melalui
untuk menjalin dan mengadunkan unsur-unsur ilmu, pengalaman sangat digalakkan. Antara kaedah dan teknik
kemahiran, bahasa, nilai-nilai murni dan unsur-unsur yang boleh digunakan termasuklah aktiviti kumpulan, kerja luar,
patriotisme. Melalui pendekatan ini perkembangan kemahiran perbincangan, kajian kes, simulasi dan main peranan.
berfikir, kemahiran generik dan kemahiran belajar harus diberi Pengalaman pembelajaran seperti ini dapat memberi peluang
penekanan. Di samping itu, pengetahuan dan kemahiran kepada murid untuk melahirkan pandangan sendiri, asas untuk
daripada mata-mata pelajaran lain serta pengalaman hidup membina semangat, membina sikap sentiasa cinta dan
seharian murid perlulah dihubung kait dalam proses dahagakan ilmu, minat membaca dan belajar seumur hidup.
pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Geografi.
5. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, penekanan
2. Pemahaman konsep geografi dan organisasi ruangan hendaklah dibuat terhadap pemupukan nilai-nilai murni serta
berasaskan keadaan negara Malaysia hendaklah diberi unsur-unsur patriotisme terhadap negara Malaysia.
penekanan dan tumpuan. Pemahaman serta aplikasi konsep- Pemupukan nilai-nilai murni dan semangat patriotik diterap
konsep dan generalisasi ini akan membolehkan murid melalui pemahaman konsep-konsep geografi dan aktiviti
menghargai dan peka terhadap keadaan saling berkait dan pengajaran dan pembelajaran. Nilai-nilai murni seperti
saling bergantung antara manusia dengan alam sekitar. amanah dan bertanggungjawab boleh dipupuk dalam
perbincangan tentang penggunaan dan penerokaan sumber
alam. Nilai-nilai seperti bersyukur, rasa bangga dan semangat

6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN SATU

patriotik boleh dipupuk melalui pemahaman bahawa negara Teori Kecerdasan Pelbagai (Multiple Intelligences), manusia
kita dianugerahi dengan pelbagai sumber, keindahan alam mempunyai sekurang-kurangnya lapan kecerdasan
serta pembangunan yang dinamik. Semangat patriotik (intelligences) yang merangkumi pelbagai kebolehan,
dipupuk berasaskan pemahaman bahawa kita perlu mencintai keupayaan, bakat atau kemahiran yang wujud secara semula
negara Malaysia, bersatu dalam kepelbagaian, berusaha jadi. Pembelajaran individu adalah lebih mudah sekiranya ia
membangunkan negara Malaysia dan mempertahankan dijelaskan dalam bentuk yang selaras dengan kecerdasan
negara Malaysia. Melalui aktiviti kerja kumpulan, nilai dominan sedia ada. Kecerdasan yang dikenal pasti adalah
bekerjasama, kejujuran dan bertanggungjawab dapat dipupuk visual/ruang, verbal linguistik, muzik/irama, kinestetik,
di kalangan murid. logikal/matematik, perhubungan antara individu, perhubungan
dengan diri sendiri dan pemahaman tentang alam sekitar.
6. Penguasaan pelbagai kemahiran belajar seperti pengurusan
masa, membina peta minda dan belajar berpandukan peta 9. Penguasaan kemahiran Kajian Masa Depan hendaklah
hendaklah dilakukan untuk mempertingkatkan daya pemikiran dilakukan untuk membolehkan murid sedar tentang sesuatu isu
dan membolehkan murid menguruskan pembelajaran sendiri. atau permasalahan yang berlaku pada masa lampau, masa kini
Penguasaan pelbagai kemahiran belajar seperti kemahiran dan masa depan. Ini bermakna murid dapat membuat ramalan,
mengumpul, merekod, mengelas, menilai, mentafsir, merumus menjangka akibatnya serta mengendalikan perubahan supaya
dan mengaplikasi maklumat serta menggunakan pelbagai mendapat manfaat yang maksimum.
sumber diberi penekanan yang lebih untuk mempertingkatkan
pembelajaran. 10. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi seperti
internet, laman web, e-mail, CD-Rom dan sidang
7. Penguasaan kemahiran sosial seperti kemahiran telekomunikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran
berkomunikasi dalam kelas, kumpulan dan masyarakat harus hendaklah digalakkan.
dipentingkan. Kebolehan menyoal dan menemu bual serta
menerima pendapat orang lain secara sopan merupakan
kemahiran-kemahiran yang harus dikuasai. ORGANISASI KURIKULUM

8. Dalam menjalankan aktiviti bilik darjah, pengalaman murid dan Huraian Sukatan Pelajaran Geografi ini bertujuan untuk memberi
pengalaman pembelajaran harus disusun atur dengan maklumat terperinci tentang tajuk-tajuk yang akan
mengambil kira pelbagai kecerdasan murid agar murid itu diperkembangkan dalam Tingkatan 1, 2 dan 3.
dapat belajar dengan cara tersendiri dan dalam keadaan yang
paling sesuai. Maka kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu Isi kandungan pelajaran dipersembahkan dalam lima lajur iaitu
dirancang untuk murid yang berbeza kecerdasan. Menurut `Tajuk', `Konsep', `Hasil Pembelajaran’, `Unsur Patriotisme’ dan

7
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN SATU

`Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran’. Dalam lajur asas geografi. Ini dapat ditunjukkan melalui objektif perlakuan
`Tajuk', disenaraikan tajuk-tajuk daripada Sukatan Pelajaran. ternyata murid seperti mengenal pasti, menyenaraikan,
Dalam lajur `Konsep’ disenaraikan konsep-konsep yang perlu menyatakan, menamakan dan memadankan.
dikuasai oleh murid mengikut tajuk pelajaran. Lajur `Hasil
Pembelajaran’ mengandungi pengetahuan dan kemahiran yang Aras 2
perlu dikuasai oleh murid dalam sesuatu tajuk. Dalam lajur `Unsur
Patriotisme’, dicadangkan unsur-unsur patriotisme yang perlu Aras 2 pula adalah aras yang lebih tinggi daripada Aras 1 dalam
diterapkan kepada murid. Lajur `Cadangan Aktiviti Pengajaran dan urutan pengajaran dan pembelajaran. Pada aras ini murid boleh
Pembelajaran’ merupakan panduan tentang bagaimana menguasai beberapa lagi perlakuan ternyata seperti
menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. menerangkan, menjelaskan, menghuraikan dan membandingkan.

Lajur `Hasil Pembelajaran’ diperincikan kepada tiga aras, iaitu Aras Aras 3
1, Aras 2 dan Aras 3 dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh
diukur. Objektif ini mengikut peringkat dalam domain kognitif, Aras 3 pula adalah aras yang tertinggi dalam urutan pengajaran
psikomotor dan afektif. dan pembelajaran. Pada aras ini, murid mampu menguasai
beberapa lagi perlakuan ternyata pada tahap yang lebih tinggi
Kajian Geografi Tempatan dipersembahkan dalam empat lajur iaitu seperti merumus, membandingkan dan membezakan,
`Tajuk’, `Objektif Kajian’, `Unsur Patriotisme’ dan `Cadangan menganalisis dan mencadangkan.
Aktiviti Pembelajaran’. Dalam lajur `Tajuk’, dipersembahkan tajuk
yang dipilih. Dalam lajur `Objektif Kajian’, dipersembahkan tujuan Ada kemungkinan tidak semua murid berkemampuan menguasai
kajian dijalankan. Dalam lajur `Unsur Patriotisme’, dicadangkan aras 2 dan 3. Walau bagaimanapun guru hendaklah meneruskan
unsur-unsur patriotisme yang perlu diterapkan kepada murid. Lajur proses pengajaran dan pembelajaran hingga ke aras 3 untuk
`Panduan Menjalankan Kajian Geografi Tempatan’ merupakan semua murid.
panduan tentang bagaimana menjalankan Kajian Geografi
Tempatan. Tidak semua hasil pembelajaran mengandungi semua aras 1, 2
dan 3. Sebaliknya terdapat juga sebahagian hasil pembelajaran
Aras Hasil Pembelajaran yang hanya setakat aras 2 sahaja. Ini kerana pada aras 2 tersebut
murid telah pun dapat menguasai sepenuhnya objektif
Aras 1 pembelajaran yang hendak disampaikan.

Aras 1 adalah aras yang asas dan perlu dikuasai oleh semua Nilai-nilai murni dan unsur-unsur patriotisme harus diterapkan
murid. Pada aras ini murid perlu menguasai beberapa konsep dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

8
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN SATU

Guru perlulah merujuk kepada semua maklumat yang terkandung


dalam setiap lajur untuk mengetahui tumpuan, kedalaman dan
keluasan sesuatu tajuk.

OBJEKTIF MATA PELAJARAN GEOGRAFI TINGKATAN 1

Kurikulum Geografi Tingkatan 1 membolehkan murid: 6. menerangkan kesan kegiatan manusia terhadap alam
sekitar fizikal dan pentingnya menghargai dan menguruskan
1. menentukan kedudukan berpandukan baris, lajur, arah, sumber-sumber alam dengan bertanggungjawab dan
skala lurus dan jarak dari rumah ke sekolah. bijaksana.

2. memperoleh kemahiran membaca, melukis dan mentafsir 7. menyedari dan menghargai pelbagai cara hidup di dunia.
ciri-ciri geografi berasaskan jadual, graf bar mudah, graf
garisan, pelan dan peta lakar. 8. memerihalkan keindahan alam serta kekayaan sumber yang
ada di dalam negara dan dunia.
3. memerhati, mengukur, mengira, merekod, mengelas,
mentafsir dan membuat rumusan tentang ciri-ciri geografi 9. bersyukur dengan pelbagai anugerah Tuhan.
melalui Kajian Geografi Tempatan.
10. mempunyai semangat patriotik terhadap negara Malaysia.
4. menyata dan menjelaskan ciri-ciri geografi yang istimewa
yang terdapat pada bentuk muka bumi, cuaca dan iklim di
kawasan setempat dan negara.

5. menyatakan saling kaitan antara manusia dengan alam


sekitar fizikal.

9
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN SATU

BAHAGIAN A: KEMAHIRAN GEOGRAFI

Bahagian ini bertujuan membolehkan murid mengkaji dan menghubungkaitkan aspek kedudukan, arah, skala dan jarak dalam
organisasi ruangan.

Kandungannya tertumpu kepada pemerolehan kemahiran menggunakan kompas, alat ukur, atlas dan glob. Selain itu,
kemahiran berkaitan dengan cara menyampaikan maklumat berbentuk grafik seperti jadual, graf, pelan, rajah dan peta juga
ditegaskan. Cara mentafsir jadual, graf, pelan, rajah dan peta diberi penekanan supaya murid boleh menentukan kedudukan,
arah, skala dan jarak pelbagai ciri geografi di kawasan tempatan.

Pembelajaran kemahiran berkaitan dengan kedudukan, arah, skala dan jarak hendaklah dijalankan melalui kerja amali untuk
membolehkan murid menggunakan alam persekitarannya sebagai asas pembelajaran. Kemahiran seperti memerhati,
mengukur, merekod, melakar peta, melukis pelan, jadual, graf, melabel dan mentafsir jadual serta peta hendaklah
dilaksanakan.

Aplikasi kemahiran-kemahiran tersebut perlu sentiasa dilaksanakan dalam Geografi Fizikal dan Manusia dan Kajian Geografi
Tempatan.

Penggunaan atlas secara betul dan penekanan terhadap unsur-unsur patriotisme adalah digalakkan semasa pengajaran dan
pembelajaran Geografi.

10
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN SATU

BAHAGIAN A: KEMAHIRAN GEOGRAFI

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

1. Kedudukan Kedudukan Memahami kedudukan


relatif sesuatu tempat
berdasarkan kordinat
dan kedudukan relatif.

Aras 1

x Menyatakan kedudukan sesuatu Menunjuk cara menyatakan


tempat dengan menggunakan kedudukan murid di dalam kelas
kordinat mudah seperti lajur dan mengikut lajur dan baris.
baris.

x Memberi contoh kedudukan murid Menyatakan kedudukan sesuatu


dalam kelas mengikut lajur dan tempat seperti kantin dan bilik guru
baris. dari titik rujukan berdasarkan kerja
lapangan.

x Menyatakan kedudukan relatif Menjalankan kerja lapangan untuk


sesuatu tempat. menentukan kedudukan kawasan di
sekitar sekolah seperti kantin dan
Aras 2 bilik guru.

x Melukis pelan kedudukan murid Mencari harta karun dengan


dalam kelas mengikut lajur dan merujuk lajur dan baris.
baris.

11
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN SATU

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

2. Arah Arah Menentukan arah dengan Menunjuk cara menyatakan arah


menggunakan kompas. mengikut lapan arah mata angin
dengan menggunakan kompas.
Aras 1
Menjalankan kerja lapangan untuk
x Menyatakan arah mengikut lapan mencari arah dengan menggunakan
arah mata angin. kompas.

x Melukis lapan arah mata angin


berpandukan kompas.

Aras 2

x Menjelaskan arah mengikut lapan


arah mata angin dengan
menggunakan kompas dari titik
rujukan yang dipilih dalam peta
lakar/pelan.

x Menjelaskan arah mengikut lapan


arah mata angin dengan
menggunakan kompas dari titik
rujukan yang dipilih berdasarkan
kerja lapangan di kawasan
sekolah.

12
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN SATU

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

3. Skala dan Jarak Mengenal skala dan jarak. Menunjuk cara mengukur jarak
Jarak dengan menggunakan skala lurus.
Aras 1

x Mengenal pasti dan melukis skala Membincangkan jarak relatif dan


lurus jarak mutlak rumah murid ke
x Mengukur panjang dan lebar bilik sekolah, pekan atau bandar yang
darjah dengan menggunakan berdekatan.
skala lurus.
x Mentakrifkan konsep jarak
x Menyatakan jarak dari rumah ke
sekolah.

Aras 2

x Melukis pelan bilik darjah


berasaskan skala lurus.

x Mengira jarak relatif dan jarak


mutlak dari rumah ke sekolah.

Aras 3

x Mengira jarak relatif dan jarak


mutlak di peta lakar.

13
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN SATU

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

4. Graf Mengaplikasikan maklumat dalam Membincangkan pelbagai kaedah


bentuk jadual dan graf. mengumpul dan merekod data.
Aras 1
x Mengumpul dan merekod data
bilangan murid mengikut jenis Menunjuk cara teknik membina
pengangkutan yang digunakan ke jadual dan graf
sekolah. - penggunaan komputer digalakkan

x Memilih data yang relevan. Menunjuk cara mentafsir jadual, graf


bar mudah dan graf garisan.
x Menyusun maklumat dan data
dalam bentuk jadual. Menggunakan komputer untuk
x Membina graf bar mudah dan graf membina jadual dan melukis graf.
garisan berdasarkan jadual.

Aras 2
x Membina graf bar mudah dan graf
garisan berdasarkan jadual,
menggunakan label yang betul
dan petunjuk yang sesuai.

Aras 3
x Mentafsir jadual, graf bar mudah
dan graf garisan.

14
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN SATU

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

5. Peta Kedudukan Memahami ciri-ciri fizikal dan Mencintai negara Menunjuk cara untuk menentukan
Arah budaya dalam peta lakar. Malaysia kedudukan, arah dan jarak ciri-ciri
Jarak Aras 1 - bersyukur fizikal dan budaya pada peta lakar.
terhadap
x Mengenal pasti ciri-ciri fizikal dan keunikan ciri- Menunjuk cara melukis simbol untuk
budaya berdasarkan simbol dalam ciri fizikal dan menunjukkan ciri-ciri fizikal dan
peta lakar. budaya di budaya pada peta lakar.
xbukit kawasan
xsungai persekitaran. Mengkaji secara kumpulan:
xhutan - peta lakar
xpaya - peta bergambar
xsekolah - peta pelancongan
xrumah ibadat
xjalan raya
xjalan keretapi
xpetempatan
x Menyatakan kedudukan, arah dan
jarak ciri-ciri geografi yang
diperhatikan.
Aras 2
xMengaplikasikan simbol-simbol yang
mewakili ciri-ciri fizikal dan budaya
ke dalam peta lakar.
Aras 3
x Mentafsir peta lakar.

15
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN SATU

BAHAGIAN B: GEOGRAFI FIZIKAL DAN MANUSIA

Geografi adalah kajian tentang organisasi ruangan hasil daripada pelbagai saling kaitan dan interaksi antara
manusia dengan alam sekitar serta antara unsur-unsur alam.

Geografi Fizikal dan Manusia di peringkat ini, diasaskan kepada tiga tema iaitu Bentuk Muka Bumi dan
Potensinya, Cuaca dan Iklim serta Pengaruhnya, Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar.

Kajian Geografi Fizikal dan Manusia memberi tumpuan kepada pelbagai bentuk muka bumi serta hubung kait
antara bentuk-bentuk muka bumi tersebut. Kandungan juga menekankan kajian mengenai cuaca dan iklim serta
pengaruhnya terhadap kegiatan manusia, bentuk muka bumi, tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar
serta usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar bagi menjamin kualiti hidup dan penggunaan
sumber alam.

Kemahiran Geografi perlu diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran untuk mengukuhkan persepsi murid
terhadap organisasi ruangan.

Unsur-unsur patriotisme diberi penekanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

16
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN SATU

TEMA 1: BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

1.1 Bentuk muka Lembangan Memahami kepelbagaian bentuk Mencintai negara Membincangkan kedudukan dan
bumi muka bumi negara Malaysia. Malaysia keistimewaan pelbagai bentuk muka
- berbangga bumi negara Malaysia berpandukan
Aras 1 terhadap pelbagai media seperti peta bentuk
x Menyatakan pelbagai bentuk keindahan alam muka bumi Malaysia dan internet.
muka bumi negara Malaysia semula jadi
xtanah tinggi negara Menghasilkan buku skrap bentuk
Malaysia. muka bumi negara Malaysia.
xtanah pamah
xlembangan
Menghasilkan model bentuk muka
xpinggir laut
bumi negara Malaysia secara
x Mengenal pasti kepelbagaian kumpulan.
bentuk muka bumi negara
Malaysia berpandukan peta
xtanah tinggi
xtanah pamah
xlembangan
xpinggir laut
Aras 2
x Menghuraikan dengan contoh
kedudukan dan keistimewaan
pelbagai bentuk muka bumi
negara Malaysia.

17
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN SATU

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

a.Tanah tinggi Lipatan Memahami sistem gunung lipat. * Mencintai negara Menerangkan kedudukan rangkaian
Malaysia banjaran dan gunung negara
Aras 1 - bersyukur kerana Malaysia dan Asia dengan
negara Malaysia menggunakan pelbagai media seperti
x Mengenal pasti rangkaian bebas daripada peta, atlas dan internet.
banjaran gunung negara kejadian gunung
Malaysia. berapi dan gempa Mencari maklumat melalui:
bumi. - tayangan video
x Menamakan rangkaian banjaran - internet
dan gunung utama di atas peta - majalah/akhbar
Malaysia.

x Menyatakan banjaran gunung


negara Malaysia adalah
sebahagian daripada sistem
Banjaran Gunung Asia.

x Menyatakan dua jenis sistem


gunung lipat
xgunung lipat muda
xgunung lipat tua

Aras 2

x Menjelaskan dengan contoh


rangkaian banjaran gunung
negara Malaysia dalam sistem
Banjaran Gunung Asia.

18
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN SATU

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

x Menjelaskan ciri-ciri sistem


gunung lipat
xgunung lipat muda
xgunung lipat tua

Aras 3
x Membandingkan dan
membezakan ciri-ciri sistem
gunung lipat.

b. Tanah Mengetahui taburan tanah pamah Mencari maklumat tentang kedudukan


Pamah dan dataran negara Malaysia. tanah pamah dan dataran negara
Malaysia serta kepentingan
Aras 1 berpandukan pelbagai media seperti
peta, cakera padat dan internet.
x Menyenaraikan contoh-contoh
tanah pamah dan dataran negara
Malaysia.

x Menamakan tanah pamah dan


dataran utama negara Malaysia di
atas peta.
Aras 2

x Menjelaskan dengan contoh


kepentingan kawasan tanah
pamah dan dataran negara
Malaysia.

19
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN SATU

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

c. Pinggir Laut Mengetahui pelbagai bentuk muka Mencintai negara Mencari maklumat bentuk muka bumi
bumi pinggir laut negara Malaysia. Malaysia pinggir laut negara Malaysia
- berbangga berpandukan pelbagai media seperti
Aras 1 terhadap rajah, video dan internet.
keindahan dan
x Menyatakan bentuk muka bumi keistimewaan Membincangkan keistimewaan bentuk-
pinggir laut negara Malaysia. pinggir laut bentuk muka bumi pinggir laut dengan
xtebing tinggi negara bantuan pelbagai media seperti foto,
xtanjung Malaysia. poster dan internet.
xteluk
xpantai Menghasilkan model bentuk muka
xpulau bumi pinggir laut.
xpentas benua

Aras 2

x Menerangkan pelbagai bentuk


muka bumi pinggir laut negara
Malaysia berdasarkan rajah.
xtebing tinggi
xtanjung
xteluk
xpantai
xpulau
xpentas benua

20
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN SATU

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

x Menjelaskan dengan contoh


bentuk-bentuk muka bumi pinggir
laut serta keistimewaannya.

d. Saliran Profil panjang Memahami profil sungai. * Mencintai negara Menunjukkan kedudukan saliran-
Profil rentas Malaysia saliran utama negara Malaysia
Aras 1 - bersyukur kerana berpandukan peta.
negara Malaysia
x Menyenaraikan jenis-jenis saliran
mempunyai Mengumpul maklumat tentang sungai
x Menamakan sungai dan tasik banyak sungai, berpandukan pelbagai media seperti
negara Malaysia di atas peta. tasik dan air terjun carta, model, video dan internet.
x Melukis profil panjang dan profil yang unik
rentas sungai. Mencipta puisi tentang keunikan
x Menyenaraikan bentuk muka bumi pandang darat sungai, tasik dan air
sepanjang aliran sungai terjun.
xjeram
xair terjun Mengumpul gambar dan membuat
xlikuan sungai buku skrap mengenai sungai.
xlikuan terpenggal
xtasik ladam
xtasik
xdelta

21
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN SATU

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Aras 2

x Melukis dan melabel bentuk muka


bumi profil panjang sungai.
x Menghubungkaitkan bentuk muka
bumi sepanjang aliran sungai
dengan profil panjang dan profil
rentas sungai.

1.2 Potensi dan


halangan
bentuk muka
bumi kepada
kegiatan
manusia.

a. Potensi Kawasan Memahami potensi bentuk muka * Berusaha Menghasilkan peta minda untuk
bentuk tadahan bumi kepada kegiatan manusia. membangunkan menunjukkan potensi bentuk muka
muka negara Malaysia bumi negara Malaysia.
bumi Aras 1 - bersyukur dengan
kepada sumbangan bentuk
kegiatan x Menyatakan kepentingan bentuk muka bumi kepada
manusia muka bumi negara Malaysia pembangunan
kepada kegiatan manusia. negara Malaysia.

22
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN SATU

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
xTanah tinggi
contoh: kuasa hidroelektrik,
pelancongan.
xTanah pamah
contoh: petempatan, pertanian
xPinggir laut
contoh: perikanan,
pelancongan
xSaliran
contoh: minuman, perikanan

Aras 2

x Menjelaskan dengan contoh


kepentingan bentuk muka bumi,
tanah tinggi, tanah pamah, pinggir
laut dan saliran terhadap
pembangunan negara Malaysia.

23
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN SATU

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Aras 3

x Membandingkan dan
membezakan kepentingan
pelbagai bentuk muka bumi
terhadap kegiatan manusia antara
negara Malaysia dengan negara
lain seperti:
x kepentingan tanah tinggi untuk
pelancongan di Switzerland.
x kepentingan cerun bukit untuk
pertanian di Pulau Jawa.
x kepentingan sungai untuk
pengangkutan di Thailand.
x kepentingan tasik untuk
perikanan di Tonle Sap,
Kampuchea.

24
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN SATU

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

b. Halangan Memahami halangan bentuk muka Sumbang saran halangan bentuk


bentuk bumi terhadap kegiatan manusia. muka bumi terhadap kegiatan
muka manusia.
bumi Aras 1
kepada
kegiatan x Menyenaraikan bentuk muka bumi
manusia yang menghalang kegiatan
manusia.
x cerun curam sukar untuk
mendirikan petempatan.
x sungai beraliran deras sukar
untuk pengangkutan.

Aras 2

x Menjelaskan dengan contoh


halangan bentuk muka bumi
terhadap kegiatan manusia.

Aras 3

x Merangkakan langkah-langkah
mengurangkan halangan bentuk
muka bumi terhadap kegiatan
manusia.

25
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN SATU

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

1.3 Kesan Pemeliharaan Mengetahui kesan kegiatan Mencintai negara Perbincangan peranan setiap individu
kegiatan Pemuliharaan manusia terhadap alam sekitar. Malaysia untuk memelihara alam sekitar.
manusia - bertanggung-
terhadap alam Aras 1 jawab Syarahan tentang kesan kegiatan
sekitar x Menyenaraikan kesan kegiatan memelihara dan manusia terhadap alam sekitar.
manusia terhadap alam sekitar. memulihara
x penebangan pokok alam sekitar
x kegiatan pertanian negara
Malaysia.
x pembinaan jalan raya
Aras 2
x Menjelaskan dengan contoh
kesan kegiatan manusia terhadap
alam sekitar.
Aras 3
x Menganalisis kesan kegiatan
manusia terhadap alam sekitar
dan langkah-langkah
mengurangkannya.
xpenghutanan semula
xmenggunakan kaedah biologi
untuk mengawal makhluk
perosak.
x Merumus kesan jika alam sekitar
tidak dipelihara

26
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN SATU

TEMA 2: CUACA DAN IKLIM SERTA PENGARUHNYA

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

2.1 Pergerakan Putaran Memahami putaran dan peredaran Simulasi tentang putaran dan
bumi di dalam Peredaran bumi. peredaran bumi.
sistem suria Kebenuaan
Kelautan Aras 1 Mengumpul gambar yang
a. Pengaruh Kepulauan menunjukkan suasana empat musim.
pergerakan Ketinggian x Mentakrifkan putaran dan
bumi peredaran bumi
terhadap x Menyenaraikan kesan-kesan
cuaca dan putaran.
iklim x Menjelaskan kejadian siang dan
malam
x Menyenaraikan kesan-kesan
peredaran bumi
x musim bunga
x musim panas
x musim luruh
x musim sejuk
Aras 2

x Menghuraikan:
xkejadian siang dan malam
xkejadian empat musim

27
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN SATU

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

b. Cuaca dan Memahami ciri-ciri iklim negara Mencintai negara Mengumpul maklumat tentang ciri-ciri
iklim Malaysia dan faktor-faktor yang Malaysia iklim negara Malaysia melalui pelbagai
negara mempengaruhinya. - bersyukur sumber seperti:
Malaysia kerana - internet
Aras 1 dianugerahi - pusat kaji cuaca
iklim dan
x Mengenal pasti ciri-ciri iklim cuaca yang Menghasilkan peta minda tentang
negara Malaysia dari segi: tidak faktor-faktor yang mempengaruhi
x suhu melampau. cuaca dan iklim negara Malaysia.
x angin
x hujan

x Menyatakan faktor-faktor yang


mempengaruhi cuaca dan iklim
negara Malaysia:
x kedudukan
x angin monsun
x ketinggian
x kepulauan

28
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN SATU

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Aras 2

x Menghubungkaitkan faktor yang


mempengaruhi cuaca dan iklim
dengan ciri-ciri iklim negara
Malaysia.
x kedudukan
x angin monsun
x ketinggian
x kepulauan

x Menjelaskan kedudukan negara


Malaysia yang bebas daripada
taufan, siklon tropika dan kemarau
yang berpanjangan.

29
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN SATU

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

2.2 Pengaruh Memahami keadaan iklim dan cara Mengumpul maklumat bergambar
cuaca dan hidup manusia di kawasan zon daripada pelbagai media seperti video,
iklim terhadap iklim tertentu. internet dan majalah tentang keadaan
kegiatan iklim di kawasan:
manusia Aras 1 - zon panas (Gurun Thar)
- zon sederhana sejuk (Kawasan
a. Pengaruh x Mengenal pasti keadaan iklim di Siberia)
cuaca dan kawasan: - zon sejuk (Greenland)
iklim x Zon panas (Gurun Thar)
terhadap x Zon sederhana sejuk
cara hidup (Kawasan Siberia) Perbincangan secara berkumpulan
x Zon sejuk (Greenland) tentang persamaan dan perbezaan
x Menyatakan cara hidup manusia cara hidup manusia negara Malaysia
di kawasan: berbanding dengan:
- zon panas (Gurun Thar)
x Zon panas (Gurun Thar)
- zon sederhana sejuk (Kawasan
x Zon sederhana sejuk
Siberia)
(Kawasan Siberia)
- zon sejuk (Greenland)
x Zon sejuk (Greenland)
Aras 2
x Menerangkan iklim negara
Malaysia dan iklim di kawasan zon
iklim lain:
x Zon panas (Gurun Thar)
x Zon sederhana sejuk
(Kawasan Siberia)
x Zon sejuk (Greenland)

30
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN SATU

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

x Menjelaskan cara hidup manusia


di kawasan:
x Zon panas (Gurun Thar)
x Zon sederhana sejuk
(Kawasan Siberia)
x Zon sejuk (Greenland)

Aras 3

x Membandingkan iklim negara


Malaysia dengan iklim negara-
negara lain serta mengetahui
persamaan dan perbezaan
pelbagai cara hidup manusia di
kawasan:
x zon panas (Gurun Thar)
x zon sederhana sejuk
(Kawasan Siberia)
x zon sejuk (Greenland)

31
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN SATU

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

b. Pengaruh Memahami pengaruh cuaca dan Mencintai negara Membincangkan bagaimana kegiatan
cuaca dan iklim terhadap kegiatan ekonomi Malaysia ekonomi negara Malaysia dipengaruhi
iklim negara Malaysia. - menghargai oleh cuaca dan iklim berpandukan
terhadap keadaan cuaca pelbagai media seperti video, internet
kegiatan Aras 1 dan iklim yang dan majalah.
ekonomi sesuai
negara x Menyenaraikan kegiatan ekonomi terhadap Meramalkan kesan perubahan cuaca
Malaysia utama negara Malaysia kegiatan terhadap kegiatan manusia di negara
x Menyatakan faktor cuaca dan manusia Malaysia.
iklim yang mempengaruhi negara
kegiatan ekonomi utama negara Malaysia
Malaysia
x pertanian
x perikanan

Aras 2

x Menghubungkaitkan pengaruh
cuaca dan iklim terhadap kegiatan
manusia negara Malaysia
x pertanian
x perikanan

32
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN SATU

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

2.3 Pengaruh Kemarau Memahami pengaruh manusia Mencintai negara Sumbang saran kesan kegiatan
manusia Jerebu terhadap cuaca dan iklim. Malaysia manusia terhadap cuaca dan iklim.
terhadap Hujan asid - peka terhadap
cuaca dan Kesan rumah Aras 1 kegiatan Mengumpul maklumat mengenai
iklim hijau penduduk yang kesan pengaruh kegiatan manusia
Pulau haba x Menyenaraikan kesan kegiatan boleh memberi terhadap cuaca dan iklim daripada
Penipisan manusia terhadap cuaca dan kesan ke atas pelbagai media seperti video, majalah,
lapisan ozon iklim. cuaca dan akhbar, cakera padat dan internet.
x peningkatan suhu iklim negara
x kemarau Malaysia. Menyelesaikan teka silang kata
x jerebu berkaitan dengan pengaruh manusia
x hujan asid terhadap cuaca dan iklim.
x kesan rumah hijau
x pulau haba Meramalkan kesan kegiatan manusia
x penipisan lapisan ozon terhadap cuaca dan iklim.

Aras 2

x Menjelaskan dengan contoh


pengaruh penebangan hutan,
perindustrian, pembakaran
terbuka terhadap cuaca dan iklim.

Aras 3

x Merumus kesan kegiatan


manusia terhadap cuaca dan
iklim.

33
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN SATU

TEMA 3: TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

3.1 Jenis dan Kepelbagaian Memahami jenis dan taburan Mencintai negara Sumbang saran jenis tumbuh-
taburan Taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan Malaysia tumbuhan semula jadi dan hidupan liar
tumbuh- hidupan liar negara Malaysia. - berbangga negara Malaysia.
tumbuhan dengan
semula jadi Aras 1 kepelbagaian Menerangkan jenis dan taburan
dan hidupan tumbuh- tumbuh-tumbuhan semula jadi negara
liar x Menyenaraikan jenis dan taburan tumbuhan Malaysia berpandukan pelbagai media
tumbuh-tumbuhan semula jadi semula jadi seperti peta, video dan internet.
negara Malaysia dan hidupan
x Hutan Hujan Tropika liar Menjalankan aktiviti lawatan sambil
x Hutan Paya negara belajar.
x Hutan Pantai Malaysia.
x Hutan Gunung Menghasilkan buku skrap mengenai
ciri-ciri tumbuhan semula jadi negara
x Memadankan taburan jenis Malaysia.
tumbuh-tumbuhan semula jadi di
atas peta negara Malaysia Menghasilkan model lapisan hutan
x Hutan Hujan Tropika negara Malaysia.
x Hutan Paya
x Hutan Pantai
x Hutan Gunung

x Menyenaraikan contoh hidupan


liar di negara Malaysia.

34
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN SATU

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

x Mengenal pasti ciri-ciri tumbuh-


tumbuhan semula jadi negara
Malaysia
x Hutan Hujan Tropika
x Hutan Paya
x Hutan Pantai
x Hutan Gunung
Aras 2

x Menghuraikan ciri-ciri tumbuh-


tumbuhan semula jadi negara
Malaysia.
x Hutan Hujan Tropika
x Hutan Paya
x Hutan Pantai
x Hutan Gunung
Aras 3

x Membandingkan dengan contoh


rajah profil tumbuh-tumbuhan
semula jadi negara Malaysia.
x Hutan Hujan Tropika
x Hutan Paya
x Hutan Pantai
x Hutan Gunung

35
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN SATU

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

3.2 Faktor-faktor Memahami faktor-faktor yang Membincangkan faktor-faktor yang


yang mempengaruhi pelbagai jenis mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-
mempengaruhi tumbuh-tumbuhan semula jadi tumbuhan semula jadi.
pelbagai jenis negara Malaysia.
tumbuh- Menghasilkan peta minda tentang
tumbuhan Aras 1 faktor-faktor yang mempengaruhi
semula jadi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan
x Menyatakan faktor-faktor yang semula jadi.
a. Faktor- mempengaruhi pelbagai jenis
faktor yang tumbuh-tumbuhan semula jadi
mem- negara Malaysia.
pengaruhi x bentuk muka bumi
pelbagai x iklim
jenis x tanih
tumbuh- x saliran
tumbuhan
semula jadi
negara Aras 2
Malaysia
x Menghubungkaitkan jenis tumbuh-
tumbuhan semula jadi negara
Malaysia dengan:
x bentuk muka bumi
x iklim
x tanih
x saliran

36
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN SATU

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Aras 3

x Menganalisis faktor-faktor yang


mempengaruhi pelbagai jenis
tumbuh-tumbuhan semula jadi
negara Malaysia secara grafik
seperti peta minda.

b. Jenis Memahami jenis tumbuh-tumbuhan Mencintai negara Menerangkan taburan dan ciri-ciri
tumbuh- semula jadi dan hidupan liar di Malaysia tumbuh-tumbuhan semula jadi dan
tumbuhan negara-negara lain. - berbangga hidupan liar di negara-negara lain
semula jadi dengan berpandukan pelbagai media seperti
dan hidupan Aras 1 kepelbagaian peta, video dan cakera padat.
liar di jenis tumbuh-
negara- x Menyatakan jenis tumbuh- tumbuhan Mengumpul gambar berkaitan dengan
negara lain tumbuhan semula jadi dan semula jadi dan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi
hidupan liar di kawasan: hidupan liar dan hidupan liar di kawasan:
x Gurun panas (Sahara) negara - Gurun panas (Sahara)
x Tundra (Siberia) Malaysia. - Tundra (Siberia)
x Mediterranean (Turki) - Mediterranean (Turki)
x Monsun Tropika (Thailand) - Monsun Tropika (Thailand)

37
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN SATU

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

x Memadankan jenis tumbuh-


tumbuhan semula jadi di atas
peta.
x Gurun panas (Sahara)
x Tundra (Siberia)
x Mediterranean (Turki)
x Monsun Tropika (Thailand)
x Menyatakan ciri-ciri tumbuh-
tumbuhan semula jadi dan
hidupan liar di kawasan:
x Gurun panas (Sahara)
x Tundra (Siberia)
x Mediterranean (Turki)
x Monsun Tropika (Thailand)

Aras 2

x Menjelaskan ciri-ciri tumbuh-


tumbuhan semula jadi dan
hidupan liar negara Malaysia
dengan negara-negara lain
x Gurun panas (Sahara)
x Tundra (Siberia)
x Mediterranean (Turki)
x Monsun Tropika (Thailand)

38
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN SATU

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Aras 3

x Mencerakinkan ciri-ciri tumbuh-


tumbuhan semula jadi dan
hidupan liar di kawasan:
x Gurun panas (Sahara)
x Tundra (Siberia)
x Mediterranean (Turki)
x Monsun Tropika (Thailand)

3.3 Kepentingan Ekosistem Memahami kepentingan tumbuh- Membincangkan secara kumpulan


tumbuh- Habitat tumbuhan semula jadi negara kepentingan tumbuh-tumbuhan semula
tumbuhan Malaysia. jadi negara Malaysia.
semula jadi
Aras 1 Menghasilkan peta minda berkaitan
kepentingan tumbuh-tumbuhan semula
x Menyenaraikan kepentingan
jadi negara Malaysia.
tumbuh-tumbuhan semula jadi
negara Malaysia.
x ekosistem
x flora dan fauna
x sumber perhutanan
x pembiakan hidupan laut
x tempat perlindungan hidupan
liar

39
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN SATU

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

x kawasan tadahan
x pencegahan hakisan
x eko-pelancongan
x perubatan

Aras 2

x Menjelaskan dengan contoh


kepentingan tumbuh-tumbuhan
semula jadi negara Malaysia.

Aras 3

x Merumus tentang kepentingan


tumbuh-tumbuhan semula jadi
negara Malaysia secara grafik
seperti peta minda.

40
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN SATU

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

3.4 Kesan Kepupusan Memahami kesan kegiatan manusia Membincangkan bagaimana kegiatan
kegiatan Ketandusan terhadap tumbuh-tumbuhan manusia memberi kesan terhadap
manusia Pencemaran semula jadi dan hidupan liar. tumbuh-tumbuhan semula jadi dan
terhadap hidupan liar berpandukan pelbagai
tumbuh- Aras 1 media seperti video, internet dan
tumbuhan majalah.
semula jadi x Menyenaraikan kesan kegiatan
dan hidupan manusia terhadap tumbuh- Mendapat maklumat bergambar
liar tumbuhan semula jadi dan daripada majalah, akhbar, cakera
hidupan liar. padat dan internet.

Aras 2 Menulis karangan ringkas tentang


kesan kegiatan manusia terhadap
x Menjelaskan dengan contoh tumbuh-tumbuhan semula jadi dan
kesan kegiatan berikut terhadap hidupan liar.
tumbuh-tumbuhan semula jadi
dan hidupan liar.
x pembalakan
x pertanian
x petempatan

Aras 3

x Merumus kesan kegiatan manusia


terhadap tumbuh-tumbuhan
semula jadi dan hidupan liar pada
masa depan.

41
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN SATU

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

3.5 Pemeliharaan Pemeliharaan Memahami kepentingan dan Mempertahankan Sumbang saran langkah-langkah
dan pemuliharaan Pemuliharaan langkah-langkah pemeliharaan dan negara Malaysia pemeliharaan dan pemuliharaan
tumbuh- pemuliharaan tumbuh-tumbuhan - bertanggung- tumbuh-tumbuhan semula jadi dan
tumbuhan semula semula jadi dan hidupan liar. jawab hidupan liar.
jadi dan hidupan memelihara
liar Aras 1 dan Melukis poster tentang pemeliharaan
memulihara dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan
x Menyatakan pentingnya tumbuh- semula jadi dan hidupan liar.
memelihara dan memulihara tumbuhan
tumbuh-tumbuhan semula jadi semula jadi Mengadakan permainan alam sekitar.
dan hidupan liar. dan hidupan
liar negara Tayangan video tentang tumbuh-
x Menyenaraikan langkah-langkah Malaysia. tumbuhan semula jadi dan hidupan
pemeliharaan dan pemuliharaan liar.
tumbuh-tumbuhan semula jadi
dan hidupan liar sebagai potensi
kegunaan masa depan.

Aras 2

x Menjelaskan dengan contoh


kepentingan dan langkah-langkah
pemeliharaan dan pemuliharaan
tumbuh-tumbuhan semula jadi
dan hidupan liar.

42
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN SATU

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Aras 3

x Mencadangkan langkah-langkah
lain pemeliharaan dan
pemuliharaan tumbuh-tumbuhan
semula jadi dan hidupan liar.

43
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN SATU

BAHAGIAN C :
KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN

Bahagian ini memberi penegasan kepada Arahan Am x Panjang laporan Hasil Kajian tidak
kerja amali untuk menghubungkaitkan aspek- melebihi 250 patah perkataan.
aspek geografi dalam organisasi ruangan. x Semua murid Tingkatan 1 wajib x Laporan KGT hendaklah disediakan
Kawasan persekitaran murid digunakan menjalankan KGT dalam kertas bersaiz A4.
sebagai asas pengajaran dan pembelajaran x KGT dijalankan setelah selesai Bahagian x Laporan yang disediakan perlu
untuik memahami beberapa aspek organisasi A dan mana-mana satu tema Bahagian menyentuh semua kreatiria yang
ruangan. B. ditetapkan dalam format penulisan
x Kerja lapangan boleh dialankan secara laporan.
Keadaan saling kaitan dan saling undividu atau berkumpulan tetapi
bergantungan antara alam sekitar dengan laporan KGT hendaklah dibuat secara
manusia perlu dijelaskan. Semangat individu. Format Penulisan Laporan
mencintai dam menghargai kawasan sendiri x KGT dijalankan mulai awal penggal
dapat disemai melalui pemahaman tentang kedua selama enam hingga lapan
cirri-ciri istimewa yamg wujud hasil daripada minggu. 1. Tajuk kajian
proses interaksi yang berlaku. x Kerja lapangan tidak menggunakan 2. Senarai kandungan
waktu pengajaran dan pembelajaran di 3. Penghargaan
Dalam pengajaran dan pembelajaran Kajian bilik darjah. 4. pendahuluan
Geografi Tempatan (KGT), tema-tema dalam x Laporan KGT diberi penilaian untuk 5. Objektif kajian
Sukatan Pelajaran perlu dipelajari secara peperiksaan akhir tahun. 6. kawasan kajian
bersepadu. Kawasan kajian sama ada: x Sekiranya kajian melibatkan temu bual, 7. Kaedah kajian
saiz sample tidak melebihi 20 responden 8. Hasil kajian
a) rumah dan persekitaran, atau x Penggunaan Teknologi Maklumat dan 9. Rumusan
b) sekolah dan persekitaran, atau Komunikasi dalam mencari maklumat 10. Rujukan
c) mana-mana kawasan antara rumah dan dan penulisan laporan digalakkan. 11. Lampiran
sekolah

44
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN SATU

CADANGAN TAJUK-TAJUK KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN

TEMA 1: BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA

TAJUK OBJEKTIF KAJIAN UNSUR PANDUAN MENJALANKAN KAJIAN


PATRIOTISME GEOGRAFI TEMPATAN

Bentuk muka bumi di x Mengenal pasti pelbagai bentuk muka * Mencintai negara Menentukan lokasi kawasan kajian
kawasan kajian bumi di kawasan kajian. Malaysia menggunakan peta lakar.
- bertanggungjawab
x Memilih satu bentuk muka bumi yang memelihara dan Menerangkan pelbagai bentuk muka
sesuai dengan kawasan kajian dan memulihara alam bumi di kawasan kajian:
menyenaraikan ciri-ciri bentuk muka bumi sekitar di akwasan - tanah tinggi
tersebut. kajian - tanah pamah
- lembangan
x Melukis peta lakar kedudukan bentuk - pinggir laut
muka bumi di kawasan kajian.
Membincangkan dan menetapkan satu
x Mengenal pasti bagaimana bentuk muka bentuk muka bumi yang dipilih di
bumi mempengaruhi aktiviti manusia. kawasan kajian.

x Menyenaraikan bagaimana aktiviti Mengumpul maklumat tentang kesan


manusia mengubah bentuk muka bumi. kegiatan manusia terhadap alam
sekitar di kawasan kajian seperti:
- penebangan pokok
- pembinaan jalan raya
- kegiatan pertanian

Membimbing murid memproses


maklumat.

45
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN SATU

TAJUK OBJEKTIF KAJIAN UNSUR PANDUAN MENJALANKAN


PATRIOTISME KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN

x Merumuskan kesan tindakan manusia Membincangkan potensi bentuk muka


terhadap alam sekitar di kawasan kajian. bumi di kawasan kajian yang berkaitan
dengan aktiviti manusia seperti:
x Mencadangkan langkah-langkah kepentingan - pertanian
menjaga alam sekitar - perlombongsn
- perikanan
- perindustrian
- perniagaan
- pelancongan
- petempatan

Selain daripada tajuk yang diberikan,


guru boleh memilih tajuk-tajuk yang
berkaitan dengan bentuk muka bumi
dan potensinya contohnya:
- isu-isu semasa yang berkaitan
dengan bentuk muka bumi.
- kesan tindakan manusia
terhadap alam sekitar.
- potensi bentuk muka bumi di
kawasan kajian.

46
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN SATU

TEMA 2: CUACA DAN IKLIM SERTA PENGAARUHNYA

TAJUK OBJEKTIF KAJIAN UNSUR PANDUAN MENJALANKAN


PATRIOTISME KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN

Pengaruh cuaca x Memerhati, menyukat dan merekod unsure- * Mencintai negara Menentukan lokasi kawasan kajian
dan iklim di unsur cuaca. Malaysia menggunakan peta lakar.
kawasan kajian x suhu - menghargai
x hujan keadaaan cuaca Menunjuk caara menyukat dan
dan iklim yang merekod unsure-unsur cuaca untuk
x Mempersembahkan maklumat dan data dalam sesuai terhadap tempoh sebulan.
bentuk kegiatan manusia Suhu:
x Jadual (angka atau symbol) di kawasan kajian. - maksimum
x Graf - minimum
- berbangga dan
x Mentafsir jadual dan graf bersyukur Hujan
terhadap - jumlah hujan
kesesuaian cuaca - bilangan hari hujan
x Mengenal pasti pengaruh unsur-unsur cuaca
dan iklim di
terhadap kegiatan harian manusia dikawasan
kawasan kajian ke Membimbing murid memproses
kajian.
atas penduduk dan maklumat dan data yang sesuai.
alam sekitar.
x Merumus pengaruh unsure-unsur cuaca
Membincangkan pengaruh unsure-
terhadap kegiatan harian manusia di kawasan
unsur cuaca terhadap kegiatan harian
kajian.
di kawasan kajian.
- murid
- penduduk lain

47
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN SATU

TAJUK OBJEKTIF KAJIAN UNSUR PANDUAN MENJALANKAN


PATRIOTISME KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN

Selain daripada tajkuk yang diberi,


guru boleh memilih tajuk-tajuk yang
berkaitan dengan pengaruh cuaca di
kawasan kajian, contoh:
- isu semasa yang berkiatan
dengan cuaca dan iklim
- Kesan tindakan manusiayang
mempengaruhi perubahan
cuaca
- Potensi cuaca dan iklim yang
mempengaruhi kegiatan
manusia

48
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN SATU

TAJUK OBJEKTIF KAJIAN UNSUR PANDUAN MENJALANKAN


PATRIOTISME KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN

Tumbuh-tumbuhan x Mengenal pasti jinis tumbuh-tumbuhan semula * Mencintai negara Menentukan lokasi kawasan kajian
semula jadi dan jadi dan hidupan liar di kawasan kajian. Malaysia menggunakan peta lakar.
hidupan di kawasan - bertanggungjawab
kajian x Melukis peta lakar taburan tumbuh-tumbuhan memelihara Menerangkan jenis tumbuh-tumbuhan
semula jadi di kawaan kajian. tumbuh-tumbuhan semula jadi di kawasan kajian:
semula jadi dan - Hutan Hujan tropical
x Menyenaraikan kepentingan tumbuh- hidupan liar di - Hutan paya
tumbuhan semula jadi kepada manusia dan kawasan kajian. - Hutan pantai
hidupan liar. - Hutan Gunung
- berbangga dan
x Merumus kesan kegiatan manusia terhadap brtanggungjawab Membincangkan kepentingan tumbuh-
tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan terhadap flora dan tumbuhan semula jadi kepada manusia
liar. fauna di kawasan dan hidupan liar
kajian. - ekosistem
x Mencadangkan langkah-langkah untuk - flora dan fauna
memelihara tumbuh-tumbuhan semula jadi - sumber perhutanan
dan hidupan liar. - pembiakan hidupan laut
- tempat perlindungan hidupan
liar
- kawasan tadahan
- pencegahan hakisan
- eko pelancongan
- perubatan

49
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN SATU

TAJUK OBJEKTIF KAJIAN UNSUR PANDUAN MENJALANKAN


PATRIOTISME KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN

Mengumpul maklumat tentang kesan


tindakan manusia terhadap tumbuh-
tumbuhan semula jadi dan hidupan liar
seperti:
- kepupusan flora dan fauna
- hakisan tanah
- banjir
- ketandusan tanih

Membimbing murid memproses


maklumat yang sesuai.

Sumbang saran tenyang langkah-


langkah pemeliharaan dan
pemuliharaan:
- hutan simpan
- penanaman semula
- akta hidupan liar
- mengawal kegiatan
pembalakkan
-

50
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN SATU

TAJUK OBJEKTIF KAJIAN UNSUR PANDUAN MENJALANKAN


PATRIOTISME KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN

Selain daripada tajuk-tajuk yanmg


diberikan, guru boleh memilih tajuk-
tajuk yang berkaitan dengan tumbuh-
tumbuhan semula jadi dan hidupan
liar.
- Isu-isu semasa yang berkaitan
dengan tumbuh-tumbuhan
semula jadi/ hidupan liar
- Kesan tindakan manusia
terhadap tumbuh-tumbuhan
semula jadi/ hidupan liar
- Potensi tumbuh-tumbuhan
semula jadi/ hidupan liar

51