Anda di halaman 1dari 37

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 6

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

KAJIAN TEMPATAN
TAHUN 6

Pusat Perkembangan Kurikulum


Kementerian Pendidikan Malaysia
2001
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 6

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN


KAJIAN TEMPATAN
TAHUN 6

Pusat Perkembangan Kurikulum


Kementerian Pendidikan Malaysia
2001
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 6

ISBN
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 6

KANDUNGAN

RUKUN NEGARA iv
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN v
KATA PENGANTAR vi

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN

Pendahuluan 1
Matlamat dan objektif 2
Organisasi kurikulum 3
Kurikulum Kajian Tempatan KBSR Tahun 6 13
Objektif Kurikulum Kajian Tempatan KBSR Tahun 6 14
Topik 9 : Sumber Negara 17
Topik 10 : Ekonomi Negara 31
Topik 11 : Pembinaan Bangsa dan Negara 47
Topik 12 : Kejayaan dan Kebanggaan Negara 61
RUKUN NEGARA
BAHAWASANY A NEGARA KITA MALAYSIA
Mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakat;

Memelihara satu cara hidup demokratik;

Mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan
saksama;

Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak;

Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai
cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut:-

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN

KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

KESOPANAN DAN KESUSILAAN

iv
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 6

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

P
endidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

v
KATA PENGANTAR
Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang Kajian Tempatan merupakan mata pelajaran pendukung
memperincikan kandungan Sukatan Pelajaran yang utama pemupukan semangat patriotik yang mengkaji
bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni dan semangat interaksi manusia dengan manusia dan manusia dengan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakan alam persekitarannya. Dalam melaksanakan pengajaran
murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi dan pembelajaran, guru perlu menyepadukan pelbagai
berasaskan pengetahuan pada abad 21. pendekatan displin dan pengetahuan seperti pendidikan
sivik dan agama; kemahiran, nilai serta aktiviti di dalam
dan di luar bilik darjah. Dengan itu, pengetahuan dan
Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan
kemahiran yang diperoleh adalah lebih bermakna serta
pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan murid lebih peka kepada kehar monian hidup bersama.
penggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakan
kreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah aktiviti Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran ini
mengikut kesesuaian murid. Huraian ini diharap akan banyak pihak terlibat terutama guru, pensyarah maktab
dapat membantu guru merancang dan melaksanakan dan universiti serta pegaw ai Kementerian Pendidikan,
pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. dan individu yang mew akili badan-badan tertentu.

Kepada semua pihak yang telah memberikan


Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran,
sumbangan kepakaran, masa dan tenaga sehingga
guru diharap dapat memberi penekanan kepada unsur
terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaran ini, Kementerian
bernilai tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran Pendidikan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan
belajar cara belajar, penggunaan teknologi maklumat
dan ucapan terima kasih.
dan komunikasi, kecerdasan pelbagai, pembelajaran
masteri, pembelajaran secara kontekstual, pembelajaran
secara konstruktivisme, dan pembelajaran akses kendiri.
Di samping itu, nilai murni dan semangat patriotik dan
kew arganegaraan tetap diutamakan. Semua elemen ini
diharapkan dapat memberi keyakinan kepada murid dan
diaplikasikan dalam kehidupan harian dan dunia
(Dr. SHARIFAH MA IMUNAH BINTI SYED Z IN)
pekerjaan. Pengarah
Pusat Perkembangan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia

vi
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 6

PENDAHULUAN
Pertama : Keluarga, rumah , jiran dan
Mata Pelajaran Kajian Tempatan Sekolah Rendah sekolah.
yang terangkum dalam bidang kemanusiaan dan
kemasyarakatan bertujuan membentuk rakyat Kedua : Kawasan tempat tinggal, mukim,
Malaysia daerah/jajahan, bahagian dan
yang bersatu padu, hidup dalam masyarakat yang negeri.
mempunyai nilai moral dan etika yang utuh,
mengamalkan demokrasi, penyayang, progresif, Ketiga : Negara kita.
sejahtera dan bersemangat patriotik.

Selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan


Kebangsaan, Mata Pelajaran Kajian Tempatan ini
dapat melahirkan insan yang berilmu dan beramal, Kajian menerusi ruang liput dapat memberikan
harmonis serta berketerampilan. pengetahuan dan pemahaman kepada murid
tentang persekitarannya yang dekat sebelum
Mata Pelajaran Kajian Tempatan diajar di Tahap II menjangkau ke kawasan yang lebih jauh.
mulai Tahun 4 hingga Tahun 6. Mata pelajaran ini
dirancang untuk menjadi saluran utama bagi murid Setiap ruang liput terdiri daripada beberapa topik
memperoleh pengetahuan, pemahaman asas serta untuk memberi tumpuan kepada aspek-aspek yang
pengalaman hidup yang seimbang dan harmonis perlu dipelajari murid. Setiap topik mengandungi
sesama manusia dan antara manusia dengan alam subtopik-subtopik yang menentukan skop kajian.
persekitarannya. Interaksi ini mewujudkan pelbagai Topik-topik dibahagikan kepada Tahun 4, 5 dan 6
cara hidup masyarakat Malaysia dan seperti berikut:
memperlihatkan bagaimana mereka berusaha untuk
mencapai kesejahteraan hidup. Mata pelajaran ini Tahun 4 - Topik 1 hingga 4
juga menjadi pendukung utama bagi memupuk
semangat patriotik di kalangan murid. Tahun 5 - Topik 5 hingga 8

Kandungan mata pelajaran ini diolah mengikut tiga Tahun 6 - Topik 9 hingga 12
ruang liput seperti berikut:
1
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 6

MATLAMAT 4. memahami dan menyedari perkembangan dan


perubahan masyarakat setempat dan negara;
Mata Pelajaran Kajian Tempatan bertujuan melahirkan
murid yang setia pada negara, cinta akan tanah air,
5. mencintai dan menghargai alam sekitar;
prihatin dan berbangga sebagai rakyat Malaysia serta
boleh ber interaksi secara berkesan ke arah mew ujudkan 6. mengenali tokoh-tokoh dan menghargai sumbangan
mereka dalam memperjuangkan kedaulatan,
masyarakat Malaysia yang har monis, bersatu padu,
kemerdekaan dan pembangunan;
demokratik, progresif dan sentiasa mensyukuri nikmat
Tuhan.
7. memahami dan menghargai sejarah negara;

OBJEKTIF 8. menguasai kemahiran belajar, kemahiran sosial dan


kemahiran berfikir;

9. menghargai keperibadian bangsa dan mempunyai


Kurikulum Kajian Tempatan Sekolah Rendah
semangat patriotik; dan
membolehkan mur id:

10. mensyukuri segala nikmat Tuhan.


1. mengetahui dan memahami peranan, tanggungjaw ab
dan hak sebagai anggota dalam keluarga dan
masyarakat ;

2. memahami dan menghargai keadaan fizikal setempat


dan negara;

3. mengenali dan memahami ciri-ciri masyarakat


setempat dan negara;

2
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 6

ORGANISASI KURIKULUM
persekitarannya yang dekat sebelum menjangkau ke
Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan ini mengandungi
kaw asan yang lebih jauh.
program pembelajaran untuk tiga tahun mulai Tahun 4

hingga Tahun 6. Kandungan mata pelajaran ini diolah

mengikut tiga ruang liput seperti yang berikut : Ruang liput pertama iaitu keluarga, rum ah, jiran dan

sekolah menekankan interaksi murid dengan keluarga


RUANG LIPUT KANDUNGAN
dan masyarakat serta amalan nilai-nilai hidup berjiran
Pertama Keluarga, rumah, jiran dan
sekolah.
dan bermasyarakat.
Kedua Kaw asan tempat tinggal,
mukim, daerah/jajahan,
bahagian dan negeri.

Ketiga Negara kita.


Ruang liput kedua menyedarkan murid

tentang identiti dan keistimew aan kaw asan

Kajian menerusi ruang liput ini dapat memberi tempat tinggal, m ukim , daerah/ jajahan, bahagian

pengetahuan dan pemahaman kepada mur id tentang dan negeri supaya mereka cinta dan bangga

dengan persekitaran dan negeri mereka.

3
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 6

Ruang liput ketiga pula member i pendedahan kepada


Tahun 4 - Topik 1 hingga 4
murid tentang sejarah, keadaan sosial, ekonom i dan
Tahun 5 - Topik 5 hingga 8
kejayaan negara. Ini akan menimbulkan kesedaran Tahun 6 - Topik 9 hingga 12

kepada murid tentang usaha pembinaan bangsa dan Topik 1 hingga 4 untuk Tahun 4 bertujuan mengukuhkan

negara Malaysia. Pengalaman pembelajaran yang pengetahuan dan kemahiran murid bagi memahami dan

diperoleh melalui ruang liput tersebut dapat membentuk menghargai perihal setempat yang merangkumi ruang liput

warganegara yang bersemangat patriotik dan berbangga keluarga, rumah, jiran, sekolah, kaw asan tempat tinggal,

sebagai rakyat Malaysia. mukim, daerah / jajahan, bahagian dan negeri. Topik 5

hingga 8, murid Tahun 5 diper kenalkan pula tentang latar

Setiap ruang liput dibahagikan kepada beberapa topik belakang dan identiti negaranya supaya mereka cinta dan

atau bidang pembelajaran untuk memberi tumpuan bangga kepada negara. Seterusnya topik 9 hingga 12,

kepada aspek-aspek yang perlu dikaji oleh murid. Setiap murid Tahun 6 dapat menghargai keperibadian bangsa

topik mengandungi subtopik-subtopik yang menentukan dan mempunyai semangat patriotik ke arah pembinaan

skop kajian. Topik-topik dibahagikan kepada Tahun 4, 5 bangsa dan negara.

dan 6 seperti yang berikut :

4
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 6

BIDANG PEMBELAJARAN

TAHUN TOPIK TOPIK TOPIK TOPIK

TAHUN RUMAH KEJIRANAN SEKOLAH KITA PERIHAL


4 DAN SETEMPAT
KELUARGA

TAHUN MENGENAL KEINDAHAN SEJARAH MASYARAKAT


5 NEGARA NEGARA KITA NEGARA KITA MALAYSIA
KITA

TAHUN SUMBER EKONOMI PEMBINAAN KEJAYAAN


6 NEGARA NEGARA BANGSA DAN DAN
NEGARA KEBANGGAAN
NEGARA

6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 6

URUTAN BIDANG PEMBELAJARAN


12. KEJAYAAN DAN KEBANGGAAN NEGARA

11. PEMBINAAN BANGSA DAN NEGARA

6 10. EKONOMI NEGARA

9. SUMBER NEGARA

8. MASYARAKAT MALAYSIA

T 7. SEJARAH NEGARA KITA


KAJIAN A
TEMPATAN H 5 6. KEINDAHAN NEGARA KITA
U
N 5. MENGENAL NEGARA KITA

4. PERIHAL SETEMPAT

3. SEKOLAH KITA

4 2. KEJIRANAN

1. RUMAH DAN KELUARGA

7
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 6

Huraian Sukatan Pelajaran dipersembahkan


dalam empat lajur iaitu Topik/Subtopik, Hasil
Bagi merancang dan melaksanakan mata pelajaran Pembelajaran, Unsur Patriotisme dan Contoh
inidengan berkesan di sekolah, guru perlulah Aktiviti. Setiap lajur tersebut mengandungi
mengetahui dan memahami matlamat, objektif, maklumat yang perlu diaplikasikan dalam
organisasi kandungan dan strategi pengajaran dan
pembelajaran yang dinyatakan dalam Sukatan Pelajaran
pengajaran dan pembelajaran.
Kajian Tempatan Sekolah Rendah. Untuk meningkatkan
pemahaman guru dan pihak-pihak yang mempunyai Dalam lajur Topik/Subtopik, disenaraikan topik
peranan dalam aktiviti latihan dan penyebaran maklumat utama dan subtopik-subtopik kepada topik utama
tentang kandungan sukatan pelajaran tersebut, Huraian tersebut. Bagi setiap subtopik, disenaraikan tajuk-
Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan Tahun 4,5 dan 6 tajuk kecil. Topik utama, subtopik dan tajuk-tajuk
disediakan. kecil bagi subtopik ialah kandungan Sukatan
Pelajaran. Bagi setiap tajuk kecil pula tercatat
Tujuan Huraian Sukatan Pelajaran ini disediakan perincian huraian. Kedalaman dan keluasan skop
adalah untuk membantu guru: sesuatu topik itu ditentukan oleh subtopik, tajuk kecil
dan perincian huraian tajuk kecil.
i. mentafsir dan memahami Sukatan Pelajaran
Kajian Tempatan Sekolah Rendah dengan tepat; Dalam persediaan pengajaran dan pembelajaran
mingguan dan harian, guru bolehlah memilih satu
ii. mengetahui skop, ruang liput dan bidang kajian tajuk kecil atau rangkuman beberapa tajuk kecil
mata pelajaran ini; sebagai isi pelajaran mengikut kesesuaian,
kesediaan dan keupayaan murid.
iii. menentukan objektif am, objektif khusus dan
hasil pembelajaran untuk merancang pelajaran; Dalam lajur Hasil Pembelajaran, segala
kemahiran dan pengalaman pembelajaran yang
iv. menyediakan rancangan pelajaran yang perlu dikuasai murid disenaraikan. Penyataan
sistematis; dan hasil pembelajaran diolah secara khusus supaya
mudah diukur dengan tepat tentang apa yang
v. melaksanakan pengajaran dan pembelajaran boleh dimanifestasikan murid berhubung dengan
dengan berkesan. pengetahuan dan pengalaman pembelajaran
mereka.

8
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 6

Hasil pembelajaran disenaraikan mengikut urutan Selain daripada aktiviti yang dicadangkan, guru
kesukaran dan merangkumi bidang kognitif, afektif bolehlah menjalankan aktiviti pembelajaran lain
dan psikomotor. yang sesuai dengan murid. Aktiviti yang dirancang
perlu mengambil kira perkara-perkara yang berikut:
Dalam lajur Unsur Patriotisme pula, disenaraikan
nilai murni masyarakat dan semangat patriotik yang i. Menepati objektif dan isi pelajaran.
ingin dipupuk. Aspek ini amat penting disepadukan
dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana ii. Mengikut kebolehan mental dan fizikal
melaluinya murid akan dapat menghayati mesej murid.
yang disampaikan. Pemupukan unsur patriotisme ini
boleh dilakukan dalam aktiviti pengajaran dan iii. Bersesuaian dengan bakat, minat dan
pembelajaran secara terancang. Penyataan emosi murid.
semangat patriotik ini disenaraikan selaras dengan
isi kandungan dalam lajur Topik / Subtopik dan iv. Menggalakkan mereka berfikir, membuat
Hasil Pembelajaran. kajian, mencatat atau merekod, berbincang
dan membuat rumusan.
Untuk memastikan murid mengetahui, memahami
dan menguasai pelbagai kemahiran, lajur Contoh v. Menggalakkan murid berusaha belajar
Aktiviti disediakan. Berpandukan contoh aktiviti sendiri dengan arahan dan panduan guru
tersebut, guru dapat mengelolakan pelajaran yang minimum.
dengan lebih berkesan.
vi. Menggalakkan interaksi sesama murid dan
Contoh yang disediakan adalah berbentuk murid dengan persekitarannya.
kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid.
vii. Menggalakkan murid menghasilkan
Contoh : tugasan dalam pelbagai bentuk.
i. Murid menyenaraikan…………………………
ii. Murid melakarkan peta……………………… viii. Menggalakkan murid bekerja secara
iii. Murid mencatat……………………………… kumpulan.

9
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 6

Dalam pengajaran dan pembelajaran sesuatu topik, ilmu. Di samping itu, pengetahuan dan
guru perlulah merujuk kepada setiap ruang dalam kemahiran daripada mata pelajaran lain serta
Huraian Sukatan Pelajaran untuk memahami pengalaman hidup seharian murid perlu
tumpuan, kedalaman dan keluasan sesuatu topik dihubungkaitkan dalam pengajaran dan
dan subtopik serta kemahiran yang perlu dikuasai pembelajaran.
oleh murid. Guru bolehlah menambah maklumat lain
yang dirasakan perlu bagi memastikan ii. Pemahaman Idea dan Konsep
keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.Dalam
usaha ke arah mencapai matlamat Mata Pelajaran Mata Pelajaran Kajian Tempatan
Kajian Tempatan, perkara yang berikut perlu diberi mempunyai idea dan konsep yang khusus.
perhatian dalam proses pengajaran dan Pemahaman dan penghayatan idea dan
pembelajaran. konsep amat penting supaya pengetahuan
yang diperoleh berguna dalam kehidupan
i. Pendekatan Bersepadu seharian.

Pendekatan bersepadu ialah satu strategi iii. Pemupukan Patriotisme


yang berkesan untuk menjalin dan mengadun
unsur pengetahuan, kemahiran dan Mata Pelajaran Kajian Tempatan adalah
pemupukan patriotisme. Oleh itu, dalam pendukung utama pemupukan semangat
pengajaran dan pembelajaran Kajian patriotik di sekolah rendah. Dalam pengajaran
Tempatan yang membicarakan interaksi dan pembelajaran, penekanan perlu dibuat
sesama manusia dan persekitarannya, supaya murid dapat menyayangi keluarga ,
penekanan perlu diberikan terhadap jiran dan persekitaran serta menghormati
pemerolehan pengetahuan, perkembangan masyarakat, patuh kepada pemimpin dan taat
kemahiran dan pemupukan semangat kepada raja; dan seterusnya sentiasa
patriotik. mendaulatkan undang-undang . Pengalaman
pembelajaran ini akan membentuk murid yang
Melalui pendekatan bersepadu, penekanan setia kepada negara dan bangga sebagai
juga perlu diberikan terhadap penggunaan rakyat Malaysia.
bahasa sebagai alat komunikasi dan bahasa

10
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 6

iv. Peningkatan Kemahiran Belajar,


Kemahiran Sosial dan Kemahiran Berfikir. perlulah melibatkan diri secara aktif dalam
aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
Dalam proses pengajaran dan pembelajaran,
penekanan perlu diberikan kepada Bagi Mata Pelajaran Kajian Tempatan, pelbagai
perkembangan kemahiran belajar, kemahiran kaedah boleh digunakan. Salah satu
sosial dan kemahiran berfikir. Dalam daripada kaedah yang boleh digunakan ialah
kemahiran belajar, beberapa proses perlu kaedah inkuiri penemuan.
dilalui oleh murid iaitu mengumpul dan
mengelas maklumat, mentafsir, menganalisis, Kaedah inkuiri penemuan sesuai digunakan kerana
mensintesis dan mengaplikasi. Penguasaan melalui kaedah ini, murid memperoleh pengetahuan
kemahiran sosial seperti kemahiran dan menguasai kemahiran dengan daya usaha
berinteraksi dalam kelas, dalam kumpulan dan mereka sendiri. Murid mencari dan mengumpul
dalam masyarakat juga diutamakan. maklumat melalui berbagai-bagai aktiviti. Dengan
Kemahiran belajar, kemahiran sosial dan itu, pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh
kemahiran berfikir sentiasa berkait rapat dalam adalah lebih bermakna dan berkesan.
melaksanakan sesuatu tugasan. Kemantapan
murid membuat rumusan dan usaha mengatasi Kaedah ini juga dapat mengembangkan
sesuatu masalah banyak bergantung kepada kemahiran berfikir dan naluri ingin tahu di kalangan
keupayaan dan cara mereka berfikir. Oleh itu, murid. Dalam menjalankan proses inkuiri
murid perlu dibimbing dan digalakkan berfikir penemuan, murid akan lebih peka kepada keadaan
secara kritis, kreatif dan inovatif. masyarakat dan persekitarannya.

v. Penggunaan Pelbagai Strategi Pengajaran Kaedah inkuiri penemuan adalah satu kaedah
dan Pembelajaran pengajaran dan pembelajaran yang lebih berpusat
kepada murid. Murid memainkan peranan penting
Untuk mengembangkan lagi potensi dalam merancang dan menjalankan aktiviti
serta meningkatkan keupayaan dan pembelajarannya. Mereka melibatkan diri secara
kebolehan murid secara menyeluruh dan aktif dalam mencari dan mengumpulkan maklumat
seimbang, murid melalui berbagai-bagai aktiviti seperti memerhati,

11
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 6

mendengar, menyoal, berbincang, membuat d. mengkaji maklumat yang telah dikumpulkan


rujukan, membuat ulang kaji dan membuat kaji dengan cara mengelas, membanding dan
selidik. Akti viti ini boleh dijalankan secara menganalisis untuk menyelesaikan masalah
bersendirian atau kumpulan. Aktiviti tersebut yang dihadapi; dan
merupakan kemahiran penting dalam tugasan yang
lebih menyeluruh seperti kerja projek, kajian kes, e. membuat rumusan dalam bentuk generalisasi
simulasi , lawatan, main peranan dan kuiz. berdasarkan maklumat yang telah dikumpul
dan dianalisis.

Mengikut kaedah ini, guru bertindak sebagai Oleh sebab inkuiri penemuan ini kaedah yang
pembimbing dan penggalak untuk merangsang berpusatkan murid, guru perlu membimbing
murid menjadi lebih yakin dan berminat dalam dan menggalakkan murid dalam mengenal
menjalankan aktiviti pembelajarannya. pasti masalah yang dihadapi. Dalam
menjalankan aktiviti untuk mendapatkan
Pada amnya, kaedah inkuiri penemuan dalam rumusan, guru tidak memberi jawapan
proses pengajaran dan pembelajaran ada lima sebelum murid terlibat dalam proses inkuiri
peringkat. Pada setiap peringkat, murid terlibat penemuan. Guru hendaklah sentiasa
secara aktif dalam: mengemukakan soalan yang merangsang
murid ke arah menemui jawapan yang
a. mengenal pasti perkara yang hendak dikaji dicari.Guru perlu sabar dan memberi masa
melalui soal jawab dan perbincangan; yang cukup kepada murid bagi menjalankan
aktiviti pembelajaran yang berkaitan.
b. menentukan cara untuk mengatasi masalah
yang dikenal pasti dengan bersoal jawab dan Walaupun kaedah inkuiri penemuan diberi
berbincang; penekanan, guru boleh menggunakan kaedah
lain yang difikirkan sesuai bagi menyampaikan
c. mengumpul maklumat melalui berbagai-bagai sesuatu maklumat atau idea kepada murid.
cara seperti bersoal jawab, mencerap, Walau bagaimanapun, dalam melaksanakan
membuat uji kaji dan kaji siasat mengenai kaedah lain, guru hendaklah sentiasa
masalah yang hendak diselesaikan; melibatkan murid secara aktif dalam proses

12
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 6

pembelajaran. Kepelbagaian kecerdasan murid yang berguna. Selain itu, anggota komuniti itu
perlu diambilkira bagi memperkukuh sendiri dapat digunakan sebagai sumber
dan memperkaya pengalaman pembelajaran rujukan untuk mendapatkan maklumat.
mereka. Mereka ini boleh dikunjungi atau dijemput
untuk memberi ceramah. Guru perlu
vii. Komuniti Sebagai Sumber menyedarkan murid betapa besarnya
potensi komuniti setempat sebagai sumber
Dalam pengajaran dan pembelajaran melalui maklumat dalam proses pembelajaran. Untuk
kaedah inkuiri penemuan, murid memainkan mendapatkan maklumat, murid perlu
peranan penting dalam mencari maklumat menguasai kemahiran memerhati, mengumpul
untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau serta mengkaji bahan dan menemu bual.
isu.

Bagi Mata Pelajaran Kajian Tempatan,


komuniti setempat merupakan sumber utama
untuk mendapatkan maklumat yang
diperlukan. Dalam usaha untuk mendapatkan
maklumat, murid boleh bergaul rapat dengan
komuniti.

Daripada komuniti, murid dapat


mengumpulkan berbagai-bagai bahan dan
peralatan budaya yang mempunyai nilai-nilai
pendidikan yang tertentu.

Murid juga boleh memerhati atau menyertai


sendiri berbagai-bagai kegiatan yang
dijalankan dalam komunitinya. Dengan ini,
murid mendapat pengalaman pembelajaran

13
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 6

KURIKULUM KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6


KANDUNGAN

Kandungan pelajaran untuk Tahun 6 merangkumi Topik 9 : Sumber Negara


ruang liput yang ketiga iaitu Negara Kita.

Topik 10 : Ekonomi Negara


Ruang liput ketiga memberi pendedahan kepada
murid tentang sejarah, keadaan sosial, ekonomi dan Topik 11 : Pembinaan Bangsa dan Negara
kejayaan negara. Ini akan menimbulkan kesedaran
kepada murid tentang usaha pembinaan bangsa
Topik 12 : Kejayaan dan Kebanggaan
dan negara Malaysia. Pengalaman pembelajaran Negara
yang diperoleh melalui ruang liput tersebut dapat
membentuk warganegara yang bersemangat
patriotik dan berbangga sebagai rakyat Malaysia.

Ruang liput bagi Tahun 6 terdiri daripada empat


topik iaitu:

14
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 6

OBJEKTI F KURI KULUM KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6

Objektif kurikulum Kajian Tempatan Tahun 6


7. memahami dan menyedari usaha -
adalah untuk membolehkan murid:
usaha pembangunan ekonomi sentiasa
dipertingkatkan;
1. mengenali dan menghargai pelbagai sumber di
8. menyedari pelbagai usaha dijalankan untuk
negara kita;
menjamin perkembangan ekonomi dan
2. menyedari cara sumber diperoleh dan
pembangunan negara secara berterusan;
kesannya pada sumber dan landskap;
9. mengenal perlembagaan negara kita;
3. mengetahui cara-cara pengurusan sumber
10. memahami dan mengamalkan Rukun Negara
negara;
dalam usaha membina bangsa dan negara;
4. menyedari setiap individu bertanggungjawab
11. mengamalkan nilai-nilai murni dalam
dan mempunyai komitmen terhadap
kehidupan harian dalam usaha
pemeliharaan dan pemuliharaan sumber
membangunkan negara;
negara;
12. menghormati dan mengamalkan Bahasa
5. mengetahui pelbagai kegiatan ekonomi utama
Melayu sebagai bahasa rasmi negara kita;
dan lokasinya di Malaysia;
13. menghormati dan memahami pelbagai
6. mengetahui dan menghargai sumbangan
rancangan ekonomi , sosial dan kerohanian
kegiatan ekonomi terhadap pekerjaan,
dalam usaha membangunkan negara kita;
pendapatan dan pembangunan negara;

15
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 6

14. mengenal dan memahami kejayaan dan


kebanggaan negara kita dalam bidang
sosiobudaya, ekonomi , sukan dan hubungan
antarabangsa;
15. memahami dan menyedari bahawa kemajuan
dan kejayaan negara adalah berpunca daripada
usaha gigih rakyat yang berterusan;
16. menyedari bahawa mengamalkan penggunaan
Bahasa Melayu yang betul, bersikap hormat –
menghormati serta toleransi terhadap pelbagai
agama dan kepercayaan serta amalan nilai
murni akan membawa keharmonian serta
kesejahteraan hidup yang berterusan di
kalangan rakyat Malaysia; dan
17. mengetahui peranan dan sumbangan negara
kita melalui keanggotaannya dalam pertubuhan
antarabangsa.

16
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 6

TOPIK 9 : SUMBER NEGARA

Topik ini membolehkan murid mengenali dan menghargai


pelbagai jenis sumber di negara kita. Melalui proses
pengajaran dan pembelajaran, murid mengetahui pelbagai
cara pemerolehan, penggunaan dan pengurusan sumber
negara. Murid juga mengetahui dan menyedari bahawa
pemerolehan sumber boleh mengakibatkan perubahan
landskap, pencemaran dan kepupusan sumber. Melalui topik
ini, kepekaan dan rasa tanggungjawab terhadap sumber
negara dapat dipupuk di kalangan murid dan seterusnya
bertindak memelihara dan memulihara sumber negara.

17
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 6

TOPIK 9 : SUMBER NEGARA

OBJEKTIF : 1. Mengenali dan menghargai pelbagai sumber di negara kita.

2. Mengetahui cara sumber diperoleh dan menyedari kesannya terhadap landskap dan sumber.

3. Mengetahui penggunaan dan cara pengurusan sumber negara.

4. Menyedari bahaw a setiap individu bertanggungjaw ab terhadap pemeliharaan dan pemuliharaan sumber
negara supaya alam sekitar terpelihara.

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEM BELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONT OH AKTIVITI

9. SUMBER NEGARA

9.1 Sum ber Semula Jadi Aras 1

a. Jenis sum ber 1. Menyenaraikan jenis-jenis Berbangga dan bersyukur 1. Membincangkan jenis-
sumber yang terdapat di dengan w ujudnya pelbagai jenis sumber
i. Mineral seperti petroleum negara kita. sumber yang dapat berdasarkan gambar
dan gas asli dinikmati oleh rakyat atau sumber sebenar.
2. Menyenaraikan sumber negara kita.
ii. Air mineral utama. 2. Membuat peta minda
berkenaan dengan jenis
3. Menyenaraikan hasil hutan sumber semula jadi.
yang terdapat di negara
kita.

18
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 6

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEM BELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONT OH AKTIVITI

iii. Udara 4. Menyatakan hasil laut yang 3. Mengumpul dan


terdapat di negara kita. mengelas gambar-
iv. Hasil hutan seperti kayu, gambar mengikut jenis
rotan dan damar Aras 2 sumber.

v. Hasil laut seperti ikan, udang 1. Mengelaskan jenis-jenis 4. Melukis poster


dan kerang sumber. bertemakan sumber
semula jadi.
vi. Tanih Aras 3

vii. Suria 1. Menghuraikan air, udara


dan suria sebagai sumber.

b. Sum ber yang boleh dibaharui Aras 1


dan tidak boleh dibaharui

i. Sumber yang boleh 1. Menyatakan maksud Bersyukur dan berbangga 1. Membuat jadual dua
dibaharui ialah sumber yang sumber yang boleh dibaharui dengan kekayaan sumber lajur menunjukkan jenis
boleh diganti dan tidak dan tidak boleh dibaharui. negara kita. sumber yang boleh
kehabisan dibaharui dan tidak
2. Menyenaraikan sumber boleh dibaharu.
• Air yang boleh dibaharui dan Bincangkan kedua-dua
tidak boleh dibaharui. jenis sumber tersebut.
• Udara

• Hutan

19
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 6

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEM BELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONT OH AKTIVITI

• Tanih Aras 2 2. Melabelkan barangan


seperti pakaian, kereta,
• Suria 1. Mengelaskan sumber- makanan dan minuman
sumber mengikut jenisnya. hasil daripada sumber
ii. Sumber yang tidak boleh yang boleh dibaharui
dibaharui ialah sumber yang 2. Membandingkan dan dan tidak boleh
terhad dan akan habis membezakan bahan-bahan dibaharui.
kegunaan harian daripada
• Sumber mineral seperti sumber yang boleh 3. Melayari laman w eb
petroleum, gas asli, logam dibaharui dan tidak boleh untuk mendapatkan
dan bijih timah dibaharui. maklumat mengenai
sumber yang dibaharui
Aras 3 dan tidak boleh
dibaharui.
1. Meramalkan akibat jika
sumber petroleum dan gas http://www.kjc.gov.my
asli negara kita kehabisan. /people/environ/phdb.
htm

20
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 6

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEM BELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONT OH AKTIVITI

c. Cara mendapatkan sum ber Aras 1


1. Mengumpul gambar-
i. Sumber diperoleh melalui aktiviti 1. Menerangkan cara Menghargai usaha gambar yang
seperti perlombongan, mendapatkan sumber mendapatkan pelbagai menunjukkan cara
pembalakan dan penangkapan semula jadi. sumber. mendapatkan sumber
dan membuat catatan
2. Menyenaraikan ringkas tentang gambar
peralatan yang tersebut dalam buku
digunakan untuk skrap.
mendapatkan sumber
semula jadi.

21
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 6

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEM BELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONT OH AKTIVITI

Aras 2
2. Membincangkan dan
melaporkan cara
1. Membandingkan dan
mendapatkan sumber
membezakan cara
seperti hasil laut.
mendapat dua jenis
sumber alam di
3. Memadankan
Malaysia.
penyataan dengan
gambar cara
Aras 3 mendapatkan sumber.
1. Mencadangkan alternatif 4. Menonton tayangan
kepada kaedah video tentang cara
mendapatkan sumber mendapatkan sumber
alam dan sumber dan membuat catatan
tenaga. mengenai maklumat
penting.
2. Membincangkan
peranan sekolah,
institusi pengajian tinggi
dan pusat-pusat latihan
dalam membangunkan
sumber manusia.

22
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 6

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEM BELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONT OH AKTIVITI

d. Kegunaan sum ber Aras 1

i. Sumber semula jadi 1. Menyenaraikan kegunaan Bersyukur dan berbangga 1. Membincangkan cara
digunakan untuk sumber. dapat menggunakan sumber menghasilkan
mendapatkan tenaga sumber semula jadi di tenaga dan membantu
2. Menerangkan kegunaan negara kita. manusia menjalani
ii. Bahan mentah untuk sumber untuk memenuhi hidup dengan lebih
kegunaan sektor keperluan manusia. Berbangga negara kita mudah.
perindustrian dapat menghasilkan
3. Menamakan produk yang produk daripada pelbagai 2. Membuat carta
iii. Hasil laut seperti udang, dihasilkan daripada pelbagai sumber bergambar mengenai
kerang, ikan dan tiram sumber. produk yang berasaskan
sebagai sumber makanan hasil laut.
Aras 2
iv. Tanih yang subur untuk aktiviti 3. Menulis puisi
pertanian 1. Menerangkan kepentingan bertemakan sumbangan
sumber dalam pembangunan hutan kepada manusia.
v. Hasil laut dan hasil hutan negara.
digunakan sebagai bahan
dalam ubat-ubatan Aras 3

1. Mengkaji dan merumuskan


langkah-langkah
penggunaan sumber secara
optimum.

23
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 6

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEM BELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONT OH AKTIVITI

e. Kesan kegiatan mendapatkan Aras 1


sumber kepada alam sekitar
Menghargai keindahan
1. Menyatakan kesan aktiviti 1. Menghasilkan buku skrap
alam semula jadi.
i. Landskap mendapatkan sumber daripada gambar-
kepada alam sekitar. gambar yang
• Perubahan landskap akibat menunjukkan perubahan
perlombongan, pembalakan 2. Menyenaraikan perubahan landskap akibat
dan pembinaan empangan landskap akibat daripada pembalakan,
elektrik hidro aktiviti perlombongan, perlombongan dan
pembalakan dan pembinaan pembinaan empangan
- kolam- kolam lombong empangan eletrik hidro. elektrik hidro.
- kaw asan tandus
- permukaan bumi yang 3. Menyatakan jenis
terdedah pencemaran. 2. Membincangkan
- pembentukan tasik- perubahan landskap
tasik yang melalui tayangan video.
Aras 2
menenggelamkan
kaw asan terlibat Menyedari pentingnya
1. Menghuraikan punca menjaga alam sekitar. 3. Membuat laporan tentang
berlakunya pencemaran. gambar atau keratan
ii. Pencemaran
akhbar mengenai
2. Menyatakan aktiviti yang pencemaran di negara
• Pencemaran laut akibat boleh menyebabkan kita.
perlombongan minyak kepupusan sumber.

24
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 6

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEM BELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONT OH AKTIVITI

Aras 3
• Pencemaran sungai akibat
pembalakan dan
1. Menjelaskan kesan Mematuhi dan mentaati 4. Meneliti lirik lagu atau
perlombongan
pencemaran terhadap undang-undang dan puisi yang bertemakan
• Pencemaran udara akibat tumbuhan, hidupan laut, peraturan alam sekitar. alam sekitar.
kegiatan manusia seperti haiw an dan manusia. Bincangkan jenis dan
kerja-kerja kuari kesan pencemaran
Menyayangi khazanah
2. Mencadangkan usaha untuk dalam lagu tersebut.
alam yang terdapat di
mengurangkan kepupusan negara kita.
iii. Ancaman kepupusan 5. Mengkaji satu kaw asan
sumber.
berhampiran rumah atau
• Aktiviti membalak boleh sekolah murid yang
mengakibatkan kepupusan 3. Meramalkan akibat daripada mengalami pencemaran.
spesis sumber hutan kepupusan sumber alam dan Tuliskan satu laporan
tenaga.
tentang jenis dan punca
• Aktiviti mendapatkan hasil laut pencemaran serta
secara berleluasa boleh keadaan di kaw asan
menyebabkan spesis sumber tersebut.
laut berkurangan
.
• Aktiviti perlombongan yang
berterusan untuk jangka
masa yang lama
menyebabkan bekalan dan
simpanan sumber galian
berkurangan

25
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 6

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEM BELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONT OH AKTIVITI

6. Membincangkan usaha
yang diambil oleh
pegaw ai perikanan untuk
mengelakkan kepupusan
hidupan laut.

7. Sumbang saran
mengenai kesan aktiviti
pembalakan,
perlombongan dan
penangkapan hasil laut.
f. Pemeliharaan dan Aras 1
pemuliharaan
1. Menyenaraikan langkah- Menyedari perlunya 1. Membincangkan
i. Penggunaan sumber secara langkah pemeliharaan dan menggunakan sumber langkah-langkah
positif pemuliharaan sumber. dengan bijak. penjimatan dalam
penggunaan sumber.
Penggunaan sumber tanpa 2. Menamakan pihak-pihak
pembaziran dengan yang terlibat dalam proses 2. Menonton video
mengambil kira imbangan penghutanan semula. mengenai program
antara keperluan dengan penghutanan semula di
pengurusan alam sekitar dan Malaysia.
ekologi

26
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 6

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEM BELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONT OH AKTIVITI

ii. Penghutanan semula 2. Menyatakan langkah Menyedari perlunya 3. Berbincang dan


pemeliharaan dan menggunakan sumber membuat laporan
Penghutanan semula merupakan pemuliharaan sumber tanah. dengan bijak. tentang aktiviti
satu usaha menanam semula penghutanan semula di
bagi menggantikan pokok-pokok 3. Menyenaraikan cara Malaysia.
yang ditebang menjimatkan pengggunaan
sumber. 4. Mencari maklumat dan
• Tujuan penghutanan melaporkan tujuan dan
semula 4. Menjelaskan cara tebus guna cara tebus guna tanah.
tanah dan tujuan menebus.
• Cara penghutanan semula 5. Membincangkan
5. Menyenaraikan cara keadaan fizikal kaw asan
menjimatkan penggunaan yang telah ditebus guna
• Agensi yang terlibat dalam sumber. berdasarkan gambar-
penghutanan semula gambar.
6. Mew arnakan bahan-bahan
iii. Tebus guna tanah yang boleh dikitar dan 6. Membincangkan dan
digunakan semula. mencadangkan langkah-
Tebus guna sebagai satu langkah penjimatan air
langkah pemeliharaan dan di rumah atau di sekolah
pemuliharaan tanah dan tanih Aras 2 secara berkumpulan.

• Kaw asan bekas lombong 1. Menyatakan peranan semua


digunakan secara produktif pihak dalam pemeliharaan Menghargai kepentingan
untuk penanaman, dan pemiliharaan hutan. tanah dan tanih kepada
akuakultur dan rekreasi manusia dan hidupan lain.

27
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 6

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEM BELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONT OH AKTIVITI

• Kaw asan paya dijadikan 2. Menyatakan kepentingan 7. Melukis poster yang


kaw asan pertanian, perumahan meraw at sisa buangan. bertema penjimatan air.
dan perindustrian
3. Menghuraikan cara meraw at 8. Mengadakan kempen di
iv. Pengurangan penggunaan sisa buangan. sekolah untuk
mengumpul surat
• Penggunaan sumber secara 4. Membincangkan langkah- khabar, tin dan barang
optimum dengan mengambil langkah penjimatan dalam kaca bagi tujuan kitar
kira bekalan dan simpanan penggunaan sumber. dan diguna semula.
terutamanya sumber yang tidak
boleh dibaharui Aras 3 9. Mengadakan ceramah
tentang pengurusan dan
v. Kitar dan guna semula 1. Menyatakan sebab dan penggunaan bahan
akibat sekiranya tiada buangan yang dikitar
• Kitar dan guna semula bahan- perancangan yang Sentiasa berjimat dalam dan diguna semula.
bahan buangan seperti kertas, sempurna dalam menggunakan sumber.
tin, kaca, besi dan plastik pemeliharaan dan 10. Menjalankan uji kaji
pemuliharaan sumber. meraw at air yang
vi. Raw atan sisa buangan tercemar melalui proses
2. Membuat generalisasi penurasan.
• Raw atan pada sisa buangan mengenai kesedaran
sumber seperti sisa hasil hutan masyarakat di dalam
dan sisa hasil laut penjagaan alam sekitar.

28
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 6

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEM BELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONT OH AKTIVITI

• Raw atan pada air yang tercemar 3. Mencadangkan usaha-usaha Menyedari bahaw a bahan 1. Berbincang untuk
akibat aktiviti perlombongan, yang dijalankan bagi buangan masih berguna mendapatkan maklumat
pembalakan, perkumbahan dan memastikan alam sekitar dalam kehidupan kita. mengenai penduduk
perkilangan dilindungi setelah sumber yang menyumbang
digunakan. kepada pembangunan
9.2 Sum ber Manusia negara.
Aras 1
a. Jumlah penduduk 2. Mengadakan perbahasan
1. Menyatakan maksud Berbangga kerana negara bertajuk ‘Penduduk Yang
i. Penduduk merupakan sumber manusia. mempunyai matlamat Ramai Menguntungkan
sumber kepada Negara. untuk mencapai sasaran Pembangunan Negara.’
2. Menerangkan sumber 70 juta penduduk pada
a. Penduduk merupakan manusia sebagai asas tahun 2020. 3. Forum mengenai tahap
sumber kepada negara. kekayaaan sesebuah kesihatan bertemakan
negara. Bersyukur kerana negara tenaga kerja berkualiti.
• Wujud kepelbagaian tahap mempunyai sumber
kebolehan dan kemahiran. Aras 2 manusia yang sihat, 4. Membincangkan slogan
1. Menghuraikan bagaimana berkualiti dan produktif ‘Rakyat Bersih, Negara
Sihat.
kepelbagaian tahap
kebolehan dan kemahiran
memberi faedah kepada
negara.

2. Menjelaskan situasi yang


akan ber laku jika Negara
tiada sumber tenaga
pekerja mahir.

29
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 6

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEM BELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONT OH AKTIVITI

Aras 3

1. Meramalkan kemungkinan-
kemungkinan yang akan
w ujud jika sesebuah Negara
itu mempunyai kurang
penduduk.

b. Tahap Pendidikan Aras 1

i. Pendidikan dan 1. Menyatakan kepentingan Bersyukur kerana negara


kepakaran penduduk pendidikan dalam mempunyai sumber
berupaya melaksanakan pembangunan negara. manusia yang sihat,
pembangunan Negara. berkualiti dan produktif.
2. Menyatakan tahap-tahap
• Sumber tenaga mahir boleh pendidikan di Malaysia.
dibentuk melalui pendidikan.

Aras 2

1. Menjelaskan tahap
pendidikan menentukan
tahap pembangunan
negara.

30
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 6

TOPIK 10 : EKONOMI NEGARA

Melalui topik ini, murid dapat mengetahui pelbagai sektor


ekonomi dan lokasi utama kegiatan ekonomi negara. Melalui
proses pengajaran dan pembelajaran, murid mengetahui
sumbangan kegiatan ekonomi terhadap pendapatan,
pekerjaan dan pembangunan negara. Topik ini juga dapat
menyedarkan murid bahawa penyelidikan dan
pembangunan yang mempengaruhi perkembangan ekonomi
negara perlu ditingkatkan dan diteruskan. Akhirnya, murid
menyedari bahawa terdapat pelbagai usaha dijalankan untuk
menjamin perkembangan ekonomi dan pembangunan
negara yang mapan.

31

Anda mungkin juga menyukai