Anda di halaman 1dari 88

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

Huraian Sukatan Pelajaran


BIOLOGI
Tingkatan Lima

Pusat Perkembangan Kurikulum


Kementerian Pendidikan Malaysia
2002
© 2002 Pusat Perkembangan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia
Pesiaran Duta
50604 Kuala Lumpur

Cetakan Pertama 2002

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenar mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk
dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum dapat izin bertulis daripada Pengarah,
Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Perpustakaan Negara Malaysia. Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

Malaysia. Pusat Perkembangan Malaysia


Pusat Perkembangan Kurikulum,
Kementerian Pendidikan Malaysia.
ISBN
1.
2.
RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai


perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu
cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran
Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu
cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-
bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains
dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan
usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih


memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk
melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha
ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.
FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA

Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan,


pendidikan sains di Malaysia memupuk
budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan
kepada perkembangan individu yang kompetitif,
dinamik, tangkas dan berdaya tahan serta
dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi.
KANDUNGAN
Kata Pengantar xiii
Pendahuluan 1
Matlamat dan Objektif 4
Kemahiran Saintifik 5
Kemahiran Berfikir 7
Sikap Saintifik dan Nilai Murni 14
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 16
Organisasi Kandungan 23
Bidang Pembelajaran 27
Pengangkutan 29
Pergerakan dan Sokongan 29
Koordinasi dan Gerak Balas 29
Pembiakan dan Pertumbuhan 29
Pewarisan 30
Variasi 30
Penyumbang
Kata Pengantar penguasaan kemahiran berfikir dan saintifik, penerapan sikap
saintifik dan nilai murni. Kesepaduan ini memberi kefahaman yang
Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang memperincikan lebih bermakna dalam pembelajaran biologi.
Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni
dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakan Dalam penyediaan Huraian Sukatan Pelajaran ini, banyak pihak
murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan yang terlibat terutamanya guru, pensyarah maktab pensyarah
pengetahuan pada abad ke-21. universiti, pegawai Kementerian Pendidikan, dan individu yang
Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran mewakili organisasi tertentu. Kepada semua pihak yang telah
yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber. Guru memberikan sumbangan kepakaran, masa, dan tenaga sehingga
digalakkan menggunakan kreativiti untuk memilih, menyusun dan terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaran ini, Kementerian Pendidikan
mengolah aktiviti mengikut keperluan pengajaran dan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.
pembelajaran. Huraian ini akan dapat membantu guru merancang
dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara berkesan.
Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru perlu
memberikan penekanan pada unsur seperti kemahiran berfikir,
pembelajaran masteri, kemahiran belajar cara belajar, kecerdasan
pelbagai, pembelajaran kontekstual, konstruktivisme, teknologi (Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN)
maklumat dan komunikasi, pembelajaran akses kendiri dan kajian Pengarah
masa depan. Di samping itu, nilai murni, semangat patriotik dan Pusat Perkembangan Kurikulum
kewarganegaraan tetap diutamakan. Semua unsur ini dapat Kementerian Pendidikan Malaysia.
mewujudkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan untuk
melahirkan murid yang dapat mengaplikasikan kemahiran dan
pengetahuan dalam kehidupan harian dan dunia pekerjaan.
Kandungan mata pelajaran Biologi Tingkatan 5 diolah dalam dua
tema iaitu Menyiasat Fisiologi Kehidupan, dan Menyiasat
Pewarisan Dan Variasi Dalam Kehidupan. Tema ini seterusnya
dikembangkan kepada bidang pembelajaran. Organisasi
kandungan Biologi Tingkatan 5 dapat mewujudkan perkaitan antara
pelbagai pengetahuan dalam bidang biologi dan merangkumi ilmu
biologi yang diperlukan dalam pendidikan biologi di peringkat
menengah atas. Di samping itu, kandungan Biologi Tingkatan 5
menyepadukan pemerolehan dan aplikasi pengetahuan,
PENDAHULUAN kesanggupan untuk menyumbang terhadap kemajuan sains dan
teknologi.
Hasrat
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan Sains adalah satu bidang yang merangkumi pengetahuan, Sains bidang
Pendidikan
di Malaysia untuk memperkembangkan lagi potensi individu secara kemahiran, sikap saintifik dan nilai murni. Integrasi antara tiga ilmu
pengetahuan
menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang elemen ini amat penting untuk menjamin mutu pendidikan sains.
Sebagai satu bidang ilmu pengetahuan, sains membekalkan satu
seimbang, harmonis dan bermoral tinggi. Hasrat ini termaktub
rangka konsep yang membolehkan murid memahami alam
dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Dalam merealisasikan sekeliling mereka. Ilmu pengetahuan sains ini menjadi lebih
dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan bermakna kepada murid apabila mereka dibimbing untuk
Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) diwacanakan menghubungkaitkan fakta dengan konsep, membuat pengitlakan,
agar berupaya membentuk rakyat Malaysia yang seimbang mengaitkan pembelajaran baru dengan ilmu yang sedia ada serta
mengaplikasikan ilmu ini dalam kehidupan harian.
daripada segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Sains juga merupakan satu proses yang mengutamakan Sains
Masyarakat
Sebagai sebuah negara yang sedang melangkah ke kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Justeru, ia sebagai
proses
berilmu arah status negara maju, Malaysia perlu mewujudkan memperkembangkan kemahiran untuk menyiasat alam sekitar yang inkuiri
saintifik dan
progresif masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu, yakni melibatkan kemahiran berfikir dan strategi berfikir serta kemahiran
saintifik. Ilmu pengetahuan diperoleh sebagai hasil penyiasatan.
masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi,
Inkuiri secara saintifik juga memerlukan dan membolehkan murid
memandang jauh ke hadapan, inovatif serta menjadi penyumbang memperkembangkan sikap yang positif. Pembelajaran sains
kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. Di samping itu, menggalakkan sikap saintifik dan nilai murni termasuk semangat
masyarakat ini juga berkebolehan untuk mengurus alam dan ingin tahu, berfikiran terbuka, tabah dan prihatin terhadap hidupan
sumbernya secara optimum dan bertanggungjawab. Bagi mencapai dan menghargai alam sekitar.
hasrat ini, kita perlu membentuk warganegara kritis, kreatif dan Kurikulum Sains KBSR dan KBSM digubal untuk murid
Kurikulum
berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. dari sekolah rendah hingga ke sekolah menengah. Kurikulum ini sains dari
sekolah
Warganegara yang berbudaya sains dan teknologi mempamerkan digubal berlandaskan keperluan negara dan ciri sejagat sains, iaitu rendah ke
mengintegrasikan pemerolehan dan aplikasi pengetahuan, sekolah
ciri-ciri seperti bersemangat ingin tahu dan ingin mencuba, celik menegah
sains, bersifat terbuka, membuat keputusan berdasarkan fakta penguasaan kemahiran dan penerapan sikap saintifik dan nilai
yang nyata, menghargai sumbangan sains dan teknologi, murni. Fokusnya adalah pada pembelajaran sains yang berfikrah
menghargai keseimbangan alam, mempunyai iltizam dan dan mengoptimumkan hasil pembelajaran. Kurikulum sains terdiri

1
daripada dua mata pelajaran teras dan empat mata pelajaran Mata-mata pelajaran teras adalah
elektif.
Sains untuk sekolah rendah dan Sains untuk sekolah sumbangan terhadap kemajuan dalam bidang perubatan, petanian
menengah. Mata-mata pelajaran elektif ditawarkan di sekolah dan perindustrian yang secara langsung atau tidak langsung
menengah atas. Mata-mata pelajaran ini adalah Biologi, Fizik, mempengaruhi kehidupan manusia. Oleh itu ilmu biologi perlu
Kimia dan Sains Tambahan. dikuasai oleh murid supaya mereka dapat menangani perubahan
Tujuan Mata-mata pelajaran Sains untuk sekolah rendah dan yang berlaku dan memberi sumbangan terhadap perkembangan
mata-mata Sains untuk sekolah menengah rendah direka bentuk untuk
pelajaran ilmu demi menjamin kemandirian hidupan.
sains di memberi pengetahuan asas sains kepada murid, menyediakan Mata pelajaran Biologi merupakan satu program yang
sekolah Fokus mata
rendah dan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat dilaksanakan dalam tempoh dua tahun untuk murid tingkatan empat pelajaran
sekolah menengah atas. Sains untuk sekolah menengah atas pula di Biologi
menengah dan lima sekolah menengah atas. Ia bertujuan untuk membolehkan
samping menghasilkan murid yang celik sains, inovatif, juga murid memahami bidang biologi dengan lebih mendalam daripada
menyediakan murid untuk menceburi bidang sains dan teknologi aspek teori, konsep dan aplikasinya dalam kehidupan harian.
yang lebih umum. Manakala mata-mata pelajaran sains elektif
Pemerolehan pengetahuan dan penguasaan kemahiran berkaitan
bertujuan untuk menyediakan murid yang cenderung, berminat dan
dengan biologi menyediakan murid untuk memahami
berupaya dalam bidang sains untuk menceburi kerjaya bidang
tanggungjawabnya sebagai pengurus alam demi keharmonian dan
sains dan teknologi yang khusus dan profesional. Golongan murid
kesejahteraan hidupan sejagat. Mata pelajaran ini menyediakan
ini akan menjadi sumber tenaga manusia dalam bidang sains dan
murid dengan asas pendidikan biologi untuk melanjutkan pelajaran
teknologi yang memainkan peranan penting dalam pembangunan
dalam bidang biologi dan bidang yang memerlukan pengetahuan
negara.
dan kemahiran yang berkaitan dengan biologi di peringkat yang
Biologi adalah satu bidang dalam sains yang mengkaji
Biologi dan lebih tinggi serta ke kerjaya yang berkaitan dengan sains dan
kepentingan tentang hidupan, persekitaran, interaksi antara hidupan dengan
nya teknologi.
persekitaran dan fenomena yang berkaitan dengannya.
Kurikulum diperjelaskan dalam dua dokumen iaitu Sukatan
Perkembangan dalam bidang biologi berlaku dengan begitu pesat Kandungan
Pelajaran (SP) dan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) untuk setiap dokumen
terutama dalam bidang bioteknologi, kejuruteraan genetik dan kurikulumk
mata pelajaran. SP menggariskan matlamat, objektif, penekanan
teknologi makanan. Perkembangan ini memesatkan lagi
dan kandungan kurikulum secara umum. HSP memperincikan lagi

2
kehendak kurikulum mengikut tingkatan. HSP mengandungi
maklumat tentang matlamat dan objektif kurikulum, penerangan
ringkas tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir, kemahiran
saintifik, sikap saintifik dan nilai murni, strategi pengajaran dan
pembelajaran dan isi kandungan. Isi kandungan memberi
spesifikasi tentang kurikulum melalui Hasil Pembelajaran yang
dihasratkan dan Cadangan Aktiviti Pembelajaran. Di samping itu
bahan sokongan kurikulum yang bertujuan untuk membantu guru
melaksanakan kurikulum dengan berkesan juga disediakan.

3
rasional dan bertanggungjawab berkaitan dengan isu biologi
MATLAMAT dalam kehidupan harian.

5. Menggunakan pengetahuan biologi untuk meningkatkan


Kurikulum Biologi bertujuan untuk melahirkan murid yang taraf kesihatan dan kesejahteraan diri.
mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang biologi dan
mampu mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran ini 6. Menyedari kepentingan saling hubungan antara hidupan,
perhubungan hidupan dengan persekitaran dan kepentingan
berlandaskan sikap saintifik dan nilai murni untuk membuat
pengurusan alam sekitar yang bijak demi menjamin
keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian. kemandiran hidupan.
Justeru, murid mempunyai landasan biologi untuk melanjutkan
pelajaran di samping mengamalkan budaya sains dan teknologi ke 7. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.
arah pembentukan masyarakat bersifat dinamik, progresif, prihatin
8. Menilai maklumat berkenaan sains dan teknologi dengan
dan bertanggungjawab terhadap alam sekeliling serta mengagumi
bijak dan berkesan.
penciptaan alam.
9. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi dan
OBJEKTIF bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sains
Kurikulum Biologi membolehkan murid : dan teknologi.

1. Memperoleh pengetahuan tentang konsep dan prinsip 10. Menyedari bahawa segala pengetahuan yang diperolehi
biologi dan menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan melalui kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk
fenomena alam dan pengalaman harian.
memperoleh penerangan yang rasional tentang fenomena
2. Memahami pengetahuan biologi dan aplikasi dalam bidang alam berasaskan kemampuan dan keupayaan akal.
sains dan teknologi dan kehidupanm harian.

3. Menguasai kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik.

4. Mengaplikasikan pengetahuan biologi, kemahiran berfikir


dan kemahiran saintifik analitis dan kreatif untuk
menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang

4
KEMAHIRAN SAINTIFIK
Mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan objek
Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. atau fenomena kepada kumpulan masing-
Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah, kemahiran masing berdasarkan kriteria tertentu seperti
saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. Kemahiran saintifik ciri atau sifat. Pengumpulan ini adalah
merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang berdasarkan ciri atau sifat sepunya.
aktiviti mengikut kaedah saintifik. Kaedah seperti eksperimen,
penyelidikan, dan projek merupakan aktiviti yang menggunakan Mengukur dan Membuat pemerhatian secara kuantitatif
menggunakan
kemahiran saintifik. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran dengan menggunakan nombor dan alat
nombor
proses sains dan kemahiran manipulatif. berunit piawai atau alat yang diseragamkan
sebagai unit rujukan. Pengukuran
menjadikan pemerhatian lebih jitu.
Kemahiran Proses Sains
Membuat Membuat kesimpulan awal yang
inferens
Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid munasabah, yang mungkin benar atau tidak
mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. benar, untuk menerangkan sesuatu peristiwa
Kemahiran proses ini terdiri daripada kemahiran yang mudah atau pemerhatian.
kepada yang kompleks.
Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu
peristiwa berdasarkan pemerhatian dan
Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti pengalaman yang lalu atau data yang boleh
dipercayai.
yang berikut:
Berkomunikasi Menerima, memilih, menyusun dan
Memerhatikan mempersembahkan maklumat atau idea
dalam pelbagai bentuk seperti tulisan, lisan,
Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan,
jadual, graf, rajah atau model.
pendengaran, sentuhan, rasa atau bau untuk
mengumpulkan maklumat tentang objek dan
fenomena.

5
Menggunakan Memperihalkan perubahan parameter seperti
lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu, berat dan Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk
perhubungan
jisim sesuatu objek dengan masa.
ruang dan masa menguji sesuatu hipotesis, mengumpulkan
data, mentafsirkan data sehingga mendapat
Mentafsirkan Memberi penerangan yang rasional tentang rumusan daripada aktiviti itu.
data objek, peristiwa atau pola daripada data yang
dikumpulkan.

Mendefinisikan Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep Kemahiran Manipulatif


secara operasi dengan menyatakan perkara yang dilakukan Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam
dan diperhatikan. penyiasatan sains yang membolehkan murid melakukan perkara
yang berikut:
Mengawal Mengenal pasti pemboleh ubah
x Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains
pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah bergerak dengan betul.
balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. x Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan
Dalam sesuatu penyiasatan satu pemboleh selamat.
ubah dimanipulasikan untuk memerhatikan x Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.
x Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat.
hubungannya dengan pemboleh ubah yang
x Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat.
bergerak balas. Pada masa yang sama
pemboleh ubah yang lain dimalarkan.

Membuat Membuat sesuatu pernyataan umum tentang


hipotesis hubungan antara pemboleh ubah yang
difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu
perkara atau peristiwa. Pernyataan ini boleh
diuji untuk membuktikan kesahihannya.

6
KEMAHIRAN BERFIKIR
Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat,
Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu kualiti dan unsur sesuatu konsep atau
menggabungjalinkan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang ada
pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorakkan objek.
alam sekelilingnya. Salah satu objektif sistem pendidikan negara
adalah mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Objektif
ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan
berfikrah. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan dan membezakan berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat, kualiti
secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam dan unsur sesuatu objek atau peristiwa.
proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancangkan
dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir
agar mereka dapat mengkonsepsikan, menyelesaikan masalah dan Mengumpulkan Mengasingkan dan mengumpulkan objek
membuat keputusan. Pengajaran dan pembelajaran yang dan mengelaskan atau fenomena kepada kumpulan masing-
menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras masing berdasarkan kriteria tertentu seperti
kepada pembelajaran berfikrah.
ciri atau sifat. Pengumpulan ini adalah
Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan berdasarkan ciri atau sifat sepunya.
pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis akan
sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut
menerimanya. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai
tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri
daya imaginasi tinggi, berupaya menjanakan idea yang inovatif dan
asli, serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. atau sifatnya seperti saiz, masa, bentuk
Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi atau bilangan.
peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap
langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif.
Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir Menyusun Menyusun objek atau maklumat mengikut
kepada proses berfikir. mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau
keutamaan kesegeraan.
Menganalisis Mengolah maklumat dengan
Kemahiran Berfikir Kritis
menghuraikannya kepada bahagian yang
Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritis adalah seperti yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep
berikut : atau peristiwa serta mencari makna yang

7
tersirat.

Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu


Mengesan Mengesan pandangan atau pendapat yang
peristiwa berdasarkan pemerhatian dan
kecondongan berpihak kepada atau menentang sesuatu. pengalaman yang lalu atau data yang boleh
dipercayai.
Menilai Membuat pertimbangan tentang sesuatu
perkara dari segi kebaikan dan keburukan, Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap
sesuatu perkara untuk keseluruhan
berdasarkan bukti atau dalil yang sah. kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas
sampel atau beberapa maklumat daripada
Membuat Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kumpulan itu.
kesimpulan kajian yang berdasarkan kepada sesuatu
hipotesis atau mengukuhkan sesuatu
perkara berdasarkan penyiasatan.

Kemahiran Berfikir Kreatif

Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah


seperti yang berikut:

Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan


sesuatu perkara.

Menghubungkait Membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan


-kan atau peristiwa untuk mencari sesuatu
struktur atau corak perhubungan.

Membuat Membuat kesimpulan awal yang


inferens munasabah, yang mungkin benar atau tidak
benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa

8
Membuat Membuat tanggapan atau membayangkan Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif tersebut digunakan dalam
strategi berfikir.
gambaran mental sesuatu idea, konsep, keadaan atau
gagasan dalam minda atau fikiran. Strategi Berfikir
Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang
untuk menghasilkan satu gambaran berikut:
menyeluruh dalam bentuk seperti
Mengkonsepsi Membuat pengitlakan ke arah membina
pernyataan, lukisan dan artifak. -kan
pengertian, konsep atau model berdasarkan
Membuat hipotesis Membuat sesuatu pernyataan umum ciri spesifik sepunya yang saling berhubung
tentang hubungan antara pemboleh ubah kait.
yang difikirkan benar bagi menerangkan
Membuat Memilih satu alternatif penyelesaian yang
sesuatu perkara atau peristiwa. Pernyataan
keputusan
ini boleh diuji untuk membuktikan terbaik daripada beberapa alternatif
kesahihannya. berdasarkan kriteria tertentu bagi mencapai
matlamat yang ditetapkan.
Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang sesuatu
Menyelesaikan Mencari penyelesaian yang tepat secara
konsep yang kompleks atau mujarad secara masalah
terancang terhadap situasi yang tidak pasti
mengaitkan konsep itu dengan konsep yang
atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak
mudah atau maujud yang mempunyai ciri
dijangkakan.
yang serupa.

Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau


melakukan pengubahsuaian kepada
sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi
masalah secara terancang.

9
Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains
yang tersebut, kemahiran menaakul merupakan satu lagi
kemahiran yang diutamakan. Kemahiran menaakul ialah kemahiran Kemahiran Berfikir
yang digunakan dalam membuat pertimbangan secara logik,
rasional, adil dan saksama. Penguasaan kemahiran berfikir kritis,
kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu Kritis Kritis
berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif.
Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir x Mencirikan x Mencirikan
x Membandingkan x Membandingkan
dan strategi berfikir.
& membezakan & membezakan
x Mengumpulkan x Mengumpulkan
Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB)
& mengelaskan & mengelaskan
melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan
x Membuat urutan x Membuat urutan
melalui peringkat berikut: x Menyusun Menaakul x Menyusun
mengikut mengikut
1. KBSB diperkenalkan. keutamaan keutamaan
2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. x Menganalisis x Menganalisis
3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. x Mengesan x Mengesan
4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan Kecondongan Kecondongan
x Menilai x Menilai
dengan bimbingan guru.
x Membuat x Membuat
5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain
Kesimpulan Kesimpulan
untuk mencapai tugasan berfikir.

Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB


dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran
Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Sains.

10
Perkaitan antara Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Kemahiran Proses Kemahiran Berfikir
Sains Sains
Mengukur dan Menghubungkaitkan
Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk menggunakan nombor Membandingkan dan membezakan
mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat
keputusan secara bersistem. Ia merupakan satu proses mental Membuat inferens Menghubungkaitkan
yang menggalakkan pemikiran secara kritis, kreatif, analitis dan Membandingkan dan membezakan
Menganalisis
sistematik. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan
Membuat inferens
sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid
untuk berfikir secara berkesan.
Meramalkan Menghubungkaitkan
Untuk menguasai kemahiran proses sains, seseorang perlu
Membuat gambaran mental
menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir
utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains Menggunakan Membuat urutan
adalah seperti yang berikut: perhubungan ruang Menyusun mengikut keutamaan
dan masa
Kemahiran Proses Kemahiran Berfikir
Sains
Memerhatikan Mentafsirkan data Membandingkan dan membezakan
Mencirikan
Menganalisis
Membandingkan dan membezakan
Mengesan kecondongan
Menghubungkaitkan
Membuat kesimpulan
Mengelaskan Mengitlakkan
Mencirikan
Menilai
Membandingkan dan membezakan
Mengumpulkan dan mengelaskan
Mendefinisi secara Menghubungkaitkan
operasi Menganalogikan
Membuat gambaran mental

11
Menganalisis pengajaran dan pembelajaran, guru perlu menitikberatkan
penguasaan kemahiran bersama dengan pemerolehan
Mengawal pemboleh Mencirikan pengetahuan, di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik.
ubah Membandingkan dan membezakan Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang
Menghubungkaitkan berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan
Menganalisis kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik serta penerangannya.

Membuat hipotesis Mencirikan Contoh (i):


Menghubungkaitkan
Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan
Membandingkan dan membezakan
Menjanakan idea antara sel haiwan dengan sel
Membuat hipotesis tumbuhan.
Meramalkan
Kemahiran Berfikir: Membandingkan dan membezakan.
Mensintesiskan

Mengeksperimen Semua kemahiran berfikir


Penerangan:
Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir
Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut, pengetahuan
tentang sel haiwan dan sel tumbuhan dipelajari melalui aktiviti
Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan
membandingkan dan membezakan. Penguasaan kemahiran
Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik
membandingkan dan membezakan adalah sama penting dengan
pengetahuan sel haiwan dan sel tumbuhan.
Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang
berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam
kurikulum ini, hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara
mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan
kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam

12
Contoh (ii): Penerangan:
Sebelum hasil pembelajaran ini, murid telah membuat hipotesis
Hasil Pembelajaran: Menyelesaikan masalah berkenaan tentang faktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis, contohnya
pencemaran udara dan air di suatu faktor keamatan cahaya.
tempat tertentu.
Untuk mencapai hasil pembelajaran yang dihasratkan ini, murid
Strategi Berfikir: Menyelesaikan masalah.
perlu berpandukan hipotesis yang telah dibuat, mengenal pasti
pemboleh ubah yang terlibat, seterusnya menentukan pemboleh
Penerangan: ubah yang perlu dimanipulasikan dan pemboleh ubah yang
Sebelum hasil pembelajaran ini, murid telah mempelajari tentang bergerak balas. Contohnya pemboleh ubah yang perlu
jenis pencemaran dan punca pencemaran. dimanipulasikan adalah keamatan cahaya manakala pemboleh
ubah bergerak balas adalah jumlah gelembung gas yang dihasilkan
Untuk mencapai hasil pembelajaran ini, murid perlu menganalisis dalam tindak balas yang berkenaan.
maklumat tentang penduduk, aktiviti sosioekonomi dan tahap
pencemaran tempat yang berkenaan seterusnya
menghubungkaitkannya dengan punca pencemaran dan
mengemukakan strategi untuk mengurangkan tahap pencemaran di
tempat yang berkenaan.
Contoh (iii):

Hasil Pembelajaran: Mengawal pemboleh ubah dalam


penyiasatan berkaitan dengan faktor yang
mempengaruhi kadar fotosintesis.

Kemahiran Proses Mengawal pemboleh ubah.


Sains:

13
x Bekerjasama.
SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI
x Adil dan saksama.
Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai x Berani mencuba.
positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang dipupuk dalam x Berfikir secara rasional.
pembelajaran sains di sekolah meliputi sikap saintifik dan nilai x Yakin dan berdikari.
murni seperti yang berikut:
Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum
berlaku mengikut peringkat berikut iaitu menyedari dan memahami
x Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.
kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni, memberi
x Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data.
perhatian serta respons, menghayati, mengamalkan, dan
x Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatu
seterusnya menjadikan sikap saintifik dan nilai murni sebagai
perkara.
budaya kehidupan. Peringkat ini perlu diambil kira semasa
x Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta
merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar
terhadap alam sekitar.
penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan.
x Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara
untuk memahami alam. Dalam kurikulum ini, hasil pembelajaran untuk domain
x Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan afektif dieksplisitkan di akhir setiap bidang pembelajaran. Walau
sihat. bagaimanapun, dalam pengajaran dan pembelajaran, penerapan
sikap saintifik dan nilai murni harus berlaku secara berterusan.
x Menghargai keseimbangan alam semula jadi.
Contohnya semasa pelajaran yang melibatkan kerja amali, guru
x Berhemah tinggi dan hormat-menghormati. perlu sentiasa mengingatkan murid tentang kepentingan
x Menghargai sumbangan sains dan teknologi. menjalankan eksperimen secara teliti, cermat, bekerjasama, jujur
x Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. dan tabah.
x Berfikiran kritikal dan analitis.
x Luwes dan berfikiran terbuka.
x Baik hati dan penyayang.
x Bersifat objektif.
x Sistematik.

14
Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk Contoh (ii):
mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa
Hasil Pembelajaran: Menyedari keunikan suatu sel
pelajaran sains. Adalah digalakkan guru meneliti semua hasil
pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan yang berpotensi untuk
termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik dan membentuk suatu organisma
nilai murni sebelum memulakan pelajaran untuk sesuatu bidang yang kompleks.
pembelajaran. Berikut diberi contoh objektif pembelajaran yang
Sikap saintifik dan nilai murni: Menyedari bahawa sains
berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni.
merupakan salah satu cara
Contoh (i): untuk memahami alam.

Hasil Pembelajaran: Mensyukuri kewujudan sistem Penerapan Unsur Patriotisme


pencernaan kurniaan
Tuhan. Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur
patriotisme dan nilai kewarganegaraan di kalangan murid bagi
Mensyukuri nikmat yang meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara.
Sikap saintifik dan nilai murni:
dikurniakan Tuhan. Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi, kekayaan dan
kepelbagaian hidupan serta perkembangan sains dan teknologi di
negara kita, semangat mencintai negara dapat dikukuhkan.

15
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains

Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains


Pendekatan Inkuiri Penemuan
mengutamakan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah
adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan Pendekatan inkuiri penemuan merupakan pendekatan yang
ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara
murid ke tahap yang optimum. Aktiviti yang dirancangkan dalam am bermaksud mencari maklumat, menyoal dan menyiasat sesuatu
pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran fenomena yang berlaku di sekeliling. Penemuan merupakan sifat
kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Murid perlu utama inkuiri. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila
sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri.
digunakan dalam pembelajaran. Soalan atau masalah yang Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu
beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Guru kemudian
menyelesaikan masalah menggunakan daya kreatif dan kritis membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil
mereka. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan inkuiri penemuan tersebut. Kemahiran berfikir dan kemahiran
pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan, saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri penemuan ini.
penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap Namun demikian, perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri
saintifik. penemuan tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran
dan pembelajaran. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai
Pembelajaran berfikrah boleh berlaku melalui pendekatan didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri
seperti inkuiri, konstruktivisme, sains, teknologi dan masyarakat, penemuan terbimbing
pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri.

16
Konstruktivisme
Konstruktivisme ialah satu fahaman yang mencadangkan bahawa
murid belajar sesuatu dengan cara membina sendiri pemahaman
yang bermakna terhadap alam sekeliling mereka. Antara unsur
penting dalam konstruktivisme adalah seperti yang berikut:
x Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid.
x Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri.
x Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal
dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka.
x Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan
pengalaman serta membuat refleksi.

17
Pendekatan Sains, Teknologi dan Masyarakat Pembelajaran Masteri

Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat Pembelajaran Masteri merupakan satu pendekatan yang
menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang
mereka. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan ditetapkan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa
seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains, Teknologi setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Peluang perlu
dan Masyarakat (STM). Tema dan objektif pembelajaran yang diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya, tindakan
berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. Pendekatan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada
STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan proses pengajaran dan pembelajaran.
perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam
masyarakat. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran
dengan aplikasi sains dan teknologi serta implikasi kepada
masyarakat. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh
dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan
Pembelajaran Kontekstual pembelajaran seperti eksperimen, perbincangan, simulasi, projek,
lawatan dan kajian masa depan. Dalam kurikulum ini, cadangan
Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif
dengan kehidupan harian murid. Pendekatan kontekstual pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam
digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam bentuk cadangan aktiviti pembelajaran. Walau bagaimanapun guru
pendekatan inkuiri 1penemuan. Dalam pembelajaran kontekstual, boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu.
kaitan di antara bahan yang diajar dengan kehidupan harian
dieksplisitkan. Dalam konteks ini, murid tidak belajar secara teori Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat meningkatkan minat
sahaja tetapi dapat menghayati kerelevanan pembelajaran sains murid terhadap sains. Pelajaran sains yang tidak menarik akan membosankan
dengan kehidupan mereka. murid dan seterusnya mempengaruhi pencapaian murid dalam sains. Penentuan
kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan
kandungan kurikulum, kebolehan dan kepelbagaian jenis
kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. Di

18
samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar - Mengawal pemboleh ubah.
rujuk bidang pengajarannya, guru juga berperanan sebagai - Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan.
fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu prihatin - Menentukan langkah menjalankan eksperimen,
terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data.
Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang x Melakukan eksperimen.
berbeza kecerdasan . Contoh kecerdasan ini adalah visual dan x Mengumpulkan data.
ruang, verbal linguistik, muzik dan irama, logikal matematik, x Menganalisis data.
kinestetik, perhubungan antara individu, perhubungan dengan diri x Mentafsirkan data.
sendiri, perhubungan antara insan dengan Penciptanya dan x Membuat kesimpulan.
pemahaman tentang alam sekitar. x Membuat pelaporan.

Berikut diberikan penerangan ringkas tentang kaedah ini. Dalam kurikulum ini, adalah dicadangkan selain daripada
eksperimen yang di bimbing oleh guru, murid diberi peluang
Eksperimen mereka bentuk eksperimen iaitu mereka sendiri yang merangka
cara eksperimen yang berkenaan boleh dijalankan, data yang
Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana
dalam pelajaran sains. Murid menguji hipotesis secara penyiasatan membentangkan hasil eksperimen mereka. Aktiviti ini boleh
untuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. Kaedah dijalankan secara bersendirian atau secara kumpulan kecil.
saintifik digunakan semasa eksperimen. Menjalankan eksperimen
Perbincangan
menggunakan kemahiran berfikir, kemahiran proses dan kemahiran
Perbincangan adalah aktiviti di mana murid menyoal dan
manipulatif.
mengemukakan pendapat berlandaskan dalil atau alasan yang
Secara kebiasaan, langkah yang diikuti semasa sahih. Semasa perbincangan, murid perlu mempunyai fikiran
menjalankan eksperimen adalah seperti yang berikut: terbuka untuk menerima pendapat orang lain. Perbincangan perlu
dijalankan semasa dan selepas menjalankan eksperimen, projek,
x Mengenal pasti masalah. aktiviti mengumpulkan dan mentafsirkan data, simulasi,
x Membuat hipotesis. penggunaan sumber luar bilik darjah, penyelesaian masalah dan
x Merancang eksperimen: lain-lain.

19
Simulasi menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan.
Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. Kajian lapangan
Simulasi adalah aktiviti yang dijalankan menyerupai yang
sebenarnya. Simulasi boleh dilaksanakan melalui main peranan, yang sering dijalankan dalam tajuk ekologi merupakan satu
permainan dan penggunaan model. Dalam main peranan, murid daripada contoh kaedah ini.
melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan
beberapa syarat yang telah ditentukan. Permainan pula Kajian Masa Depan
mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Murid bermain untuk
mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses
membuat keputusan. Model boleh digunakan untuk mewakili objek Murid menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk meninjau
atau keadaan sebenar. Murid dapat membayangkan situasi perubahan keadaan daripada masa lalu ke masa sekarang dan
tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang meramalkan keadaan pada masa depan. Pedagogi ini berpusatkan
dipelajari.
murid dan menggabungjalinkan pelbagai bidang seperti pendidikan
Projek moral, pendidikan alam sekitar. Nilai murni seperti
bertanggungjawab dan bekerjasama dipupuk melalui kaedah ini.
Projek adalah aktiviti yang dijalankan oleh individu atau
sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu dan
mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu Penyelesaian Masalah
pembelajaran yang formal. Murid dikehendaki mengenal pasti
kaedah untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan dan Penyelesaian masalah adalah satu kaedah yang melibatkan murid
seterusnya merancang keseluruhan projek. Hasil projek dalam secara aktif untuk membuat keputusan atau untuk mencapai
bentuk laporan, artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada sasaran tertentu. Semasa penyelesaian masalah, aktiviti seperti
guru dan murid lain.
simulasi, perbincangan dan eksperimen boleh dijalankan. Secara
umum penyelesaian masalah melibatkan langkah seperti yang
Lawatan
berikut:

Pembelajaran sains melalui lawatan ke tempat seperti zoo, x Kenal pasti dan faham masalah.
muzium, pusat sains, institut penyelidikan, paya bakau dan kilang x Jelaskan masalah.
boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan, menyeronokkan x Cari alternatif penyelesaian masalah.
dan bermakna. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui x Lakukan operasi penyelesaian.
x Nilaikan penyelesaian.
lawatan, ia mesti dirancang secara rapi di mana murid perlu

20
Penggunaan Sumber Luar Bilik Darjah dalam Pengajaran dan Simulasi dan animasi berkomputer merupakan satu lagi
Pembelajaran kaedah untuk mengajar konsep sains yang mujarad dan sukar.
Selain daripada menggunakan strategi yang pelbagai dalam Simulasi dan animasi berkomputer boleh dipersembahkan dalam
pengajaran dan pembelajaran, sumber luar bilik darjah yang sesuai bentuk perisian atau melalui pembelajaran melalui laman web.
boleh digunakan untuk menjadikan pelajaran sains lebih menarik Dalam konteks ini, teknologi maklumat berpotensi menjadikan
dan kontekstual. pembelajaran lebih menyeronokkan dan berkesan. Selain daripada
Penggunaan sumber luar bilik darjah merangkumi aktiviti ini, teknologi maklumat seperti komputer juga digunakan sebagai
seperti menjalankan lawatan ke tempat yang berorientasikan sains peralatan pemprosesan perkataan dan persembahan.
dan teknologi, menjalankan kajian lapangan, menggunakan
spesimen yang sebenar dan mendapat maklumat daripada pakar Penggunaan teknologi lain seperti penggunaan antara muka
dalam bidang yang berkaitan. berkomputer amat membantu dalam meningkatkan minat murid
belajar sains dan meningkatkan keberkesanan pengajaran dan
Penggunaan Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran pembelajaran sains. Antara muka berkomputer boleh digunakan
Sains semasa menjalankan eksperimen untuk meningkatkan
Kemahiran memilih, mengumpul, mentafsir dan menilai data keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.
merupakan kemahiran yang dihasratkan dalam kurikulum sains ini.
Data yang telah ditafsir dan diproses akan menjadi maklumat. Data Bahan yang boleh membantu pengajaran dan pembelajaran
tidak semestinya wujud dalam bentuk maklumat berangka. Proses sains
pengumpulan data dan data yang diperoleh masing-masing akan Bersama dengan dokumen Sukatan Pelajaran dan Huraian
membawa murid ke arah pencapaian hasil pembelajaran. Murid Sukatan Pelajaran ini, Pusat Perkembangan Kurikulum juga
boleh mengumpul data daripada bahan cetak, bahan elektronik, menerbitkan beberapa bahan untuk membantu meningkatkan
pakar rujuk atau sumber lain. Dalam konteks ini, teknologi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran sains. Bahan ini
maklumat memainkan peranan yang penting sebagai sumber adalah seperti yang berikut:
data. Contoh teknologi maklumat dan komunikasi ialah televisyen,
radio, video, perisian komputer, perisian kursus, Internet dan 1. Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi
kemudahan telesidang. Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains.
2. Buku Panduan Pembelajaran Masteri.

21
3. Buku Panduan Pengurusan Makmal.
4. Buku Panduan Kemahiran Proses Sains.
5. Sistem Maklumat dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Sains.
Selain daripada bahan ini, bahan seperti buku teks, perisian dan
laman web yang dihasilkan oleh Kementerian Pendidikan atau
agensi lain yang berwibawa juga boleh dirujuk dalam membantu
meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains.

22
ORGANISASI KANDUNGAN mereka. Guru digalakkan mereka bentuk aktiviti tambahan yang
inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan
pembelajaran sains.
Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. Setiap
tema mengandungi beberapa Bidang Pembelajaran (BP). Setiap
Penulisan Hasil Pembelajaran
BP mempunyai beberapa Hasil Pembelajaran (HP). HP terdiri
daripada HP umum dan HP khusus.
HP umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif Hasil pembelajaran umum dan hasil pembelajaran khusus dalam
dan afektif. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui, domain kognitif dan domain psikomotor ditulis menggunakan
memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mensintesiskan dan perkataan mengikut prinsip yang telah digubal bersesuaian dengan
menilai. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari,
hierarki aras berfikir seperti dalam Jadual 1:
menghargai, menghayati, mengagumi, menyayangi, mensyukuri
dan mengamalkan. Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor
adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan.
Setiap HP umum seterusnya diperincikan kepada HP khusus yang
ditulis dalam tiga aras, iaitu Aras 1 (A1), Aras 2 (A2) dan Aras 3
(A3). Hasil pembelajaran khusus dalam A1, A2 dan A3 ditulis
dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Objektif
perlakuan ini mengandungi unsur pengetahuan, kemahiran saintifik,
kemahiran berfikir, sikap saintifik dan nilai murni yang sesuai
dengan objektif pembelajaran umum yang dinyatakan

dalam HP. A1, A2 dan A3 merujuk kepada kedalaman dan skop


HP yang berkenaan. A1 adalah aras yang asas dan harus dikuasai
oleh murid sebelum melanjut ke A2 dan seterusnya ke A 3.
Secara am, HP dalam sesuatu BP disusun secara berurutan
daripada mudah ke kompleks. HP sebaik-baiknya dipelajari
mengikut urutannya dalam setiap BP. Walau bagaimanapun,
dalam pengajaran dan pembelajaran, urutan HP dan BP boleh
diubahsuai mengikut keperluan atau konteks. keadaan sekeliling

23
Jadual 1: Perkataan atau Frasa yang Digunakan dalam Hasil
Perkataan atau Frasa yang Perkataan atau Frasa yang
Pembelajaran Domain Kognitif dan Domain Psikomotor.
Digunakan dalam Hasil Digunakan dalam Hasil
Pembelajaran Umum Pembelajaran Khusus
Perkataan atau Frasa yang Perkataan atau Frasa yang
Memahami x Mengubah
Digunakan dalam Hasil Digunakan dalam Hasil
Pembelajaran Umum Pembelajaran Khusus x Menganggar
Mengetahui x Mentakrifkan - menterjemahkan bahan atau x Menerangkan
x Memerihalkan idea daripada satu bentuk ke x Memberi contoh
- mengingat kembali
x Mengenal pasti bentuk lain; mentafsir bahan x Mengukur
x Melabelkan atau idea, menganggar trend x Menyukat
x Menyenaraikan masa depan x Menentukan
x Memadankan x Menukar
x Menamakan x Membandingkan dan
x Menyatakan membezakan
x Melukis x Meramalkan
x Menulis x Membuat inferens
x Melakar x Mencirikan
x Mengelaskan

Mengaplikasikan x Mengira
x Menghitung
- menggunakan bahan/idea
x Menunjuk cara
dalam situasi yang baru dan
x Mengubah suai
konkrit
x Menjanakan idea
x Mengitlakkan
x Menjelaskan dengan contoh

24
Perkataan atau Frasa yang Perkataan atau Frasa yang Perkataan atau Frasa yang Perkataan atau Frasa yang
Digunakan dalam Hasil Digunakan dalam Hasil Digunakan dalam Hasil Digunakan dalam Hasil
Pembelajaran Umum Pembelajaran Khusus Pembelajaran Umum Pembelajaran Khusus
Menganalisis x Mencerakinkan struktur yang baru dan kreatif x Mereka cipta
x Menjelaskan melalui x Mereka bentuk
- mengasingkan maklumat
kepada komponen- contoh x Mengkonsepsikan
komponennya untuk x Memilih x Menganalogikan
x Mebuat gambaran mental
memahami struktur x Mengasingkan x Mendefinisikan secara
organisasinya dan x Membuat andaian operasi
perhubungan antara x Menghuraikan x Berkomunikasi
komponen x Menyelesaikan masalah x Mengeksperimen
x Membuat urutan
x Membuat hipotesis
x Menyusun mengikut
keutamaan
x Menggunakan perhubungan Menilai x Menaksir
ruang dan masa x Mengkritik
x Membuat kesimpulan - menilai idea/ bahan/maklumat/ x Mentafsir
kaedah berdasarkan kriteria x Menyokong
x Mengawal pemboleh ubah
yang spesifik untuk tujuan yang x Mewajarkan
tertentu x Mengesan
Mensintesiskan x Menggabungkan
kecondongan
x Merancang x Membuat
- menggabungkan komponen- x Meringkaskan keputusan
komponen untuk menghasilkan x Membina
keseluruhan idea atau x Merangkakan

25
Hasil pembelajaran umum dan hasil pembelajaran khusus x Mengitlakkan
dalam domain afektif ditulis menggunakan perkataan mengikut satu x Menyepadukan
prinsip yang telah digubal bersesuaian dengan peringkat x Menghubungkaitkan
penerapan sikap saintifik dan nilai murni seperti dalam Jadual 2: x Mewajarkan
x Menerima
Jadual 2: Perkataan atau Frasa yang Digunakan dalam Hasil x Meramalkan
Pembelajaran Domain Afektif.
Menyayangi x Menolong
Perkataan atau Frasa yang Perkataan atau Frasa yang x Mengambil bahagian
Digunakan dalam Hasil Digunakan dalam Hasil Mensyukuri
Pembelajaran Umum Pembelajaran Khusus Mengamalkan x Menderma
Menyedari x Memberi
x Memerihalkan
x Mempraktikkan
x Menjawab
x Melakukan
x Melaporkan
x Membina
x Memberitahu x Mengerjakan
x Menyoal x Memulihara
x Menerangkan x Mengendalikan
x Mengenali x Memelihara
x Menyatakan x Menyertai
x Mengenal pasti x Membantu
x Menggunakan
Menghargai x Memilih x Menyelesaikan
Menghayati x Menunjukkan minat x Melaksanakan
Mengagumi x Mempertahankan x Menyediakan
x Membandingkan dan x Mengucapkan
x Mengambil
membezakan
x Menjaga
x Mencadangkan
x ҏMenghormati

26
Tema dan Bidang Pembelajaran
Kandungan pengetahuan mata pelajaran Biologi Tingkatan 4 dan 5 B. Menyiasat Sel Sebagai Unit Asas Kehidupan
telah diolah dalam lima tema seperti yang berikut:
A. Pengenalan kepada Biologi. Tema ini bertujuan untuk memberi kefahaman tentang sel sebagai
B. Menyiasat Sel Sebagai Unit Asas Kehidupan. blok binaan yang unik dan berfungsi, serta perhubungan yang
C. Menyiasat Fisiologi Kehidupan. harmoni antara struktur dengan fungsi sel. Tema ini juga memberi
D. Menyiasat Pewarisan dan Variasi dalam Kehidupan. tumpuan kepada pergerakan Bidang Pembelajaran dalam
E. Menyiasat Hidupan dan Perhubungan dengan tema ini adalah seperti yang berikut:
Persekitaran. 1. Struktur Sel dan Fungsi Bahagian Sel.
Pendekatan bertema ini dapat mewujudkan perkaitan 2. Pergerakan Bahan Merentas Membran Plasma.
antara pelbagai pengetahuan dalam bidang biologi. Tema ini 3. Komposisi Kimia dalam Sel.
merangkumi ilmu biologi yang diperlukan dalam pendidikan biologi 4. Pembahagian Sel.
di peringkat menengah atas. Di samping itu, pendekatan ini juga 5. Organisasi Sel.
menyepadukan pemerolehan dan aplikasi pengetahuan,
penguasaan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik, penerapan C. Menyiasat Fisiologi Kehidupan
sikap saintifik dan nilai murni. Kesepaduan ini memberi kefahaman Tema ini bertujuan untuk memberi kefahaman tentang proses
yang lebih bermakna dalam pembelajaran Biologi. fisiologi yang berlaku dalam hidupan. Keperluan hidupan kepada
proses fisiologi iaitu respirasi, nutrisi, pengangkutan, pergerakan,
Berikut diberikan kandungan pengetahuan dalam setiap
sokongan, koordinasi, gerak balas, pembiakan dan pertumbuhan
tema.
untuk hidup dan berfungsi diberi penekanan supaya pelajar dapat
A. Pengenalan kepada Biologi
memahami perhubungan antara struktur dengan fungsi dalam
Tema ini bertujuan untuk memberi kefahaman tentang biologi dan
setiap proses fisiologi tersebut. Kefahaman tentang proses fisiologi
kaedah saintifik dalam menjalankan sesuatu penyiasatan. Tema ini
turut menyumbang kepada perkembangan bidang sains dan
juga memberi fokus kepada sikap saintifik dan nilai murni.
teknologi.
Bidang pembelajaran dalam tema ini adalah seperti yang
berikut:
1. Pengenalan kepada Biologi.

27
Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah seperti yang Tema ini bertujuan untuk memberi kefahaman tentang sesuatu
berikut: ekosistem. Perhubungan yang berlaku di antara komponen biosis
1. Nutrisi. dengan komponen abiosis di dalam sesuatu ekosistem yang
Respirasi. dinamik. Pelajar juga menjalankan kajian ekologi populasi dengan
3. Pengangkutan. teknik persampelan yang sesuai. Semua hidupan hidup dalam
4. Pergerakan dan Sokongan. pelbagai ekosistem yang mempunyai perhubungan rapat antara
5. Koordinasi dan Gerak Balas. satu sama lain serta dengan persekitaran. Gangguan pada satu
6. Pembiakan dan Pertumbuhan. spesies akan membawa kesan kepada beberapa spesies yang lain.
Gangguan pada persekitaran juga akan memberi kesan kepada
D. Menyiasat Pewarisan dan Variasi dalam Kehidupan pelbagai ekosistem. Pentingnya kesedaran kepada pengurusan
pembangunan dan pengurusan ekosistem yang baik untuk
Tema ini bertujuan untuk memberi kefahaman tentang pewarisan mengekalkan keseimbangan alam.
dan variasi dalam hidupan. Kunci pewarisan di dalam nukleus
sesuatu sel ialah dalam unit gen yang dibawa oleh struktur Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah seperti yang
kromosom. Pemindahan unit gen ini daripada satu generasi kepada berikut:
generasi yang baru dikawal oleh proses pewarisan. Gen adalah unit 1. Ekosistem Dinamik.
yang mengawal ciri tertentu dalam semua hidupan. Gen untuk 2. Ekosistem Terancam.
sesuatu ciri mungkin wujud dalam beberapa bentuk yang berbeza
yang menyebabkan variasi pada sesuatu ciri.

Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah seperti yang


berikut:
1. Pewarisan.
2. Variasi.

E. Menyiasat Hidupan dan Perhubungan dengan Persekitaran

28
Objektif Pembelajaran Biologi Koordinasi dan Gerak Balas
Tingkatan Lima

Objektif Pembelajaran untuk setiap tema dan bidang pembelajaran 1. Memahami koordinasi dan gerak balas.
ditulis dalam bentuk hasil pembelajaran seperti yang berikut: 2. Menganalisis koordinasi saraf dalam manusia.
3. Mensintesiskan konsep koordinasi kimia dan konsep hormon
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN dalam manusia dan tumbuhan.
Pengangkutan 4. Mensintesiskan konsep homeostasis dalam manusia.
5. Mengamalkan gaya hidup sihat tanpa dadah dan alkohol.
1. Menilai keperluan sistem pengangkutan dalam organisma 6. Mengamalkan sikap bertimbang rasa terhadap warga tua,
multisel yang kompleks. pesakit Alzheimer, pesakit Parkinson dan penjaganya.
2. Mensintesiskan konsep peredaran darah dalam manusia dan
haiwan.
3. Memahami pembekuan darah sebagai satu mekanisme unik Pembiakan dan Pertumbuhan
dalam sistem peredaran tertutup.
4. Mensintesiskan idea tentang sistem limfa sebagai pelengkap 1. Menganalisis proses pembentukan gamet dalam manusia.
kepada sistem peredaran darah. 2. Menganalisis peranan hormon dalam kitar haid.
5. Memahami peranan darah dan sistem limfa dalam pertahanan 3. Menganalisis perkembangan pranatal manusia.
badan. 4. Mensintesiskan konsep persenyawaan ganda dua dalam
6. Memahami sistem vaskular dalam tumbuhan. tumbuhan berbunga.
7. Mensintesiskan proses pengangkutan bahan dalam tumbuhan. 5. Mensintesiskan konsep pertumbuhan dalam organisma
multisel.
6. Memahami lengkung pertumbuhan.
Pergerakan dan Sokongan 7. Mengaplikasikan idea pertumbuhan primer dan pertumbuhan
sekunder pada tumbuhan.
8. Menyedari kepentingan penggunaan teknologi berkaitan
1. Menganalisis pergerakan dan sokongan pada manusia dan
pembiakan.
haiwan.
2. Memahami sokongan dalam tumbuhan.
3. Mensyukuri kewujudan sistem rangka.

29
MENYIASAT PEWARISAN DAN VARIASI DALAM KEHIDUPAN

Pewarisan

1. Mensintesiskan Hukum Mendel I dan Hukum Mendel II


2. Mengaplikasikan konsep pewarisan.
3. Memahami gen dan kromosom.
4. Menyedari keperluan etika dalam kejuruteraan genetik.

Variasi

1. Memahami variasi dalam kehidupan.


2. Menilai punca variasi.
3. Mengamalkan sikap hormat dan bertanggungjawab sesama
manusia.

30
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN BIOLOGI TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Pengangkutan 1. Menilai keperluan sistem Menjalankan perbincangan tentang
pengangkutan dalam organisma pengertian organisma multisel yang
multisel yang kompleks. kompleks.

Aras 1 Menjalankan aktiviti berikut:


· Mengenal pasti masalah organisma (a) Menghubungkaitkan saiz dengan nisbah
kompleks berbanding organisma jumlah luas permukaan per isi padu, JLP/I
unisel dalam memenuhi keperluan untuk kubus yang berlainan saiz.
asas sel untuk hidup dan berfungsi. (b) Membincangkan masalah yang di hadapi
oleh sel dalam organisma multisel yang
kompleks yang mempunyai JLP/I yang kecil
berbanding dengan organisma unisel yang
mempunyai JLP/I yang besar.
Aras 2
· Membuat gambaran mental tentang Menjalankan perbincangan membuat
sistem pengangkutan dalam gambaran mental tentang ciri sistem
organisma multisel yang kompleks. pengangkutan dalam haiwan dan tumbuhan.

Menjalankan perbincangan mewajarkan


keperluan sistem pengangkutan dalam
organisma multisel yang kompleks.

31
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN BIOLOGI TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Aras 3
x Mewajarkan keperluan sistem
pengangkutan dalam organisma
multisel yang kompleks.

2. Mensintesiskan konsep peredaran darah Menjalankan perbincangan tentang perkara


dalam manusia dan haiwan. berikut:
(a) Medium pengangkutan dalam manusia
Aras 1 dan haiwan.
x Menyatakan medium (b) Komposisi darah manusia secara
pengangkutan dalam manusia dan kualitatif.
haiwan. (c) Fungsi darah dalam pengangkutan.
x Menyatakan komposisi darah (d) Fungsi hemolimfa dalam pengangkutan.
manusia. Mengumpulkan dan mentafsirkan data
x Menerangkan fungsi darah dalam tentang perkara
pengangkutan. berikut:
x Menerangkan fungsi hemolimfa dalam
(a) Darah manusia.
pengangkutan.
(b) Hemolimfa dalam serangga.
(c) Sistem peredaran darah manusia yang
terdiri daripada peredaran sistemik dan
peredaran pulmonari.

32
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN BIOLOGI TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Aras 2 (d) Sistem peredaran darah dalam ikan dan
x Memerihalkan sistem peredaran darah amfibia serta hemolimfa dalam
manusia. serrangga.
x Membandingkan dan membezakan Membuat perbandingan sistem peredaran
antara sistem peredaran darah darah manusia dengan sistem peredaran
manusia dengan sistem peredaran darah haiwan ia itu serangga, ikan dan
darah haiwan. amfibia.
x Menerangkan penghasilan daya yang
menyebabkan peredaran darah dalam Membina perkara yang berikut:
manusia. (a) Rajah skema tentang sistem peredaran
darah manusia dan sistem peredaran
darah ikan dan amfibia serta hemolimfa
dalam serangga.
Aras 3 (b) Rajah skema atau model tentang sistem
peredaran darah manusia yang
x Mengkonsepsikan peredaran darah menunjukkan laluan bahan yang diangkut
dalam manusia dan haiwan. seperti oksigen, karbon dioksida, asid
amino, glukosa dan urea.

Membincangkan penghasilan daya yang


menyebabkan peredaran darah dalam
manusia daripada segi yang berikut:
(a) Pengepaman oleh jantung.

33
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN BIOLOGI TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
(b) Pengecutan otot rangka.
Nota:
(a) Peranan nodus sinuatrium dan nodus
atrioventrikel hendaklah dinyatakan.
(b) Kitar kardium tidak diperlukan.

3. Memahami pembekuan darah sebagai Memerhatikan fotomikrograf tentang darah


satu mekanisme unik dalam sistem beku.
peredaran tertutup.
Membincangkan keperluan pembekuan darah
Aras 1 dalam sistem peredaran darah tertutup
x ҏMenerangkan keperluan pembekuan daripada aspek berikut:
darah dalam sistem peredaran darah (a) Mencegah kehilangan darah.
tertutup. (b) Mencegah kemasukan mikroorganisma
dan bendasing.
(c) Mengekalkan tekanan darah.
(d) Mengekalkan peredaran darah dalam
sistem peredaran darah tertutup.

34
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN BIOLOGI TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Aras 2 Menjalankan perbincangan meramalkan
· Meramalkan keadaan seseorang yang keadaan seseorang yang mengalami masalah
mengalami masalah pembekuan darah. pembekuan darah iaitu hemofilia dan
trombosis.
Aras 3
· Menerangkan mekanisme pembekuan Mengumpulkan dan mentafsirkan data
darah. tentang hemofilia dan trombosis.
· Menghubungkaitkan pembekuan darah
dengan kesihatan. Menjalankan aktiviti membuat urutan
mekanisme pembekuan darah berpandukan
maklumat dari pelbagai sumber dan
seterusnya membina rajah skema mekanise
pembekuan darah.

Menjalankan perbincangan
menghubungkaitkan pembekuan darah
dengan kesihatan.

4. Mensintesiskan idea tentang sistem limfa Melukis rajah skema tentang pembentukan
sebagai pelengkap kepada sistem peredaran bendalir tisu dan limfa seterusnya
darah. membincangkan perkara berikut:
(a) Ruang antara sel.

35
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN BIOLOGI TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Aras 1 (b) Bahan yang keluar dari kapilari darah ke
x Menyatakan bahan yang keluar dari dalam ruang antara sel.
sistem peredaran darah ke dalam (c) Bendalir tisu.
ruang antara sel. (d) Keperluan bendalir tisu dikembalikan ke
x Menyatakan keperluan pembentukan dalam sistem peredaran darah secara
bendalir tisu. terus dan melalui sistem limfa.
x Menyatakan keperluan bendalir tisu
dikembalikan ke dalam sistem Menjalankan perbincangan tentang perkara
peredaran darah. berikut:
(a) Struktur sistem limfa.
Aras 2 (b) Peredaran limfa.
x Menerangkan struktur sistem limfa. (c) Peranan sistem limfa dalam
x Menerangkan peredaran limfa. pengangkutan.
x Menerangkan peranan sistem limfa (d) Hubung kait antara kandungan darah
dalam pengangkutan. dengan bendalir tisu dan limfa.
x Menghubungkaitkan kandungan darah
dengan bendalir tisu dan limfa. Menjalankan perbincangan meramalkan
keadaan seseorang sekiranya bendalir tisu
gagal dikembalikan ke dalam sistem
peredaran darah.

36
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN BIOLOGI TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
x Meramalkan keadaan seseorang Memerhatikan gambar rajah sistem limfa dan
sekiranya bendalir tisu gagal dikembalikan seterusnya menjalankan perbincangan
ke dalam sistem peredaran darah. tentang perhubungan antara sistem limfa
x Mengkonsepsikan perhubungan antara dengan sistem peredaran darah yang
sistem limfa dengan sistem peredaran melibatkan vena subklavikel kiri dan kanan.
darah.
Nota:
Nama khusus salur limfa dan nodus limfa
tidak diperlukan kecuali duktus toraks dan
duktus limfa kanan.

5. Memahami peranan darah dan sistem limfa Membincangkan keperluan sistem


dalam pertahanan badan. pertahanan badan kepada manusia.

Aras 1 Membincangkan sistem pertahanan badan


x Memerihalkan keperluan sistem yang terdiri daripada yang berikut:
pertahanan badan kepada manusia. (a) Barisan pertahanan pertama.
(i) Kulit.
(ii) Membran mukus.

37
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN BIOLOGI TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
x Memerihalkan sistem pertahanan (b) Barisan pertahanan kedua.
badan. (i) Fagositosis.
x Menyatakan jenis leukosit. (c) Barisan pertahanan ketiga.
x Menyatakan peranan leukosit dalam (i) Antibodi.
sistem pertahanan badan.
Mengumpulkan dan mentafsirkan data
Aras 2 tentang perkara berikut:
x Memerihalkan proses fagositosis (a) Jenis leukosit iaitu neutrofil, monosit
dalam memusnahkan patogen. dan limfosit.
x Menyatakan pengertian antigen dan (b) Peranan leukosit dalam fagositosis dan
antibodi. penghasilan antibodi.
x Menyatakan pengertian keimunan dan
pengimunan. Melukis dan melabel tentang proses
x Menghubungkaitkan keimunan fagositosis oleh sel fagosit.
dengan pengimunan.
Menjalankan perbincangan tentang perkara
x Menghubungkaitkan antigen, antibodi
berikut:
dan keimunan.
(a) Pengertian antigen dan antibodi.
(b) Pengertian keimunan dan pengimunan.

38
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN BIOLOGI TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Aras 3 Menjalankan perbincangan
· Menerangkan jenis keimunan. menghubungkaitkan perkara berikut:
(a) Keimunan dengan pengimunan.
(b) Antigen, antibodi dan keimunan.

Membuat pengelasan tentang jenis keimunan


dan pengimunan berserta contoh dengan
menggunakan rajah skema.

Menjalankan aktiviti mentafsirkan graf tentang


pelbagai jenis keimunan iaitu keimunan aktif
semula jadi, keimunan aktif buatan, keimunan
pasif semula jadi dan keimunan pasif buatan
seterusnya membincangkan perhubungan
aras antibodi dengan pertahanan badan.

39
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN BIOLOGI TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
6. Memahami sistem vaskular dalam Membincangkan perkara berikut:
tumbuhan.
(a) Keperluan pengangkutan bahan dalam
Aras 1 tumbuhan untuk proses hidup.
x Menyatakan keperluan pengangkutan (b) Peranan tisu vaskular dalam
bahan dalam tumbuhan. pengangkutan bahan.
x Mengenal pasti sistem vaskular dalam
tumbuhan. Menjalankan aktiviti berikut:
x Menerangkan peranan tisu vaskular (a) Menyediakan keratan rentas akar dan
dalam pengangkutan bahan. batang dikotiledon untuk mengenal pasti
sistem vaskular.
Aras 2 (b) Mengkaji keratan rentas daun dikotiledon
x Menghubungkaitkan struktur xilem melalui slaid tersedia atau model.
dengan fungsi pengangkutan.
(c) Melukis keratan rentas batang, akar dan
x Menghubungkaitkan struktur floem
daun dikotiledon serta melabelkan sistem
dengan fungsi pengangkutan.
vaskular.

Nota:
Lukisan pelan rangka sahaja diperlukan.

40
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN BIOLOGI TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Aras 3 Menjalankan perbincangan
x Menerangkan sistem vaskular sebagai menghubungkaitkan perkara berikut:
satu sistem salur yang berterusan bagi (a) Struktur xilem dengan fungsi
tujuan pengangkutan dalam tumbuhan. pengangkutan.
x Meramalkan keadaan tumbuhan (b) Struktur floem dengan fungsi
sekiranya sistem vaskular terputus. pengangkutan.

Menjalankan eksperimen untuk mengkaji


sistem vaskular sebagai satu sistem salur
yang berterusan dalam tumbuhan dikotiledon.

Menjalankan eksperimen menggelang batang


tumbuhan untuk mengkaji keadaan tumbuhan
sekiranya sistem vaskular terputus.

41
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN BIOLOGI TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
7. Mensintesiskan proses pengangkutan Menjalankan perbincangan tentang perkara
bahan dalam tumbuhan. berikut:
(a) Keperluan transpirasi kepada tumbuhan.
Aras 1
(b) Laluan air dari tanih ke daun dan
x Menerangkan keperluan transpirasi
membina rajah skema tentang
kepada tumbuhan.
pergerakan air dari tanih ke akar, batang
x Memerihalkan laluan air dari tanih ke
dan daun.
daun.
x Mengenal pasti faktor persekitaran
Menulis puisi tentang pergerakan molekul air
yang mempengaruhi kadar transpirasi.
dalam tumbuhan.

Aras 2
Membincangkan faktor persekitaran yang
x Membuat hipotesis tentang kesan
mempengaruhi kadar transpirasi.
pergerakan udara ke atas kadar
transpirasi.
Merancangkan dan menjalankan eksperimen
x Mereka bentuk eksperimen untuk
untuk menyiasat kesan pergerakan udara ke
menyiasat kesan pergerakan udara ke
atas kadar transpirasi pada tumbuhan yang
atas kadar transpirasi.
sama dengan menggunakan potometer.

Mengumpulkan dan mentafsirkan data


tentang kesan suhu, keamatan cahaya dan
kelembapan udara ke atas kadar transpirasi.

42
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN BIOLOGI TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
x Mengawal pemboleh ubah dalam Membincangkan kesan faktor persekitaran
penyiasatan kesan pergerakan udara ke iaitu suhu, keamatan cahaya dan
atas kadar transpirasi. kelembapan udara ke atas kadar transpirasi.
x Menghuraikan kesan suhu, keamatan
cahaya dan kelembapan udara ke atas Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan
kadar transpirasi. kesan tekanan akar dan tarikan transpirasi ke
atas pergerakan air dalam tumbuhan.

Aras 3 Membincangkan proses pergerakan air dalam


x Menerangkan kesan tekanan akar ke atas tumbuhan yang melibatkan perkara berikut:
pergerakan air dalam tumbuhan. (a) Osmosis.
x Menerangkan kesan tindakan kapilari ke (b) Tarikan transpirasi.
atas pergerakan air dalam tumbuhan. (c) Tindakan kapilari.
x Menerangkan kesan tarikan transpirasi ke (d) Pembukaan dan penutupan stoma.
atas pergerakan air dalam tumbuhan. (e) Tekanan akar.
x Menghuraikan proses pergerakan air
dalam tumbuhan. Menjalankan perbincangan
menghubungkaitkan faktor persekitaran iaitu
pergerakan udara, kelembapan udara, suhu
dan keamatan cahaya dengan tarikan
transpirasi dan kadar transpirasi.

43
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN BIOLOGI TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
x Menghubungkaitkan faktor Membincangkan perkara berikut:
persekitaran dengan tarikan transpirasi (a) Proses pengangkutan bahan organik
dan kadar transpirasi. dalam tumbuhan.
x Menerangkan proses pengangkutan (b) Kepentingan translokasi kepada
bahan organik dalam tumbuhan. tumbuhan.
x Menerangkan kepentingan translokasi
kepada tumbuhan. Mengkaji proses transpirasi dan translokasi
melalui simulasi dan animasi berkomputer.

8. Mensyukuri kewujudan sistem Mengkaji pengaruh pemakanan dan gaya


pengangkutan dalam manusia. hidup seseorang ke atas kesihatan sistem
pengangkutan manusia seperti sistem
peredaran darah termasuk jantung, sistem
x Memelihara kesihatan badan. limfa dan sistem keimunan.
x Menyatakan kesan tindakan Virus
Imunodefisiansi Manusia ke atas Mengumpulkan dan mentafsirkan data
sistem keimunan dalam badan. tentang Virus Imunodefisiansi Manusia, HIV
dan sindrom kurang daya tahan, AIDS melalui
pelbagai media.

44
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN BIOLOGI TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
x Menerangkan cara jangkitan Virus Membincangkan perkara berikut;
(a) Tindakan HIV ke atas sistem keimunan
Imunodefisiansi Manusia dan cara
badan.
pencegahan sindrom kurang daya (b) Cara jangkitan HIV.
tahan. (c) Cara pencegahan AIDS.

45
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN BIOLOGI TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Pergerakan dan Sokongan 1. Menganalisis pergerakan dan sokongan Membincangkan keperluan pergerakan dan
pada manusia dan haiwan. sokongan pada manusia dan haiwan
termasuk untuk mencari makanan,
Aras 1 perlindungan dan pasangan.
x Memerihalkan keperluan pergerakan
dan sokongan pada manusia dan Memerhatikan model rangka manusia untuk
haiwan. mengenal pasti perkara berikut:
x Mengenal pasti rangka paksi dan (a) Rangka paksi iaitu tengkorak, vertebra
rangka apendaj pada sistem rangka serviks, vertebra toraks, vertebra lumbar,
manusia. sakrum dan koksiks.
(b) Rangka apendaj iaitu lengkungan pektoral
Aras 2 yang terdiri dari skapula dan klavikel,
x Membuat gambaran mental tentang humerus, ulna, radius, karpus,
tindakan otot, ligamen dan tendon metakarpus, lengkungan pelvik, femur,
semasa pergerakan anggota manusia. tibia, fibula, tarsus, metatarsus dan
falanks.

Memerhatikan kedudukan dan sifat otot,


ligamen dan tendon pada sendi anggota
belakang dan anggota hadapan haiwan
seperti ayam atau tikus putih.

46
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN BIOLOGI TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Aras 3 Membincangkan tindakan otot, ligamen dan
tendon semasa melakukan pergerakan
x Menghuraikan mekanisme pergerakan
anggota manusia.
manusia dan haiwan.
x Menerangkan masalah berkaitan Menonton video atau perisian komputer
pergerakan dan sokongan. tentang pergerakan pada manusia dan
haiwan berikut:
(a) Cacing tanah.
(b) Belalang.
(c) Ikan.
(d) Katak.
(e) Burung.

Membincangkan mekanisme pergerakan


pada manusia dan haiwan.

Mengumpulkan dan mentafsirkan data


tentang masalah berkaitan pergerakan dan
sokongan seperti yang berikut:
(a) Osteoporosis.
(b) Distrofi otot.
(c) Artritis.

47
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN BIOLOGI TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
2. Memahami sokongan dalam tumbuhan. Membincangkan keperluan sokongan pada
tumbuhan termasuk untuk mendapatkan
Aras 1 cahaya matahari.
· Memerihalkan keperluan sokongan
dalam tumbuhan. Menjalankan aktiviti yang berikut:
(a) Memerhatikan tumbuhan akuatik yang
Aras 2 terapung untuk mengkaji sokongan pada
· Menerangkan sokongan dalam tumbuhan tersebut.
tumbuhan akuatik dan darat. (b) Memerhatikan keladi bunting untuk
mengkaji ciri penyesuaian tumbuhan
Aras 3 akuatik.
· Menerangkan penyesuaian jenis tisu (c)
dalam tumbuhan darat untuk Membincangkan perkara berikut:
sokongan. (a) Sokongan dalam tumbuhan akuatik
dibantu oleh daya apung, aerenkima dan
pundi berisi udara.
(b) Sokongan dalam tumbuhan darat dibantu
oleh kesegahan sel dan tisu yang
diperkuatkan.

48
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN BIOLOGI TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
(c) Penyesuaian jenis tisu dalam tumbuhan
darat daripada segi sokongan seperti
salur xilem dan trakeid yang berlignin.

3. Mensyukuri kewujudan sistem rangka. Membincangkan cara memelihara sistem


rangka dengan mengamalkan perkara
berikut:
x Memelihara sistem rangka.
(a) Pengambilan nutrisi yang seimbang untuk
mengekalkan kekuatan tulang.
(b) Pergerakan badan yang sentiasa menjaga
postur yang baik.
(c) Penggunaan pakaian yang sesuai
semasa menjalani aktiviti harian.
(d) Langkah berjaga-jaga semasa menjalani
aktiviti cergas.
(e) Teknik senaman yang betul dan selamat.

49
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN BIOLOGI TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Koordinasi dan 1. Memahami koordinasi dan gerak balas. Membincangkan keperluan organisma hidup
Gerak Balas bergerak balas terhadap rangsangan
Aras 1 termasuk untuk fotosintesis, perlindungan dan
x Memerihalkan keperluan organisma kemandirian.
hidup bergerak balas terhadap
rangsangan. Menjalankan perbincangan untuk mengenal
x Menyatakan pelbagai rangsangan luar pasti pelbagai rangsangan seperti yang
dan rangsangan dalam. berikut:
x Memerihalkan gerak balas organisma. (a) Rangsangan luar termasuk cahaya, bunyi,
bau, rasa, suhu, tekanan dan sentuhan.
(b) Rangsangan dalam termasuk aras gula
dalam darah dan tekanan osmosis darah.

Aras 2 Menjalankan perbincangan untuk mengenal


x Memerihalkan sistem yang terlibat pasti pelbagai gerak balas manusia dan gerak
dalam mengesan rangsangan dan balas organisma lain termasuk tropisme, nasti
menghasilkan gerak balas. dan taksis.

Membincangkan sistem yang terlibat dalam


mengesan rangsangan dan menghasilkan
gerak balas.
Aras 3
x Menerangkan pengertian koordinasi. Membincangkan pengertian koordinasi.

50
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN BIOLOGI TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
2. Menganalisis koordinasi saraf dalam Melukis rajah skema tentang organisasi
sistem saraf.
manusia.
Nota:
Aras 1 Sistem saraf autonomi tidak diperlukan.
x Menyatakan komponen sistem saraf.
x Menerangkan struktur dan fungsi Membincangkan perkara berikut:
(a) Struktur dan fungsi sistem saraf pusat.
sistem saraf pusat. (b) Struktur dan fungsi 3 jenis neuron.
x Menyatakan jenis neuron dan (c) Perbandingan antara 3 jenis neuron.
fungsinya.
x Menerangkan struktur dan fungsi Melukis, melabel dan membincangkan
bahagian neuron. struktur dan fungsi bahagian otak dan saraf
x Membandingkan dan membezakan tunjang.
jenis neuron.
Nota:
Bahagian otak yang diperlukan adalah
Aras 2 serebrum, serebelum, medula oblongata,
x Menerangkan proses penghantaran hipotalamus dan talamus.
maklumat.
Melukis dan melabel struktur neuron berikut:
(a) Neuron aferen.
(b) Interneuron.
(c) Neuron eferen.

51
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN BIOLOGI TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
x Menerangkan struktur dan fungsi Membincangkan fungsi bahagian neuron
sinaps. termasuk penghantaran impuls saraf dalam
x Memerihalkan penghantaran maklumat bentuk isyarat elektrik.
merentas sinaps.
Melukis rajah skema untuk menunjukkan
Aras 3 proses penghantaran maklumat seterusnya
x Menerangkan jenis tindakan refleks. membincangkan perkara berikut:
x Menjelaskan dengan contoh tindakan (a) Penerimaan rangsangan oleh reseptor.
refleks. (b) Penghantaran maklumat ke sistem saraf
x Menjelaskan melalui contoh koordinasi pusat.
saraf sebagai satu keperluan untuk (c) Integrasi dan interpretasi oleh sistem
bergerak balas terhadap persekitaran. saraf pusat.
(d) Gerak balas oleh efektor.

Melukis dan melabel sinaps seterusnya


membincangkan penghantaran maklumat
merentas sinaps.

Membincangkan tindakan terkawal dan luar


kawal.

Mencerakinkan tindakan peristalsis dan


proses belajar mengayuh basikal daripada
aspek berikut:
(a) Jenis tindakan.

52
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN BIOLOGI TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
(b) Jenis otot.
(c) Pusat kawalan yang terlibat.

Membincangkan tindakan refleks seperti


sentakan lutut.

Melukis rajah skema untuk arka refleks.

Nota:
Tindakan refleks bersyarat tidak diperlukan.

Membincangkan kepentingan koordinasi saraf


sebagai satu keperluan untuk bergerak balas
terhadap perubahan persekitaran. Contoh:
Seseorang yang keluar dari bilik yang gelap
ke tempat yang terang.

53
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN BIOLOGI TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
3. Mensintesiskan konsep koordinasi kimia Membincangkan keperluan hormon dalam
dan konsep hormon dalam manusia dan manusia dan tumbuhan termasuk untuk
tumbuhan. pertumbuhan, merangsang fungsi tisu atau
organ khusus dan bertindak dalam kuantiti
Aras 1 yang kecil.
x Menyatakan keperluan hormon dalam
manusia dan tumbuhan. Melukis dan melabel sistem endokrin manusia
x Menyatakan nama kelenjar endokrin seterusnya membincangkan perkara berikut:
dalam manusia. (a) Nama kelenjar endokrin iaitu kelenjar
x Menyatakan ciri kelenjar endokrin pituitari, tiroid, adrenal, kelompok sel
dalam manusia. Langerhans dalam pankreas, ovari dan
x Mengenal pasti hormon yang testis.
dirembeskan oleh kelenjar endokrin. (b) Ciri kelenjar endokrin.
x Mengenal pasti hormon dalam
(c) Nama hormon iaitu hormon pertumbuhan,
tumbuhan.
hormon antidiuresis (ADH), hormon
perangsang folikel (FSH), hormon
peluteinan (LH), hormon perangsang tiroid
(TSH), aldosteron, hormon
adrenokortikotrof (ACTH), tiroksina,
adrenalina, insulin, estrogen, progesteron,
testosteron, auksin dan etilena.

54
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN BIOLOGI TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Aras 2 Membincangkan perkara berikut:
x Menghubungkaitkan hormon dalam (a) Fungsi hormon iaitu hormon tiroksina,
hormon pertumbuhan, adrenalina dan
manusia dengan fungsinya.
testosteron pada manusia.
x Menghubungkaitkan hormon dalam
(b) Fungsi hormon auksin dan etilena pada
tumbuhan dengan fungsinya.
tumbuhan.
x Membuat inferens tentang kesan
hormon auksin ke atas gerak balas
Membincangkan perkara berikut:
pertumbuhan.
(a) Pertumbuhan pucuk tumbuhan seperti
x Menerangkan kesan ketakseimbangan
hormon pada manusia. jagung apabila hujung koleoptil dibuang.
(b) Gerak balas koleoptil pucuk tumbuhan
Aras 3 seperti jagung terhadap taburan hormon
x Mendefinisikan secara operasi tentang auksin.
hormon dalam manusia.
Membuat inferens tentang kesan hormon
auksin ke atas gerak balas pertumbuhan
koleoptil pucuk tumbuhan seperti jagung
seterusnya membincangkan gerak balas
tropisme daripada aspek taburan hormon
auksin.

55
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN BIOLOGI TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
x Mengkonsepsikan koordinasi kimia Membincangkan perkara berikut:
sebagai satu keperluan untuk (a) Kesan ketakseimbangan hormon iaitu
keseimbangan persekitaran dalam. hormon tiroksin, hormon pertumbuhan
x Menjelaskan dengan contoh dan hormon antidiuresis.
penggunaan hormon dalam perubatan. (b) Pengertian hormon.
x Menjelaskan dengan contoh (c) Peranan hormon dalam pengawalaturan
penggunaan hormon dalam pertanian. kandungan gula dan tekanan osmosis
x Membandingkan dan membezakan dalam badan.
antara koordinasi saraf dengan
koordinasi kimia. Mengumpulkan dan mentafsirkan data
x Menjelaskan melalui contoh koordinasi
dalam organisma hidup yang tentang perkara berikut:
melibatkan kesepaduan antara sistem (a) Penggunaan insulin dalam rawatan
saraf dengan sistem kimia. penyakit diabetis melitus.
(b) Penggunaan etilena.
(c) Penggunaan auksin.

Membina rajah skema yang menunjukkan


kesepaduan antara sistem saraf dengan
sistem endokrin dalam satu situasi tertentu.
Contoh: Setelah seseorang makan makanan
yang masin.

56
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN BIOLOGI TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
4. Mensintesiskan konsep homeostasis Membincangkan perubahan tekanan osmosis
darah setelah minum air yang banyak.
dalam manusia.

Menjalankan perbincangan untuk membuat


Aras 1 inferens tentang kuantiti air kencing yang
x Menyatakan perubahan tekanan dihasilkan.
osmosis darah setelah minum air yang
banyak. Merancangkan dan menjalankan eksperimen
untuk mengkaji kesan pengambilan air minum
berlainan isi padu ke atas penghasilan air
kencing.

Aras 2 Melukis, melabel dan membincangkan


x Membuat inferens tentang kuantiti perkara berikut:
penghasilan air kencing.
(a) Struktur ginjal.
x Membuat hipotesis tentang kesan
(b) Struktur nefron.
pengambilan air minum ke atas
penghasilan air kencing.
Melukis rajah skema proses pembentukan air
x Mereka bentuk eksperimen untuk
mengkaji kesan pengambilan air kencing seterusnya membincangkan perkara
minum ke atas penghasilan air berikut:
kencing. (a) Proses ultraturasan.
(b) Proses penyerapan semula.
(c) Proses rembesan.

57
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN BIOLOGI TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
x Mengawal pemboleh ubah dalam Nota:
penyiasatan kesan pengambilan air Tindakan pam natrium tidak perlu
minum ke atas penghasilan air dibincangkan.
kencing.
Menjalankan aktiviti main peranan tentang
Aras 3 fungsi nefron.
x Membuat kesimpulan kesan
pengambilan air minum ke atas Melukis rajah skema tentang tindakan hormon
penghasilan air kencing. antidiuresis dan aldosteron seterusnya
x Menghuraikan proses pembentukan air membincangkan perkara berikut:
kencing. (a) Proses pengosmokawalaturan oleh ginjal.
x Menghuraikan proses (b) Hubungan mekanisme
pengosmokawalaturan oleh ginjal. pengosmokawalaturan dengan konsep
x Menghubungkaitkan mekanisme
suap balik negatif.
pengosmokawalaturan dengan konsep
suap balik negatif.
Mengumpulkan dan mentafsirkan data
tentang perkara berikut:
(a) Hemodialisis.
(b) Pendermaan ginjal.

58
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN BIOLOGI TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
· Menyatakan kaedah yang dapat Membincangkan dan menyediakan rajah
membantu pesakit yang mengalami skema tentang perkara berikut:
masalah berkaitan ginjal. (a) Pengawalaturan suhu badan.
· Menghuraikan pengawalaturan suhu (b) Pengawalaturan aras gula darah.
badan.
· Menghuraikan pengawalaturan aras Menjalankan aktiviti perbincangan
gula darah. mengkonsepsikan homeostasis.
· Mengkonsepsikan homeostasis.
Mengumpulkan dan mentafsirkan data
5. Mengamalkan gaya hidup sihat tanpa
tentang kesan penyalahgunaan dadah dan
dadah dan alkohol.
pengambilan alkohol.

· Memerihalkan kesan penyalahgunaan


Menjalankan forum yang bertema dadah dan
dadah dan pengambilan alkohol.
alkohol.

Menjalankan forum yang bertema dadah dan


alkohol.

59
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN BIOLOGI TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
x Menerangkan faktor yang mungkin Mendengar ceramah tentang
membawa kepada penyalahgunaan penyalahgunaan dadah dan pengambilan
dadah dan pengambilan alkohol. alkohol.
x Mengambil iktibar daripada
penyalahgunaan dadah dan Membincangkan faktor yang mungkin
pengambilan alkohol. membawa kepada penyalahgunaan dadah
x Menyertai program antidadah dan dan pengambilan alkohol.
alkohol.
Menyertai aktiviti dalam program minggu
antidadah peringkat sekolah.

6. Mengamalkan sikap bertimbang rasa Mengumpulkan dan mentafsirkan data


terhadap warga tua, pesakit Alzheimer, tentang penyakit Alzheimer dan Parkinson.
pesakit Parkinson dan penjaganya.
Menunjukkan tingkah laku bersopan dan
x Menjaga perasaan warga tua, pesakit berbudi bahasa semasa berinteraksi dengan
dan penjaganya. warga tua, pesakit Alzheimer, pesakit
Parkinson dan penjaganya.

60
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN BIOLOGI TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
· Memberi sokongan moral dan emosi Memberi sumbangan dan khidmat
masyarakat kepada warga tua, pesakit
kepada warga tua, pesakit dan
Alzheimer, pesakit Parkinson dan
penjaganya. penjaganya.

Menjalankan aktiviti temu bual dengan warga


tua dan penjaganya seterusnya
membentangkan hasil temu bual tersebut.

61
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN BIOLOGI TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
1. Menganalisis proses pembentukan gamet Menjalankan perbincangan tentang keperluan
dalam manusia. pembentukan sel pembiakan daripada segi
yang berikut:
Aras 1 (a) Menambahkan zuriat.
x Menyatakan keperluan pembentukan (b) Menghasilkan variasi.
sel pembiakan dalam kehidupan. (c) Mengekalkan keadaan diploid daripada
generasi ke generasi.
Aras 2 (d) Memastikan kemandirian hidupan.
x Mengenal pasti gamet jantan dan
gamet betina dalam organ pembiakan.
Memerhatikan gambar rajah, carta atau slaid
x Mengenal pasti peringkat tersedia tentang keratan rentas ovari dan
perkembangan dalam pembentukan testis untuk mengenal pasti perkara yang
gamet jantan dan gamet betina. berikut:
(a) Sperma dan ovum.
(b) Peringkat perkembangan dalam
pembentukan gamet jantan dan gamet
betina.

Menjalankan aktiviti membuat urutan tentang


peringkat perkembangan dalam pembentukan
gamet jantan dan gamet betina.

62
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN BIOLOGI TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Aras 3 Menjalankan perbincangan tentang proses
x Menghuraikan proses gametogenesis. gametogenesis.
x Membandingkan dan membezakan
antara proses oogenesis dengan Menjalankan perbincangan membandingkan
proses spermatogenesis. proses oogenesis dengan proses
spermatogenesis.

2. Menganalisis peranan hormon dalam kitar Membincangkan keperluan kitar haid


haid. termasuk dalam kebersediaan uterus untuk
proses penempelan embrio dan penghasilan
Aras 1 ovum.
x Menyatakan keperluan kitar haid.
Menjalankan perbincangan tentang jenis
x Menyatakan hormon yang terlibat
hormon iaitu estrogen, progesteron, hormon
dalam kitar haid.
peluteinan (LH), hormon perangsang folikel
(FSH) dan tempat penghasilan hormon.

63
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN BIOLOGI TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Aras 2 Mengkaji dan mentafsirkan rajah tentang
x Menghubungkaitkan aras hormon hubungan antara aras hormon,
dengan perkembangan folikel semasa perkembangan folikel dan ketebalan
kitar haid. endometrium uterus dengan masa dalam kitar
x Menghubungkaitkan aras hormon haid.
dengan ketebalan endometrium uterus
semasa kitar haid. Menjalankan perbincangan tentang aras
hormon dan kaitannya dengan perkembangan
Aras 3 folikel dalam ovari dan ketebalan
x Menghuraikan peranan hormon yang endometrium uterus semasa kitar haid.
terlibat dalam kitar haid.
x Menerangkan kesan ketakseimbangan Membincangkan peranan hormon yang
hormon pada kaum wanita. terlibat dalam kitar haid.
x Menerangkan putus haid pada wanita.
Mengumpulkan dan mentafsirkan data
tentang kesan ketakseimbangan hormon iaitu
keguguran dan sindrom prahaid.

Membincangkan tentang putus haid daripada


segi berikut:
(a) Punca.
(b) Peringkat umur.
(c) Kesan.

64
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN BIOLOGI TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
3. Menganalisis perkembangan pranatal Membina rajah skema tentang perkara
manusia. berikut:
(a) Pembentukan zigot daripada penyatuan
Aras 1 nukleus sperma dengan nukleus ovum.
x Memerihalkan proses persenyawaan (b) Pembentukan kembar seiras.
dalam pembentukan zigot. (c) Pembentukan kembar tak seiras.
(d) Pembentukan kembar siam.
x Memerihalkan perkembangan zigot
kepada morula dan blastosista untuk
Memerhatikan gambar rajah yang
penempelan.
menunjukkan perkembangan zigot kepada
x Memerihalkan proses penempelan
morula dan blastosista.
blastosista.
x Menerangkan kejadian kembar seiras
Membincangkan perkara berikut:
dan kembar tak seiras.
(a) Tempat penempelan blastosista.
x Membandingkan dan membezakan
(b) Persamaan dan perbezaan antara
antara kembar seiras dengan kembar
kembar seiras dengan kembar tak seiras.
tak seiras.
Melukis dan melabel rajah skema yang
menunjukkan hubungan antara ibu dengan
fetus melalui plasenta dan tali pusat.

65
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN BIOLOGI TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Aras 2 Membincangkan fungsi plasenta daripada
x Mengenal pasti struktur plasenta dan segi pertukaran bahan antara ibu dengan
tali pusat. fetus iaitu air, nutrien, gas respirasi, bahan
x Menerangkan fungsi plasenta dalam kumuh dan antibodi.
perkembangan fetus.
Memerhatikan perkembangan embrio melalui
simulasi dan animasi berkomputer, carta atau
video.
Aras 3
x Mewajarkan keperluan sistem darah Membincangkan tentang keperluan sistem
ibu terpisah daripada sistem darah darah ibu terpisah daripada sistem darah
fetus. fetus.

66
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN BIOLOGI TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
4. Mensintesiskan konsep persenyawaan Memerhatikan bunga hidup untuk mengenal
ganda dua dalam tumbuhan berbunga. pasti bahagian yang mengandungi gamet
jantan dan gamet betina.
Aras 1
Menjalankan perbincangan berpandukan
x Menyatakan gamet jantan dan gamet
rajah skema tentang perkembangan debunga
betina. mulai daripada sel induk mikrospora.
x Menerangkan perkembangan
debunga. Membincangkan berpandukan rajah skema
tentang perkembangan pundi embrio dalam
x Menerangkan perkembangan pundi ovul mulai daripada nuselus.
embrio dalam ovul.
Menjalankan eksperimen untuk mengkaji
Aras 2 percambahan debunga dan pembentukan tiub
debunga menggunakan larutan gula.
x Memerihalkan percambahan debunga
dan pembentukan tiub debunga. Membincangkan perkara berikut:
x Memerihalkan pembentukan dua
nukleus jantan daripada nukleus (a) Pembentukan dua nukleus jantan
penjana. daripada nukleus penjana.
(b) Pembentukan nukleus endosperma
triploid.
(c) Pembentukan zigot.

67
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN BIOLOGI TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
x Memerihalkan pembentukan nukleus Membina model yang boleh dimanipulasikan
endosperma. untuk menunjukkan proses persenyawaan
x Memerihalkan pembentukan zigot. ganda dua.
x Menghubungkaitkan struktur buah
dengan bahagian dalam bunga. Memerhatikan struktur buah seterusnya
menghubungkaitkan dengan bahagian dalam
bunga seperti yang berikut:
(a) Biji benih daripada ovul.
Aras 3 (b) Kulit biji benih daripada lapisan
x Mengkonsepsikan persenyawaan integumen.
ganda dua. (c) Buah daripada ovari.
x Menerangkan peranan persenyawaan
ganda dua dalam kemandirian Membincangkan konsep persenyawaan
tumbuhan berbunga. ganda dua dalam tumbuhan berbunga.

Menjanakan idea tentang peranan


persenyawaan ganda dua dalam kemandirian
tumbuhan berbunga.

68
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN BIOLOGI TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
5. Mensintesiskan konsep pertumbuhan Menjalankan perbincangan berkaitan dengan
dalam organisma multisel. pertumbuhan daripada segi yang berikut:

Aras 1 (a) Proses tak berbalik.


x Memerihalkan proses tak berbalik (b) Pertambahan bilangan sel.
dalam pertumbuhan. (c) Pertambahan saiz sel.
(d) Pembezaan sel.
x Memerihalkan pertambahan bilangan
sel dalam organisma. Mengkaji gambar rajah, carta atau slaid
x Memerihalkan pertambahan saiz sel tersedia untuk mengenal pasti zon
dalam organisma. pertumbuhan pada hujung akar dan hujung
x Memerihalkan pembezaan sel dalam pucuk.
organisma.
Menjanakan idea tentang parameter yang
Aras 2 sesuai untuk mengukur pertumbuhan.
x Mengenal pasti parameter untuk
Membincangkan konsep pertumbuhan dalam
mengukur pertumbuhan.
organisma multisel.
Aras 3
x Mengkonsepsikan pertumbuhan.

69
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN BIOLOGI TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
6. Memahami lengkung pertumbuhan. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji
lengkung pertumbuhan organisma seperti
Aras 1 pokok jagung, pokok keembung, bawang atau
x Menyatakan bentuk lengkung tikus putih dan seterusnya membincangkan
pertumbuhan umum. perkara berikut:
x Menyatakan fasa pada lengkung (a) Bentuk lengkung pertumbuhan.
pertumbuhan umum. (b) Fasa pada lengkung pertumbuhan.
(c) Hubungan antara fasa pada lengkung
Aras 2 pertumbuhan dengan proses
x Menghubungkaitkan fasa pada pertumbuhan.
lengkung pertumbuhan umum dengan
proses pertumbuhan yang berlaku. Nota:
Parameter yang boleh digunakan termasuk
x Menyatakan bentuk lengkung
ketinggian, panjang, isi padu, jisim kering dan
pertumbuhan pada haiwan berangka jisim segar.
luar.
x Menghubungkaitkan bentuk lengkung Mengumpulkan dan mentafsirkan data
pertumbuhan pada haiwan berangka tentang lengkung pertumbuhan berbentuk
luar dengan tangga pada belalang dan seterusnya
membincangkan hubungan antara bentuk
lengkung pertumbuhan tersebut dengan
proses pertumbuhan yang berlaku.

70
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN BIOLOGI TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
proses pertumbuhan yang berlaku. Mengumpulkan dan mentafsirkan data
tentang aplikasi teknologi dalam rawatan
kekerdilan.
Aras 3
x Menerangkan aplikasi teknologi dalam
rawatan kekerdilan.

7. Mengaplikasikan idea pertumbuhan primer Mengadakan kerja lapangan untuk mengenal


dan pertumbuhan sekunder pada pasti tumbuhan yang mengalami
tumbuhan. pertumbuhan primer dan sekunder.

Aras 1 Memerhatikan slaid tersedia keratan rentas


x Menyatakan jenis pertumbuhan yang batang muda, batang tua, akar muda dan
terdapat dalam tumbuhan. akar tua tumbuhan dikotiledon untuk
x Menyatakan bahagian dan tisu yang mengenal pasti tisu primer dan tisu sekunder.
terlibat dalam pertumbuhan primer dan
pertumbuhan sekunder. Membincangkan perkara berikut:
(a) Kepentingan pertumbuhan primer
daripada segi ketinggian, sokongan dan
pengangkutan.

71
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN BIOLOGI TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Aras 2 (b) Keperluan pertumbuhan sekunder untuk
x Menerangkan kepentingan menambahkan sokongan dan
pertumbuhan primer. pengangkutan.
x Menerangkan keperluan pertumbuhan
sekunder. Membincangkan peranan kambium vaskular
Menerangkan pertumbuhan sekunder. dan kambium gabus dalam pertumbuhan
sekunder.

Membincangkan perbandingan antara


Aras 3 tumbuhan yang mengalami pertumbuhan
x Membandingkan dan membezakan sekunder dengan tumbuhan yang tidak
antara tumbuhan yang mengalami mengalami pertumbuhan sekunder.
pertumbuhan sekunder dengan
Membincangkan kelebihan tumbuhan yang
tumbuhan yang tidak mengalami mengalami pertumbuhan sekunder daripada
pertumbuhan sekunder. segi ekonomi.
x Menjanakan idea tentang kelebihan
tumbuhan yang mengalami
pertumbuhan sekunder.

72
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN BIOLOGI TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
8. Menyedari kepentingan penggunaan Mengumpulkan dan mentafsirkan data
teknologi berkaitan pembiakan. tentang kepentingan penggunaan teknologi
berkaitan pembiakan.
x Menerangkan kepentingan
penggunaan teknologi berkaitan Mengambil bahagian dalam perbahasan atau
pembiakan. forum tentang isu seperti yang berikut:
x Menerangkan isu moral berhubung (a) Teknik pencegahan kehamilan.
penggunaan teknologi berkaitan (b) Bank sperma.
pembiakan. (c) Permanian beradas.
(d) Persenyawaan in vitro.
(e) Ibu tumpang.
(f) Pengklonan.

73
MENYIASAT PEWARISAN DAN VARIASI DALAM KEHIDUPAN BIOLOGI TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Pewarisan 1. Mensintesiskan Hukum Mendel I dan Mengkaji gambar rajah yang menunjukkan
Hukum Mendel II hasil eksperimen kacukan monohibrid Mendel
daripada induk ke generasi filial pertama dan
Aras 1 generasi filial kedua seterusnya
x Mengenal pasti trait yang diwarisi oleh membincangkan perkara berikut:
anak daripada induk. (a) Ciri dominan dan ciri resesif.
x Mengenal pasti faktor pewarisan yang (b) Gen dan alel.
menentukan sesuatu trait. (c) Gen dominan dan gen resesif.
(d) Fenotip dan genotip.
Aras 2 (e) Homozigot dan heterozigot.
(f) Nisbah fenotip dan nisbah genotip
x Menentukan ciri dominan dan ciri
generasi filial pertama dan generasi filial
resesif. kedua.
x Memerihalkan gen dan alel. (g) Pewarisan monohibrid.
x Memerihalkan gen dominan dan gen
Menjalankan perbincangan mengkonsepsikan
resesif. Hukum Mendel I
x Memerihalkan fenotip dan genotip.
x Memerihalkan homozigot dan
heterozigot.

74
MENYIASAT PEWARISAN DAN VARIASI DALAM KEHIDUPAN BIOLOGI TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
x Menentukan nisbah fenotip generasi Mengkaji gambar rajah yang menunjukkan
hasil eksperimen kacukan dihibrid Mendel
filial pertama dan generasi filial kedua.
daripada induk ke generasi filial pertama dan
x Menentukan nisbah genotip generasi generasi filial kedua seterusnya
filial pertama dan generasi filial kedua. membincangkan pewarisan dihibrid.
x Menerangkan pewarisan monohibrid.
x Mengkonsepsikan Hukum Mendel I Menjalankan perbincangan mengkonsepsikan
Hukum Mendel II.

Nota:
Penggunaan rajah segiempat Punnett
diperlukan.
Aras 3
x Menerangkan pewarisan dihibrid.
x Mengkonsepsikan Hukum Mendel II

75
MENYIASAT PEWARISAN DAN VARIASI DALAM KEHIDUPAN BIOLOGI TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
2. Mengaplikasikan konsep pewarisan. Membincangkan pewarisan kumpulan darah
dan faktor Rhesus (Rh) dalam manusia.
Aras 1.
x Menerangkan pewarisan kumpulan Membuat pemerhatian terhadap kariotip
darah manusia. manusia dan menjalankan aktiviti yang
berikut:
Aras 2 (a) Menentukan bilangan kromosom.
x Mengenal pasti autosom dan (b) Mengenal pasti pasangan kromosom
kromosom seks. homolog manusia berdasarkan lokasi
x Membandingkan dan membezakan sentromer dan saiz kromosom.
bilangan kromosom antara manusia (c) Mengenal pasti autosom dan kromosom
normal dengan sindrom Down. seks.
x Menerangkan penentuan seks anak. (d) Membandingkan kariotip manusia normal
dengan sindrom Down.
Aras 3
x Menjelaskan dengan contoh pewarisan Melukis rajah skema untuk menunjukkan
terangkai seks. perkara berikut:

(a) Penentuan seks anak.


(b) Pewarisan terangkai seks untuk
hemofilia dan buta warna.

76
MENYIASAT PEWARISAN DAN VARIASI DALAM KEHIDUPAN BIOLOGI TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
3. Memahami gen dan kromosom. Membincangkan perkara berikut:
(a) Unit pewarisan pada organisma hidup.
Aras 1 (b) Hubungan antara gen dengan kromosom.
x Menyatakan unit pewarisan pada Membina model asid deoksiribonukleik, DNA
organisma hidup. dan membincangkan perkara berikut:
x Menghubungkaitkan gen dengan
(a) Struktur nukleotida.
kromosom.
(b) Struktur polinukleotida.
Aras 2 (c) Heliks ganda dua.
x Memerihalkan struktur kromosom. (d) Pasangan bes: adenina, timina, sitosina
x Memerihalkan struktur asid dan guanin.
deoksiribonukleik.
Mengumpulkan dan mentafsirkan data
x Memerihalkan struktur nukleotida.
tentang aplikasi pengetahuan genetik dalam
yang berikut:
(a) Penanaman kelapa sawit.
(b) Penternakan kambing.

Aras 3
x Menerangkan aplikasi pengetahuan
genetik dalam kehidupan.

77
MENYIASAT PEWARISAN DAN VARIASI DALAM KEHIDUPAN BIOLOGI TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Mengumpulkan dan mentafsirkan data
tentang perkara berikut:
(a) Kejuruteraan genetik dalam bidang
perubatan seperti penghasilan hormon
insulin dan dalam pertanian seperti
penghasilan makanan ubahsuai secara
genetik.
(b) Cap jari DNA dalam menentukan
pengenalan dan kesihatan.
(c) Perkembangan projek genom manusia.

4. Menyedari keperluan etika dalam Menjalankan forum atau perbahasan tentang


kejuruteraan genetik. kebaikan dan keburukan kejuruteraan
genetik.
x Memerihalkan kebaikan dan
keburukan kejuruteraan genetik. Membincangkan keperluan etika dalam
kejuruteraan genetik.
x Menerangkan keperluan etika
dalam kejuruteraan genetik.

78
MENYIASAT PEWARISAN DAN VARIASI DALAM KEHIDUPAN BIOLOGI TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Variasi 1. Memahami variasi dalam kehidupan. Menjalankan aktiviti untuk menyiasat variasi
pada manusia dalam perkara berikut:
Aras 1 (a) Kebolehan menggulung lidah.
(b) Ketinggian.
x Mengenal pasti variasi pada manusia.
(c) Jisim badan.
(d) Cap jari.
Aras 2 (e) Bentuk cuping telinga.
x Menyatakan jenis variasi. (f) Lesung pipit.
(g) Kumpulan darah manusia.
x Mengenal pasti punca variasi.

Memplotkan graf bilangan pelajar melawan


Aras 3
x Membandingkan dan membezakan trait dan seterusnya membincangkan jenis
antara variasi selanjar dengan variasi variasi.
tak selanjar.
Membincangkan tentang punca variasi.

Membuat perbandingan antara variasi


selanjar dengan variasi tak selanjar.

79
MENYIASAT PEWARISAN DAN VARIASI DALAM KEHIDUPAN BIOLOGI TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
2. Menilai punca variasi. Membincangkan punca variasi daripada segi
yang berikut:
Aras 1 (a) Faktor genetik.
x Menyatakan faktor yang menyebabkan
(b) Faktor persekitaran.
variasi.
x Menerangkan pengaruh persekitaran
Menjalankan aktiviti seperti main peranan dan
yang menyebabkan variasi.
membina model untuk menunjukkan proses
penggabungan semula genetik.
Aras 2
x Menerangkan proses penggabungan Membincangkan perkara berikut:
semula genetik. (a) Mutasi kromosom.
x Menerangkan mutasi. (b) Mutasi gen.

Aras 3
Mengumpulkan dan mentafsirkan data
x Mengkonsepsikan idea tentang
tentang perkara berikut:
interaksi antara faktor genetik dengan
(a) Sinaran seperti sinar-X, sinaran radioaktif
faktor persekitaran dalam sesuatu
dan sinar ultralembayung yang boleh
hidupan.
menyebabkan mutasi.
(b) Bahan kimia yang boleh menyebabkan
mutasi seperti pestisid dan asap rokok.

80
MENYIASAT PEWARISAN DAN VARIASI DALAM KEHIDUPAN BIOLOGI TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
x Mewajarkan keperluan variasi dalam Menjalankan aktiviti untuk mengkaji kesan
kemandirian spesies. faktor persekitaran yang berbeza ke atas
pertumbuhan pokok seperti pokok bunga raya
dan pokok ubi kayu.

Mengadakan forum atau perbincangan


mewajarkan keperluan variasi dalam
kemandirian spesies.

3. Mengamalkan sikap hormat dan Menyertai aktiviti seperti permainan dan


bertanggungjawab sesama manusia. aktiviti persatuan yang melibatkan pelbagai
kaum atau individu yang pelbagai
x Menghormati semua manusia di kecenderungan.
sekeliling kita.
x Menerima hakikat kewujudan variasi di Mengadakan pertunjukkan seperti drama dan
kalangan manusia. pantomim berkaitan dengan keperluan
menghormati semua manusia dan hidupan
lain.

Menjaga tingkah laku dan tutur kata supaya


tidak menyinggung perasaan orang lain.

Melawat pusat kanak-kanak istimewa.

81