Anda di halaman 1dari 9

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL SEKOLAH MENENGAH

OBJEKTIF TINGKATAN 1

Pada akhir Tingkatan 1, murid dapat:

1. Memahami semua aspek unsur seni dan prinsip rekaan dalam Asas Seni Reka.

2. Memperkembangkan daya pengamatan melalui pemerhatian dan aplikasi mudah unsur


seni melalui kajian terhadap sumber alam dan benda buatan manusia.

3. Memperkembangkan daya konsepsi visual secara kritis dan kreatif melalui pelbagai
media, bahan, dan teknik Seni Visual.

4. Menyampaikan maksud menerusi hasil Seni Visual dalam bidang tertentu.

5. Mendokumentasikan proses pembelajaran secara tersusun.

6. Menghasilkan kerja Seni Visual yang bermutu.

7. Menanam rasa bangga terhadap warisan Seni Visual tanah air dan menghargai karya
Seni Visual luar negara.

8. Memupuk rasa menghargai alam dan sumbernya.

1
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSM
Tingkatan 1

Bil Bidang/Unit Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
1 Penghasilan Seni Meneroka pelbagai Unsur Seni a. peniruan (imitation)
Visual dan Prinsip Rekaan dalam Asas b. penerokaan (termasuk penerokaan dalam kawasan sekolah)
Seni Reka. c. kajian Unsur Seni dan Prinsip Rekaan
1.1 Asas Seni Reka d. lukisan
Aras 1 e. catan
a. Unsur Seni i. Menyatakan wujudnya f. kolaj
i. Garisan pelbagai Unsur Seni g. portfolio (pilihan berfokus)
ii. Rupa dalam alam dan objek h. apresiasi Seni Visual
iii. Bentuk buatan manusia.
iv. Jalinan Aras 2
v. Ruang i. Menyatakan wujudnya
vi. Warna Prinsip Rekaan dalam
alam dan objek buatan
b. Prinsip manusia.
Rekaan ii. Menyatakan wujudnya
i. Harmoni Prinsip Rekaan dalam
ii. Kontra aktiviti Seni Visual.
iii. Penegasan Aras 3
iv. Imbangan i. Menggunakan Asas
v. Irama dan Seni Reka dalam
Pergerakan menghasilkan kerja Seni
vi. Kepelbagaian Visual melalui aktiviti
vii. Kesatuan mudah.
ii. Menggambarkan jenis Penerokaan ke atas objek
dan fungsi penggunaan alam seperti bunga dan
buah-buahan dapat
Asas Seni Reka dalam menjelas kan tentang unsur
aktiviti Seni Visual. seni terutamanya ber kaitan
iii. Berkomunikasi melalui jalinan, rupa, bentuk dan
aktiviti Seni Visual. warna
iv. Menyediakan portfolio.

2
Bil Bidang/Unit Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Memahami proses penghasilan Murid menghasilkan kerja Seni Visual berdasarkan idea dan proses
1.2 Seni Halus Seni Visual dan berkomunikasi melalui:
a. Lukisan dalam semua bidang Seni Halus a. mesej/kandungan
b. Catan berkaitan: b. pengwujudan idea Antar a medi a yang bol eh diterokai
c. Arca a. Idea dan proses c. olahan idea penggunaannya dalam lukisan
d. Cetakan i. mesej/kandungan
ii. pengwujudan idea Lukisan dengan pelbagai media dan teknik.
iii. olahan idea Alat dan media:
b. Olahan karya i. pensel
i. Asas Seni Reka ii. pensel warna
ii. media iii. pen
iii. alat iv. dakwat
v. arang
Aras 1 vi. krayon
i. Menghasilkan lakaran vii. pastel
dalam proses viii. komputer
penghasilan karya Seni Teknik pelukisan:
Halus. i. garisan selari
Aras 2 ii. garisan zig-zag
i. Mamahami perspektif dan
kadar banding dalam Catan dengan pelbagai media dan teknik. contoh penggunaan
membuat lakaran. warna po ster untuk
ii. Membuat kemasan hasil Media: satu rekaan
kerja. i. warna poster
Aras 3 ii. tempera
i. Melukis dan iii. krayon
mengaplikasikan teknik iv. pensel warna (washable)
pelukisan. (rendering) v. cat minyak
ii. Mengolah Prinsip Rekaan vi. media campuran
dengan memberi
perhatian kepada: Teknik:
x kadar banding i. impasto contoh tekni k impasto
x hubungkaitan ii. kecatan (painterly)

3
Bil Bidang/Unit Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
kedudukan objek Arca dengan menggunakan
x perspektif pelbagai media dan teknik:
Arca stabail
x satah
x imbangan Media:
iii. Mengaplikasi perisian i. bahan kutipan
komputer yang sesuai ii. strawboard
dalam kerja Seni Halus. iii. kadbod
iv. Proses penyediaan iv. dawai Arca mobail
portfolio. v. benang

Teknik:
i. asemblaj
ii. stabail
iii. mobail

Cetakan dengan
menggunakan
pelbagai media
dan teknik.

Media:
i. lino
ii. kayu
iii. kertas

Teknik:
i. timbulan
ii. stensilan
iii. monoprint
Contoh hasil
cetakan lino
d. Aktiv iti pengayaan
e. Apresiasi Seni
f. Portfolio (pilihan berfokus)

4
Bil Bidang/Unit Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
1.3 Komunikasi Memahami proses mereka Murid menghasilkan:
Visual bentuk berkaitan:
a. Proses membuat a. tipografi
a. Reka Bentuk i. olahan Asas Seni Reka b. poster
Grafik ii. proses c. seni reka tanda
iii. alat
iv. media
v. teknik

Aras 1
i. Menyatakan perasaan
diri terhadap kerja grafik.
ii. Menghasilkan kerja
grafik 2D yang mudah
dengan menggunakan
alat, media dan teknik
yang sesuai.
Aras 2
i. Membuat kajian mudah
berkaitan
x idea
x cara penyelesaian
masalah untuk
tugasan kerja grafik
ii. Menerangkan proses
Reka Bentuk Grafik.
iii. Menghasilkan kerja
grafik yang mudah
secara manual dan
berbantukan komputer.

5
Bil Bidang/Unit Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Aras 3
i. Menghasilkan kerja
grafik berasaskan tema
yang diberi.
ii. Menyatakan hasrat diri
dan masyarakat melalui
hasil kerja serta
memperkembangkan
daya imaginasi.

1.4 Reka
Bentuk Akan bermula di tingkatan Akan bermula di tingkatan 4 dan 5
4 dan 5
a. Industri
b. Hiasan
Dalaman
c. Landskap

1.5 Kraf Tradisional Pengetahuan dan kemahiran Menghasilkan barangan kraf tradisional dengan menggunakan
dalam seni tembikar dan bahan, alat dan teknik tertentu.
a. Tembikar anyaman
b. Anyaman a. Tembikar
Aras 1
i. Menyenaraikan fungsi Kajian:
tembikar dan anyaman. - mengumpul maklumat
ii. Membuat tembikar dan Alat dan bahan:
anyaman menggunakan - tanah liat
alat, bahan, dan teknik - alat pemutar
yang sesuai. Teknik:
- picitan
Aras 2 - lingkaran
i. Menyatakan sejarah - lemparan
tembikar dan anyaman - kepingan

6
Bil Bidang/Unit Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
tempatan. - gabungan
ii. Mengenal beberapa Proses:
orang tokoh kraf. - memproses tanah liat
iii. Menentukan - membentuk
teknik,motif, bentuk, dan - triming
ragam hias berdasarkan - membuat ragamhias
kawasan, daerah atau - pembakaran ‘biskut’ (biscuit firing)
negeri tertentu. - menggerlis atau sepuh (glazing)
iv. Merekabentuk kraf - membakar
tradisional dalam bentuk
2D. b. Anyaman

Aras 3 Kajian:
i. Merekacipta/ - mengumpul maklumat
merekabentuk kraf Alat dan bahan:
tembikar dan anyaman - mengkuang
dengan menggunakan - bahan alternatif
teknologi bahan, alat Teknik:
dan teknik berkaitan. menganyam
ii. Menghasilkan ragam Proses:
hias yang sesuai dengan - menyediakan bahan
hasil kerja/mata barang. - menganyam
iii. Membakar tembikar dan
kemasan hasil anyaman.
iv. Membuat apresiasi reka c. Kemasan
bentuk kraf tembikar dan d. Apresiasi Seni
anyaman dengan
memberi perhatian
kepada fungsi nilai
budaya, kemasan, dan
pemeliharaan.

7
Bil Bidang/Unit Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
2. Sej arah dan Memahami dan menghargai a. kajian maklumat
Apresiasi Seni Visual warisan budaya Seni Halus dan b. dokumentasi maklumat
Kraf Tradisional tanah air dan c. perbincangan
Perkembangan Seni negara lain. d. portfolio (pilihan berfokus)
Visual di Malaysia e. lawatan
Aras 1 f. lakonan
i. Menyatakan sejarah
x Seni Halus
Seni Halus Malaysia
x Kraf sebelum merdeka dari
Tradisional aspek tokoh dan karya.
- Tembikar
- Anyaman Aras 2
i. Mendokumentasi
sejarah Seni Halus di
Malaysia sebelum
merdeka dari aspek
pengenalan, tokoh dan
sumbangan mereka. tembi kar tradisional
ii. Perbincangan tentang
kepentingan Seni Visual
dalam bidang kehidupan tembi kar moden
dan budaya.

Aras 3
i. Menjelaskan
perkembangan kraf
tembikar dan anyaman
dari aspek:
x pengenalan
x tokoh dan
sumbangan beberapa contoh anyaman
ii. Membuat perbandingan
perkembangan Seni

8
Bil Bidang/Unit Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Visual dalam kehidupan,
budaya sendiri dan
budaya lain.
iii. Menyenaraikan
pengaruh Seni Islam,
Barat dan Serantau.
iv. Menyediakan portfolio.

motif tembi kar


tradisional yang
digunakan untuk
ragamhias