Anda di halaman 1dari 11

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL 2009

TINGKATAN 2

Minggu Bidang/Tajuk Hasil Pembelajaran ABM Aktiviti/Catatan


Bidang-Penghasilan Seni Aras 1-Mengumpulkan maklumat Kertas lukisan, warna Aktiviti-Melukis alam
Visual. berkaitan unit pembelajaran. pastel, bunga raya, semulajadi menggunakan
contoh-contoh hasil teknik garisan yang pelbagai
Unit Pembelajaran- Aras 2-Memahami bentuk asas kerja. dengan pensel.
1.2)Seni Visual-lukisan berkaitan dengan unit
pembelajaran. Tajuk- Bunga Raya
2-3
Aras 3-i)Mengaplikasi asas seni Teknik-Lukisan warna pastel
reka dalam proses penghasilan
karya seni halus.

ii)Berkomunikasi melalui
hasil yang telah dihasilkan
Bidang-penghasilan seni Aras 1-Mengumpulkan maklumat Pen,pensel, Aktiviti-melukis bentuk
visual. berkaitan dengan unit marker,kertas lukisan, benda buatan manusia
pembelajaran. botol minuman, contoh- melalui olehan garisan,titik
Unit Pembelajaran- contoh lukisan (teknik untuk menimbulkan ton,
1.2)Seni Visual- Aras 2-Memahami teknik-teknik garisan &titik) bentuk dan jalinan.
4
lukisan(pensel,pen,marker) menimbulkan ton, bentuk dan
jalinan dengan menggunakan Tajuk-Botol Minuman
garisan.
Teknik-garisan dan titik.
Aras 3-Mengolah hasil karya
dengan kreatif
Bidang-Penghasilan Seni Aras 1-Mengumpulkan maklumat Warna air, warna Aktiviti-Melukis satu catan
Visual. berkaitan dengan unit poster,kertas lukisan, permandangan kawasan
6-7
pembelajaran. berus, palette sekolah menggunakan warna
Unit Penghasilan air atau warna poster.
1.2)Seni Halus-catan. Aras 2-i)Mengaplikasi asas seni
reka dalam proses penghasilan Tajuk-pemandangan
karya. kawasan sekolah saya.
ii)Berkomunikasi melalui aktiviti
seni halus. Teknik-basah atas basah,
iii)Menjalankan aktiviti secara Basah atas kering, kecatan(
spontan. painterly) dan berus kering.
iv)Membuat perbandingan jenis-
jenis komunikasi visual

Aras 3-i)mengolah prinsip rekaan


dan memberikan penekanan
kepada-kadar banding,
hubungkait, perspektif, satah,
imbangan.

ii)menggunakan pelbagai
alat,media, teknik dalam catan,
lukisan, arca, dengan tema yang
meliputi persekitaran masyarakat
pelbagai kaum.

iii)membuat kemasan.
Bidang-Penghasilan seni Aras 1-Mengumpulkan maklumat Kertas likisan, Aktiviti-menghasilkan arca
visual. berkaitan arca. pensel,kertas dengan teknik binaan.
keras(hardboard), pisau,
Unit pembelajaran Aras 2-i)mengaplikasi asas seni gunting, gam, warna Tajuk-flora/fauna
1.2)Seni Visual-Arca. reka dalam proses penghasilan poster.
8 - 11 arca. Teknik-binaan, cantum dan
ii)Berkomunikasi melalui aktiviti tampal dengan kertas keras.
membuat arca.
iii)Menjalankan aktiviti secara
spontan dan terancang.
iv)Membandingkanbeza jenis
komunikasi visual
Aras 3-
i)Mengolah Prinsip Rekaan
dengan memberi perhatian
kepada-kadar banding,
hubungkaitan, kedudukan objek,
perspektif, satah dan imbangan.

ii) menggunakan pelbagai alat,


media dan teknik luakan dalam
arca dengan tema yang meliputi
persekitaran keluarga dan
masyarakat.

iii) Menggunakan kemahiran


computer untuk meningkatkan
daya kretiviti dalam proses
pengwujudan idea.

iv)membuat kemasan

v)menyediakan portfolio.
Ujian Bulanan I/Ujian Pertengahan Penggal Pertama
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA
Bidang-Penghasilan Seni Aras 1- Kotak, pensel, pen, cat Aktiviti-membuat reka
Visual i)Membuat kajian tentang pelbagai poster, gunting, gam. bentuk pembungkusan
Unit Pembelajaran- reka bentuk kotak kasut atau kotak biskut/kasut
1.3)Komunikasi Visual- biskut yang sedia di pasaran.
13 - 15 rekabentuk ii)Mengaplikasi asas seni reka Tajuk-Pembungkusan
Grafik(pembungkusan) dalam aktiviti. Biskut/kasut.

Aras 2- Teknik-Campuran
i)Membuat reka bentuk lakaran
awal kotak kasut atau kotak biskut
ii)Menghasilkan kerja grafik
secara manual atau menggunakan
computer dengan memberi
perhatian kepada-kadar
banding,reka letak, perspektif,
muka taip, satah dan imbangan.

Aras 3-
i)Menghasilkan kotak
pembungkusan berdasarkan tema
yang diberi dengan memenuhi
permintaan pasaran.
ii)membuat kemasan hasil kerja.
iii)membanding dan membuat
apresiasi terhadap hasil kerja.
Bidang- Aras 1. Kayu jelutung, gergaji, Aktiviti.
Penghasilan seni Visual. i)Mengumpul maklumat reka ketam kayu, pahat, Menghasilkan dan mereka
bentuk ukiran kayu dengan gerudi, pisau wali, kikir motif dan corak untuk
Unit Pembelajaran- memberi perhatian kepada fungsi, pari. membuat kraf tradisional.
1.5)Kraf tradisional-ukiran nilai budaya, kemasan dan
kayu. pemeliharaan. Tajuk.
ii)Menghasilkan motif ukiran kayu Membuat panel bermotifkan
dalam bentuk 2D. flora.
16 -18
Aras 2. Teknik.
i)Mengolah motif ukiran kayu Bunga Timbul.
yang sesuai dengan hasil kerja
dalam bentuk 2D.
ii)Menghasilkan kerja ukiran
berdasarkan satu motif bersaiz
8x10 in.
iii)Mengenali beberapa orang
tokoh kraf ukiran kayu.
Aras 3.
Merekabentuk dan menghasilkan
barangan kraf ukiran kayu dengan
menggunakan motif yang digubah.
Bidang – Aktiviti-
Sejarah dan Apresiasi Seni Membuat kajian tentang sejarah
Visual perkembangan seni halus (catan)
di Malaysia dari aspek tokoh,
Unit Pembelajaran- karya dan sumbangan.
Perkembangan Sebi Visual di
Malaysia-Seni Halus (Catan) Tajuk: Folio perkembangan seni
halus di Malaysia.

Aras 1-
Mengumpul maklumat sejarah
seni halus sebelum merdeka dari
aspek pengenalan, tokoh, karya
19 - 20
dan sumbangan.

Aras 2-
i)Membuat pernyataan berkaitan
pengaruh seni islam, barat dan
serantau.
ii)Membuat pernyataan tentang
seni visual dalam kehidupan dan
budaya.
iii)Menamakan tokoh seni visual
dan sumbangan mereka terhadap
perkembangan budaya.
iv)menjelaskan peranan seni
visual dalam kehidupan seharian.
21 - 22 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA
23 - 24 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA
Bidang- Aras 1- Krayon, kertas lukisan, Aktiviti.
Penghasilan seni visual. Mengumpulkan maklumat contoh-contoh hasil kerja Melukis objek/alam benda
berkaitan dengan unit seni, beberapa jenis dengan memberi penekanan
Unit Pembelajaran- pembelajaran. buah-buahan. kepada aspek unsure seni
1.2)Seni visual-lukisan. dan prinsip rekaan.
Aras 2-
i)Mengaplikasi asas seni reka Tajuk- Buah-buahan
dalam proses penghasilan karya
25 - 26 seni halus. Teknik-Campuran.
ii)Mengenali bebrapa orang tokoh
seni halus yang popular di
Malaysia.

Aras 3-
Mengolah prinsip rekaan dengan
memberi perhatian kepada kadar
banding, kedudukan objek, dan
imbangan.
Bidang- Aras 1- Cat poster, pensel, kertas Aktiviti.
Penghasilan seni visual. Mengumpul masklumat berkaitan lukisan, berus, palette, Melukis satu catan landskap
tema. pemadam. tempatan dengan
Unit Pembelajaran. menggunakan media car air
1.2)seni halus-catan. Aras 2- yang mengutamakan
Mengaplikasi asas seni reka dalam keadaan atmosfera alam
karya dan berkomunikasi. sekeliling.
27 - 28
Aras 3- Tajuk.
i)Mengolah prinsip rekaan dan Pemandangan waktu pagi.
memberi penekanan kepada- kadar
banding, hubungkait kedudukan
objek, perspektif, satah dan Teknik.
imbangan. Basah atas basah,
ii)Menggunakan pelbagai teknik, Basah atas kering
alat, media dan teknik dalam catan Kecatan
dengan tema yang dapat memupuk Berus kering.
semangat cinta kepada alam
sekitar.
iii)menggunakan kemahiran
computer untuk meningkatkan
daya kretiviti dalam proses
pewujudan idea.
iv)membuat kemasan.
v)menyediakan folio.
Bidang. Aras 1 Kayu, lino, kertas, roler, Aktiviti
Penghasilan seni visual. Mengumpul maklumat berkaitan warna, pisau ukir. Mencetak dengan
dengan unit pembelajaran. menggunakan kayu atau
Unit Pembelanjaran. kepingan lino.
1.2)Seni Halus-cetakan. Aras 2
Memahami asas seni reka yang Tajuk
berkaitan dengan unit Hidupan laut.
pembelajaran(unsure seni dan
29 -31
prinsip rekaan). Teknik.
Cetakan kayu/lino.
Aras 3
i)mengaplikasi asas seni reka
dalam proses penghasilan karya
seni halus.
ii)berkomunikasi melalui aktiviti
seni halus.
iii)menjalankan aktiviti secara
spontan dan terancang.
Bidang –Penghasilan seni Aras 1- Kad manila, benang kait, Aktiviti
visual. i.Mengumpul maklumat reka gam, kain kapas, jarum, Mengenalpasti motif dalam
32 -33
Unit Pembelajaran- bentuk tekad dengan memberi pemidang, coban. mereka corak dan membuat
1.5)Kraf Tradisional-Tekad perhatian kepada fungsi nilai kraf tradisional.
budaya, kemasan dan pemiliharan.
ii.Menghasilkan motif tekad dalam Tajuk-tekad bermotif flora.
bentuk 2D.
Teknik-tekad gubah.
Aras 2-
i.Mengolah motif tekad yang
sesuai dengan hasil kerja dalam
bentuk 2D.
ii.Menghasilkan kerja tekad
berdasarkan motif bersaiz 4x5inci.
iii.Mengenali beberapa orang
tokoh krag tekad.

Aras 3-
Mereka bentuk dan menghasilkan
barangan kraf tekad dengan
menggunakan motif yang
digubahkan.
UJIAN PERTENGAHAN PENGGAL KE 2
Bidang. Aras 1. Contoh-contoh poster, Aktiviti
Penghasilan seni visual. i)mengumpul gambar serta pensel, car air, cat poster, Melukis dan menghasilkan
maklumat yang berkaitan dengan gam, gunting, kertas A4, reka bentuk poster.
Unit pembelajaran. sejarah kemerdekaan tanah air. kertas warna, kertas
1.3)Komunikasi visual-reka lukisan, berus, media Tajuk-
bentuk grafik(poster) ii)membuat kajian mudah campuran, computer. Poster Hari Kemerdekaan.
berkaitan-idea, cara penyelesaian
masalah untuk membuat poster. Teknik
Campuran.
Aras 2.
i)membuat penerokaan tentang
reka letak muka taip dan imej.

ii)membuat kajian tentang


kombinasi warna yang sesuai
dengan tema.
36 - 38
iii)menghasilkan poster secara
manual atau computer dengan
memberi penekanan kepada-
reka letak, perspektif, muka taip,
imbangan, kontra, kadar banding.

Aras 3.
i)menghasilkan kerja grafik
berdasarkan tema yang diberi
dengan menyatakan semangat
patriotisme.

ii)membuat perbandingan dan


apresiasi tentang poster yang
dihasilkan.
Bidang Aktiviti Buku-buku rujukan.
Sejarah dan Apresiasi seni Membuat kajian tentang sejarah
visual perkembangan seni halus dan kraf
tradisional di Malaysia dari aspek
Unit Pembelajaran- tokoh, karya dan sumbangan.
Perkembangan seni visual di
Malaysia-seni halus( catan Tajuk: Folio perkembangan seni
dan cetakan dan kraf halus dan kraf tradisional di
tradisional. Malaysia.

Aras 1.
Mengumpul maklumat sejarah
seni halus sebelum merdeka dan
kraf tradisional dari aspek
pengenalan, tokoh, karya dan
sumbangan.
39 - 42
Aras 2
i.Membuat pernyataan berkaitan
pengaruh seni islam, barat dan
serantau.
ii.Menghurai perkembangan kraf
ukiran kayu dan tekad tradisional
dari aspek penegnalan tokoh dan
sumbangan.
iii.membuat pernyataan tentang
seni visual dalam kehidupan dan
budaya.

Aras 3.
i.Membandingbeza pengaruh seni
islam, barat dan serantau dengan
seni halus dan kraf tradisional di
Malaysia.
ii.Menyediakan portfolio.
iii.Menamakan tokoh seni visual
dan sumbangan mereka terhadap
perkembangan budaya.
iv.Menjelaskan peranan seni
visual dalam kehidupan seharian.

PEPERIKSAAN SEMESTER KE 2