Anda di halaman 1dari 32

KEMENTERIAN PENDIDIKAN

MALAYSIA

KURIKULUM BERSEPADU
SEKOLAH RENDAH

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN


KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH
TAHUN 6
2002

Pusat Perkembangan Kurikulum


PENDAHULUAN memperoleh kemahiran praktis asas dan
pengetahuan berasaskan teknologi
Kemahiran Kemahiran Hidup merupakan satu mata keusahawanan, dan aspek pengurusan diri
Hidup pelajaran bercorak amali yang diajar dalam supaya mereka dapat menjalankan kerja-
Tahap II Kurikulum Bersepadu Sekolah buat-sendiri serta cenderung berusahaniaga
Rendah. Mata pelajaran ini digubal untuk dan mereka cipta
mengembangkan keupayaan dalam bidang reka
bentuk dan teknologi serta perniagaan dan Kemahiran Kurikulum ini masih menuju ke arah
keusahawanan. Bidang ini dapat dikuasai Teknologi, memperkembangkan kebolehan murid dalam
melalui penguasaan kemahiran praktis, Kecenderungan kemahiran teknologi, kecenderungan mereka
pengetahuan serta pemupukan sikap yang Mereka Cipta, cipta dan semangat keusahawanan. Kemahiran
positif berasaskan teknologi dan Semangat asas yang sedemikian dapat digunakan
keusahawanan. Keusahawanan sepenuhnya untuk membolehkan murid
berdikari dan yakin diri serta mampu menjalani
Buku ini disediakan untuk membantu guru kehidupan secara produktif dalam dunia
merancang dan melaksanakan kegiatan teknologi dan ekonomi yang kompleks dan
tersebut melalui aktiviti dan projek yang sentiasa berubah. Murid juga digalakkan
dicadangkan. Kandungannya mendedahkan mengambil inisiatif dan merebut peluang yang
tentang kemahiran asas, pengetahuan yang ada secara bijak, kreatif dan inventif. Nilai
berkaitan serta nilai dan sikap yang perlu murni, sikap yang positif dan budaya kerja
dipupuk seperti berdikari, inovatif, kreatif, tabiat yang baik diterapkan semasa menjalankan
kerja yang baik, dan sikap yang positif. aktiviti amali agar kesepaduan dalam mata
pelajaran ini dapat diwujudkan.
MATLAMAT DALAM EDISI PENYEMAKAN
Perubahan Dari segi kandungan, beberapa tajuk Kemahiran
Matlamat Tidak Dalam edisi semakan, matlamat kurikulum Kandungan Hidup Sekolah Rendah telah disusun semula
Berubah Kemahiran Hidup Sekolah Rendah tidak untuk mengukuhkan kesinambungan dan
berubah dan kebanyakan objektif mata mengelakkan pertindihan serta mengemaskini
pelajaran dikekalkan. kandungannya. Elemen reka bentuk diberi lebih
fokus, elemen ‘Kreativiti dan Reka Cipta’
Mata pelajaran Kemahiran Hidup sekolah ditambah. Terdapat dua bidang dalam
rendah bertujuan membolehkan murid Kemahiran Hidup Sekolah Rendah iaitu bidang

1
‘Reka Bentuk dan Teknologi’ dan ‘Perniagaan 10. Mengenal pasti ciri dan jenis barang yang
dan Keusahawanan’. boleh dijual

OBJEKTIF KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH 11. Merancang jualan dan menyediakan


RENDAH TAHUN 6 barang untuk jualan
12. Menyenaraikan ciri bungkusan yang
Objektif Objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Tahun menarik
4 adalah untuk membolehkan murid:
13. Mengira harga jualan dan untung
1. Menggunakan bentuk asas untuk menjana
14. Mengamalkan peraturan dan budaya kerja
idea kreatif dalam penghasilan projek
yang baik dan selamat.
2. Menerangkan hubung kait bentuk dengan
fungsi produk
ORGANISASI KANDUNGAN
3. Membuka dan memasang produk untuk TAHUN 6
mengenal pasti fungsi komponen
Dua Bidang Mata pelajaran ini terbahagi kepada dua bidang
4. Menghasilkan sesuatu projek gabungan
iaitu :
kayu dengan bahan kitar semula bukan
1. Reka Bentuk dan Teknologi
logam
2. Perniagaan dan Keusahawanan
5. Memilih alatan, perkakas, dan bahan serta
menggunakannya dengan teknik yang Reka Bentuk Bidang Reka Bentuk dan Teknologi
betul dan Teknologi membekalkan murid Tahun Empat dengan
pengetahuan dan kemahiran teknologi untuk
6. Mengenal pasti dan membezakan di menghasilkan projek yang berlainan dengan
antara litar siri dan selari menggunakan proses reka bentuk. Untuk
7. Menghasilkan projek elektrik tujuan ini, murid didedahkan kepada
pengenalan kreativiti serta turut juga melakukan
8. Menyenggaraan alatan tangan dan kajian reka bentuk dan kefungsian produk.
perkakas selepas menggunakannya Murid juga menggunakan teknik dan proses
pembuatan yang melibatkan bahan gabungan
9. Menghasilkan tanaman hiasan

2
kayu dengan bahan kitar semula bukan logam untuk menguasai kemahiran praktis yang boleh
serta penghasilan projek elektrik. Di samping itu, digunakan dalam kehidupan hariannya.
murid juga menghasilkan tanaman hiasan dan Penguasaan kemahiran praktis ini meliputi
melakukan kerja penyenggaraan alatan yang kemahiran :
telah digunakan. Amalan untuk memastikan - membuat lakaran bentuk-bentuk asas
keselamatan diri dan orang lain semasa - mereka bentuk dan penghasilan projek
melakukan aktiviti turut diberi penekanan. - mengenal pasti dan membezakan litar
elektrik
Perniagaan dan Bidang Perniagaan dan Keusahawanan - menyenggara dan membaik pulih alatan
Keusahawanan membekalkan murid dengan pengetahuan - menghasilkan tumbuhan hiasan
mengenai amalan perniagaan dan - mengusahaniaga barang
keusahawanan. Mereka mengenal pasti
kumpulan sasaran bagi sesuatu jenis barang Murid perlu didedahkan kepada pengetahuan
dan mengumpul maklumat untuk mendapatkan yang berkualiti dengan kemahiran yang hendak
sumber bekalan. Murid juga merancang dikuasai. Guru tidak seharusnya
penyediaan jualan dengan menerapkan etika menyampaikan pengetahuan secara tersendiri
jualan semasa aktiviti jual beli. Murid turut atau terasing daripada aktiviti murid.
didedahkan cara membuat promosi jualan,
melayan pelanggan dan merekod jual beli Mata pelajaran ini juga mementingkan
dengan lebih sistematik. Amalan untuk pemupukan nilai dan sikap seperti berdikari,
memupuk nilai dan sikap seperti berdikari, yakin inovatif, kreatif, bekerja tanpa membazir, dan
diri, inisiatif dan berdaya saing turut ditekankan. berminat menjalankan kerja-buat-sendiri.
Murid didedahkan secara tidak langsung
tentang kaedah mencari dan menggunakan Kaedah Pelbagai kaedah seperti tunjuk cara, bercerita,
peluang perniagaan dengan bijaksana. Pengajaran dan kajian, simulasi, sumbang saran, main peranan,
Pembelajaran permainan, temu bual, tinjuan dan lawatan
PENEKANAN DAN KAEDAH PENGAJARAN boleh digunakan mengikut kesesuaian keadaan.
DAN PEMBELAJARAN
Pemilihan kaedah bergantung kepada beberapa
Penekanan Pembelajaran Kemahiran Hidup merupakan faktor iaitu objektif pelajaran, kemudahan, saiz
pembelajaran melalui pengalaman. Murid kelas, dan taraf kebolehan murid. Guru
melakukan sendiri secara aktif pelbagai aktiviti hendaklah mewujudkan suasana pembelajaran

3
yang terbuka supaya kaedah ini dapat 1. Membezakan bentuk-bentuk asas
digunakan dengan berkesan untuk dalam pesekitaran
menggalakan pembelajaran yang lebih
mencabar. 2. Menghubung kait bentuk asas dalam
aktiviti membina bentuk produk
Penggunaan Dalam menjalankan aktiviti atau membuat
Bahan projek, guru tidak seharusnya bergantung hanya 3. Menjana idea kreatif dan inovatif
Terbuang pada bahan yang dibeli sahaja. Bahan terbuang
dan mudah didapati di persekitaran hendaklah 4. Mentafsir lukisan kerja
dikenal pasti dan digunakan seberapa banyak
yang boleh. Antara bahan tersebut termasuklah 5. Menjana idea-idea baru untuk
rotan, buluh, kotak, botol plastik, cengkerang, menyelesaikan masalah dan
reja kayu, reja paip plastik, bahagian atau menghasilkan projek
komponen mesin yang sudah digunakan lagi
6. Membuat keputusan, memilih projek,
seperti skru, bol dan nat, alas bebola dan roda.
alatan tangan dan bahan yang
diperlukan
Penggunaan bahan ini dapat menjimatkan kos
di samping dapat menanamkan sifat jimat
7. Mengkelaskan jenis tanaman hiasan.
cermat dan inovatif kepada murid. Dengan ini
murid akan lebih sedar kepada sumber yang Kaedah Kajian Murid Kemahiran Hidup juga perlu
ada di sekeililing mereka dan berupaya Masa Depan mengembangkan daya berfikir secara kritis dan
menggunakannya untuk mendapat faedah. kreatif ke arah membentuk masa depan yang
lebih sempurna.
Kemahiran Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif
Berfikir (KBKK) harus menjadi satu landasan dalam Unsur penting Kajian Masa Depan harus
pengajaran dan pembelajaran yang mana daya diserapkan dalam pengajaran dan
imaginasi, kreativiti murid perlu dijanakan dan pembelajaran Kemahiran Hidup untuk
diperkembangkan. merangsang daya intelek dan mengupaya murid
untuk menghasilkan produk yang dapat
Contoh kemahiran berfikir yang diberi tumpuan memanfaatkan dan memberi sumbangan ke
dalam Bidang Pembelajaran "Reka Bentuk dan arah menentukan hala tuju masa depan.
Teknologi" termasuk :

4
Contohnya dalam proses mereka bentuk, murid Kerelevanan Aktiviti amali harus dihubung kait dengan amalan
mengkaji keadaan yang sedia ada, mencari dalam kehidupan dan pekerjaan agar sesuatu
alternatif, membuat pilihan dan akhirnya pengajaran dan pembelajaraan lebih bermakna,
menghasilkan produk yang berkenaan Di menyeronokkan dan berguna kepada murid.
samping itu murid juga boleh menjangka dan Teknik ini boleh menarik minat murid terhadap
meramalkan kesan atau impak produk baru sesuatu aktiviti atau tajuk.
mereka dalam senario masa depan.
Teknologi Murid perlu digalakkan menggunakan teknologi
Nilai Murni Nilai murni dan sikap positif serta budaya kerja Maklumat dan maklumat dan komunikasi (ICT) dalam
yang relevan harus merentasi aktiviti yang Komunikasi pembelajaran mereka terutamanya dalam
dikendalikan. Dengan cara ini, nilai murni dan pengumpulan, pemilihan dan pemprosesan
sikap positif seperti berusaha mencapai maklumat. Dengan ini kemahiran ICT murid
kecemerlangan, berfikiran terbuka, bersedia juga boleh diperkembangkan seperti melayari
menimbangkan pelbagai faktor dan berhati-hati laman web, menggunakan perisian, CD-ROM
menggunakan sumber dapat dipupuk supaya dan pengkalan data serta berkomunikasi
menjadi kebiasaan dalam pengendalian dan secara elektronik.
urusan hidup murid. Begitu juga dengan
kesedaran tentang kos sesuatu projek, harus PENGENDALIAN AKTIVITI DAN PENILAIAN
diberi penekanan dalam semua projek yang
dihasilkan. Pengendalian Selaras dengan penekanan mata pelajaran ini
aktiviti kepada penguasaan kemahiran, pencapaiannya
Kemahiran interpersonal seperti menghargai hendaklah dibuat melalui aktiviti. Kadang kala
pendapat dan usaha orang lain, berkomunikasi aktiviti ini dijalankan secara tersendiri. Pada
dengan baik, bersedia menerima ketika yang lain gabungan beberapa aktiviti
kritikan membina, memberi dorongan kepada dijalankan untuk menghasilkan projek.
orang lain yang menemui kegagalan, menjalin Pengendalian aktiviti dicadangkan mengikut
persahabatan, belajar secara koperatif dan peringkat berikut:
bekerja secara kumpulan dan
memupuk semangat kerjasama dengan rakan a. perancangan
sebaya perlu juga diterapkan semasa
pengajaran dan pembelajaran. - merancang aktiviti atau projek
- merancang bahan dan alatan

5
- merancang kaedah pengajaran - dapat diselesaikan dalam dua waktu
pengajaran termasuk waktu untuk murid
b. penyampaian mengemas alatan dan tempat kerja ;

- motivasi - aktiviti yang dirancangkan sebaik-


- tunjuk cara kemahiran baiknya terdiri daripada gabungan
- arahan aktiviti dengan unit lain. Contohnya unit Reka
- pelaksanaan Bentuk dan Penghasilan Projek
- penyeliaan dan bimbingan digabungkan dengan unit Baik Pulih dan
Penyenggaraan.
c. penilaian
- murid mengadakan perbincangan
- dapatan dari segi kemahiran, tentang cara menggunakan alatan dan
pengetahuan, dan nilai bahan serta langkah menjalankan kerja.
- hasil kerja
Semasa murid menjalankan kerja, guru
Aktiviti yang dicadangkan dalam buku ini hendaklah memastikan murid :
merupakan aktiviti contoh untuk membolehkan
murid menguasai kemahiran. Aktiviti boleh - sentiasa mengamalkan langkah
dibuat secara individu atau secara kumpulan. keselamatan diri dan orang lain, alatan,
Murid juga digalakkan mereka cipta projek dan bahan ;
secara individu atau secara kumpulan dengan
persetujuan guru. Dalam pemilihan aktiviti, - memilih alatan dan bahan yang sesuai
beberapa faktor harus diambil kira oleh guru dan menggunakannya dengan betul dan
seperti jumlah alatan dan bahan, masa, cermat ;
bilangan murid, dan kebolehan murid. Guru - sedar tentang kos alatan dan bahan
hendaklah memastikan bahawa : serta menggunakannya secara tidak
membazir ;
- murid yang ditempatkan dalam
kumpulan terdiri daripada murid yang - menjalankan kerja mengikut turutan
pelbagai kebolehan ; yang betul ; dan
- aktiviti yang dipilih seboleh-bolehnya - menggunakan alatan dan bahan dengan

6
- tidak membiarkannya bersepah-sepah. Ketiga-tiga cara ini boleh digunakan untuk
menilai projek atau aktiviti yang dijalankan oleh
Di akhir setiap pelajaran guru hendaklah murid sama ada melalui proses kerja atau hasil
memastikan murid ; kerja murid. Penilaian yang dijalankan
hendaklah mencakupi semua objektif
- mengemaskan alatan dan bahan yang
pengajaran dan pembelajaran. Penilaian yang
telah digunakan ;
dijalankan tidak seharusnya menekankan
- membersihkan alatan dan menentukan konsep lulus atau tidak lulus. Sebaliknya
bilangannya cukup sebelum disimpan ; penilaian itu hendaklah menekankan sama ada
dan seseorang murid telah menguasi aspek yang
dinilai itu atau belum. Penilaian juga seharusnya
- membersihkan tempat kerja dan diri. tidak menekankan perbandingan pencapaian
antara seorang murid dengan seorang murid
Penilaian Penilaian adalah sebahagian proses pengajaran yang lain.
dan pembelajaran. Pengajaran dan
pembelajaran akan lebih berkesan sekiranya Guru boleh menilai tahap penguasaan dan
penilaian dijalankan secara berterusan. pencapaian murid dari segi kemahiran,
Maklumat daripada penilaian yang berterusan perlakuan, amalan, pengetahuan, serta nilai dan
ini akan dapat membantu guru mengatasi sikap murid melalui pemerhatian aktiviti dan
kelemahan pelajar serta mengukuhkan dan projek yang dijalankan oleh mereka.
mempertingkatkan lagi proses pengajaran dan
pembelajaran melalui tindakan susulan yang Penilaian yang dijalankan oleh guru perlu
dijalankan oleh guru. Tujuan tindakan susulan dicatatkan. Guru boleh mencatat dengan cara
adalah untuk memastikan murid akan terus mencatat kenyataan, menanda pada kenyataan,
maju. dan memberi gred. Senarai semak adalah satu
contoh merekod maklumat penilaian. Penilaian
Penilaian bagi mata pelajaran ini boleh yang dijalankan hendaklah direkodkan di dalam
dijalankan melalui : buku rekod mengajar dan rekod profil.

- pemerhatian KESELAMATAN
- lisan
- penulisan Keselamatan Am Peraturan dan langkah keselamatan hendaklah

7
sentiasa diamal dan dipatuhi setiap kali Paparkan poster, ilustrasi, dan
menjalankan kerja amali. Organisasi bengkel peringatan tentang keselamatan supaya
dan pengurusan kerja yang mudah boleh dapat difahami oleh semua murid.
dilakukan secara bergilir-gilir di kalangan murid
bagi memberi mereka pengalaman tambahan 5. Pastikan penjagaan alatan, bahan,
serta menanamkan semangat bekerjasama, perkakas, dan mesin hendaklah
bertanggungjawab dan berdisilpin. dilakukan berterusan supaya
berkeadaan baik dan selamat
Semasa menjalankan kerja praktis, guru digunakan.
hendaklah memastikan tempat kerja bebas
daripada perkara yang boleh mendatangkan 6. Adakan tempat yang sesuai dan selamat
bahaya. Guru hendaklah mengambil segala untuk menyimpan alatan dan bahan
langkah keselamatan sepanjang masa yang mudah terbakar, pecah, dan
pengajaran dan pembelajaran merbahaya.

7. Labelkan semua alatan dan bahan.


Perkara yang perlu diberi perhatian ialah :
8. Pastikan projek yang dijalankan tidak
1. Tunjukkan teladan kerja yang selamat menggunakan kuasa elektrik arus ulang
kepada murid alik.
2. Pastikan peraturan keselamatan 9. Jangan menggunakan bekas bahan
dipatuhi oleh semua pihak dan tanamkan beracun, bahan kimia, dan bahan yang
rasa tanggungjawab terhadap mudah terbakar ;
keselamatan diri dan orang lain.
10. Sediakan kit pertolongan cemas serta
3. Bimbing murid mengenal pasti perkara alat memadam api;
yang boleh mendatangkan bahaya
11. Ambil tindakan keselamatan apabila
4. Pastikan keadaan tempat kerja berlaku kemalangan; dan
mempunyai cahaya yang cukup,
pengudaraan yang baik, dan lantai tidak 12. Sediakan buku log untuk mencatat
licin kemalangan yang berlaku.

8
Keselamatan Perkara berikut hendaklah diambil perhatian untuk pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah
Diri untuk menjaga keselamatan diri semasa Rendah ialah dua waktu seminggu dan minit
menjalankan kerja praktis : dalam sewaktu ialah tiga puluh minit.

1. Patuhi peraturan keselamatan sepanjang


masa.

2. Pakailah pakaian yang sesuai dan


kemas serta kasut yang bertutup.

3. Ikat rambut yang panjang dengan kemas


atau ikat hujung tudung bagi murid dan
guru perempuan.

4. Elakkan bermain atau bergurau di


tempat kerja.

5. Gunakan alatan dan bahan dengan betul


dan selamat

6. Gunakan air dan sabun untuk mencuci


tangan selepas bekerja.

PEMETAAN DAN KESINAMBUNGAN


KANDUNGAN

Pemetaan Susunan kandungan dalam Sukatan Pelajaran


Kandungan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun
Tahun Empat Empat ada ditunjukkan dalam jadual Pemetaan.
Kandungan Sukatan Pelajaran seperti berikut.
Peruntukan masa yang dinyatakan merupakan
cadangan untuk membantu guru dalam
penyediaan perancangan pengajaran. Masa

9
meningkat dari Aras 1 ke Aras 3.

FORMAT HURAIAN Cadangan Lajur ketiga, iaitu Cadangan Aktiviti


Aktiviti Pembelajaran bertujuan membantu guru
Tiga Lajur Huraian kurikulum ini diperincikan dalam tiga Pembelajaran merancang dan membekalkan pengalaman
lajur iaitu Bidang / Unit / Tajuk Pembelajaran; pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan
Hasil Pembelajaran; dan Cadangan Aktiviti bermakna kepada murid. Guru boleh
Pembelajaran. mengubahsuai cadangan ini dan mereka bentuk
aktiviti tambahan yang bersesuaian dengan
Bidang, Unit Dalam lajur pertama, bidang pembelajaran, unit kebolehan murid dan keadaan sekeliling
dan Hasil pembelajaran dan tajuk berkenaan dinyatakan. mereka.
Pembelajaran Dalam lajur dua dinyatakan mengenai hasil
Huraian untuk Tahun Empat diperincikan
pembelajaran, keluasan dan kedalaman skop
seperti berikut.
setiap unit pembelajaran dihuraikan dalam
bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur.
Hasil pembelajaran dibahagikan kepada tiga
aras. Pemeringkatan kemahiran dan
pengetahuan kepada aras tertentu bertujuan
untuk membantu guru menyampaikan
pengajaran dan pembelajaran yang lebih
berkesan dengan mengambil kira kadar
pembelajaran dan keupayaan murid.

Aras Aras 1 merupakan aras asas yang mesti


dikuasai oleh semua murid sebelum mereka
meneruskan pembelajaran ke Aras 2. Aras 2
merangkumi kandungan yang perlu dipelajari
oleh semua murid selepas mereka menguasai
kandungan Aras 1.
Aras 3 merupakan aras pengayaan untuk murid
yang berupaya melepasi pembelajaran Aras 1
dan 2. Dengan ini kekompleksian pembelajaran

10
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Enam

BIDANG / UNIT / TAJUK


HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

Bidang Pembelajaran:
1. Reka Bentuk dan Teknologi

1.2 Kreativiti dan Reka Cipta

(Cadangan peruntukan masa


ialah 6 minggu)

d. Penghasilan Projek Aras 1


Reka Cipta
x Mengenal pasti masalah Perbincangan mengenai tujuan membina projek

x Mengumpul maklumat Menjalankan pemerhatian, temubual dan


kaedah lain bagi mendapatkan maklumat
x Menyelesaikan masalah melalui
lakaran Lakaran ialah lukisan kasar tentang objek yang
dilukis
x Memilih lakaran yang paling sesuai
Lukisan projek ialah lukisan yang mempunyai
dimensi tinggi, lebar dan panjang
x Merancang dan menyediakan lukisan
projek
Pemilihan alatan dan bahan yang bersesuaian.
x Menyediakan alatan dan bahan
Penggunaan bahan kitar semula digalakkan
x Membina projek

1
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Enam

BIDANG / UNIT / TAJUK


HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

x Membuat kemasan

x Menguji kefungsian projek dan Sesi persembahan dan kritik diadakan


membuat pembaikan

e. Pendokumentasian Aras 1
(Cadangan peruntukan Mengumpul dan menyimpan maklumat dari
x Mengumpul dan merekod maklumat
ialah 1 minggu ) aspek pernyataan masalah, lakaran idea,
pemilihan lakaran, penjelasan ciptaan dan
anggaran kos

x Membuat Buku Idea Perbincangan kekuatan dan kelemahan projek

2
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Enam

BIDANG / UNIT / TAJUK


HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

1.4 Elektrik dan Elektronik

( Cadangan peruntukan masa


ialah 5 minggu )

b. Penghasilan projek Aras 1


elektronik
x Membaca dan menterjemah litar Contoh projek ialah penguji keterusan litar
projek

x Memilih alatan, bahan dan komponen

x Mengukur, memotong dan menjalur


wayar

x Memasang komponen mengikut litar


projek

x Menguji litar projek dan membuat Komponen yang digunakan ialah LED, perintang
pembaikan tetap dan bateri

Bahan digunakan ialah bongkah penyambung,


pemegang bateri dan klip buaya.

PERINGATAN :

Jangan membuat pengujian pada sumber


bekalan arus ulang alik 240V

3
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Enam

BIDANG / UNIT / TAJUK


HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

Aras 2
Menyediakan beberapa contoh pengalir dan
x Menguji beberapa bahan pengalir penebat .
dan penebat
Contoh bahan pengalir ialah aluminium, kuprum
dan air.

Contoh bahan penebat ialah kayu, plastik , kaca


dan asbestos.

Aras 3
Membuat projek menggunakan set pengelip
x Membuat projek elektrik dan
elektronik

4
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Enam

BIDANG / UNIT / TAJUK


HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

1.5 Baik pulih dan


penyenggaraan

( Cadangan peruntukan
masa ialah 5 minggu )

b. Penyenggaran dan
membaiki kerosakan
Aras 1
pada mesin mudah
x Mengenal pasti bahagian yang perlu Menyenggara dan baik pulih pam basikal dan
dibaik pulih bahagian basikal seperti loceng dan brek
basikal
x Memilih bahan dan alatan tangan
Alatan tangan yang tangan yang diperlukan
yang sesuai untuk kerja membaik
seperti playar gabung boleh laras, pemutar skru
pulih
rata, pemutar skru philips, tukul bonggol bulat
dan penggumpil tayar
x Menjalankan kerja baik pulih dan
menggantikan komponen yang rosak
Bahan yang diperlukan seperti gris, minyak
pelincir, kertas las, glu sentuh dan kain reja
x Memeriksa, menguji dan melaras
Penekanan tentang penyimpanan alatan tangan
dan bahan selepas kerja amali perlu diutamakan
Aras 2

x Memeriksa, menguji dan melaras Memilih alatan tangan dan bahan yang sesuai
rantai basikal
Meneggangkan rantai basikal secara individu
atau berkumpulan

5
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Enam

BIDANG / UNIT / TAJUK


HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
Aras 3

x Menampal tiub basikal Penampal tiub siap guna boleh digunakan

x Mengganti tiub basikal


d. Penyenggaraan dan
Aras 1
membaiki kerosakan
kecil pada perabot Contoh perabot ialah kerusi dan meja murid.
x Mengenal pasti bahagian yang rosak
Alatan tangan yang diperlukan seperti tukul
x Memilih alatan tangan dan bahan kuku kambing, gergaji, sesiku L, pita pengukur
dan kekunci Allen

x Membaiki atau mengganti bahagian Bahan yang diperlukan ialah paku, skru, glu,
yang rosak kertas las, kayu dan papan lapis

6
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Enam

BIDANG / UNIT / TAJUK


HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

1.6 Jahitan
(Cadangan peruntukan
masa ialah 2 minggu)
Aras 1
b. Penghasilan artikel
x Mengenal pasti bahan terpakai untuk Bahan terpakai yang boleh dijadikan artikel
dikitar semula jahitan ialah seperti pakaian, langsir tingkap
dan kusyen lama
x Menjahit artikel mudah daripada
Tunjuk cara menjahit artikel mudah seperti
bahan terpakai
bekas pensel, bekas duit syiling, beg serba
Aras 2 guna, pengikat rambut, cekak rambut, alas
pinggan, alas dulang dan alas gelas.
x Mengenal pasti jenis mata jahitan
hiasan dan bahan hiasan Murid menjahit artikel mudah
Mata jahitan asas yang dpelajari di Tahun 5
x Menghias artikel boleh digunakan sebagai jahitan hiasan pada
artikel

Contoh jahitan yang lain seperti jahitan silang


pangkah, insang pari dan jahitan rantai
Bahan hiasan adalah labuci, renda dan benang
sulam
Murid menghias artikel yang telah disiapkan di
aras satu

Hasil kerja dipemer dan dinilai

7
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Enam

BIDANG / UNIT / TAJUK


HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

1.9 Tanaman sayuran

(Cadangan peruntukan
masa ialah 8 minggu)
Aras 1
a. Penyedian tapak
x Menyatakan peralatan perkebunan
dan kegunaannya
Mempamerkan peralatan pekebunan yang biasa
x Mengenal pasti tapak/kawasan yang digunakan seperti; cangkul, sudip tangan dan
sesuai untuk ditanam dengan sayur- pencakar tangan
sayuran.
Di antara bahan yang boleh dijadikan
sungkupan adalah seperti:
x Membersihkan tapak
rumput kering, jerami padi, pelepah kelapa atau
penutup plastik hitam bersalut aluminium..
x Menggembur tanah
Jika sekolah tidak mempunyai kawasan/tanah
x Membina batas
yang sesuai, aktiviti menanam sayur-sayuran
boleh dilakukan di dalam bekas.
x Membubuh baja asas

x Meletakkan sungkupan

Aras 2

x Menanam sayur-sayuran secara


hidroponik

x Memilih jenis sayuran yang sesuai


ditanam secara hidroponik

8
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Enam

BIDANG / UNIT / TAJUK


HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

x Menyenarai dan memasang peralatan


sistem hidroponik

Sistem yang dipilih ialah Hidroponik Kultur Air


Takung (KAT).
medium - span, benang/kapas batu
bekas - palung/bekas palstik
x Menyemai biji benih larutan baja dan air
penutup - polistrin
x Menyediakan larutan nutrien

Aras 1 Menyediakan larutan nutrien mengikut kadar


yang disyorkan
b. Penanaman dan x Mengenal pasti jenis sayur-sayuran
penjagaan yang hendak ditanam
Murid menanam sayur-sayuran di kawasan
sekolah secara kumpulan.
x Menyemai biji benih
Jenis sayur-sayuran :
Daun, buah, ubi atau akar dan kekacang

Biji benih halus disemai dikotak atau tapak


semaian sementara biji benih besar disemai
x Menanam sayur-sayuran di batas atau terus ke batas
dalam bekas

9
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Enam

BIDANG / UNIT / TAJUK


HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

x Menyiram dengan kaedah dan kuantiti


yang sesuai

x Membuat penjarangan dan menyulam Menunjuk cara kerja penjagaan seperti


penyiraman, membuat penjarangan, merumput
x Merumput dan membaja dan membaja, kerja pengawalan perosak dan
penyakit
x Mengawal perosak dan penyakit
Kerja-kerja pengawalan perosak dan penyakit
yang menggunakan racun kimia hendaklah
Aras 2 dilakukan oleh guru

x Memilih jenis sayuran yang sesuai Nota:


ditanam dalam pasu atau bekas Sekolah yang mempunyai kawasan terhad
aktiviti menanam sayur-sayuran hendaklah
x Menyediakan campuran tanah untuk dilakukan dalam bekas seperti pasu atau
penanaman sayuran dalam pasu atau penanaman secara hidroponik
bekas
c. Pemungutan hasil x Menjaga sayuran dalam pasu/bekas Perkara yang perlu diberi perhatian dalam
penjagaan sayuran dalam pasu atau bekas
ialah ruang, cahaya, penyiraman dan
pembajaan.
Aras 1
Murid memungut hasil tanaman sayur-
x Mengenal pasti tempoh matang sayuran dan membuat kendalian lepas tuai
sayuran yang sesuai untuk dipungut seperti menggred, membersih dan
hasil membungkus/mengikat.

10
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Enam

BIDANG / UNIT / TAJUK


HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

x Mengendalikan hasil lepas tuai Nota:


Guru boleh dapatkan nasihat teknikal teknologi
menanam sayur-sayuran daripada agensi
pertanian yang berhampiran seperti MARDI
atau Jabatan Pertanian

Panduan menanam sayur-sayuran boleh juga


didapati didalam majalah atau Risalah
Bingkisan Pertanian keluaran Jabatan
Pertanian Semenanjung Malaysia.

11
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Enam

BIDANG / UNIT / TAJUK


HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

Bidang Pembelajaran
2. Perniagaan dan
Keusahawanan

2.2 Merancang dan


Menyediakan Barang
Jualan

(Cadangan Peruntukan
masa ialah 2 minggu)

a. Membuat rancangan Aras 1


jualan
x Menerangkan cara mendapat bekalan Maksud komisen:
melalui komisen Bayaran yang diterima kerana menjual atau
menguruskan penjualan barang orang lain

x Menyenaraikan barang yang sesuai Sumbangsaran menyenaraikan barang yang


dijual secara komisen sesuai dijual secara komisen

x Membuat rancangan jualan

x Membuat jadual kerja

Aras 2
Faedah menjual secara komisen:
x Menghuraikan faedah menjual barang
- Modal tidak diperlukan untuk mendapatkan
secara komisen

12
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Enam

BIDANG / UNIT / TAJUK


HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

bekalan
- Risiko rendah
- Kos promosi ditanggung oleh pembekal

b. Menyediakan barang Aras 1


jualan
x Mengenal pasti pengendalian jualan Latihan mengira peratus komisen boleh
secara komisen dijalankan

Sumbangsaran pengendalian jualan secara


komisen

13
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Enam

BIDANG / UNIT / TAJUK


HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

2.3 Mempromosi Jualan

(Cadangan peruntukan
masa ialah 2 minggu)

c. Promosi melalui Aras 1 Gunakan katalog yang sedia ada sebagai


katalog panduan murid
x Menyenarai kandungan yang perlu
dalam katalog Simulasi mempromosi barang menggunakan
katalog
x Merekabentuk dan menghasilkan
katalog mudah untuk barang yang
hendak dijual

x Mempromosi dan menjual barang


menggunakan katalog
Main Peranan :
Aras 2
Beri tumpuan kepada kecekapan bertutur dan
penyampaian maklumat oleh murid semasa
x Menilai cara mempromosi barang jualan bersemuka
menggunakan katalog
Murid menilai rakan sekelas menjalankan
promosi barang menggunakan katalog

14
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Enam

BIDANG / UNIT / TAJUK


HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

2.4 Mengurus Jualan

(Cadangan peruntukan masa


ialah I minggu)

c. Menyusun atur barang Aras 1

x Menerangkan cara yang sesuai untuk Latihan menyusun atur barang. Beri tumpuan
susun atur barang yang hendak dijual kepada kebersihan tempat, rak atau meja,
x Menyusun atur barang untuk keselamatan dan kekemasan
persediaan jualan

Aras 2

x Menilai susun atur barang yang Projek jualan sebenar


menarik dan kurang menarik

15
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Enam

BIDANG / UNIT / TAJUK


HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

2.7 Risiko Dalam Perniagaan

(Cadangan peruntukan masa


ialah 1 minggu)

a. Risiko dan cara Aras 1


mengurangkannya
x Menyatakan maksud risiko Maksud risiko ialah kemungkinan atau bahaya
kerugian dalam perniagaan

x Menyenaraikan risiko dalam Risiko dalam perniagaan:


perniagaan yang biasa dihadapi Kecurian, kebakaran, pecah amanah, bencana
semasa menjual alam, kemalangan, penipuan dan kegawatan
ekonomi

x Mengenal pasti punca risiko Punca risiko :


Kecuaian, pengurusan tidak cekap, kurang
pengawasan, sistem penyimpanan rekod yang
lemah
x Mencadangkan cara mengurangkan
risiko Cara mengurangkan risiko :
Membuat perancangan dengan teliti
Mengenal pasti beberapa pilihan penyelesaian
Mengambil insurans

Sumbangsaran cara mengurangkan risiko

16
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Enam

BIDANG / UNIT / TAJUK


HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

2.8 Sikap pengguna yang bijak

(cadangan peruntukan masa


ialah 2 minggu)

a. Mendapatkan maklumat Aras 1


barang
x Mengenal pasti ciri barang yang Keadaan fizikal barang :
masih baik Rupa, warna, bau, rasa dan tekstur

Membuat buku skrap label barang dan


menandakan maklumat penting.
Aras 2
Membuat inferens melalui pemerhatian barang
x Membanding beza barang yang yang masih baik dan barang yang rosak
masih baik dan barang yang rosak
Contoh :
b. Etika perniagaan dan Beras, susu, keropok, roti
hak pengguna Aras 1

x Menerangkan etika perniagaan Kaitkan etika perniagaan dengan aktiviti


mempromosi dan mengurus jualan dalam Tahun
4 dan Tahun 5

x Mengenal pasti hak pengguna Perbincangan hak pengguna:


Hak mendapat maklumat
Hak mendapat gantirugi
Hak untuk memilih

17
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Enam

BIDANG / UNIT / TAJUK


HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

Aras 2

x Menghuraikan tanggungjawab Perbincangan mengenai murid sebagai


pengguna pengguna yang bertanggungjawab menjaga
kemudahan sekolah dan kemudahan awam

Keratan akhbar digunakan


Sudut pengguna diwujudkan

18
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Enam

PEMETAAN
BIDANG / UNIT/ TAJUK PEMBELAJARAN
DALAM SUKATAN PELAJARAN
KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH

BIDANG/ UNIT/ TAJUK PEMBELAJARAN TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6


1. Reka Bentuk dan Teknologi 27 27 27
1.1 Keselamatan Dan Organisasi Bengkel 1
a. Peraturan keselamatan ¥
b. Organisasi bengkel ¥
1.2 Kreativiti dan Reka Cipta 8 7 7
a. Pengenalan kreativiti ¥
b. Kajian reka bentuk dan kefungsian produk ¥ ¥
c. Penyelesaian masalah ¥
d. Penghasilan projek reka cipta ¥
e. Pendokumentasian ¥ ¥ ¥
1.3 Reka Bentuk dan Penghasilan Projek 5 5
a. Mereka bentuk dan menghasilkan projek gabungan
¥
kayu dengan bahan kitar semula bukan logam
b. Mereka bentuk dan menghasilkan projek
¥
berasaskan logam dan bahan kitar semula
1.4 Elektrik dan Elektronik 4 4 5
a. Penghasilan projek elektrik ¥
b. Penghasilan projek elektronik ¥ ¥
1.5 Baik Pulih dan Penyenggaraan 1 1 5
a. Penyenggaraan alatan tangan ¥
b. Penyenggaraan bahagian bangunan ¥
c. Penyenggaraan dan membaiki
¥
kerosakan pada mesin mudah

19
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Enam

BIDANG/ UNIT/ TAJUK PEMBELAJARAN TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6


d. Penyenggaraan dan membaiki kerosakan pada
¥
perabot
1.6 Jahitan 2 2
a. Membaiki pakaian ¥
b. Penghasilan artikel ¥
1.7 Tanaman Hiasan 8
a. Pengenalan ¥
b. Pemilihan biji benih ¥
c. Penanaman ¥
d. Penjagaan ¥
1.8 Ikan Hiasan 8
a. Pengenalan ¥
b. Penyediaan bekas ¥
c. Pengurusan ¥
1.9 Tanaman Sayuran 8
a. Penyediaan tapak ¥
b. Penanaman dan penjagaan ¥
c. Pemungutan hasil ¥
2. Perniagaan dan keusahawanan 8 8 8
2.1 Barang Jualan 2
a. Kumpulan sasaran ¥
b. Jenis barang yang sesuai dijual ¥
c. Sumber bekalan ¥
2.2 Merancang dan Menyediakan Jualan 2 2 2
a. Membuat rancangan jualan ¥ ¥ ¥
b. Menyediakan barang jualan ¥ ¥ ¥
2.3 Mempromosi Jualan 1 2 2
a. Promosi melalui pembungkusan ¥
b. Promosi melalui poster ¥
c. Promosi melalui katalog ¥

12
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Enam

BIDANG/ UNIT/ TAJUK PEMBELAJARAN TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6


2.4 Mengurus Jualan 1 2 1
a. Melayan pelanggan ¥
b. Mendapatkan pesanan ¥
c. Menyusun atur barang ¥
2.5 Merekod Jualan 2
a. Merekod barang ¥
b. Merekod pendapatan dan perbelanjaan ¥
c. Mengira untung atau rugi ¥
2.6 Mengurus Perbelanjaan Diri 2
a. Merekod pendapatan dan
¥
perbelanjaan
b. Merancang perbelanjaan ¥
2.7 Risiko Dalam Perniagaan 1
a. Risiko dan cara mengurangkannya ¥
2.8 Sikap Pengguna Yang Bijak 2
a. Mendapatkan maklumat barang ¥
b. Etika perniagaan dan hak pengguna ¥
JUMLAH 35 35 35

13