Anda di halaman 1dari 81

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

Huraian Sukatan Pelajaran


FIZIK
Tingkatan Empat
Pusat Perkembangan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia
2002
© 2002 Pusat Perkembangan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia
Pesiaran Duta
50604 Kuala Lumpur

Cetakan Pertama 2002

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenar mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa
juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum dapat izin
bertulis daripada Pengarah, Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Perpustakaan Negara Malaysia. Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

Malaysia. Pusat Perkembangan Malaysia

Pusat Perkembangan Kurikulum,


Kementerian Pendidikan Malaysia.
ISBN
1.
2.
RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih
erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat
yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai
corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk
mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi
individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri
serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan
negara.
FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA

Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan,


pendidikan sains di Malaysia memupuk
budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan
kepada perkembangan individu yang kompetitif,
dinamik, tangkas dan berdaya tahan serta
dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi.
KANDUNGAN
Kata Pengantar ix
Pendahuluan 1
Matlamat dan Objektif 5
Kemahiran Saintifik 7
Kemahiran Berfikir 10
Sikap Saintifik dan Nilai Murni 19
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 21
Organisasi Kandungan 28
Bidang Pembelajaran
Penyiasatan Saintifik 41
Jirim dan Bahan 44
Koordinasi Badan 51
Keturunan dan Variasi 59
Tenaga Nuklear 65
Tenaga dan Perubahan Kimia 68
Cahaya, Warna dan Penglihatan 75
Bahan Kimia dalam Industri 83
Penyumbang 87
Kata Pengantar kandungan Fizik Tingkatan 5 dapat mewujudkan perkaitan
antara pelbagai pengetahuan dalam bidang fizik dan
Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang merangkumi ilmu fizik yang diperlukan dalam pendidikan fizik
memperincikan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk di peringkat menengah atas. Di samping itu, kandungan Fizik
memenuhi cita-cita murni dan semangat Falsafah Pendidikan Tingkatan 5 menyepadukan pemerolehan dan aplikasi
Kebangsaan, dan menyediakan murid menghadapi arus pengetahuan, penguasaan kemahiran berfikir dan saintifik,
globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Kesepaduan ini
ke-21. memberi kefahaman yang lebih bermakna dalam
pembelajaran fizik.
Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan
pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan Dalam penyediaan Huraian Sukatan Pelajaran ini, banyak
penggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakan pihak yang terlibat terutamanya guru, pensyarah maktab
kreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah aktiviti pensyarah universiti, pegawai Kementerian Pendidikan, dan
mengikut keperluan pengajaran dan pembelajaran. Huraian individu yang mewakili organisasi tertentu. Kepada semua
ini akan dapat membantu guru merancang dan melaksanakan pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran, masa,
pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaran
ini, Kementerian Pendidikan merakamkan setinggi-tinggi
Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru perlu penghargaan dan ucapan terima kasih.
memberikan penekanan pada unsur seperti kemahiran
berfikir, pembelajaran masteri, kemahiran belajar cara belajar,
kecerdasan pelbagai, pembelajaran kontekstual,
konstruktivisme, teknologi maklumat dan komunikasi,
pembelajaran akses kendiri dan kajian masa depan. Di (Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN)
samping itu, nilai murni, semangat patriotik dan Pengarah
kewarganegaraan tetap diutamakan. Semua unsur ini dapat Pusat Perkembangan Kurikulum
mewujudkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan Kementerian Pendidikan Malaysia
untuk melahirkan murid yang dapat mengaplikasikan
kemahiran dan pengetahuan dalam kehidupan harian dan
dunia pekerjaan.

Kandungan mata pelajaran Fizik Tingkatan 5 diolah dalam


empat tajuk iaitu Gelombang, Elektrik dan Keelektromagnetan,
Elektronik dan Keradioaktifan. Tajuk ini seterusnya
dikembangkan kepada bidang pembelajaran. Organisasi
PENDAHULUAN mempamerkan ciri-ciri seperti bersemangat ingin tahu dan
ingin mencuba, celik sains, bersifat terbuka, membuat
Hasrat Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk keputusan berdasarkan fakta yang nyata, menghargai
pendidikan memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh sumbangan sains dan teknologi, menghargai keseimbangan
di Malaysia
dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang alam, mempunyai iltizam dan kesanggupan untuk
seimbang, harmonis dan bermoral tinggi. Hasrat ini termaktub menyumbang terhadap kemajuan sains dan teknologi.
dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Dalam
merealisasikan pembinaan insan seperti yang dihasratkan itu, Sains adalah satu bidang yang merangkumi Sains
pendidikan sains dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah pengetahuan, kemahiran, sikap saintifik dan nilai murni. sebagai
bidang ilmu
Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Integrasi antara tiga elemen ini amat penting untuk menjamin
pengetahuan
Menengah (KBSM) diwacanakan agar berupaya membentuk mutu pendidikan sains. Sebagai satu bidang ilmu
rakyat Malaysia yang seimbang daripada segi jasmani, emosi, pengetahuan, sains membekalkan satu rangka konsep yang
rohani dan intelek. membolehkan murid memahami alam sekeliling mereka. Ilmu
pengetahuan sains ini menjadi lebih bermakna kepada murid
Masyarakat Sebagai sebuah negara yang sedang melangkah apabila mereka dibimbing untuk menghubungkaitkan fakta
berilmu ke arah status negara maju, Malaysia perlu mewujudkan dengan konsep, membuat pengitlakan, mengaitkan
saintifik dan
masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu, yakni pembelajaran baru dengan ilmu yang sedia ada serta
progresif
masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi, mengaplikasikan ilmu ini dalam kehidupan harian.
memandang jauh ke hadapan, inovatif serta menjadi
penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa Sains juga merupakan satu proses yang Sains
depan. Di samping itu, masyarakat ini juga berkebolehan mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. sebagai
untuk mengurus alam dan sumbernya secara optimum dan Justeru, ia memperkembangkan kemahiran untuk menyiasat proses
inkuiri
bertanggungjawab. Bagi mencapai hasrat ini, kita perlu alam sekitar yang melibatkan kemahiran berfikir dan strategi
membentuk warganegara kritis, kreatif dan berketerampilan berfikir serta kemahiran saintifik. Ilmu pengetahuan diperoleh
yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. sebagai hasil penyiasatan. Inkuiri secara saintifik juga
Warganegara yang berbudaya sains dan teknologi memerlukan dan membolehkan murid memperkembangkan
sikap yang positif. Pembelajaran sains menggalakkan sikap
saintifik dan nilai murni termasuk semangat ingin tahu, menceburi kerjaya bidang sains dan teknologi yang khusus
berfikiran terbuka, tabah, prihatin terhadap hidupan dan dan profesional. Golongan murid ini akan menjadi sumber
menghargai alam sekitar. tenaga manusia dalam bidang sains dan teknologi yang
memainkan peranan penting dalam pembangunan negara.
Kurikulum Kurikulum Sains KBSR dan KBSM digubal untuk murid
sains dari dari sekolah rendah hingga ke sekolah menengah. Kurikulum Fizik adalah bidang ilmu yang mengkaji tentang jirim Fizik dan
sekolah
rendah ke ini digubal berdasarkan penguasaan kemahiran dan dan tenaga serta hubungkait antara keduanya. Sebagai satu kepentingannya
sekolah penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Fokusnya adalah disiplin ilmu yang dinamik, ilmu fizik sentiasa bercambah dan
menengah
pada pembelajaran sains yang berfikrah dan berkembang dengan begitu pesat sekali. Aplikasi konsep dan
mengoptimumkan hasil pembelajaran. Kurikulum sains terdiri prinsip fizik dalam pelbagai aktiviti kehidupan seperti teknologi
daripada dua mata pelajaran teras dan empat mata pelajaran pengangkutan, komunikasi, penjanaan tenaga, pengembaraan
elektif. Mata-mata pelajaran teras adalah Sains untuk sekolah dan penerokaan angakasa lepas, telah banyak menyumbang
rendah, dan Sains untuk sekolah menengah. Mata-mata ke arah kemajuan dankesejahteraan hidup kita khususnya
pelajaran elektif ditawarkan di sekolah menengah atas. Mata- dalam zaman sains dan teknologi ini.
mata pelajaran ini adalah Biologi, Fizik, Kimia dan Sains
Tambahan. Mata pelajaran Fizik merupakan satu program yang Fokus mata
dilaksanakan dalam tempoh dua tahun untuk murid tingkatan pelajaran
Tujuan Mata pelajaran Sains untuk sekolah rendah dan Sains empat dan lima. Ia dirancang untuk membolehkan murid Fizik
mata-ata untuk sekolah menengah rendah direka bentuk untuk memberi memahami konsep dan prinsip fizik dengan lebih mendalam
pelajaran
sains di pengetahuan asas sains kepada murid, menyediakan murid serta aplikasinya dalam kehidupan harian. Mata pelajaran ini
sekolah supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat menyediakan murid dengan asas pendidikan fizik untuk
rendah dan menengah atas. Sains untuk sekolah menengah atas pula di melanjutkan pelajaran dalam bidang fizik dan bidang yang
sekolah
menengah samping menghasilkan murid yang celik sains, inovatif, juga berkaitan dengan fizik di peringkat yang lebih tinggi. Di
menyediakan murid untuk menceburi bidang sains dan samping itu murid mendapat persediaan untuk membolehkan
teknologi yang lebih umum. Manakala mata-mata pelajaran mereka menceburkan diri dalam berbagai bidang kerjaya yang
sains elektif bertujuan untuk menyediakan murid yang berorientasikan sains dan teknologi.
cenderung, berminat dan berupaya dalam bidang sains untuk
Kandungan Kurikulum diperjelaskan dalam dua dokumen iaitu Sukatan
dokumen
kurikulum Pelajaran(SP) dan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) untuk
setiap mata pelajaran. SP menggariskan penekanan

matlamat, objektif dan kandungan kurikulum secara umum.

HSP memperincikan kehendak kurikulum mengikut Tingkatan.

HSP mengandungi maklumat tentang matlamat dan objektif

kurikulum, penerangan ringkas tentang kemahiran berfikir dan

strategi berfikir, kemahiran saintifik, sikap saintifik dan nilai

murni, strategi pengajaran dan pembelajaran, dan isi

kandungan. Isi kandungan memberi spesifikasi tentang

kurikulum melalui Hasil Pembelajaran yang dihasratkan dan

Cadangan Aktiviti Pembelajaran. Di samping itu bahan

sokongan kurikulum yang bertujuan untuk membantu guru

melaksanakan kurikulum dengan berkesan juga disediakan.


MATLAMAT
4. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis

Kurikulum Fizik bertujuan untuk melahirkan murid yang dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam

mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang fizik penyelesaian masalah, membuat keputusan dan

dan mampu mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran ini mengkonsepsikan.

berlandaskan sikap saintifik dan nilai murni untuk membuat


keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan 5. Menilai maklumat berkenaan sains dan teknologi dengan

harian. Justeru, murid mempunyai landasan fizik untuk bijak dan berkesan.

melanjutkan pelajaran di samping mengamalkan budaya


sains dan teknologi ke arah pembentukan masyarakat bersifat 6. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni

prihatin, dinamik, progresif, bertanggungjawab terhadap alam


sekeliling serta mengagumi penciptaan alam. 7. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi dan
bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan
sains dan teknologi.
OBJEKTIF
8. Mampu menceburi diri dalam kerjaya dalam bidang sains
Kurikulum Fizik adalah untuk membolehkan murid:
dan teknologi yang lebih khusus dan profesional.
9. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap
1. Memperoleh pengetahuan tentang konsep, prinsip, hukum
pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat.
dan teori fizik serta menggunakannya untuk memahami
fenomena alam.
2. Memperoleh kefahaman tentang aplikasi prinsip fizik 10. Menyedari bahawa penemuan melalui penyelidikan sains

dalam bidang teknologi dan kehidupan harian. adalah usaha manusia berasaskan kemampuan akal untuk
memahami fenomena alam ke arah mencapai
3. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir.
kesejahteraan hidup manusia sejagat.
KEMAHIRAN SAINTIFIK Memerhati Menggunakan deria
penglihatan, pendengaran,
sentuhan, rasa atau bau
Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian untuk mengumpulkan
masalah. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah, maklumat tentang objek dan
kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. fenomena.
Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk
menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik. Mengelaskan Mengasingkan dan
Kaedah seperti eksperimen, penyelidikan, projek merupakan mengumpulkan objek atau
aktiviti yang menggunakan kemahiran saintifik. Kemahiran fenomena kepada kumpulan
saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan masing-masing berdasarkan
kemahiran manipulatif. kriteria tertentu seperti ciri
atau sifat. Pengumpulan ini
adalah berdasarkan ciri atau
Kemahiran Proses Sains
sifat sepunya.

Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan


Mengukur dan menggunakan Membuat pemerhatian secara
murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara
nombor kuantitatif dengan
bersistem. Kemahiran proses sains terdiri daripada kemahiran
menggunakan nombor dan
yang mudah kepada yang kompleks. alat berunit piawai atau alat
yang diseragamkan sebagai
Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi unit rujukan. Pengukuran
seperti yang berikut: menjadikan pemerhatian lebih
jitu.
Membuat inferens Membuat kesimpulan awal
yang munasabah, yang Mendefinisikan secara Memberi tafsiran tentang
mungkin benar atau tidak operasi sesuatu konsep dengan
benar, untuk menerangkan menyatakan perkara yang
sesuatu peristiwa atau dilakukan dan diperhatikan.
pemerhatian.
Mengawal pemboleh ubah Mengenal pasti pemboleh
Meramalkan Membuat jangkaan tentang ubah dimanipilasikan,
sesuatu peristiwa atau pemboleh ubah bergerak
pemerhatian. balas dan pemboleh ubah
Berkomunikasi Menerima,memilih, menyusun yang malarkan. Dalam
dan mempersembahkan sesuatu penyiasatan satu
maklumat atau idea dalam pemboleh ubah
pelbagai bentuk seperti dimanipulasikan untuk
tulisan, lisan, jadual, graf, memerhatikan hubungannya
rajah atau model. dengan pemboleh ubah yang
bergerak balas. Pada masa
Menggunakan perhubungan Memerihalkan perubahan yang sama pemboleh ubah
ruang dan masa parameter seperti lokasi, arah yang lain dimalarkan.
bentuk, saiz, isipadu, berat
dan jisim sesuatu objek Membuat hipotesis Membuat sesuatu pernyataan
dengan masa. umum tentang hubungan
antara pemboleh ubah yang
Menratfsir data Memberi penerangan yang difikirkan benar bagi
rasional tentang objek, menerangkan sesuatu
peristiwa atau pola daripada perkara atau peristiwa.
data yang dikumpulkan. Pernyataan ini boleh diuji
untuk membuktikan
kesahihannya.

Mengeksperimen Merancang dan menjalankan


aktiviti untuk menguji sesuatu
hipotesis, mengumpulkan
data, mentafsirkan data
sehingga mendapat rumusan
daripada aktiviti itu.

Kemahiran Manipulatif

Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor


dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid
melakukan perkara yang berikut:

x ·Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan


sains dengan betul.
x Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan
selamat.
x Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.
x Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat.
x Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan
tepat.
KEMAHIRAN BERFIKIR daya imaginasi tinggi, berupaya menjanakan idea
yang inovatif dan asli, serta boleh mengubah suai idea
Berfikir merupakan satu proses mental yang dan produk yang sedia ada. Strategi berfikir
memerlukan individu menggabungjalinkan merupakan proses berfikir yang lebih tinggi
pengetahuan, kemahiran dan sikap yang ada pada peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan
dirinya bagi membolehkannya memahami dan setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran
mencorakkan alam sekelilingnya. Salah satu objektif berfikir kritis dan kreatif. Strategi berfikir merupakan
sistem pendidikan negara adalah mempertingkatkan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses
daya berfikir di kalangan murid. Objektif ini boleh berfikir.
dicapai melalui kurikulum yang menekankan
pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah boleh Kemahiran Berfikir Kritis
dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses
Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir
pengajaran dan pembelajaran. Dalam proses ini
kritis adalah seperti yang berikut :
aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang
dirancangkan dapat mencungkil minda murid dan Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri,
mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat sifat, kualiti dan unsur sesuatu
konsep atau objek.
mengkonsepsikan, menyelesaikan masalah dan
membuat keputusan. Pengajaran dan pembelajaran Membandingkan dan Mencari persamaan dan perbezaan
yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi membezakan berdasarkan kriteria seperti ciri,
berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. sifat, kualiti dan unsur sesuatu
objek atau peristiwa.

Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada Mengumpulkan dan Mengasingkan dan mengumpulkan
pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Seseorang yang mengelaskan objek atau fenomena kepada
kumpulan masing-masing
berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu
berdasarkan kriteria tertentu seperti
idea dengan sistematik sebelum menerimanya. ciri atau sifat. Pengumpulan ini
Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai adalah berdasarkan ciri atau sifat
sepunya.

Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat


mengikut tertib berdasarkan kualiti
atau kuantiti ciri atau sifatnya
seperti saiz, masa, bentuk atau
bilangan.

Menyusun mengikut Menyusun objek atau maklumat


keutamaan mengikut tertib berdasarkan
kepentingan atau kesegeraan.

Menganalisis Mengolah maklumat dengan


menghuraikan kepada bahagian
yang lebih kecil bagi memahami
sesuatu konsep atau peristiwa
serta mencari makna yang tersirat.

Mengesan Mengesan pandangan atau


kecondongan pendapat yang berpihak kepada
atau menentang sesuatu.

Menilai Membuat pertimbangan tentang


sesuatu perkara dari segi kebaikan
dan keburukan, berdasarkan bukti
atau dalil yang sah.

Membuat kesimpulan Membuat pernyataan tentang hasil


sesuatu kajian yang berdasarkan
kepada sesuatu hipotesis atau
mengukuhkan sesuatu perkara
berdasarkan penyiasatan.
Kemahiran Berfikir Kreatif mental membayangkan sesuatu idea,
konsep, keadaan atau gagasan
dalam minda atau fikiran.
Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif
adalah seperti yang berikut: Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang
berasingan untuk menghasilkan
Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan satu gambaran menyeluruh dalam
dengan sesuatu perkara. bentuk seperti pernyataan, lukisan,
dan artifak.
Menghubungkaitkan Membuat kesimpulan dalam
sesuatu keadaan atau peristiwa Membuat hipotesis Membuat sesuatu pernyataan
untuk mencari sesuatu struktur umum tentang hubungan antara
atau corak perhubungan. pemboleh ubah yang difikirkan
benar bagi menerangkan sesuatu
Membuat inferens Membuat kesimpulan awal yang perkara atau peristiwa. Pernyataan
munasabah, yang mungkin benar ini boleh dijuji untuk membuktikan
atau tidak benar untuk kesahihannya.
menerangkan sesuatu peristiwa
atau pemerhatian. Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang
sesuatu konsep yang kompleks
Meramalkan Membuat jangkaan tentang atau mujarab secara mengaitkan
sesuatu peristiwa berdasarkan konsep itu dengan konsep yang
pemerhatian dan pengalaman yang mudah atau maujud yang
atau data yang boleh dipercayai. mempunyai ciri yang serupa.

Mengitlakkan Membuat pertanyaan umum Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru
terhadap sesuatu perkara untuk atau melakukan pengubahsuaian
keseluruhan kumpulan kepada sesuatu yang sedia ada
berdasarkan permerhatian ke atas untuk mengatasi masalah secara
sampel atatu beberapa maklumat terancang.
daripada kumpulan itu.
Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif tersebut digunakan dalam
Membuat gambaran Membuat tanggapan atau strategi berfikir.
Strategi Berfikir gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi
berfikir.
Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti
yang berikut: Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir
(KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh
Menkosepsikan Membuat pengitlakan ke arah
membina pengertian, konsep atau dikembangkan melalui peringkat berikut:
model berdasarkan ciri spesifik 1. KBSB diperkenalkan.
sepunya yang saling berhubung 2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru.
kait.
3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru.
Membuat keputusan Memilih satu alternatif 4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan
penyelesaian yang terbaik daripada diperkembangkan dengan bimbingan guru.
beberapa alternatif berdasarkan 5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang
kriteria tertentu bagi mrncapai
lain untuk mencapai tugasan berfikir.
matlamat yang ditetapkan.

Menyelesaikan Mencari penyelesaian yang tepat Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB
masalah secara terancang terhadap situasi dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan
yang tidak pasti atau mencabar
Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan
ataupun kesulitan yang tidak
dijangkakan. Pembelajaran Sains.

Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir


yang tersebut, kemahiran menaakul merupakan satu lagi
kemahiran yang diutamakan. Kemahiran menaakul ialah
kemahiran yang digunakan dalam membuat pertimbangan
secara logik, rasional, adil dan saksama. Penguasaan
kemahiran berfikir kritis, kreatif dan strategi berfikir menjadi
lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat
penaakulan secara induktif dan deduktif. Rajah 1 memberi
Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains Perkaitan antara Kemahiran Berfikir dan
Kemahiran Berfikir Kemahiran Proses Sains

Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan


Kritis untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau
Kritis
membuat keputusan secara bersistem. Ia merupakan satu
x Mencirikan x Menjanakan idea proses mental yang menggalakkan pemikiran secara kritis,
x Membandingkan x Menghubungkaitk kreatif, analitis dan sistematik. Penguasaan kemahiran proses
& membezakan an
x Mengumpulkan & x Membuat inferens sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai
mengelaskan x Meramalkan menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan.
x Membuat urutan x Membuat
x Menyusun hipotesis Untuk menguasai kemahiran proses sains, seseorang
mengikut Menaakul x Mensintesiskan
keutamaan perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan.
x Mengitlakkan
x Menganalisis x Membuat Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap
x Mengesan gambaran mental kemahiran proses sains adalah seperti yang berikut:
Kecondongan x Menganalogikan
x Menilai x Mereka cipta Kemahiran Berfikir
Kemahiran Proses
x Membuat Sains
Kesimpulan Memerhatikan Mencirikan
Membandingkan dan membezakan
Menghubungkaitkan

Mengelaskan Mencirikan
Strategi Berfikir Membandingkan dan membezakan
Mengumpulkan dan mengelaskan
x Mengkonsepsikan
x Menyelesaikan masalah
x Membuat keputusan
Kemahiran Proses Kemahiran Berfikir Menganalisis
Sains
Mengukur dan Menghubungkaitkan Mengawal pemboleh Mencirikan
menggunakan Membandingkan dan membezakan ubah Membandingkan dan membezakan
nombor
Menghubungkaitkan
Membuat inferens Menghubungkaitkan
Menganalisis
Membandingkan dan membezakan
Menganalisis
Membuat hipotesis Mencirikan
Membuat inferens
Menghubungkaitkan
Meramalkan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan
Membuat gambaran mental Menjanakan idea
Membuat hipotesis
Menggunakan Membuat urutan Meramalkan
perhubungan ruang Menyusun mengikut keutamaan Mensintesiskan
dan masa
Mengeksperimen Semua kemahiran berfikir
Mentafsirkan data Membandingkan dan membezakan Semua kemahiran berfikir
Berkomunikasi
Menganalisis
Mengesan kecondongan
Membuat kesimpulan
Mengitlakkan
Menilai

Mendefinisi secara Menghubungkaitkan


operasi Menganalogikan
Membuat gambaran mental
Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan aktiviti membandingkan dan membezakan. Penguasaan
Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik kemahiran membandingkan dan membezakan adalah sama
penting dengan pengetahuan jarak dan sesaran.
Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang
berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam Contoh (i):
kurikulum ini, hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis
Hasil Pembelajaran: Mengkonsepsikan teori kinetik jirim
secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan
Kemahiran Berfikir: Mengkonsepsikan
penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran
saintifik. Dalam pengajaran dan pembelajaran, guru perlu
Penerangan:
menitikberatkan penguasaan kemahiran bersama dengan
pemerolehan pengetahuan, di samping penerapan nilai murni
Sebelum hasil pembelajaran ini, murid telah mempelajari
dan sikap saintifik.
tentang unit binaan asas jirim, pergerakan zarah dan daya
Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran
antara zarah.
yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang
berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik serta
Untuk mencapai hasil pembelajaran yang dihasratkan
penerangannya.
ini, murid menghubungkaitkan antara beberapa konsep
Contoh (i): berkaitan dengan jirim, pergerakan zarah dan daya antara
zarah dan membina pemahaman mereka terhadap teori
Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan kinetik jirim. Peluang perlu diberi kepada murid untuk
antara jarak dan sesaran. membina pemahaman sendiri melalui pelbagai aktiviti dan
Kemahiran Berfikir: Membandingkan dan membezakan bukan secara menghafal pengertian yang diberi dalam buku
teks atau oleh guru sahaja.
Penerangan:

Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut,


pengetahuan tentang jarak dan sesaran dipelajari melalui
SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI x Bekerjasama.
x Adil dan saksama.
Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan x Berani mencuba.
nilai positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang x Berfikir secara rasional.
dipupuk dalam pembelajaran sains di sekolah meliputi sikap x Yakin dan berdikari.
saintifik dan nilai murni seperti yang berikut:
Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum
berlaku mengikut peringkat berikut iaitu menyedari dan
x Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.
memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai
x Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data.
murni, memberi perhatian serta respons, menghayati,
x Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi
mengamalkan, dan seterusnya menjadikan sikap saintifik dan
sesuatu perkara.
nilai murni sebagai budaya kehidupan. Peringkat ini perlu
x Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan
diambil kira semasa merancang aktiviti pengajaran dan
serta terhadap alam sekitar.
pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai
x Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara
murni berlaku secara berkesan.
untuk memahami alam.
x Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih Dalam kurikulum ini, hasil pembelajaran untuk domain
dan sihat. afektif dieksplisitkan di akhir setiap bidang pembelajaran.
x Menghargai keseimbangan alam semula jadi. Walau bagaimanapun, dalam pengajaran dan pembelajaran,
penerapan sikap saintifik dan nilai murni harus berlaku secara
x Berhemah tinggi dan hormat-menghormati.
berterusan. Contohnya semasa pelajaran yang melibatkan
x Menghargai sumbangan sains dan teknologi. kerja amali, guru perlu sentiasa mengingatkan murid tentang
x Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. kepentingan menjalankan eksperimen secara teliti, cermat,
x Berfikiran kritikal dan analitis. bekerjasama, jujur dan tabah.
x Luwes dan berfikiran terbuka.
Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk
x Baik hati dan penyayang.
mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni
x Bersifat objektif.
semasa pelajaran sains. Adalah digalakkan guru meneliti
x Sistematik.
semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang
pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran Penerapan Unsur Patriotisme
tentang penerapan sikap saintifik dan nilai murni sebelum
memulakan pelajaran untuk sesuatu bidang pembelajaran. Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur
Berikut diberi contoh objektif pembelajaran yang berkaitan patriotisme dan nilai kewarganegaraan di kalangan murid bagi
dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan
negara. Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi,
Contoh (i): kekayaan dan kepelbagaian hidupan serta perkembangan
sains dan teknologi di negara kita, semangat mencintai negara
Hasil Pembelajaran: Mensyukuri peranan daya dapat dikukuhkan.
dan tenaga dalam kehidupan
manusia.
Mensyukuri kurniaan Tuhan.
Sikap saintifik dan nilai murni:

Contoh (i):

Hasil Pembelajaran: Mengamalkan penyiasatan


dan penyelesaian masalah
secara sistematik.
Sistematik
Sikap saintifik dan nilai murni:
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains
Pendekatan Inkuiri Penemuan
Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains
mengutamakan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran Pendekatan inkuiri penemuan merupakan pendekatan yang
berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri
kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat secara am bermaksud mencari maklumat, menyoal dan
mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling.
optimum. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaran
berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama
kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Murid perlu sedar dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Murid melalui aktiviti
secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan
digunakan dalam pembelajaran. Soalan atau masalah yang mencapai kesimpulan sendiri. Guru kemudian membimbing
beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri
menyelesaikan masalah menggunakan daya kreatif dan kritis penemuan tersebut. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik
mereka. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan dikembangkan semasa proses inkuiri penemuan ini. Namun
pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan demikian, perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri penemuan
pengetahuan, penguasaan kemahiran dan penerapan nilai tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan
murni dan sikap saintifik. pembelajaran. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai
didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri
Pembelajaran berfikrah boleh berlaku melalui penemuan terbimbing.
pendekatan seperti inkuiri, konstruktivisme, sains, teknologi
dan masyarakat, pembelajaran kontekstual dan pembelajaran
masteri.
Konstruktivisme dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi sains dan
Konstruktivisme ialah satu fahaman yang mencadangkan teknologi serta implikasi kepada masyarakat.
bahawa murid belajar sesuatu dengan cara membina sendiri
pemahaman yang bermakna terhadap alam sekeliling mereka. Pembelajaran Kontekstual
Antara unsur penting dalam konstruktivisme adalah seperti
yang berikut: Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan
x Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid. dengan kehidupan harian murid. Pendekatan kontekstual
x Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti
x Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea dalam pendekatan inkuiri 1penemuan. Dalam pembelajaran
asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea kontekstual, kaitan di antara bahan yang diajar dengan
mereka. kehidupan harian dieksplisitkan. Dalam konteks ini, murid
x Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan tidak belajar secara teori sahaja tetapi dapat menghayati
pengalaman serta membuat refleksi. kerelevanan pembelajaran sains dengan kehidupan mereka.

Pendekatan Sains, Teknologi dan Masyarakat Pembelajaran Masteri

Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat Pembelajaran Masteri merupakan satu pendekatan yang
menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran
harian mereka. Pembelajaran bermakna berlaku dalam yang ditetapkan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip
pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang.
Sains, Teknologi dan Masyarakat (STM). Tema dan objektif Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut
pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kadarnya, tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan
kurikulum ini. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran.
sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan
isu sains dan teknologi dalam masyarakat. Pengetahuan sains
Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Eksperimen

Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh E ksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam
dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pelajaran sains. Murid menguji hipotesis secara penyiasatan
pembelajaran seperti eksperimen, perbincangan, simulasi,
projek, lawatan dan kajian masa depan. Dalam kurikulum ini, untuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. Kaedah
cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk saintifik digunakan semasa eksperimen. Menjalankan
mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir, kemahiran
secara eksplisit dalam bentuk cadangan aktiviti pembelajaran. proses dan kemahiran manipulatif.
Walau bagaimanapun guru boleh mengubahsuaikan
cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu.
Secara kebiasaan, langkah yang diikuti semasa
menjalankan eksperimen adalah seperti yang berikut:
Penentuan kaedah pengajaran dan
x Mengenal pasti masalah
pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum,
x Membuat hipotesis
kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta
x Merancang eksperimen
sumber dan prasarana yang ada. Di samping berperanan
- mengawal pemboleh ubah
sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang
- menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan
pengajarannya, guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam
- menentukan langkah menjalankan eksperimen,
pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu prihatin terhadap
kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data
kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Kaedah
x Melakukan eksperimen
dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang
x Mengumpulkan data
berbeza kecerdasan . Contoh kecerdasan ini adalah visual
x Menganalisis data
dan ruang, verbal linguistik, muzik dan irama, logikal
x Mentafsirkan data
matematik, kinestetik, perhubungan antara individu,
x Membuat kesimpulan
perhubungan dengan diri sendiri, perhubungan antara insan
x Membuat pelaporan
dengan Penciptanya, pemahaman tentang alam sekitar.

Berikut diberikan penerangan ringkas tentang kaedah


ini.
Dalam kurikulum ini, adalah dicadangkan selain daripada Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi.
eksperimen yang di bimbing oleh guru, murid diberi peluang Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun
mereka bentuk eksperimen, iaitu mereka sendiri yang untuk memahami proses membuat keputusan. Model boleh
merangka cara eksperimen yang berkenaan boleh dijalankan, digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar.
data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data Murid dapat membayangkan situasi tersebut dan seterusnya
serta bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka. memahami konsep dan prinsip yang dipelajari.
Aktiviti ini boleh dijalankan secara bersendirian atau secara
kumpulan kecil. Projek

Perbincangan Projek adalah aktiviti yang dijalankan oleh individu atau se


kumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu dan
Perbincangan adalah aktiviti di mana murid menyoal dan mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu
mengemukakan pendapat berlandaskan dalil atau alasan yang pembelajaran yang formal. Murid dikehendaki mengenal pasti
sahih. Semasa perbincangan, murid perlu mempunyai fikiran kaedah untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan dan
terbuka untuk menerima pendapat orang lain. Perbincangan seterusnya merancang keseluruhan projek. Hasil projek
perlu dijalankan semasa dan selepas menjalankan dalam bentuk laporan, artifak atau lain-lain perlu
eksperimen, projek, aktiviti mengumpulkan dan mentafsirkan dibentangkan kepada guru dan murid lain.
data, simulasi, penggunaan sumber luar bilik darjah,
penyelesaian masalah dan lain-lain. Penggunaan Sumber Luar Bilik Darjah

Simulasi Pembelajaran sains melalui lawatan ke tempat seperti zoo,


muzium, pusat sains, institut penyelidikan, paya bakau dan
Simulasi adalah aktiviti yang dijalankan menyerupai yang kilang boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan,
sebenarnya. Simulasi boleh dilaksanakan melalui main menyeronokkan dan bermakna. Untuk mengoptimumkan
peranan, permainan dan penggunaan model. Dalam main pembelajaran melalui lawatan, ia mesti dirancang secara rapi
peranan, murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan di mana murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan
berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. tugasan semasa lawatan. Perbincangan selepas lawatan perlu
diadakan. Kajian lapangan yang sering dijalankan dalam tajuk x Nilaikan penyelesaian
ekologi merupakan satu daripada contoh kaedah ini.
Penggunaan Teknologi dalam Pengajaran
Kajian Masa Depan dan Pembelajaran Sains

Murid menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk Kemahiran memilih, mengumpul, mentafsir dan menilai data
meninjau perubahan keadaan daripada masa lalu ke masa merupakan kemahiran yang dihasratkan dalam kurikulum
sekarang dan meramalkan keadaan pada masa depan. sains ini. Data yang telah ditafsir dan diproses akan menjadi
Pedagogi ini berpusatkan murid dan menggabungjalinkan maklumat. Data tidak semestinya wujud dalam bentuk
pelbagai bidang seperti pendidikan moral dan pendidikan alam maklumat berangka. Proses pengumpulan data dan data yang
sekitar. Nilai murni seperti bertanggungjawab dan diperoleh masing-masing akan membawa murid ke arah
bekerjasama dipupuk melalui kaedah ini. pencapaian hasil pembelajaran. Murid boleh mengumpul data
daripada bahan cetak, bahan elektronik, pakar rujuk atau
Penyelesaian Masalah sumber lain. Dalam konteks ini, teknologi maklumat
memainkan peranan yang penting sebagai sumber data.
Penyelesaian masalah adalah satu kaedah yang melibatkan Contoh teknologi maklumat dan komunikasi ialah televisyen,
murid secara aktif untuk membuat keputusan atau untuk radio, video, perisian komputer, perisian kursus, Internet dan
mencapai sasaran tertentu. Semasa penyelesaian masalah, kemudahan telesidang.
aktiviti seperti simulasi, perbincangan dan eksperimen boleh
dijalankan. Secara umum penyelesaian masalah melibatkan Simulasi dan animasi berkomputer merupakan satu
langkah seperti yang berikut: lagi kaedah untuk mengajar konsep sains yang mujarad dan
sukar. Simulasi dan animasi berkomputer boleh
x Kenal pasti dan faham masalah dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui
x Jelaskan masalah pembelajaran melalui laman web. Dalam konteks ini, teknologi
maklumat berpotensi menjadikan pembelajaran lebih
x Cari alternatif penyelesaian masalah
menyeronokkan dan berkesan. Selain daripada ini, teknologi
x Lakukan operasi penyelesaian
maklumat seperti komputer juga digunakan sebagai peralatan 1. Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan
pemprosesan perkataan dan persembahan. Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Penggunaan teknologi lain seperti penggunaan antara Sains
muka berkomputer amat membantu dalam meningkatkan 2. Buku Panduan Pembelajaran Masteri
minat murid belajar sains dan meningkatkan keberkesanan 3. Buku Panduan Pengurusan Makmal
pengajaran dan pembelajaran sains. Antara muka 4. Buku Panduan Kemahiran Proses Sains
berkomputer boleh digunakan semasa menjalankan 5. Sistem Maklumat dalam Pengajaran dan Pembelajaran
eksperimen untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran Sains
dan pembelajaran.
Selain daripada bahan ini, bahan seperti buku teks,
Teknologi maklumat digunakan sebagai satu saluran perisian dan laman web yang dihasilkan oleh Kementerian
untuk mengoptimumkan hasil pembelajaran. Selain daripada Pendidikan atau agensi lain yang berwibawa juga boleh
itu, penggunaan teknologi secara umum memudahkan dirujuk dalam membantu meningkatkan mutu pengajaran dan
pembelajaran terarah kendiri dan pembelajaran mengikut pembelajaran sains.
kadar sendiri yang seterusnya membenarkan integrasi
mengufuk dan integrasi menegak berlaku dalam sistem
persekolahan kita.

Bahan yang boleh membantu pengajaran dan


pembelajaran sains

Bersama dengan dokumen Sukatan Pelajaran dan Huraian


Sukatan Pelajaran ini, Pusat Perkembangan Kurikulum juga
menerbitkan beberapa bahan untuk membantu meningkatkan
keberkesanan pengajaran dan pembelajaran sains. Bahan ini
adalah seperti yang berikut:
ORGANISASI KANDUNGAN A1 adalah aras yang asas dan harus dikuasai oleh murid
sebelum melanjut ke A2 dan seterusnya ke A 3.
Kurikulum fizik disusun atur mengikut beberapa tajuk. Setiap
Secara am, HP dalam sesuatu BP disusun secara
tajuk mengandungi beberapa Bidang Pembelajaran (BP).
berurutan daripada mudah ke kompleks. HP sebaik-baiknya
Setiap BP mempunyai beberapa Hasil Pembelajaran (HP).
dipelajari mengikut urutannya dalam setiap BP. Walau
HP terdiri daripada HP umum dan HP khusus.
bagaimanapun, dalam pengajaran dan pembelajaran, urutan
HP dan BP boleh diubahsuai mengikut keperluan atau
HP umum ditulis mengikut peringkat dalam domain
konteks.
kognitif dan afektif. Peringkat dalam domain kognitif adalah
mengetahui, memahami, mengaplikasikan, menganalisis,
Cadangan Aktiviti Pembelajaran memberi cadangan
mensintesiskan dan menilai. Peringkat dalam domain afektif
pengalaman pembelajaran yang akan dilalui oleh murid. Ia
adalah menyedari, menghargai, menghayati, mengagumi,
juga memberi maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu
menyayangi, mensyukuri dan mengamalkan. Hasil
hasil pemblajaran. Cadangan Aktiviti Pembelajaran diberi
pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersirat dalam untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan
aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. bagi mencapai HP yang berkaitan. Satu aktiviti mungkin
dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil
Setiap HP umum seterusnya diperincikan kepada HP pembelajaran. Pada masa yang sama, lebih daripada satu
khusus yang ditulis dalam tiga aras, iaitu Aras 1 (A1), Aras 2 aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran.
(A2) dan Aras 3 (A3). Hasil pembelajaran khusus dalam A1, Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan
A2 dan A3 ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh jenis kecerdasan, tahap kebolehan murid dan juga keadaan
diukur. Objektif perlakuan ini mengandungi unsur sekeliling mereka. Guru digalakkan mereka bentuk aktiviti
pengetahuan, kemahiran saintifik, kemahiran berfikir, sikap tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan
saintifik dan nilai murni yang sesuai dengan objektif mutu pengajaran dan pembelajaran sains.
pembelajaran umum yang dinyatakan dalam HP. A1, A2 dan
A3 merujuk kepada kedalaman dan skop HP yang berkenaan.
Penulisan Hasil Pembelajaran Perkataan atau Frasa yang Perkataan atau Frasa yang
Digunakan dalam Hasil Digunakan dalam Hasil
Pembelajaran Umum Pembelajaran Khusus
Hasil pembelajaran umum dan hasil pembelajaran khusus
Memahami x Mengubah
dalam domain kognitif dan domain psikomotor ditulis
menggunakan perkataan mengikut prinsip yang telah digubal x Menganggar
- menterjemahkan bahan x Menerangkan
bersesuaian dengan hierarki aras berfikir seperti dalam
atau idea daripada satu x Memberi contoh
Jadual 1:
bentuk ke bentuk lain; x Mengukur
Jadual 1: Perkataan atau Frasa Yang Digunakan dalam Hasil mentafsir bahan atau idea, x Menyukat
Pembelajaran Domain Kognitif dan Domain menganggar trend masa x Menentukan
Psikomotor depan x Menukar
x Membandingkan dan
Perkataan atau Frasa yang Perkataan atau Frasa yang membezakan
Digunakan dalam Hasil Digunakan dalam Hasil
Pembelajaran Umum Pembelajaran Khusus x Meramalkan
Mengetahui x Mentakrifkan x Membuat inferens
x Memerihalkan x Mencirikan
- mengingat kembali x Mengelaskan
x Mengenal pasti
x Melabelkan
Mengaplikasikan x Mengira
x Menyenaraikan
x Memadankan x Menghitung
- menggunakan bahan/idea
x Menamakan x Menunjuk cara
dalam situasi yang baru dan
x Menyatakan x Mengubah suai
konkrit
x Melukis x Menjanakan idea
x Menulis x Mengitlakkan
x Melakar x Menjelaskan dengan
contoh
x
Perkataan atau Frasa yang Perkataan atau Frasa yang Perkataan atau Frasa yang Perkataan atau Frasa yang
Digunakan dalam Hasil Digunakan dalam Hasil Digunakan dalam Hasil Digunakan dalam Hasil
Pembelajaran Umum Pembelajaran Khusus Pembelajaran Umum Pembelajaran Khusus
Mengaplikasikan · Mengira Mensintesiskan · Menggabungkan
· Menghitung · Merancang
- menggunakan bahan/idea · Menunjuk cara - menggabungkan · Meringkaskan
dalam situasi yang baru dan · Mengubah suai komponen-komponen · Membina
konkrit untuk menghasilkan
· Menjanakan idea · Merangkakan
keseluruhan idea atau
· Mengitlakkan struktur yang baru dan · Mereka cipta
Menjelaskan dengan kreatif · Mereka bentuk
contoh · Mengkonsepsikan
· Menganalogikan
Menganalisis · Mencerakinkan · Mebuat gambaran mental
· Menjelaskan melalui · Mendefinisikan secara
- mengasingkan maklumat contoh operasi
kepada komponen- · Memilih · Berkomunikasi
komponennya untuk · Mengasingkan · Mengeksperimen
memahami struktur · Membuat andaian · Membuat hipotesis
organisasinya dan · Menghuraikan
perhubungan antara · Menyelesaikan masalah Menilai · Menaksir
komponen · Membuat urutan - menilai idea/ · Mengkritik
· Menyusun mengikut bahan/maklumat/ kaedah · Mentafsir
keutamaan berdasarkan kriteria yang · Menyokong
· Menggunakan spesifik untuk tujuan yang · Mewajarkan
perhubungan ruang dan tertentu · Mengesan kecondongan
masa · Membuat keputusan
· Membuat kesimpulan
· Mengawal pemboleh ubah
Hasil pembelajaran umum dan hasil pembelajaran khusus
dalam domain afektif ditulis menggunakan perkataan mengikut Perkataan atau Frasa yang Perkataan atau Frasa yang
satu prinsip yang telah digubal bersesuaian dengan peringkat Digunakan dalam Hasil Digunakan dalam Hasil
penerapan sikap saintifik dan nilai murni seperti dalam Jadual Pembelajaran Umum Pembelajaran Khusus
2: Menghargai · Memilih
Menghayati · Menunjukkan minat
Mengagumi · Mempertahankan
Jadual 2: Perkataan atau Frasa yang Digunakan dalam Hasil · Membandingkan dan
Pembelajaran Domain Afektif membezakan
· Mencadangkan
Perkataan atau Frasa yang Perkataan atau Frasa yang · Mengitlakkan
Digunakan dalam Hasil Digunakan dalam Hasil · Menyepadukan
Pembelajaran Umum Pembelajaran Khusus · Menghubungkaitkan
Menyedari · Memerihalkan · Mewajarkan
· Menjawab · Menerima
· Melaporkan · Meramalkan
· Memberitahu
· Menyoal
· Menerangkan
· Mengenali
· Menyatakan
· Mengenal pasti
Perkataan atau Frasa yang Perkataan atau Frasa yang
Digunakan dalam Hasil Digunakan dalam Hasil
Pembelajaran Umum Pembelajaran Khusus
Menyayangi · Menolong
Mensyukuri · Mengambil bahagian
Mengamalkan · Menderma
· Memberi
· Mempraktikkan
· Melakukan
· Membina
· Mengerjakan
· Memulihara
· Mengendalikan
· Memelihara
· Menyertai
· Membantu
· Menggunakan
· Menyelesaikan
· Melaksanakan
· Menyediakan
· Mengucapkan
· Mengambil
· Menjaga
· Menghormati
Tajuk dan Bidang Pembelajaran Tajuk ini bertujuan untuk memberi kefahaman tentang bidang
kajian Fizik. Tumpuan juga diberi terhadap kemahiran
Kandungan pengetahuan mata pelajaran Fizik diolah dalam menjalankan penyiasatan secara saintifik.
sembilan tajuk utama seperti yang berikut:
1. Pengenalan kepada Fizik Kandungan pengetahuan dalam tajuk ini adalah seperti yang
2. Daya dan Gerakan berikut:
3. Sifat Jirim • Konsep Fizik
4. Haba • Kuantiti Fizik
5. Cahaya • Pengukuran
6. Gelombang • Kaedah penyiasatan
7. Elektrik dan Keelektromagnetan
8. Elektronik 2. Daya dan Gerakan
9. Keradioaktifan
Tajuk ini bertujuan memberi kefahaman tentang konsep dan
Pendekatan bertopik ini mewujudkan perkaitan dan prinsip yang berkaitan dengan kinematik dan dinamik serta
kesepaduan di antara pemerolehan pengetahuan. aplikasinya dalam kehidupan.
penguasaan kemahiran saintifik serta penerapan sikap
saintifik dan nilai murni. Kesepaduan unsur ini dapat memberi Kandungan pengetahuan dalam tajuk ini adalah seperti yang
kefahaman yang lebih bermakna dalam pembelajaran sains. berikut:
Sembilan tajuk ini merangkumi disiplin ilmu Fizik yang • Gerakan linear
diperlukan oleh pelajar dalam peringkat menengah atas. • Jisim dan inersia
• Momentum dan keabadian momentum
Berikut diberikan kandungan pengetahuan dalam setiap tajuk:

1. Pengenalan kepada Fizik


• Kesan daya dan impuls 4. Haba
• Daya graviti
• Keseimbangan daya Tajuk ini bertujuan memberi kefahaman tentang konsep dan
• Kerja, kuasa tenaga keupayaan, tenaga kinetik dan prinsip yang berkaitan dengan tenaga haba serta aplikasinya
keabadian tenaga. dalam kehidupan.
Kandungan pengetahuan dalam tajuk ini adalah seperti yang
3. Sifat Jirim berikut:
• Sifat termometri
Tajuk ini bertujuan untuk memberi kefahaman tentang konsep • Konsep muatan haba
dan prinsip yang berkaitan dengan sifat jirim serta aplikasinya • Konsep haba pendam
dalam kehidupan. • Penyejatan dan pendidihan
• Hukum gas
Kandungan pengetahuan dalam tajuk ini adalah seperti yang
berikut: 5. Cahaya
• Teori kinetik jirim
• Ketumpatan bahan Tajuk ini bertujuan memberi kefahaman tentang konsep dan
• Kekenyalan bahan prinsip yang berkaitan dengan optik geometri dan aplikasinya
• Kekuatan dan ketegaran bahan dalam kehidupan.
• Tegangan permukaan
• Tekanan Kandungan pengetahuan dalam tajuk ini adalah seperti yang
• Tekanan dalam cecair berikut:
• Tekanan atmosfera • Pantulan cahaya
• Prinsip Archimedes • Pembiasan cahaya
• Prinsip Pascal • Pantulan dalam penuh
• Prinsip Bernoulli • Kanta nipis
• Kanta dalam alat penglihatan
6. Gelombang • Hubungan antara beza keupayaan dan arus
• Litar dalam susunan bersiri dan selari
Tajuk ini bertujuan memberi kefahaman tentang konsep dan • Daya gerak elektrik dan rintangan dalam
prinsip yang berkaitan dengan gelombang dan fenomena • Tenaga dan kuasa elektrik
gelombang serta aplikasinya dalam kehidupan. • Kesan magnet yang disebabkan oleh konduktor
Kandungan pengetahuan dalam tajuk ini adalah seperti yang membawa arus
berikut: • Daya magnet ke atas dawai membawa arus
• Gelombang • Aruhan elektromagnet
• Pantulan gelombang • Arus terus dan arus ulangalik
• Pembiasan gelombang • Transformer
• Pembelauan gelombang • Penjanaan dan penghantaran tenaga elektrik
• Interferens gelombang
• Gelombang bunyi 8. Elektronik
• Gelombang cahaya
• Gelombang elektromagnet Tajuk ini bertujuan memberi kefahaman tentang prinsip asas
komponen elektronik serta perkembangan dalam bidang ini.
• Gelombang dalam telekomunikasi
Kandungan pengetahuan dalam tajuk ini adalah seperti yang
7. Elektrik dan Keelektromagnetan berikut:
• Osiloskop sinar katod
Tajuk ini bertujuan memberi kefahaman tentang konsep dan • Semikonduktor
prinsip yang berkaitan dengan elektrik dan keelektromagnetan • Diod
dan aplikasinya dalam kehidupan. • Transistor
• Get logik
Kandungan pengetahuan dalam tajuk ini adalah seperti yang
berikut:
• Medan elektrik dan pengaliran cas
9. Keradioaktifan

Tajuk ini bertujuan memberi kefahaman tentang


keradioaktifan dan tenaga nuklear.

Kandungan pengetahuan dalam tajuk ini adalah seperti yang


berikut:
• Pereputan radioaktif
• Konsep separuh hayat
• Kegunaan bahan radioaktif
Objektif Pembelajaran Fizik
Tingkatan Empat 7. Menganalisis kerja, kuasa, tenaga keupayaan
dan tenaga kinetik
8. Mensyukuri peranan daya dan tenaga dalam
Objektif pembelajaran untuk setiap tajuk dan bidang kehidupan manusia.
pembelajaran ditulis dalam bentuyk hasil pembelajaran seperti
berikut :

Pengenalan kepada Fizik Sifat Jirim

1. Memahami konsep Fizik 1. Mensintesiskan teori kinetik jirim


2. Mengaplikasikan kuantiti asas 2. Mengsintesiskan ketumpatan bahan
3. Menganalisiskan kuantiti terbitan 3. Mensintesiskan sifat kekenyalan bahan
4. Menilai pengukuran 4. Mensintesiskan kekuatan dan ketegaran bahan
5. Mensintesiskan kaedah penyiasatan 5. Menganalisiskan tegangan permukaan, daya
6. Mengamalkan penyiasatan dan penyelesaian lekitan dan daya lekatan.
masalah secara sistematik. 6. Menganalisiskan tekanan
7. Menganalisiskan tekanan dalam cecair
8. Menganalisiskan tekanan atmosfera
9. Mensintesiskan prinsip Archimedes
10. Menganalisiskan prinsip Pascal
11. Manganalisiskan prinsip Bernoulli
12. Mensyukuri pelbagai sifat jirim dalam membantu
Daya dan Gerakan kesejahteraan hidup

1. Menganalisis gerakan linear.


2. Menganalisiskan konsep inersia
3. Menganalisiakan konsep momentum linear
4. Mensintesiskan kesan daya
5. Memahami daya graviti
6. Menganalisis keseimbangan daya
Haba

1. Menganalisiskan sifat termometri


2. Menganalisiskan konsep muatan haba
3. Menganalisiskan konsep haba pendam
4. Mengaplikasikan penyejatan dan pendidihan
5. Mensintesiskan hukum-hukum gas
6. Menghargai peranan haba dalam kesejahteraan
hidup

Cahaya

1. Mensintesiskan pentulan cahaya


2. Menganalisiskan pembiasan cahaya
3. Menganalisiskan pantulan dalan penuh
4. Menganalisiskan kanta nipis
5. Mensintesiskan kanta dalam peralatan optik
6. Mensyukuri nikmat kewujudan cahaya dan
sifatnya
PENGENALAN KEPADA FIZIK FIZIK TINGKATAN 4

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Pengenalan kepada Fizik 1. Memahami konsep Fizik. Mengumpulkan dan mentafsirkan data
mengenai pemerhatian fenomena alam
Aras 1 semula jadi dan kehidupan harian.
x Menyenaraikan pemerhatian
berkaitan dengan fenomena fizik. Membincangkan pemerhatian fenomena
x Mengenal pasti bidang fizik. alam semula jadi serta kehidupan harian
dan kaitannya kepada fizik.
Aras 2
x Menerangkan konsep fizik. Membuat peta konsep bidang ilmu fizik
x Menerangkan kepentingan fizik dan mengkonsepsikan fizik.

Aras 3 Mengumpulkan dan mentafsirkan data


x Menerangkan kaedah untuk tentang sumbangan fizik kepada manusia.
mengkaji fizik.
x Menyenaraikan kerjaya yang Membincangkan kepentingan perkara
berkaitan dengan fizik. berikut:
(a) Penguasaan kemahiran saintifik.
(b) Kaedah saintifik.
(c) Mengamalkan sikap saintifik.

Mengumpulkan dan mentafsirkan data


tentang bidang dan kerjaya yang berkaitan
dengan fizik.
PENGENALAN KEPADA FIZIK FIZIK TINGKATAN 4

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
2. Mengaplikasikan kuantiti asas. Menyenaraikan kuantiti fizik.

Aras 1 Mengenal pasti kuantiti asas iaitu panjang


x Mengenal pasti kuantiti asas. (l), jisim (m), masa (t), suhu (T) dan arus
elektrik (I) serta unit berdasarkan unit
Aras 2 Sistem Antarabangsa (Le Systéme
x Menghitung nilai kuantiti asas International d’ Unites).
dalam bentuk piawai.
x Menghitung nilai kuantiti asas Mengumpulkan dan mentafsirkan data
dalam bentuk imbuhan. mengenai takrifan kuantiti fizik asas.

Aras 3 Menyelesaikan masalah kuantitatif yang


x Menghitung nilai kuantiti asas yang melibatkan penggunaan imbuhan meliputi
melibatkan pertukaran unit. piko hingga tera, pertukaran unit dan nilai
dalam bentuk piawai.

3. Menganalisiskan kuantiti terbitan. Menyenaraikan kuantiti terbitan seperti


daya (F), ketumpatan (r), isipadu (V) dan
Aras 1 halaju (v).
x Mengenal pasti kuantiti terbitan
serta unitnya.
PENGENALAN KEPADA FIZIK FIZIK TINGKATAN 4

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Aras 2 Nota:
x Mencerakinkan kuantiti terbitan. Kuantiti terbitan yang lebih kompleks
x Mencerakinkan unit kuantiti terbitan. boleh dibincangkan apabila kuantiti ini
diperkenalkan dalam Bidang
Aras 3 Pembelajaran yang berkaitan.
x Menyelesaikan masalah kuantitatif
Mencerakinkan kuantiti terbitan kepada
yang melibatkan pertukaran unit dan kuantiti asas.
imbuhan.
Mencerakinkan unit kuantiti terbitan
kepada unit kuantiti asas.

Membuat anggaran dimensi kuantiti yang


4. Menilai pengukuran.
hendak diukur.
Aras 1
Menggunakan sampel yang kecil untuk
x Menganggar dimensi kuantiti yang
menentukan nilai yang besar dan
hendak diukur.
sebaliknya seperti menentukan tinggi
x Membandingkan dan membezakan
bangunan, luas bilik, tebal sehelai kertas
nilai pengukuran yang diperoleh
dan isipadu satu titisan air.
daripada alat berbeza.
x Mengenal pasti alat yang sesuai
untuk membuat suatu pengukuran. Membuat pengukuran suatu kuantiti
x Menerangkan maksud kepersisan. dengan menggunakan pembaris, angkup
vernier dan tolok skru mikrometer dan
seterusnya
PENGENALAN KEPADA FIZIK FIZIK TINGKATAN 4

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
x Menerangkan maksud kejituan. mengenal pasti alat yang sesuai.
x Menerangkan maksud kepekaan.
Membincangkan maksud yang berikut:
Aras 2 (a) Kepersisan, kejituan dan kepekaan.
x Mengukur kuantiti fizik (b) Ralat bersistem dan ralat rawak
menggunakan alat yang sesuai. secara kualitatif.
x Menentukan teknik untuk
meningkatkan kejituan dalam Membuat gambaran tentang kepersisan
pengukuran. dan kejituan seperti taburan tembakan
pada sasaran.
Aras 3
Membincangkan teknik untuk
x Mewajarkan penggunaan alat
mengurangkan ralat dalam pengukuran
pengukuran dari segi kejituan, seperti mengulangkan pengukuran dan
kepersisan dan kepekaan. . mengambil purata serta menentukan ralat
sifar.

Menyatakan kejituan dalam pengukuran


menggunakan pembaris, angkup vernier,
tolok skru mikrometer, jam randik, neraca
tiga alur, termometer, ammeter dan
miliammeter.
PENGENALAN KEPADA FIZIK FIZIK TINGKATAN 4

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
5. Mensintesiskan kaedah penyiasatan. Memerhati situasi seperti ayunan bandul
ringkas untuk:
Aras 1 (a) Membuat inferens.
x Membuat inferens. (b) Mengenal pasti pemboleh ubah.
x Mengenal pasti pemboleh ubah. (c) Membuat hipotesis.
x Membuat hipotesis. (d) Menentukan pemboleh ubah yang
dimalarkan, pemboleh ubah yang
Aras 2 dimanipulasi dan pemboleh ubah yang
x Mengawal pemboleh ubah. bergerak balas.
x Merancang kaedah penyiasatan. (e) Merancang kaedah penyiasatan
x Mengumpul data dalam bentuk meliputi pemilihan alat dan prosedur
jadual. kerja.

Aras 3 Menjalankan eksperimen untuk:


x Mentafsirkan data. (a) Mengumpulkan data secara sistematik
dengan menitikberatkan ketekalan dan
x Membuat kesimpulan.
unit sesuai dengan alat yang
x Membuat laporan eksperimen yang digunakan.
lengkap. (b) Mempersembahkan data dalam bentuk
grafik seperti melukiskan graf.
(c) Membuat tafsiran dan kesimpulan.
(d) Membuat laporan lengkap mengikut
format yang sesuai.
PENGENALAN KEPADA FIZIK FIZIK TINGKATAN 4

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
6. Mengamalkan penyiasatan dan Membincangkan keadaan kehidupan
penyelesaian masalah secara sekiranya tiada unit piawai.
sistematik.
Membuat pengukuran dengan
x Mempraktikkan penggunaan unit menitikberatkan kepersisan dan kejituan.
piawai dalam membuat pengukuran.
x Mempraktikkan pengukuran yang Menjalankan penyiasatan dengan
persis dan jitu. menggunakan kaedah saintifik.
x Mempraktikkan kaedah saintifik
dalam penyiasatan.
DAYA DAN GERAKAN FIZIK TINGKATAN 4

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Daya dan Gerakan 1. Menganalisiskan gerakan linear. Membuat pemerhatian serta perbincangan
terhadap situasi yang melibatkan objek
Aras 1 yang bergerak.
x Menerangkan jarak dan sesaran.
x Membandingkan dan membezakan Menjalankan aktiviti untuk membezakan
jarak dengan sesaran. jarak dengan sesaran.
x Menerangkan laju dan halaju.
x Membandingkan dan membezakan Menjalankan aktiviti yang melibatkan
laju dengan halaju. perubahan sesaran objek terhadap masa.
x Menerangkan pecutan dan
nyahpecutan. Menjalankan aktiviti untuk membezakan
laju dengan halaju.
Aras 2
x Mencerakinkan gerakan untuk Menjalankan aktiviti untuk membezakan
menentukan sesaran, halaju dan pecutan dengan nyahpecutan.
pecutan.
x Menghubungkaitkan sesaran, Menjalankan eksperimen untuk
halaju, pecutan dan masa. menunjukkan sesaran, halaju dan pecutan
bagi gerakan linear dengan pecutan
x Menyelesaikan masalah gerakan
malar.
linear dengan pecutan malar.
Menghubungkaitkan sesaran, halaju,
Aras 3
pecutan dan masa dalam bentuk
x Mentafsirkan graf gerakan linear. persamaan gerakan iaitu:
DAYA DAN GERAKAN FIZIK TINGKATAN 4

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
x Menyelesaikan masalah yang melibatkan (a) v = u + at
2
graf gerakan linear dengan pecutan malar. (b) s = ut + ½at
(c) v2 = u2 + 2as

Melakarkan dan mentafsirkan graf


gerakan linear.

2. Menganalisiskan konsep inersia. Membuat pemerhatian serta perbincangan


terhadap situasi untuk mendapatkan idea
Aras 1 mengenai inersia.
x Menjelaskan melalui contoh idea
mengenai konsep inersia. Membincangakan konsep inersia.
x Menerangkan konsep inersia.
Membuat penyiasatan untuk mencari
Aras 2 hubungan antara jisim dan inersia.
x Menghubungkaitkan jisim dengan inersia.
Nota:
Aras 3 Hukum Newton pertama boleh
diperkenalkan di sini.
x Menjelaskan dengan contoh kesan inersia
dalam kehidupan.
Mengumpulkan dan mentafsirkan data
tentang:
(a) Aplikasi konsep inersia.
(b) Cara mengurangkan kesan inersia
DAYA DAN GERAKAN FIZIK TINGKATAN 4

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
3. Menganalisiskan konsep momentum Membuat pemerhatian serta perbincangan
linear. terhadap situasi untuk membandingkan
kesan menghentikan:
Aras 1 (a) Pergerakan dua objek sama jisim
x Menjelaskan melalui contoh idea dengan laju berbeza.
mengenai konsep momentum (b) Pergerakan dua objek berbeza jisim
linear. dengan laju sama.
x Menerangkan konsep momentum
linear. Membincangkan momentum sebagai
hasildarab halaju dan jisim dan
Aras 2 momentum sebagai kuantiti vektor.
x Menjelaskan melalui contoh idea
tentang keabadian momentum. Membuat pemerhatian dan perbincangan
x Menerangkan prinsip keabadian terhadap situasi yang menunjukkan
momentum. jumlah momentum dalam suatu sistem
tertutup adalah malar seperti dalam
Aras 3 perlanggaran dan letupan.
x Menjelaskan dengan contoh
kegunaan prinsip keabadian Menjalankan eksperimen untuk menyiasat
momentum dalam kehidupan. jumlah momentum dalam sistem tertutup.
x Menyelesaikan masalah yang
melibatkan momentum. Mengumpulkan dan mentafsirkan data
tentang kegunaan momentum.
DAYA DAN GERAKAN FIZIK TINGKATAN 4

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
4. Mensintesiskan kesan daya. Membuat pemerhatian serta perbincangan
terhadap situasi yang menunjukkan kesan
Aras 1 daya.
x Menjelaskan melalui contoh kesan
daya. Merancang dan menjalankan eksperimen
x Menerangkan kesan daya. untuk mencari hubungkait antara:
(a) Pecutan dan jisim apabila daya
Aras 2 dimalarkan.
x Merancang dan menjalankan (b) Daya dan pecutan apabila jisim
eksperimen untuk mencari dimalarkan.
hubungkait antara daya, jisim dan
pecutan. Merumuskan hubungkait antara daya,
x Menyatakan hubungkait antara jisim dan pecutan iaitu F = ma
daya, jisim dan pecutan.
x Menerangkan impuls dan daya Nota:
impuls. Hukum Newton kedua boleh
x Menjelaskan dengan contoh kesan diperkenalkan di sini.
daya impuls dalam kehidupan
harian. Membincangkan:
(a) Impuls sebagai perubahan
Aras 3 momentum.
x Menyelesaikan masalah yang (b) Daya impuls sebagai kadar
berkaitan dengan daya, jisim dan perubahan momentum dalam
pecutan. suatu perlanggaran.
x Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan daya impuls dan
kegunaan impuls.
DAYA DAN GERAKAN FIZIK TINGKATAN 4

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Mengumpulkan dan mentafsirkan data
tentang:
(a) Cara mengurangkan kesan daya
impuls.
(b) Cara memanfaatkan daya impuls.

5. Memahami daya graviti. Membuat pemerhatian dan perbincangan


terhadap objek yang jatuh.
Aras 1
x Menjelaskan melalui contoh idea Membincangkan jatuh bebas.
mengenai jatuh bebas.
x Menerangkan jatuh bebas. Menjalankan eksperimen untuk
menentukan nilai pecutan graviti.
x Menerangkan pecutan graviti.
Membuat pemerhatian dan perbincangan
Aras 2
untuk mendapatkan hubungkait antara
x Menentukan nilai pecutan graviti.
berat dan pecutan graviti.
Aras 3
x Menerangkan berat.
DAYA DAN GERAKAN FIZIK TINGKATAN 4

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
6. Menganalisiskan keseimbangan daya. Membuat pemerhatian dan perbincangan
terhadap situasi daya dalam keadaan
Aras 1 seimbang termasuk berat dan daya
x Menjelaskan melalui contoh idea tindakbalas.
mengenai keseimbangan daya.
x Menerangkan keseimbangan daya. Nota:
Hukum Newton ketiga boleh
Aras 2 diperkenalkan di sini.
x Menerangkan prinsip paduan daya.
x Menyelesaikan masalah yang Membincangkan:
berkaitan dengan paduan daya. (a) prinsip paduan daya.
x Menerangkan prinsip leraian daya. (b) prinsip leraian daya.
x Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan leraian daya. Menyelesaikan masalah yang melibatkan
paduan daya termasuk lif, takal dan
Aras 3 objek pada satah condong menggunakan
kaedah lukisan berskala dan leraian daya.
x Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan keseimbangan Menyelesaikan masalah yang melibatkan
daya. keseimbangan daya (terhad kepada tiga
daya).
DAYA DAN GERAKAN FIZIK TINGKATAN 4

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
7. Menganalisiskan kerja, kuasa, tenaga Membuat pemerhatian terhadap situasi
keupayaan dan tenaga kinetik. untuk mendapatkan idea tentang tindakan
daya tetap ke atas jasad yang
Aras 1 menyebabkan jasad berubah
x Menjelaskan melalui contoh idea kedudukannya.
mengenai kerja.
x Menerangkan kerja. Menjalankan aktiviti:
x Menghubungkaitkan kerja dengan (a) Mengangkat satu jasad pada
tenaga. ketinggian berbeza.
x Menerangkan kuasa. (b) Mengangkat dua jasad berbeza jisim
pada ketinggian yang sama.
Aras 2
x Menjelaskan melalui contoh idea Membincangkan kerja sebagai hasildarab
mengenai tenaga keupayaan graviti daya dengan sesaran pada arah tindakan
dan tenaga keupayaan kenyal. daya.
x Menerangkan tenaga keupayaan
graviti dan tenaga keupayaan Membincangkan kerja yang dilakukan
kenyal. untuk mengubah kedudukan satu jasad
x Menghubungkaitkan kerja pada satah mendatar dan satah condong.
mengatasi daya graviti dengan
tenaga keupayaan graviti. Membincangkan perkara berikut:
(a) Perkaitan antara jumlah kerja yang
x Menghubungkaitkan kerja yang
dilakukan dengan tenaga yang
dilakukan untuk memampatkan
digunakan.
atau meregangkan bahan kenyal
(b)Tenaga sebagai keupayaan melakukan
dengan tenaga keupayaan kenyal.
kerja.
DAYA DAN GERAKAN FIZIK TINGKATAN 4

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
x Menjelaskan melalui contoh idea Menjalankan aktiviti untuk
mengenai tenaga kinetik. membandingkan kerja yang sama
x Menerangkan tenaga kinetik. dilakukan pada sela masa berbeza.
x Menghubungkaitkan kerja dengan
tenaga kinetik. Membuat pemerhatian serta
perbincangan
Aras 3 terhadap situasi yang melibatkan:
x Menjelaskan melalui contoh idea (a) Jasad memperoleh tenaga keupayaan
keabadian tenaga. graviti.
x Menerangkan prinsip keabadian (b) Jasad memperoleh tenaga keupayaan
tenaga. kenyal.
x Menyatakan prinsip keabadian
tenaga. Membincangkan tenaga keupayaan graviti
x Merancang dan menjalankan sebagai hasildarab daya graviti dengan
eksperimen untuk memperoleh sesaran iaitu mgh.
prinsip keabadian tenaga.
Membincangkan tenaga keupayaan
x Menyelesaikan masalah yang kenyal sebagai luas di bawah graf daya
melibatkan kerja, perubahan lawan pemanjangan.
tenaga, kuasa dan prinsip
Membuat pemerhatian serta
keabadian tenaga.
perbincangan terhadap situasi yang
melibatkan satu objek bergerak.
DAYA DAN GERAKAN FIZIK TINGKATAN 4

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Membincangkan tenaga kinetik jasad
sebagai tenaga yang dipunyai jasad
kerana gerakannya.

Menghubungkaitkan kerja memecutkan


jasad dengan perubahan tenaga kinetik
untuk mendapatkan ½ mv2.

Membuat pemerhatian serta perbincangan


terhadap situasi untuk mendapatkan idea
mengenai prinsip keabadian tenaga.

Membincangkan prinsip keabadian tenaga.

Merancang dan menjalankan eksperimen


untuk memperoleh prinsip keabadian
tenaga.

8. Mensyukuri peranan daya dan tenaga Membincangkan keadaan kehidupan tanpa


dalam kehidupan manusia. daya graviti Bumi.

x Memerihalkan kemanfaatan daya Membincangkan keadaan kehidupan


graviti dalam kehidupan. sekiranya tenaga tidak diabadikan.
x Memerihalkan kemanfaatan
keabadian tenaga.
DAYA DAN GERAKAN FIZIK TINGKATAN 4

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Mengumpulkan dan mentafsirkan data
tentang faktor keselamatan diri dalam
situasi yang melibatkan daya dan tenaga.

Mengumpulkan dan mentafsirkan data


tentang rekabentuk ciri keselamatan alat
dikendalikan yang melibatkan daya dan
tenaga.
SIFAT JIRIM FIZIK TINGKATAN 4

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Sifat Jirim 1. Mensintesiskan teori kinetik jirim. Membuat pemerhatian serta
perbincangan terhadap situasi untuk
Aras 1 mendapat idea bahawa:
x Menjelaskan melalui contoh idea (a) Bahan terdiri daripada zarah yang
mengenai unit binaan asas jirim. seni.
x Menerangkan unit binaan asas jirim. (b) Zarah sentiasa bergerak secara
x Menjelaskan melalui contoh idea rawak.
mengenai pergerakan zarah. (c) Terdapat daya tarikan dan daya
x Menerangkan pergerakan zarah. tolakan yang kuat atau lemah antara
x Menjelaskan melalui contoh idea zarah dalam pepejal, cecair dan gas.
kewujudan daya antara zarah.
x Menerangkan kewujudan daya Membuat pemerhatian dan perbincangan
antara zarah. ke atas sifat fizik pepejal, cecair dan gas
dari segi bentuk, ketermampatan,
pengembangan dan resapan.

Menjalankan aktiviti untuk


mengkonsepsikan teori kinetik jirim.

Aras 2
x Menjelaskan melalui contoh sifat
fizik pepejal, cecair dan gas.

Aras 3
x Mengkonsepsikan teori kinetik jirim.
SIFAT JIRIM FIZIK TINGKATAN 4

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
2. Mensintesiskan ketumpatan bahan. Membuat pemerhatian dan perbincangan
terhadap situasi untuk mendapatkan idea
Aras 1 mengenai ketumpatan bahan.
x Menjelaskan melalui contoh idea
mengenai ketumpatan bahan. Membuat perbandingan berat dua jenis
x Menerangkan ketumpatan bahan. bahan yang:
(a) jisim berbeza dan isipadu berbeza.
Aras 2 (b) isipadu sama.
x Merancang dan menjalankan
eksperimen untuk menentukan Membuat perbincangan untuk
ketumpatan bahan. mendapatkan rumus ketumpatan iaitu

Aras 3 Merancang dan menjalankan eksperimen


x Menerangkan faktor yang untuk menentukan ketumpatan bagi
mempengaruhi ketumpatan bahan. pepejal, cecair dan gas.
x Menjelaskan dengan contoh
kegunaan ketumpatan bahan. Membincangkan faktor yang
x Menyelesaikan masalah yang mempengaruhi ketumpatan bahan seperti
berkaitan dengan ketumpatan. suhu, bendasing terlarut dan tekanan.

Membincangkan kegunaan ketumpatan


bahan dalam kehidupan.
SIFAT JIRIM FIZIK TINGKATAN 4

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
3. Mensintesiskan sifat kekenyalan Membuat pemerhatian serta perbincangan
bahan. terhadap situasi untuk mendapatkan idea
mengenai kekenyalan.
Aras 1
x Menjelaskan melalui contoh idea Membincangkan kekenyalan dengan
mengenai sifat kekenyalan merujuk kepada daya tarikan dan tolakan
bahan. antara zarah.
x Menerangkan kekenyalan.
Merancang dan menjalankan eksperimen
Aras 2 untuk menghubungkaitkan pemanjangan
x Merancang dan menjalankan atau mampatan dengan berat beban yang
eksperimen untuk digunakan.
menghubungkaitkan
pemanjangan atau mampatan Merumuskan hubungkait antara
dengan berat beban yang pemanjangan atau mampatan dengan
digunakan. berat beban yang digunakan (hukum
x Menerangkan hukum Hooke. Hooke)
x Menghubungkaitkan kerja yang
dilakukan untuk meregang atau Membincangkan:
memampatkan bahan kenyal (a) Kerja sebagai luas di bawah graf daya
dengan tenaga keupayaan lawan pemanjangan.
kenyal. (b) Faktor yang mempengaruhi kekenyalan
x Menerangkan faktor yang bahan seperti jenis bahan, diameter
mempengaruhi kekenyalan. dawai, diameter spring dan panjang
bahan.
. Aras 3
x Menjelaskan dengan contoh
kegunaan kekenyalan bahan
SIFAT JIRIM FIZIK TINGKATAN 4

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
x Menyelesaikan masalah yang Membincangkan tentang kegunaan
melibatkan kerja dan tenaga kekenyalan dalam kehidupan seharian.
keupayaan kenyal.

4. Mensintesiskan kekuatan dan Membuat pemerhatian serta perbincangan


ketegaran bahan. terhadap situasi untuk mendapatkan idea
mengenai:
Aras 1 (a) Kekuatan bahan.
x Menjelaskan melalui contoh idea (b) Ketegaran bahan.
mengenai kekuatan.
xMenerangkan maksud kekuatan Membincangkan kekuatan bahan dan
bahan. lekuk.
xMenjelaskan melalui contoh idea
mengenai ketegaran. Membincangkan ketegaran bahan dan
xMenerangkan maksud ketegaran paksi neutral.
bahan.
Membincangkan faktor yang
Aras 2 mempengaruhi kekuatan bahan
x Menerangkan faktor yang berdasarkan contoh bahan seperti aloi,
mempengaruhi kekuatan bahan. bahan komposit, papan lapis dan konkrit.
xMenerangkan faktor yang
mempengaruhi ketegaran bahan. Membincangkan faktor yang
mempengaruhi ketegaran bahan seperti
Aras3
bentuk dan jenis bahan.
xMenerangkan kegunaan kekuatan
dan ketegaran bahan.
SIFAT JIRIM FIZIK TINGKATAN 4

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
x Mereka bentuk satu struktur Mengumpul dan dan mentafsirkan data
tentang kegunaan kekuatan dan
yang kuat dan tegar.
ketegaran dalam kehidupan harian.

Mereka bentuk satu struktur yang kuat


dan tegar.

5. Menganalisiskan tegangan Membuat pemerhatian serta perbincangan


permukaan, daya lekitan dan daya terhadap situasi untuk mendapatkan idea
lekatan. mengenai tegangan permukaan.

Aras 1
x Menjelaskan melalui contoh idea Menjalankan aktiviti untuk menerangkan
tegangan permukaan. hubungkait daya antara molekul dengan
x Menerangkan tegangan tegangan permukaan.
permukaan.
x Menghubungkaitkan daya antara Merancang dan menjalankan eksperimen
molekul dengan tegangan untuk menentukan cara mengurangkan
permukaan. tegangan permukaan.
x Menerangkan cara untuk
mengurangkan tegangan Membuat pemerhatian dan
permukaan. membincangkan situasi yang melibatkan:
(a) Daya lekitan dan daya lekatan.
Aras 2 (b) Pembasahan.
x Menerangkan daya lekitan dan
lekatan.
x Menerangkan pembasahan.
SIFAT JIRIM FIZIK TINGKATAN 4

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Aras 3 Mengumpulkan dan mentafsirkan data
x Menjelaskan dengan contoh situasi untuk menerangkan situasi harian yang
harian yang melibatkan tegangan melibatkan tegangan permukaan, daya
permukaan, daya lekitan dan daya lekitan dan daya lekatan.
lekatan.

6. Menganalisiskan tekanan. Membuat pemerhatian serta perbincangan


terhadap situasi untuk mendapatkan idea
Aras 1 mengenai tekanan.
x Menjelaskan melalui contoh idea
tentang tekanan. Membincangkan hubungan antara daya,
x Menerangkan tekanan. F
p
luas permukaan dan tekanan iaitu A
Aras 2
x Menjelaskan dengan contoh
kegunaan tekanan. Membincangkan kegunaan tekanan
dalam kehidupan harian.
Aras 3
x Menyelesaikan masalah yang
melibatkan tekanan.
SIFAT JIRIM FIZIK TINGKATAN 4

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
7. Menganalisiskan tekanan dalam cecair. Membuat pemerhatian serta
perbincangan terhadap situasi untuk
Aras 1 mendapatkan idea tentang hubungkait
x Menjelaskan melalui contoh idea antara:
tentang tekanan dalam cecair. (a) Kedalaman cecair dan tekanan.
x Menjelaskan melalui contoh (b) Ketumpatan cecair dan tekanan.
hubungkait antara kedalaman cecair
dengan tekanan. Membincangkan tekanan dalam cecair
x Menjelaskan melalui contoh sebagai hasildarab ketumpatan, pecutan
hubungkait antara ketumpatan graviti dan kedalaman cecair iaitu p=hrg
cecair dengan tekanan.
x Menerangkan tekanan dalam Membincangkan kegunaan tekanan dalam
cecair. cecair dalam kehidupan harian.
Aras 2
x Menjelaskan dengan contoh
kegunaan tekanan dalam bendalir.

Aras 3
x Menyelesaikan masalah yang
melibatkan tekanan dalam bendalir.
SIFAT JIRIM FIZIK TINGKATAN 4

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
8. Menganalisiskan tekanan atmosfera. Membuat pemerhatian terhadap situasi
untuk mendapatkan idea tentang
Aras 1 kewujudan tekanan atmosfera.
x Menjelaskan melalui contoh idea
tentang kewujudan tekanan Membincangkan kaitan antara ketinggian
atmosfera. dari permukaan Bumi dengan tekanan
x Menerangkan tekanan atmosfera. atmosfera.

Aras 2 Membincangkan kegunaan tekanan


x Menjelaskan dengan contoh atmosfera dalam kehidupan harian.
kegunaan tekanan atmosfera.
x Menerangkan prinsip kerja alat Mengumpulkan dan mentafsirkan data
pengukur tekanan atmosfera dan tentang prinsip kerja alat pengukur
gas. tekanan atmosfera dan gas.

Aras 3
x Menyelesaikan masalah yang
melibatkan tekanan atmosfera.

9. Mensintesiskan prinsip Archimedes. Membuat pemerhatian serta perbincangan


terhadap situasi untuk mendapatkan idea
Aras 1 tentang keapungan.
x Menjelaskan melalui contoh idea
mengenai keapungan dan bendalir Merancang dan menjalankan eksperimen
tersesar. untuk mencari hubungan antara:
SIFAT JIRIM FIZIK TINGKATAN 4

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Aras 2 (a) Berat yang ‘hilang’ dengan tujah ke
x Menghubungkaitkan berat yang atas.
‘hilang’ dengan tujah ke atas. (b) Berat yang ‘hilang’ dengan berat
x Menerangkan hubungan berat yang bendalir tersesar.
‘hilang’ dengan berat bendalir (c) Tujah ke atas dengan berat
tersesar. bendalir tersesar.
x Menerangkan hubungan tujah ke
atas dengan berat bendalir tersesar. Merumuskan hasil eksperimen ke arah
x Mengkonsepsikan prinsip prinsip Archimedes.
Archimedes.
Membincangkan kegunaan prinsip
Aras3 Archimedes seperti hidrometer, belon
x Menjelaskan dengan contoh
udara dan kapal selam.
kegunaan prinsip Archimedes.
x Menyelesaikan masalah yang
melibatkan prinsip Archimedes.

10. Menganalisiskan prinsip Pascal. Membuat pemerhatian serta


perbincangan terhadap situasi untuk
Aras 1 mendapatkan idea tentang pemindahan
x Menjelaskan melalui contoh idea tekanan dalam bendalir secara seragam
mengenai pemindahan tekanan pada semua arah.
dalam bendalir.
x Menerangkan prinsip Pascal. Merancang dan menjalankan eksperimen
untuk menunjukkan pemindahan
tekananan dalam bendalir.
SIFAT JIRIM FIZIK TINGKATAN 4

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Aras 2 Merumuskan hasil eksperimen ke arah
• Menjelaskan dengan contoh prinsip Pascal.
kegunaan prinsip Pascal.
Membincangkan kegunaan prinsip Pascal
Aras3
dalam kehidupan harian seperti brek
• Menyelesaikan masalah yang
melibatkan prinsip Pascal. hidraulik dan pam hidraulik.

11. Menganalisiskan prinsip Bernoulli. Membuat pemerhatian serta perbincangan


terhadap situasi untuk mendapatkan idea
Aras 1 tentang kaitan antara tekanan dalam
x Menjelaskan melalui contoh idea bendalir bergerak dengan halaju bendalir.
mengenai tekanan dalam bendalir
bergerak. Menjalankan eksperimen untuk mencari
x Menerangkan prinsip Bernoulli. hubungan antara tekanan bendalir
bergerak dengan halaju bendalir.
Aras 2
x Menjelaskan dengan contoh Merumuskan hasil eksperimen ke arah
kegunaan prinsip Bernoulli. prinsip Bernoulli.

Aras 3 Membincangkan kegunaan prinsip


x Menyelesaikan masalah yang Bernoulli seperti aerofoil, karburetor dan
melibatkan prinsip Bernoulli. penunu bunsen.
SIFAT JIRIM FIZIK TINGKATAN 4

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
12. Mensyukuri pelbagai sifat jirim dalam Membincangkan aplikasi pelbagai sifat
membantu kesejahteraan hidup jirim.

x Menggunakan kepelbagaian sifat Membincangkan tentang penggunaan


jirim untuk keselesaan hidup
pelbagai sifat jirim dalam perkembangan
x Mempraktikkan pelbagai sifat jirim
untuk perkembangan teknologi teknologi.
masa kini.
HABA FIZIK TINGKATAN 4

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Haba 1. Menganalisiskan sifat termometri. Membuat pemerhatian terhadap situasi
untuk mendapatkan idea mengenai
Aras 1 hubungkait antara haba dengan suhu.
x Menjelaskan dengan contoh
hubungkait haba dengan suhu. Membincangkan perkara berikut:
x Menerangkan keseimbangan terma. (a) Keseimbangan terma.
(b) Aplikasi prinsip keseimbangan terma.
Aras 2
x Menerangkan idea tentang Membuat pemerhatian terhadap situasi
perubahan sifat fizikal bahan untuk mendapatkan idea mengenai
dengan suhu. hubungkait antara perubahan sifat fizikal
x Menentukurkan termometer. bahan seperti tekanan, isipadu, daya
x Menggunakan prinsip gerak elektrik dan rintangan dengan suhu.
keseimbangan terma untuk
mengukur suhu. Membina skala termometer dengan cara
penentukuran.
Aras 3
x Menjelaskan melalui contoh Membincangkan tentang pelbagai jenis
pembinaan pelbagai termometer. termometer.
x Menyelesaikan masalah berkaitan
dengan termometri.
HABA FIZIK TINGKATAN 4

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
2. Menganalisiskan konsep muatan haba. Membuat pemerhatian dan perbincangan
terhadap situasi untuk mendapatkan idea
Aras 1 mengenai muatan haba.
x Menjelaskan melalui contoh idea
mengenai muatan haba. Menjalankan eksperimen ke atas air
x Menjalankan eksperimen untuk untuk mencari hubungan antara:
mengkaji faktor yang mempengaruhi (a) Kenaikan suhu dengan jisim apabila
kenaikan suhu bahan. kuantiti haba tetap.
x Menerangkan muatan haba. (b) Kenaikan suhu dengan kuantiti haba
x Menerangkan muatan haba tentu. apabila jisim tetap.

Aras 2 Merumuskan hasil eksperimen untuk


x Menjalankan eksperimen untuk mendapatkan persamaan Q = mcq
menentukan muatan haba tentu
suatu bahan cecair. Menjalankan eksperimen untuk
x Menjalankan eksperimen untuk menentukan muatan haba tentu suatu
menentukan muatan haba tentu bahan:
suatu bahan pepejal. (a) cecair
(b) pepejal.
Aras 3
x Menjelaskan dengan contoh Membincangkan kegunaan muatan haba
kegunaan muatan haba tentu. dalam kehidupan harian seperti dalam
x Menyelesaikan masalah yang sistem penyejukan dan perlatan
melibatkan muatan haba tentu. memasak.
HABA FIZIK TINGKATAN 4

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
3. Menganalisiskan konsep haba pendam. Membuat pemerhatian terhadap situasi
untuk mendapatkan idea mengenai haba
Aras 1 pendam.
x Menjelaskan melalui contoh idea
mengenai haba pendam. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji
x Menghuraikan graf suhu-masa graf suhu-masa perubahan keadaan jirim.
untuk perubahan keadaan jirim dari
segi teori kinetik jirim. Menerangkan graf suhu-masa perubahan
x Menerangkan haba pendam. keadaan jirim berdasarkan teori kinetik
x Menerangkan haba pendam tentu jirim.
pelakuran.
x Menerangkan haba pendam tentu Membincangkan:
pengewapan. (a) Haba pendam.
(b) Haba pendam tentu pelakuran.
Aras 2 (c) Haba pendam tentu pengewapan.
x Menjalankan eksperimen untuk
menentukan haba pendam tentu Menjalankan eksperimen untuk
pelakuran dan pengewapan air. menentukan haba pendam tentu
pelakuran dan pengewapan air dengan
Aras 3 menggunakan rumus Q = ml
x Menjelaskan dengan contoh situasi
harian yang melibatkan haba Mengumpul maklumat dan
pendam tentu. membincangkan situasi harian yang
melibatkan haba pendam tentu.
HABA FIZIK TINGKATAN 4

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
x Menyelesaikan masalah yang
melibatkan haba pendam tentu.

4. Mengaplikasikan penyejatan dan Merancang dan menjalankan eksperimen


pendidihan. untuk menentukan faktor yang
mempengaruhi penyejatan dan
Aras 1 pendidihan.
x Menerangkan faktor yang
mempengaruhi kadar penyejatan. Membincangkan perkara berikut:
x Menerangkan faktor yang (a) Perbezaan antara penyejatan dan
mempengaruhi pendidihan. pendidihan.
x Membandingkan dan membezakan (b) Proses penyejukan melalui
penyejatan dan pendidihan. penyejatan.

Aras 2 Mengumpulkan dan mentafsirkan data


x Menjelaskan dengan contoh tentang penyejatan.
proses penyejukan melalui
penyejatan. Mengumpulkan dan mentafsirkan data
tentang:
Aras 3 (a) Kegunaan pendidihan seperti
x Menjelaskan dengan contoh penyulingan berperingkat.
kegunaan penyejatan. (b) Perubahan suhu takat didih seperti
dalam periuk tekanan.
x Menjelaskan dengan contoh
kegunaan pendidihan.
HABA FIZIK TINGKATAN 4

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
5. Mensintesiskan hukum-hukum gas. Membuat pemerhatian terhadap situasi
untuk mendapatkan idea tentang
Aras 1 kewujudan tekanan gas.
x Menjelaskan melalui contoh
kewujudan tekanan gas. Menggunakan model teori kinetik untuk:
x Mengenal pasti pembolehubah yang (a) Menjelaskan bagaimana tekanan
mempengaruhi kelakuan suatu gas. dihasilkan oleh molekul gas.
(b) Mengenal pasti pemboleh ubah yang
Aras 2 mempengaruhi kelakuan suatu gas.
x Merancang dan menjalankan
eksperimen untuk menentukan Merancang dan menjalankan eksperimen
hubungkait tekanan dengan isipadu untuk mencari hubungkait antara:
pada suhu tetap untuk satu jisim (a) Tekanan dengan isipadu pada suhu
gas yang tetap. tetap untuk satu jisim gas yang tetap.
x Menerangkan hubungkait tekanan (b) Isipadu dengan suhu pada tekanan
dengan isipadu pada suhu tetap tetap untuk satu jisim gas yang tetap.
untuk satu jisim gas yang tetap (c) Tekanan dengan suhu pada isipadu
berdasarkan teori kinetik jirim. tetap untuk satu jisim gas yang tetap.
x Merancang dan menjalankan
Merumuskan hasil ketiga-tiga eksperimen
eksperimen untuk menentukan
untuk mendapatkan hukum gas semesta
hubungkait isipadu dengan suhu
pV
pada tekanan tetap untuk satu jisim pemalar
iaitu T
gas yang tetap.
HABA FIZIK TINGKATAN 4

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
x Menerangkan hubungkait isipadu Membincangkan berdasarkan teori kinetik
dengan suhu pada tekanan tetap jirim perkara berikut:
untuk satu jisim gas yang tetap (a) Hubungkait antara tekanan dan
berdasarkan teori kinetik jirim. isipadu pada suhu untuk satu jisim
x Merancang dan menjalankan gas yang tetap iaitu hukum Boyle.
eksperimen untuk menentukan (b) Hubungkait antara isipadu dan suhu
hubungkait tekanan dengan suhu pada tekanan tetap untuk satu jisim
pada isipadu tetap untuk satu jisim gas yang tetap iaitu hukum Charles.
gas yang tetap. (c) Hubungkait tekanan dengan suhu
x Menerangkan hubungkait tekanan pada isipadu tetap untuk satu jisim
dengan suhu pada isipadu tetap gas yang tetap iaitu hukum tekanan.
untuk satu jisim gas yang tetap (d) Suhu sifar mutlak dan skala suhu sifar
berdasarkan teori kinetik jirim. mutlak.
x Menerangkan suhu sifar mutlak dan (e) Hubungkait antara tekanan, isipadu
skala suhu sifar mutlak. dan suhu untuk satu jisim gas yang
x Menggabungkan ketiga-tiga hukum tetap.
untuk mendapatkan hukum gas.
Membincangkan kegunaan hukum gas.
Aras 3
x Menjelaskan dengan contoh
kegunaan hukum gas.
x Menyelesaikan masalah yang
melibatkan tekanan, suhu dan
isispadu gas untuk satu jisim gas
yang tetap.
HABA FIZIK TINGKATAN 4

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
6. Menghargai peranan haba dalam Mengumpul maklumat dan berbincang
kesejahteraan hidup. mengenai:
(a) Penggunaan haba dalam aktiviti
x Memerihalkan penggunaan haba kehidupan manusia.
dalam aktiviti kehidupan manusia. (b) Teknologi masa hadapan dalam
x Meramalkan teknologi masa pengurusan haba.
hadapan dalam pengurusan haba.
CAHAYA FIZIK TINGKATAN 4

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Cahaya 1. Mensintesiskan pantulan cahaya. Membuat pemerhatian terhadap situasi
Aras 1 untuk mendapatkan idea tentang
x Menjelaskan melalui contoh idea pembentukan imej oleh:
tentang pantulan cahaya. (a) Cermin satah.
x Menerangkan hukum pantulan (b) Cermin cekung.
cahaya. (c) Cermin cembung.
x Melukiskan rajah sinar untuk
menentukan kedudukan dan ciri Merancang dan menjalankan eksperimen
imej yang dibentukkan oleh cermin untuk menerangkan hukum pantulan.
satah.
x Menerangkan kedudukan dan ciri Merumuskan hasil eksperimen untuk
imej yang dibentukkan oleh cermin mendapatkan hukum pantulan.
satah.
Aras 2 Merancang dan menjalankan eksperimen
x Melukiskan rajah sinar untuk untuk mengkaji kedudukan dan ciri imej
menentukan kedudukan dan ciri yang dibentukkan oleh:
imej yang dibentukkan oleh cermin (a) Cermin satah.
cekung. (b) Cermin cekung.
x Menerangkan kedudukan dan ciri (c) Cermin cembung.
imej yang dibentukkan oleh cermin
cekung.
x Melukiskan rajah sinar untuk
menentukan kedudukan dan ciri
imej yang dibentukkan oleh cermin
cembung.
x Menerangkan kedudukan dan ciri
imej yang dibentukkan oleh cermin
cembung.
CAHAYA FIZIK TINGKATAN 4

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Aras 3 Merumuskan hasil eksperimen untuk
x Menjelaskan dengan contoh mendapatkan kedudukan dan ciri imej
kegunaan pantulan cahaya. yang dibentukkan oleh:
x Membina alat berdasarkan pantulan (a) Cermin satah.
(b) Cermin cekung.
cahaya. (c) Cermin cembung.

Melukiskan rajah sinar untuk menentukan


kedudukan dan ciri imej yang dibentukkan
oleh:
(a) Cermin satah.
(b) Cermin cekung.
(c) Cermin cembung.

Membincangkan kegunaan pantulan


cahaya.

Membina alat berdasarkan pantulan


cahaya.
CAHAYA FIZIK TINGKATAN 4

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
2. Menganalisiskan pembiasan cahaya. Membuat pemerhatian terhadap situasi
untuk mendapatkan idea tentang
Aras 1 pembiasan cahaya.
x Menjelaskan melalui contoh idea
pembiasan cahaya. Membincangkan pembiasan cahaya.
x Menerangkan pembiasan cahaya.
Menjalankan eksperimen untuk mengkaji
Aras 2 hubungkait antara sudut tuju dan sudut
x Menghubungkaitkan sudut tuju pembiasan.
dengan sudut pembiasan.
x Menerangkan indeks pembiasan. Merumuskan hasil eksperimen untuk
x Menerangkan hukum pembiasan. mendapatkan hukum pembiasan.
x Menerangkan hubungkait antara
halaju cahaya dalam medium dan Membincangkan hubungkait antara halaju
indeks pembiasan. cahaya dalam medium dengan indeks
x Menerangkan hubungkait antara pembiasan.
dalam nyata dan dalam ketara.
Menjalankan eksperimen untuk mengkaji
Aras 3 hubungkait antara dalam nyata, dalam
x Menyelesaikan masalah pembiasan ketara dan indeks pembiasan.
cahaya.
CAHAYA FIZIK TINGKATAN 4

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
3. Menganalisiskan pantulan dalam Membuat pemerhatian terhadap
penuh. fenomena untuk mendapatkan idea
tentang pantulan dalam penuh.
Aras 1
x Menjelaskan melalui contoh Menjalankan eksperimen untuk mengkaji
fenomena cahaya yang disebabkan kesan mengubah sudut tuju ke atas sudut
oleh pantulan dalam penuh. pembiasan bagi cahaya yang merambat
dari medium tumpat ke medium kurang
Aras 2 tumpat.
x Memerihalkan kesan mengubah
sudut tuju ke atas sudut pembiasan Membincangkan perkara berikut:
bagi cahaya yang merambat dari (a) Sudut genting.
medium tumpat ke medium kurang (b) Pantulan dalam penuh dan syarat-
tumpat. syarat berlaku pantulan dalam penuh.
x Menerangkan sudut genting. (c) Hubungkait antara sudut genting dan
x Menerangkan pantulan dalam indeks pembiasan.
penuh.
x Menghubungkaitkan sudut genting Mengumpulkan dan mentafsirkan data
dengan indeks pembiasan. tentang aplikasi pantulan dalam penuh.

Aras 3
x Menjelaskan dengan contoh Menjalankan aktiviti untuk menunujukkan
kegunaan pantulan dalam penuh. kegunaan pantulan dalam penuh.
CAHAYA FIZIK TINGKATAN 4

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
4. Menganalisiskan kanta nipis. Mengelaskan pelbagai jenis kanta dari
segi:
Aras 1 (a) Cembung atau cekung.
x Mengenal pasti pelbagai jenis (b) Ketebalannya.
kanta.
x Menentukan titik fokus dan Nota:
panjang fokus kanta cembung. Kanta nipis adalah kanta yang
x Menentukan titik fokus dan ketebalannya boleh diabaikan berbanding
panjang fokus kanta cekung. dengan panjang fokusnya.
x Menerangkan kuasa kanta dan
hubungkaitnya dengan panjang Menjalankan eksperimen untuk
fokus. menentukan titik fokus dan panjang
fokus untuk beberapa kanta.
Aras 2
x Menentukan ciri imej yang Membincangkan hubungkait antara kuasa
dibentukkan oleh kanta cembung. kanta dan panjang fokus iaitu:
x Melukiskan gambar rajah sinar kuasa kanta = 1/f
untuk menentukan kedudukan dan
ciri imej yang dibentukkan oleh Menjalankan eksperimen untuk mengkaji
kanta cembung. kedudukan dan ciri imej.
x Menentukan ciri imej yang
dibentukkan oleh kanta cekung. Melukiskan gambar rajah sinar untuk
menentukan kedudukan dan ciri imej.
x Melukiskan gambar rajah sinar
untuk menentukan kedudukan dan
ciri imej yang dibentukkan oleh
kanta cekung.
x Menerangkan pembesaran linear.
CAHAYA FIZIK TINGKATAN 4

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Aras 3 Membincangkan pembesaran linear iaitu
x Menghubungkaitkan jarak objek (u), nisbah saiz imej kepada saiz objek.
jarak imej (v) dan panjang fokus (f).
x Menyelesaikan masalah yang Menjalankan eksperimen untuk mengkaji
melibatkan u, v, f dan pembesaran hubungkait antara u, v dan f.
linear.

5. Mensintesis kanta dalam peralatan Mengumpulkan dan mentafsirkan data


optik. tentang fungsi kanta dalam alat optik.

Aras 1 Melukis gambar rajah sinar untuk


x Menjelaskan melalui contoh fungsi menentukan kedudukan dan ciri imej yang
kanta dalam alat optik. dibentukkan oleh alat optik termasuk
kanta pembesar, kamera, teleskop
Aras 2 astronomi, mikroskop majmuk dan
x Melukiskan gambar rajah sinar projektor slaid.
untuk menentukan pembentukan
imej dalam alat optik. Mereka bentuk dan membina alat optik
ringkas yang boleh berfungsi.
Aras 3
x Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan alat optik.
x Membina alat optik.
CAHAYA FIZIK TINGKATAN 4

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
6. Menyedari nikmat kewujudan cahaya Mengumpulkan dan mentafsirkan data
dan sifatnya. untuk membincangkan tentang kegunaan
sifat cahaya.
x Memerihalkan penggunaan
pengetahuan tentang sifat cahaya Membincangkan kesan positif dan
dalam meningkatkan kebolehan
negatif penggunaan alat optik.
penglihatan manusia.
x Memerihalkan kepentingan alat
optik.
x Meramalkan teknologi masa depan
dalam bidang optik.

Anda mungkin juga menyukai