Anda di halaman 1dari 52

KEMENTERIAN PENDIDIKAN

MALAYSIA

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN


KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

SEJARAH
TINGKATAN 1 & 2

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
APRIL 2002
KEMENTERIAN PENDIDIKAN
MALAYSIA

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN


KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

SEJARAH
PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ISBN
KANDUNGAN

Rukun Negara
Falsafah Pendidikan Negara
Kata Pengantar
Pendahuluan
Matlamat dan Objektif Mata Pelajaran
Sejarah
Huraian Sukatan Pelajaran:
Tingkatan 1
Tingkatan 2
Tingkatan 3
RUKUN NEGARA

Bahawasanya negara kita Malaysia, mendukung cita-cita hendak


mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh
masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta
masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat
dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang
liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-
bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan
menggunakan sains dan teknologi moden.

Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh


tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan
atas prinsip-prinsip berikut:-

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

i
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih


memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk
melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.

ii
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

KATA PENGANTAR

Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang Selaras dengan matlamat utama mata pelajaran
memperincikan kandungan Sukatan Pelajaran yang Sejarah sebagai pendukung utama pemupukan
bertujuan untuk memenuhi cita-cita dan semangat semangat patriotik di kalangan murid, guru perlu
Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakan memberi penekanan kepada kemahiran pemikiran
murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi sejarah dan membimbing murid-murid untuk
berasaskan pengetahuan pada abad 21. menganalisis dan menilai fakta-fakta sejarah secara
rasional. Melalui pemahaman dan penghayatan aspek
Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan sejarah negara, diharap murid dapat memperkasa
pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan keperibadian bangsa Malaysia.
penggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakan
kreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah aktiviti Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran ini
mengikut kesesuaian murid. Huraian ini diharap dapat banyak pihak terlibat terutama guru, pensyarah
membantu guru merancang dan melaksanakan maktab dan universiti serta pegawai Kementerian
pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. Pendidikan, dan individu yang mewakili badan-badan
tertentu.
Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran,
guru diharap dapat memberi penekanan kepada unsur Kepada semua pihak yang telah memberikan
bernilai tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran sumbangan kepakaran, masa dan tenaga sehingga
belajar cara belajar, penggunaan teknologi maklumat terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaran ini,
dan komunikasi, teori kecerdasan pelbagai, Kementerian Pendidikan merakamkan setinggi-tinggi
pembelajaran masteri, pembelajaran secara kontekstual, penghargaan dan ucapan terima kasih.
pembelajaran secara konstruktivisme, dan pembelajaran
akses kendiri. Di samping itu, nilai murni dan semangat
patriotik dan kewarganegaraan tetap diutamakan. Semua
elemen ini diharapkan dapat memberi keyakinan kepada (Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN)
murid dan diaplikasikan dalam kehidupan harian dan Pengarah
dunia pekerjaan. Pusat Perkembangan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia

iii
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

PENDAHULUAN

Status Sejarah adalah mata pelajaran teras dalam Kurikulum Kurikulum Sejarah bagi peringkat SMA pula dirancang Memperoleh
Mata Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang wajib dengan tujuan supaya murid memperoleh perspektif yang perspektif
Pelajaran dipelajari oleh semua pelajar secara berterusan selama lebih luas tentang proses perkembangan masyarakat dan yang luas
Sejarah lima tahun. Oleh itu kurikulum Pendidikan Sejarah pada negara. Sejarah perkembangan dan proses evolusi
peringkat Sekolah Menengah Rendah (SMR) mestilah peradaban dunia akan dikaji bagi melengkapkan
mempunyai kesinambungannya pada peringkat Sekolah perspektif pendidikan Sejarah. Pengetahuan dan
Menengah Atas (SMA), supaya asas-asas pengetahuan, pemahaman tersebut membolehkan pelajar melihat
nilai-nilai murni, kemahiran belajar dan pengalaman yang secara perbandingan peradaban yang dicapai oleh
diperoleh dapat diperkukuh dan diperkembangkan lagi. negara luar dan menghubungkaitkannya dengan
masyarakat negara kita. Dengan ini murid dapat
memahami kedudukan negara sebagai sebahagian
Pendekatan Pada peringkat SMR, kandungan kurikulum daripada peradaban dunia.
kronologi menumpukan kepada pemahaman yang menyeluruh dan
memberi gambaran jelas tentang sejarah negara. Oleh KBSM menegaskan kesepaduan unsur pengetahuan, Kesepaduan
itu kandungan kurikulum Pendidikan Sejarah lebih peningkatan daya intelek, pemupukan nilai-nilai murni unsur
berbentuk rentetan peristiwa yang membincangkan dan perkembangan kemahiran belajar. Dalam edisi
tentang aspek kehidupan masyarakat dan negara dari penyemakan kurikulum Sejarah ini, kesepaduan dan
segi politik, ekonomi dan sosial. Rentetan peristiwa ini kesinambungan unsur-unsur ini diteruskan. Di samping
disusun secara kronologi supaya pelajar dapat pengetahuan sejarah, konsep-konsep dan kemahiran
memahami proses perkembangan masyarakat dan asas disiplin sejarah seperti kemahiran pemikiran sejarah
negara, serta unsur-unsur kesinambungan dan dan unsur patriotisme diberi penekanan dan
perubahan yang berlaku. Dalam rentetan peristiwa ini diperkukuhkan dalam proses pengajaran dan
dimasukkan pula sejarah negara luar yang mempunyai pembelajaran.
kaitan dengan sejarah negara kita. Sejarah negara luar
ini merupakan asas bagi pelajar untuk mengetahui dan Dalam usaha untuk melahirkan generasi yang dapat Pemupukan
memahami hubungan dan kaitannya dengan sejarah memenuhi matlamat dan aspirasi negara, pendekatan kemahiran
Malaysia. pengajaran dan pembelajaran pendidikan Sejarah perlu berfikir
menjurus kepada pemupukan kemahiran berfikir dan
kemahiran pemikiran sejarah di kalangan murid di
samping nilai-nilai murni dan semangat patriotik.

1
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

Penerapan Patriotisme adalah perasaan cinta yang kuat terhadap Perkembangan pembelajaran turut didorong oleh peningkatan Pendidikan
unsur tanah air. Perasaan ini perlu wujud di hati setiap individu pendidikan sepanjang hayat. Sehubungan itu penampilan sepanjang
patriotisme rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Sehubungan itu, pendidikan Sejarah sebagai satu disiplin ilmu yang dinamik, hayat
semangat patriotik dapat membentuk rakyat Malaysia dilakukan melalui pendekatan pembelajaran yang
yang bersatu padu dan harmoni. Justeru, berdasarkan melibatkan para pelajar secara aktif dan berterusan.
pengetahuan dan pemahaman aspek-aspek sejarah
negara, murid dibimbing untuk menganalisis dan menilai Tujuan pendidikan Sejarah adalah untuk memupuk semangat
fakta-fakta sejarah secara rasional. Natijah daripada setia negara dan perasaan bangga sebagai rakyat Malaysia
pemahaman dan penghayatan sejarah negara, murid melalui pengetahuan dan penghayatan sejarah tanah air. Di
dapat membina kekuatan semangat cinta akan negara. peringkat Sekolah Menengah Rendah, pembelajaran tentang
sejarah negara yang meliputi jangka masa selama lima ratus
tahun disusun secara kronologi. Ia bertujuan untuk memberi
Pendidikan Wawasan 2020 menyarankan Malaysia menjadi negara pemahaman menyeluruh dan suatu gambaran lengkap
bertaraf maju mengikut acuan kita sendiri. Oleh itu, rakyat tentang sejarah negara kepada murid. Rentetan peristiwa ini
dunia membawa tema-tema tersendiri yang dijadikan pokok
Malaysia perlu mempunyai pengetahuan tentang dunia
luar supaya berkemampuan untuk bersaing dengan perbincangan. Kesemuanya mempunyai enam tema seperti
mereka. Persaingan tidak dapat dielakkan dalam dunia berikut:
globalisasi kerana kuasa politik dan ekonomi dikawal Tema 1 : Tamadun Awal Dan Keagungan
oleh masyarakat yang berilmu dan bermaklumat. Maka Kesultanan Melayu Melaka
adalah penting pendidikan di Malaysia memperkenalkan
murid kepada dunia luar menerusi kurikulum futuris Tema 2 : Kesultanan Melayu Melaka Menjadi
yang turut menekankan kepada pendidikan bertaraf Asas Kerajaan Masa Kini
dunia yang berkait rapat dengan teknologi maklumat.
Tema 3 : Kemakmuran dan kekayaan Negara
Kita Menarik Kuasa Luar untuk
Penyuburan Daya tahan perlu disuburkan di kalangan murid. Menjajah
daya tahan Pembinaan daya tahan menerusi kemahiran
Tema 4 : Tindak Balas Masyarakat
pembelajaran, pemahaman, dan pemikiran. Murid yang
Tempatan Terhadap Penjajah British
berdaya tahan bukan sahaja berupaya mempelajari
sesuatu yang baru, memahaminya dengan mendalam, Tema 5 : Perjuangan Rakyat ke Arah
bahkan mampu memilih maklumat yang penting dan Kemerdekaan Tanah Air
relevan.
Tema 6 : Pembentukan Persekutuan Malaysia

2
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

Daripada enam tema di atas, Tema 1 dan 2 dipelajari di Tingkatan MATLAMAT


I, diikuti dengan Tema 3 dan 4 di Tingkatan II dan Tema 5 dan 6 di
Tingkatan III. Pendidikan Sejarah bertujuan untuk memupuk dan
memperkukuh semangat setia negara dan jati diri sebagai
Selain mengkaji tema-tema tersebut, aspek-aspek tentang Sejarah warganegara Malaysia dan warga dunia. Melalui
Tempatan turut dikaji. Kajian Sejarah Tempatan bertujuan memberi pengetahuan dan penghayatan sejarah tanahair dan
pengalaman secara langsung kepada murid mengkaji aspek-aspek sejarah negara luar yang berkaitan, para murid dapat
sejarah yang ada di sekeliling mereka. Melalui pengkajian ini, memahami keadaan masyarakat dan negara serta
kemahiran seperti mencari, mengumpul, mengelas, mentafsir hubungannya dengan sejarah dunia. Usaha ini bertujuan
maklumat dan fakta sejarah dapat dipertingkatkan. Pengalaman ini mewujudkan semangat perpaduan dan kekitaan bangsa
juga diharapkan akan dapat menimbulkan kepekaan dan memupuk dan negara Malaysia. Pendidikan Sejarah juga dapat
minat pelajar terhadap sejarah. mewujudkan ingatan bersama terhadap Sejarah sebagai
rangka rujukan kesedaran kebangsaan dan persefahaman
Kajian Sejarah Tempatan memberi tumpuan kepada hal-hal yang antarabangsa.
bersangkutan dengan keadaan setempat. Unsur-unsur yang boleh
dijadikan kajian seperti tokoh, peristiwa, perkembangan ekonomi,
adat resam dan tradisi setempat. OBJEKTIF

Bagi Tingkatan I kandungan Kajian Sejarah Tempatan meliputi: Kurikulum sejarah membolehkan murid :

SEJARAH DIRI DAN KELUARGA 1. menyusur galur sejarah diri dan salasilah keluarga;

Bagi Tingkatan 2 liputan kajian ialah: 2. menulis dan menghuraikan sejarah perkembangan
sekolah;
SEJARAH SEKOLAH
3. menyatakan asal usul dan perkembangan masyarakat
Bagi Tingkatan 3 liputan kajian ialah: dan negara;

SEJARAH PERSEKITARAN KAWASAN SEKOLAH 4. menyatakan warisan tradisi Kesultanan Melayu


SEJARAH KAWASAN TEMPAT TINGGAL/KEDIAMAN Melaka;

3
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

5. menjelaskan sejarah negeri-negeri di Malaysia dari segi


bentuk kerajaan, pentadbiran, ekonomi dan sosial;

6. memilikiperasaan bangga dengan kegemilangan


tamadun bangsa dan negara;

7. menghargai usaha dan sumbangan tokoh-tokoh yang


memperjuangkan kedaulatan, kemerdekaan dan
pembangunan negara;

8. mempunyai dan mempertingkatkan semangat patriotik


dan bersedia melibatkan diri dalam usaha
mempertahankan kedaulatan, pembangunan dan
kemajuan negara;

9. mempertingkatkan daya pemikiran dan


kematangan berasaskan iktibar daripada peristiwa sejarah;

10. menganalisis, merumus dan menilai fakta-fakta sejarah


Malaysia dan dunia luar secara rasional.

4
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

ORGANISASI KURIKULUM

Organisasi kurikulum Sejarah merupakan kesepaduan berbentuk


‘intra’ iaitu yang berlaku dari dalam mata pelajaran ini. Unsur-unsur
yang terlibat ialah ilmu (kandungan), kemahiran (Struktur disiplin
pendidikan Sejarah: Kemahiran Pemikiran Sejarah) dan penerapan
nilai (patriotisme) yang boleh menyuburkan intelek, rohani, emosi
dan jasmani. Kesepaduan ini berjalan serentak dalam pengajaran
dan pembelajaran secara berterusan.

Rajah 1: Organisasi Kurikulum Sejarah

5
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

Kandungan Unsur Patriotisme

Fokus utama kandungan kurikulum pendidikan Sejarah Sejarah Fokus utama kurikulum Sejarah bertujuan menanam semangat
adalah kepada pengetahuan dan pemahaman Sejarah Malaysia patriotik yang memupuk nilai-nilai murni di kalangan murid bagi
Negara Malaysia. Pengkajian Sejarah ini bermula sebagai melahirkan warganegara yang:
dengan zaman prasejarah hingga masa kini. fokus
pengkajian
i Berbangga Sebagai Rakyat Malaysia
Kandungan kurikulum Sejarah memberi tumpuan kepada Kajian
aspek-aspek sejarah tempatan berfokus kepada Sejarah menghormati raja dan pemimpin negara
pengkajian yang bersifat mikro iaitu tentang hal-hal Tempatan menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh negara
bersangkutan dengan keadaan setempat. Kajian Sejarah menghormati lambang-lambang negara (seperti
Tempatan merangkumi aspek sejarah diri dan keluarga, bendera, lagu kebangsaan, jata negara)
sekolah, persekitaran kawasan sekolah dan kawasan menjaga dan mempertahankan maruah bangsa dan
tempat tinggal atau kediaman. negara
menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya
Sejarah negara bertitik tolak dari Zaman Kesultanan bangsa
Melayu Melaka kerana ia adalah sebuah kerajaan yang berbangga dengan sejarah negara
kuat di Gugusan Kepulauan Melayu pada kurun ke 15.
Pada zaman kegemilangannya, Kesultanan Melayu ii Bersemangat Setia Negara
Melaka telah membina satu tradisi budaya, politik dan
ekonomi yang diwarisi sehingga kini. Walaupun cinta akan bangsa dan negara
pengkajian sejarah negara dimulakan dengan Kesultanan taat dan setia kepada raja dan pemimpin negara
Melayu Melaka, sejarah petempatan-petempatan dan sedia berkorban untuk bangsa dan negara
kerajaan-kerajaan awal di Gugusan Kepulauan Melayu bertanggungjawab kepada bangsa dan negara
juga dikaji. berani dan sanggup mempertahankan kedaulatan
bangsa dan negara
Aspek sejarah negara luar dikaji terutama dalam hal-hal Pengkajian peka kepada masalah dan isu tentang bangsa dan
yang berkaitan dengan sejarah Malaysia. Aspek ini sejarah luar negara
dimasukkan dengan tujuan supaya murid dapat negara yang bersyukur sebagai warganegara Malaysia
memahami secara lebih jelas tentang sejarah negara berkaitan
kita.

6
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

iii. Bersemangat Kekitaan Struktur Disiplin Sejarah

bersatupadu dan berharmoni Pendidikan Sejarah mempunyai teras struktur disiplin yang
bertolak ansur dan bertoleransi sistematik. Pemahaman terhadap struktur ini akan
bekerjasama dan tolong menolong mengembangkan proses pengajaran dan pembelajaran sejarah
hormat menghormati yang lebih dinamik. Struktur disiplin pendidikan Sejarah meliputi:
bersefahaman dan bermuafakat
muhibah atau semangat bermasyarakat

iv. Berdisiplin INKUIRI DALAM SEJARAH

berakhlak dan berbudi pekerti mulia


mempertahankan dan menjunjung Perlembagaan PENGUMPULAN SUMBER
Negara
mematuhi peraturan dan undang-undang
berkelakuan sopan, bertatasusila dan berhemah tinggi
bertindak wajar KEMAHIRAN PEMIKIRAN
bersifat amanah dan jujur SEJARAH
berlaku adil dan bertimbang rasa

v Berusaha dan Produktif PENJELASAN SEJARAH

rajin dan gigih


berdikari PEMAHAMAN SEJARAH
tabah menghadapi cabaran
menyokong dan melibatkan diri dalam usaha
pembangunan EMPATI
berganding bahu membangunkan negara
berilmu dan berketrampilan

Rajah 2 : Struktur disiplin Sejarah

7
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

Inkuiri dalam Sejarah Kemahiran Pemikiran Sejarah

Sejarah merupakan disiplin ilmu yang berkembang untuk Pemikiran Sejarah adalah satu mata pelajaran yang dapat merangsang
mencari kebenaran tentang masa lalu. Oleh itu, sejarawan, Kritis dan pemikiran. Ia membolehkan murid-murid melihat secara empati
guru sejarah dan murid adalah terdedah kepada persoalan: analitis dan menganalisis bagaimana manusia menggunakan masa,
Apa, Mengapa, Bagaimana, Bila Dan Siapa (Pemikiran ruang, perubahan dan kesinambungan. Pemahanan Sejarah
Inkuiri) setiap kali mereka mempelajari ilmu sejarah. Di pula dalam konteks pengajaran dan pembelajaran bermaksud
dalam Pendidikan Sejarah, guru-guru akan membimbing pemahaman secara kritis dan imaginatif tentang segala aspek
murid untuk mengemukakan persoalan-persoalan pada kehidupan manusia masa silam dan kini. Pemahaman ini boleh
awal pengkajian Sejarah. Melalui persoalan ini, murid akan diperolehi jika kesemua aspek dikaji dan pelbagai faktor
berusaha mencari sumber, bukti atau maklumat yang dapat dianalisis serta dilihat secara keseluruhan.
menjawab persoalan yang telah ditimbulkan.
Meneroka Pemikiran sejarah pula adalah merupakan satu bentuk proses
idea kognitif yang murid-murid meneroka idea yang kompleks dan
Pengumpulan Sumber kompleks abstrak dengan bimbingan guru. Justeru, murid-murid dapat
dan memahami secara kritis dan imaginatif tentang segala aspek
abstrak
Ilmu Sejarah pada asasnya mementingkan pengkayaan kehidupan manusia silam sehingga ke hari ini.
sumber sejarah di kalangan murid. Murid didedahkan
tentang tatacara mendapatkan sumber, punca-punca Kemahiran Kemahiran pemikiran sejarah adalah lebih spesifik kepada
sumber, pengkelasan sumber pertama dan kedua. pemikiran disiplin ilmu sejarah itu sendiri. Kemahiran ini membolehkan
Seterusnya merekod bukti-bukti yang diperoleh daripada sejarah murid memahami bagaimana sejarawan merekonstruksi
sumber-sumber tersebut. Umumnya sumber merangkumi spesifik peristiwa lalu dengan menggunakan sumber yang menjadi bukti
sumber lisan dan tulisan, artifak, gambar, lukisan, bangunan untuk menentukan signifikan sesuatu tarikh, tokoh, peristiwa,
dan persekitaran yang dapat menjelaskan tentang sesuatu lokasi dan aktiviti manusia masa lalu.
peristiwa masa lalu.
Pemikiran Murid-murid diajar memahami ciri-ciri sejarah supaya mereka
Kritis dan dapat meningkatkan pemikiran mereka dengan lebih kritis dan
imaginatif analitis. Kemahiran ini dipupuk dan diperkembangkan di
kalangan murid-murid dengan kemahiran-kemahiran seperti
kemahiran kronologi, meneroka bukti, membuat interpretasi,
membuat imaginasi dan membuat rasionalisasi.

8
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

i. Memahami kronologi – bermakna melihat masa lalu, kini v. Membuat rasionalisasi – melibatkan penggunaan akal
dan akan datang mengikut urutan sesuatu peristiwa fikiran dan membuat pertimbangan yang wajar dalam
sejarah itu berlaku. Di samping itu murid-murid dididik menyelesaikan sesuatu masalah. Usaha ini memerlukan
dengan kemahiran memahami konsep masa mengikut kemahiran murid-murid untuk mengumpul data, membuat
kemajuan sesuatu tamadun disamping memahami hipotesis, menentukan signifikan bukti dan membuat
konversi masa iaitu melabelkan sesuatu peristiwa inferen daripada data yang dikumpul.
mengikut zaman seperti Zaman Darurat, Zaman Meleset
dan Zaman Penjajahan tanpa menyatakan tahunnya. Penjelasan Sejarah

ii. Meneroka bukti – melibatkan kemahiran mengenal pasti Kemahiran Melalui pendekatan bersepadu, penekanan juga perlu
sumber pertama dan kedua membuat perbandingan meng- diberi ke atas penggunaan Bahasa Melayu sebagai alat
antara kedua-dua sumber disamping mendapatkan organisasi untuk membicarakan ilmu pengetahuan secara ilmiah
maklumat sejarah dari sumber-sumber tersebut. Perkara dan dan mengutarakan pendapat dengan menggunakan
berkomunikasi
ini dapat merangsang pemikiran sejarah seseorang murid bahasa yang gramatis, tepat dan berkesan dalam bentuk
di samping memahami masalah sejarah dan sifatnya yang tulisan atau lisan. Sehubungan itu, murid akan belajar
interpretatif. mengorganisasikan analisis sumber sejarah dengan
menggunakan kemahiran pemikiran sejarah dengan
iii. Membuat interpretasi – bermaksud membuat tafsiran sempurna. Mereka merekod hasil analisis dan
terhadap sesuatu peristiwa dengan memberi ulasan dan seterusnya menulis atau menjelaskan dengan tepat dan
kupasan. Murid-murid disedarkan tentang perbezaan bertanggungjawab.
tafsiran dan perspektif yang wujud di kalangan sejarawan.
Mereka dapat membezakan fakta sejarah dengan tafsiran Pemahaman Sejarah
sejarah dengan menyedari bahawa kedua-dua ini adalah
berkaitan antara satu sama lain. Pemahaman sejarah bermaksud pemahaman secara
kritis dan imaginatif tentang segala aspek kehidupan
iv. Membuat imaginasi – adalah suatu usaha melibatkan manusia zaman silam. Perkara ini membolehkan murid
murid-murid dengan sesuatu situasi dalam peristiwa melihat zaman silam secara empati. Pemahaman
sejarah yang dikaji. Kemahiran imaginasi ini ialah secara sejarah boleh mendidik murid menganalisis bagaimana
visual dan empati. manusia mengalami perubahan dan kesinambungan
dalam kehidupan.

9
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

Empati

Empati dalam sejarah ditakrifkan sebagai suatu pencapaian


pemikiran yang memahami sesuatu peristiwa masa lalu
daripada pelbagai perspektif. murid yang dapat melihat
sejarah secara empati sebenarnya membina corak pemikiran
yang lebih terbuka, toleransi dan matang. Sejajar dengan itu,
Pendidikan Sejarah adalah ‘alat’ yang dapat menghasilkan
warganegara yang lebih bertanggungjawab.

Kemahiran generik yang dikenal pasti perlu untuk murid-murid


meneroka ruang-ruang ilmu dalam disiplin sejarah ialah :

Kemahiran Berkomunikasi
Kemahiran Menggunakan Teknologi
Kemahiran Bekerja dengan Orang Lain dalam Kumpulan
Kemahiran Mengurus, Memilih dan Menganalisis Maklumat
Kemahiran Menggunakan Idea dan Teknik Matematik
Kemahiran Memahami Budaya

Kemahiran Berfikir yang perlu dikuasai oleh murid pula boleh


dibahagi kepada 2 kategori utama iaitu :

Kemahiran Berfikir Secara Kritis


Kemahiran Berfikir Secara Kreatif

10
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

Rajah 3 menunjukkan peta domain pemikiran yang mengaitkan dua kemahiran berfikir dengan dua proses berfikir. Matlamat pembelajaran
kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK) menuju kepada proses membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak.

PEMIKIRAN KRITIS PEMIKIRAN KREATIF

Mencirikan Menjana idea


Membandingkan dan Membuat inferens
membezakan Menghubungkaitkan
Mengumpulkan dan Meramal
mengelaskan Membuat hipotesis
Membuat urutan Mensintesis
Menyusun mengikut keutamaan Mengitlak
Menganalisis Menganalogi
Mengesan kecondongan Membuat gambaran mental
Menilai Mereka cipta
Membuat kesimpulan

KBKK

MEMBUAT KEPUTUSAN MENYELESAIKAN


MASALAH

Rajah 3: Peta Domain Pemikiran

11
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah
PETUNJUK PEMIKIRAN KRITIS DAN KREATIF

Berikut adalah Jadual Petunjuk Pemikiran Kritis dan Kreatif yang


dapat memberi panduan kepada guru secara terperinci untuk
memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran.

Petunjuk Pemikiran Kritis


Pemikiran Kritis Perkataan atau frasa yang
Pemikiran Kritis Perkataan atau frasa yang
memberi makna yang sama
memberi makna yang sama
c) Mengumpulkan dan Membuat pengelasan
a) Mencirikan Menyatakan ciri unsur
mengelaskan berasaskan kepada ciri yang
Memerihalkan sifat sepunya
Mengenal pasti Menyenaraikan ciri, sifat Mengasingkan dan Mengumpulkan mengikut
kriteria seperti ciri, dan unsur mengumpulkan sesuatu kategori
sifat, kualiti dan unsur Mengenal pasti kualiti, sifat, peristiwa kepada Mengumpulkan mengikut ciri
sesuatu konsep. ciri dan unsur kumpulan masing- yang boleh dibandingkan
Menyebut ciri, sifat dan masing berdasarkan Mengkategorikan ciri
Unsure kriteria tertentu seperti Menyusun mengikut kriteria
ciri. Pengumpulan ini Menyusun mengikut
b) Membandingkan Mencari persamaan dan adalah berdasarkan kumpulan
dan membezakan perbezaan ciri sepunya.
Menentukan ciri sepadan
Mencari persamaan dan dan tak sepadan
perbezaan berdasarkan Menyatakan ciri serupa dan d) Membuat urutan Menyusun mengikut sesuatu
kriteria seperti ciri, sifat, tidak serupa tertib berasaskan nilai,
kualiti dan unsur sesuatu Menyatakan persamaan Menyusun maklumat abjad, kronologi, corak,
peristiwa. dan mengikut tertib masa dan lain-lain
perbezaan berdasarkan sifatnya Menyusun secara menaik
Menyusun ciri yang sama seperti masa, bentuk atau menurun
dan berbezaan atau bilangan. Menyusun secara rantai
urutan

12
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah
Pemikiran Kritis Perkataan atau frasa yang Pemikiran Kritis Perkataan atau frasa yang
memberi makna yang sama memberi makna yang sama

e) Menyusun mengikut Mengatur mengikut sesuatu Mencerakin komponen yang


keutamaan kriteria daripada yang paling terlibat
penting kepada yang kurang Mencari bukti yang
Menyusun maklumat penting menyokong
mengikut tertib Menyenaraikan idea yang Mengimbas kembali idea
berdasarkan paling penting kepada yang Mengkaji kesan baik dan
kepentingan. kurang penting buruk
Menyusun berdasarkan Mengkaji keputusan
segera kepada kurang segera berasaskan fakta
Menyenaraikan mengikut
hierarki berdasarkan g) Mengesan Menentukan pendirian berat
matlamat kecondongan sebelah
Mengatur mengikut paling Menentukan pemberatan
hadapan kepada paling Mengesan pandangan kepada satu pihak
belakang atau pendapat yang Menentukan pendirian ke
Menyusun mengikut paling berpihak kepada atau satu pihak
atas kepada paling bawah menentang sesuatu.

f) Menganalisis Mencerakin maklumat (h) Menilai Menaksir maklumat


Mengolah idea Mempertimbangkan pendapat
Mengolah maklumat Mengesan penyebab Membuat dan pandangan
dengan Menghuraikan faktor pertimbangan tentang Mempertimbangkan
menghuraikannya penyebab sesuatu perkara cadangan
kepada bahagian Membuat andaian daripada segi Menyatakan rasional
yang lebih kecil bagi berasaskan maklumat kebaikan dan Membahaskan isu atau
memahami sesuatu Menghuraikan mengikut ciri keburukan, pernyataan
konsep atau peristiwa berdasarkan bukti Membuat pertimbangan
Menghuraikan kepada
serta mencari makna atau dalil yang sah. Memberi alasan untuk
bahagian
yang tersirat. menerima atau menolak

13
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah
Pemikiran Kritis Perkataan atau frasa yang
memberi makna yang sama

Membuat pilihan
Mengimbas kembali pilihan
Menentukan nilai

i) Membuat
kesimpulan Merumuskan isu
Menyatakan hasil selepas
Membuat pernyataan analisis
tentang hasil sesuatu Menyusun alasan
kajian yang Membuat resolusi
berdasarkan kepada Membuat persetujuan
sesuatu hipotesis Membuat keputusan
atau mengukuhkan bijaksana yang muktamad
sesuatu perkara Membuat rumusan
berdasarkan
Menggulung hujah
penyiasatan.

14
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah
Petunjuk Pemikiran Kreatif

Pemikiran Kreatif Perkataan atau frasa yang Pemikiran Kreatif Perkataan atau frasa yang
memberi makna yang sama memberi makna yang sama

a) Menjanakan idea Mengemukakan idea c) Menghubungkaitkan Menerangkan sebab dan


Mencadangkan alternatif akibat
Mencadangkan sebab Membuat perkaitan Menyatakan perkaitan
Menghasilkan idea Menyenaraikan idea dalam sesuatu keadaan Menyatakan sebab musabab
yang berkaitan Menyatakan cara lain atau peristiwa untuk Menyatakan implikasi
dengan sesuatu Menyumbangkan pendapat mencari sesuatu sruktur mengkaji perkaitan
perkara. Menyatakan kemungkinan atau corak Mencari perkaitan
Menghasilkan idea perhubungan. Mengaitkan idea
Mencetus idea Menyatakan pertalian
Melahirkan idea Membuat perhubungan

b) Membuat inferens Membuat kesimpulan awal


daripada pemerhatian d) Meramal Menyatakan apa yang akan
Membuat kesimpulan Membuat rumusan awal berlaku
awal yang daripada data Membuat jangkaan Membuat jangkaan
munasabah, yang Membuat kesimpulan awal tentang sesuatu Menganggarkan apa yang
mungkin benar atau daripada maklumat peristiwa berdasarkan akan berlaku
tidak benar untuk Membuat tanggapan awal pemerhatian dan Membuat pelunjuran
menerangkan sesuatu Membuat penyataan awal pengalaman yang lalu Menyatakan kemungkinan
peristiwa atau Membuat pendirian awal atau data yang boleh yang akan berlaku
pemerhatian. Menyatakan ketetapan awal dipercayai.

15
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah
Pemikiran Kreatif Perkataan atau frasa yang Pemikiran Kreatif Perkataan atau frasa yang
memberi makna yang sama memberi makna yang sama

e) Membuat hipotesis Menyatakan cadangan yang g) Mengitlak Membuat pernyataan umum


perlu diuji kesahihannya berdasarkan pola
Membuat pernyataan Membuat andaian yang Membuat pernyataan Membuat generalisasi
umum tentang perlu dibuktikan umum terhadap sesuatu Membuat rumusan umum
hubungan antara kebenarannya perkara untuk daripada keseluruhan idea
pemboleh ubah Membuat pernyataan yang keseluruhan kumpulan
dimanipulasikan dan perlu diuji ketepatannya berdasarkan
pemboleh ubah Menyatakan pandangan pemerhatian ke atas
bergerak balas yang yang perlu diuji kejituannya sampel atau beberapa
difikirkan benar bagi maklumat daripada
menerangkan sesuatu kumpulan itu.
perkara atau peristiwa.
Pernyataan ini perlu h) Menganalogikan Memetafora
diuji untuk membuktikan Membuat sindiran
kesahihannya. Membentuk kefahaman Membuat kiasan
tentang sesuatu konsep Membuat perlambangan
yang kompleks secara Membuat simulasi
f) Mensintesiskan Menggabungkan idea mengaitkan konsep itu Membandingkan sesuatu
Menggubal semula dengan konsep yang yang ada ciri persamaan
Menggabungkan unsur Menyatukan idea-idea mudah yang mempunyai
yang berasingan untuk Menyepadukan idea ciri serupa.
menghasilkan satu
gambaran menyeluruh i) Membuat gambaran Mengimaginasi
dalam bentuk seperti mental Menggambarkan dalam
pernyataan, lukisan dan bentuk lain
artifak. Membuat tanggapan atau Membayangkan dalam
membayangkan sesuatu minda
idea, konsep, keadaan Melakarkan peta minda
atau gagasan dalam Membuat khayalan
minda atau fikiran. Cuba fikirkan suatu peristi

16
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah
Pemikiran Kreatif Perkataan atau frasa yang
memberi makna yang sama
Dalam lajur Tajuk disenaraikan tajuk/subtajuk dan ruang
j) Mereka Cipta Cadangan idea original
Menghasilkan gubahan
1 lingkup isi kandungan pengetahuan yang akan dipelajari
bagi setiap tema/tajuk. Dalam pengajaran dan
Menghasilkan sesuatu yang original pembelajaran, semua pengetahuan yang disenaraikan boleh
baru atau melakukan Mereka bentuk digabungkan, dikaitkan dan dibincangkan secara berasingan
pengubahsuaian kepada Mencipta sesuatu mengikut kesesuaian tajuk, kesediaan dan tahap keupayaan murid.
sesuatu yang sedia ada Membuat inovasi
untuk mengatasi masalah Menghasilkan idea yang Dalam lajur Hasil Pembelajaran disenaraikan hasil
secara terancang. kreatif
Membuat pengubahsuaian
2 pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid menerusi
aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi setiap tajuk.

Hasil pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid ini terbahagi


kepada tiga aras mengikut kompleksiti sesuatu tajuk atau bidang
PENERANGAN TENTANG LAJUR DAN ARAS
pembelajaran seperti mana yang dijelaskan dalam jadual di bawah:
Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) Kurikulum Sejarah ini
dipersembahkan dalam tiga bahagian iaitu Sinopsis Tema/Tajuk,
Mencakupi kemahiran pemikiran Sejarah yang
Carta Aliran dan Perincian Kandungan Sukatan Pelajaran.
ARAS 1 mudah. Murid dapat memahami peristiwa
( Asas ) sejarah secara kritis dan imaginatif (empati)
Sinopsis Tema/Tajuk merupakan ringkasan keseluruhan
tentang segala aspek kehidupan manusia
tema/tajuk yang memberi kefahaman mengenai kandungan dan
secara langsung dan mudah.
skop keseluruhan sesuatu tema/tajuk.

Carta aliran pula bertujuan menerangkan dengan lebih jelas


Mencakupi kemahiran pemikiran Sejarah yang
tentang rentetan peristiwa bagi sesuatu tema/tajuk. Carta aliran
lebih tinggi. Murid boleh melihat secara empati
mengandungi empat elemen iaitu latar belakang, sebab dan akibat,
ARAS 2 dan menganalisis bagaimana manusia
fokus utama dan kesan.
( Standard ) menggunakan masa, ruang, perubahan dan
kesinambungan tentang segala aspek
Perincian kandungan Sukatan Pelajaran pula dipersembahkan
kehidupan manusia secara langsung dan
dalam lima lajur iaitu Tema/Tajuk, Hasil Pembelajaran, Konsep
mudah.
/Istilah, Cadangan Kaedah Pembelajaran dan Unsur/Hasil Tingkah
Laku Patriotisme.

17
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah
unsur/hasil tingkah laku patriotisme yang difikirkan sesuai dan
perlu selain daripada yang telah disenaraikan di dalam lajur ini.
Mencakupi kemahiran pemikiran Sejarah yang
ARAS 3 membolehkan murid meneroka idea yang Dalam usaha ke arah mencapai matlamat pendidikan Sejarah
( Maju ) kompleks dan abstrak. Murid dapat memahami KBSM perkara berikut haruslah diberi penekanan dalam proses
secara kritis dan imaginatif (empati) tentang pengajaran dan pembelajaran iaitu;
segala aspek kehidupan manusia sehingga ke
hari ini (empati) (i) Kesepaduan Pengetahuan, Nilai dan Kemahiran

Pendekatan bersepadu merupakan satu strategi yang berkesan


untuk menjalin dan mengadun unsur-unsur ilmu, nilai-nilai
Dalam lajur Konsep Utama disenaraikan konsep-konsep
murni, kemahiran belajar dan bahasa yang baik. Oleh itu dalam
3 utama yang perlu ditekankan dalam pengajaran dan
pembelajaran bagi setiap tajuk. Guru juga boleh
pengajaran dan pembelajaran Sejarah, penekanan haruslah
diberi terhadap pemerolehan pengetahuan, perkembangan
menambah konsep utama yang difikirkan sesuai dan
kemahiran belajar dan pemupukan serta penghayatan nilai-nilai
perlu.
murni. Berdasarkan pengetahuan dan pemahaman aspek-
aspek Sejarah, murid akan dibimbing untuk mentafsir,
Dalam lajur Cadangan Aktiviti Pembelajaran
menganalisis dan menilai fakta-fakta sejarah secara rasional,
4 disenaraikan cadangan aktiviti pembelajaran untuk guru
menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. Guru
adil, dan tepat.
boleh menambah, mengubahsuai atau membuat aktiviti yang
Melalui pendekatan bersepadu, penekanan diberi ke atas
lain bagi meningkatkan keberkesanan pengajaran dan
penggunaan Bahasa Malaysia sebagai alat untuk
pembelajaran.
membicarakan ilmu pengetahuan secara ilmiah dan
mengutarakan pendapat dengan menggunakan bahasa yang
Manakala dalam lajur Unsur dan Hasil Tingkah Laku
gramatis, tepat dan berkesan dalam bentuk tulisan atau lisan.
5 Patriotisme disenaraikan unsur/hasil tingkah laku
patriotisme yang perlu dipupuk dalam proses pengajaran
Di samping itu pengetahuan dan kemahiran daripada mata
pelajaran lain serta pengalaman hidup harian pelajar perlulah
dan pembelajaran melalui pengetahuan sejarah. Di
dihubungkaitkan dalam pengajaran dan pembelajaran.
samping itu penerapan patriotisme juga boleh dilakukan melalui
aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara tidak langsung
(ii) Pemahaman Idea dan Konsep/Istilah Sejarah
dengan menekankan aspek-aspek perubahan tingkah laku yang
diyakini dan dilakukan oleh murid sama ada semasa atau selepas
Sejarah mempunyai idea dan konsep khusus. Pemahaman dan
proses pengajaran dan pembelajaran bersesuaian dengan
penghayatan tentang idea dan konsep tersebut amat penting
konsep pendidikan sepanjang hayat. Guru boleh menambah
untuk menjadikan pengetahuan sejarah relevan dan berguna
dalam kehidupan seharian.

18
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah
(iii) Pemupukan Nilai dan Sikap Patriotik

Mata pelajaran Sejarah adalah pendukung utama pemupukan Antara kaedah dan teknik yang boleh digunakan ialah syarahan,
semangat patriotik. Dalam pengajaran dan pembelajaran, simulasi, kajian kes, eksperimen, sumbangsaran, perbincangan,
penekanan perlu dibuat terhadap aspek nilai dan iktibar melalui projek, main peranan, lakonan, penyelidikan, tunjuk cara,
pengalaman sejarah untuk memupuk semangat setia negara, penggunaan sumber, kerja luar dan latih tubi. Guru boleh memilih
kebanggaan dan keperibadian sebagai rakyat Malaysia mana-mana kaedah dan teknik untuk mengajar sesuatu tajuk
pelajaran. Pemilihan dan penggunaan metodologi pengajaran dan
(iv) Peningkatan Kemahiran Belajar dan Minat pembelajaran yang sesuai, boleh menimbulkan minat serta
membangkitkan motivasi murid terhadap pelajaran sekaligus dapat
Dalam proses pengajaran dan pembelajaran Sejarah, meningkatkan kefahaman dan kemahiran mereka.
penekanan haruslah diberi terhadap perkembangan kemahiran
seperti mengumpul dan mengklaskan maklumat, mentafsir, Huraian Sukatan Pelajaran ini adalah untuk kegunaan guru
menganalisis, mensintesis dan mengaplikasi. Penguasaan merancang pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.
kemahiran belajar tersebut akan meningkatkan kefahaman,
pemikiran dan minat terhadap mata pelajaran Sejarah.

(v) Penggunaan Pelbagai Strategi Pengajaran dan


Pembelajaran

Untuk memperkembangkan potensi serta meningkatkan


keupayaan dan kebolehan murid secara menyeluruh dan
seimbang, murid perlu dilibatkan secara aktif dalam aktiviti
pengajaran dan pembelajaran. Penglibatan murid secara aktif
dalam pembelajaran dapat meningkatkan kefahaman,
kemahiran dan pemupukan nilai dengan lebih berkesan.

19
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah
PENDEKATAN ISI KANDUNGAN KURIKULUM
SEJARAH SEKOLAH MENENGAH RENDAH

Pada peringkat Sekolah Menengah Rendah, isi kandungan


pendidikan Sejarah memberi tumpuan kepada pemahaman yang
menyeluruh dan memberikan suatu gambaran jelas tentang sejarah
negara kita . Kandungan Pendidikan Sejarah pada peringkat ini
berbentuk rentetan peristiwa secara kronologi. Beberapa aspek
tentang sejarah negara kita yang mempunyai kaitan dengan negara
luar dibincangkan.

SEJARAH
Pemilihan isi kandungan sejarah negara kita dan pendekatan dari
DAN
perspektif penulis tempatan melahirkan generasi yang cintakan
KITA
negara, bangsa dan agama. Pelajar didedahkan kepada sejarah
keagungan Kesultanan Melayu Melaka hinggalah kepada sejarah
negara hari ini.

Kajian Sejarah Tempatan pula dijadikan satu komponen daripada


pendidikan Sejarah yang dilaksanakan secara kerja kursus. Pelajar
didedahkan kepada konsep sejarah diri dan keluarga, sekolah,
persekitaran kawasan sekolah dan kawasan tempat tinggal atau
kediaman.

Rajah 4: Pendekatan isi kandungan Kurikulum Sejarah Sekolah


Justeru, pendekatan isi kandungan pendidikan Sejarah melahirkan Menengah Rendah
pelajar yang menguasai kemahiran pemikiran, menghayati
peristiwa sejarah negara secara empati dan bersemangat patriotik.

20
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SEJARAH

TINGKATAN 2

Tema 3: Kemakmuran dan Kekayaan Negara Kita Menarik British


Untuk Menjajah

Tema 4: Tindak Balas Masyarakat TempatanTerhadap Penjajah British

59
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

TEMA 3 : KEMAKMURAN DAN KEKAYAAN NEGARA KITA MENARIK


KUASA LUAR UNTUK MENJAJAH

Tema ini mengisahkan penapakan, perluasan pengaruh dan penjajahan British


di negara kita. British telah memperkenalkan sistem pentadbirannya dalam
kehidupan masyarakat Melayu yang telah menjejaskan kedudukan pemimpin
tempatan. Bagi tujuan mengeksploitasi kekayaan negara kita, British
memperkenalkan ekonomi dagangan, industri dan penggunaan teknologi
moden. Perubahan ini membawa berbagai-bagai kesan dalam kehidupan
masyarakat sehingga menyebabkan sistem ekonomi tradisional terpinggir.

60
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

CARTA ALIRAN

Tema 3: Kemakmuran Dan Kekayaan Negara Kita Menarik British Untuk Menjajah

LATAR BELAKANG FOKUS I FOKUS 2 KESAN

Penapakan dan Penguasaan


Peluasan kuasa peluasan pengaruh hasil bumi Tindak balas
barat di Asia barat di Tanah tokoh tempatan
Melayu, Sarawak
dan Sabah

Negeri-Negeri Selat Negeri-Negeri Negeri-Negeri


Melayu Bersekutu Melayu Tidak
Bersekutu

61
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

TEMA 3 : KEMAKMURAN DAN KEKAYAAN NEGARA KITA MENARIK BRITISH UNTUK MENJAJAH

CADANGAN UNSUR DAN


HASIL KONSEP/
TEMA/TAJUK AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN ISTILAH
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

3. KEMAKMURAN
DAN KEKAYAAN
NEGARA KITA
MENARIK BRITISH
UNTUK
MENJAJAH

3.1 Penapakan dan Memahami pembentukan Negeri-


peluasan Negeri Selat
pengaruh
British Aras 1
Menceritakan tentang masalah di Kedaulatan Kajian Peta : Memanfaatkan aset
a. Negeri-Negeri Kedah dan Johor yang membawa Laluan perdagangan negara Malaysia
Selat campur tangan British Monopoli antara Eropah dan Menghargai dan
Menyatakan sebab-sebab pihak China memanfaatkan
i. Pulau Pinang British mengambil Pulau Pinang, Syarikat Hindia aset-aset
- Masalah Kedah Seberang Prai, Singapura dan Timur Inggeris Membina Peta negara kita
dan hubungan Melaka Minda :
dengan kuasa Memerihalkan penapakan British di Sistem pewaris Faktor-faktor Kebijaksanaan
luar Pulau Pinang, Seberang Prai, takhta perluasan kuasa menjalinkan
- Perbincangan Singapura dan Melaka British ke Pulau hubungan
Sultan Kedah Menyatakan syarat Perjanjian Pinang, Singapura Bijak berfikir dan
dengan Francis Inggeris-Belanda dan Melaka. bertindak
Light

62
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

CADANGAN UNSUR DAN


HASIL KONSEP/
TEMA/TAJUK AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN ISTILAH
PEMBELAJARAN PATRIOTISME
a. Pulau Pinang
diambil British Aras 2
Menceritakan usaha-usaha pemimpin Anak gahara Kajian Peta :
- Percubaan Kedah mengambil semula Pulau Melakar dan
Kedah Pinang Laluan kapal- melabel peta
- mengambil kapal dagangan kedudukan Negeri-
Membincangkan Perjanjian Inggeris-
semula Pulau Negeri Selat
Belanda dan kesannya
Pinang Pusat
Menghuraikan proses pembentukan
- Pengambilan pengumpulan Main Peranan :
Negeri-negeri Selat
Seberang Perai Cara British di Pulau
Membuat Pinang, Singapura
Aras 3
ii) Singapura pakatan dan Melaka
Krisis kerajaan
Johor- Riau Membuat justifikasi tindakan Sultan Muslihat Kajian Peta :
Lingga Kedah dan Sultan Johor dalam Menanda Negeri-
menyelesaikan masalah dalam Jajahan Mahkota negeri Selat
- Singapura negeri
diambil oleh Membincangkan pembahagian Negeri-negeri Lawatan :
British pengaruh kuasa Barat dalam Selat Muzium dan Arkib
Perjanjian Inggeris-Belanda
iii) Melaka memudahkan penguasaan Barat di Pusat
PerjanjianInggeris- Kepulauan Melayu perdagangan
Belanda 1824 bebas

- Penubuhan
Negeri- negeri
Selat dan
pentadbirannya

63
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

CADANGAN UNSUR DAN


HASIL KONSEP/
TEMA/TAJUK AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN ISTILAH
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

b. Campur tangan
British di Perak, Memahami campur tangan British di
Selangor, Negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan
Sembilan dan Pahang
Pahang
Aras 1
i. Hubungan Negeri- Menyenaraikan faktor-faktor yang Perebutan takhta Membina Garis Kebijaksanaan
Negeri Selat menyebabkan campur tangan British Masa : menjalinkan
dengan Negeri- di Negeri-negeri Melayu Dasar campur Penapakan dan hubungan
Negeri Melayu Menyatakan maksud Sistem Residen tangan campur British di Sentiasa
sebelum campur Mengemukakan tujuan pembentukan Perak, Selangor, berwaspada
tangan British Negeri-Negeri Melayu Bersekutu Kongsi gelap Negeri Sembilan terhadap unsur-
Menyatakan kesan pembentukan dan Pahang unsur luar
ii. Faktor campur Negeri-negeri Melayu Bersekutu Sistem
tangan perwarisan takhta Perbincangan
- Keadaan di Aras 2 di Perak Kumpulan :
Negeri-Negeri Menjelaskan keadaan di Perak, Faktor-faktor
Melayu yang Selangor, Negeri Sembilan dan Revolusi campur tangan
menyebabkan Pahang yang membawa kepada Perindustrian British di Negeri-
campur tangan campur tangan British negeri Melayu
British Bersekutu
Mengupas peranan dan bidang kuasa
sultan, pembesar dan residen dalam
Sistem Residen

64
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

CADANGAN UNSUR DAN


HASIL KONSEP/
TEMA/TAJUK AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN ISTILAH
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

d. Kekayaan hasil Membincangkan alasan yang Residen Kajian Dokumen: Kewajipan


perlombongan di digunakan oleh British untuk campur Isi kandungan mempertahankan
Perak, Selangor, tangan di Negeri-negeri Melayu Sistem Residen Perjanjian Pangkor ketuanan bangsa
Negeri Sembilan dan Menjelaskan kesan Revolusi Berani
Pahang Perindustrian terhadap campur Negeri-negeri Peta Minda: mempertahankan
tangan British di Negeri-negeri Melayu Sebab hak dan
- Kesan Revolusi Melayu Bersekutu pembentukan kedaulatan
Perindustrian dan Negeri-negeri negara
perubahan dasar Aras 3 Melayu Bersekutu
kerajaan British Menghubungkait kesan Revolusi
Perindustrian dan dasar kerajaan Kajian Peta:
ii. Pengenalan Sistem British dengan perubahan politik, Menanda negeri-
Residen ekonomi dan sosial di Negeri- negeri Melayu
-Perak Negeri Melayu Bersekutu
-Negeri Sembilan Membahaskan keberkesanan
-Selangor pentadbiran Negeri-Negeri Melayu
-Pahang Bersekutu.

iv. Pembentukan
Negeri-Negeri
Melayu Bersekutu
(1896) dan
kesannya
-Tujuan
-Pentadbiran
Persekutuan
-Kesan

65
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

CADANGAN UNSUR DAN


HASIL KONSEP/
TEMA/TAJUK AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN ISTILAH
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

c. Penerimaan Menganalisis pentadbiran Penasihat


Penasihat British British di Kedah, Kelantan,
di Kedah, Terengganu, Perlis dan Johor
Kelantan,
Terengganu, Perlis Aras 1
dan Johor Menyatakan cara pihak British Negeri naungan Perbincangan : Berdiplomasi
menyekat perluasan kuasa Barat lain Cara pihak British Membuat
i. Menyekat di Kedah, Kelantan, Terengganu, Penasihat British menyekat perluasan keputusan yang
penapakan Perlis dan Johor kuasa barat lain bijaksana
kuasa Barat Memerihalkan hubungan Kedah, Perjanjian Sulit
lain Kelantan, Terengganu, Perlis Membina Carta Kejituan visi dan
- Hubungan dengan Siam dan British Bunga emas Aliran : misi menjamin
Kedah, Perlis, Menyatakan peranan Penasihat Proses penerimaan keunggulan negara
Kelantan dan British di Kedah, Kelantan, Sistem Kangcu Penasihat British Merealisasikan
Terengganu Terengganu dan Perlis pembangunan
dengan British Memerihalkan pemodenan Johor dan Surat Sungai Pengurusan Grafik negara
penerimaan Penasihat British :
dan Siam
Memerihalkan tentang Sistem Kedudukan dan
Kangcu bidang kuasa
Menyatakan jasa dan sumbangan residen dan
pembesar-pembesar Johor penasihat British

Kajian Peta :
Melakar dan
melabel peta lokasi
negeri-negeri yang
menerima Penasihat
British

66
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

CADANGAN UNSUR DAN


HASIL KONSEP/
TEMA/TAJUK AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN ISTILAH
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

ii. Kedudukan Aras 2


Penasihat Menghuraikan penerimaan penasihat
British British di Kedah, Kelantan,
Terengganu, Perlis dan Johor
- Kedah, Menjelaskan kepentingan Surat
Perlis, Sungai
Kelantan
dan Aras 3
Terengganu Membuat kesimpulan kewibawaan
menerima pemerintah dan pembesar Johor
Penasihat dalam usaha mengekalkan
British kedaulatan negeri Johor
Membuat perbandingan peranan
- Pemodenan Residen dengan Penasihat British
Johor dan
penerimaan
Penasihat
British

67
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

CADANGAN UNSUR DAN


HASIL KONSEP/
TEMA/TAJUK AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN ISTILAH
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

d. Sarawak di bawah Memahami pemerintahan keluarga


pemerintahan Brooke di Sarawak
keluarga Brooke
Aras 1
i. Penapakan kuasa Memerihalkan peristiwa yang Kerahan tenaga Membina Carta Karisma
James Brooke membawa kepada pengambilan Aliran : kepemimpinan
Sarawak oleh James Brooke Raja Putih Peringkat perluasan Bersikap
- Pentadbiran Menyatakan peringkat perluasan kuasa Brooke kepemimpinan
Sarawak kuasa di bawah pemerintahan Monarki cemerlang
sebelum 1841 keluarga Brooke Perbincangan :
Menyatakan perubahan yang Perlembagaan Perubahan Membela maruah
- Pengambilan dilakukan oleh pentadbiran Brooke pentadbiran, negara
Sarawak oleh Menyatakan Kandungan Majlis Tertinggi ekonomi dan sosial Sedia
James Brooke Perlembagaan 1941 Sarawak di bawah mempertahankan
Menamakan bandar-bandar baru Majlis Negeri pentadbiran Brooke negara
iaitu Kuching, Miri dan Sibu

68
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

CADANGAN UNSUR DAN


HASIL KONSEP/
TEMA/TAJUK AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN ISTILAH
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

ii. Perubahan di Aras 2


bawah Menghuraikan peranan pemimpin- Kajian Peta :
pemerintahan pemimpin tempatan dalam Melakar dan
keluarga Brooke pentadbiran di Sarawak melabelkan
(1841 –1941) Membincangkan perubahan kawasan
pentadbiran, ekonomi dan sosial pemerintahan
- Sistem Sarawak di bawah pentadbiran keluarga Brooke di
pentadbiran keluarga Brooke Sarawak

- Perubahan sosial Aras 3 Carta Organisasi :


dan ekonomi Mencerakinkan peranan Majlis Membina carta
Tertinggi dan Majlis Negeri pentadbiran
- Perlembagaan Membuat inferens tentang keluarga Brooke di
1941 Perlembagaan 1941 ke arah Sarawak
berkerajaan sendiri
Peta Minda :
Perubahan
pentadbiran
ekonomi dan social
Sarawak di bawah
pemerintahan
Brooke

69
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

CADANGAN UNSUR DAN


HASIL KONSEP/
TEMA/TAJUK AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN ISTILAH
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

e. Sabah di bawah Memahami pemerintahan Syarikat


pemerintahan Borneo Utara British di Sabah
Syarikat Borneo
Utara British Aras 1
(SBUB) Menyatakan nama-nama lain bagi Orang Tua Membina Carta Perjuangan
Sabah Aliran : mempertahankan
i. Penapakan kuasa Menceritakan penapakan dan Ketua Anak Penapakan kuasa maruah negara
Barat di Sabah peluasan kuasa barat sehingga Negeri Barat di Sabah Malaysia
pengambilan Sabah oleh Syarikat Sedia
- Pentadbiran Borneo Utara British Residensi Kajian Carta : mempertahankan
Sabah sebelum Menyenaraikan syarat-syarat yang Organisasi negara kita
1860 diberikan oleh kerajaan British untuk Mahkamah Anak pentadbiran Syarikat
menubuhkan Syarikat Borneo Utara Negeri Borneo Utara British Kebijaksanaan
- Pengambilan British dalam membuat
Sabah oleh Menyatakan perubahan yang Mahkamah Kajian Gambar : keputusan
Syarikat Borneo dilakukan oleh Syarikat Borneo Utara Majistret Tamu Besar di menguntungkan
Utara British British Sabah negara
Menamakan bandar-bandar baru Majlis Penasihat Berfikiran
iaitu Kudat, Sandakan, Tawau, Lahat Kajian Peta : strategik dalam
Datu dan Jesselton Piagam Diraja Menanda dan perancangan
melabel residensi-
residensi
pentadbiran di
Sabah

70
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

CADANGAN UNSUR DAN


HASIL KONSEP/
AKTIVITI TINGKAH LAKU
TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN ISTILAH
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

ii. Perubahan di Aras 2


bawah Menghuraikan peranan pemimpin-
pentadbiran pemimpin tempatan dalam
Syarikat Borneo pentadbiran Sabah
Utara British Membincangkan perubahan
pentadbiran, ekonomi dan sosial
- Sistem Sabah di bawah pentadbiran Syarikat
pentadbiran Borneo Utara British
Menjelaskan peranan Ketua Anak
- Penyertaan Negeri dan Orang Tua di Sabah
penduduk Menjelaskan bidang kuasa
tempatan Mahkamah Majistret dan Mahkamah
Anak Negeri di Sabah
- Perubahan sosial
dan ekonomi Aras 3

Mentafsir syarat-syarat piagam yang


diberikan oleh kerajaan British untuk
menubuhkan Syarikat Borneo Utara
British
Menjustifikasikan usaha-usaha
Syarikat Borneo Utara British untuk
melicinkan pentadbiran di Sabah
Menilai keberkesanan pentadbiran
Syarikat Borneo Utara British kepada
penduduk tempatan

71
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

CARTA ALIRAN

Tajuk 3.2 : Penguasaan Hasil Bumi Dan Kesannya

FOKUS KESAN
LATAR BELAKANG SEBAB DAN
AKIBAT
Penguasaan Perubahan sosio-
Kegiatan ekonomi
Keperluan bahan hasil bumi dan ekonomi
tradisional di Tanah
Melayu, Sarawak dan mentah kesan ekonomi
Sabah dagangan

72
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

CADANGAN UNSUR DAN


HASIL KONSEP/
TEMA/TAJUK AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN ISTILAH
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

3.2 Penguasaan Mengetahui perkembangan pertanian,


hasil perlombongan dan perdagangan
bumi dan
kesannya Aras 1

a. Perkembangan Menyatakan bentuk pertanian yang Sara diri Projek Membuat Memanfaatkan
ekonomi dijalankan di negara kita Buku Skrap : kepelbagaian
dagangan Menyenaraikan jenis pertanian sara Ekonomi Kegiatan ekonomi khazanah negara
diri dan pertanian dagangan di tradisional dagangan Malaysia
i. Pengenalan negara kita Memelihara dan
sistem Menceritakan latar belakang Ekonomi Kajian Peta : memanfaatkan
perladangan penanaman getah di negara kita dagangan Kawasan pertanian khazanah
Menyatakan faktor yang dan kawasan negara kita
- Ekonomi Negeri- mempengaruhi perkembangan getah Dwiekonomi perlombongan
Negeri Selat Menyatakan tujuan Rancangan
Sekatan Stevenson (1922) dan Modal Mengumpul Bahan
- Pertanian Rancangan Peraturan Getah :
dagangan (sagu, Antarabangsa (1934) Bahan relia yang
lada hitam, berkaitan ekonomi
Menyenaraikan hasil galian di negara
gambir, tebu, ubi dagangan
kita
kayu, kopi, getah
Menceritakan latar belakang
dan lain-lain)
perusahaan bijih timah di negara kita
Menyenaraikan faktor perkembangan
perusahaan bijih timah

73
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

CADANGAN UNSUR DAN


HASIL KONSEP/
TEMA/TAJUK AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN ISTILAH
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

- Faktor
perkembangan Menyatakan tujuan Rancangan Cari gali minyak
perusahaan getah Peraturan Bijih Timah Antarabangsa
(modal asing, (1931) dan Majlis Bijih Timah Kemudahan
sistem Antarabangsa (1934) kredit
pengangkutan, Menyatakan hasil hutan dan hasil laut
tenaga buruh dan Meramu
lain-lain)
Aras 2
ii. Perusahaan
perlombongan
Mengklasifikasikan kegiatan-kegiatan
- Aktiviti ekonomi yang terdapat di negara kita
perlombongan Membincangkan keberkesanan
(bijih timah, bijih Rancangan Sekatan Stevenson dan
besi, emas, Rancangan Peraturan Getah
bauksit, ilamanit, Antarabangsa dalam menstabilkan
petroleum dan harga getah
lain-lain) Membincangkan keberkesanan
Rancangan Peraturan Bijih Timah
Antarabangsa dalam menstabilkan
harga bijih timah

74
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

CADANGAN UNSUR DAN


HASIL KONSEP/
TEMA/TAJUK AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN ISTILAH
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

- Faktor
Aras 3
perkembangan
perusahaan bijih Menghubungkaitkan kekayaan hasil
timah. (modal bumi negara kita dengan
asing, sistem pendudukan British di Tanah Melayu
pengangkutan, Menjana idea tentang cara
tenaga buruh dan menstabilkan harga bahan mentah
lain-lain) sekarang

iii. Pengeluaran hasil


hutan

- Meramu

iv. Pembalakan

75
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

CADANGAN UNSUR DAN


HASIL KONSEP/
TEMA/TAJUK AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN ISTILAH
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

b. Perubahan Memahami perubahan sosioekonomi


sosioekonomi
Aras 1 Masyarakat Perbincangan :
i. Penggunaan Menyatakan keistimewaan Tanah berbilang kaum Kemasukan tenaga Kemajuan diri
tenaga Melayu yang menyebabkan buruh secara mengukuhkan
buruh luar kedatangan imigran Cina dan India Imigran terancang negara
Menyatakan cara kedatangan imigran Memperkasakan
- Kemasukan Cina dan India ke Tanah Melayu Sistem Kangani Kajian Peta : diri untuk
tenaga buruh Mengemukakan kesan-kesan - Rangkaian jalan kemajuan
secara kedatangan imigran Cina dan India Sistem Kontrak kereta api dan negara kita
terancang (cara-
Memerihalkan perkembangan sistem jalan raya
cara dan dasar
pengangkutan dan perhubungan Infrasfruktur
imigrasi British)
Menyenaraikan perkembangan - Kemunculan
kemudahan infrastruktur bandar baru
- Kesan ke atas
masyarakat Memerihalkan perkembangan sistem
pendidikan hingga Perang Dunia Pengurusan Grafik
(wujudnya
Kedua :
pengenalan kaum
Jadual menunjukkan
mengikut fungsi
Aras 2 Sistem Pendidikan
ekonomi,
Membandingkan cara kemasukan di Tanah Melayu
petempatan
imigran melalui sistem Kangani dan hingga Perang
mengikut kaum,
sistem Kontrak Dunia Kedua
kewujudan
masyarakat Membandingkan sistem pendidikan
berbilang kaum Melayu, Inggeris, Cina dan Tamil
dan Mengumpul maklumat tentang
pertumbuhan pembentukan bandar Kuala Lumpur,
bandar baru) Ipoh dan Taiping

76
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

CADANGAN UNSUR DAN


HASIL KONSEP/
TEMA/TAJUK AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN ISTILAH
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

ii. Infrastruktur /
Aras 3
kemudahan
Menghubungkaitkan perkembangan
sosial Sekolah Perbincangan : Masyarakat
ekonomi dengan infrastruktur dan
- sistem vernakular Menghubung kait berbilang kaum
kemudahan sosial
pengangkutan “sebab dan akibat” : asas kekuatan
Mewajarkan tindakan British bangsa Malaysia
(darat, udara, Sekolah mubaligh
mengukuhkan kuasanya melalui
laut) - pertumbuhan Bertoleransi
dasar pengenalan kaum mengikut
bandar dalam
fungsi ekonomi
- sistem - perkembangan bermasyarakat
perhubungan sistem
(telegraf, telefon, perhubungan
radio dan dan
perkhidmatan pos) pengangkutan
- perkembangan
- Kemudahan sistem
sosial pendidikan
(kesihatan,
bekalan
elektrik, saliran)

iii. Sistem pendidikan


sehingga Perang
Dunia Kedua
- Pendidikan Melayu

- Pendidikan Inggeris,
Cina dan Tamil

77
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

TEMA 4 : TINDAK BALAS MASYARAKAT TEMPATAN TERHADAP


PENJAJAH BRITISH

Tema ini menumpukan kepada kebangkitan semangat kebangsaan


secara tersusun bagi membebaskan negara daripada belenggu
penjajahan. Perjuangan bermula dengan kebangkitan tokoh-tokoh
setempat, badan-badan dan kesatuan-kesatuan yang mempunyai corak
perjuangan dan matlamat yang tertentu. Pemupukan kesedaran
semangat kebangsaan juga disalurkan melalui pendidikan, karya
penulisan, akhbar, dan majalah.

78
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

CARTA ALIRAN

Tema 4 : Tindak Balas Masyarakat Tempatan Terhadap Penjajah British


Tajuk 4.1 : Perjuangan Pemimpin-Pemimpin Setempat

LATAR BELAKANG SEBAB DAN FOKUS KESAN


AKIBAT

Campur tangan Perjuangan Pemimpin Kesedaran


British dalam Kemerosotan Setempat tentang
politik dan ekonomi kewibawaan dan pembelaan
kekuasaan Corak dan matlamat maruah bangsa
pemerintahan Reaksi British
tempatan Keberkesanan
perjuangan

79
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

TEMA 4 : TINDAKBALAS MASYARAKAT TEMPATAN TERHADAP PENJAJAH BRITISH

CADANGAN UNSUR DAN


HASIL KONSEP/
TEMA/TAJUK AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN ISTILAH
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

4.1 Perjuangan
pemimpin
setempat

a. Corak dan Memahami perjuangan pemimpin


matlamat tempatan
perjuangan
(Dol Said, Rentap, Aras 1
Syarif Masahor, Memerihalkan perjuangan pemimpin Pejuang Kajian Peta: Semangat patriotik
Dato’Maharaja setempat menentang penjajah Menandakan lokasi Sanggup berjuang
Lela, Yamtuan Pemimpin kebangkitan mempertahankan
Menyenaraikan sebab pemimpin
Antah, setempat menentang British setempat perjuangan negara
Dato’Bahaman, Mat menentang penjajah
Mengemukakan matlamat dan corak
Salleh, Tok Hak tradisi Kejituan iltizam
perjuangan pemimpin setempat
Janggut, Antanom, Peta Minda: perjuangan
menentang penjajah
Abdul Rahman Matlamat, tujuan Gigih
Menyatakan kesan perjuangan
Limbong) dan corak merealisasikan
pemimpin setempat
perjuangan tokoh visi
- Penentangan Mengemukakan langkah-langkah
bersenjata British menangani kebangkitan
pemimpin setempat

80
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

CADANGAN UNSUR DAN


HASIL KONSEP/
TEMA/TAJUK AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN ISTILAH
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

- Tujuan perjuangan:
Pengusiran kuasa Aras 2 Lakonan: Mendaulatkan hak
penjajah Mengklasifikasi mengikut lokasi, Perjuangan tokoh dan kewibawaan
sebab, tujuan, cara dan kesan menentang British bangsa
Pengekalan perjuangan Sentiasa
sistem Membuat inferens tentang Membuat Buku memelihara
pentadbiran keberkesanan perjuangan pemimpin Skrap: maruah bangsa
setempat Biodata tokoh
b. Reaksi British Memartabatkan
Lawatan: perjuangan tokoh-
c. Keberkesanan Tempat bersejarah tokoh negara
Aras 3
perjuangan Kepemimpinan
Menjana idea tentang strategi
cemerlang
perjuangan yang berkesan
Mencirikan keistimewaan perjuangan
Kepemimpinan
tokoh-tokoh setempat
berkarisma
Membuat kesimpulan tentang
Menghargai jasa
keistimewaan tokoh-tokoh setempat
dan tokoh-tokoh
yang menentang British
negara kita

81
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

CADANGAN UNSUR DAN


HASIL KONSEP/
TEMA/TAJUK AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN ISTILAH
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

4.2 Pembelaan Memahami perkembangan


maruah bangsa kebangkitan semangat kebangsaan

a. Kebangkitan Aras 1
semangat Mentakrifkan semangat kebangsaan Gerakan Pengurusan Kepekaan terhadap
kebangsaan Menyatakan pengaruh luar yang pemulihan Islam Grafik: perkembangan
untuk mempengaruhi kebangkitan Pengaruh dunia luar
membebaskan semangat kebangsaan Gerakan Pan- nasionalisme luar Bersatu dalam
tanah air Memerihalkan pengaruh dan kesan Islam terhadap usaha untuk
pendidikan Agama, Melayu, Inggeris, kebangkitan kepentingan
i. Pengaruh luar Cina dan Tamil dalam kebangkitan Kesatuan semangat negara
(Turki, Mesir, semangat kebangsaan kebangsaan
Indonesia, Menyenaraikan tajuk, tujuan Semangat Kepentingan
India, China, penulisan, puisi, cerpen, novel, kebangsaan Kajian Peta: berorganisasi
Jepun dan majalah dan akhbar yang Lokasi gerakan Bersefahaman
Filipina) menyalurkan idea perjuangan Kaum Tua kebangsaan negara dan muafakat
Mengemukakan nama, tujuan, bentuk luar yang dalam organisasi
ii. Perkembangan dan kesan penubuhan badan dan Kaum Muda mempengaruhi
dalam negeri kesatuan sebelum Perang Dunia semangat Penjanaan
Kedua Penulisan kreatif kebangsaan di semangat
– Pendidikan Menyenaraikan nama penulis dan negara kita nasionalisme
(Agama, Melayu, pemimpin kesatuan yang Membestarikan
Inggeris, Cina mempengaruhi kebangkitan Carta Aliran: diri
dan Tamil) semangat kebangsaan sebelum Perjuangan Badan
Perang Dunia Kedua dan Kesatuan dalam
memperjuangkan
semangat
kebangsaan

82
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah

CADANGAN UNSUR DAN


HASIL KONSEP/
TEMA/TAJUK AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN ISTILAH
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

Aras 2
– Penulisan (novel, Membandingkan prinsip perjuangan Emansipasi Peta Minda:
cerpen, puisi, Pendidikan
Kaum Muda dan Kaum Tua wanita Perkaitan
majalah dan pemangkin
Membandingkan bentuk pergerakan pendidikan
akhbar sebelum kematangan
nasionalis golongan sederhana Kongres dengan
Perang Dunia perjuangan bangsa
dengan golongan radikal perkembangan
Kedua) Gerakan radikal semangat Membudayakan
Mengumpul maklumat tentang
kebangsaan di ilmu dalam
pengaruh luar yang mempengaruhi
iii. Peranan badan- Golongan Tanah Melayu kehidupan
kebangkitan semangat kebangsaan
badan dan sederhana
kesatuan- Pengurusan Grafik Kepelbagaian
Aras 3
kesatuan Melayu Raya : strategi untuk
Menjana idea ungkapan “mata pena
sebelum Asas, tujuan dan mencapai matlamat
lebih tajam daripada mata pedang”
Perang kegiatan perjuangan yang satu.
Dunia Kedua Membahaskan pengaruh luar Berfikiran strategik
sebagai pencetus semangat badan dan kesatuan
Bulat air kerana
- Tujuan kebangsaan pembentung, bulat
Membuat inferens keberkesanan Kajian Teks :
perjuangan Badan dan kesatuan manusia kerana
pergerakan nasionalis awal muafakat
yang menentang
- Bentuk penjajah Bersatu teguh
perjuangan bercerai roboh
Perbincangan :
- Kesan Kejayaan badan dan Berani demi maruah
perjuangan kesatuan mencapai bangsa dan negara
matlamat Berani kerana
perjuangan benar

83