Anda di halaman 1dari 86

ANALISIS ITEM

Hj. Abu Zarin bin Abu Bakar


IPG Kampus Dato Razali Ismail
`3
Slide 1
`3
`, 21/9/2010
PENGENALAN
Membina ujian sama seperti membina
sebuah bangunan kerana kedua-duanya
merupakan satu proses untuk
mengeluarkan suatu hasilan.
Proses itu dijalankan mengikut
spesifikasi supaya hasilannya, iaitu ujian,
mencapai tujuan yang diharapkan.
PENGENALAN
Kualiti sesuatu ujian adalah sama seperti kualiti
sesuatu bangunan yang bergantung rapat
(walaupun tidak kesemuanya) kepada kualiti
komponen-komponennya.
Tegasnya mutu sesuatu ujian dipengaruhi oleh
mutu setiap item yang terkandung di dalamnya.
Ini bermakna satu daripada cara untuk
mempertingkatkan mutu sesuatu ujian ialah
dengan cara mempertingkatkan mutu
item-itemnya.
PENGENALAN
Persoalannya .
bagaimanakah kita dapat mentafsir mutu sesuatu ujian itu?
Persoalan ini membawa kita kepada peranan analisis item
dalam soal penilaian mutu item-item dan pembinaan
ujian.
Untuk memastikan bahawa ujian yang dibina itu
mempunyai tujuan yang dikehendaki, maka item-item
yang dipilih hendaklah mempunyai ciri-ciri yang tertentu.
Maklumat mengenai ciri-ciri sesuatu item dapat diperoleh
melalui proses analisis item.
PENGENALAN
Kesimpulannya........
Analisis item adalah pelaksanaan proses bagi
menentukan item yang dibina mencapai
sesuatu piawaian atau kriteria yang telah
ditetapkan.
TUJUAN ANALISIS ITEM
Untuk mengkaji kualiti sesuatu item
Memperolehi maklumat berhubung:
Indeks Kesukaran
Indeks Diskriminasi
Pola pilihan jawapan calon
Menentukan:
kebolehpercayaan item yang dibina
aras kesukaran melalui Indeks Kesukaran (IK)
tahap diskriminasi item di antara calon pencapaian tinggi (CPT)
dengan calon pencapaian rendah (CPR) melalui Indeks
Diskriminasi (ID)
sama ada item dan/atau distraktor berfungsi atau sebaliknya
item yang sesuai untuk dimasukkan ke dalam Bank Item.
`1
Slide 6
`1 Abu Zarin
`, 8/2/2010
KEBAIKAN
Membetulkan item:
Dapat mengenal pasti kesilapan item seperti tiada
jawapan, terdapat dua jawapan dan salah jawapan
Mendapat maklumat diagnostik calon:
Item yang susah (belum dikuasai)
Distraktor yang banyak dipilih (salah konsep)
Mengenal pasti pelajar lemah secara spesifik
Meningkatkan kualiti pengujian dan penilaian:
Membina item yang lebih baik
Dokumentasi statistik yang mempertahankan instrumen
penilaian
Dikemukakan oleh George Rasch (1960)
Andaian: Kebarangkalian calon berjaya menjawab
sesuatu item adalah bergantung kepada kebolehan
calon dan kesukaran item.
Tentukur (calibration) kesukaran item dan ukuran
(measure) kebolehan calon dapat diletakkan pada
satu skala linear.
Ciri tersebut membenarkan perbandingan dibuat
antara kebolehan calon dan kesukaran item.
Item yang didapati sesuai (fit) akan disimpan di dalam
Bank Item
MODEL RASCH MODEL RASCH
Model Rasch ialah satu formula matematik
berdasarkan rumus berikut:
P = f(b d),
di mana P =Kebarangkalian
f =fungsi
b =kebolehan calon
d =kesukaran item
Unit bagi perbezaan (b d) adalah dalam logits
(ungkapan kebarangkalian)
Perisian yang dibina berasaskan model
ini:
Quest
ConQuest
RUMM
BigSteps
WinSteps
PERISIAN QUEST
Perisian QUEST dibina oleh Australian
Centre for Educational Research (ACER)
dari Australia.
Berguna untuk membuat analisis item:
ujian objektif
ujian subjektif
skala kadar
.
Analisis QUEST memberi:
anggaran (estimate) item
anggaran (estimate ) kes
statistik fit dalam bentuk jadual
Anggaran dilaporkan dalam unit Logits.
Statistik fit dilaporkan dalam Mean Square
Residuals.

Keperluan perkakasan (hardware):


pemproses Pentium III ke atas/setara
mempunyai co processor
cakera keras
RAM yang besar
Pengguna:
tidak perlu memahami setiap perintah untuk
melaksanakan QUEST
perlu memahami setiap perintah QUEST untuk
mengenal pasti masalah yang mungkin timbul
setelah perisian dijana
Untuk melaksanakan anggaran dan output, QUEST
hanya memerlukan:
Fail kawalan
Fail data
Data
Perintah
QUEST
QUEST
Output
STRUKTUR QUEST
MENGANALISIS DATA
Klik dua kali pada ikon QUEST
Taip submit diikuti dengan nama fail
kawalan yang telah dibina
Contoh: > submit PJ 2051Pr.ctl
Gunakan perisian pemperoses kata seperti
MS-Dos Editor, Microsoft Word, Wordpad
atau Notepad untuk melihat fail-fail yang
telah dijana dan memilihnya untuk dicetak.
MENYEDIAKAN FAIL DATA
Disedia menggunakan perisian tertentu seperti
Microsoft Word, Microsoft Excel, Notepad,
Wordpad dan sebagainya
Paling mudah menggunakan perisian Notepad
dengan menggunakan font Courier New
Data disimpan dalam extension *.txt, *.prn, *.dat
dan lain-lain berdasarkan perisian yang
digunakan
CONTOH FAIL DATA OBJEKTIF
15001CCCCADBDBCCBCACDADCDAADACBDAAB404654XX48
15002BACBADBADCBABDADCDCDADDDCCBCDB3269XX4955
15003BCDBAXBDDCBCDABBAXCDAAADCDBADC4362XX6958
15004BACBADBDDCCCAACDCDCBADDACABABC437775XX45
15005ABCCACBCDADCCABDAACDADDACCBABD412846XX72
15006BBCCBDBDCBADAACCDDCDACDDDDDADD436745XX79
15007BCCCABBBDBCDDDCCABCDCDDACADADB443646XX59
15008BCDCBCBBDCCDDBCDCCCCDDDACDCADD003745XX49
15009BCCCACBDDBCDADABCDCDADDACDCCDC43764767XX
15010CCCADDBADCCDCAABAACDABAACCACBB44543768XX
15011BACAAABBDCCDCACABDCDADDCCDAADB20566639XX
15012BACBADBCDBCADACDDACBACAACABABC303867XX14
15013BCCBADBBDCCAADCDADCBACDACCDADC345667XX62
15014BACCADBBDDCDDAADDDCDADDDDDBCDB337669XX67
15015BACAADBCDDCDDABDCDCDADDACDCADC446767XX28
15016BBCAAABAACCCDDACADABADAADAAAAD437757XX37
15017BCCADBBBCBCCDACBAACDABBACAAABD314668XX74
15018CCCBAABBDCCADCCDBDABAADACDAAAB401832XX14
15019BCCDADBDDBCBBDCDDACDADDACABCDB42699849XX
15020BCCAADBBDBCBAACDDDADBDDACDDCAC408847XX44
15021CACCADBBDCDADACBCDCDADDABDBACB43464759XX
15022AACAADBDCBAAAACAADBBAADACDCAAD336778XX68
15023BCCAACBBXXXXXDCBDDCDAADACBDCBC40776946XX
Fail data item struktur/esei:
Masukkan angka giliran calon
Masukkan markah calon
Simpan fail mengikut nama yang sesuai
Contoh fail data item struktur/esei:
001342578690231
Contoh nama fail data item struktur/esei:
PJ 2051Pr.prn
Angka giliran calon markah calon
CONTOH FAIL DATA ESEI
02074222231135345xx8
020752202321454xx357
02076210131134355xx9
0207722223114555544x
02078221131125444xx4
020792122311455xx347
020802122311455xx347
02081220232135534xx6
020822221311455xx439
0208322023114455433x
0208422022113xx45537
0208522023114555554x
0208622213114555544x
02087210132034344xx7
020882202321445xx558
0208922002214453255x
020902222311155xx348
02091111221134555xx9
020922212311454xx558
020932201321352xx548
0209422023123xx55548
MENYEDIAKAN FAIL KAWALAN
Disedia menggunakan perisian tertentu seperti
Notepad atau Wordpad yang boleh menyimpan
data dalam bentuk text document
Paling mudah menggunakan perisian Notepad
dengan menggunakan font Courier New
Fail disimpan dalam extension yang tidak
digunakan oleh mana-mana perisian. Contoh:
*.ctl (ringkasan daripada perkataan control)
ARAHAN FAIL KAWALAN
Title :
Arahan bagi memasukkan tajuk analisis
Tajuk yang ditaip selepas arahan ini akan
dipaparkan pada setiap output analisis
Contoh:
Title PEPERIKSAAN KPLI PENDIDIKAN
JASMANI PJ2051P
Title PEPERIKSAAN KPLI PENDIDIKAN JASMANI PJ2051P
Set logon >-PJ 2051Pr.log
data_file <<PJ 2051Pr.prn
codes "ABCDX"
format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35
* 1 2 3
* 123456789012345678901234567890
key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAA !score=1
*item_names <<PJ 2051Pr.nam
*delete <<PJ 2051Pr.dei
*delete !cases <<PJ 2051Pr.dec
estimate !iter=80
set width =132 !page
*show item !form=anchor >-PJ 2051Pr.anc
show item !form=export >-PJ 2051Pr.exp
show !map =1,2,3 >-PJ 2051Pr.map
show !table =1,2 >-PJ 2051Pr.tbl
show items !order =fit >-PJ 2051Pr.itf
show cases !order =fit >-PJ 2051Pr.caf
itanal >-PJ 2051Pr.ana
kidmap 1-5 >-PJ 2051Pr.kim
quit
Set logon :
Arahan untuk merekodkan segala aktiviti yang
dilaksanakan oleh perisian QUEST supaya kita
dapat mengesan masalah yang dihadapi
Tanda >- bermaksud hasilkan fail dengan nama
yang diberi
Contoh:
Set logon >- PJ 2051Pr.log
Title PEPERIKSAAN KPLI PENDIDIKAN J ASMANI PJ 2051P
Set logon >-PJ2051Pr.log
data_file <<PJ 2051Pr.prn
codes "ABCDX"
format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35
* 1 2 3
* 123456789012345678901234567890
key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAA !score=1
*item_names <<PJ 2051Pr.nam
*delete <<PJ 2051Pr.dei
*delete !cases <<PJ 2051Pr.dec
estimate !iter=80
set width =132 !page
*show item !form=anchor >-PJ 2051Pr.anc
show item !form=export >-PJ 2051Pr.exp
show !map =1,2,3 >-PJ 2051Pr.map
show !table =1,2 >-PJ 2051Pr.tbl
show items !order =fit >-PJ 2051Pr.itf
show cases !order =fit >-PJ 2051Pr.caf
itanal >-PJ 2051Pr.ana
kidmap 1-5 >-PJ 2051Pr.kim
quit
#data_file <<PJ 2051Pr.prn
#codes "ABCDX"
#format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35
#* 1 2 3
#* 123456789012345678901234567890
#key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAA !score=1
#*item_names <<PA2051Pr.nam
#*delete <<PJ 2051Pr.dei
#*delete !cases <<PJ 2051Pr.dec
#estimate !iter=80
Scoring all -- all

Starting Estimation for all -- all

iteration 1 :
item estimates -->
maximum change (item 2) = .4978
average change = .1471
person estimates -->
maximum change (case 40) = 1.5173
average change = .2917
iteration 2 :
item estimates -->
maximum change (item 2) = .0654
average change = .0121
person estimates -->
maximum change (case 40) = .3032
average change = .0512
iteration 3 :
item estimates -->
maximum change (item 2) = .0075
average change = .0012
person estimates -->
maximum change (case 40) = .0344
average change = .0035
estimation converged with :
maximum change in item estimates = .00081
maximum change in person estimates = .00376

Performing fit analysis


#set width =132 !page
#*show item !form=anchor >-PA2051Pr.anc
#show item !form=export >-PA2051Pr.exp
#show !map =1,2,3 >-PJ 2051Pr.map

#show !table =1,2 >-PJ 2051Pr.tbl

#show items !order =fit >-PJ 2051Pr.itf

#show cases !order =fit >-PJ 2051Pr.caf

#itanal >-PJ 2051Pr.ana


#kidmap 1-5 >-PJ 2051Pr.kim
#quit
Data_file :
Arahan supaya perisian menggunakan fail data yang
ditetapkan
Tanda <<bermaksud gunakan fail yang telah ditetapkan
Contoh:
Data_file <<PJ 2051Pr.prn
Title PEPERIKSAAN KPLI PENDIDIKAN J ASMANI PJ 2051P
Set logon >-PA2051Pr.log
data_file <<PA2051Pr.prn
codes "ABCDX"
format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35
* 1 2 3
* 123456789012345678901234567890
key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAA !score=1
*item_names <<PA2051Pr.nam
*delete <<PA2051Pr.dei
*delete !cases <<PA2051Pr.dec
estimate !iter=80
set width =132 !page
*show item !form=anchor >-PA2051Pr.anc
show item !form=export >-PA2051Pr.exp
show !map =1,2,3 >-PA2051Pr.map
show !table =1,2 >-PA2051Pr.tbl
show items !order =fit >-PA2051Pr.itf
show cases !order =fit >-PA2051Pr.caf
itanal >-PA2051Pr.ana
kidmap 1-5 >-PA2051Pr.kim
quit
codes :
Kod yang dinyatakan di sini mesti sama dengan
data yang dimasukkan dalam fail data
Untuk fail data objektif, kod yang digunakan
adalah ABCD
Huruf tertentu ( X, b dll ) digunakan bagi
mewakili calon yang tidak menjawab atau
menanda lebih daripada satu jawapan
Untuk fail data struktur/esei, kod yang
digunakan adalah angka 0123456789
berdasarkan markah tertinggi bagi setiap soalan
Contoh:
Codes ABCDX
Codes 0123456789
Title PEPERIKSAAN NOVEMBER KPLI RENDAH PENGAJ IAN ISLAM PA2051P(R)
Set logon >-PA2051Pr.log
data_file <<PA2051Pr.prn
codes " ABCDX"
format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35
* 1 2 3
* 123456789012345678901234567890
key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAA !score=1
*item_names <<PA2051Pr.nam
*delete <<PA2051Pr.dei
*delete !cases <<PA2051Pr.dec
estimate !iter=80
set width =132 !page
*show item !form=anchor >-PA2051Pr.anc
show item !form=export >-PA2051Pr.exp
show !map =1,2,3 >-PA2051Pr.map
show !table =1,2 >-PA2051Pr.tbl
show items !order =fit >-PA2051Pr.itf
show cases !order =fit >-PA2051Pr.caf
itanal >-PA2051Pr.ana
kidmap 1-5 >-PA2051Pr.kim
quit
format :
Arahan bagi memaklumkan perisian tentang
kedudukan lajur dalam fail
Contoh:
Format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35
Maksud:
Lajur 1-2 mewakili maktab, lajur 3-5 mewakili calon
dan lajur 6-35 mewakili jawapan bagi setiap soalan
Title PEPERIKSAAN NOVEMBER KPLI RENDAH PENGAJ IAN ISLAM PA2051P(R)
Set logon >-PA2051Pr.log
data_file <<PA2051Pr.prn
codes "ABCDX"
format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35
* 1 2 3 4
* 1234567890123456789012345678901234567890
key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAACD !score=1
*item_names <<PA2051Pr.nam
*delete <<PA2051Pr.dei
*delete !cases <<PA2051Pr.dec
estimate !iter=80
set width =132 !page
*show item !form=anchor >-PA2051Pr.anc
show item !form=export >-PA2051Pr.exp
show !map =1,2,3 >-PA2051Pr.map
show !table =1,2 >-PA2051Pr.tbl
show items !order =fit >-PA2051Pr.itf
show cases !order =fit >-PA2051Pr.caf
itanal >-PA2051Pr.ana
kidmap 1-5 >-PA2051Pr.kim
quit
key :
Arahan bagi memasukkan skima jawapan
Bagi fail kawalan untuk analisis item objektif,
key yang dimasukkan adalah jawapan sebenar
Respons yang sama dengan kod yang diberi
(jawapan yang betul) akan diberi skor 1
Contoh:
Key ACDDCCBDA !score=1
Bagi fail kawalan untuk analisis item
struktur/esei, key yang dimasukkan adalah
markah yang diperolehi calon
Contoh:
Key 111111111 !score=1
Key 22x22xx22 !score=2
Key x3x3xxx3x !score=3
Title PEPERIKSAAN NOVEMBER KPLI RENDAH PENGAJ IAN ISLAM PA2051P(R)
Set logon >-PA2051Pr.log
data_file <<PA2051Pr.prn
codes "ABCDX"
format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35
1 2 3 4
* 1234567890123456789012345678901234567890
key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAACD !score=1
*item_names <<PA2051Pr.nam
*delete <<PA2051Pr.dei
*delete !cases <<PA2051Pr.dec
estimate !iter=80
set width =132 !page
*show item !form=anchor >-PA2051Pr.anc
show item !form=export >-PA2051Pr.exp
show !map =1,2,3 >-PA2051Pr.map
show !table =1,2 >-PA2051Pr.tbl
show items !order =fit >-PA2051Pr.itf
show cases !order =fit >-PA2051Pr.caf
itanal >-PA2051Pr.ana
kidmap 1-5 >-PA2051Pr.kim
quit
Ti t l e PEPERI KSAAN AKHI R OKTOBER KPLI PENGAJ I AN CI NA ( RENDAH) PC2051- 2( R)
Set l ogon >- PC2051R2. l og
dat a_f i l e <<PC2051R2. DAT
codes " 0123456789X"
f or mat makt ab 1- 2 nama 3- 5 i t ems 6- 20
* 1
* 123456789012345
key 111111111111111 !score=1
key 222222222222222 !score=2
key XXXX3XX33333333 !score=3
key XXXX4XX44444444 !score=4
key XXXXXXXX5555555 !score=5
key XXXXXXXXXXXXXX6 !score=6
key XXXXXXXXXXXXXX7 !score=7
key XXXXXXXXXXXXXX8 !score=8
key XXXXXXXXXXXXXX9 !score=9
i t em_names << PC2051R2. nam
est i mat e ! i t er = 80
set wi dt h = 132 ! page
show i t em! f or m=expor t >- PC2051R2. exp
show ! map = 1, 2 >- PC2051R2. map
show ! t abl e = 1, 2 >- PC2051R2. t bl
show i t ems ! or der = f i t >- PC2051R2. i t f
show cases ! or der = f i t >- PC2051R2. cas
i t anal >- PC2051R2. ana
qui t
* :
Tanda ini memberi arahan kepada perisian
agar tidak menghiraukan baris berkenaan
Contoh:
* 1234567890
Title PEPERIKSAAN NOVEMBER KPLI RENDAH PENGAJ IAN ISLAM PA2051P(R)
Set logon >-PA2051Pr.log
data_file <<PA2051Pr.prn
codes "ABCDX"
format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35
* 1 2 3
* 123456789012345678901234567890
key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAA !score=1
*item_names << PA2051Pr.nam
*delete << PA2051Pr.dei
*delete !cases << PA2051Pr.dec
estimate !iter=80
set width =132 !page
*show item !form=anchor >-PA2051Pr.anc
show item !form=export >-PA2051Pr.exp
show !map =1,2,3 >-PA2051Pr.map
show !table =1,2 >-PA2051Pr.tbl
show items !order =fit >-PA2051Pr.itf
show cases !order =fit >-PA2051Pr.caf
itanal >-PA2051Pr.ana
kidmap 1-5 >-PA2051Pr.kim
quit
item_names :
Arahan ini membolehkan nombor soalan
dicetak pada output analisis
Contoh:
Item_names <<PA2051Pr.nam
Title PEPERIKSAAN NOVEMBER 2005 KPLI RENDAH PENGAJ IAN ISLAM PA2051P(R)
Set logon >-PA2051Pr.log
data_file <<PA2051Pr.prn
codes "ABCDX"
format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35
* 1 2 3
* 123456789012345678901234567890
key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAA !score=1
*item_names << PA2051Pr.nam
*delete <<PA2051Pr.dei
*delete !cases <<PA2051Pr.dec
estimate !iter=80
set width =132 !page
*show item !form=anchor >-PA2051Pr.anc
show item !form=export >-PA2051Pr.exp
show !map =1,2,3 >-PA2051Pr.map
show !table =1,2 >-PA2051Pr.tbl
show items !order =fit >-PA2051Pr.itf
show cases !order =fit >-PA2051Pr.caf
itanal >-PA2051Pr.ana
kidmap 1-5 >-PA2051Pr.kim
quit
1 S1a
2 S1b
3 S2a
4 S2b
5 S3
6 S4a
7 S4b
8 S5
9 E1a
10 E1b
11 E2a
12 E2b
13 E3a
14 E3b
15 E4
Delete :
Arahan ini digunakan bagi membina satu fail senarai
nombor item yang bakal dipadamkan daripada fail data
Perintah ini biasanya diabaikan (*) semasa analisis kali
pertama
Contoh:
Delete <<PA2051Pr.dei
12
23
Title PEPERIKSAAN NOVEMBER 2005 KPLI RENDAH PENGAJ IAN ISLAM PA2051P(R)
Set logon >-PA2051Pr.log
data_file <<PA2051Pr.prn
codes "ABCDX"
format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35
* 1 2 3
* 123456789012345678901234567890
key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAA !score=1
*item_names <<PA2051Pr.nam
*delete << PA2051Pr.dei
*delete !cases <<PA2051Pr.dec
estimate !iter=80
set width =132 !page
*show item !form=anchor >-PA2051Pr.anc
show item !form=export >-PA2051Pr.exp
show !map =1,2,3 >-PA2051Pr.map
show !table =1,2 >-PA2051Pr.tbl
show items !order =fit >-PA2051Pr.itf
show cases !order =fit >-PA2051Pr.caf
itanal >-PA2051Pr.ana
kidmap 1-5 >-PA2051Pr.kim
quit
Delete !cases :
Arahan ini digunakan bagi membina satu fail senarai
nombor calon yang bakal dipadamkan daripada fail data
Perintah ini biasanya diabaikan (*) semasa analisis kali
pertama
Contoh:
Delete !cases <<PA2051Pr.dec
Title PEPERIKSAAN NOVEMBER 2005 KPLI RENDAH PENGAJ IAN ISLAM PA2051P(R)
Set logon >-PA2051Pr.log
data_file <<PA2051Pr.prn
codes "ABCDX"
format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35
* 1 2 3
* 123456789012345678901234567890
key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAA !score=1
*item_names <<PA2051Pr.nam
*delete <<PA2051Pr.dei
*delete !cases << PA2051Pr.dec
estimate !iter=80
set width =132 !page
*show item !form=anchor >-PA2051Pr.anc
show item !form=export >-PA2051Pr.exp
show !map =1,2,3 >-PA2051Pr.map
show !table =1,2 >-PA2051Pr.tbl
show items !order =fit >-PA2051Pr.itf
show cases !order =fit >-PA2051Pr.caf
itanal >-PA2051Pr.ana
kidmap 1-5 >-PA2051Pr.kim
quit
12
24
Anchor !item :
arahan ini digunakan jika terdapat item anchor
dalam ujian
Perisian akan menggunakan fail ini sebagai kayu
ukur untuk menganggar nilai kesukaran item lain
dalam ujian
Contoh:
Anchor !item <<PA2051Pr.ani
Title PEPERIKSAAN NOVEMBER 2005 KPLI RENDAH PENGAJ IAN ISLAM PA2051P(R)
Set logon >-PA2051Pr.log
data_file <<PA2051Pr.prn
codes "ABCDX"
format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35
* 1 2 3
* 123456789012345678901234567890
key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAA !score=1
*item_names <<PA2051Pr.nam
*delete <<PA2051Pr.dei
*delete !cases <<PA2051Pr.dec
anchor !item << PA2051Pr.ani
estimate !iter=80
set width =132 !page
*show item !form=anchor >-PA2051Pr.anc
show item !form=export >-PA2051Pr.exp
show !map =1,2,3 >-PA2051Pr.map
show !table =1,2 >-PA2051Pr.tbl
show items !order =fit >-PA2051Pr.itf
show cases !order =fit >-PA2051Pr.caf
itanal >-PA2051Pr.ana
kidmap 1-5 >-PA2051Pr.kim
quit
2 .526
4 .899
5 .799
Untuk mendapatkan nilai anggaran kesukaran
item (threshold), perintah berikut digunakan:
show item !form=anchor >-
Contoh:
show item !form=anchor >- PA2051Pr.anc
Title PEPERIKSAAN NOVEMBER KPLI RENDAH PENGAJ IAN ISLAM PA2051P(R)
Set logon >-PA2051Pr.log
data_file <<PA2051Pr.prn
codes "ABCDX"
format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35
* 1 2 3
* 123456789012345678901234567890
key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAA !score=1
*item_names <<PA2051Pr.nam
*delete <<PA2051Pr.dei
*delete !cases <<PA2051Pr.dec
anchor !item <<PA2051Pr.ani
estimate !iter=80
set width =132 !page
*show item !form=anchor >-PA2051Pr.anc
show item !form=export >-PA2051Pr.exp
show !map =1,2,3 >-PA2051Pr.map
show !table =1,2 >-PA2051Pr.tbl
show items !order =fit >-PA2051Pr.itf
show cases !order =fit >-PA2051Pr.caf
itanal >-PA2051Pr.ana
kidmap 1-5 >-PA2051Pr.kim
quit

*- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*I t emEst i mat es ( Cat egor y Del t as)
23/ 2/ 7 20: 49
*al l on al l ( N = 309 L = 30 Pr obabi l i t y Level = . 50)
*- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 2. 265
2 4. 381
3 - . 304
4 . 250
5 . 345
6 - 1. 522
7 - 2. 495
8 - 1. 476
9 - . 637
10 - 1. 057
11 1. 296
12 - . 496
13 - . 791
14 3. 528
15 - 1. 843
16 - . 264
17 - 1. 269
18 1. 180
19 - . 496
20 - . 473
21 . 750
22 - 1. 476
23 - 3. 082
24 - 1. 783
25 1. 654
26 . 330
27 1. 267
28 . 201
29 . 469
30 1. 547
Estimate :
Arahan ini digunakan untuk mengarahkan
perisian membuat anggaran hingga mendapat
ralat paling kecil dan berhenti
Contoh:
Estimate !iter=50
Maksud:
Perintah meminta program melaksanakan arahan
hingga mendapat ralat paling kecil (iteration)
sehingga 50 kali sahaja
Title PEPERIKSAAN NOVEMBER KPLI RENDAH PENGAJ IAN ISLAM PA2051P(R)
Set logon >-PA2051Pr.log
data_file <<PA2051Pr.prn
codes "ABCDX"
format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35
* 1 2 3
* 123456789012345678901234567890
key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAA !score=1
*item_names <<PA2051Pr.nam
*delete <<PA2051Pr.dei
*delete !cases <<PA2051Pr.dec
anchor !item <<PA2051Pr.ani
estimate !iter= 50
set width =132 !page
*show item !form=anchor >-PA2051Pr.anc
show item !form=export >-PA2051Pr.exp
show !map =1,2,3 >-PA2051Pr.map
show !table =1,2 >-PA2051Pr.tbl
show items !order =fit >-PA2051Pr.itf
show cases !order =fit >-PA2051Pr.caf
itanal >-PA2051Pr.ana
kidmap 1-5 >-PA2051Pr.kim
quit
Set width :
arahan ini digunakan untuk mengarahkan
perisian memaparkan output analisis item
dalam saiz potrait atau lanskap
Contoh:
Set width =80 !page
Set width =132 !page
Maksud:
arahan supaya perisian memaparkan output analisis
item dalam saiz 80 atau 132 lajur
Show !map :
arahan ini diguna untuk mengarahkan perisian
menghasilkan analisis dalam bentuk peta
terdapat tiga jenis peta, iaitu :
variable map kod 1
item fit map kod 2
case fit map kod 3
Contoh:
Show !map =1, 2, 3 >- PA2051Pr.map
Maksud:
Arahan agar perisian memaparkan hasil analisis dalam
bentuk variable map, item fit map dan case fit map
Title PEPERIKSAAN NOVEMBER KPLI RENDAH PENGAJ IAN ISLAM PA2051P(R)
Set logon >-PA2051Pr.log
data_file <<PA2051Pr.prn
codes "ABCDX"
format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35
* 1 2 3
* 123456789012345678901234567890
key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAA !score=1
*item_names <<PA2051Pr.nam
*delete <<PA2051Pr.dei
*delete !cases <<PA2051Pr.dec
anchor !item <<PA2051Pr.ani
estimate !iter=80
set width =132 !page
*show item !form=anchor >-PA2051Pr.anc
show item !form=export >-PA2051Pr.exp
show !map = 1, 2, 3 >-PA2051Pr.map
show !table =1,2 >-PA2051Pr.tbl
show items !order =fit >-PA2051Pr.itf
show cases !order =fit >-PA2051Pr.caf
itanal >-PA2051Pr.ana
kidmap 1-5 >-PA2051Pr.kim
quit
PEPERI KSAAN NOVEMBER KPLI RENDAH PENGAJ I AN I SLAM PA2051P( R)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I t emEst i mat es ( Thr eshol ds) 23/ 2/ 7 21: 35
al l on al l ( N = 309 L = 30 Pr obabi l i t y Level = . 50)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. 0 |
|
XXX |
|
| 2
|
4. 0 |
|
XXX |
| 14
|
|
3. 0 X |
|
XXXXXX |
|
|
XXXXXXX | 1
2. 0 |
XXXXXXX |
| 25
XXXXXXXXXXXXXX | 30
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 11 18 27
1. 0 XXXXXXXXXXXXXXXX |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 21
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
XXXXXXXXXXXXXXX | 29
XXXXXXXXXXX | 4 5 26
XXXXXX | 28
. 0 XX |
|
XX | 3 16
XX | 12 19 20
| 9
| 13
- 1. 0 | 10
|
| 17
| 6 8 22
|
| 15 24
- 2. 0 |
|
|
| 7
|
|
PEPERI KSAAN NOVEMBER KPLI RENDAH PENGAJ I AN I SLAM PA2051P( R)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I t emFi t 23/ 2/ 7 21: 35
al l on al l ( N = 309 L = 30 Pr obabi l i t y Level = . 50)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I NFI T
MNSQ . 63 . 67 . 71 . 77 . 83 . 91 1. 00 1. 10 1. 20 1. 30 1. 40 1. 50 1. 60
- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - +-
1 i t em1 . * | .
2 i t em2 * . | .
3 i t em3 . * .
4 i t em4 . | * .
5 i t em5 . | * .
6 i t em6 . * .
7 i t em7 . * .
8 i t em8 . * | .
9 i t em9 . | * .
10 i t em10 . * | .
11 i t em11 . * | .
12 i t em12 . * | .
13 i t em13 . | * .
14 i t em14 . | . *
15 i t em15 . | * .
16 i t em16 . *| .
17 i t em17 . * | .
18 i t em18 . | * .
19 i t em19 . * | .
20 i t em20 . *| .
21 i t em21 . | * .
22 i t em22 . | * .
23 i t em23 . | * .
24 i t em24 . *| .
25 i t em25 . | * .
26 i t em26 . | * .
27 i t em27 . * | .
28 i t em28 . | * .
29 i t em29 . * | .
30 i t em30 . * | .
====================================================================================================================================
PEPERI KSAAN NOVEMBER KPLI RENDAH PENGAJ I AN I SLAM PA2051P( R)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Case Fi t I n i nput Or der 23/ 2/ 7 21: 35
al l on al l ( N = 309 L = 30 Pr obabi l i t y Level = . 50)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I NFI T
MNSQ . 36 . 40 . 45 . 53 . 63 . 77 1. 00 1. 30 1. 60 1. 90 2. 20 2. 50 2. 80
- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - +-
1 01 . | . *
2 01 * . | .
3 01 . | * .
4 01 . * | .
5 01 . | . *
6 01 . | * .
7 01 . | . *
8 01 . | * .
9 01 . | . *
10 01 . * .
11 01 . | *
12 01 . | . *
13 01 . * | .
14 01 . | . *
15 01 . * | .
16 01 . | * .
17 01 . | * .
18 01 . | *.
19 01 * . | .
20 01 . * .
21 01 . | * .
22 04 . | . *
23 04 . * .
24 04 . | . *
25 04 * . | .
26 04 . | . *
27 04 . *| .
28 04 * . | .
29 04 . | . *
30 04 . | . *
31 04 . | * .
32 04 . | * .
33 04 . | * .
34 04 . | . *
35 04 . | * .
36 04 . | * .
37 04 . | . *
Show !table :
Arahan ini diguna untuk mengarahkan perisian
menghasilkan anggaran dalam bentuk jadual
Terdapat dua bentuk:
item estimates kod 1
case estimates kod 2
Contoh:
Show !table =1, 2 >- PA2051Pr.tbl
Maksud:
Arahan agar perisian memaparkan ringkasan jadual
dalam bentuk item estimates dan case estimates
Title PEPERIKSAAN NOVEMBER KPLI RENDAH PENGAJ IAN ISLAM PA2051P(R)
Set logon >-PA2051Pr.log
data_file <<PA2051Pr.prn
codes "ABCDX"
format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35
* 1 2 3
* 123456789012345678901234567890
key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAA !score=1
*item_names <<PA2051Pr.nam
*delete <<PA2051Pr.dei
*delete !cases <<PA2051Pr.dec
anchor !item <<PA2051Pr.ani
estimate !iter=80
set width =132 !page
*show item !form=anchor >-PA2051Pr.anc
show item !form=export >-PA2051Pr.exp
show !map =1, 2, 3 >-PA2051Pr.map
show !table = 1,2 >-PA2051Pr.tbl
show items !order =fit >-PA2051Pr.itf
show cases !order =fit >-PA2051Pr.caf
itanal >-PA2051Pr.ana
kidmap 1-5 >-PA2051Pr.kim
quit
PEPERI KSAAN NOVEMBER KPLI RENDAH PENGAJ I AN I SLAM PA2051P( R)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I t emEst i mat es ( Thr eshol ds)
23/ 2/ 7 21: 35
al l on al l ( N = 309 L = 30 Pr obabi l i t y Level = . 50)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Summar y of i t emEst i mat es


=========================

Mean - . 05
SD 1. 67
SD ( adj ust ed) 1. 66
Rel i abi l i t y of est i mat e . 99

Fi t St at i st i cs
===============

I nf i t Mean Squar e Out f i t Mean Squar e

Mean 1. 00 Mean 1. 01
SD . 09 SD . 25

I nf i t t Out f i t t

Mean . 00 Mean . 01
SD . 99 SD 1. 09

0 i t ems wi t h zer o scor es


0 i t ems wi t h per f ect scor es
=================================================================================================
PEPERI KSAAN NOVEMBER KPLI RENDAH PENGAJ I AN I SLAM PA2051P( R)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Case Est i mat es
23/ 2/ 7 21: 35
al l on al l ( N = 309 L = 30 Pr obabi l i t y Level = . 50)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Summar y of case Est i mat es


=========================

Mean 1. 12
SD . 88
SD ( adj ust ed) . 71
Rel i abi l i t y of est i mat e . 65

Fi t St at i st i cs
===============

I nf i t Mean Squar e Out f i t Mean Squar e

Mean 1. 00 Mean 1. 01
SD . 25 SD . 67

I nf i t t Out f i t t

Mean . 01 Mean . 10
SD . 97 SD . 82

0 cases wi t h zer o scor es


2 cases wi t h per f ect scor es
=================================================================================================
Show items !order=fit :
Arahan ini diguna untuk mengarahkan perisian
menghasilkan jadual analisis bagi setiap item
dalam susunan menurun
Contoh:
Show items !order=fit >- PA2051Pr.itf
Title PEPERIKSAAN NOVEMBER KPLI RENDAH PENGAJ IAN ISLAM PA2051P(R)
Set logon >-PA2051Pr.log
data_file <<PA2051Pr.prn
codes "ABCDX"
format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35
* 1 2 3
* 123456789012345678901234567890
key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAA !score=1
*item_names <<PA2051Pr.nam
*delete <<PA2051Pr.dei
*delete !cases <<PA2051Pr.dec
anchor !item <<PA2051Pr.ani
estimate !iter=80
set width =132 !page
*show item !form=anchor >-PA2051Pr.anc
show item !form=export >-PA2051Pr.exp
show !map =1, 2, 3 >-PA2051Pr.map
show !table =1,2 >-PA2051Pr.tbl
show items !order = fit >-PA2051Pr.itf
show cases !order =fit >-PA2051Pr.caf
itanal >-PA2051Pr.ana
kidmap 1-5 >-PA2051Pr.kim
quit
PEPERI KSAAN NOVEMBER KPLI RENDAH PENGAJ I AN I SLAM PA2051P( R)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I t emEst i mat es ( Thr eshol ds) I n f i t Or der 23/
2/ 7 21: 35
al l on al l ( N = 309 L = 30 Pr obabi l i t y Level = . 50)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I TEM NAME | SCORE MAXSCR| THRSH | I NFT OUTFT I NFT OUTFT
| | 1 | MNSQ MNSQ t t
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 i t em14 | 32 307 | 3. 45 | 1. 34 1. 54 2. 1 2. 2
| | . 20|
| | |
25 i t em25 | 116 307 | 1. 65 | 1. 08 1. 10 1. 7 1. 1
| | **|
| | |
28 i t em28 | 214 307 | . 14 | 1. 07 1. 12 1. 4 1. 0
| | . 13|
| | |
4 i t em4 | 211 307 | . 19 | 1. 06 1. 04 1. 1 . 4
| | . 13|
| | |
5 i t em5 | 205 307 | . 28 | 1. 04 1. 00 1. 0 . 0
| | . 13|
| | |
13 i t em13 | 263 307 | - . 85 | 1. 04 1. 28 . 4 1. 3
| | . 17|
| | |
9 i t em9 | 257 307 | - . 70 | 1. 03 1. 82 . 4 3. 4
| | . 16|
| | |
26 i t em26 | 206 307 | . 26 | 1. 03 1. 03 . 7 . 3
| | . 13|
| | |
15 i t em15 | 290 307 | - 1. 90 | 1. 02 1. 12 . 2 . 4
| | . 25|
| | |
23 i t em23 | 302 307 | - 3. 13 | 1. 02 1. 42 . 2 . 8
| | . 45|
| | |
18 i t em18 | 148 307 | 1. 18 | 1. 02 . 98 . 5 - . 2
| | **|
| | |
Show cases !order=fit :
Arahan ini diguna untuk mengarahkan perisian
menghasilkan jadual analisis bagi setiap kes
dalam susunan menurun
Contoh:
Show items !order=fit >- PA2051Pr.caf
Title PEPERIKSAAN NOVEMBER 2005 KPLI RENDAH PENGAJ IAN ISLAM PA2051P(R)
Set logon >-PA2051Pr.log
data_file <<PA2051Pr.prn
codes "ABCDX"
format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35
* 1 2 3
* 123456789012345678901234567890
key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAA !score=1
*item_names <<PA2051Pr.nam
*delete <<PA2051Pr.dei
*delete !cases <<PA2051Pr.dec
anchor !item <<PA2051Pr.ani
estimate !iter=80
set width =132 !page
*show item !form=anchor >-PA2051Pr.anc
show item !form=export >-PA2051Pr.exp
show !map =1, 2, 3 >-PA2051Pr.map
show !table =1,2 >-PA2051Pr.tbl
show items !order =fit >-PA2051Pr.itf
show cases !order = fit >-PA2051Pr.caf
itanal >-PA2051Pr.ana
kidmap 1-5 >-PA2051Pr.kim
quit
PEPERI KSAAN NOVEMBER KPLI RENDAH PENGAJ I AN I SLAM PA2051P( R)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Case Est i mat es I n f i t Or der 23/
2/ 7 21: 35
al l on al l ( N = 309 L = 30 Pr obabi l i t y Level = . 50)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NAME | SCORE MAXSCR | ESTI MATE ERROR | I NFI T OUTFT I NFT OUTFT
| | | MNSQ MNSQ t t
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
24 04 | 24 30 | 1. 90 . 56 | 1. 92 1. 59 2. 31 . 88
29 04 | 26 30 | 2. 63 . 65 | 1. 79 3. 14 1. 60 1. 55
7 01 | 21 30 | 1. 10 . 49 | 1. 79 3. 45 2. 62 2. 80
250 25 | 18 30 | . 45 . 45 | 1. 72 1. 82 2. 82 1. 49
37 04 | 25 30 | 2. 24 . 60 | 1. 70 3. 30 1. 65 1. 80
14 01 | 25 30 | 2. 24 . 60 | 1. 64 1. 44 1. 53 . 72
95 09 | 19 30 | . 66 . 46 | 1. 59 1. 70 2. 29 1. 29
136 11 | 19 30 | . 66 . 46 | 1. 59 1. 70 2. 29 1. 29
184 18 | 18 30 | . 45 . 45 | 1. 58 2. 41 2. 37 2. 21
216 20 | 21 30 | 1. 10 . 49 | 1. 58 1. 34 2. 04 . 72
101 09 | 18 30 | . 45 . 45 | 1. 46 2. 03 1. 94 1. 77
142 11 | 18 30 | . 45 . 45 | 1. 46 2. 03 1. 94 1. 77
248 20 | 20 30 | . 87 . 47 | 1. 45 1. 60 1. 76 1. 11
9 01 | 22 30 | 1. 35 . 50 | 1. 44 2. 28 1. 51 1. 68
34 04 | 26 30 | 2. 63 . 65 | 1. 43 1. 85 1. 00 . 97
281 30 | 22 30 | 1. 35 . 50 | 1. 43 1. 43 1. 49 . 80
278 30 | 22 30 | 1. 35 . 50 | 1. 43 4. 27 1. 48 3. 10
289 31 | 20 30 | . 87 . 47 | 1. 41 1. 17 1. 62 . 47
189 18 | 21 30 | 1. 10 . 49 | 1. 40 2. 02 1. 50 1. 55
233 20 | 20 30 | . 87 . 47 | 1. 39 2. 36 1. 55 2. 00
263 25 | 15 30 | - . 15 . 44 | 1. 39 1. 61 1. 80 1. 16
39 04 | 28 30 | 3. 74 . 87 | 1. 38 3. 23 . 77 1. 38
26 04 | 28 30 | 3. 74 . 87 | 1. 38 3. 23 . 77 1. 38
1 01 | 21 30 | 1. 10 . 49 | 1. 38 1. 56 1. 42 1. 01
152 15 | 21 30 | 1. 10 . 49 | 1. 36 2. 21 1. 36 1. 74
12 01 | 22 30 | 1. 35 . 50 | 1. 36 1. 48 1. 27 . 87
5 01 | 24 30 | 1. 90 . 56 | 1. 36 1. 16 1. 07 . 46
22 04 | 26 30 | 2. 63 . 65 | 1. 35 . 98 . 86 . 39
185 18 | 26 30 | 2. 63 . 65 | 1. 35 3. 62 . 86 1. 72

Itanal :
arahan ini diguna untuk mengarahkan perisian
menghasilkan analisis mengikut kategori respons
calon bagi setiap item
arahan ini sangat penting bagi ujian objektif kerana
ia memberikan analisis bagi setiap distraktor yang
digunakan
Contoh:
itanal >- PA2051Pr.ana
Title PEPERIKSAAN NOVEMBER 2005 KPLI RENDAH PENGAJ IAN ISLAM PA2051P(R)
Set logon >-PA2051Pr.log
data_file <<PA2051Pr.prn
codes "ABCDX"
format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35
* 1 2 3
* 123456789012345678901234567890
key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAA !score=1
*item_names <<PA2051Pr.nam
*delete <<PA2051Pr.dei
*delete !cases <<PA2051Pr.dec
anchor !item <<PA2051Pr.ani
estimate !iter=80
set width =132 !page
*show item !form=anchor >-PA2051Pr.anc
show item !form=export >-PA2051Pr.exp
show !map =1, 2, 3 >-PA2051Pr.map
show !table =1,2 >-PA2051Pr.tbl
show items !order =fit >-PA2051Pr.itf
show cases !order =fit >-PA2051Pr.caf
itanal >-PA2051Pr.ana
kidmap 1-5 >-PA2051Pr.kim
quit
PEPERI KSAAN NOVEMBER KPLI RENDAH PENGAJ I AN I SLAM PA2051P( R)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I t emAnal ysi s Resul t s f or Obser ved Responses 23/
2/ 7 21: 35
al l on al l ( N = 307 L = 30 Pr obabi l i t y Level = . 50)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I t em 1: i t em1 I nf i t MNSQ = . 98
Di sc = . 37

Cat egor i es A [ 0] B [ 0] C [ 1] D [ 0] X [ 0] mi ssi ng

Count 4 211 80 11 1 0
Per cent ( %) 1. 3 68. 7 26. 1 3. 6 . 3
Pt - Bi ser i al - . 01 - . 32 . 37 - . 07 . 01
p- val ue . 000 . 000 . 000 . 000 . 000
Mean Abi l i t y 1. 00 . 92 1. 71 . 81 1. 10 NA
St Dev Abi l i t y . 36 . 63 1. 17 . 57 . 00 NA

St ep Label s 1

Thr eshol ds 2. 19
Er r or . 14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I t em 2: i t em2 I nf i t MNSQ = . 75
Di sc = . 42

Cat egor i es A [ 0] B [ 0] C [ 0] D [ 1] mi ssi ng

Count 281 5 5 16 0
Per cent ( %) 91. 5 1. 6 1. 6 5. 2
Pt - Bi ser i al - . 32 - . 04 . 01 . 42
p- val ue . 000 . 000 . 000 . 000
Mean Abi l i t y 1. 01 . 85 1. 12 3. 12 NA
St Dev Abi l i t y . 70 . 38 . 39 1. 37 NA

St ep Label s 1

Thr eshol ds 4. 30
Er r or . 28
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kidmap :
arahan ini diguna untuk mengarahkan perisian
menghasilkan analisis pola jawapan setiap
calon yang dikehendaki
Contoh:
kidmap >- PA2051Pr.kim
Title PEPERIKSAAN NOVEMBER 2005 KPLI RENDAH PENGAJ IAN ISLAM PA2051P(R)
Set logon >-PA2051Pr.log
data_file <<PA2051Pr.prn
codes "ABCDX"
format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35
* 1 2 3
* 123456789012345678901234567890
key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAA !score=1
*item_names <<PA2051Pr.nam
*delete <<PA2051Pr.dei
*delete !cases <<PA2051Pr.dec
anchor !item <<PA2051Pr.ani
estimate !iter=80
set width =132 !page
*show item !form=anchor >-PA2051Pr.anc
show item !form=export >-PA2051Pr.exp
show !map =1, 2, 3 >-PA2051Pr.map
show !table =1,2 >-PA2051Pr.tbl
show items !order =fit >-PA2051Pr.itf
show cases !order =fit >-PA2051Pr.caf
itanal >-PA2051Pr.ana
kidmap 1-5 >-PA2051Pr.kim
quit
PEPERI KSAAN NOVEMBER KPLI RENDAH PENGAJ I AN I SLAM PA2051P( R)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - K I D M A P- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Candi dat e: 1 abi l i t y: 1. 10
gr oup: al l f i t : 1. 38
scal e: al l %scor e: 70. 00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Har der Achi eved - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Har der Not Achi eved - - - - - - - - - - - - -


| |
| |
| |
| |
| | 2( A)
| |
| |
| |
| |
14 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | 1( B)
| |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 | |
30 | |
27 | |
| XXX| 11( B) 18( B)
| |
| |
. . . . . . . . 21( A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
| |
29 26 | | 5( A)
28 | | 4( A)
| |
| |
16 | | 3( C)
20 19 12 | |
9 | |
13 | |
| |
10 | |
17 | |
22 6 | | 8( A)
| |
24 15 | |
| |
| |
| |
7 | |
| |
quit :
Arahan ini diguna untuk menamatkan analisis
dan keluar dari program yang digunakan
Contoh:
quit
Title PEPERIKSAAN NOVEMBER 2005 KPLI RENDAH PENGAJ IAN ISLAM PA2051P(R)
Set logon >-PA2051Pr.log
data_file <<PA2051Pr.prn
codes "ABCDX"
format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35
* 1 2 3
* 123456789012345678901234567890
key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAA !score=1
*item_names <<PA2051Pr.nam
*delete <<PA2051Pr.dei
*delete !cases <<PA2051Pr.dec
anchor !item <<PA2051Pr.ani
estimate !iter=80
set width =132 !page
*show item !form=anchor >-PA2051Pr.anc
show item !form=export >-PA2051Pr.exp
show !map =1, 2, 3 >-PA2051Pr.map
show !table =1,2 >-PA2051Pr.tbl
show items !order =fit >-PA2051Pr.itf
show cases !order =fit >-PA2051Pr.caf
itanal >-PA2051Pr.ana
kidmap 1-5 >-PA2051Pr.kim
quit
Terima kasih
Untuk maklumat lanjut :
Tel :019 9363490
E-mail :abuzarin@ipgmkdri.edu.my