Anda di halaman 1dari 32

Kaedah Pengajaran Sejarah

KULIAH 1
GURU SEJARAH BERKESAN
Latar belakang
Sejarah merupakan mata pelajaran tera !ang "ajlb d#pelajar# $leh emua mur#d e%ara berteruan elama l#ma tahun d#
ek$lah menengah& 'ujuan mata pelajaran #n# d#ajar d# ek$lah adalah untuk memupuk dan memperkukuh emangat
et#a negara dan jat# d#r# ebaga# "arganegara (ala!#a& )# amp#ng #tu* mata pelajaran Sejarah dapat me"ujudkan
pembangunan negara banga (ala!#a* emangat patr#$t#me %lan kee+ahaman antarabanga& )apatan pemer#kaan
Jemaah Na,#r Sek$lah menunjukkan mata pelajaran Sejarah kurang d#m#nat# $leh mur#d& Hal #n# berka#t rapat dengan
kaedah pengajaran guru& Pengajaran Sejarah !ang berkean bergantung kepada #kap* keupa!aan* kemah#ran dan
pengetahuan guru #tu end#r#& (eng#kut Br$"n -1./01* pula 2(enguaa# Kur#kulum Sejarah bukanlah merupakan
perkara !ang ukar tetap# kelemahan ebenar terletak pada %ara pen!ampa#ann!a2& 3leh ebab #tu* kaedah pengajaran
guru t#dak berkean menjad# pun%a utama mur#d kurang berm#nat terhadap mata pelajaran Sejarah&
Guru Sejarah berkean 4
1& mempun!a# latar belakang pengetahuan ejarah !ang kukuh5
6& mempun!a# lat#han pr$+e#$nal !ang men%ukup#* terutama dalam b#dang kur#kulum dan pedag$g# ejarah5
7& mempun!a# #kap !ang p$#t#+ terhadap peranann!a ebaga# guru ejarah dan ent#aa men%ar# jalan untuk
melengkap# d#r#n!a dengan #u8#u !ang berka#tan dengan pengajaran Sejarah5
9& mempun!a# da!a #mag#na#* kreat#+* kr#t# dan #n$:at#+*
;& mempun!a# %#r#8%#r# per#bad# !ang menar#k* akt#+ dan da!a ke%#ndan -ene $+ hum$ur15
<& berupa!a mengenal pat# perbe,aan latar belakang mur#d agar dapat menggunakan pendekatan Pelbaga# Ke%erdaan
-(ult#ple Intell#gen%e1 dalam pengajaran5
=& berupa!a men!ed#akan $k$ngan perek#taran pembelajaran !ang berkean untuk menja!akan Pembelajaran Luar
B#l#k )arjah -PLB)15
/& men!ed#a dan member# peluang belajar kepada mur#d untuk mengha!at# mata pelajaran Sejarah5
.& beruaha menggunakan umber pembelajaran dan keupa!aan !ang mak#mum5
10& ent#aa membuat pen#la#an kend#r# dan kaj#an t#ndakan berdaarkan kekuatan dan kelemahan pengajaran dan
pembelajaran5
11& mempun!a# kemah#ran4
> menguru b#l#k darjah dengan %ekap dan berkean5
> menguru kerja pr$jek* la"atan dan pengajaran e%ara kumpulan dengan berkean5
> melakanakan pembelajaran beraakan akt#:#t# -a%t#:#t! baed learn#ng1 dan pembelajaran beraakan pem#k#ran
-bra#n baed learn#ng15
> menguru bahan pembelajaran !ang d#perlukan dan
> meran%ang pr$gram atau akt#:#t# e%ara #temat#k&
16& peka kepada perubahan terk#n# epert# penggunaan 'ekn$l$g# (aklumat dan K$mun#ka# -'(K1* Pembelajaran
Betar#* dan Pembelajaran K$ntektual&
KULIAH 6
PENGURUSAN (A'A PELAJARAN SEJARAH
Penguruan mata pelajaran Sejarah merupakan apek pent#ng dalam menentukan keberkeanan pr$e pengajaran dan
pembelajaran& Penguruan mata pelajaran Sejarah beraakan peran%angan* pen!elaraan* pelakanaan* pemantauan*
pen#la#an dan penambahba#kan pan#t#a erta peratuan mata pelajaran&
1& Pan#t#a (ata Pelajaran
Pan#t#a mata pelajaran Sejarah hendaklah d#tubuhkan d# ek$lah untuk mempert#ngkat penguruan pan#t#a dan
keberkeanan pengajaran dan pembelajaran ejajar dengan Surat Pekel#l#ng Ikht#a B#l& 9?1./< KP-BS1
/;.1?J1d&11-991 bertar#kh 17 (a% 1./<&
1&1 Latar belakang
1&1&1 Keja!aan mur#d dalam pembelajaran* m$t#:a# dan m#nat mereka terhadap mata pelajaran Sejarah* mempun!a#
hubung ka#t !ang rapat dengan keb$lehan* kemampuan dan keberkeanan guru !ang mengajar& 3leh #tu* guru
mempun!a# tanggungja"ab dan peranan !ang pent#ng dalam menentukan matlamat pen%apa#an mur#d d# ek$lah&
1&1&6 Guru !ang mengajar mata pelajaran Sejarah hendaklah menggembleng tenaga dan men!elarakan akt#:#t#& (ereka
juga haru mempun!a# emangat bekerjaama* al#ng membantu dan berk$ng# #lmu* pengalaman erta kepakaran
untuk memperba#k ke%ekapan dan keberkeanan pengajaran dan pembelajaran& 3leh #tu* guru !ang mengajar mata
pelajaran Sejarah berupa!a men%ar# pen!elea#an maalah dalam b#dang pengajaran bahkan juga berhubung dengan
m$t#:a#* #kap dan tab#at belajar mur#d&
1&6 Struktur 3rgan#a# Pan#t#a (ata Pelajaran Sejarah
1&6&1 Pan#t#a mata pelajaran Sejarah adalah badan #kht#a !ang d#angg$ta# $leh emua guru !ang mengajar mata
pelajaran Sejarah d# ek$lah&
1&6&6 Badan #n# hendaklah d#p#mp#n dan d#kendal#kan $leh guru kanan mengajar mata pelajaran Sejarah -ber$p!en
Sejarah1 d#lant#k ebaga# ketua pan#t#a& Se$rang et#auaha d#lant#k dalam kalangan guru Sejarah* ementara pengetua
menjad# pena#hat&
1&6&7 Ketua Pan#t#a mata pelajaran Sejarah e%ara aut$mat#k menjad# ahl# Ja"atankuaa Kur#kulum Sek$lah&
7
1&7 'ujuan Pan#t#a (ata Pelajaran
1&7&1 (emperba#k* men#ngkatkan kual#t# erta keberkeanan pr$e pengajaran dan pembelajaran ejarah&
1&7&6 Ber#kht#ar dan beruaha untuk menguaa# trateg# pengajaran ber#n$:at#+ !ang dapat mend$r$ng erta
menggerakkan ke%enderungan mur#d terhadap pembelajaran ejarah&
1&7&7 (empert#ngkat pen%apa#an preta# mur#d dalam mata pelajaran Sejarah berdaarkan N#la# Letak Kerja -'ake 3++
@alue 8 '3@1 mur#d ke arah men%apa# aaran !ang d#tetapkan dalam ran%angan akadem#k ek$lah&
1&7&9 (e"ujudkan kerjaama antara pan#t#a mata pelajaran dengan peratuan ejarah bag# men!$k$ng dan
memantapkan pr$e pengajaran dan pembelajaran&
1&7&; (empert#ngkat tahap pr$+e#$nal#me ahl# pan#t#a Sejarah dalam penguaaan Sukatan Pelajaran dan Hura#an
Sukatan Pelajaran Sejarah erta kaedah8kaedah pengajaran dan pembelajaran !ang terk#n#&
1&7&< (en!ema# n#la#8n#la# murn# dan kemah#ran pem#k#ran ejarah upa!a dapat melah#rkan mur#d !ang peka*
mengha!at# ejarah tanah a#r dan dun#a erta ber+#k#ran kr#t#* anal#t# dan beremangat patr#$t#me&
1&9 Penguruan Pan#t#a Sejarah
1&9&1 )$kumen pan#t#a hendaklah #temat#k* lengkap dan kema k#n# erta mudah d#ake&
1&9&6 (engadakan me!uarat pan#t#a ekurang8kurangn!a ekal# epenggal&
1&9&7 Pr$edur me!uarat epert# member#tahu tar#kh* maa* tempat dan agenda me!uarat* d#edarkan kepada ahl#
pan#t#a dan p#hak penguruan ek$lah&
1&9&9 (e!uarat perlulah ada ke#nambungan dengan agenda me!uarat !ang lepa #a#tu mengandung# agenda
mengeahkan m#n#t me!uarat dan perkara berbangk#t ebelum agenda me!uarat !ang baru d#b#n%angkan&
1&9&; Selepa euatu me!uarat d#adakan* m#n#t me!uarat hendaklah d#edarkan kepada et#ap ahl# pan#t#a t#dak le"at
dar#pada tujuh har# elepa me!uarat berkenaan d#jalankan& -S#la rujuk Pekel#l#ng Kemajuan Pentadb#ran A"am
-PKPA1 B#l&6?1..14 Panduan Penguruan (e!uarat )an Uruan Ja"atankuaa8Ja"atankuaa Kerajaan untuk
memper$leh mak8lumat berka#tan pengendal#an me!uarat berkean1&
1&;& Peranan Pan#t#a (ata Pelajaran Sejarah
1&;&1 (emper$leh Sukatan Pelajaran dan Hura#an Sukatan Pelajaran !ang terk#n# untuk kegunaan ahl#8ahl# pan#t#a&
1&;&6 (en!ed#akan Ran%angan Pelajaran 'ahunan Sejarah dengan mengamb#l k#ra tak"#m perek$lahan %lan tahap
pen%apa#an mur#d&
1&;&7 (emat#kan mur#d mempun!a# buku tek Sejarah&
1&;&9 (em#l#h dan men%adangkan buku8buku rujukan atau bahan8bahan ba%aan tambahan !ang eua# dengan
keperluan pembelajaran mur#d dan kegunaan guru untuk d#bekalkan d# puat umber ek$lah&
1&;&; (eran%ang menambah bahan bantu mengajar d#b#l#k darjah epert# per##an '(K* ama ada dengan %ara membel#*
mereka%#pta atau mengubahua#&
1&;&< (en!elara $alan8$alan uj#an dan peper#kaan* beraakan Jadual Spe#+#ka# Uj#an -JSU1 !ang d#ed#akan bag#
et#ap t#ngkatan&
1&;&= (enggunakan dapatan anal## uj#an atau peper#kaan bag# tujuan meran%ang pr$gram penambahba#kan&
1&;&/ (engamb#l #n##at#+ meran%ang dan melakanakan pr$gram atau akt#:#t# ke arah men#ngkatkan pr$+e#$nal#me
pan#t#a melalu# lat#han8lat#han berteruan* b#mb#ngan* pen!el#aan kl#n#kal* perkembangan ta+ dan perb#n%angan
pr$+e#$nal eama ahl# pan#t#a&
1&;&. (eran%ang* melakana* memantau dan men#la# pr$gram atau akt#:#t# pan#t#a erta mengamb#l t#ndakan
penambahba#kan&
1&;&10 Bekerjaama dan bertukar8tukar +#k#ran* pengalaman dan kepakaran dengan pan#t#a mata pelajaran Sejarah d#
ek$lah8ek$lah berhamp#ran dan men!elara pr$jek8pr$jek kaj#an ejarah&
1&;&11 (emb#mb#ng Peratuan Sejarah ek$lah dalam meran%ang dan mengatur pr$gram atau akt#:#t# terutama apek
!ang berka#tan dengan kaj#an ejarah&
1&;&16 (en!ed#akan Lap$ran 'ahunan Pan#t#a dan Peratuan Sejarah untuk makluman %lan t#ndakan p#hak penguruan
ek$lah&
1&;&17 (e"ujudkan jar#ngan kerja dengan bahag#an dan jabatan d# Kementer#an Pelajaran (ala!#a -KP(1 erta agen#8
agen# kerajaan !ang la#n&
1&;&19 (endapatkan maklumat #kht#a !ang berka#tan dengan pengajaran dan pembelajaran ejarah dan penejarahan
epert# jurnal ejarah* Surat Pekel#l#ng Ikht#a* kerta8kerta kerja dan la#n8la#n !ang berka#tan&
1&;&1; (eng$pt#mumkan penggunaan bahan umber !ang ed#a ada&
1&;&1< (engkaj# dan melakanakan pr$jek8pr$jek pan#t#a !ang mempun!a# %#r#A%#r# !ang prakt#kal* b$leh d#ubahua#
meng#kut #tua# dan ber+aedah&
1&;&1= (ema#n peranan menjam#n kual#t# kerja bertul# mur#d&
1&;&1/ (e"ujud dan meman+aatkan udut mata pelajaran Sejarah d# b#l#k darjah&
1&;&1. Bekerjaama dengan peratuan8peratuan ejarah -epert# Peratuan Sejarah )aerah dan Peratuan Sejarah
Neger#15 me"ujudkan galer# ejarah d# ek$lah bag# memupuk m#nat mur#d terhadap mata pelajaran #n#&
1&;&60 (en!ed#akan belanja"an pan#t#a berdaarkan peruntukan !ang d#tetapkan&
1&;&61 (eran%ang dan mengaturkan pelbaga# akt#:#t# epert# Sambutan Pera!aan Bulan Kemerdekaan&
1&;&66 (eran%ang kaj#an keperluan pan#t#a&
1&< Penutup
1&<&1& 'uga mengajar bukan ahaja mement#ngkan ## pelajaran emata8Amata tetap# juga unur8unur m$ral* akhlak*
perpaduan* kebuda!aan* ke"arganegaraan erta pem#k#ran l$g#k* kr#t# dan kreat#+& Uaha #n# akan dapat melah#rkan
"arganegara !ang berpengetahuan* berm$ral t#ngg#* berd##pl#n* beratu padu dan berguna kepada ma!arakat&
1&<&6& (en!edar# hak#kat #n#* jelalah baha"a tanggungja"ab utama pan#t#a mata pelajaran Sejarah bukan han!a etakat
men%apa# ke%emerlangan b#dang akadem#k tetap# juga membantu menerapkan n#la#8n#la# murn# dan emangat
patr#$t#me&
Peratuan Sejarah
Peratuan Sejarah ek$lah hendaklah d#tubuhkan elara dengan keperluan gerak k%rja k$kur#kulum ek$lah
berdaarkan Surat Pekel#l#ng Ikht#a B#l&1?1./;* KP-BS1/;.1?J1d&11-6.1 bertankh 6 Januar# 1./;4 Penubuhan
Ja"atankuaa B#mb#ngan Pelajar Sek$lah&
6&1 Latar belakang
6&1&1 Penubuhan Peratuan Sejarah adalah beraakan k$nep baha"a gerak kerja k$kur#kulum adalah ebahag#an
dar#pada kur#kulum ek$lah& Gerak kerja k$kur#kulum khuun!a Peratuan Sejarah* b$leh men!ed#akan pengalaman
terebut bag# perkembangan #ntelek* m#nat* bakat* $#al* jaman# dan r$han#&
6&1&6 (elalu# akt#:#t# peratuan mur#d dapat mempelajar# kaedah menangan# euatu maalah dan mengamalkan n#la#8
n#la# murn#&
6&6 Struktur 3rgan#a# Peratuan Sejarah Sek$lah
6&6&1 Pengetua melant#k e$rang guru pena#hat Peratuan Sejarah ek$lah&
6&6&6 Guru Pena#hat Peratuan Sejarah e%ara aut$mat#k menjad# ahl# Ja"atankuaa Peratuan Un#t K$kur#kulum
Sek$lah&
6&6&7 Keahl#an peratuan adalah terbuka kepada emua mur#d&
6&6&9 Perlembagaan Peratuan Sejarah hendaklah d#gubal&
6&6&; Sebuah ja"atankuaa d#bentuk terd#r# dar#pada pengeru#* et#auaha* bendahar# dan beberapa $rang ahl#
ja"atankuaa dalam kalangan mur#d&
6&9 'ujuan Penubuhan Peratuan Sejarah Sek$lah
6&9&1 (e"ujudkan emangat kerjaama antara Peratuan Sejarah dengan pan#t#a ejarah&
6&9&6 (e"ujudkan kerjaama antara Peratuan Sejarah dengan peratuan la#n dalam uaha menja!akan euatu pr$jek
atau pr$gram untuk kepent#ngan berama&
6&9&7 (empert#ngkat m#nat dan pengl#batan mur#d dalam pembelajaran ejarah melalu# pr$gram dan akt#:#t# anjuran
peratuan&
6&9&9 (ember# peluang kepada mur#d untuk belajar Sejarah melalu# gerakerja epert# pengkaj#an* temu ramah dengan
$rang umber* la"atan ke tempat8Atempat berejarah* mu,#um* ark#b dan la#n8la#n !ang berka#tan&
6&9&; (emupuk dan men$nj$lkan bakat mur#d dalam pr$gram dan akt#:#t# peratuan&
6&9&< (emupuk emangat kerjaama dan bekerja e%ara epaukan&
6&9&= Beruaha men!ema# dan memupuk n#la#8n#la# murn# dan patr#$t#me epert# beradab* bertatau#la* taat*
bertanggungja"ab* jujur* berd##pl#n %lan ebaga#n!a dalam d#r# mur#d&
6&9&/ (elat#h mur#d memperkukuh %#r#8%#r# kepem#mp#nan* keanggupan beruaha dan memperba#k d#r# end#r#* #+at
dem$krat#k d# amp#ng men#ngkatkan m#nat* bakat dan kemah#ran mur#d dalam euatu b#dang !ang d#%ebur#&
6&9&. (engukuhkan #nterak# dn #ntegra# dalam kalangan "arga ek$lah&
6&9&10 (emat#kan kee#mbangan perkembangan #ntelek dengan em$#* $al* jaman# dan r$han#&
6&; Penguruan Peratuan Sejarah
6&;&1 Perlant#kan ahl# ja"atankuaa d#buat bag# et#ap tahun akadem#k dalam me!uarat agung&
6&;&6 (e!uarat Ja"atankuaa d#galakkan ekurang8kurangn!a t#ga kal# etahun #a#tu pada a"al* pertengahan dan akh#r
tahun&
6&;&7 Sebelum mengadakan me!uarat* urat pangg#lan me!uarat !ang mengandung# agenda hendaklah d#edarkan
kepada emua ahl# ja"atankuaa& Seal#nan urat d#erahkan kepada guru pena#hat peratuan&
6&;&9 Keputuan me!uarat hendaklah d#m#n#t* d#+a#l dan d#edarkan kepada emua ahl# ja"atankuaa dan eal#nan
d#ber#kan kepada guru pena#hat peratuan&
6&;&; Seal#nan enara# ahl# ja"atankuaa dan ahl# !ang d#da+tar* d#erahkan kepada guru pena#hat&
6&;&< Sebarang perubahan terhadap perlembagaan dan penda+taran ahl# hendaklah d#maklumkan kepada pengetua&
6&< Peranan Peratuan Sejarah
6&<&1 Ja"atankuaa peratuan hendaklah meran%ang akt#:#t#8akt#:#t# dan pr$jek !ang b$leh d#jalankan adalah epert#4
#& Peraduan mengarang atau menul# Kaj#an Sejarah 'empatan erta tajuk8tajuk ejarah !ang berka#tan&
##& La"atan amb#l belajar ke mu,#um* ark#b dan tempat8 tempat berejarah !ang la#n&
###& (enganjurkan ku#, ejarah d# per#ngkat ek$lah&
#:& (embuat k$lek# bahan8bahan ejarah epert# gambar* +#lem la#dA* :#de$* art#+ak* keratan akhbar dan ebaga#n!a&
@& (emb#na m$del&
:#& Rakaman "a"an%ara dengan $rang umber&
:##& (engadakan lak$nan atau pementaan !ang berterakan per#t#"a ejarah&
:###& (engadakan pameran ejarah d# per#ngkat ek$lah&
#B& (engh#a dan melengkapkan b#l#k atau galer# ejarah d# ek$lah dengan bahan8bahan umber* rujukan dan ha#l8
ha#l !ang telah d#uahakan $leh peratuan -ek#ran!a p#hak ek$lah mempun!a# kemudahan dan tempat !ang
men%ukup#1&
C& (enganjurkan e# em#nar* bengkel* %eramah dan ebaga#n!a dengan tujuan men#ngkatkan pembelajaran Sejarah&
B#& (end$kumenkan per#t#"a8per#t#"a ejarah ek$lah dan perek#tarann!a& &
C11& (engadakan perma#nan trad##$nal epert# ga#ng* %$ngkak* "au* t#ng8t#ng dan la#n8la#n&
B###& (ereka%#pta laman "eb ek$lah&
6&<&6 Ja"atankuaa meran%ang dan menentukan jadual perjumpaan ahl# peratuan pada har#8har# tertentu dalam
euatu m#nggu erta tar#kh menjalankan pr$gram !ang d#ran%ang&
6&<&7 (en%atatkan kehad#ran ahl# peratuan dalam emua e# perjumpaan dan pr$gram&
6&<&9 (embuat pen#la#an #mpak terhadap emua akt#:#t# !ang d#ran%ang dan d#lakanakan upa!a dapat mengenal pat#
kekuatan dan kelemahan bag# tujuan penambahba#kan&
6&<&; (embentangkan preta# peratuan dan kedudukan ke"angan dalam me!uarat agung&
6&<&< Bekerjaama dengan peratuan ejarah d# ek$lah8ek$lah !ang berhamp#ran dalam emua apek !ang berka#tan&
6&<&= (en!ed#akan lap$ran keg#atan dan kehad#ran ahl# dalam pr$gram peratuan P epert# !ang d#kehendak# dalam
buku panduan penguruan k$kur#kulum ek$lah&
6&= Penutup
Sebaga# ebuah #nt#tu# pend#d#kan* ek$lah mempun!a# ban!ak peranan dan tanggungja"ab& Peranan dan
tanggungja"ab utama ek$lah bukan ahaja men!ampa#kan #lmu pengetahuan dan memupuk kemah#ran8kemah#ran
tertentu kepada mur#d* bahkan melah#rkan mur#d !ang dapat member# umbangan ke arah h#dup !ang harm$n#*
beratu padu* bert$leran# dan berd##pl#n& Juteru* ek$lah adalah tempet bag# melah#rkan mur#d !ang mempun!a#
ah#ah !ang ba#k erta dapat mengha!at# n#la#8n#la# murn# beraakan Pr#n#p8pr#n#p Rukun Negara& Peran%angan
pr$gram dan akt#:#t# Peratuan Sejarah !ang d#ed#akan e%ara teran%ang dan tel#t# dapat membantu memenuh# harat
!ang d#harapkan&
KULIAH 7
7& BAHAN SU(BER
Sejarah b$leh d#jad#kan mata pelajaran !ang menar#k dan men!er$n$kkan& Kepelbaga#an kaedah pengajaran dan
pembelajaran* penggunaan bahan umber* per#t#"a emaa dan penjelaann!a dapat d#man+aatkan keh#dupan
ehar#an mur#d&
7&1 Penggunaan Bahan Sumber
7&1&1 Pengajaran dan pembelajaran met#lah beraakan pemahaman Sejarah& (ur#d b$leh memaham# e%ara #mag#nat#+
dan kreat#+ tentang akt#:#t#&
7&1&6 Bag# memb$lehkan keadaan epert# #n# berlaku mur#d perlu d#ber#kan pengalaman e%ara langung tentang
peranan dan pengalaman ejara"an melalu# kaedah pembelajaran k$ntrukt#:#meD dan k$ntektualDD& )alam k$ntek
#n#* pengajaran dan pembelajaran Sejarah perlu menggunakan bahan8bahan umber !ang eua# dengan keupa!aan dan
keb$lehan pem#k#ran mur#d& )engan b#mb#ngan guru* mur#d d#harap dapat mengemukakan $alan8$alan dan men%ar#
ja"apan8ja"apan !ang tepat* membuat ramalan dan kaj#an maa depan&
7&1&7 Penggunaan bahan umber !ang betul dan eua# dapat membantu merangang tahap #mag#na# dan kreat#:#t#
mur#d dalam mata pelajaran Sejarah&
7&1&9 Penggunaan bahan umber dalam pr$e pengajaran dan pembelajaran Sejarah perlu d#e#mbangkan dengan
penggunaan pelbaga# kaedah la#n !ang eua# dengan tajuk !ang d#ajar&
7& 1&; Penggunaan bahan umber dapat mempert#ngkat dan memperkembang Kemah#ran Pem#k#ran SejarahDDD&
7&1&< Pengajaran Sejarah berbantukan bahan umber akan dapat memudahkan guru men!ampa#kan ## pelajaran&
(ur#d dapat memaham# pelajaran dengan leb#h mudah lag#& Pr$e pengajaran dan pembelajaran leb#h men!er$n$kkan
dan berkean&
7&6 Jen#8Jen# Bahan Sumber
'erdapat dua jen# bahan umber !ang d#gunakan dalam pr$e pengajaran dan pembelajaran Sejarah #a#tu bahan
umber pr#mer dan bahan umber ekunder&
7&6&1 Bahan Sumber Pr#mer
Bahan Sumber 'empat d#per$leh
> $rang umber
> art#+ak > Ark#b Negara&
> d$kumen > Ark#b Neger#
> gambar > (u,#um Negara
> peta > (u,#um Neger#
> al#nan gambar atau gambar ber%etak > > (em$r#al Kemerdekaan
> akhbar !ang d#per$leh dalam bentuk aal > > (em$r#al 'unku Abdul Rahman
> > (em$r#al 'un Abdul Ra,ak
> > (em$r#al 'un Hue#n 3r#n
)$kumen ejarah* antaran!a adalah4
> > Galer# Perdana
> lap$ran $leh ak# !ang had#r dan > > Galer#a Ser# Perdana
mel#hat end#r# perkara !ang berlaku > > Galer# Pend#d#kan
> lap$ran ram# > > (u,#um Lengg$ng -Perak (an1
> urat8urat perend#r#an > > Lembah Bujang
> urat8urat ram# > > Gangga Negara
> urat8urat perjanj#an* peretujuan dan > > K$ta P$rtug#
> peng#!t#haran > > K$ta Belanda
> > Buk#t (ala"at#
> gambar aal
> Buk#t Kep$ng
> gambar pameran d#nd#ng
> gambar la#d dan tempat8tempat la#n
> gambar luk#an
7&6&6 Bahan Sumber Sekunder
Bahan Sumber 'empat d#per$leh
Bahan8bahan ber%etak epert#4 > > Puat Sumber Sek$lah
> buku tek > > Puat Ake Sek$lah
> buku rujukan > > (akmal K$mputer Sek$lah
> buku Sejarah > > Perpuatakaan A"am )aerah
> majalah
> akhbar > Perputakaan A"am Neger#
Perputakaan Negara
> #nternet > > Jabatan Penerangan
> laman "eb > > Peratuan Sejarah Neger#
> E) dan E) R3( > >> > Peratuan Sejarah (ala!#a
Perbadanan Kemajuan Pelan%$ngan Neger#
> 'e$r# k$ntrukt#:#me men!atakan baha"a mur#d memb#na makna tentang dun#a dengan men#nte# pengalaman
baru kepada apa !ang mereka telah +aham# ebelum #n#& (ereka membentuk peraturan melalu# re+lek# tentang
#nterak# mereka dengan $bjek dan #dea& Apab#la mereka bertemu dengan $bjek* #dea atau perka#tan !nag t#dak
bermakna kepada mereka* maka mereka akan ama ada meng#nterpreta#kan apa !ang mereka l#hat upa!a e%$%$k
dengan peraturan !ang mereka telah bentuk atau mereka akan men!eua#kan peraturan mereka agar dapat
menerangkan maklumat baru #n# dengan leb#h ba#k -Br$$k F Br$$k* 1..71&
DD Pembelajaran k$ntektual #alah kaedah pembelajaran !ang menggabungkan ## kandungan dengan pengalaman
har#an #nd#:#du* ma!arakat dan alam pekerjaan& Kaedah #n# men!ed#akan pembelajaran e%ara k$nkr#t !ang
mel#batkan akt#:#t# hand8$n dan m#nd8$n&
DDD Kemah#ran Pem#k#ran Sejarah mel#put# kemah#ran memaham# kr$n$l$g#* mener$ka bukt#* membuat #nterpreta#*
membuat #mag#na#* membuat ra#$nal#a#&
KULIAH 9
PENILAIAN
Pen#la#an hendaklah d#l#hat ebaga# atu uaha untuk mengean pen%apa#an dan preta# mur#d& Pen#la#an juga dapat
menunjukkan keb$lehan mur#d dalam menggunakan pengetahuan dan kemah#ran !ang telah d#pelajar#&
9&1 'ujuan Pen#la#an
9&1&1 Seua# dengan matlamat Gala+ah Pend#d#kan Kebangaan* trateg# pengajaran dan pembelajaran telah d#kaj#
emula dan alah atu apek !ang d#ber# penekanan pent#ng #alah dar# eg# perkembangan jaman#* em$#* r$han# %lan
#ntelek mur#d& 3leh #tu* guru perlu mengubahua# kaedah dan %ara pen#la#an preta# mur#d&
9&1&6 Sela#n menguj# mur#d mengena# +akta* tar#kh dan de+#n##* guru menguj# mur#d apek k$gn#t#+ !ang leb#h t#ngg#
epert# menganal##* men#nte# dan membuat pen#la#an !ang berteruan meng#kut pentak#ran terk#n#&
9&1&7 Sejarah adalah mata pelajaran !ang dapat merangang pem#k#ran& (ata pelajaran #n# memb$lehkan mur#d mel#hat
e%ara empat# dan menganal## baga#mana manu#a menggunakan maa* ruang* perubahan dan ke#nambungan&
Pemahaman Sejarah pula dalam k$ntek pengajaran dan pembelajaran bermakud memaham# e%ara kr#t# dan
#mag#nat#+ tentang egala apek keh#dupan manu#a maa #lam dan k#n#& Pemahaman #n# b$leh d#per$leh j#ka keemua
apek d#kaj# dan d#anal##&
9&1&9 Sejarah mel#batkan pen!el#d#kan dan #nku#r#& Pen!el#d#kan member# ruang !ang lug kepada mur#d untuk
menganal##* merumu dan men#la# +akta8+akta Sejarah e%ara ra#$nal& Hal #n# dapat d#real#a#kan melalu# atu #tem
pen#la#an !ang ba#k dan teran%ang& )alam membuat pen#la#an* guru haru mengamb#l k#ra kepelbaga#an tahap
ke%erdaan mur#d&
9&6 Jen#8Jen# Pen#la#an
9&6&1 Pen#la#an G$rmat#+
Pen#la#an +$rmat#+ bertujuan untuk mengean perkembangan pembelajaran mur#d e%ara berteruan& Pen#la#an #n#
d#jalankan pada et#ap kal# pengajaran dan pembelajaran& Ha#l pen#la#an d#rek$dkan $leh guru bag# menunjukkan
mur#d udah menguaa# pengetahuan* kemah#ran dan n#la#& Ha#l pen#la#an #tu b$leh d#gunakan untuk meran%ang
langkahA8langkah tertentu dalam pengajaran ber#kutn!a epert# tekn#k pemul#han* tekn#k penga!aan %lan ebaga#n!a&
9&6&6 Pen#la#an Sumat#+
Pen#la#an #n# d#jalankan untuk mengetahu# tahap pen%apa#an mur#d e%ara keeluruhan dalam atu temp$h !ang
d#tetapkan& Pen#la#an #n# d#jalankan e%ara berkala meng#kut arahan p#hak ek$lah& Ha#l pen#la#an d#rek$d* d#anal##
dan d#jad#kan aa dalam meran%ang pengajaran %lan pembelajaran erta pr$gram pen#ngkatan preta# mur#d
eterun!a&
S$alan )alam Pen#la#an
Pen!$alan merupakan atu apek pent#ng dalam pr$e pen#la#an& Pen!$alan b$leh d#lakukan ama ada e%ara l#an
atau bertul#& Penggunaan $alan e%ara b#jak dapat menggalakkan pembelajaran berkean& S$alan b$leh d#g$l$ngkan
kepada beberapa per#ngkat& (eng#kut Bl$$m -1.;<1* $alan haru berdaarkan ara !ang b$leh men%abar da!a
pem#k#ran mur#d& Ara $alan meng#kut 'ak$n$m# Bl$$m adalah epert# jadual ber#kut4
S$alan Ara Kemah#ran )$ma#n K$gn#t#+
E$nt$h +raa atau perkataan untuk $bjekt#+
perlakuan !ang b$leh d#ukur
> (entakr#+
9&7&1 Per#ngkat (engetahu# > (emadan
(eng#ngat kembal# maklumat* +akta > (enama
dan de+#n## !ang telah d#per$leh# > (en!atakan
dar#pada euatu umber atau ba%aan& > (elabel
> (en!enara#
> (emer#hal
> mengenal pat#
> melakar
> meluk#
> menul#
E$nt$h $alan4
#& S#apakah Perdana (enter# (ala!#a !ang pertamaH
##& N!atakan dua barangan !ang d#perbuat dar#pada getah&
9&7&6 Per#ngkat (emaham# > mengubah
(engembangkan kemah#ran mur#d > menganggar
bag# men!atakan #dea utama dengan > menerangkan
(enggunakan perkataan mereka > member# %$nt$h
end#r#& S$alan jen# #n# memerlukan > mengukur
t#ndak bala pem#k#ran tentang euatu > men!ukat
ataupun membuat perband#ngan& > menentukan
> menukar
> menambah
> meramalkan
> membuat #n+eren
> menghubungka#t
> men%#r#kan
> mengela
> memband#ng dan membe,a
E$nt$h $alan4
#& Jelakan S#tem Pembear Empat L#patan dalam Kerajaan Keultanan (ela!u (elaka dalam abad ke81;&
)ala
S$alan Ara Kemah#ran )$ma#n K$gn#t#+ E$nt$h +raa atau perkataan untuk $bjekt#+ perlakuan !ang b$leh d#ukur
9&7&7 Per#ngkat (engapl#ka#
(enggunakan pengetahuan dan
pengalaman untuk men!elea#kan maalah dalam #tua# baru > menjana #dea
> meng#tlak
> menjelakan dengan %$nt$h
> meng#ra
> menunjuk %ara
> mengubahua#
> mengh#tung
E$nt$h $alan4
#& Baga#manakah euatu ma!arakat #tu d#katakan bertamadunH
9&7&9 Per#ngkat (enganal##
(enga#ngkan maklumat kepada
beberapa k$mp$nen untuk memaham#
truktur $rgan#a# dan hubungan
antara k$mp$nen& > membuat anda#an
> membuat ke#mpulan
> menga"al pemb$lehubah
> men!elea#kan maalah
> menjelakan melalu# %$nt$h
> men!uun meng#kut keutamaan
> menggunakan perhubungan ruang dan maa
> membuat urutan
> menghura#kan
> menga#ngkan
> men%erak#n
> mem#l#h
E$nt$h $alan 4
#& S#tem pend#d#kan telah memba"a kepada perkembangan na#$nal#me d# 'anah (ela!u& Ber# pendapat
anda&
9&7&; Per#ngkat (en#nte#
(enggabungkan k$mp$nen8
k$mp$nen untuk mengha#lkan
keeluruhan #dea atau truktur !ang
baru dan kreat#+& > (eran%ang
> (enggabungkan
> (er#ngkakan
> (emb#na
> (erangkakan
> (emb#na
> Berk$mun#ka#
> (engekper#men
> (enganal$g#
> (ereka %#pta
> (engk$nep#kan
> (ereka bentuk
> (embuat h#p$te#
> (embuat gambaran mental
> (ende+#na#kan e%ara $pera#
E$nt$h S$alan4
#& Berdaarkan pengetahuan ejarah kamu* apakah kean ek#ran!a (ala!an Un#$n d#lakanakan d# 'anah (ela!uH
S$alan Ara Kemah#ran )$ma#n
K$gn#t#+ E$nt$h +raa atau perkataan untuk $bjekn+
perlakuan !ang b$leh d#ukur
9&7&< P%r#ngkat (en#la#
(elakukan pem#l#han melalu# d#kr#m#na#* member# ra#$nal dan pendapat dengan tujuan atau alaan tertentu& >
menak#r
> mengkr#t#k
> menta+#r
> me"ajarkan
> men!$k$ng
> membuat keputuan
> mengean ke%$nd$ngan
E$nt$h $alan4
#& Sejauh manakah )aar Pend#d#kan Kebangaan men%apa# harat perpaduan na#$nalH
9&9 Kaedah dan Bentuk Pen#la#an
Guru mempun!a# ban!ak p#l#han dalam menentukan kaedah atau bentuk pen#la#an !ang hendak d#jalankan& )alam
#tua# tertentu* guru mungk#n memerlukan leb#h dar#pada atu kaedah untuk mendapatkan pen#la#an !ang terba#k&
9&9&1 Gerakerja Bertul#
Kaedah #n# terd#r# dar#pada pelbaga# jen# dan mempun!a# %#r#8%#r# !ang terend#r#&
a& Bentuk 3bjekt#+
Uj#an $bjekt#+ merupakan pr$e meng#ngat kembal# +akta ejarah !ang telah d#pelajar#& S$alan berbentuk $bjekt#+
adalah epert# ber#kut4
L Aneka P#l#han
Kekuatan Kelemahan
> '#dak menggalakkan mur#d meneka > Sukar d#gubal terutama apab#la hendak
ja"apan !ang betul mengukur 2judgement2 mur#d&
> Pemarkahan dapat d#lakukan e%ara
3bjekt#+
> B$leh d#gunakan untuk mengukur
2judgement2 dan juga #ngatan mur#d
> B$leh d#ubahua# meng#kut kandungan mata pelajaran
E$nt$h S$alan4
Arahan4 Ja"ab $alan ber#kut& '#ap8t#ap $alan d##kut# $leh empat p#l#han ja"apan !ang berhuru+ A* B* E dan )& Bag#
t#ap8t#ap $alan* p#l#h atu ja"apan ahaja&
1& 'eruan Sue, d#buka pada tahun 1/<.& Apakah kean pembukaan teruan terebut terhadap 'anah (ela!uH
#& Pera#ngan kuaa barat ###& Penghapuan #tem beraja
##& Pen#ngkatan perdagangan #:& Pengekpl$#ta#an ha#l bum#
A& # dan ## E& ## dan ###
B& # dan #: )& ### dan #:
S$alan 6 berdaarkan jadual ber#kut&
6& Nama8nama d# ata #alah pega"a#8pega"a# Br#t#h !ang pernah berkh#dmat d# 'anah (ela!u& Apakah peranan
merekaH
A& Pena#hat Br#t#h& E& Re#den Jeneral&
B& Re#den Br#t#h& )& Gaben$r Neger#8Neger# Selat&
##& (en!udahkan
Jen# gerakerja bertul# #n# memerlukan mur#d meng## tempat k$$ng berdaarkan p#l#han ja"apan !ang d#ber#kan
pada a!at atau euatu perenggan&
Kekuatan
Kelemahan
> '#dak menggalakkan mur#d meneka ja"apan
> Seua# untuk mur#d meng#ngat# +akta
+akta kha* perkataan atau #mb$l > Han!a mengukur #ngatan mur#d -ara k$gn#t#+ rendah1&
Arahan&&
I#kan tempat k$$ng dengan ja"apan !ang tepat berdaarkan p#l#han ja"apan !ang d#ber#kan&
D Parame"ara
D Sultan (anur Shah
D Sultan Alaudd#n R#a!at Shah
E$nt$h $alan 4
1& (elaka d#buka $leh pada tahun 1906&
6& Iaman kegem#langan Kerajaan (ela!u (elaka ter%apa# emaa pemer#ntahan JJJJJJJJJJJJJ
###& (engenal pat# dan (enta+#r
Kekuatan Kelemahan
> Seua# untuk mengukur pengetahuan mur#d mengena# nama8nama t$k$h* tempat dan pent#"a > (ur#d member#
penta+#ran !ang berbe,a8be,a&
> (enggalakkan mur#d menja"ab embarangan
E$nt$h S$alan4
P#l#h ja"apan !ang pal#ng tepat berkenaan neger#8neger# !ang d#takluk# $leh Kerajaan
(ela!u (elaka&
#:& (emadan
Kekuatan Kelemahan
D Ber#+at $bjekt#+
D (empun!a# t#ndak bala !ang ban!ak dalam atu8atu #tem !ang d#uj#
> Bukan merupakan kaedah !ang terba#k untuk menguj# ke+ahaman dan pert#mbangan mur#d
Ruang A
K Perjanj#an Pangk$r
> K (elaka d#erang P$rtug#
K S#ngapura d#duduk# Br#t#h
Ruang B
> Sultan Hue#n
> Sultan (ahmud
> Sultan Abdullah
:& Ja"apan Pendek
Kekuatan Kelemahan
> '#dak menggalakkan mur#d meneka
> Seua# untuk memat#kan mur#d
meng#ngat# +akta D Han!a menguj# #ngatan mur#d
E$nt$h S$alan4
1& S#apakah Sultan !ang terpaka men!erahkan Pulau P#nang kepada Br#t#hH
A& S$alan Bertruktur
Uj#an #n# memerlukan ja"apan !ang pendek dan padat& '#ap8t#ap ja"apan d#ber# markah& S$alan8$alan menjuru
kepada tajuk ke%#l dan b$leh d#kemukakan eba#k ahaja pengajaran dan pembelajaran d#jalankan&
Kekuatan Kelemahan
D S$alan #n# mudah d#gubal
> Ja"apan !ang d#ber# mudah d#emak
> )apat men#la# pemahaman mur#d e%ara p$ntan
> S$alan han!a mem+$kukan tahap pengetahuan mur#d ahaja
> (ur#d ter#kat dengan truktur $alan
E$nt$h $alan 4
1& Namakan l$ka# penentangan&
#& '$k Janggut
##& Haj# Abdul Rahman L#mb$ng
6& Senara#kan t#ga ebab penentangan '$k Janggut&
#& JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
##& JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
###& JJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
b& Bentuk Subjekt#+
Lat#han berbentuk ee# d#ber# $leh guru upa!a mur#d dapat menggunakan pengetahuan end#r# ela#n +akta !ang
d#ampa#kan $leh guru& (ur#d dapat d#lat#h ber+#k#r e%ara kr#t# dan anal#t# emaa menja"ab $alan&
Kekuatan Kelemahan
> (udah d#gubal > Sukar d#n#la# e%ara $bjekt#+
> (ember# peluang kepada mur#d > (enggalakkan mur#d menja"ab
melah#rkan #dea embarangan&
> (enjad# petunjuk mengena#
pengetahuan mur#d e%ara keeluruhan
> (engukur keupa!aan mur#d menul#&
E$nt$h $alan 4
1& (engapakah Neger#8neger# (ela!u menjad# rebutan kuaa8kuaa luar pada kurun
!ang ke81.H B#n%angkan&
6& Buat perband#ngan pelakanaan S#tem Ahl# dan S#tem Kab#net negara k#ta har#
#n#&
9&9&6 Kaedah L#an
Pen#la#an e%ara l#an la,#m d#lakukan $leh guru& Antara keba#kan pen#la#an #n# adalah4
#& pengetahuan mur#d dapat d#ketahu# erta8merta5
##& b$leh d#jalankan ama ada e%ara +$rmal atau t#dak +$rmal5
###& member# peluang kepada mur#d ber#nterak# dengan guru dan rakan eba!a5 dan
#:& b$leh d#jalankan dalam pelbaga# bentuk epert# temu ramah& perbualan dan ebaga#n!a&
9&9&7 Kaedah Pemerhat#an
Eara #n# adalah pal#ng eua# untuk mengean n#la#8n#la# murn# melalu# t#ngkah laku* #kap dan pengha!atan mur#d
terhadap pelajaran& Pen#la#an #n# d#lakukan e%ara en!ap dengan memerhat#kan t#ngkah laku mur#d tanpa meng#ra
maa* ama ada d# dalam atau d# luar b#l#k darjah& Pen#la#an #n# harulah d#lakukan e%ara t#dak +$rmal& Guru hen%laklah
mempun!a# enara# emak tentang perkara !ang hendak d#n#la#& E$nt$hn!a dalam k$mp$nen Kaj#an Sejarah 'empatan*
apek8apek #n##at#+* kerjaama* kep#mp#nan dan keupa!aan mengel$la b$leh d#n#la# dengan kaedah #n#&
9&; Pen#la#an (ur#d Lemah
'ahap ke%erdaan mur#d adalah berbe,a8be,a& Gakt$r #n# merupakan maalah !ang d#hadap# $leh guru apab#la mereka
hendak membuat pen#la#an& Guru perlu mengetahu# kepelbaga#an kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk
membantu mur#d !ang lemah& Antara langkah !ang b$leh d#amb#l adalah4
9&;&1 pen#la#an e%ara bertul# perlu d#ber#kan tetap# t#dak membebankan mur#d5
9&;&6 menggunakan bahan bantu mengajar e%ara melua epert# %arta* peta* m$del* rajah
dan bahan8bahan la#n untuk menar#k m#nat mur#d5
9&;&7 emakan %lan pemarkahan perlu d#lakukan d# hadapan mur#d&
Kelemahan !ang d#kenal pat# d#ber#tahu egera kepada mur#d5
9&;&9 mur#d d#benarkan menggunakan buku ebaga# rujukan5 dan
9&;&; pen#la#an e%ara l#an dan pemerhat#an adalah d#galakkan&
Pen#la#an !ang berkean dapat d#%apa# j#ka guru benar8benar memaham# emua uruan pemb#naan alat pen#la#an erta
dapat mentadb#r dan membuat penta+#ran e%ara tepat&
KULIAH ;
PENGAJARAN )AN PE(BELAJARAN
Pr$e pengajaran dan pembelajaran men%akup# apek8apek peran%angan pelajaran* pered#aan a"al* pen!ampa#an*
perkembangan pelajaran dan tekn#k pen!$alan guru& )# amp#ng #tu* pengl#batan mur#d* peneguhan* pemer#kaan
lat#han dan tugaan mur#d* pen#la#an d# b#l#k darjah dan penutupan pengajaran turut d#ber# perhat#an&
1& Ran%angan Pelajaran
Ran%angan pelajaran mempun!a# dua unur #a#tu Ran%angan Pelajaran 'ahunan -RP'1 dan Ran%angan Pelajaran
Har#an -RPH1& Guru perlu men!ed#akan RP' dan RPH elara dengan kehendak Surat Pekel#l#ng Ikht#a B#l& 7?1...4
Pen!ed#aan Rek$d Pengajaran dan Pembelajaran* KP-BS1 /;.1?J1d&C@?-71 bertar#kh 9 Januar# 1...&
1&1 Ran%angan Pelajaran 'ahunan
Penul#an RP' d#ed#akan ebelum e# perek$lahan a"al tahun bermula berdaarkan4
a& Sukatan Pelajaran dan Hura#an Sukatan Pelajaran terk#n#5
b& tahap keb$lehan mur#d5
%& merangkum# epanjang tahun perek$lahan emaa5 dan
d& apek8apek penggunaan buku tek* bahan bantu mengajar !ang eua# dan tak"#m perek$lahan -tar#kh8tar#kh uj#an
dan peper#kaan per#ngkat ek$lah* daerah* neger# dan kementer#an1&
1&6 Ran%angan Pelajaran Har#an
1&6&1 Pen!ed#aan RPH perlu mengandung# ekurang8kurangn!a t#ga perkara #a#tu4
3bjekt#+
3bjekt#+ merupakan ken!ataan !ang tepat dan jela tentang perubahan t#ngkah laku !ang d#harapkan pada mur#d
etelah elea# rnempelajar# euatu tajuk& 3bjekt#+ pengajaran bag# euatu pelajaran hendaklah4
#& real#t#k* eua# dan b$leh d#%apa# berdaarkan tahap keupa!aan mur#d5
##& d#tul# e%ara jela tentang apa !ang d#harapkan dar#pada mur#d5
###& merangkum# b#dang k$gn#t#+* a+ekt#+ dan p#k$m$t$r5 dan mengamb#l k#ra k$nep8k$nep pe#+#k* b$leh d#ukur*
tepat& munaabah dan temp$h maa -S(AR'8 Spe%#+#%* (eaurable& A%%urate* Rea$nable* '#me Grame1
b& Akt#:#t#
Akt#:#t# untuk men%apa# $bjekt#+ hendaklah4
#& elar# dengan $bjekt#+ pelajaran !ang d#tetapkan5
##& berdaarkan tahap p$ten# mur#d5
###& eua# dengan peruntukan maa5
#:& ada ara pemer#ngkatan tajuk -anur maju15
:& mengamb#l k#ra pengl#batan mur#d e%ara men!eluruh5
:#& kepelbaga#an akt#:#t#5 dan
:##& akt#:#t# d#ka#tkan dengan hand8$n dan m#nd8$n&
%& Re+lek#
Ken!ataan ejauh mana $bjekt#+ ter%apa# atau re+lek# memerlukan guru membuat pen#la#an kend#r# untuk mengetahu#
keberkeanan pengajaran %lan pembelajaran& Juteru* guru dapat mengenal pat# kelemahan dan kekuatan bag#
meran%ang t#ndakan penambahba#kan&
1&6&6 Pen!ed#aan RPH adalah untuk memb$lehkan guru4
#& meran%ang dengan jela matlamat dan $bjekt#+ pengajaran* pem#l#han
## pelajaran* kaedah dan tekn#k mengajar erta penggunaan bahan
bantu mengajar& Penerapan n#la# murn# dan unur patr#$t#me juga
perlu d#ber# penekanan5
##&& memak#mumkan penggunaan maa melalu# kaedah !ang teran%ang dan #temat#k5
###& menentukan ## pelajaran !ang men%ukup# untuk d#ampa#kan dalam maa !ang d#peruntukkan5
#:& menghadap# mur#d dengan penuh ke!ak#nan5 dan
:& men!ampa#kan kandungan pelajaran dengan leb#h berkean* menar#k dan
men!er$n$kkan&
6& Pered#aan A"al
Sebelum memulakan pengajaran* guru hendaklah memaham# dengan jela langkah !ang akan d#amb#l berdaarkan
peran%angan !ang telah d#ed#akan& Perkara8perkara ber#kut dapat men#ngkatkan keberkeanan pengajaran dan
pembelajaran4
6&1 $bjekt#+ !ang hendak d#%apa# pada akh#r pengajaran perlu jela* pe#+#k dan beraakan 'ak$n$m# Bl$$m5
6&6 mengenal pat# N#la# Letak Kerja -'ake 3+ @alue 8 '3@1 mur#d& (aklumat '3@ dapat membantu guru meran%ang
akt#:#t# pengajaran %lan pembelajaran berdaarkan tahap keupa!aan mur#d5
6&7 pengajaran %lan pembelajaran Sejarah merupakan keepaduan pengetahuan* n#la# dan kemah#ran epert# kemah#ran
belajar* kemah#ran pem#k#ran ejarah dan pengha!atan n#la#8n#la# murn#& 3leh #tu* apek #n# perlu d#ber#kan penekanan
dalam pengajaran dan pembelajaran5
6*9* guru perlu mendedahkan pemahaman dan pengha!atan #dea erta k$nep Sejarah !ang rele:an dengan keh#dupan
har#an agar mur#d meraakan mereka terl#bat dengan per#t#"a ejarah berkenaan5
6&; emaa pengajaran dan pembelajaran guru hendaklah beruaha memupuk n#la# dan emangat patr#$t#k erta #kt#bar
melalu# rentetan per#t#"a ejarah& Berdaarkan kaedah ebab dan ak#bat* kaj#an maa depan dan ebaga#n!a* guru
dapat menanam #kap patr#$t#k dalam kalangan mur#d&
6&< pengajaran guru !ang berkean dapat men#ngkatkan kemah#ran dan m#nat
belajar dalam kalangan mur#d melalu# pelbaga# kaedah& Antaran!a4
D mengumpul maklumat
D mengela maklumat
D menta+#r maklumat
D menganal## maklumat
D men#nte# maklumat
D mengapl#ka# maklumat
6&= Penggunaan pelbaga# trateg# pengajaran dan pembelajaran dapat4
D men#ngkatkan keb$lehan dan keupa!aan mur#d5
D menggunakan pelbaga# kaedah !ang bereua#an dengan tajuk5 dan
D mel#batkan mur#d e%ara akt#+ dan #nterakt#+ d# dalam b#l#k darjah&
6&/ (emat#kan bahan bantu mengajar bereua#an d#ed#a dan d#man+aatkan e%ara $pt#mum -buku tek* majalah*
%etakan laman "eb* bahan maujud* kemudahan '@ Pend#d#kan dan ebaga#n!a1&
7 & Pen!ampa#an dan Perkembangan Pelajaran
7&1 Guru hendaklah melakanakan et #nduk# !ang dapat menar#k perhat#an* merangang dan mem$t#:a#kan m#nat
mur#d& Set #nduk# hendaklah menjuru ke arah keed#aan m#nda mereka epert# menga#tkann!a dengan pelajaran
lepa* #u8#u emaa dan pengalaman erta perek#taran mur#d&
7&6 Bag# men menjelakan k$nep ejarah* guru perlu melakanakan pengajaran dan pembelajaran dengan mengamb#l
k#ra kaedah pen!ampa#an dar#pada mudah kepada k$mplek* dekat kepada jauh dan k$nkr#t kepada abtrak& )#
amp#ng #tu* guru perlu menghubungka#tkan pengajaran dengan keh#dupan ehar#an dan perek#taran mur#d& Akt#:#t#
!ang d#lakanakan perlu memperl#hatkan pemer#ngkatan dan perkembangan pelajaran&
7&7 Guru menggunakan bahan bantu mengajar !ang eua# dan berkean e%ara $pt#mum erta melakanakan akt#:#t#
meng#kut tahap keb$lehan mur#d& (ur#d d#galakkan memper$leh pengetahuan dan kemah#ran e%ara berd#kar# tanpa
bergantung kepada arahan guru& Guru turut melakanakan pendekatan #ntegra# merenta# kur#kulum erta
menerapkan kemah#ran ber+#k#r dengan berpuatkan mur#d&
7&9 Pengajaran !ang berkean bukan ahaja menggalakkan da!a #ngatan emata8Amata tetap# turut mengamb#l
perhat#an kepada m#nat dan ke+ahaman mur#d&
7&; Pengajaran !ang berkean* memerlukan guru b#jak menggunakan maa dengan $pt#mum bag# memb$lehkan tajuk
!ang d#ajar dapat d#empumakan meng#kut peran%angan& )# amp#ng #tu* guru perlu menggunakan lara bahaa dan
#t#lah !ang tepat bag# memudahkan #dea !ang #ng#n d#ampa#kan dapat d#+aham# $leh mur#d&
7&< Guru !ang berkean akan men!ampa#kan pengajaran e%ara +lek#bel meng#kut #tua#& Pengajaran dan
pembelajaran t#dak perlu ter#kat kepada kaedah pengajaran !ang terhad&
7&= Guru membuat pen#la#an berteruan dalam pengajaran dan pembelajaran untuk mengenal pat# penguaaan
ke+ahaman mur#d e%ara #nd#:#du bag# meran%ang t#ndakan penambahba#kan&
9& 'ekn#k Pen!$alan
9&1 )alam pengajaran dan pembelajaran* $al ja"ab mema#nkan peranan !ang pent#ng untuk4
#& merangang dan men#mbulkan m#nat mur#d kepada tajuk !ang d#ajar5
##& mendapatkan pandangan atau maklumat dar#pada mur#d5
###& member# penekanan kepada +akta8+akta !ang kurang jela5
#:& memperkenalkan uatu tajuk !ang baru5
:& menar#k emula perhat#an mur#d kepada perkara !ang d#b#n%angkan5 terutama apab#la #dea !ang d#bangk#tkan $leh
mur#d men!#mpang dar#pada arah perb#n%angan5 dan
:#& mempengaruh# +$ku perb#n%angan
9&6 Guru mengemukakan $alan meng#kut pelbaga# ara k$gn#t#+* antaran!a berdaarkan 'ak$n$m# Bl$$m* men!uun
$alan dar# ara rendah kepada ara t#ngg#* mengemukakan $alan bertumpu dan ber%apah erta meng#kut tahap
keb$lehan mur#d& Guru men!ebarkan $alan ke eluruh kela* member# maa untuk mur#d ber+#k#r dan meng#kut
rentetan per#t#"a ejarah -kr$n$l$g#1& Juteru* guru perlu mempelbaga#kan %ara pen!$alan upa!a terdapat $alan4
#& umum !ang d#arahkan kepada kela eluruhn!a5
##& pe#+#k* makud !ang jela dan mudah d#+aham#5
###& d#ajukan emula kepada mur#d !ang men!$aln!a5 dan
#:& $alan mur#d d#ja"ab pula $leh mur#d la#n
9&7& S$alan perlu d#ran%ang bag# mengelakkan ja"apan 2La2 atau 2'#dak2& Guru b$leh men!ed#akan $alan8$alan
bermula dengan 2Apakah2* 2B#lakahM* 2)# manakah2* 2S#apakah2* 2(engapakah2 dan 2Baga#manakah2 erta ara
keukaran $alan berdaarkan tahap keb$lehan mur#d&
9&9& Guru bert#ndak ebaga# +a#l#tat$r atau pemudah %ara dan haru mengelak dar#pada member# ja"apan kepada
$alan !ang d#bangk#tkan& Sebal#kn!a* guru member# galakan dan b#mb#ngan upa!a d#ja"ab $leh mur#d end#r#&
9&; Guru hendaklah menggunakan %$nt$h atau pandangan !ang pernah d#bangk#tkan $leh mur#d& E$nt$h dan
pandangan mur#d dapat membantu mengukuhkan ke+ahaman* keper%a!aan d#r# %lan m#nat mereka bag# memantapkan
da!a #ngatan&
9&< Guru perlu member# rep$n dan peneguhan !ang eua# terhadap ja"apan mur#d untuk menambah m#nat dan
m$t#:a# belajar&
9&= Guru b$leh memb#mb#ng dengan mengemukakan $alan* tetap# $alan berkenaan bukanlah jen# $alan !ang
menjuru kepada ja"apan& E$nt$hn!a4
#& Pada pendapat kamu* mengapakah Ran%angan Br#gg d#lakanakan bag# menghalang keg#atan k$mun#H
##& Pada pendapat kamu* bukankah dengan penempatan kaum E#na d# kampung baru bertujuan untuk menghalang
keg#atan k$mun#H
-S$alan # adalah leb#h ba#k dar#pada $alan ## kerana $alan terebut t#dak menjuru kepada ja"apan1&
;& Pengl#batan (ur#d
;&1 Pengajaran Sejarah !ang berkean memerlukan pen!ertaan akt#+ mur#d upa!a mereka melalu# pr$e pengalaman
pembelajaran& )alam hal #n#* pembelajaran leb#h pent#ng dar#pada pengajaran& Pembelajaran berlaku apab#la mur#d
turut terl#bat e%ara akt#+&
;&6 )alam pengajaran %lan pembelajaran* guru merangang m#nda dan m#nat mur#d bag# menggalakkan mereka terl#bat
dalam pr$e pembelajaran&
;&7 (ur#d membuat pered#aan a"al dengan memba"a peralatan atau bahan !ang d#perlukan& (ereka juga d#galakkan
membuat %atatan dan rujuk e%ara p$ntan dar#pada pengajaran guru&
;&9 (ur#d ber#nterak# e%ara akt#+ dengan guru* mur#d la#n dan bahan umber pembelajaran& (ereka perlu member#
rep$n !ang eua# terhadap $alan dan lat#han termauk bahan lat#han #nterakt#+ '(K bag# me"ujudkan #nterak#
!ang berkean&
;&;& Galakkan pengl#batan mur#d e%ara akt#+ dalam kumpulan& (%lalu# akt#:#t# kumpulan* mur#d dapat 4
#& berb#n%ang dalam kumpulan tentang pengalaman dan pengetahuan berdaarkan tajuk !ang d#ber#5
##& Sal#ng membantu untuk mengemukakan ha#l kerja kumpulan !ang berkual#t#5 dan
###& men!ed#akan lap$ran dan membentangkan ha#l kumpulan&
;&< Pelakanaan Akt#:#t#
Pelbaga# akt#:#t# b$leh d#lakukan dalam pengajaran Sejarah dengan mel#batkan mur#d upa!a dapat mengha#lkan
pembelajaran !ang berkean& Antara akt#:#t# terebut adalah perb#n%angan berdaarkan gambar* buku tek dan bahan8
bahan ba%aan* mengkaj# peta* mengkaj# jadual dan gra+* merujuk laman "eb* perbahaan dan lak$nan&
;&<&1 Akt#:#t# 14 (engkaj# Gambar
Gambar8gambar ejarah !ang terdapat dalam buku tek* majalah dan laman "eb merupakan bahan k$nkr#t !ang
merek$dkan per#t#"a maa lalu& (ur#d b$leh memb#na #mej atau pandangan mengena# euatu per#t#"a lama&
B#aan!a* gambar8gambar b$leh d#gunakan untuk memperkenalkan euatu t$p#k baru melalu# kaj#an e%ara terper#n%#
terhadap gambar #tu& (ur#d b$leh d#galakkan untuk mengkaj# eberapa ban!ak perkara berkenaan gambar #tu dar#
udut ejarah&
Semaa menggunakan gambar ebaga# bahan akt#:#t#* guru d#%adangkan upa!a mengamb#l langkah8langkah ber#kut4
Langkah I 8 Guru membahag#kan mur#d kepada beberapa kumpulan ke%#l& Kumpulan8kumpulan #m d#arah upa!a
melant#k e$rang ketua dan e$rang pen%atat&
Langkah II Guru mengedarkan beberapa $alan kepada et#ap kumpulan
berama8ama gambar !ang akan d#kaj#&
Langkah III 8 Guru memperuntukkan maa kepada kumpulan untuk mengkaj# gambar dan men%ar# ja"apan kepada
$alan8$alan !ang d#edarkan&
Langkah I@8 Ketua atau "ak#l et#ap kumpulan memba%a ja"apan kumpulan ma#ng8ma#ng&
Langkah @ 8 Guru mem#nta mur#d dar# kumpulan la#n member# k$men terhadap ja"apan kumpulan&
Langkah @I 8 Guru membuat ulaan dan rumuan melalu# perb#n%angan&
;&<&6 Akt#:#t# 64 (engkaj# Bahan Ba%aan
Guru b$leh menggunakan buku tek dan bahan8bahan ber%etak untuk menja!akan akt#:#t# #n#& Ber#kut d#%adangkan
langkah8langkah !ang b$leh d#amb#l untuk melakanakan akt#:#t# terebut4
Langkah I 8 (embahag#kan mur#d kepada kumpulan8kumpulan& ke%#l -l#ma h#ngga enam $rang mur#d et#ap
kumpulan1&
Langkah II 8 Guru mengedarkan bahan ba%aan dan juga $alan !ang telah d#ed#akan&
Langkah III 8 Guru men!uruh mur#d menel#t# bahan ba%aan !ang d#edarkan dan men%ar# ja"apan bag# $alan !ang
telah d#ber#kan& Guru member# maa !ang %ukup kepada kumpulan8kumpulan untuk men!#apkan tugaan #n#&
Langkah I@ 8 Ketua kumpulan atau "ak#l d#m#nta men!ampa#kan ja"apan !ang telah d#ed#akan e%ara berg#l#r8g#l#r&
Langkah @ 8 Guru mem#nta mur#d dar# kumpulan la#n member# k$men terhadap ja"apan kumpulan&
Langkah @I 8 Guru member# k$men terhadap ja"apan kumpulan& Guru membuat rumuan dar#pada ha#l
perb#n%angan&
;&<&7 Akt#:#t# 74 Pr$jek Berkumpulan
Pr$jek berkumpulan merupakan uatu akt#:#t# pembelajaran ama ada d# dalam atau d# luar b#l#k darjah* !ang dapat
mend$r$ng mur#d untuk membuat kaj#an atau pen!el#d#kan& (elalu# akt#:#t# pr$jek berkumpulan* emangat kerjaama
dan #kap al#ng membantu dapat d#pupuk& Langkah !ang d#%adangkan adalah epert# ber#kut4
Langkah I 8 Guru mengenal pat# tajuk pr$jek untuk et#ap kumpulan mur#d&
Langkah II 8 (ur#d d#bahag#kan kepada kumpulan dan et#ap kumpulan d#ber#kan tugaan
Langkah III8Guru member# gar# panduan kepada kumpulan tentang pr$edur untuk melakanakan pr$jek& Akt#:#t#
pr$jek hendaklah merangkum# apek peran%angan* pelakanaan* pelap$ran dan pen#la#an&
Langkah I@ 8 (ur#d akan men!#apkan pr$jek dalam temp$h !ang d#tetapkan&
Langkah @I 8 Se# perb#n%angan dan pen#la#an d#jalankan elepa pembentangan&
;&= Sela#n dar#pada akt#:#t# !ang d#%adangkan d# ata* guru b$leh melakanakan akt#:#t# epert# ber#kut4
#& (engkaj# Peta
Akt#:#t# #n# b$leh d#jalankan e%ara kela atau kumpulan& (ur#d menel#t# peta !ang d#ber#kan& (ereka akan membuat
ta+#ran atau member# ja"apan berdaarkan arahan dan $alan guru&
##& Perbahaan
Perbahaan merupakan akt#:#t# !ang b$leh member# peluang kepada pen!ertaan mur#d& (ur#d !ang t#dak terl#bat dalam
perbahaan b$leh d#ber#kan peluang untuk men#la# dan mengad#l# perbahaan terebut melalu# e# perb#n%angan&
###& Lak$nan
Akt#:#t# #n# b$leh d#lakanakan e%ara p$ntan atau e%ara teran%ang& Guru mem#l#h apek8apek tertentu dalam t$p#k
!ang d#ajar untuk d#lak$nkan $leh mur#d& Lak$nan !ang teran%ang memerlukan pen!ed#aan kr#p ebelum akt#:#t#
d#lakanakan&
#:& (engkaj# Jadual dan Gra+
Untuk melakanakan akt#:#t# #n#* d#%adangkan guru merujuk kepada gar# panduan bag# Akt#:#t# 74 Pr$jek Berkumpulan&
;&/ Kaedah la#n dalam pengajaran dan pembelajaran Sejarah
;&/&1 'he$r! 3+ E$ntra#nt G$r Edu%at#$n - '3EGE 1
'3EGE adalah atu tekn#k pengajaran dan pembelajaran !ang member# penekanan kepada kemah#ran ber+#k#r dan
pen!elea#an maalah berdaarkan pem#k#ran !ang l$g#k dan #temat#k meneru# penggunaan tekn#k pem#k#ran kr#t#
dan kreat#+ !ang mudah erta k$nkr#t& 'ekn#k #n# adalah ebaga# atu pendekatan pengajaran dan pembelajaran !ang
berpuatkan mur#d&
#& 'ekn#k '3EGE
'erdapat t#ga 'ekn#k '3EGE !ang b$leh d#apl#ka#kan #a#tu4
> 'ekn#k A"an -'he El$ud1
> 'ekn#k Sebab dan Ak#bat -L$g#% Bran%h1
> 'ekn#k Pen!elea#an (aalah -Pr$blem S$l:#ng1
##& 3bjekt#+ 'ekn#k '3EGE
(eneru# pelakanaan tekn#k '3EGE dalam pengajaran dan pembelajaran* mur#d dan guru berupa!a4
> men%apa# matlamat pengajaran dan pembelajaran5
> men!elea#kan maalah dengan berkean5
> membuat keputuan e%ara bertanggungja"ab dan berama5
> berk$mun#ka# dengan ba#k5 dan
> memper$leh pembelajaran epanjang ha!at&
###& Kaedah pelakanaan '3EGE
Guru menggunakan tekn#k '3EGE melalu# kaedah ber#kut4
> Akt#:#t# ber%er#ta -mendedahkan pemahaman k$n+l#k dan %ara "atak membuat keputuan15
> Kaj#an ke -m$d#+#ka# kelakuan dan t#ngkah laku* pembelajaran n#la# murn# dan ker$han#an15 dan
> Kandungan hura#an ukatan pelajaran -kemah#ran ber+#k#r dan peran%angan trateg#k1
;&/&6 EBper#ent#al A%t#:#t#e Planner -EAP1
EAP merupakan kaedah pengajaran dan pembelajaran !ang menggabungkan beberap
pedag$g# epert# kemah#ran ber+#k#r* kaj#an maa depan* te$r# ke%erdaan pelbaga#
dalam atu pengajaran& EAP merangkum# l#ma apek pembelajaran epert# ber#kut4
> belajar dalam uaana !ang r#ang dan harm$n#&
> kemah#ran ber+#k#r e%ara kr#t# dan kreat#+
> Pembelajaran K$perat#+
> pengl#batan k$mun#t#&
> pr$e pembelajaran #nd#:#du dan ke%erdaan pelbaga#
#& Pr$edur EAP 4
> "arm8up
> pengenalpat#an maalah
> pener$kaan #nd#:#du
> ker#a kumpulan
> k$mun#ka#
> rumuan
##& Langkah8langkah Pelakanaan EAP
Semaa pengajaran dan pembelajaran* guru b$leh menggunakan langkah8langkah pelakanaan EAP ebaga#mana !ang
d#enara#kan&
> (enganal## kandungan tema ? tajuk
> (em#l#h t$p#k atau tajuk dan ubtajuk
> (enentukan $bjekt#+ ? ha#l pembelajaran !ang #ng#n d#%apa#
> (engemukakan $alan tentang tajuk atau t$p#k
> (eran%ang penggunaan EAP e%ara #temat#k
> (en!ed#akan med#a rangangan dan bahan bantu mengajar
> (engadakan rapta#
> (embuat dem$ntra# pengajaran d# b#l#k darjah
> (embuat pen#la#an elepa pengajaran dan pembelajaran
###& Keleb#han EAP
Kaedah EAP memb$lehkan guru meran%ang pengajaran dan pembelajaran agar menjad# leb#h bermakna dan
menggemb#rakan& Kaedah #n# mengamb#l k#ra apek pengl#batan mur#d e%ara akt#+ dan k$perat#+ dalam akt#:#t# ama
ada d# dalam atau d# luar b#l#k darjah&
;&/&7 Pembelajaran Se%ara K$ntektual
Pembelajaran K$ntektual adalah kaedah pembelajaran !ang menggabungkan ## kandungan dengan pengalaman
har#an #nd#:#du* ma!arakat dan alam pekerjaan& Kaedah #n# memerlukan guru mengapl#ka#kan pembelajaran e%ara
k$nkr#t !ang mel#batkan akt#:#t# hand8$n dan m#nd8$n& Pembelajaran akan berlaku apab#la mur#d dapat mempr$e
maklumat atau pengetahuan baru !ang bermakna dalam rangka m#nda mereka& Pembelajaran menjad# leb#h berkean
j#ka maklumat d#ampa#kan dalam k$ntek !ang pelbaga# dan bermakna kepada mur#d& Penekanan juga perlu d#ber#
kepada kepelbaga#an perek#taran pembelajaran untuk mengha#lkan pembelajaran !ang berkean&
#& Bentuk Pembelajaran K$ntektual
)alam pr$e pembelajaran e%ara k$ntektual* mur#d akan melalu# atu atau leb#h dar#pada bentuk pembelajaran !ang
ber#kut4
> (enghubungka#t -Relat#ng1
> (engalam# -EBper#en%#ng1
> (engapl#ka# -Appl!#ng1
> Beker#aama -E$$perat#ng1
> (em#ndahkan -'ran+er#ng1
##& Pelakanaan Pengajaran dan Pembelajaran K$ntektual
)alam pendekatan k$ntektual* pengajaran dan pembelajaran* met# memenuh# keperluan
trateg# !ang ber#kut4
(3'I@ASI888888888 PE(AHA(AN KE(AHIRAN888888888PENILAIAN
;&/&9 Kaj#an (aa )epan -K()1
Kaj#an (aa )epan merupakan alah atu trateg# dalam pengajaran dan pembelajaran bag# memb#na keupa!aan mur#d
untuk menghadap# %abaran h#dup dan ber+#k#ran jauh ke hadapan& (elalu# K() mur#d akan men!edar# baha"a maa
depan ent#aa berubah dan penuh %abaran& (ur#d dapat meran%ang maa depan eua# dengan harat melah#rkan
ma!arakat (ala!#a ber"a"aan* ra#$nal* kreat#+* d#nam#k dan berketramp#lan&
)alam pr$e membuat Kaj#an (aa )epan* guru perlu mendedahkan kepada mur#d tentang apakah !ang telah berlaku
-ejarah1 dan apa !ang edang berlaku -trend dan perubahan terk#n#1& Seterun!a* guru perlu memb#mb#ng mur#d
membuat pert#mbangan terhadap kemungk#nan apa !ang akan berlaku pada maa hadapan dan #mpakn!a ebelum
membuat keputuan terba#k&
#& Kemah#ran K()
(elalu# K() guru hendaklah melat#h mur#d untuk meramal maa hadapan dengan aa8aa tertentu melalu#
kemah#ran khuu K() epert#4
> Pemahaman k$nep K()
> Pengumpulan maklumat
> Ramalan dan anal##
> Imag#na# dan kreat#+
> Strateg# mengata# %abaran
> Pr$e #n$:a# $#al
> (emb#na enar#$
> Penjelaan n#la#8n#la# maa depan
> )#men# kemapanan
;&/&; Pembelajaran K$ntrukt#:#me
K$ntrukt#:#me adalah atu +ahaman baha"a mur#d memb#na end#r# pengetahuan atau k$nep e%ara akt#+
berdaarkan pengetahuan dan pengalaman ed#a ada& )alam pr$e #n#* mur#d akan men!eua#kan pengetahuan !ang
d#ter#ma dengan pengetahuan ed#a ada untuk memb#na pengetahuan baru&
(elalu# kaedah #n#* guru member#kan leb#h penekanan kepada peranan mur#d& (ur#d ber#nterak# dengan bahan dan
per#t#"a erta memper$leh ke+ahaman !ang jela& Juteru* mur#d memb#na end#r# k$nep dan membuat pen!elea#an
kepada maalah& Aut$n$m# dan #n##at#+ mur#d hendaklah d#ter#ma dan d#galakkan& Seuatu pengetahuan #nd#:#du
mur#d adalah ha#l dar#pada pengalamann!a& Nalau baga#manapun* egala pengetahuan !ang d#per$leh perlu berk#ar
pada %#r#8%#r# ejarah&
#& Keleb#han Pembelajaran K$ntrukt#:#me
Pembelajaran e%ara k$ntrukt#:#me mengubah peranan guru dan mur#d menjad# leb#h4
> ber+#k#r
> +aham
> #ngat
> !ak#n
> berkemah#ran $#al
> er$n$k
;&/&< Belajar Samb#l (a#n
Pembelajaran ejarah merupakan pembelajaran !ang d#nam#k& Kaedah belajar amb#l berma#n dapat membantu
melakanakan pengajaran dan pembelajaran Sejarah dengan leb#h berkean* menar#k dan men!er$n$kkan& (elalu#
kaedah #n#* mur#d akan er$n$k belajar tanpa men!edar# mereka belajar dalam uaana t#dak tertekan dan dapat
meng#ngat# +akta8+akta e%ara t#dak langung&
;&/&= Apl#ka# 'ekn$l$g# (aklumat dan K$mun#ka# -'(K1
Guru d#galak menggunakan '(K dalam pengajaran dan pembelajaran& Sumber rujukan '(K* b$leh d#dapat# dar#pada
laman "eb !ang d#bangunkan $leh KP( epert# http4??m!%h$$lnet&ppk&kpm&m!* http4??"""&%#kgu&net&m!? dan
ebaga#n!a& Guru b$leh meman+aatkan P$rtal e8Pembelajaran* !ang menggunakan #tem penguruan pembelajaran
bag# men!ed#akan kandungan d#g#tal etempat -#nd#gen$u1 untuk tujuan pembelajaran $n8l#ne& Sela#n #tu* guru b$leh
menggunakan per##an !ang d#bekalkan $leh Bahag#an 'ekn$l$g# Pend#d#kan* Puat Perkembangan Kur#kulum atau
!ang d#bangunkan end#r# $leh guru&
<& Peneguhan
Guru member# peneguhan kepada mur#d meng#kut #tua# pembelajaran& Peneguhan d#ber# ama ada puj#an e%ara l#an
atau bukan l#an -m#m#k muka* #!arat tangan* pergerakan p$tur badan db1& Guru mempelbaga#kan kaedah
peneguhan agar puj#an !ang d#ber# dapat mem$t#:a#kan mur#d& Guru juga perlu membuat teguran terhadap perlakuan
negat#+ !ang d#lakukan $leh mur#d&
=& Pemer#kaan Lat#han dan 'ugaan (ur#d
=&1 Guru member# lat#han %lan tugaan erta kerja rumah meng#kut tahap* p$ten# %lan keupa!aan mur#d& 'ugaan
hendaklah d#pelbaga#kan bentukn!a dan elar# dengan pemer#ngkatan tajuk agar mur#d t#dak ket#nggalan dalam
pembelajaran erta mempun!a# pelbaga# kemah#ran&
=&6 Lat#han dan kerja rumah perlu d#per#ka meng#kut kekerapan !ang munaabah& Guru hendaklah member# ulaan
!ang memb#na* menunjukkan kealahan mur#d dan member#kan penghargaan kepada pengha#lan lat#han !ang terba#k&
)# amp#ng #tu* guru juga memat#kan mur#d membuat pembetulan kealahan bag# men#ngkatkan p$ten# d#r# mereka&
/& Pen#la#an d# B#l#k )arjah
/&1 Guru perlu melakanakan pen#la#an e%ara l#an atau bertul# untuk mengukur ejauh mana penguaaan
pembelajaran mur#d erta mengetahu# maalah !ang d#hadap# $leh mereka&
/&6 Pr$e pen#la#an hendaklah d#jalankan e%ara berteruan&
/&7 Ha#l pen#la#an member# maklum bala keberkeanan pengajaran dan
pembelajaran* ama ada $bjekt#+ !ang d#ran%ang ter%apa# atau ebal#kn!a&
.& Penutupan Pengajaran
.&1 Guru mengakh#r# pengajaran dengan membuat penutupan k$gn#t#+ -rumuan berka#tan tajuk !ang d#ajar perlu
d#lakukan e%ara l#an atau bertul#1&
.&6 Guru juga hendaklah membuat penutupan $#al melalu# ken!ataan !ang mententeramkan em$# mur#d dan
mem#nta mur#d membuat pered#aan untuk pelajaran ber#kutn!a&
Rujukan
Abdul Rah#m Abd& Rah#d& -1...1& Kemah#ran ber+#k#r merental kur#kulum4
pendekatan pedag$g# dan "a"aan pend#d#kan betar#& Shah Alam4 Gajar Bakt#&
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ -1...1& Pend#d#kan ejarah* +ala+ah* te$r# dan amalan&
Kuala Lumpur4 Utuan Publ#%at#$n F )#tr#but$r Sdn& Bhd&
Abd& Rah#d 3mar& -1...1& Pan%am#nda4 Kemah#ran ber+#k#r e%ara kr#t# dan kreat#+ untuk ek$lah rendah&-Ed&61 Ip$h 4
G#rt E$p! -(1 Sdn& Bhd&
A#n# Haan& -1..91& (ata Pelajaran Sejarah KBS( O Apa !ang baruH )lm& Jurnal Pend#d#kan Guru& 1.&/78.9&
Bl$$m* Benjam#n S& -1.;<1& 'aB$n$m! $+ Edu%at#$nal 3bje%t#:e Handb$$k* dlm& E$gn#t#:e d$ma#n& Ne" L$rk 4 Harper
and R$"
Br$$k* J&G& F B$$k* (&G& -1...1& 'he %$urage t$ be %$ntru%t#:#t& Edu%at#$nal Leaderh#p* ;=-71&
Earr* H&H& -1.<;1& Nhat # h#t$r! 4 'he era app$a%h& L$nd$n4 Eambr#dge Un#:er#t! Pre&
E$ll#ng"$$d -1./;1& Idea ejarah& -(uhd& Luu+ Ibrah#m* 'er#emahan1& Kuala Lumpur4 )e"an Bahaa )an Putaka&
Graenkel* J& R& -1./01& Help#ng Student 'h#nk and @alue4 Strateg#e +$r tea%h#ng the $%#al tud#e& Engle"$$d El#++*
Ne" Jere!4 Prent#%e8Hall* INE&
Gardner* H& -1./71& Grame $+ m#nd& Ne" L$rk 4 Harper F R$"
Gar:e! Br#an* -1.==1& ($del $+ h#t$r! tea%h#ng #n the e%$ndar! %h$$l& L$nd$n 4 3B+$rd Un#:er#t! Pre
Ha,r# Jam#l&-60071& 'ekn#k mengajar ejarah& Bent$ng4 P'S Publ#%at#$n F )#tr#but$r
Jab#r Sarj#t S#ngh et al& -1./<1& Pengajaran dan pembelajaran ejarah d# ek$lah
ek$lah (ala!#a& Kuala Lumpur4 Utuan Publ#%at#$n F )#tr#but$r
J$hn$n* A&P& -60001& Up and $ut4 U#ng %reat#:e and %r#t#%al th#nk#ng k#ll t$ enhan%e learn#ng& (ankat$4 All!n and
Ba%$n&
Kart#m Baharun& -1../1& Er#t#%al th#nk#ng k#ll* d#p$#t#$n and %lar$$m pra%t#%e $+ h#t$r! tea%her #n (ala!#a
Se%$ndar! S%h$$l& 'he# Phd& Un#:er#t! $+ (an%heter&
Kementer#an Pend#d#kan (ala!#a -1..01& 'ekn#k pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ejarah& Kuala Lumpur4
Puat Perkembangan Kur#kulum
-1..91& ($del kemah#ran ber+#k#r e%ara kr#t# dan kreat#+& Kuala Lumpur4 Puat Perkembangan Kur#kulum&
-1...1& ($del kemah#ran ber+#k#r dan trateg# ber+#k#r&
Kuala Lumpur4 Puat Perkembangan Kur#kulum&
60011& Hura#an Sukatan Pelajaran Sejarah KBS( '#ngkatan Empat& Kuala Lumpur4 Puat Perkembangan Kur#kulum&
60011& Kemah#ran ber+#k#r dalam pengajaran dan pembelajaran& Kuala Lumpur4 Puat Perkembangan Kur#kulum&
60011& Sukatan Pelajaran Sejarah KBS(& Kuala Lumpur4 Puat Perkembangan Kur#kulum
60011& Pen#la#an kendal#an ek$lah& Kuala Lumpur 4 Puat Perkembangan Kur#kulum
-60011& Kaj#an ma depan& Kuala Lumpur 4 Puat Perkembangan Kur#kulum
(aran 3man& -1...1& Strateg# pengajaran kemah#ran ber+#k#r e%ara pen!ebat#an penuh
dalam mata pelajaran Sejarah& Kerta Pr$jek Sarjana Pend#d#kan& Bang#4 UK(&
(a!er* R&E& -1.==1& Er#t#%al th#nk#ng and edu%at#$n& L$nd$n4 (art#n R$b#n$n
(l$ul!* G&J& -1.=71& P!%h$l$g! +$r e++e%t#:e tea%h#ng& Ne" L$rk 4 H$lt& B#n%hart F N#nt$n In%&
Ng See Ngean& -1..11& Pengukuran dan pen#la#an dalam pend#d#kan& Kuala Lumpur4 Gajar Bakt#&
N#%ker$n* R&S&* Perk#n* )&N F Sm#th* E&E& -1./;1& 'he tea%h#ng $+ th#nk#ng& Ne" Jere! 4 La"ren%e Earlbaum
A$%#ate* Publ#her&
Ph#ll#p* J&A& -1..=1& Pengajaran kemah#ran ber+#k#r4 te$r# dan amalan& Kuala Lumpur4 Utuan Publ#%at#$n F
)#tr#but$r Sdn& Bhd&
Rajendran* N&S& -60011& Pengajaran kemah#ran ber+#k#r ar% t#ngg#4 keed#aan guru mengendal#kan pr$e pengajaran
dan pembelajaran& )alam Sem#nar Pameran Pr$jek KBKK4 Puat Perkembangan Kur#kulum& Kementer#an Pend#d#kan
(ala!#a* 186 3g$&
Sander* H& -1.<<1&Elar$$m Puet#$n4 Nhat k#ndH Ne" L$rk4 Harper and R$"*