Anda di halaman 1dari 21

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN ABDUL AZIZ

Ujian Bulan Mac 2014


Tahun 5 Bestari
Nama: ___________

Nama:___________________
Bahagian B: Jawab semua soalan ( 20 markah)
1. Jadual di bawah menunjukkan keluasan kulat yang tumbuh pada permukaan roti selama 7
hari.
Hari
1
3
5
7

Luas tompokan kulat ( mm2)


0
10
20
30

a. Apakah tujuan penyiasatan?


___________________________________________________________________
b. Nyatakan :
i: Pembolehubah dimanipulasi

:_________________________

ii: Pembolehubah bergerakbalas:_________________________


c. Apakah corak keluasan kulat yang tumbuh pada permukaan roti?
___________________________________________________________________
d. Nyatakan kesimpulan penyiasatan ini?
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2.

Rajah 2 menunjukkan bilangan penyu di Pantai X.

a. Apakah tujuan penyiasatan?


___________________________________________________________________
b. Nyatakan :
i: Pembolehubah dimanipulasi

:_________________________

ii: Pembolehubah bergerakbalas:_________________________


c. Mengapakah bilangan penyu semakin berkurang?
___________________________________________________________________
d. Nyatakan kesimpulan penyiasatan ini?
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________

3.

a. Berapa rantai makanan yang terdapat di dalam siratan makanan di atas?


___________________________________________________________________
b. Haiwan manakah yang akan bertambah bilangannya jika petani membunuh semua ular?
___________________________________________________________________
c. Haiwan manakah yang akan berkurang bilangannya jika petani membunuh semua ular?
___________________________________________________________________
d. Apakah yang akan berlaku jika semua tumbuhan di sawah padi mati?
___________________________________________________________________
e. Tuliskan satu rantai makanan yang terdapat didalam siratan makanan di atas
___________________________________________________________________

4.

a. Nyatakan apakah cara penyebaran biji benih keembung?


__________________________________________________________________
b. Mengapakah biji benih keembung menyebarkan biji benihnya?
___________________________________________________________________
c. Apakah yang akan berlaku jika biji benih keembung tidak menyebarkan biji benihnya?
___________________________________________________________________
d. Berikan satu contoh tumbuhan yang mempunyai cara penyebaran biji benih yang sama
dengan biji benih keembung?
___________________________________________________________________
e. Nyatakan cara penyebaran buah rambutan?
___________________________________________________________________