Anda di halaman 1dari 3

Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran yang lepas.

Sejak dari mula melangkah ke dunia perguruan, saya dapati antara topik dalam silibus
Matematik sekolah rendah yang sering mendatangkan masalah dari segi pemahaman konsep
oleh murid ialah tajuk tolak dengan mengumpul semula. Ianya juga merupakan salah satu fakta
asas yang perlu dikuasai oleh murid sekolah rendah. Bagi penyelesaian soalan tolak tanpa
mengumpul semula, murid tidak menghadapi masalah untuk menyelesaikannya.
Topik tolak ini merupakan topik yang sangat penting kerana ianya ada berhubung kait
dengan pengajaran seterusnya seperti wang, masa dan waktu, ukuran panjang dan
sebagainya.
Saya telah diarahkan untuk mengajar subjek Matematik tahun 3 UTM pada tahun ini.
Sepanjang ! tahun saya mengajar, inilah baru pertama kali saya mengajar tahun 3 di mana
sebelum ini, saya hanya ditugaskan untuk mengajar murid tahun dan juga tahap ". Murid#
murid kelas ini merupakan kelas terakhir daripada ! buah kelas dan dalam kalangan murid yang
lemah dalam beberapa mata pelajaran. $amun begitu, bagi subjek matematik, ada juga murid
yang pandai dalam mata pelajaran matematik dan begitu juga sebaliknya. Saya hanya
menggunakan pendekatan penerangan kepada murid semasa pengajaran dan pembelajaran.
%elajar sentiasa menumpukan perhatian semasa pengajaran dan pembelajaran. %ada
pendapat saya, pelajar faham dengan pendekatan yang dilakukan sehinggalah saya begitu
terkejut apabila seramai & orang murid daripada "' orang murid yang tidak boleh menjawab
soalan tolak dengan mengumpul semula dengan baik. " orang daripadanya adalah murid (elas
%emulihan.
Berdasarkan pen)apaian T*+ murid # murid, didapati " orang murid (elas %emulihan
adalah yang berpen)apaian rendah dan amat rendah, manakala murid yang lain adalah
berpen)apaian sederhana. Setelah meneliti pen)apaian murid tahun 3 U(M dalam ujian
Matematik dan beberapa latihan yang diberikan oleh saya sepanjang tempoh pengajaran, saya
mendapati bahawa kebanyakan murid tidak menguasai konsep asas Matematik dengan baik
terutamanya daripada segi fakta asas tolak dan penolakan dengan pengumpulan semula. Ini
ditambah lagi dengan faktor sampingan lain seperti sikap murid itu sendiri terhadap subjek
Matematik,, di antaranya malas untuk membuat kerja yang diberi oleh guru. ,aktor keluarga
juga menjadi masalah bagi mereka di mana ibu bapa mereka sibuk bekerja sehingga
menyebabkan anak kurang pemantauan dari mereka.
-pa yang saya lihat, murid#murid berminat dengan subjek Matematik kerana murid .
murid minat mengira. $amun begitu, daripada segi penguasaan konsep, murid berada pada
tahap yang lemah. Minat mengira juga akan menurun apabila murid seringkali mengira
penolakan antara dua nombor yang sama memandangkan murid . murid tidak menguasai fakta
asas tolak itu sendiri. Berdasarkan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah
sepanjang mengajar tajuk %enolakan dengan %engumpulan Semula yang lepas,saya
mendapati bahawa murid . murid boleh menjalankan operasi penolakan dengan baik bagi sub
topik %enolakan Tanpa %engumpulan Semula sama ada penolakan yang melibatkan dua
nombor atau tiga nombor. /alaubagaimanapun, permasalahan menjadi amat ketara apabila
melibatkan sub topik penolakan dengan mengumpul semula.
0ampir !12 murid melakukan kesilapan dalam menyelesaikan soalan yang diberikan
walaupun kesalahan yang dilakukan adalah pada items yang berbe3a. %erkara ini amatlah
membimbangkan saya kerana sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran, didapati murid .
murid memberikan respon yang positif ketika menyelesaikan soalan penolakan dengan
mengumpul semula bersama . sama dengan guru. Murid . murid juga boleh menjawab dan
menyelesaikan soalan di papan putih semasa akti4iti di dalam kelas. $amun demikian, hal
yang kontra berlaku apabila murid menyelesaikan soalan latihan se)ara indi4idu. Murid
melakukan banyak kesilapan yang berkaitan dengan konsep penolakan dengan pengumpulan
semula selain disebabkan oleh ke)uaian serta tidak menguasai fakta asas dalam penolakan.
%enolakan dengan pengumpulan semula adalah sesuatu yang kompleks untuk difahami
oleh murid kerana kemahiran tersebut adalah kemahiran yang sukar seperti yang dinyatakan
oleh *hlsson 56&&7 , tambahan lagi sekiranya penyampaian pengajaran adalah dalam bentuk
abstrak semata . mata. Selain itu, murid seringkali )uai dalam pengiraan yang disebabkan
langkauan pengiraan antara sebutan di mulut dan pergerakan jari. Ini turut disokong oleh
Bitonti,T, et.al. 5"11&7 yang menyatakan bahawa murid kerap mengalami ketidakseragaman
pengiraan antara nombor yang disebut dengan pergerakan jari mereka. 8usteru, pengkaji
menggunakan pendekatan dengan menggunakan bahan konkrit sebagai perwakilan nombor
dalam usaha untuk meningkatkan penguasaan konsep penolakan dengan mengumpul semula.
%erkara ini disokong oleh S)hram.%.et.al 56&67 yang menyatakan bahan manipulatif dapat
membantu murid membina konsep Matematik terutamanya bermula dari bentuk konkrit iaitu
bahan maujud kepada abstrak iaitu dalam bentuk angka. Murid juga sering mengalami
masalah penolakan 8usteru, itu, saya telah menggunakan pendekatan dengan menggunakan
bahan konkrit sebagai perwakilan nombor dalam usaha untuk meningkatkan penguasaan
konsep penolakan dengan mengumpul semula.
-ntara kesilapan yang dibuat adalah, murid juga sering mengalami masalah
penolakan dengan mengumpul semula apabila terdapat 91: pada soalan tersebut. Murid akan
melakukan kesilapan dengan memberikan jawapan yang salah atau sekadar menyalin semula
nombor yang ada pada soalan tersebut . Selain itu, murid akan terus menolak nombor yang
ke)il daripada nombor yang lebih besar tanpa melakukan pengumpulan semula kerana murid
mengalami kesukaran untuk menolak antara nombor yang lebih lebih besar daripada nombor
yang lebih ke)il. Tambahan lagi, murid . murid seharusnya menguasai konsep nilai tempat
kerana pengumpulan semula dalam operasi tolak sememangnya akan melibatkan
pengumpulan semula dari nilai tempat puluh, ratus, dan ribu. Sekiranya murid tidak menguasai
konsep nilai tempat, murid akan melakukan penolakan tanpa mengumpul semula. -da juga
murid yang menolak dari bawah ke atas sedangkan )ara yang sepatutnya adalah meminjam
dengan nilai tempat yang berikutnya. -lasan yang diberi oleh murid ialah asalkan nilainya
besar, tolakkan sahaja tanpa mempedulikan kedudukan nilai sama ada di atas atau di bawah
dalam nilai tempat yang sama.
8usteru, saya )uba atasi dengan menggunakan pendekatan dengan menggunakan
bahan konkrit sebagai perwakilan nombor dalam usaha untuk meningkatkan penguasaan
konsep penolakan dengan mengumpul semula. %erkara ini disokong oleh S)hram.%.et.al 56&67
yang menyatakan bahan manipulatif dapat membantu murid membina konsep Matematik
terutamanya bermula dari bentuk konkrit iaitu bahan maujud kepada abstrak iaitu dalam bentuk
angka. Murid boleh menggunakannya dan memahami konsep dengan baik. $amun apabila
mereka membuat latihan sendiri di rumah, mereka lupa bagaimana untuk menggunakannya.
*leh itu, saya rasa bertanggungjawab untuk membendung masalah ini berlarutan hingga ke
darjah !. Saya akan )uba men)ari alternatif lain atau kaedah yang sesuai akan saya gunakan
dalam kajian saya nanti.