Anda di halaman 1dari 2

FILSAFAT ILMU

( EPISTIMOLOGI dan HEMENEUTIK )


MAKALAH
Dipresentasikan pada mata kuia!
Fisa"at Imu
D#sen Pem$im$in%&
Prof. Dr. H. Kamrani Buseri, MA.
Dr. Saifuddin Ahmad Husien, MA.
Disusun Oe!&
H. NUTHPATURAHMAN
NIM: 14!"!1#$
INSTITUD AGAMA ISLAM NEGE'I (IAIN) ANTASA'I
P'ODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PAS (AS A') ANA
*AN)A'MASIN
+,-.
1