Anda di halaman 1dari 29

APTITUD AM TAHUN 3

SESI 1
KONSEP

LEMBAGA PEPERIKSAAN

PENTAKSIRAN

Payne, 2002

Pembentukan modal insan yang lebih


seimbang - Menilai produk akhir dan
proses pembelajaran
Fokus pentaksiran adalah untuk
pembelajaran (Assessment for learning)
bukan peperiksaan semata-mata
Penekanan kepada JERI - aspirasi
Falsafah Pendidikan Negara tercapai
Pengiktirafan kepada pencapaian akademik
dan bukan akademik mengurangkan
tekanan kepada guru, murid & ibu bapa
Pendidikan bukan berorientasikan
peperiksaan - penglibatan dalam
kokurikulum ditingkatkan
4

KOMPONEN PENTAKSIRAN

PEPERIKSAAN
PUSAT

DEFINISI APTITUD
Kubiszyn dan Borich (2003)
mendefinisikan aptitud sebagai potensi
atau kebolehan seseorang.

DEFINISI APTITUD
Salkind dan Rashmussen (2007)
mendefinisikan aptitud sebagai ciri- ciri
kebolehan individu yang mempunyai hubung
kait dengan kebolehan individu mempelajari
ilmu atau kemahiran.

DEFINISI APTITUD
Kebolehan seseorang dalam sesuatu bidang dan
kebolehan mempelajari sesuatu,
kebolehan spesifik yang diperlukan untuk
melaksanakan sesuatu pekerjaan atau kapasiti
seseorang itu untuk berjaya di dalam bidang yang
akan diceburinya.

Pelbagai definisi mengenai aptitud ini bolehlah


disintesiskan sebagai kebolehan seseorang individu
mempelajari sesuatu dan melakukan sesuatu
kemahiran dengan mudah dan pantas.

APTITUD AM TAHUN 3

Aptitud Am

KEMAHIRAN DAN KONSTRUK

Mencipta

Penilaian

Analisis

Aplikasi
Kefahaman

Pengetahuan

DEFINISI DOMAIN BAHASA


Ejaan yang betul dan memahami maksud
perkataan
Spelling and your understanding of words

Memahami idea dalam sesuatu perkataan


Understand the ideas that words express
Perlu membuat penaakulan atau reasoning
Memahami sesuatu teks dan menyelesaikan
masalah untuk membuat kesimpulan dan juga
perlu membuat penaakulan
Understanding a text and solving problem to
make conclusion, also need to reason out

DEFINISI DOMAIN MATEMATIK/NUMERIK


Memahami sesuatu masalah
matematik dan menyelesaikan
masalah untuk membuat kesimpulan

Memahami rajah dan hubungkaitnya


antara satu sama lain
Menguji bagaimana sesuatu nombor
mempunyai hubungkait antara satu
sama lain

TEORI PIAGET

Tahap
sensori
motor atau
deria motor

Tahap
praoperasi

Tahap
operasi
konkrit

Tahap
operasi
formal

KERANGKA KOSEP PEMBANGUNAN INSTRUMEN


APTITUD TAHUN 3

CONTOH-CONTOH ITEM BAHASA MELAYU


Kemahiran perkataan
1. Pilih perkataan yang betul ejaannya.
A. cerdek
B . pintar C. bijaksanna
2. Pilih perkataan yang salah ejaannya.
A. garang
B. perama C. mesra
3. Pilih perkataan yang betul ejaannya.
A. gerobook B. almari
C. keruse

CONTOH-CONTOH ITEM BAHASA MELAYU


Kemahiran konsep verbal
7. Paru-paru adalah kepada manusia, insang adalah kepada
A. semut
B. kura-kura
C. ikan
8. Cantik adalah lawan hodoh, manakala malas adalah lawan
A. rajin
B. lalai
C. leka

9. Permaidani adalah untuk lantai, manakala langsir adalah


untuk
A. perabut
B. tingkap
C. bumbung

CONTOH-CONTOH ITEM BAHASA MELAYU


Kemahiran Aplikasi Kritikal (penyelesaian
masalah)
Farid dan Amri adalah pemain bolasepak, tetapi
Aziz dan Faris adalah pemain bola keranjang.
Farid dan Faris adalah pemain tenis.
1. Siapakah pemain bolasepak dan tenis?
A. Farid
B. Amri
C. Aziz D. Faris
2. Siapakah pemain tennis dan bola keranjang?
A. Farid
B. Amri
C. Aziz D. Faris

CONTOH-CONTOH ITEM BAHASA INGGERIS


Item kemahiran perkataan (word skills)
1.

One lion, many _____.


A. lions
B. lionss

C. lioness

2. Over the hills far away,


Came little frogs hopping away,
Croak, croak said the frogs,
_____, _____ replied the ducks.
A. Hoof, hoof B. Moo, moo C. Quack, quack

CONTOH-CONTOH ITEM BAHASA INGGERIS


Kemahiran konsep verbal ( verbal concept )

1. School : student, Hospital : ?


A. Nurse
B. Doctor

C. Patient.

2. Calf is related to cow in the same way as


kitten is related to:
A. Deer
B. Duck
C. Cat

CONTOH-CONTOH ITEM BAHASA INGGERIS


Kemahiran Aplikasi kritikal (Critical application)
Sharon, Kelly, Robina and Sam have travelled to different
countries with their parents. Kelly and Sam have travelled to
different countries with their parents. Kelly and Sam are the
only ones to have been to both France and Mexico. Robina
and Sharon are the only two who have been to Spain as well
as India. Sharon and Kelly ate the only ones to have been to
both Greece and France.
1. Who has been to Spain and not France?
A. Sharon B. Kelly C. Robina D. Sam

2. Who has been to India, but not France?


A. Sharon B. Kelly C. Robina D. Sam

CONTOH ITEM MATEMATIK


SISTEM NUMERIK
60

200

20

Berdasarkan rajah diatas, yang manakah


memberikan nilai yang terkecil?
A

B
C

PENAAKULAN NUMERIK UNTUK TUGASAN LOGIK


NOMBOR
5

A.25
B.27
C.28

14

18

23

CONTOH ITEM PENAAKULAN NUMERIK

- UNTUK TUGASAN MEMBUAT PERSEPSI

x
A
B
C

CONTOH ITEM MATEMATIK

- PENYELESAIAN MASALAH
Ali mengambil masa 20 minit untuk ke kedai.
Berapa lamakah masa yang diperlukan oleh Ali
untuk pergi dan balik semula ke rumahnya?
A 15 minit
B 20 minit
C 40 minit

CONTOH ITEM MATEMATIK

- PENYELESAIAN MASALAH
Berat sebiji tembikai ialah 3 kg. Berat dua biji
durian ialah 3 kg lebih daripada berat tembikai.
Berat sebiji betik pula ialah 1 kg kurang daripada
berat sebiji durian. Buah apakah yang paling
ringan?
A Betik
B Durian
C Tembikai

TERIMA KASIH