Anda di halaman 1dari 1

11937'15"E

11937'30"E

11937'45"E

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN


KABUPATEN DONGGALA

054'0"S

054'0"S

11937'0"E

Jl. Jati No. Telp. (0457) 71484 Fax : (0457) 71454 Donggala

PETA KEGIATAN PENANAMAN


REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
DESA LUMBULAMA KECAMATAN BANAWA SELATAN
TAHUN 2014

APL

50

100

M
300

200

SKALA 1:5.000

Legenda :

Jalan

KSA/KPA

Batas Kabupaten

HL

HPT

Kontur

HP

054'15"S

054'15"S

Sungai

HPK
APL

Lokasi Kegiatan

Tubuh Air

Pemukiman

S u mb e r :
1. P e t a K a w a s a n Hu t a n d a n P er a ir a n P ro p in s i S u la w es i Te n ga h
S k al a 1 : 2 5 0 . 0 0 0 . L a m p ir a n S K . Me n h u t N o. 6 3 5 / K p t s I I / 2 0 1 3 . Ta n g g a l, 2 4 S e pt e m b e r 2 0 1 3
2. P e t a RT k -R H L K a b. D o n g g a la Ta h u n 2 0 0 9
3. P e t a R P -R H L K a b . D o n g ga l a S k a la 1 : 25 . 0 0 0
4. P e t a M in i Wa t e r s h e d Ta h u n 2 0 10
5. P e t a S e b a ra n L a h a n K rit i s S u la w e s i Te n g a h
6. D a t a Ha s i l P e n g u k u ra n
PETA SITUASI
Skala 1:500.000
11935'0"E

11940'0"E

054'30"S

054'30"S

055'0"S

Lokasi Kegiatan

11930'0"E

11935'0"E

HPK

050'0"S

050'0"S

Tubuh Air
APL

HL

11945'0"E

HL

HPT

11940'0"E

11945'0"E

LOKASI KEGIATAN PENANAMAN


DIPERIKSA

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN DONGGALA

WAHYUNI ARTIKA ISMAIL, S.Hut., M.Si


Nip. 19840209 200903 2 004
MENYETUJUI

KEPALA BIDANG PEMBINAAN HUTAN


DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN DONGGALA

Ir. RM. DZULKIFLI ALY, MT


Nip. 19680805 199202 1 005
MENGESAHKAN

KEPALA DINAS
KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN DONGGALA

11937'0"E

11937'15"E

11937'30"E

11937'45"E

ANHAR, S.Hut., M.Si

Nip. 19650427 199203 1 007

055'0"S

11930'0"E