Anda di halaman 1dari 4

Soal soal Vektor

1
1 , b=
9. Diketahui vektor vektor a =

1
0
dan a . ( b + c ) = a . a
c= 4

x

1. Diketahui | a | = 2 , | b | = 1 ,sinus sudut antara


1
3 nilai | a + b | =...
a dan b adalah
2
a. 7

c. 3

b. 6

d.

e.

2. Diketahui panjang proyeksi vektor a = 3


1

3
3

pada b = p adalah .Nilai p =...
2
3

a. 4

b.

26

c. 2

d.

1
2

e.

Nilai x = ...
a. 11

4
a. 3

c. 120o

11.

4
5

5.

b. 4 2

d. 135o

e. 150o

c. 5 2

d. 6 2

b. 2 : 1

c. 2 : 5

d. 5 : 7

b. i 4 j + 10 k
e. 4 i + j + 10 k

7. Vektor a dan vektor b membentuk sudut


| a | = 6 , | b | = 6 , dan cos = 0,7
maka nilai dari a.( a + b ) =...
a. 49
8.

e. 7 : 5

Diketahui vektor u = a i +2 j + 4 k , v = 4 i + 2 j + 2k dan


w = 4 i + 2 j + 6 k . Jika u dan v saling tegak lurus, maka
u + w adalah ...
a. i + 4 j + 10 k
d. 3 i 4 j + 10 k

b. 89

c. 99

b. 6

c. 3

d. 109

d.

b. 8
9

c. 3
4

d. 3
8

e. 8
36

. Diketahui

c. 4

d. 5

e. 6

x=1 ,
x=3 ,
x=1 ,
x=3 ,
x=1 ,

y=3 , z=3
y=3 , z=1
y=1 , z=1
y=1 , z=1
y=1 , z=3

dan p = a 2b + 3c , maka panjang p =...


a. 12

14. jika a =

b. 4 6

4
3

c 3 14

b =

1
2 ,

d. 3 17

c =

e. 2 38

2
7 , jika

c = p a + q b , maka p.q =
a. 1

e. 115

e.

b. 4

1
2
3

1
5
13. Jika a = 4 , b =

, c =
9
3
2

c. 3 i + 4 j + 10 k

Diketahui | a | = 2 , | b | = 1 . kosinus sudut antara a dan b


adalah 0,5 nilai | a + b | =...
a. 7

e. 11

Dikethui a = 2 i + x j + y k , b = y i + 2 j + z k dan
a = x i + z j + 2 k , Jika a + b = c maka ...
a.
b.
c.
d.
e.

e. 7 2

Diketahui A ( 1, 2, 3 ), B ( 3, 3, 1 ) dan C ( 7, 5, -3 ). Jika


A, B, dan C segaris (kolinier ), perbandingan AB : BC = ...
a. 1 : 2

d. 10

Jika titik A ( 1 , 2 , - 1 ) , B ( 3 , 0 , 2 ) , dan


C ( 5 , - 2 , a + 1 ) terletak pada satu garis lurus , nilai a =
a. 6

4. Diketahui a = 3 i 4 j 4 k , b = 2 i j + 3 k dan
c = 4 i 3 j +5 k Panjang proyeksi ( a + b ) pada c adalah...
a. 3 2

c. 8

12.
b. 60o

b. 10

10. Diketahui vektor a = 2i 6j 3k dan b = 4i + 2j 4k.


Panjang proyeksi vektor a pada b adalah ...

3. Diketahui | a | = 2 , | b | = 9 dan | a + b | =
besar sudut antara a dan b adalah...
a. 45o

1
2 ,

1

15.

b. 2

c. 3

d. 2

e. 3

Jika | a | = 10 , | b | = 6
maka | a - b | =

dan ( a , b ) = 60o

a. 4

d. 2 17

b. 8

c. 14

e. 2 19

a. 11
16. Pada segi empat sembarang OABC , S dan T masing
masing titk tengah OB dan AC .
Jika u = OA

v = OB dan w = OC

maka ST =
a.

u +

v +

w b.

2
2
2
1
1
1
c. u v + w
2
2
2
1
1
1
e. u v w
2
2
2

d.

1
2

1
2

u +

u +

1
2

v +

1
2

b. 90o

c. 60o

b.

c.

d.

1
3

nilai x adalah ...

17. Diketahui titik A ( 0 , 1 , 5 ) , B ( 0 , - 4 , 5 ) dan


C ( 3 , 1 , - 2 ) . Titik P membagi AB sehingga
AP : PB = 3 : 2 maka vektor yang diwakili PC adalah...

3
3

3
a. 1
b.
7
3
3
3

3
d. 3
e.
7
7

13

b.

20

c.

a. 3

d.

42

e.

b. ( 2 , 3 , 9 ) c. ( 2 , 1 , 9 )
1
1
e. ( 3 , 1 2 , 4 2 )

R ( 1 , 2 , -2 )Jika PQ = a dan QR + PR = b
maka a . b =...
b. 22

c. 26

d. 30

c. 0

d. 1

e.

2
4 saling tegak lurus

x

e. 5

P ( a , 0 , 3 ) , Q ( 0 , 6 , 5 ) dan R ( 2 , 7 , c )

b. 2

50

a.

dan a . ( b + c ) = a . a , nilai x =

b.

7
5

d. 3

e. 5

1
3
2 dan q = 5 , jika r = p + q

= ...

c.

d.

e.

3
5

27. Diketahui a = 2 i 6 j 3 k dan b = 4 i + 2 j 4 k .


Panjang proyeksi a pada b adalah...
a.

b.

8
9

c.

3
4

d.

e.

8
36

28. Diketahui a = i + 2 j 3 k dan b = 5 i 4 j + 2 k , proyeksi


orthogonal a pada b adalah

e. 38

1
1
0


1 , b= 2 , c = 4
21. Diketahui a =1
1
x

c. 2

tegak lurus p maka

20. Diketahui P ( -3 , -1 , -5 ) , Q ( -1 , 2 , 0 ) dan

a. 16

b. 1

26. Diketahui p =

34

e. 0o

agar PQ tegak lurus QR , maka a c =

19. Diketahui segi tiga ABC dengan A ( -2 , 3 , 5 )


B ( 4 , 1 , 3 ) C ( 4 , -1 , 1 ) . Koordinat titik berat segi tiga
ABC adalah...
a. ( 2 , 3 , 3 )
d. ( 2 , 1 , 3 )

a. 5

25. Diketahui

3
3
c.

7

18. Diketahui A ( - 2 , - 2 , - 2 ) , B ( 1 , 0 , - 1 ) dan titik M


membagi AB di luar sedemikian sehingga
MB : MA = 1 : 2 Panjang vektor posisi M adalah...
a.

2
3 adalah

3

d. 30o

3
1 , dan b =
24. Diketahui a =

2

e. 11

C ( 2 , 0 , 5 ) . Nilai kosinus sudut antara AB dan AC


adalah...

d. 10

23. Diketahui titik titik A ( 2 , -1 , 4 ) , B ( 4 , 1 , 3 ) dan

a.
C

c. 8

3

22. Besar sudut antara a = 2 , b =

4
a. 180o

b. 10

a.

5
4
3
2

2
4
b.

4
1
1

c.

5
4

5
2
1

4
2 e.
d.
2
3

4
2

3
3

36. Jika a =

29. Sudut antra a = 2 x + 1 dan b adalah 60o . Jika


x 3

panjang poyeksi a ke b adalah


1

4 atau

a.

d.

b. 1 atau 4

atau 1

d.

5 maka x =

b.
e.

b. 45o

1
2

2u+2v
6u+6v

c. 60o

b. 135o

32. Dikethui a =

c. 4 u + 4 v

maka tan

a.

b.

c.

4
3

e. 120o

d. 60o

e. 30o

4
2 dan = ( a , b )

d.

9
16

a.

b.

a. 841

c. 4 2

d. 2 3

1
c.
17
6

e. 8 2

d.

1
34 e.
6

dan OB = v maka u . v =...

b. 441

c.

d.

e.

1
2

b. 60o

c.90o

d. 120o

e. 150o

dari p , OA wakil dari a dan OB wakil dari b , maka


proyeksi orthogonal p pada b adalah...
b. 4 i + 2 j + 4 k
d. 6 i 3 j 6 k

1
2

1
pada b =
40. Diketahui panjang proyeksi a = x


1
2
adalah

. Sudut antara a dan


6
, maka cos = ...
2
3 6

b.

1
3

c.

2
3

d.

adalah

2
6

e.

6
3

41. Diketahui A ( 1 , - 2 , - 8 ) dan B ( 3 , - 4 , 0 ) . Titik P terletak


pada perpanjangan AB , sehingga AP = 3 PB , vektor

1
2
2

35. Pada persegi panjang OABC | OA | = 20 dan | AB | = 21


jika OA = u

3

p
3

Nilai p adalah...

b. 2

a. 45o

a.

C ( 2 , 0 , 5 ) sinus sudut antara AB dan AC adalah...


1

e. 8

38. Panjang a , b dan a + b berturut turut adalah 12 , 8 dan


4 7 . besar sudut antara a dan b adalah...

16

34. Diketahui titik titik A ( 2 , 1 , 4 ) , B ( 4 , 1 , 3 ) dan

d. 4

37. Diketahui panjang proyeksi a = 2 pada b =


3

a. 6 i + 3 j + 6 k
c. 4 i 2 j 4 k
e. 12 i 6 j 12 k

AB . BD + AB . AC = ...
b. 0

c. 2

39. Diketahui titik A ( 22 , 10 , 19 ) B (2 , 1 , 2 ) titik P

33. Diketahui persegi ABCD dengan panjang sisi 2 . Nilai

a. 4 2

membagi AB sehingga PA : PB = 2 : 1 . Bila OP wakil

d. 90o

c. 120o

1
2 , b =

atau 1

32. Diketahui | a | = 4 3 , | b | = 5
dan ( a + b). ( a + b ) = 13 .
Besar sudut antara a dan b adalah...
a. 150o

a. 4

31. Diketahui | a | = 2 , | b | = 3 dan b . ( a + b ) = 12 .


Besar sudut antara a dan b adalah...
a. 30o

b.

5 dan ( a , b ) = 4 maka k =...


c. 1 atau 2

AF = v maka AB + AC + AD + AE + AF = ...

a. o
d. 5 u + 5 v

adalah 1 .

30. Diketahui segi enam beraturan ABCDEF . Jika AB = u


dan

a.

2
k , b =

c. 400

d. 80

e. 20

posisi titik P adalah...


a.
c.
e.

4i 5 j +4 k
b.
j 12 k
d.
i 5j 2k

3 i j 12 k
4i 5j 4k

42. Diketahui u dan v adalah sembarang vektor tidak nol dan


w = | v | u + | u | v . Jika = ( u , w ) dan = ( v , w )
maka ...
a. = 90 o
b. + = 90 o
d. = 90 o e. + = 90 o

c. =

43. ABCD adalah jajaran genjang . M adalah titik tengah AB , dan


T membagi DM dengan perbandingan 2 : 1 . bila

AD = u dan AB = v , maka AT
a. u + v
d.

1
3

b.

( u+v )

e.

2
3
1
6

= ...

( u+v )

a. 1

c.

1
2

maka OA . AP = ...
c. 3 7

d. 2 7 e.

2
1

1 .
45. Diketahui u = 1 dan v =


1
1

w yang panjangnya 1 tegak lurus dengan u dan


tegak lurus dengan v adalah...

0
0
2
2
0

3
3

2
2
1
c. d. e. 1
b.
a. 0

2
2
3
3
1
2
2
2

2
3
3
2
2
46. Diketahui OA = i + k , OB = j + k dan OC = c j + 4 k
dan ABC =

60o , maka c=...

a. 3

c. 1

b. 2

d. 1

e. 2

47. Dalam segi tiga ABC , AB = u dan BC = v


( u + v ) . ( u + v ) = u . u + v . v maka
sudut terbesar segi tiga ABC adalah...
a. 45o

b. 60o

c.90o

2

48. Diketahui a = 1 , b =

1

d. 120o

jika

e. 150o

1
x , sudut antara

2

a dan b adalah 60o , maka x =


a. 2 atau 16
d. 1 atau 17

b. 1 atau 17
e. 2 atau 16

c. 1 atau 16

49. Diketahui a = i + 4 j , b = 2i + j , c = 3 i 4 j dan


x = p a + q b dengan p dan q bilangan real tidak nol
Jika x sejajar c , maka hubungan p dan q adalah...
a. 8 p 11 q = 0 b. 8 p + 11 q = 0
d. 11p + 8 q = 0 d. 11 p 9 q = 0

1
2

d.

BSC

( u+v )

titik P pada garis AB sedrmikian hingga | AP | = | OB |

b. 4 7

c.

( u+v )

44. Diketahui OA = i + j + 2 k dan OB = i + 2 j + 3k . Jika

a. 5 7

b. 2

c. 11p 8q = 0

50. Diketahui u = 2 i j +2 k dan v = 4 i + 10 j 8 k .


u + cv tegak lurus u . nilai c =...

1
2

e. 1