Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4

Tema

: Kesihatan

Tajuk

: Gigi Sihat

Kelas

: 4 Ibnu Sinar

Bilangan murid

: 27 orang

Masa

: 10.30 11.30 pagi

Bidang pembelajaran

: Sayangi diri kesihatan terjamin.


Amalan yang sihat tanda sayangkan diri.

Nilai

: 1.6

Kasih-sayang

Objektif

: Pada akhir sesi pengajaran dalam pembelajaran pembelajaran


murid berupaya :
1) Menyatakan cara-cara penjagaan gigi yang betul secara individu
melalui aktiviti sumbang saran.
2) Menyenaraikan sekurang-kurangnya lima cara penjagaan oral
yang betul secara berkumpulan.
3) Menjawab dengan betul sekurang-kurangnya 4 daripada 7
soalan dengan betul latihan secara individu.

Pengetahuan Sedia Ada :


1) Murid mengetahui aspek kebersihan dan penjagaan gigi.
2) Murid mengetahui nilai dan kepentingan kebersihan oral

Pengisian Kurikulum :
Nilai

: keberanian, kerjasama, menghargai, bersyukur, berterima kasih, kesedaran kendiri

Sumber : Gambar, kertas sebak, borang pengurusan grafik, buku latihan

Kemahiran Bernilai Tambah


Kemahiran Berfikir

: menghubungkait, sumbangsaran, membuat banding beza

Kecerdasan Pelbagai

: verbal linguistik, intrapersonal, inerpersonal

Kemahiran Belajar Cara Belajar : Kontekstual, kolaboratif, kemahiran mendengar aktif, kontruktivisme

RANCANGAN MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4 IBNU SINAR

Langkah/

Isi pelajaran

Aktiviti

Catatan

masa
Set Induksi

Gambar ekspresi wajah:

1. Murid diperlihatkan dengan gambar

KB: menghubungkait

(5 minit)

1. Apakah yang telah terjadi pada

ekspresi wajah seorang budak

BBB: Gambar

budak ini?

2. Guru bersoal jawab dengan murid


tentang emosi dan perasaan pada gambar

2. Mengapakah dia berwajah

wajah tersebut

sedemikian?

3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan


tajuk pelajaran hari ini.

3. Apakah agaknya masalah yang


dihadapi?

Perkemba-

Kebersihan oral

Guru dan murid bersoal jawab tentang ciri-

BCB:

ngan

- Gigi yang putih

ciri oral yang sihat berdasarkan pada

-Kontekstual

(5 minit)

- Tiada kaviti

gambar dan model.

-Sumbangsaran

- Tiada pembengkakan gusi

KP: intrapersona
BBB: Gambar/model

Langkah 1

Kepentingan menjaga kebersihan oral

1. Murid diminta membincangkan dan

BCB:

(13 minit)

Soalan :Senaraikan cara-cara

mencatatkan tentang cara-cara menjaga

-Kolaboratif

penjagaan gigi yang

gigi dengan bertul di dalam kumpulan.

-Kemahiran

betul

2. Seteleh selesai perbincangan, murid

mendengar

diminta membentangkan hasil dapatan.


3. Guru membuat ulasan berdasarkan hasil

KP: verbal linguistik

perbincangan. .
Nilai :
Keberanian :

Langkah 2

Membuat banding beza

(12 minit)

Gigi

Ciri-ciri

sihat

1. Secara berkumpulan, murid diedarkan


Gigi tidak
sihat

fizikal
pengambilan
makanan
punca
cara
pembersihan
kesan kepada

KP : Interpersonal

borang banding beza.


2. Murid berbincang dan mengisi maklumat

BBB:

di dalam borang yang dibekalkan.

Borang grafik

3. Hasil perbincangan dipaparkan secara


serentak. Guru pula membuat ulasan bagi

Nilai:

setiap hasil kumpulan.

Kerjasama

1. Secara individu, murid dikehendaki

BCB : Kontruktivisme

melengkapkan latihan yang terdapat di

BBB :

dalam buku aktiviti.

Buku aktiviti

2. Setelah selesai, semua jawapan akan

Nilai :

dibincangkan bersama..

mencuba

oral
penampilan

Langkah 3

Menjawab latihan secara individu.

(15 minit)

Penutup

Penutup kognitif :

1. Murid diminta menyatakan kembali nilai-

KB : merumuskan

(5 minit)

Murid dapat menyatakan nilai murni

nilai murni daripada isi pelajaran pada hari

Nilai : menghargai,

daripada isi pelajaran pada hari itu.

itu. Guru membuat rumusan keseluruhan

bersyukur, berterima

berdasarkan isi pelajaran pada hari itu.

kasih

Penutup sosial :

2. Guru memberi pujian dan motivasi

kesedaran kendiri

Murid dapat bertutur dengan yakin dan

kepada murid.

bersemangat.

Refleksi :

Gigi Sihat

Ciri-ciri
Fizikal

Pengambilan makanan

Punca

Cara pembersihan

Kesan kepada oral

Penampilan

Gigi tidak sihat