Anda di halaman 1dari 16
IsLirvyar 17 (1996) 3 ~ 18 Asas Pembentukan Keluarga Menurut Perspektif al-Qur’an dan al-Sunnah HAJAH JAWIAH DAKIR ABSTRAK Antara sebab berlakunya masalah sostal di kalangan anak-anak remaya dan ‘muda-mudi .atah adanya masalah dalaman keluarga. Jelasnya, keluarga ‘merupakan faktor penentu yang utama untuk membina generat sekarang dan akan datang ke arah kecemerlangan spritual dan material. Kerana stu Al-Qur‘an dan al-Sunnah telah menetapkan asas-asas yang penting wstuk ‘membina keluarga yang kukuh lagi mantap. Kertas mt menelaskan beberapa asas penting tersebut menurut persepst al-Quran dan cl-Sunnah. PENDAHULUAN Keluarga merupakan satu masyarakat Kecil. Ia menjadi asas dan tapak pertama pembentukan dan perkembangan masyarakat dan negara, kkerana setiap individu keluarga menjadi pendukung utama organisast masyarakat dan negara. Kemantapan atau tidaknya mstitus keluarga member! kesan kepada kemantapan atau tdaknya masyarakat dan negara. Di samping stu kehudupan berkeluarga dan berumahtangga tidak boleh diptsahkan dan kehidupan bermasyarakat keseluruhannya. Kebahagiaan manusia secara umumnya dapat diukur melalu kebaha- siaan hidup berkeluarga dan berumahtangga. Berdasarkan kepada hakikat di atas maka Islam melalui al-Quran dan hadis telah mengatur asas-asas yang kukuh dan sistematik dalam ‘membentuk imstitust Keluarga sebelum dan sesudah perkahwinan. Asas- asas tersebut merangkumt aspek akidah, akhlak, sosial, pendidikan dan ekonom:, spintual dan material. D1 antara objektif pembentukan kkeluarga yang sedemikian rupa 1alah untuk mencapal, mencorak lalu melahirkan suatu umat yang terbaik, cemerlang dan unggul bagi ‘memimpin dan menguruskan kehidupan di duma dan mendapat tempat yang baik di akhirat. Allah s.W-T. berfirman yang bermaksud: ‘Kamu adalah umat terbaik yang dilahurkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dan yang mungkar dan beriman kepada Allah. (Ali Simran, 3:110) 4 Islamyyat 17 ASAS-ASAS PEMBENTUKAN KELUARGA, SEBELUM PERKAHWINAN Memilih pasangan yang baik Allah telah menyadikan setiap makhluk- Nya memerlukan pasangan dan mempunyai pasangan. Mercka tidak dapat berkembang biak dan meneruskan kehidupan dengan cara ber- sendinan tanpa ada pasangan, kerana itu mereka diciptakan berpasang- an, Firman Allah SW-T. yang bermaksud: Maha suct Tuhan “yang telah menciptakan makhluk-makhluk semuanya ‘berpasangan, sama ada dan yang ditumbubkan oleh bum atau dan din mereka ataupun dan apa yang mereka tidak mengetahuunya. (Yasin, 36:36) Untuk membiak dan menghasilkan zuniat yang baik, maka Islam telah memberikan garis panduan dalam memilih “benih”” zunat yang ‘baik juga. Islam menganyurkan supaya mencan dan memilih pasangan yang mempunyai sifat ruhanyyah dan fizikal yang baik. Di antara sifat ruhamiyyah itu ralah taat beragama dan berakhlak baik. Dalam hal imt Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: Seseorang wanita 10u dinikaht kerana empat perkara; kerana hartanya, ketu- runannya, kecantikannya dan agamanya, Pilihlah yang mempunyai (taat) agama, kamu akan beruntung. (al-Bukharit.th, 7:9) Bagi pihak ibu bapa yang anak gadisnya dipmang orang, Rasulullah SAW berpesan: Apabila datang kepada engkau (wali) sescorang lelaki (meminang) yang engkeu ‘suka agamanya (kerana taat kepada agama) dan akblaknya hendaklah engkau kahwinkan dengannya (anak gadismu). (el-Tirmadhi t.th. 2:274) Islam juga menganyurkan supaya mengenalpast sifet fizikal dalam memilih pasangan. Kerana itu, lelaki dan perempuan diharuskan melihat dan menssik bakal pasangannya sendin atau melalui wakilnya, Rasulullah pemah mengesyorkan seorang Sahabat bernama al-Mughirah b. Shu°bah supaya melihat bakal perempuan yang hendak dipmnangnya dengan berkata: Lihatlah kepadanya (perempuan betkenaan) kerana dengan melihatnya amat penting untuk mengekalkan (Kesesua.an) di antara kamu berdua. (l-Nasi' th, 6:69-70) Dalam satu nwayat yang lam seorang wamita pernah menawarkan diri dihadapan Rasulullah untuk dikahwin oleh Rasulullah. Rasulullah Asas Pembentukan Keluarga Menurut Perspektif al-Qur'an dan al-Sunnah 5 melihat kepadanya kemudian menundukkan kepala tanda tidak setuju yang kemudiannya difaham: oleh wamita itu. Lantas seorang Sahabat melamamya ketika itu juga. (al-Bukhan, t.th, 7:19). Riwayat imi menun- jukkan harus wanita melihat bakal pasangannya, Ianya sesuat dengan keterangan Saidina ‘Umar b. al-Khattab: Janganlah kamu kahwinkan anak-anak perempuan kamu dengan lelaki yang hodoh kerana mereka juga akan tertarik dengan lelaki atas sebab yang sama seperti Ielaki tertarik dengan mereka. (al-Sabbagh, al-Sa‘adah al-Zawyiyyah dalam Mat Saat Abd. Rahman 1993, 8) SETARAF (KUFU) ‘Bagi menjamin keberkekalan dan keharmontan rumahtangga atau ke- Iuarga yang bakal dibina, masalah kufu tidak kurang pentingnya. Para ulama Islam khususnya telah memberikan penekanan dalam masalah im. Kufu’ adalah hak bakal tsten: dan walinya. Kufu” mt boleh dilihat dart beberapa sudut raxtu: a. Kufu’ dan segr agama saitu pasangan hendaklah seagama. '. Kufu’ dan segr iffah taitu pasangan adalah orang-orang yang ter- pelihara dari segala amalan yang haram di dalam pergaulan hanian. cc. Kufu’ dan segi keturunan raitu pasangan sama-sama sebangsa, 4. Kufu’ dan segi ketaatan kepada permtah dan larangan Allah. Masalah ini adalah tertakluk kepada bakal ister. dan wali untuk membuat pilihan dan keputusan, Persetujuan dan Kerelaan Bagi memperkukuhkan ikatan perkahwinan ddan seterusnya Kekeluargaan yang bakal disimpul, persetujuan dan ‘kerelaan pasangan terutama pihak wanita yang hendak dikahwii tidak harus diketepikan sama ada wanita itu gadis atau janda. Hal im itegaskan oleh Rasulullah A.W dengan sabdanya yang bermaksud: Janganlah kamu (wali) nikahkan wanita janda sehingga kamu meminta per- setuyuannya dan Jangan (engkau nikahkan) anak gadismu melainkan dengan anya. Sahabat bertanya, bagamanakah tanda persetuyuannya ya Rasulullah? JAwab Rasulullah: 1 bersetuyu dengan diamnya, (Abu Dawid t.th, 2:231) Persedinan material yang cukup sekadar yang mampu Dalam memu- Jakan sebuah perkahwinan dan membma sebuah keluarga, persediaan dan kemampuan material amat ditekankan oleh Islam, kerana sebelum ddan juga selepas perkahwinan tanggungjawab material merupakan satu 6 Islamuyyat 17 kewajipan. Mahar dan nafkah yang lain, wajib ditunaikan oleh bakal suamu, Allah menegaskan: Derikanlah maskahwin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagar pemberian yang penuh kerelaan. (al-Nisa 4:4) Rasulullah SAW pula menyeru kepada orang-orang yang mampu supaya berkahwi, jika mereka tidak mampu, mereka digalakkan supaya berpuasa agar dapat menghilangkan keinginan berkahwin. (al-Bukhan, uth, 7:3) Orang yang boleh dikahwini Bagi menjamin kesucian dan kelu-huran pembentukan keluarga, Islam telah menetapkan orang yang harus dan tidak harus dikahwimt, Firman Allah $W-T. yang bermaksud: Diharamkan ke ates kamu (mengahwini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, adik-adikmu yang perempuan, adik beradik ibumu dan bapamu ‘yang perempuan, anak-anak perempuan dart adik-beradikmu yang lelak: dan Perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, adik beradik perempuan sepersusuan, ibu-ibu istenmu (Ibu mertua) anak-anak istermu yang dalam pemeliharaanmu dani ister yang telah kamu campun, tetapr jika kamu belum bereampur dengan sstenmu (dan kamu sudah bercerai) maka tidak berdosa kamu ‘mengahwinnya, (dan diharamkan bagimu) ister-ister: anak kandungmu, dan (haram) menghumpunkan (dalam satu perkahwinan) dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah teradi di masa lalu. (al-Qur'én, al-Nisi’, 4:23) Dan firman Allah $.W-. bermaksud: ‘Dan janganlah kamu kahwint wansta-wansta yang telah dikahwint oleh ayahmu ‘kecuali pada masa lalu, (al-Nisa', 4:22) Rasulullah SA.W pula menegah sescorang Ielak menghimpunkan antara anak saudara dengan ibu saudara sebelah bapa dan ibunya dalam satu masa, (al-Bukhari t.th, 7:15) Selepas Perkahwinan Pembentukan Keluarga selepas sesuatu perkah- ‘winan berdasarkan asas-asas yang kukuh sepert yang telah digans oleh al-Qur’én dan al-Sunnah, Asas-asas m pada dasarnya merangkum: aspek-aspek spintual dan material. Di antara asas-asas tersebut ralah: 1. Iman dan takwa 2. Cinta dan kasih sayang (al!Mawaddah wa al-Rahmah) 3. Pergaulan yang baik (Husn al-Mu‘asharah) 4, Amanah tugas dan tanggungyawab nafkah, Asas Pembentukan Keluarga Menurut Perspektifal-Qur'an dan al-Swnah 7 5. Keadilan 6. Pendidikan dan pembentuk peribadi/sahsiyah cemerlang. 7 Ketaatan dan kesetiaan, Iman dan Takwa D1 antara objektif perkahwinan dalam Islam salah ‘membentuk sebuah keluarga muslim hasil dart ikatan lahur dan batin di antara dua orang; Ielaki dan perempuan untuk hidup bersama di samping melahir zuriat sebagai meneruskan kelangsungan hidup manusta muslim berlandaskan batas-batas (disiplin) yang telah ditetapkan oleh syarak. Obyektif im terkandung dalam pengertian perkahwinan itu sendin. Bagi mencapai obyektif ini, proses pembentukan Keluarga itu hendaklah berasaskan prinsip keimanan dan ketakwaan yang mantap. Kermanan dan ketakwaan adalah segala-galanya dalam penentuan arah ‘uu sesuatu organisast atau institus'termasuk institust keluarga kerana anya merupakan petunyuk dan benteng dalam mencapai sesuatu mat- lamat atau tuyuan, ALQur’an dan al-Sunnah dalam banyak ayat dan sabdanya telah menekankan aspek mi dalam pembentukan sesebuah keluarga. Con- tohnya, bagaimana al-Qur'an menggambarkan Lugman membentuk kkeluarganya dengan menekankan aspek akidah terlebih dahulu. Firman Allah bermaksud: Dan (ingatlah) ketika Lugman berkata kepada anaknya, di waktu 1 member. pengayaran kepadanya: “ha: anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesunggubnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang, besar™™ (Luqman, 31.13) Pendidikan akidah scbagar asas pembentukan keluarga Luqman sewajarnya menjadi panduan kepada keluarga-keluarga muslim kint sekiranya setiap keluarga mahu melihat keunggulan identitt keluarga muslim. Suam atau bapa sebagat ketua keluarga dipertanggungjawab- kan supaya hakikat kemurnan akidah dan syaniat keluarganya teryamm dan dapat dilaksanakan sebijak mungkin dengan kerjasama individu dalam keluarganya. Allah $.W-T. memperingatkan: Waha: orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari ap. neraka yang bahan bakamnya adalah manusia dan batu. (al-Tahrim, 66:6) Apabila sudah mantap kemanan dalam dirt individu keluarga, mantapkan juga ketakwaan terhadap Allah, praktikal ibadat yang Khusus dan yang umum supaya akuvit setap orang dalam keluarga tudak terpesong dan landasan syarak atas asas takwa, 4 Islamyyat 17 ‘Sekali lagt kaedah Luqman sewayarnya menjadi teladan. Penekanan ‘kepada ibadat wajib sembahyang di antara yang paling utama didahulu- kan. Firman Allah S.W-T. Wahat anakku, dirikanlah solat dan surublah (manusia) mengenjakan yang baik ddan cegahlah (mereka) dart perbuatan yang mungkar, (Luqman, 31.17) Latihan ibadat dan semenjak umur kecil amat perlu seperti yang ditegaskan Rasulullah S.A.W Surublah (tiblah) anak-anak kamu sembahyang ketika mereka berumur tujuh tanon dan pokullah mereka (supaya mahu mendirikan sembahyang) ketika berumur sepuluh tahun. (Aba Dawud, th, 1:134) Dalam nwayat yang lam baginda menjelaskan bahawa: Apabila mereka sudah mengerti (membezakan) kanan dan kinnya, hendaklah kamu suruh mereka sembahyang. (Ab Dawid t.th., 1.134) Kesibukan tugas dumawi tidak scharusnya menjadi halangan untuk memperkukuhkan asas takwa dan man, Rasulullah SAW pernah bertindak memerintahkan Sahabat baginda pulang ke rumah setelah 20 ‘malam bersama baginda mendalam: ilmu, dengan bersabda: Kembalilah kamu kepada keluarga kamu, ajarkan (agama) kepada mereka, suruhlah mereka sembahyang dan sembahyanglah sebagaimana kamu melihat aku lakukan sembahyang. Apabila tiba waktu sembahyang, azanlah seorang anpada kamu dan lank yang lebih tua (yang lebih berilmy) sebagay imam (ab-Bokhan th, 8:11) Praktikal berbagai ibadat di kalangan ahli keluarga dapat meman- tapkan keimanan dan ketakwaan agar pembangunan fizikal keluarga dapat berkembang seinng dan sembang dengan pembangunan spiritual Dr tangan keluargalah, terutama ibubapa terletaknya tugas mencorak ahli keluarganya terutama anak-anak, sama ada mahu menjadikan mereka Islam, Yahudi atau Nasrant Cinta dan kasih sayang (al’Mawaddah dan al-Rahmah) Sebuah keluarga yang bahagia, harmom dan kukuh higga keakhirnya hendaklah di- asaskan di atas asas al-Mawaddah (cinta) dan al-Rahmah (kasih sayang). Tanpa cinta dan kasih sayang, sebuah keluarga ataupun perkahwinan itu sendin akan tergugat yang boleh membawa kepada kehancuran Kebahagiaan amat mustahil dicapai tanpa adanya rasa kasih sayang ddan kasih mengasibs antara mdividu kelvarga. Bahkan asas kasih sayang Asas Pembentukan Keluarga Menurut Perspektif al-Qur'an dan al-Sunnah 9 dan kasih mengasiham ini mesti wuyud di dalam kehidupan seluruh umat ‘manusia untuk melahirkan masyarakat yang bahagia. Lebih-lebih lagi untuk menjalin hubungan kekeluargaan, asas al-Mawaddah dan al- Rahman amat penting. Allah s.w-. berfirman yang bermaksud: Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan-Nya dan Rahmat-Nya bahawa 1a menciptakan untuk kamu (waha kaum lelaki) ister dan yems karma sendin, supaya kamu bersenang hati (bahagia) dan hidup mesra dengannya dan