Anda di halaman 1dari 2

PERTANDINGAN PIDATO PIALA DIRAJA SEKOLAH MENENGAH

BORANG PEMARKAHAN

BORANG PEMARKAHAN (SEKOLAH MENENGAH)


PERTANDINGAN PIDATO PIALA DIRAJA
Giliran Peserta ........
Bahagian Pertama :

7 minit

Idea/ Isi
(30 markah)

Bilangan
Idea/Isi

Peserta akan diadili dari segi:


-idea/ isi yang bernas
-huraian yang jelas
-data / contoh yang tepat/logik
-Maksimum 3 idea/isi

Idea/ Isi 1

Idea/Isi
(2 markah)

Huraian
(4 markah)

Contoh/Data
(3 markah)

Jumlah

Idea/Isi 2
Idea/Isi 3
Takrifan tajuk

Markah maksimum 3

Jumlah markah idea/isi dan takrifan


Bahasa
(20 markah)
Tatabahasa (10 markah)
Peserta akan diadili dari segi:
- bahasa yang jelas
- bahasa baku
- gaya bahasa yang berkesan/ tepat

Gaya bahasa yang berkesan (5 markah)


Bahasa baku

(5 markah)

Jumlah markah bahasa


Penyampaian, persembahan, adab dan bonus
(50 markah)
Peserta akan diadili dari segi:
-kepetahan
-kelancaran
-intonasi suara
-gaya yang menarik/berkeyakinan
-dapat mempengaruhi/menarik perhatian audien
-susunan idea/isi
Adab
Peserta akan akan dipotong 5 markah maksimum jika :
- menyentuh isu sensitif
- menggunakan bahasa yang kurang sopan
- tidak sempat membuat kesimpulan
Bonus
Peserta akan diadili dari segi persembahan keseluruhan, kesopanan dan penampilan
diri

Kepetahan, kelancaran, dan intonasi suara ( 10 markah)


Penyampaian/persembahan yang menarik (10 markah)
Susunan idea/isi (10 markah)
Berkeyakinan, dapat mempengaruhi dan menarik perhatian audien
(10 markah)
Adab

(5 markah)

Bonus (5 markah)
Jumlah markah persembahan, penyampaian, adab dan bonus

Jumlah markah keseluruhan : 100 %


Disahkan oleh:
Tandatangan:.
(Nama Hakim :.....................................................................)

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Tarikh :.............................

113

PERTANDINGAN PIDATO PIALA DIRAJA SEKOLAH MENENGAH


BORANG PEMARKAHAN

BORANG PEMARKAHAN(SEKOLAH MENENGAH)


PERTANDINGAN PIDATO PIALA DIRAJA
Giliran Peserta ........
Bahagian Kedua(Spontan):

4 minit

Isi
(40 markah)
Peserta akan diadili dari segi:
-idea/ isi yang bernas
-huraian yang jelas
-data / contoh yang tepat/logik
-Maksimum 3 idea/isi

Idea/Isi
(5 markah)

Bilangan Idea/isi

Huraian
(10markah)

Contoh/Dat
a
(4markah)

Jumlah

Isi 1
Isi 2
Markah maksimum 2

Takrifan tajuk (2m)


Jumlah markah idea/isi

Bahasa
(30 markah)
Tatabahasa (10 markah)
Peserta akan diadili dari segi:
- bahasa yang jelas
- bahasa baku
- gaya bahasa yang berkesan/ tepat

Gaya bahasa yang berkesan (10 markah)


Sebutan bahasa

(10 markah)

Jumlah markah bahasa


Penyampaian, persembahan, adab dan bonus
(30 markah)
Peserta akan diadili dari segi:
-kepetahan
-kelancaran
-intonasi suara
-gaya yang menarik/berkeyakinan
-dapat mempengaruhi/menarik perhatian audien
-susunan idea/isi
Adab
Peserta akan akan dipotong 5 markah maksimum jika:
- menyentuh isu sensitif
- menggunakan bahasa yang kurang sopan
- tidak sempat membuat kesimpulan
Bonus
Peserta akan diadili dari segi persembahan keseluruhan,
kesopanan dan penampilan diri

Kepetahan, kelancaran nada, intonasi suara menyakinkan ( 5 markah)


Gaya yang menarik (5 markah)
Isi yang tertib

(5 markah)

Penyampaian isi yang tersusun atau teratur (5 markah)


Adab

(5 markah)

Istimewa (5 markah)

Jumlah markah persembahan, penyampaian, adab dan bonus

Jumlah markah keseluruhan : 100 %


Disahkan oleh:
Tandatangan:.
(Nama Hakim:..........................................................)
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

113
Tarikh :.............................