Anda di halaman 1dari 58

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

BAHASA MALAYSIA TAHUN 3


KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)

MS: 1

MINGGU
/ TARIKH

TEMA / TAJUK

Minggu 1

TEMA 1
SEKOLAH

2.1.13
4.1.13

Unit 1
Mari
Bekerjasama

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

STANDARD PRESTASI

1.2 Mendengar,
mengecam dan
menyebut bunyi
bahasa, iaitu abjad,
suku kata, perkataan,
frasa dan ayat dengan
betul.

1.2.6 mendengar, memahami


dan menyebut frasa dan ayat
dengan struktur binaan ayat
yang betul dan tepat

Contoh:

Cadangan

Sistem Bahasa
:-kata nama
- frasa dan ayat
-imbuhan awalan dan
akhiran
-ayat tunggal

B1DL1E1 (1.2.6)
Mendengar dan
menyebut frasa ayat

2.2 Membaca dan


memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber
dengan sebutan yang
betul.

2.2.1 Membaca dan memahami


perkataan berimbuhan awalan
dan berimbuhan akhiran dalam
ayat daripada pelbagai bahan
bacaan
dengan sebutan yang betul

EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

3.2 Menulis huruf, suku


kata, perkataan, frasa
dan ayat secara
mekanis dengan betul
dan kemas.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dan


ayat
majmuk secara mekanis
dengan betul dan kemas.

5.2 Memahami dan

5.2.1 Memahami dan


MS: 2

Minggu 2

Unit 2

7.1.13
11.1.13

Bantumembantu
Amalan Murni

menggunakan
pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi
dengan
betul.

menggunakan kata terbitan


awalan beR, meN,teR dan di
dengan betul dalam pelbagai
situasi.

1.3 Mendengar,
memahami dan
memberi respons
terhadap sesuatu
arahan, soalan dan
pesanan yang didengar
dengan betul.

1.3.1 Mendengar,
memahami,dan memberikan
respons yang sesuai secara
lisan atau gerak laku terhadap
arahan berdasarkan ayat
perintah jenis ayat permintaan
dan ayat perintah jenis ayat
suruhan dengan betul.

1.4 Bertutur, berbual


dan menyatakan
permintaan tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber.

1.4.1 Bertutur tentang sesuatu


perkara daripada pelbagai
sumber dengan
menggunakan pelbagai ayat
dalam pelbagai situasi secara
bertatasusila.

2.2 Membaca dan


memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber
dengan sebutan yang
betul.
2.3 Membaca kuat
pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

Sistem Bahasa
:- ayat perintah
-Diftong, vokal
berganding
- Penjodoh bilangan
- Frasa nama
- Frasa kerja
- Frasa adjektif
- kata nama am hidup
bukan manusia
Kosa kata
EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

2.2.2 Membaca dan memahami


frasa yang mengandungi
diftong, vokal berganding,digraf
dan konsonan
bergabung dalam perenggan
daripada pelbagai bahan
bacaan dengan sebutan yang
betul
2.2.3 Membaca dan memahami
ayat majmuk daripada
pelbagai bahan bacaan
dengan sebutan yang betul.

2.6 Membaca pelbagai


MS: 3

bahan
sastera dan bukan
sastera
yang sesuai bagi
memupuk minat
membaca.

2.3.1 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan yang
mengandungi pelbagai pola
ayat dengan lancar, sebutan
dan intonasi yang betul dan
jelas.

3.2 Menulis huruf, suku


kata, perkataan, frasa
dan ayat secara
mekanis dengan betul
dan kemas.

2.6.1 Membaca dan memahami


pelbagai bahan kreatif yang
sesuai untuk menambah kosa
kata umum dan kosa kata
istilah.

3.5 Mencatat maklumat


yang
betul tentang sesuatu
perkara daripada
pelbagai
sumber.
4.1 Menyebut dan
memahami unsur seni
dalam lagu
melalui nyanyian
secara didik hibur.
5.1 Memahami dan
menggunakan
golongan
kata dengan betul
mengikut
konteks.
5.3 Memahami dan
membina
ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

3.2.7 Menulis frasa dan ayat


tunggal secara mekanis
dalam bentuk tulisan
berangkai dengan betul dan
kemas.
3.5.2 Mencatat maklumat yang
betul untuk membuat carta alir
daripada pelbagai
sumber.
4.1.1 Menyebut dan memahami
lirik lagu yang mengandungi
mesej dalam nyanyian yang
dipersembahkan secara
didik hibur.
5.1.1 Memahami dan
menggunakan kata nama am
hidup yang merujuk bukan
manusia dan penjodoh
bilangan dengan betul.
5.3.2 Memahami dan membina
MS: 4

ayat penyata, ayat tanya


dengan kata tanya dan tanpa
kata tanya, ayat seru dan
ayat perintah dengan betul
dalam pelbagai situasi.

Minggu 3

Unit 3

14.1.13
18.1.13

Muafakat
Membawa
Berkat

1.3 Mendengar,
memahami dan
memberi respons
terhadap sesuatu
arahan, soalan dan
pesanan yang didengar
dengan betul.

1.3.2 Mendengar, memahami


dan memberikan respons
dengan betul secara lisan
terhadap soalan yang
mengandungi kata tanya

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.2 Menceritakan sesuatu


perkara yang diibaca
dengan tepat , sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul menggunakan
ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan betul.

Sistem Bahasa
:-kata tanya
-ayat seruan
-ayat perintah
-kata nama khas hidup
manusia
Aspek seni bahasa

2.2 Membaca dan


memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber
dengan sebutan yang
betul.
3.3 Membina dan
menulis perkataan,
frasa dan ayat dengan
betul.

EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

2.2.3 Membaca dan memahami


ayat dalam perenggan
daripada pelbagai bahan
bacaan dengan sebutan yang
betul.
3.3.3 Membina dan menulis
jawapan pemahaman
berdasarkan soalan
bertumpu dengan betul.

4.2 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
MS: 5

menggunakan bahasa
badan secara kreatif
semasa bercerita
secara didik hibur.

3.3.4 Membina dan menulis


pelbagai jenis ayat
berdasarkan bahan grafik
dalam satu perenggan
dengan betul.

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan
kata dengan betul
mengikut
konteks.

4.2.1 Mengujarkan ayat dengan


sebutan yang betul, intonasi
yang jelas dan susunan idea
yang tepat melalui
penceritaan secara didik
hibur.
5.1.2 Memahami dan
menggunakan kata nama
khas hidup yang merujuk
bukan manusia dengan betul
mengikut konteks.

MS: 6

Minggu 4

TEMA 2
KESELAMATAN

21.1.13
25.1.13

Unit 4
Jaga
keselamatan Diri

1.3 Mendengar,
memahami dan
memberi respons
terhadap sesuatu
arahan, soalan dan
pesanan yang didengar
dengan betul.
2.2 Membaca dan
memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber
dengan sebutan yang
betul.

1.3.3 Mendengar, memahami


dan memberikan respons
dengan menyampaikan
pesanan dengan betul.

Sistem Bahasa
:-kata kerja aktif tak
transitif
-digraf
-konsonan bergabung

2.2.2 Membaca dan memahami


frasa yang mengandungi
diftong, vokal berganding,digraf
dan konsonan
bergabung dalam perenggan
daripada pelbagai bahan
bacaan dengan sebutan yang
betul

EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

B2 DL1 E1 (1.3.3)
Mendengar dan
memberikan respons
terhadap arahan, soalan
dan pesanan

2.2.3 Membaca dan memahami


ayat dalam perenggan
daripada pelbagai bahan
bacaan dengan sebutan yang
betul

3.2 Menulis huruf, suku


kata, perkataan, frasa
dan ayat secara
mekanis dengan betul
dan kemas.
3.5 Mencatat maklumat
yang betul tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dan


ayat
majmuk secara mekanis
dengan betul dan kemas.

3.5.1 Mencatat maklumat yang


betul mengikut susunan
daripada pelbagai sumber.

B1 DT1 E1 (3.2.6)
Menulis ayat tunggal
B1 DT1 E2 (3.2.6)
Menulis ayat majmuk

MS: 7

Minggu 5

Unit 5

28.1.13

1.2.13

Panduan
Keselamatan

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan
kata dengan betul
mengikut
konteks.

5.1.4 Memahami dan


menggunakan kata kerja
aktif transitif dan tak transitif
dengan betul mengikut
konteks.

1.3 Mendengar,
memahami dan
memberi respons
terhadap sesuatu
arahan, soalan dan
pesanan yang didengar
dengan betul.

1.3.1 Mendengar, memahami,


dan memberikan respons
yang sesuai secara lisan
atau gerak laku terhadap
arahan berdasarkan ayat
perintah jenis ayat
permintaan dan ayat
perintah jenis ayat suruhan
dengan betul.

Sistem Bahasa
ayat tanya
-kata tanya
-imbuhan akhiran
-ayat tunggal susunan
biasa
-ayat tunggal susunan
songsang
-kata ganti nama

2.2.1 Membaca dan memahami


perkataan berimbuhan
awalan dan berimbuhan
akhiran dalam ayat daripada

Aspek Seni Bahasa

2.2 Membaca dan


memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada

EMK:
-kreativiti dan inovasiMS: 8

pelbagai sumber
dengan sebutan yang
betul.

pelbagai bahan bacaan


dengan sebutan yang betul.

TMK belajar melalui


TMK

2.3.1 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan yang
mengandungi pelbagai pola
ayat dengan lancar, sebutan
dan intonasi yang betul dan
jelas.
2.3 Membaca kuat
pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

2.3.2 Membaca kuat pelbagai


bahan
bacaan yang mengandungi
ayat tunggal sususan biasa
dan susunan songsang
dengan lancar, sebutan dan
intonasi yang betul dan jelas.
3.3.3 Membina dan menulis
jawapan pemahaman
berdasarkan soalan
bertumpu dengan betul.

3.3 Membina dan


menulis perkataan,
frasa dan ayat dengan
betul.

3.4.1 Menulis imlak perkataan


berimbuhan dengan tepat.

3.4 Menulis imlak


dengan tepat.

4.1.1 Menyebut dan memahami


lirik lagu yang mengandungi
mesej dalam nyanyian yang
dipersembahkan secara
didik hibur.

4.1 Menyebut dan


memahami unsur seni
dalam lagu
melalui nyanyian
secara didik hibur.

4.2.1 Mengujarkan ayat dengan


sebutan yang betul, intonasi
yang jelas dan susunan idea
yang tepat melalui

B1 DT2 E1 (3.4.1)
Menulis imlak ayat yang
mengandungi perkataan
imbuhan

MS: 9

penceritaan secara didik


hibur.

Minggu 6

Unit 6

4.2.13

8.2.13

Berwaspada
Selalu

4.2 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan secara kreatif
semasa bercerita
secara didik hibur

5.1.3 Memahami dan


menggunakan kata ganti
nama diri sebagai kata
sapaan dengan betul
mengikut konteks.

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan
kata dengan betul
mengikut
konteks.

5.3.1 Memahami dan membina


ayat tunggal sususan biasa dan
ayat majmuk dengan betul
dalam pelbagai situasi.

5.3 Memahami dan


membina
ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

5.3.2 Memahami dan membina


ayat penyata, ayat tanya
dengan kata tanya dan tanpa
kata tanya, ayat seru dan
ayat perintah dengan betul
dalam pelbagai situasi.

1.4 Bertutur, berbual


dan menyatakan
permintaan tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai

1.4.2 Berbual tentang sesuatu


perkara menggunakan kata
panggilan yang sesuai bagi
kalangan bukan ahli keluarga
dalam pelbagai situasi secara

Sistem Bahasa
:-kata panggilan
-kata kerja aktif transitif
EMK:
MS: 10

sumber.

bertatasusila.

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu


perkara dengan tepat,
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul
menggunakan ayat
tunggal dan ayat majmuk
dengan betul.

2.3 Membaca kuat


pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

1.5.2 Menceritakan sesuatu


perkara yang diibaca
dengan tepat , sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul menggunakan
ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan betul.

2.5 Membaca,
memahami dan
menaakul untuk
Memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan dengan
betul.
3.2 Menulis huruf, suku
kata, perkataan, frasa
dan ayat secara
mekanis dengan betul
dan kemas.
3.4 Menulis imlak
dengan tepat.

-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui


TMK

2.3.2 Membaca kuat pelbagai


bahan
bacaan yang mengandungi
ayat tunggal sususan biasa
dan susunan songsang
dengan lancar, sebutan dan
intonasi yang betul dan jelas.
2.5.1 Membaca dan memahami
bahan grafik yang
mengandungi ayat dengan
betul.
3.2.6 Menulis ayat tunggal dan
ayat
majmuk secara mekanis
dengan betul dan kemas.
MS: 11

4.2 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan secara kreatif
semasa bercerita
secara didik hibur
5.1 Memahami dan
menggunakan
golongan
kata dengan betul
mengikut
konteks.

3.4.2 Menulis imlak frasa dan


ayat
yang mengandungi perkataan
berimbuhan dengan tanda
baca dan ejaan yang tepat.
4.2.1 Mengujarkan ayat dengan
sebutan yang betul, intonasi
yang jelas dan susunan idea
yang tepat melalui
penceritaan secara didik
hibur.
5.1.2 Memahami dan
menggunakan kata nama
khas hidup yang merujuk
bukan manusia dengan betul
mengikut konteks.
5.1.3 Memahami dan
menggunakan kata ganti
nama diri sebagai kata
sapaan dengan betul
mengikut konteks.
5.1.4 Memahami dan
menggunakan kata kerja
aktif transitif dan tak transitif
dengan betul mengikut
konteks

Minggu 7
11.2.13
(Cuti

TEMA 3
KESIHATAN
DAN
KEBERSIHAN

1.4 Bertutur, berbual


dan menyatakan
permintaan tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai

1.4.1 Bertutur tentang sesuatu


perkara daripada pelbagai
sumber dengan
menggunakan pelbagai
ayat dalam pelbagai

Sistem Bahasa
:-ayat tunggal susunan
biasa
-ayat tunggal susunan
songsang
MS: 12

Tahun
Baru
Cina)

Unit 7

sumber.

Sihatkan Tubuh
Kita

Unit 8

18.2.13
22.2.13

Jaga Kesihatan
Diri

-kata adjektif
Aspek Seni Bahasa

1.4.3 Berbual tentang sesuatu


perkara menggunakan kata
ganti nama diri
dengan betul dalam pelbagai
situasi secara bertatasusila.

12.2.13

15.2.13

Minggu 8

situasi secara
bertatasusila

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu


perkara dengan tepat,
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul
menggunakan ayat
tunggal dan ayat majmuk
dengan betul.

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan tepat
secara bertatasusila.

1.6.1 Berbicara untuk


mendapatkan maklumat
yang tersurat dengan
tepat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber secara
bertatasusila.

EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

B3 DL1 E1(1.4.3)
Berkomunikasi
menggunakan kata
panggilan dan kata ganti
nama diri dalam pelbagai
situasi

1.6.3 Berbicara untuk


menyampaikan maklumat
dengan tepat tentang
sesuatu perkara dengan
menggunakan ayat yang
mengandungi frasa yang
sesuai secara
bertatasusila.
2.3 Membaca kuat

2.3.2 Membaca kuat pelbagai


MS: 13

pelbagai bahan bacaan


dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

2.4 Membaca dan


memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.

bahan
bacaan yang mengandungi
ayat tunggal sususan biasa
dan susunan songsang
dengan lancar, sebutan dan
intonasi yang betul dan jelas.
2.4.1 Membaca dan memahami
maklumat untuk mengenal
pasti pertautan idea dalam
bahan multimedia bagi
membuat ramalan dengan
tepat.

2.4.2 Membaca dan memahami


maklumat daripada bahan
multimedia untuk membuat
penilaian dengan betul.
2.4.3 Membaca dan memahami
maklumat yang tersirat
dengan tepat daripada bahan
multimedia yang sesuai untuk
membuat penilaian dengan
betul.

2.5 Membaca,
memahami dan
menaakul untuk
Memindahkan

2.5.2 Membaca , memahami


dan menaakul maklumat dalam
bahan grafik dan bahan bukan
grafik dengan betul.
MS: 14

maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan
denganbetul.
3.3 Membina dan
menulis perkataan,
frasa dan ayat dengan
betul.
3.4 Menulis imlak
dengan tepat.
3.5 Mencatat maklumat
yang betul tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber.
4.1 Menyebut dan
memahami unsur seni
dalam lagu
melalui nyanyian
secara didik hibur.

4.3 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan dengan kreatif

3.3.4 Membina dan menulis


pelbagai jenis ayat
berdasarkan bahan grafik
dalam satu perenggan
dengan betul.
3.4.1 Menulis imlak perkataan
berimbuhan dengan tepat.
3.5.2 Mencatat maklumat yang
betul untuk membuat carta alir
daripada pelbagai sumber.

B1 DT2 E1 (3.4.1)
Menulis imlak ayat yang
mengandungi perkataan
berimbuhan

4.1.1 Menyebut dan memahami


lirik lagu yang mengandungi
mesej dalam nyanyian yang
dipersembahkan secara
didik hibur.
4.3.1 Mengujarkan dialog
dengan
sebutan yang betul, intonasi
yang jelas dan bahasa badan
yang sesuai melalui lakonan
secara didik hibur.

5.1.4 Memahami dan


menggunakan kata kerja
aktif transitif dan tak transitif
dengan betul mengikut
konteks.
MS: 15

melalui lakonan secara


didik hibur
5.1 Memahami dan
menggunakan
golongan
kata dengan betul
mengikut
konteks.

Minggu 9

Unit 9

25.2.13
1.3.13

Badan Sihat
Badan Cergas

5.1.5 Memahami dan


menggunakan pelbagai jenis
kata adjektif dengan betul
mengikut konteks.

1.4 Bertutur, berbual


dan menyatakan
permintaan tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber.

1.4.4 Bertutur dan menyatakan


permintaan dengan
menggunakan kata dan ayat
yang sesuai tentang
sesuatu perkara dalam
pelbagai situasi secara
bertatasusila.

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu


perkara dengan tepat,
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul
menggunakan ayat
tunggal dan ayat majmuk
dengan betul.

Kosa kata
EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

B3 DL1 E2 (1.4.4)
Menyatakan permintaan
dalam pelbagai situasi

2.2.1 Membaca dan memahami


perkataan berimbuhan
awalan dan berimbuhan
akhiran dalam ayat daripada
pelbagai bahan bacaan
dengan sebutan yang betul.
MS: 16

2.2 Membaca dan


memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber
dengan sebutan yang
betul.

2.5 Membaca,
memahami dan
menaakul untuk
Memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan
denganbetul.

2.6 Membaca pelbagai


bahan sastera dan
bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.2.2 Membaca dan memahami


frasa yang mengandungi
diftong, vokal berganding,digraf
dan konsonan
bergabung dalam perenggan
daripada pelbagai bahan
bacaan dengan sebutan yang
betul.

B3 DB1 E1 (2.2.2)
Membaca dan
memahami frasa yang
mengandungi diftong,
vokal berganding, digraf
dan konsonan
bergabung dalam
perenggan dengan
sebutan yang betul

2.5.1 Membaca dan memahami


bahan grafik yang
mengandungi ayat dengan
betul.
2.5.3 Membaca, memahami
dan
menaakul bahan grafik untuk
memindahkan maklumat
kepada bentuk bukan grafik
dengan betul.

2.6.2 Membaca dan memahami


pelbagai bahan bacaan bukan
sastera untuk mendapat ilmu
pengetahuan.
MS: 17

Minggu
10

TEMA 4
PERPADUAN

4.3.13
-

Unit 10

3.3 Membina dan


menulis perkataan,
frasa dan ayat dengan
betul.

3.3.3 Membina dan menulis


jawapan pemahaman
berdasarkan soalan
bertumpu dengan betul.

3.4 Menulis imlak


dengan tepat.

3.4.2 Menulis imlak frasa dan


ayat
yang mengandungi perkataan
berimbuhan dengan tanda
baca dan ejaan yang tepat.

3.7 Menghasilkan
penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan
betul.

3.7.1 Menghasilkan penulisan


pelbagai genre kreatif secara
berpandu dengan betul.

4.2 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan secara kreatif
semasa bercerita
secara didik hibur

4.2.2 Mengujarkan idea yang


tepat
dengan menggunakan
bahasa yang indah serta
gaya yang sesuai untuk
menyampaikan mesej
melalui penceritaan secara
didik hibur.

5.3 Memahami dan


membina
ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

5.3.1 Memahami dan membina


ayat tunggal sususan biasa dan
ayat majmuk dengan betul
dalam pelbagai situasi.

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu


perkara dengan tepat, sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul
menggunakan ayat tunggal dan

Sistem Bahasa
:-kata hubung
EMK:

B4 DL1 E1(1.5.1)
Bercerita tentang
sesuatu perkara dengan
tepat, sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul
MS: 18

8.3.13

Minggu
11
11.3.13
-

Hubungan
Harmoni

Unit 11
Bertolak Ansur
Amalan Kita

intonasi yang betul.

ayat majmuk dengan betul.

2.4 Membaca dan


memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.

2.4.3 Membaca dan memahami


maklumat yang tersirat
dengan tepat daripada bahan
multimedia yang sesuai untuk
membuat penilaian dengan
betul.

3.2 Menulis huruf, suku


kata, perkataan, frasa
dan ayat secara
mekanis dengan betul
dan kemas.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dan


ayat
majmuk secara mekanis
dengan betul dan kemas.

4.2 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan secara kreatif
semasa bercerita
secara didik hibur

4.2.2 Mengujarkan idea yang


tepat
dengan menggunakan
bahasa yang indah serta
gaya yang sesuai untuk
menyampaikan mesej
melalui penceritaan secara
didik hibur.

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan
kata dengan betul
mengikut
konteks.

5.1.6 Memahami dan


menggunakan kata hubung
gabungan dengan betul
mengikut konteks.

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan

1.5.2 Menceritakan sesuatu


perkara yang diibaca dengan
tepat , sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul menggunakan ayat

-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui


TMK

Sistem bahasa
-kata sendi nama

B4 DL1 E2 (1.5.2)
Menceritakan sesuatu
perkara yang dibaca
dengan tepat, sebutan
yang jelas dan intonasi
MS: 19

15.3.13

intonasi yang betul.

tunggal dan ayat


majmuk dengan betul.

Kosa kata umum


Kosa kata istilah

yang betul

Aspek Seni Bahasa


Minggu
12
18.3.13
22.3.13

23.3.1331.3.13
(Cuti
Pertenga
han
Penggal
Pertama)

2.4 Membaca dan


memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.

2.4.2 Membaca dan memahami


maklumat daripada bahan
multimedia untuk membuat
penilaian dengan betul.

2.5 Membaca,
memahami dan
menaakul untuk
Memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan dengan
betul.

2.5.2 Membaca , memahami


dan
menaakul maklumat dalam
bahan grafik dan bahan bukan
grafik dengan betul.

2.6 Membaca pelbagai


bahan sastera dan
bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.1 Membaca dan memahami


pelbagai bahan kreatif yang
sesuai untuk menambah kosa
kata umum dan kosa kata
istilah.

3.5 Mencatat maklumat


yang betul tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber.

3.5.1 Mencatat maklumat yang


betul mengikut susunan
daripada pelbagai sumber.

EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

MS: 20

Minggu
13
1.4.13
-

Unit 12
Amalan Murni
Hidup Sejahtera

3.6 Menulis untuk


Menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
dengan menggunakan
bahasa yang santun.

3.6.1 Menulis untuk


menyampaikan maklumat yang
betul menggunakan
idea utama dan idea
sampingan dengan bahasa
yang santun.

4.3 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur

4.3.1 Mengujarkan dialog


dengan sebutan yang betul,
intonasi yang jelas dan bahasa
badan yang sesuai melalui
lakonan secara didik hibur.

4.4 Melafazkan dan


memahami puisi
dengan intonasi yang
betul menggunakan
bahasa yang indah
secara didik hibur.

4.4.1 Melafazkan dan


memahami pantun empat kerat
dengan sebutan dan intonasi
yang betul dan jelas
menggunakan bahas yang
indah secara didik hibur

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan
kata dengan betul
mengikut
konteks.

5.1.7 Memahami dan


menggunakan kata sendi nama
dan kata seru dengan betul
mengikut konteks

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai

1.6.1 Berbicara untuk


mendapatkan maklumat yang
tersurat dengan
tepat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber

Sistem Bahasa
:-imbuhan awalan teR,di
-ayat majmuk
-ayat tunggal
MS: 21

5.4.13

sumber dengan tepat


secara bertatasusila.

1.7 Berbincang dan


mengemukakan
pendapat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber secara
bertatasusila.
Minggu
14
8.4.13
12.4.13

2.2 Membaca dan


memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber
dengan sebutan yang
betul.
2.4 Membaca dan
memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.

2.5 Membaca,
memahami dan
menaakul untuk
Memindahkan
maklumat yang

secara
bertatasusila.

1.7.1 Berbincang dan


mengemukakan
pandangan tentang sesuatu
perkara
menggunakan perkataan frasa
dan ayat yang sesuai daripada
pelbagai sumber secara
bertatasusila.

1.7.2 Berbincang dan


mengemukakan pendapat
tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan
perkataan, frasa dan ayat yang
betul daripada
pelbagai sumber secara
bertatasusila.

Aspek Seni Bahasa


EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

B6 DL1 E1 (1.7.1)
Berbincang dan
menyatakan pandangan
tentang sesuatu perkara
yang dapat
mempengaruhi khalayak
secara bertatasusila

B2 DB1 E1(2.2.1)
Membaca dan
memahami perkataan
berimbuhan awalan dan
berimbuhan akhiran
dalam ayat

2.2.1 Membaca dan memahami


perkataan berimbuhan awalan
dan berimbuhan akhiran dalam
ayat daripada pelbagai bahan
bacaan
MS: 22

terdapat dalam
pelbagai bahan
denganbetul.
2.6 Membaca pelbagai
bahan sastera dan
bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk
minat membaca.
3.2 Menulis huruf, suku
kata, perkataan, frasa
dan ayat secara
mekanis dengan betul
dan kemas.
4.3 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur
5.2 Memahami dan
menggunakan
pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi
dengan betul.

dengan sebutan yang betul


2.4.3 Membaca dan memahami
maklumat yang tersirat dengan
tepat daripada bahan
multimedia yang sesuai untuk
membuat penilaian dengan
betul.
2.5.1 Membaca dan memahami
bahan grafik yang
mengandungi ayat dengan
betul.
2.5.2 Membaca , memahami
dan
menaakul maklumat dalam
bahan grafik dan bahan bukan
grafik dengan betul.

B4 DB1 E2 (2.6.2)
Membaca dan
memahami bahan bukan
sastera serta
menyatakan ilmu
pengetahuan dengan
betul

2.6.2 Membaca dan memahami


pelbagai bahan bacaan bukan
sastera untuk mendapat ilmu
pengetahuan.
3.2.6 Menulis ayat tunggal dan
ayat
majmuk secara mekanis
dengan betul dan kemas.
4.3.2 Mengujarkan dialog
secara spontan berpandukan
bahan rangsangan dengan
bahasa badan yang sesuai
untuk menyampaikan
MS: 23

pengajaran melalui aktiviti


lakonan secara didik hibur.
5.2.1 Memahami dan
menggunakan Kata Terbitan
Awalan beR , meN, PeN, teR
dan di... dengan betul dalam
pelbagai situasi.
5.2.3 Memahami dan
menggunakan kata majmuk
rangkai kata bebas dengan
betul dalam pelbagai situasi.

Minggu
15

TEMA 5
EKONOMI KITA

15.4.13
19.4.13

Unit 13
Pembeli Bijak

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan tepat
secara bertatasusila.
2.3 Membaca kuat
pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.
2.5 Membaca,
memahami dan
menaakul untuk
Memindahkan
maklumat yang

1.6.2 Berbicara untuk


menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
2.3.2 Membaca kuat pelbagai
bahan
bacaan yang mengandungi
ayat tunggal sususan biasa dan
susunan songsang dengan
lancar, sebutan dan intonasi
yang betul dan jelas.

Sistem Bahasa
:-tanda baca
-ayat tunggal susunan
biasa
-ayat tunggal susunan
songsang
-kata ganda penuh
Kosa kata umum
Kosa kata istilah
Aspek Seni Bahasa

2.5.1 Membaca dan memahami


bahan grafik yang
mengandungi ayat dengan
betul.

B5 DL1 E1 (1.6.2)
Berbicara untuk
menyampaikan
maklumat yang tersurat
dengan tepat
B1 DB1 E2 (2.3.2)
Membaca ayat tunggal
susunan biasa dan
susunan songsang
dengan sebutan dan
intonasi yang betul

EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

MS: 24

terdapat dalam
pelbagai bahan
denganbetul.
2.6 Membaca pelbagai
bahan sastera dan
bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk
minat membaca.
3.5 Mencatat maklumat
yang betul tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber.
3.7 Menghasilkan
penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan
betul.
4.1 Menyebut dan
memahami unsur seni
dalam lagu
melalui nyanyian
secara didik hibur.

4.3 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara

2.6.1 Membaca dan memahami


pelbagai bahan kreatif yang
sesuai untuk menambah kosa
kata umum dan kosa kata
istilah.

B4 DB1 E1 (2.6.1)
Membaca dan
memahami bahan kreatif
serta menyatakan kosa
kata umum dan kosa
kata istilah dengan betul

3.5.2 Mencatat maklumat yang


betul untuk membuat carta alir
daripada pelbagai sumber

3.7.1 Menghasilkan penulisan


pelbagai genre kreatif secara
berpandu dengan betul.

4.1.2 Memahami dan


menghasilkan lirik lagu yang
mengandungi mesej secara
terkawal dan menyampaikan
melalui nyanyian secara
didik hibur.
4.3.1 Mengujarkan dialog
dengan
sebutan yang betul, intonasi
yang jelas dan bahasa badan
yang sesuai melalui lakonan
MS: 25

Minggu
16
22.4.13
-

Unit 14
Berjimat Amalan
Mulia

didik hibur

secara didik hibur.

5.2 Memahami dan


menggunakan
pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi
dengan
betul.

5.2.2 Memahami dan


menggunakan kata ganda
penuh sebagai penanda
nama haiwan, makna
kesamaan atau keserupaan
dengan betul dalam pelbagai
situasi.

1.2 Mendengar,
mengecam dan
menyebut bunyi
bahasa, iaitu abjad,
suku kata, perkataan,

1.2.6Mendengar , memahami
dan menyebut frasa dan ayat
dengan struktur binaan ayat
yang betul dan tepat.

Sistem Bahasa
:- frasa dan ayat
-kata hubung gabungan
Kosa kata
MS: 26

26.4.13

frasa dan ayat dengan


betul.
1.5 Bercerita dan
menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
2.3 Membaca kuat
pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.
2.4 Membaca dan
memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.
2.5 Membaca,
memahami dan
menaakul untuk
Memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan dengan
betul.
3.5 Mencatat maklumat
yang betul tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu


perkara dengan tepat, sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul
menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk dengan betul.

EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

2.3.1 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan yang
mengandungi pelbagai pola
ayat dengan lancar, sebutan
dan intonasi yang betul dan
jelas.
2.4.1 Membaca dan memahami
maklumat untuk mengenal pasti
pertautan idea dalam bahan
multimedia bagi membuat
ramalan dengan tepat
2.5.1 Membaca dan memahami
bahan grafik yang
mengandungi ayat dengan
Betul.
2.5.2 Membaca , memahami
dan
menaakul maklumat dalam
bahan grafik dan bahan bukan
grafik dengan betul.
3.5.1 Mencatat maklumat yang
betul mengikut susunan
daripada pelbagai sumber

MS: 27

sumber.
3.6 Menulis untuk
Menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
dengan menggunakan
bahasa yang santun.
3.7 Menghasilkan
penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan
betul.
4.3 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur

3.6.2 Menulis untuk


menyampaikan maklumat
berbentuk pengumuman
dengan betul menggunakan
bahasa yang santun

3.7.1 Menghasilkan penulisan


pelbagai genre kreatif secara
berpandu dengan betul.
3.7.2 Menghasilkan penulisan
kreatif berbentuk imaginative
dan deskriptif secara berpandu
dengan betul.
4.3.2Mengujarkan dialog
secara spontan berpandukan
bahan rangsangan dengan
bahasa badan yang sesuai
untuk menyampaikan
pengajaran melalui aktiviti
lakonan secara didik hibur.

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan
kata dengan betul
mengikut
konteks.

5.1.6 Memahami dan


menggunakan kata hubung
gabungan dengan betul
mengikut konteks.

5.2 Memahami dan


menggunakan
pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi

5.2.2 Memahami dan


menggunakan kata ganda
penuh sebagai penanda nama
haiwan, makna
MS: 28

Minggu
17

Unit 15
Usaha Jaya

29.4.13
3.5.13
1.5.13
(Cuti
Hari
Pekerja)

dengan
betul.

kesamaan atau keserupaan


dengan betul dalam pelbagai
situasi.

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.2 Menceritakan sesuatu


perkara yang diibaca dengan
tepat , sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul menggunakan ayat
tunggal dan ayat
majmuk dengan betul

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan tepat
secara bertatasusila.
2.2 Membaca dan
memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber
dengan sebutan yang
betul.

1.6.2 Berbicara untuk


menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila.
2.2.3 Membaca dan memahami
ayat dalam perenggan daripada
pelbagai bahan bacaan dengan
sebutan yang
betul.

Sistem Bahasa
:-ayat penyata
Aspek Seni Bahasa
EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

B5 DB1 E1(2.5.3)
Membaca dan
memindahkan maklumat
daripada bahan grafik
kepada bahan bukan
grafik dengan tepat

2.5.3 Membaca, memahami


dan
menaakul bahan grafik untuk
memindahkan maklumat
kepada bentuk bukan grafik
dengan betul.
2.5 Membaca,
memahami dan
menaakul untuk
Memindahkan
maklumat yang

2.6.2 Membaca dan memahami


pelbagai bahan bacaan bukan
sastera untuk mendapat ilmu

B2 DT1 E1(3.3.3)
Membina dan menulis
jawapan pemahaman
berdasarkan soalan
MS: 29

terdapat dalam
pelbagai bahan dengan
betul.
2.6 Membaca pelbagai
bahan sastera dan
bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk
minat membaca.
3.3 Membina dan
menulis perkataan,
frasa dan ayat dengan
betul.

3.7 Menghasilkan
penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan
betul.

pengetahuan.

bertumpu

3.3.3 Membina dan menulis


jawapan pemahaman
berdasarkan soalan
bertumpu dengan betul.

3.7.1 Menghasilkan penulisan


pelbagai genre kreatif secara
berpandu dengan betul.

4.3.1Mengujarkan dialog
dengan sebutan yang betul,
intonasi yang jelas dan bahasa
badan yang sesuai melalui
lakonan secara didik hibur,

4.3 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur

5.1.5 Memahami dan


menggunakan pelbagai jenis
kata adjektif dengan betul
mengikut konteks.

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan
kata dengan betul
mengikut

5.3.2 Memahami dan membina


ayat penyata, ayat Tanya
dengan kata tanya dan tanpa
kata tanya, ayat seru dan ayat
perintah dengan betuldalam
MS: 30

konteks.

pelbagai situasi.

5.3 Memahami dan


membina
ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.
Minggu
18
6.5.13
10.5.13

TEMA 6
PERTANIAN
DAN
PENTERNAKAN
Unit 16

1.7 Berbincang dan


mengemukakan
pendapat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber secara
bertatasusila.

Tanaman Hiasan

1.7.2 Berbincang dan


mengemukakan pendapat
tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan
perkataan, frasa dan ayat yang
betul daripada
pelbagai sumber secara
bertatasusila.

Sistem Bahasa
-frasa
-imbuhan akhiran
-ayat majmuk
-ayat tunggal
Kosa kata

B6 DL1 E2 (1.7.2)
Berbincang dan
menyatakan pendapat
tentang sesuatu perkara
yang dapat
mempengaruhi khalayak
secara bertatasusila

EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK
2.3 Membaca kuat
pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

2.3.1 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan yang
mengandungi pelbagai pola
ayat dengan lancar, sebutan
dan intonasi yang betul dan
jelas.

2.4 Membaca dan


memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk

2.4.3Membaca dan memahami


maklumat yang tersirat dengan
tepat daripada bahan
multimedia yang sesuai untuk
membuat penilaian dengan

B1 DB1 E1(2.3.1)
Membaca pelbagai pola
ayat dengan sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul

MS: 31

memberi respons
dengan betul.

betul.

2.5 Membaca,
memahami dan
menaakul untuk
Memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan
denganbetul.

2.5.2Membaca, memahami dan


menaakul maklumat dalam
bahan grafik dan bahan bukan
grafik dengan betul.

2.6 Membaca pelbagai


bahan sastera dan
bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk
minat membaca.
3.5 Mencatat maklumat
yang betul tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber.

2.5.3Membaca, memahami dan


menaakul bahan grafik untuk
memindahkan maklumat
kepada bentuk bukan gafik
dengan betul.
2.6.1Membaca dan memahami
pelbagai bahan kreatif yang
sesuai dengan menambah
kosa kata umum dan kosa kata
istilah.
3.5.2Mencatat maklumat yang
betul untuk membuat carta alir
daripada pelbagai sumber.

3.6 Menulis untuk


Menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
dengan menggunakan
bahasa yang santun.

3.6.2Menulis untuk
menyampaikan maklumat
berbentuk pengumuman
dengan betul menggunakan
bahasa yang santun.

4.4 Melafazkan dan


memahami puisi
dengan intonasi yang
betul menggunakan
bahasa yang indah

4.4.2Membina pantun empat


kerat secara berpandu dan
melafazkannya dengan
sebutan dan intonasi yang betul
dan jelas secara didik hibur.
MS: 32

secara didik hibur.

Minggu
19

Unit 17
Nelayan

12.5.13
17.5.13

5.3 Memahami dan


membina
ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

5.3.1Memahami dan membina


ayat tunggal susunan biasa dan
ayat majmuk dengan betul
dalam pelbagai situasi

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan tepat
secara bertatasusila.

1.6.3Berbicara untuk
menyampaikan maklumat
dengan tepat tentang sesuatu
perkara dengan menggunakan
ayat yang mengandugi
frasayang sesuai secara
bertatasusila.

Sistem Bahasa
:-kata majmuk
-ayat tunggal

2.6 Membaca pelbagai


bahan sastera dan
bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.1 Membaca dan memahami


pelbagai bahan kreatif yang
sesuai untuk menambah kosa
kata umum dan kosa kata
istilah

EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

3.2 Menulis huruf, suku


kata, perkataan, frasa
dan ayat secara
mekanis dengan betul
dan kemas.

2.6.2 Membaca dan memahami


pelbagai bahan bacaan bukan
sastera untuk mendapat ilmu
pengetahuan.

3.3 Membina dan


menulis perkataan,
frasa dan ayat dengan
betul.
5.2 Memahami dan
menggunakan
pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi

Kosa kata umum


Kosa kata istilah

3.2.6 Menulis ayat tunggal dan


ayat
majmuk secara mekanis
dengan betul dan kemas.
3.3.3 Membina dan menulis
jawapan pemahaman
berdasarkan soalan
bertumpu dengan betul.
MS: 33

dengan
betul.

Minggu
20

Unit 18
Hasil Tani

20.5.13
24.5.13

5.2.3 Memahami dan


menggunakan kata majmuk
rangkai kata bebas dengan
betul dalam pelbagai situasi.

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan tepat
secara bertatasusila.

1.6.1 Berbicara untuk


mendapatkan maklumat yang
tersurat dengan
tepat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
secara
bertatasusila

2.4 Membaca dan


memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.

1.6.2 Berbicara untuk


menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila.

Sistem Bahasa
:-kata seru
-tanda baca
-frasa kata
-kata kerja aktif transitif
dan tak transitif
Menaakul

25.5.13
-9.6.13
(Cuti
Pertenga
han
Tahun)

2.5 Membaca,
memahami dan
menaakul untuk
Memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan
denganbetul.
3.5 Mencatat maklumat
yang betul tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber.

EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

2.4.2 Membaca dan memahami


maklumat daripada bahan
multimedia untuk membuat
penilaian dengan betul
2.5.2 Membaca , memahami
dan
menaakul maklumat dalam
bahan grafik dan bahan bukan
grafik dengan betul.

2.5.3 Membaca, memahami


dan
menaakul bahan grafik untuk
memindahkan maklumat
kepada bentuk bukan grafik
MS: 34

dengan betul.
3.7 Menghasilkan
penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan
betul.
4.2 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan secara kreatif
semasa bercerita
secara didik hibur

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan
kata dengan betul
mengikut
konteks.

3.5.2 Mencatat maklumat yang


betul untuk membuat carta alir
daripada pelbagai sumber.
3.7.1 Menghasilkan penulisan
pelbagai genre kreatif secara
berpandu dengan betul.
4.2.1Mengujarkan ayat dengan
sebutan yang betul ,intonasi
yang jelas dan susunan idea
yang tepat melalui penceritaan
secara didik hibur.

B6 DT1 E1(3.7.1)
Menghasilkan penulisan
kreatif secara berpandu
yang dapat
mempengaruhi khalayak
dengan bertatasusila

5.1.4 Memahami dan


menggunakan kata kerja aktif
transitif dan tak transitif dengan
betul mengikut
konteks.
5.1.7 Memahami dan
menggunakan kata sendi nama
dan kata seru dengan betul
mengikut konteks

Minggu
21

TEMA 7
TRADISI KITA

10.6.13
-

Unit 19

1.7 Berbincang dan


mengemukakan
pendapat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai

1.7.1 Berbincang dan


mengemukakan
pandangan tentang sesuatu
perkara
menggunakan perkataan frasa

Sistem Bahasa
:Kosa kata umum
Kosa kata istilah
MS: 35

14.6.13

Budaya Bangsa

sumber secara
bertatasusila.

dan ayat yang sesuai daripada


pelbagai sumber secara
bertatasusila.

2.2 Membaca dan


memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber
dengan sebutan yang
betul.

2.2.3 Membaca dan memahami


ayat dalam perenggan daripada
pelbagai bahan bacaan dengan
sebutan yang
betul

2.6 Membaca pelbagai


bahan sastera dan
bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.1 Membaca dan memahami


pelbagai bahan kreatif yang
sesuai untuk menambah kosa
kata umum dan kosa kata
istilah

3.7 Menghasilkan
penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan
betul.

3.7.1 Menghasilkan penulisan


pelbagai genre kreatif secara
berpandu dengan betul.

4.1 Menyebut dan


memahami unsur seni
dalam lagu
melalui nyanyian
secara didik hibur.

4.1.2 Memahami dan


menghasilkan lirik lagu yang
mengandungi mesej secara
terkawal dan menyampaikan
melalui nyanyian secara
didik hibur.

4.2 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan secara kreatif
semasa bercerita

4.2.1Mengujarkan ayat dengan


sebutan yang betul ,intonasi
yang jelas dan susunan idea
yang tepat melalui penceritaan
secara didik hibur.

Aspek Seni Bahasa


EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

MS: 36

secara didik hibur


Minggu
22
17.6.13
21.6.13

Minggu
23
24.6.13
28.6.13

Unit 20
Produk Seni

1.3 Mendengar,
memahami dan
memberi respons
terhadap sesuatu
arahan, soalan dan
pesanan yang didengar
dengan betul.

1.3.2 Mendengar, memahami


dan memberikan respons
dengan betul secara lisan
terhadap soalan yang
mengandungi kata tanya

Sistem Bahasa
:-kata imbuhan
-kata majmuk
-ayat tunggal susunan
biasa
-ayat tunggal susunan
songsang
-kata majmuk

1.7 Berbincang dan


mengemukakan
pendapat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber secara
bertatasusila.

1.7.2 Berbincang dan


mengemukakan pendapat
tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan
perkataan, frasa dan ayat yang
betul daripada
pelbagai sumber secara
bertatasusila.

Kosa kata umum


Kosa kata istilah

2.3 Membaca kuat


pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

2.3.2 Membaca kuat pelbagai


bahan
bacaan yang mengandungi
ayat tunggal sususan biasa dan
susunan songsang
dengan lancar, sebutan dan
intonasi yang betul dan jelas.

2.5 Membaca,
memahami dan
menaakul untuk
Memindahkan
maklumat yang

2.5.1 Membaca dan memahami


bahan grafik yang
mengandungi ayat dengan
betul.

Menaakul
Aspek Seni Bahasa
EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

MS: 37

terdapat dalam
pelbagai bahan
denganbetul.
2.6 Membaca pelbagai
bahan sastera dan
bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk
minat membaca.
3.6 Menulis untuk
Menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
dengan menggunakan
bahasa yang santun.
3.7 Menghasilkan
penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan
betul.

3.8 Mengedit dan


memurnikan hasil
penulisan dengan
betul.

4.3 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa

2.5.2 Membaca , memahami


dan
menaakul maklumat dalam
bahan grafik dan bahan bukan
grafik dengan betul
2.6.1 Membaca dan memahami
pelbagai bahan kreatif yang
sesuai untuk menambah kosa
kata umum dan kosa kata
istilah
2.6.2 Membaca dan memahami
pelbagai bahan bacaan bukan
sastera untuk mendapat ilmu
pengetahuan.
3.6.2 Menulis untuk
menyampaikan maklumat
berbentuk pengumuman
dengan betul menggunakan
bahasa yang santun.

3.7.2 Menghasilkan penulisan


kreatif berbentuk imaginative
dan deskriptif secara berpandu
dengan betul.

3.8.1 Mengedit dan


memurnikan
hasil penulisan daripada aspek
penggunaan kata, imbuhan,
kata majmuk dan tanda baca

B6 DT2 E1(3.8.1/3.8.2)
Mengedit dan
memurnikan hasil
penulisan daripada
aspek imbuhan, kata
MS: 38

badan dengan kreatif


melalui lakonan secara
didik hibur

5.2 Memahami dan


menggunakan
pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi
dengan
betul.

dengan betul.

majmuk dan tanda baca


yang dapat
mempengaruhi khalayak
secara bertatasusila

4.3.1Mengujarkan dialog
dengan sebutan yang betul ,
intonasi yang jelas dan bahasa
badan yang sesuai melalui
lakonan secara didik hibur.

5.2.3 Memahami dan


menggunakan kata majmuk
rangkai kata bebas dengan
betul dalam pelbagai situasi.

Minggu
24

Unit 21
Dengarlah Cerita

1.7.13
-

1.4 Bertutur, berbual


dan menyatakan
permintaan tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai

1.4.1 Bertutur tentang sesuatu


perkara daripada pelbagai
sumber dengan
menggunakan pelbagai ayat
dalam pelbagai situasi secara

Sistem Bahasa
:-kata nama khas hidup
bukan manusia
-kata kerja transitif dan
kata kerja tak transitif
MS: 39

5.7.13

Minggu
25
8.7.13
12.7.13

sumber
1.6 Berbicara untuk
menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan tepat
secara bertatasusila.

bertatasusila

-frasa dan ayat


-ayat tunggal
-ayat majmuk

1.6.1 Berbicara untuk


mendapatkan maklumat yang
tersurat dengan
tepat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
secara
bertatasusila.

Aspek Seni Bahasa

2.2 Membaca dan


memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber
dengan sebutan yang
betul.

2.2.3 Membaca dan memahami


ayat dalam perenggan daripada
pelbagai bahan bacaan dengan
sebutan yang
betul.

2.4 Membaca dan


memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.

2.4.3 Membaca dan memahami


maklumat yang tersirat dengan
tepat daripada bahan
multimedia yang sesuai untuk
membuat penilaian dengan
betul.

2.5 Membaca
, memahami dan
menaakul untuk
Memindahkan
maklumat yang

2.5.3 Membaca, memahami


dan
menaakul bahan grafik untuk
memindahkan maklumat
kepada bentuk bukan grafik

EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

MS: 40

terdapat dalam
pelbagai bahan
denganbetul.

dengan betul.

3.3 Membina dan


menulis perkataan,
frasa dan ayat dengan
betul.

3.3.4 Membina dan menulis


pelbagai jenis ayat berdasarkan
bahan grafik
dalam satu perenggan dengan
betul.

4.3 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur

4.3.2 Mengujarkan dialog


secara spontan berpandukan
bahan rangsangan dengan
bahasa badan yang sesuai
untuk menyampaikan
pengajaran melalui aktiviti
lakonan secara didik hibur.

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan
kata dengan betul
mengikut
konteks.

5.1.2 Memahami dan


menggunakan kata nama
khas hidup yang merujuk bukan
manusia dengan betul
mengikut konteks.

B3 DT1 E1(3.3.4)
Membina dan menulis
pelbagai jenis ayat

5.1.4 Memahami dan


menggunakan kata kerja aktif
transitif dan tak transitif dengan
betul mengikut
konteks.
5.3 Memahami dan
membina
ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

5.3.1 Memahami dan membina


ayat tunggal sususan biasa dan
ayat majmuk dengan betul
dalam pelbagai situasi.
MS: 41

Minggu
26
15.7.13
19.7.13

TEMA 8
NEGARAKU
TERCINTA
Unit 22

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

Kebanggan Kita
1.6 Berbicara untuk
menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan tepat
secara bertatasusila.
2.3 Membaca kuat
pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.
2.4 Membaca dan
memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.
3.4 Menulis imlak
dengan tepat.

1.5.2 Menceritakan sesuatu


perkara yang diibaca dengan
tepat , sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul menggunakan ayat
tunggal dan ayat
majmuk dengan betul.
1.6.2 Berbicara untuk
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila.

Sistem Bahasa
:-ayat tunggal
-ayat majmuk
Kosa kata
Imlak frasa dan ayat,
perkataan berimbuhan,
tanda baca dan ejaan
-pola ayat
EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

2.3.1 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan yang
mengandungi pelbagai pola
ayat dengan lancar, sebutan
dan intonasi yang betul dan
jelas.
2.4.2 Membaca dan memahami
maklumat daripada bahan
multimedia untuk membuat
penilaian dengan betul.

3.4.2 Menulis imlak frasa dan


ayat yang mengandungi
perkataan
berimbuhan dengan tanda baca
dan ejaan yang tepat.
MS: 42

Minggu
27
22.7.13
26.7.13

Unit 23
Sejarah Negara
Kita

4.2 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan secara kreatif
semasa bercerita
secara didik hibur

4.2.2 mengujarkan idea yang


tepat dengan menggunakan
bahasa yang indah serta gaya
yang sesuai untuk
menyampaikan mesej melalui
penceritaan secara didik hibur.

1.4 Bertutur, berbual


dan menyatakan
permintaan tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber.

1.4.1 Bertutur tentang sesuatu


perkara daripada pelbagai
sumber dengan
menggunakan pelbagai ayat
dalam pelbagai situasi secara
bertatasusila

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu


perkara dengan tepat, sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul
menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk dengan betul.

Minggu
28

1.5.2 Menceritakan sesuatu


perkara yang diibaca dengan
tepat , sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul menggunakan ayat
tunggal dan ayat
majmuk dengan betul.

29.7.13
2.8.13

2.2 Membaca dan


memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber
dengan sebutan yang

Sistem Bahasa
:-pola ayat FN + FA
-ayat tunggal
-ayat majmuk
-imbuhan awalan peN,
-ejaan dan tanda baca
-ayat tanya tanpa kata
tanya
-ayat penyata
-perkataan dan frasa
Kosa kata umum
Kosa kata istilah
EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

2.2.1 Membaca dan memahami


perkataan berimbuhan awalan
dan berimbuhan akhiran dalam
ayat daripada pelbagai bahan
bacaan dengan sebutan yang
MS: 43

betul.

betul.

2.3 Membaca kuat


pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

2.3.1 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan yang
mengandungi pelbagai pola
ayat dengan lancar, sebutan
dan intonasi yang betul dan
jelas.

2.4 Membaca dan


memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.

2.4.3 Membaca dan memahami


maklumat yang tersirat dengan
tepat daripada bahan
multimedia yang sesuai untuk
membuat penilaian dengan
betul.

2.6 Membaca pelbagai


bahan sastera dan
bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.1 Membaca dan memahami


pelbagai bahan kreatif yang
sesuai untuk menambah kosa
kata umum dan kosa kata
istilah.
2.6.2 Membaca dan memahami
pelbagai bahan bacaan bukan
sastera untuk mendapat ilmu
pengetahuan.

3.3 Membina dan


menulis perkataan,
frasa dan ayat dengan
betul.

3.3.3 Membina dan menulis


jawapan pemahaman
berdasarkan soalan
bertumpu dengan betul.
MS: 44

4.3 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur
5.2 Memahami dan
menggunakan
pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi
dengan
betul.

Minggu
29
5.8.13
6.8.13

7.8.13
18.8.13
(Cuti

Unit 24
Cintailah Negara
Kita

4.3.1 Mengujarkan dialog


dengan sebutan yang betul,
intonasi yang jelas dan bahasa
badan yang sesuai melalui
lakonan secara didik hibur.
5.2.1 Memahami dan
menggunakan Kata
TerbitanAwalan beR , meN,
PeN, teR dan di... dengan betul
dalam pelbagai situasi.

5.3 Memahami dan


membina
ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

5.3.2 Memahami dan membina


ayat penyata, ayat Tanya
dengan kata tanya dan tanpa
kata tanya, ayat seru dan ayat
perintah dengan betuldalam
pelbagai situasi

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.2 Menceritakan sesuatu


perkara yang diibaca dengan
tepat , sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul
menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk dengan betul.

Sistem Bahasa
:-ayat tunggal susunan
biasa
-ayat majmuk
-frasa
-ayat penyata
-ayat tanya dengan kata
tanya
-ayat tanya tanpa kata
tanya

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai

1.6.3 Berbicara untuk


menyampaikan maklumat
dengan tepat tentang
sesuatu perkara dengan

EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK
MS: 45

Pertenga
han
Penggal
kedua)

Minggu
30
19.8.13
23.8.13

sumber dengan tepat


secara bertatasusila.
2.3 Membaca kuat
pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.
2.4 Membaca dan
memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.
2.5 Membaca,
memahami dan
menaakul untuk
Memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan
denganbetul.

menggunakan ayat yang


mengandungi frasa yang
sesuai secara bertatasusila.
2.3.1 Membaca kuat pelbagai
bahan bacaan yang
mengandungi pelbagai pola
ayat dengan lancar, sebutan
dan intonasi yang betul dan
jelas.
2.4.3 Membaca dan memahami
maklumat yang tersirat dengan
tepat daripada bahan
multimedia yang sesuai untuk
membuat penilaian dengan
betul.
2.5.1 Membaca dan memahami
bahan grafik yang
mengandungi ayat dengan
betul.

2.6 Membaca pelbagai


bahan sastera dan
bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.2 Membaca dan memahami


pelbagai bahan bacaan bukan
sastera untuk mendapat ilmu
pengetahuan.

3.6 Menulis untuk


Menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
dengan menggunakan

3.6.2 Menulis untuk


menyampaikan maklumat
berbentuk pengumuman
dengan betul menggunakan
bahasa yang santun.
MS: 46

bahasa yang santun.


4.4 Melafazkan dan
memahami puisi
dengan intonasi yang
betul menggunakan
bahasa yang indah
secara didik hibur.

4.4.2 Membina pantun empat


kerat secara berpandu dan
melafazkannya dengan
sebutan dan intonasi yang betul
dan jelas secara didik hibur.

5.3 Memahami dan


membina
ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

5.3.1 Memahami dan membina


ayat tunggal sususan biasa dan
ayat majmuk dengan betul
dalam pelbagai situasi.
5.3.2 Memahami dan membina
ayat penyata, ayat Tanya
dengan kata tanya dan tanpa
kata tanya, ayat seru dan ayat
perintah dengan betuldalam
pelbagai situasi

Minggu
31
26.8.13
-

TEMA 9
ALAM CERIA
HIDUP
SEJAHTERA

1.3 Mendengar,
memahami dan
memberi respons
terhadap sesuatu
arahan, soalan dan

1.3.1 Mendengar,
memahami,dan memberikan
respons yang sesuai secara
lisan atau gerak laku terhadap
arahan berdasarkan ayat

Sistem Bahasa
:-ayat tunggal susunan
biasa
-ayat tunggal susunan
songsang
MS: 47

30.8.13

Unit 25

pesanan yang didengar


dengan betul.

Mesra Alam

perintah jenisayat permintaan


dan ayat perintah jenis ayat
suruhan dengan betul.
1.3.3 Mendengar, memahami
dan memberikan respons
dengan menyampaikan
pesanan dengan betul.

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu


perkara dengan tepat, sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul
menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk dengan betul.

2.3 Membaca kuat


pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

2.3.2 Membaca kuat pelbagai


bahan
bacaan yang mengandungi
ayat tunggal sususan biasa dan
susunan songsang dengan
lancar, sebutan dan intonasi
yang betul dan jelas.

2.4 Membaca dan


memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.
2.5 Membaca,
memahami dan
menaakul untuk
Memindahkan
maklumat yang

-ayat tunggal
-ayat majmuk
-ayat perintah jenis ayat
permintaan
-ayat perintah jenis ayat
suruhan
Menaakul
EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

B6 DB1 E1(2.4.1)
Membaca, memahami
dan membuat ramalan
daripada bahan yang
dibaca secara
bertatasusila

2.4.1 Membaca dan memahami


maklumat untuk mengenal pasti
pertautan idea dalam bahan
multimedia bagi membuat
ramalan dengan tepat
2.5.1 Membaca dan memahami
bahan grafik yang
mengandungi ayat dengan
betul.

B4 DT1 E1 ( 3.5.1)
Mencatat maklumat yang
betul mengikut susunan
daripada pelbagai
MS: 48

terdapat dalam
pelbagai bahan
denganbetul.

Minggu
32
2.9.13
-

Unit 26
Pendidikan Alam
Sekitar

sumber

3.5 Mencatat maklumat


yang betul tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber.

3.5.1 Mencatat maklumat yang


betul mengikut susunan
daripada pelbagai sumber.

3.7 Menghasilkan
penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan
betul.

3.7.1 Menghasilkan penulisan


pelbagai genre kreatif secara
berpandu dengan betul.

4.3 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur

4.3.2 Mengujarkan dialog


secara spontan berpandukan
bahan rangsangan dengan
bahan badan yang sesuai
untuk menyampaikan
pengajaran melalui aktiviti
lakonan secara didik hibur.

5.3 Memahami dan


membina
ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

5.3.2 Memahami dan membina


ayat penyata, ayat Tanya
dengan kata tanya dan tanpa
kata tanya, ayat seru dan ayat
perintah dengan betuldalam
pelbagai situasi

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan

1.5.2 Menceritakan sesuatu


perkara yang diibaca dengan
tepat , sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul menggunakan ayat

Sistem Bahasa
:-kata nama am hidup
bukan manusia
-ayat tanya
-ayat penyata
MS: 49

6.9.13

intonasi yang betul.

tunggal dan ayat


majmuk dengan betul.

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan tepat
secara bertatasusila.

1.6.3 Berbicara untuk


menyampaikan maklumat
dengan tepat tentang
sesuatu perkara dengan
menggunakan ayat yang
mengandungi frasa yang
sesuai secara bertatasusila

2.4 Membaca dan


memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.

2.4.3 Membaca dan memahami


maklumat yang tersirat dengan
tepat daripada bahan
multimedia yang sesuai untuk
membuat penilaian dengan
betul.

2.5 Membaca,
memahami dan
menaakul untuk
Memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan dengan
betul.

2.5.2 Membaca , memahami


dan
menaakul maklumat dalam
bahan grafik dan bahan bukan
grafik dengan betul.

3.2 Menulis huruf, suku


kata, perkataan, frasa
dan ayat secara
mekanis dengan betul
dan kemas.

3.2.7 Menulis frasa dan ayat


tunggal secara mekanis dalam
bentuk tulisan
berangkai dengan betul dan
kemas.

Kosa kata
EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

B6 DB1 E2 (2.4.3)
Membaca dan
memahami maklumat
yang tersirat serta
membuat penilaian
secara bertatasusila

MS: 50

Minggu
33
9.9.13
13.9.13

Minggu
34
16.9.13
-

Unit 27
Jagalah Alam
Kita

3.5 Mencatat maklumat


yang betul tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber.

3.5.2 Mencatat maklumat yang


betul untuk membuat carta alir
daripada pelbagai sumber.

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan
kata dengan betul
mengikut
konteks.

5.1.1 Memahami dan


menggunakan kata nama am
hidup yang merujuk bukan
manusia dan penjodoh
bilangan dengan betul
mengikut konteks.

5.3 Memahami dan


membina
ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

5.3.2 Memahami dan membina


ayat penyata, ayat Tanya
dengan kata tanya dan tanpa
kata tanya, ayat seru dan ayat
perintah dengan betuldalam
pelbagai situasi

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan tepat
secara bertatasusila.

1.6.1 Berbicara untuk


mendapatkan maklumat yang
tersurat dengan
tepat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
secara
bertatasusila.

2.2 Membaca dan


memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber
dengan sebutan yang

2.2.1 Membaca dan memahami


perkataan berimbuhan awalan
dan berimbuhan akhiran dalam
ayat daripada pelbagai bahan
bacaan

Sistem Bahasa
:-ayat tunggal
-ayat majmuk
-imbuhan
EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

MS: 51

20.9.13

betul.

dengan sebutan yang betul


2.2.3 Membaca dan memahami
ayat dalam perenggan daripada
pelbagai bahan bacaan dengan
sebutan yang
betul.

2.4 Membaca dan


memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.

2.4.1 Membaca dan memahami


maklumat untuk mengenal pasti
pertautan idea dalam bahan
multimedia bagi membuat
ramalan dengan tepat
2.4.2 Membaca dan memahami
maklumat daripada bahan
multimedia untuk membuat
penilaian dengan betul.

3.2 Menulis huruf, suku


kata, perkataan, frasa
dan ayat secara
mekanis dengan betul
dan kemas.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dan


ayat
majmuk secara mekanis
dengan betul dan kemas.

3.3 Membina dan


menulis perkataan,
frasa dan ayat dengan
betul.

3.3.3 Membina dan menulis


jawapan pemahaman
berdasarkan soalan
bertumpu dengan betul.

3.6 Menulis untuk


Menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara

3.6.2 Menulis untuk


menyampaikan maklumat
berbentuk pengumuman
dengan betul menggunakan
MS: 52

Minggu
35
23.9.13
-

TEMA 10
SAINS
TEKNOLOGI
DAN INOVASI

dengan menggunakan
bahasa yang santun.

bahasa yang santun.

3.7 Menghasilkan
penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan
betul.

3.7.2 Menghasilkan penulisan


kreatif berbentuk imaginative
dan deskriptif secara berpandu
dengan betul.

4.2 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan secara kreatif
semasa bercerita
secara didik hibur

4.2.1 Mengujarkan ayat dengan


sebutan yang betul, intonasi
yang jelas dan susunan idea
yang tepat melalui
penceritaan secara didik
hibur.

4.3 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur

4.3.2 Mengujarkan dialog


secara
spontan berpandukan bahan
rangsangan dengan bahasa
badan yang sesuai untuk
menyampaikan pengajaran
melalui aktiviti lakonan secara
didik hibur.

5.3 Memahami dan


membina
ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

5.3.1 Memahami dan membina


ayat tunggal sususan biasa dan
ayat majmuk dengan betul
dalam pelbagai situasi.

1.7 Berbincang dan


mengemukakan
pendapat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai

1.7.1 Berbincang dan


mengemukakan
pandangan tentang sesuatu
perkara
menggunakan perkataan frasa

Sistem Bahasa
:-kata hubung gabungan
EMK:
-kreativiti dan inovasiMS: 53

27.9.13

Unit 28

sumber secara
bertatasusila.

dan ayat yang sesuai daripada


pelbagai sumber secara
bertatasusila.

2.5 Membaca,
memahami dan
menaakul untuk
Memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan
denganbetul.

2.5.1 Membaca dan memahami


bahan grafik yang
mengandungi ayat dengan
betul.

3.2 Menulis huruf, suku


kata, perkataan, frasa
dan ayat secara
mekanis dengan betul
dan kemas.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dan


ayat
majmuk secara mekanis
dengan betul dan kemas.

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan
kata dengan betul
mengikut
konteks.

5.1.5 Memahami dan


menggunakan pelbagai jenis
kata adjektif dengan betul
mengikut konteks.

Aktiviti Sains

TMK belajar melalui


TMK

2.5.3 Membaca, memahami


dan
menaakul bahan grafik untuk
memindahkan maklumat
kepada bentuk bukan grafik
dengan betul.

5.1.6 Memahami dan


menggunakan kata hubung
gabungan dengan betul
mengikut konteks.
MS: 54

Minggu
36
30.9.13
4.10.13

Minggu
37
7.10.13
11.10.13

Unit 29
Sains dan
Teknologi

1.2 Mendengar,
mengecam dan
menyebut bunyi
bahasa, iaitu abjad,
suku kata, perkataan,
frasa dan ayat dengan
betul.

1.2.6 mendengar, memahami


dan menyebut frasa dan ayat
dengan struktur binaan ayat
yang betul dan tepat

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan tepat
secara bertatasusila.

1.6.1 Berbicara untuk


mendapatkan maklumat yang
tersurat dengan
tepat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
secara
bertatasusila.

2.3 Membaca kuat


pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

2.3.1 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan yang
mengandungi pelbagai pola
ayat dengan lancar, sebutan
dan intonasi yang betul dan
jelas.

2.4 Membaca dan


memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.

2.4.1 Membaca dan memahami


maklumat untuk mengenal pasti
pertautan idea dalam bahan
multimedia bagi membuat
ramalan dengan tepat

2.6 Membaca pelbagai


bahan sastera dan
bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.1 Membaca dan memahami


pelbagai bahan kreatif yang
sesuai untuk menambah kosa
kata umum dan kosa kata
istilah.

Sistem Bahasa
-ayat tunggal susunan
biasa dan ayat majmuk
-ayat penyata
-ayat tanya dengan kata
tanya
-ayat tanya tanpa kata
tanya
-ayat seruan
-ayat perintah
-pola ayat
Kosa kata umum
Kosa kata istilah
Aspek Seni Bahasalakonan
EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

MS: 55

3.3 Membina dan


menulis perkataan,
frasa dan ayat dengan
betul.

3.3.3 Membina dan menulis


jawapan pemahaman
berdasarkan soalan
bertumpu dengan betul.

3.6 Menulis untuk


Menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
dengan menggunakan
bahasa yang santun.

3.6.1 Menulis untuk


menyampaikan maklumat
yang betul menggunakan
idea utama dan idea
sampingan dengan bahasa
yang santun.

4.3 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur

4.3.1 Mengujarkan dialog


dengan
sebutan yang betul, intonasi
yang jelas dan bahasa badan
yang sesuai melalui lakonan
secara didik hibur.

5.3 Memahami dan


membina
ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

5.3.1 Memahami dan membina


ayat tunggal sususan biasa dan
ayat majmuk dengan betul
dalam pelbagai situasi.

B5 DT1 E1 (3.6.1)
Menulis untuk
menyampaikan
maklumat dengan tepat
menggunakan idea
utama dan idea
sampingan

5.3.2 Memahami dan membina


ayat penyata, ayat Tanya
dengan kata tanya dan tanpa
kata tanya, ayat seru dan ayat
perintah dengan betuldalam
pelbagai situasi.
Minggu
38
14.10.13
-

Unit 30
Inovasi dan
Reka Cipta

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu


perkara dengan tepat, sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul
menggunakan ayat tunggal dan

Sistem Bahasa
:-pola ayat
-kata sendi nama
MS: 56

18.10.13

intonasi yang betul.

ayat majmuk dengan betul.

15.10.13
(Cuti
Hari
Raya
Haji)

1.7 Berbincang dan


mengemukakan
pendapat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber secara
bertatasusila.

1.7.1 Berbincang dan


mengemukakan
pandangan tentang sesuatu
perkara
menggunakan perkataan frasa
dan ayat yang sesuai daripada
pelbagai sumber secara
bertatasusila

Minggu
39

1.7.2 Berbincang dan


mengemukakan pendapat
tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan
perkataan, frasa dan ayat yang
betul daripada
pelbagai sumber secara
bertatasusila.

21.10.13
25.10.13

Minggu
40
28.10.13
-

EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

2.3 Membaca kuat


pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

2.3.1 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan yang
mengandungi pelbagai pola
ayat dengan lancar, sebutan
dan intonasi yang betul dan
jelas.

2.4 Membaca dan


memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk

2.4.2 Membaca dan memahami


maklumat daripada bahan
multimedia untuk membuat
penilaian dengan betul.
MS: 57

1.11.13

memberi respons
dengan betul.
2.5 Membaca,
memahami dan
menaakul untuk
Memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan dengan
betul.

2.5.1 Membaca dan memahami


bahan grafik yang
mengandungi ayat dengan
betul.

2.6 Membaca pelbagai


bahan sastera dan
bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.2 Membaca dan memahami


pelbagai bahan bacaan bukan
sastera untuk mendapat ilmu
pengetahuan.

3.7 Menghasilkan
penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan
betul.

3.7.2 Menghasilkan penulisan


kreatif berbentuk imaginative
dan deskriptif secara berpandu
dengan betul.

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan
kata dengan betul
mengikut
konteks.

5.1.7 Memahami dan


menggunakan kata sendi
nama dan kata seru dengan
betul mengikut konteks.

2.5.2 Membaca , memahami


dan
menaakul maklumat dalam
bahan grafik dan bahan bukan
grafik dengan betul.

MS: 58

Anda mungkin juga menyukai