Anda di halaman 1dari 3

Skema Jawapan BM TAHUN 5, KERTAS 1

Kertas 1
NO. SOALAN

JAWAPAN

NO. SOALAN

JAWAPAN

21

22

23

24

25

26

27

28

29

10

30

11

31

12

32

13

33

14

34

15

35

16

36

17

37

18

38

19

39

20

40

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN , BM


KERTAS 1
TAHUN 5 2013
BAHASA MELAYU PEMAHAMAN
KONTEKS
MORFOLOGI
Kata nama am
Kata nama khas
Kata nama
Kata ganti nama
Kata kerja transitif
Kata kerja tak transitif
Kata kerja
Sifatan/keadaan
Ukuran bentuk
Waktu
Kata Adjektif Jarak
Cara
Perasaan
Pancaindera
Kata hubung
Kata seru
Kata tanya
Kata bantu
Kata penguat
Kata naf (ayat)
Kata tugas
Kata pemeri (ayat)
Kata sendi
Kata arah
Kata kerja
Kata bilangan
Awalan
Akhiran
Apitan
Imbuhan
Pinjaman
Pelbagai
Kata majmuk
Kata ganda
Seerti/sinonim
Berlawanan
Perkataan banyak makna
Penanda wacana
Penjodoh bilangan
Ayat penyata

SUSAH

ARAS
SEDERHANA

/
/

6,14
8

7,15

13

5,16

/
/
/

SINTAKSIS
/

SENANG

NO
SOALAN

1,20

2,10
19
18

///

9,12,17

//

28,29,30

Ayat

Peribahasa

Ayat Tanya
Ayat perintah
Ayat seruan
Ayat aktif
Ayat pasif
Ayat susunan biasa
Ayat susunan songsang
Ayat majmuk
Ayat soalan bagi jawapan
Ayat jawapan bagi soalan
Ayat sama maksud
Simpulan bahasa
Perumpamaan/pepatah

Surat rasmi
Surat tidak rasmi
Laporan
Berita
Catatan
Petikan
Dialog
berformat
Syarahan
Ucapan
Perbahasan
Rencana
Cerita
Fakta
Puisi
Petikan
Biografi
tidak
Iklan
berformat
Grafik
Jadual, carta
Autografi
JUMLAH
PERATUSAN (%)
KESELURUHAN SOALAN

/
/
KEFAHAMAN
//

25

/
/
//
/

23
22
24,26,27
11,21

//

36-40

//

//

31-35

12
30

24
60

4
10
40