Anda di halaman 1dari 83
TS © Sc STANDARD SEKOLAH REND AL at ei Py ne BAHASA MALAYSIA TAHUN 2 SEKOLAH —— Cw Penulis SITI HAJAR BINT] ABDUL AZIZ MARINA BINT! MAT ISA Editor ZAITON BINTI ISMAIL FAZILAH BINTI MOHAMEDENI RUZIATI BINT] ABDUL RANI Pereka Grafik. NORINI BINTI MAT LANA Alustrator MOHAMAD IKHSAN BIN KAMARUDIN MOHD IKHWAN BIN KAMARUDIN: NIK SHAHRUL BIN NIK MAT DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA KUALA LUMPUR 2012 % KK 4998-11211-00887-2102 ISBN 978-983-46-O887-3 Celakan Pertama 2011 Cetakan Kedua 2012 © Dewan Bahasa dan Pustaka 2011 Hak Cipta Terpelinora Tidak dibenarkan + mengeluor ulong manc-mana bobagicn artikel, ilustrasi, don isi kandungon buku ini delam apa Juga bentuk dan dengan cara apa jua, sora ada secara elektronik, fotokopl, mekanik, rakamnon, otou cara iain sebelum mendapat izin bertulis daripade Ketua Pengarah, Dewan Bahasa dan Pustaka, Peti Surat 10803, £0926 Kuola Lumpur, Malaga, Prundingan enkuk kepada petaan royal atau honorarium. x Penevtt . Dewan Bahasa don Pustaka Jalon Dewan Bahasa 50460 Kuola Lumpur Tel. : 03-21981011 Foks : 03-21481969 " Laman web: www.dop.gov. mu ae % =” Reka Letok dan Atur Hunut: “ \Vesual Print Sdn. Bh, Mules Toip Teks : Azim Saiz Toip Teks : 16/18 poin Dicetok oleh: Percetakan Inderapura Sdn, Bhd Jalan Toryong Api Olf Salon Teluk Sisek 25050 Kuonton Pahang Darul Makrmur if ‘x PENGHARGAAN Penghasilan buku teks ini melibatken kefasama banyak pihak, Olah it, Penulis merakamkan penghargaon dan Jutocn teria kasih kepeda semua pihak yong felch bersama-same memberkan sumbongan sehingga buku ini sempurna dierbitkan, Sekelung penghargaan dan tucapan terima kasih ditujukon kepada semua yong berkul Pakar Rujuk Babasa Prof, Emertus Datuk Or. Nik Sofiah bint Abdul Kasim Jowotankuasa Penilaian Tekikal 4, Bahagion Buku Teks, Kermenterion Pelojaron Malaysia Zainal Art bin Mat (Pergerusl Norita bint Mohd Naor 4 ahimat bin Ibrahim Rehela Bee bink Mohamad Al Mohd Zaki Poa bin Hassim Pn. Abdul Kadir bin Pon. Budin Rohana binti Idris YYatimah bint Mj Jwotonkuasa Peningkatan Mutu, Dewan Bahusa dan Pustaka, Kementerion Peloyaron Malaysia, Rafiah binti Doud (Pengerusi| Norhayat bint Md Yatien Ilias bin Tajudin Nor Agizi bin Mahd. Isa Mot arin bin Ismail Panel Pembaco Luar, Bahagion Buku Teks, Kementerion Pelajaron Malaysia. Panel Pembace luo, Dewan Behasa dan Pustoka, Kernenterion Pelgjaron Malaysia, Universi Sains Malaysia Universiti Pulra Malaysia Perpustokoan Negara W Re 1S TEMAL TEMA 2 TEMA 3 TEMA & TEMAS TEMA 6 TEMA KANDUNGAN Pendohuluan Pengenalan KELUARGA HARMONI Unit: Hori Keduarga Urit2 obi Mok Usy Ust3 > Sepupu fdam SIHAT DAN CERDAS Unité: Jagalah Kebershon Unit: Kantin Saya Bersih Unit 5 Makanan Bersih dan Berkhasiot Unit? : Bersenam Menyhhatkon Badan Bocaan Luas SEMANGAT PERPADUAN Unit: diranku Mesra Unit; Gran Sepokat Uniti: Semangat Kerjasama Uniti: Sembulan Hari Kanek-konak SENE DAN BUDAYA Unit; Kraf Tongan Unit 13: Permoinon Tradisional Unit14 ; Makanan Tradisional Wei: Warisan Kila * Bocaan Luas z PETANT MOEN Unité: Kebun Sekolohku Untt7Dusun Pak Leng Unil18 : Temnakan Uniti? : Hos out MARI BERNIAGA Unit 200; Hori Jualan Sekolahky Unt al: Kedei Cenderamats Unit 22: Nosihet Pak Lang: Unt 23.» Dunia Perniagaan Bacaan Luas SAYA ANAK MALAYSIA Unit 24 5 Jalur Gemilang Unit 25 : Bahose Kita Unt 26: Negara Kita Unit 27; Lambang Megara REKM CIPTA Unit 28: Kelob Reka Cpta rd Unit 29: Soins dan Reka Cipta Unt 30: Pertandingen Reka Cipto - Bocaan Luas 105 U3 16 uy ue 123 lar a 137 138 143 ~ “7 penpanuuaN . td Bahasa Moloysio Tahun 2 Sekolah Kefongsoon (Sk) merongkumi poke| buku teks yang terdiri darinoda: Dbuku teks dan buku aktiv, Fake) buku ini menepati keperiuan Kurkulam Standard Sekolah endah SSR] yong dnasikan oleh Bahagian Pombangunan Kunkulum (B86), Kemontarion Polajaran Molaysio.. SSR inlah manifestasl hasrat Kernenterlan Pelajaean Malaysia (KP) terhadap transferrnasi kurkulur Bahasa Malaysia yong lebih bernibawa don dopa! mengongkol marlabal bahasa Melayu sebogat ‘bahaso kebangsoan, Aspek transtornosi yang dikelengahkon delom poke bula ini iolah pembelojaron bahoso yang lebih sonal elemennya sesuci dengan nolur semula jadi murid. Justeru, aspek seni bahosa telah ‘dperkencikan bag| merangsang muté menguasal kemahiran bahaso melalui cok hiburt. Saal ‘mempertingkalken penguasacn bahasa murid pula, pengajaran aspek falabahase secara langsung ‘jurul etekankan, Poke) bu ini mengandungi 30 unit pembelioran yang melipuil iopan temo, Tema tty telah makanan yang telah kosong. e Imran pula mengambil bekas minuman. i iy i ib Imran menuang air ke dalamnya. Saya akan Z L mengisi “Saya juga akan ) ae Idea Utama: _#_ Idea Sampingan: 4 ‘urid mendengor pesanan man gk urulon. 133 Mur mentethon respons sea ts 2h erace den nengena past idea wanadaadeasanpivgan con menulsryadclambus Mis. | ay LF BT: KB - Meryusrimenghy ursiat OCS~Merderqgat dengan Lerksen Pak Long membersihkan H sangkar arnab. Sangkar arnab itu kotor. & _kerana ” = Hid mamooca oye 2. & Mui mamanaqyatmamk nenqgunckan keto hubung 7 sel meres aya aj claws bubs, as (aT 1 lerjena eee Ransome —Megpsunghthon wal @ ® wom eam] ree Kata Ganti Nama Diri (Apa khabar Pak Long dan *) \ Imran di kampung, Adam? _ “_¢ sihat, ayah. Pak Long sekeluarga _ berkirim salam. \ Apakah yang kamu lakukan di rumah Saya menolong Imran ', Pak Long? memberi arnab_#_ makan lobak. Er _# akan datang ke rumah kita pada cuti sekolah nanti, | Bilakah Imran hendak datang ke rumah ki Kata ganti nama dir orang ketiga merujuk kepada dir orang tevtentu, antaranya dia, mereka dan -nya. = Mud rearionca teks * Mur matengkoatcr cabo + Mud meryenorakan dan merrbine ayel menggurekan eae ga named crang teiga fans Buk pu, jos berdeoarkan dike pent KP [nfopomaral Gy Bo er Ujarkan Cerita —— Arnab Imran Hilang Imran dan Adam bersahabat baik. Pada suatu petang, mereka hendak memberi arnab makan. Imran terkejut apabila mendapeti pintu sangkar terbuka dan arnab tiada di dalam sangkar. Imran sungguh susah hati. arnab itu,” kata Adam. Imran dan Adam berusaha mencari arnab di sekitar kawasan itu tetapi tidak berjumpa. “Hari sudah gelap, Imran. Mari kita masuk ke dalam rumah dahulu. Esok kita cari arnab itu lagi,” kata Adam sambil memimpin tangan Imran. Semasa mereka mencuci tangan di singki dapur, Imran ternampak sesuatu di bawah meja makan. “Eh, arnab! Rupa-rupanya arab tertidur di sini,” kata Imran. “Hore, kita sudah jumpa arnab!” Mereka bersorak dengan gembiranya. —= $$$ —__— 8 AT] Markl mechoncon cena ere BT: k= Mayjerckan ceo KP Werbeldngustc | strana e Lemak bersantan manis bersari, Kuih pandan kelapa muda; Jaga kesihatan setiap hari, Cergas badan cerdas minda UN Jagalah Kebersihan (Oh Mari Berbual Cara-cara 4 Langkah 4 Mencuci Tangan ,,, = Langkah 1 ) 7. aes -gosok kuku ~besahkan i y ~telapak tangan ~aE ¢ylangkah 5 ~sabun ry -gosok Langkah 2 on © — belakang —gosok T a 4 telapak “*Langkah 6) Y » — tangan a 1 __] on ~bilos a — air bersih a - —gosok celah-celah ap ogkon Z jori a - lap / aA -tuala bersih Nani; Yee Ling, mari kita cuci tangan. Lihat risalah ini. Mulc-mula, basahkan tangan dengan air dan sabun. Yee Ling : Selepas itu, gosok telapak tangan dengan jari. Nani; Langkah seterusnya, gosok celah-celah jari. Yee Ling ; Langkah keempat, gosok kuku_#_ Nani; Kemudian, kita mesti_=_ Yee Ling : Ya, Nani. Langkah keenam, =_ Nani. : Akhir sekali, = = = Nurki menoatul gamber don oe tue sacora betsiee a AT) Mut bebulertong wait yang peu unluk merce lton gan davkepe tan encod fangan, 25.1 RAT: KB= Mesias KP Sriepersonol BA a | errant 26 e oa. Mari Baca . Mari Tulis Cuci Tangan Dahulu Nani mengambil span. Ibu mengajak Nani dan adiknya minum petang. ion! mengambil sabun pencud pinggan. “Nani, adik di mana?” tanya ibu. “Adik di ruang tamu. Ibu, hendak saya panggilkan adik?" “Ya, ajak adik minum petang, Cuci fangan dahulu,” kata ibu. Nani pun mengajak adiknya mencuci tangan, Nani mengajar adik mencuci fangan dengan betul. Mereka mencuci tangan agar bersih, Ibu Nani gembira apabila melihat mereka mencuci fangan dengan betul. Nani membuka pili ai, Nani mencuci bekas makanan itu. Nani mengambil span dan sabun pencuci pinggan Nani membuka pili air lalu mencuci bekas makanan itu. Nani mencuci bekas makanan. Nani mendengar radio. Nani mencuci bekas makenan sambil mendengar radio, ray merycburrun, 326 ct meukdeegna bea dor kerala bala us Lee 5 Rarveksluol - Meewrubungkatly Ba 2 © Murkdrariooco oye peryxr yong dap delam hes Nurkirneride 2etutoan yong nengandungh duo sukukoto alow ftih dan esa yong | pethaloan duc sky sete cess cela bubs tls deren Sek. (AT, Muse reenua simula lonlang cera care merbershinn anger wenger Bel KBT: Ka-Mengena post ACE - Sntcon intone | servamunzies 2 @ fee Kata Kerja Tunggal 2 Mari Bernyanyi = Gotong-royon; ane o/*y Jaga Kebersihan “ Wahai kawanku Jagalah kebersihan Hidup akan ceria Sihat sepanjang masa Salam sejahtera, Cikgu Ahmad dan kawan-kawan. Pada hari ini, saya hendak bercerita tentang aktiviti saya pada pagi hujung minggu. Saya bangun daripada tidur pada pukul 6.00 pagi. Selepas bersenam, saya mandi. Pada pukul 7.45 pagi, saya _# ke sekolah. Semasa saya _/ di sekolah, aktiviti gotong-royong hampir bermula. Banyak kawan saya _# pada padi itu. Kami patuh pada arahan guru untuk memungut sampah di sekitar padang. Pada waktu rehat, saya _#_ rotidan_# susu. Mari kawanku Cuci tangan kamu Kuman tiada lagi Tentu kita senang hati Saya_/’”_ ke rumah pada pukul 12.00 tengah hari. ope Kawan, oh kawan Ingat pesan guru bersih, Gosok gigi selalu Walaupun letih, saya gembira kerana kawasan sekolah Manis sengumanmu Wahai temanku Dengar kukhabarkan Jaga kebersihan Jaga kesihatan af as Lessee q Kata kerja tunggal iolah kata kerja yang tidak mempunyai i . Contoh: ada, balik, mandi, i ant Bast a 33 ey ‘jo una gel dato tubs, Ba 25 er NT: et—leyerckan ceo Kavakstcl = Menggupungtarim, e sweets eat | | srramunaien a e wen ea - (Irama lagu “Can Mali Can") "avid mengoryton bgamengs raralags "Con Nal Con” eal lon ch nat = uns menganol paste marats eto don aso ng meaning da su ae awoulebhy cg an wal berg, an te A Murs men goiter baa menjoga tebersten KAT: KB Werghubungiothan KP Musie oe Mari Baca Pada hujung minggu, Pak Long, Mak Usu dan Adam membantu Mak Long membersihkan bahagian dapur kantin. Pak Long : Adam, mari tolong Pak Long bersihkan peti sejuk ini. Adam — : Baiklah, Pak Long. Saya akan memastikan peti sejuk ini bersih dan berkilat. Pak Long : Bagus, Adam. Selepas itu, Adam bantu Mak Long pula. Adam — ; _@, apakah yang boleh saya tolong? Mak Long : Adam tolong berikan kain pengelap ini kepada Mak Usu. , Yee Ling : Syabas, Adam! Mak Long kamu berjaya eye Adam — : Baiklah, = @ mendapat anugerah. Mak Usu : Adam, bolehkah Adam tolong buang Nani; Bagaimanakah Mak Long menjaga sampah ini ke dalam tong sampah? kebersihan kantin ini, Adam? Adam —: Boleh, = Adam — : Setiap hari, Mak Long akan meminta _=_ Mak Usu : Terima kasih, Adam. memastikan kantin ini bersih dan kemnas. Adam Pak Long dan Mak Usu pun turut membantu. 4 Yee Ling : Apakah yang dilakukan oleh_« , Adam? Adarn 2 Nani : Apakah yang dilakukan oleh Mak Usu pula? Adam 2 Yee Ling : = yang bertugas pun turut memastikan kantin sentiasa bersih. Adam — : Ya, Yee Ling. Cikgu Salim _+_ = + Hurl berbualertang stue dl ctosmenqganakan kalo porgin bog beluga ic ae ‘duis memora pabona ris oyct a hosergankeLargo asa seco bxtotosus nA F's duns bata! menggunchantctaporogian bog kates bulon kakngn een sos 1 +. Mid menonoauatrenogumascs kata name om Rup onus dela buku Rs Pad erouaion berdaset gra’ ef AT: KG rjereien ce KP Wate gust, BT: KO Mengena peli KP cidepersunal | servamunzies 2s © sweets eat | ® 4 Musi mamaoce frase delam ayer. HRBT: S.—Mesntuaturian KP Kesteti © Hird rns adj dan parton doko bern lalson Berorgeol dengan bau dol bubs | 9.2.9 Be 29 Bre | strana a e Yee Ling dan Nani ke kantin pada waktu rehat. “Hati-hati Yee Ling, lantai itu licin!” “Terima kasih, Nani,” kata Yee Ling. Nani membeli mi sup. Nani membawa mi sup yang panas itu dengan berhati-hati. Yee Ling pula makan nasi lemak dan minum jus oren. Mereka duduk dekat dengan faman mini kantin yang cantik dan bersih. “Sambal nasi lemak ini sedap. Jus oren ini sejuk dan manis rasanya,” kata Yee Ling. Kata adjektif pancaindera iolah perkataan yang menyatakan sifat atau keadaan orang, haiwan atau benda yang dapat dilihat, didengar, dirasa, disentuh atau dihidu. i Contoh: tompan, merdu, masam, kesat, wang. x ‘Murd memtona teks don mengercl past kolo eqs pancabdera. 5.8 + dud berbincong unuk mera no oust menogundkon kata add encore aL ‘+ iid manus ayer cola buku : ‘Calan: Guru memberkn fas peiskala adi pencamgera pandang en sertuh, organ BT: KE Merged gost OCB Peta \ \ 5 UN Makanan Bersih dan Berkhasiat Mari Berbual dibuat oleh Pak Ngah * Nenek, apakah yang | |. dan Mak Ngah? ee |_@ sedang memetik ulam. | ~ ——— “ Bagus, Adam. Ulam | _ Menyihatkan badan kita. f Dulu saya tidak suka makan ulam. Setelah saya makan, _ ulam memang sedap. Pak Ngah Buah pun elok untuk kesihatan_=_ suka makan buah betik. Murkirmerizoca dab yong ech dlanghapion Nutmenbnoayatmengqunaéon kata gantinema dn areng ht go defor Buk. BT: KS.—Merxkersepskan KP Verba inguisth | i ‘aun mambora tks, 223 4 Mund mangenal pasticen memance cyer meymruk ae + Musi wenuis yet weivuk yar eapet dela Ieks dergoubeaul don kere dala babu Wis | gar ap BT: KE lMengena pes C3 — Boo inlet ® won em ae Mari Baca Doktor Suhaila diundang untuk menyampaikan cerarnah. Beliauberceramahtentangmakanan bersih dan berkhasiat. Selamat sejahtera. Adik-adik sudah bersarapan atau belum? Setiap hari, kita mesti bersarapan supaya kita dapat memberikan tumpuan kepada pelajaran Adik-adik suka makan buah atau tidak? Kita perlu makan buah, namun buah itu mestilah dibasuh terlebih dahulu. Buah-buahan dapat membantu tubuh mencegah penyakit, Adik-adik pun mesti makan sayur. Kita mesti makan sayur setiap hari kerana sayur mengandungi vitamin. Adik-adik juga patut mengurangkan pengambilan makanan yang mengandungi gula dan garam yang berlebihan, Amalan ini baik untuk kesihatan kita. Ingat adik-adik, kita mesti mengambil makanan yang bersih dan berkhasiat! | srvamunaies 36 © won emai] - Mari Tulis Doktor Suhaila mengedarkan brosur kepada semua murid. Mari kita teliti kandungan brosur tersebut. @ Pilih tempat mokan yang Makan buah-buahan dan bersih. sayur-sayuran yang _#_. @ Pastikan makanan tidak disimpan lama kerana makanan itu akan_# @ Elakkon makan makanan yang terlalu pedas, manis atau masam. @ Pastikan makanan_/ SP aoikon moka le Rasanyo memang _“_ fetapi akan merosakkan gigi. —<———— — > Mari reriboco don rede ngipen es aa 4 Mutimmanaayermenegunaien pareeleen Gan aso yorgctaurnakon cers A SL. NT; K—Wejerekan tka Kock ~ Mgbunghatian mon Om Be Meni Bercerita — Sahabat yang Baik Musim tengkujuh telah berakhir. Semua haiwan keluar dari tempat tinggal masing-masing. Ada yang berkicauan dan ada yang bermain di taman rekreasi. Seperti biasa, tupai keluar dari sarangnya di pohon petailalu berteriak, “Arnab! Arnab!” Biasanya arnab akan menyahut tetapi pada hari itu, jiada apa-apa jawapan. Tupai berasa risau lalu ke rumah sahabat baiknya itu tetapi arnab fiada. Tiba-tiba, tupai ferdengar suara keluhan dari belakang stor. Tupai pun bergegas ke sana “Eh, arnab! Mengapa?” “Aduh, sakitnya perutkul” “Apakah yang telah kaumakan, arnab?” tanya tupai. “Makanan di dalam plastik itu, tupai.” “Ini makanan ringan. Lihat, tarikhnya pun sudah luput, Sabarlah, arnab. Lain kali kamu periu berhati-hati, ya. Nanti aku beli ubat OU “Terima kasih, sahabatku. 4 : y~ ‘aun mambora carta 2 ‘Muni malakonkon corr 2 Musi wembion ayal nercosa kan perkeronn yang Meek dang won Bu dala ot ls. Muri! men gelaker ria yor ocala care i HB Werjavaken idea KP ierperzonal e won acim] UNiae 7 ee Mari Baca Bersenam Menyihatkan Badan ¢ Murid-murid, bersenam baik untuk kesihatan kita. Antara ‘oh. Mari Bertutur faedah bersenam ialah tubuh kita akan segar dan sihat. Jika sihat, kita tidak mudah diserang penyakit. Senaman juga dapat membantu tubuh mencegah penyakit. Kalau kita ae __—____—_—_——_ bersenam, anggota badan menjadi kuat dan sihat. Selain itu, 4 \ senaman akan merjadikan kita cergas dan bertenaga. Oleh Ayah, bolehkah Adam | l tg 1g itu, kita dapat melakukan kerja dengan baik. Seterusnya, ' Boleh, tetapi Adam perlu senaman membolehkan otak kita menjadi cerdas. Kita akan menggunakan alat ini? — ze berhati-hati semasa dapat belajar dengan baik. Biarlah Adam | menggunakan alat he mencuba alat senaman ini } : ; ini, ayah. | a Murid-murid, apakah ] Adam tahu cara qaeca erecting Badan kita akan berasa a menggunakannya? eee Hp a — is segar dan sihat, cikgu. Tahu, caranya , ia seperti Panduan Penggunoan: * Pagang petegang tangan. * Naik ke atas pemijok. + Hayunkan pernijak ke hodopan dan ke belakeng perlehan-lahan, Peringatan: * Berhati-hatiloh semaso Mmenggunakonnyo. * Pastikan orang dewasa mengawas! kanak-kanak yong menggunakannya Selain ilu, senaman “dard mengolokn ideo ware dane sorpangen eco is dengan ep Kernen mune) py len dela bak hl ta Hu herbal ong oda Seem mento cy ung donot ar ai BE: KEonpresan bist x? Inerpeseal | srramuraies a0 e | Hud manoakul dan manyalakon perminioon bardasorkon gambar “+ Mu mignls ayat peminiaan dakar Bute ts. [AT] Mid rvdchorison pemevntocr beadasarkan al cena cb. BT: KB—Moyeresea ea KP Inlerpersel - Mari Tulis ( Murid-murid, hari ini cikgu ingin ' Mmenguji tahap kecergasan _ kamu. Mulakan dari Stesen 1. Murid-murid melakukan aktiviti naik dan turun bangku. | Stesen 3 —menjulang gelungretan = —lari 50 meter — menggerakkannya _. ke atas dan ke bawah @ Bersenam di Taman Botani Adam dan keluarganya ke Taman Botani pada hari ale Sabtu. Mereka ke sana untuk bersenam dan berjoging. @ Murid-murid melakukan Di taman itu, ada trek joging dan peralatan senaman. aktiviti lompat bintang Peralatan itu digunakan untuk menguatkan otot-otot di padang. tangan, kaki, pinggang dan anggota badan yang lain, Adam terpaksa menunggu seketika kerana banyak orang yang menggunakan peralatan itu. . Siapakah yang pergi ke Taman Botani? . Apakah tujuan Adam ke sana? . Apakah yang ada di aman itu? . Apakah kegunaan perdlatan senaman itu? . Mengapakah Adam ferpaksa menunggu di tempat peralatan senaman itu? — a Hurd anal gombordan mambo tks aaa # Muti memanooyatberdasor ten moklurat pado sesen 3 don sesen 0 clon buys 221 + Mud mencarienatsud pérteioan yang Dewan ar BT: KG.—Mesjunckan tees Keratuktone —Mdenghubunghtien = Manjorakon ea Komenel— Mery nutungition won esam| | strana ae e = ° os FF ie Kata Adjektit Senamrobik Sekolah Nani mengadakan hari sukan. Pada hari fersebut, pelbagai acara diadakan. Antaranya termasuklah acara senamrobik. Nani dan kawannya berkumpul di tapak perhimpunan yang luas. Cuaca pada hari itu agak redup. Banyak murid ke situ kerana ingin menyertai acara senamrobik. Suasana menjadi meriah dan agak +. Mereka berbaris panjang. Mereka menunggu jurulatih senamrobik yang _# dan berbadan tegap itu memulakan acara. Suara jurulatih yang agak _# dan garau meminta semua murid bersedia. Apabila muzik rancak dimainkan, mereka pun melakukan senamrobik. Mereka bersenam mengikut rentak lagu dan gerakan yang ditunjukkan oleh jurulatih senamrobik itu. Pada pagi itu, Nani berasa gembira kerana dapat menyertai acara senamrobik. + mkireruererken aod oncom Gennaro deo bk A fF porcancera pondang den cence. BT: KB-Meqerckon Keo Koweketol -Mawghubungeathay | servamunaiea a e we cam I ‘Mud berbincong tenflong mckiumat darpade lke sacaro hampuln MBT: KE~Wenials ACE -Sacecn inanst Gaya Hidup Sihat Kita mesti mengamalkan gaya hidup sihat. Oleh itu, kita mesti menjaga kebersihan dirl. Amalan ini menjadikan diri kita sihat. Kita juga mesti bersenam supaya badan kita cergas. Badan yang cergas menyebabkan hidup kita ceria. Selain itu, kita juga mesti menjalani pemeriksaan kesihatan. Kita akan mengetahui sama ada kita sihat @ atau tidak. Disamping itu, kita mesti makan makanan yang | > seimbang. Badan kita akan memperoleh semua zat yang diperlukan. Kita juga mesti menjaga kebersihan diri dan tempat tinggal. Tindakan ini akan menjadikan diri kita sihat dan hidup kita sejahtera, Kesimpulannyg, kita akan mendapat faedah yang banyak Jika kita mengamalkan gaya hidup sihat. | ser vanunzee a e von aot] w » Anak ikan kekek Ada di celah batu Pesan datuk nenek Hidup bersatupadu - (Irama lagu “Air Pasang Pagi") T PERPADUAN Anak ikan kekek Kena mata joran Pesan datuk nenek Hormat semua jiran a Sh Mari Bercerita Rahimi baru berpindah ke sebelah rumah Adam. Adam dan Rahimi Encik Jamal dan Encik bersama-sama Rasdan tinggal berjiran. = mengangkat barang. bertegur sapa sambil_*_ Adam dan bapanya _# menghantar ibu menziarahi keluarga = Rahimi_* kerana sakit. = <<< — j ‘Mund manalt gombar don bercarto mergipnaton yer maak Lat + Mund mambin dan menuts oyot bemanduton gareardeloms baum 332 Ze KBR: KEMenjeracn Hea KP Yerbaringuisth aia | srvamunaien 46 e von aoe] Oe Mari Baca Adam dan bapanya, Encik Jamal, membeli oe buah-buahan di pasar. Encik Jamal menyerahkan kad ucapan tahniah dan buah-buahan kepada Encik Rasdan, = ————_—_—_——_ * Hurd mamaderkan aya! dengan gambar meng urvan, * Nuinarnooco our + Muri berceta trong ganiberrsnagunakon oye mae AT: K—Bssnuol unien— KP—Wesbob inet | servamunziea 0 e Encik Jamal menulis ucapan tahniah pada sekeping kad. we Ibu Adam, Puan Sarah, tmembungkus buah-buahan itu lalu menghiasnya dengan reben. Jena] ct ae ( Bogaimanakah r. , jiran-jiran kamu | _ disini, Adam? © bekerjasama * mengawal keselamatan penduduk taman * tolong-menolong * memasak makanan sempena aktiviti gotong-royong * bersama-sama ¢ melakukan aktiviti tiadah _ Khabar batk, Rahimi. | = —— ‘Jiransjiran saya ~~ di sini hidup 4 bekerjasama. Mereka mengawal F. keselamatan , penduduk taman. eee Mund ambien dan menuls oyot colors bul nus, Menem ea KP—Intepeesenal rex Kata Hubung _ tetapi kerana sambil 1, Adam sedang berfikir hendak ke rumah Rahimi im Adam sedang berfikir hendak ke rumah Rajan. @ _ Adam sedang berfikir sama ada hendak — Se ke rumah Rahimi atau ke rumah Rajan. 1. Ibu Adam menjaga adik Rahimi. 2. Ibu Rahimi tidak sihat. melintas jalan. 2, Adam memimpin tangan nenek Yee Ling. 1. Bapa Rahimi selalu sibuk. 2. Bapa Rahimi masih sempat berbual dengan bapa Adam af kata hubung ialah perkataan yang menghubungkan ayat } _. dengan ayct. { (AT Mud meter oat uongluemesggunaten ka tung, HBT: KS-Mergerd post fersmatieme - Menghubungéciier | servamunzies 0 e uri menggunakon kale hubung menglutkerteks aya ae Nurkimmernsoca oye rami dengan zeta yer betu f23 Murbirnernds ayal aj cela bub Us gars | & Mari Berlakon Adam ingin menulis karangan, Dia melayari Internet untuk mendapatkan maklumat. Monitor : Hai, kawan-kawan! Marilah kita bantu tuan kita ini. : Baiklah, Monitor. AKu akan melembutkan diriku supaya butangku ini mudah ditekan oleh Adam. Monitor : Tugas aku pula untuk mengeluarkan tulisan yang terang supaya tuan kita mudah membacanya. Tetikus : Oh, aku akan membenarkan tuan kita menggerakkan aku ke mana-mana arah! Wayar : Wah, kalau begitu aku akan membantu kamu! Aku akan terus mengalirkan rus. elektrik supaya kamu dapat berfungsi. Adar pun menggunakan komputer itu untuk mencari maklumat yang diperlukannya, Tidak lama kemudian, Adam mendapat maklumat itu hasil kerjasama {<> erat alat yang terdapat pada komputernya. tI 1. Apakah peralatan yang ada peda komputer Adam? 2. Apakah kegunaan monitor? 3. Bagaimanakah cara kita menggunakan tetikus? KOT: KB-Mersbusikegulasen KP Inlepersare = SS ‘Wurid mengujrkan dol sara beckon. [4 vaurd anjanob sccten betcasonion cela dan menuts jrmeparndaiar buen Tul, [AT Mud mengalakan ik yong levcemna dior carta | strana e ee * een Sew UNL 9 ye Mari Baca Jiran Sepakat Jiran Adam Mari Dengar dan Ceritakan Adam dan jiran-jirannya hidup sepakat, Hubungan mereka baik dan mesra. Jiran Adam ialah Rahimi, Rajan sekeluarga hendak balik ke Pulau Pinang pada Yee Ling, Rajan dan Nani, Mereka juga rakan sekelas cuti sekolah, Adam memberitahu Rajan tentang nasihat Adam. Bapa mereka masing-masing ialah Encik Rasdan, Encik Khoo, Encik Selva dan Encik Aziz. Bapa mereka pergi bekerja bersama-sama pada setiap hari. Mereka pergi bekerja dengan berkongsi kereta kerana tempat kerja mereka tidak jauh antara satu sama lain. Jika Encik Jamal memandu kereta, beliau akan polis yang didengarnya. III ii > © menutup tingkap * menutup pintu pagar @)@ ® menutupdanmenguncipintu « mengunci pintu pagar SACP ASW EOE * berhenti di hadapan * memandu rumah * sambil berbual mesra * menaiki kereta * melengkapkan maklumat © berjumpa dengan jiran * menyerahkan borang * memberitahu jiran LS Mula-mula, kita perlu melengkapkan maklumat dalam borang dan © itu kepada pihak polis, bersama-sama 1. Namakan jiran-jiran Adam. Selepas itu, © 2. Ceritakan hubungan jiran-jiran Adam. Kemudian, = 3. Ceritakan cara bapa mereka pergi bekerja. Akhir sekali, = — — r= a s BE Midd mand gorbor nid relnghaKonies Seige ayaihngga don ayalmejruk pas Gury ff + Muti mansoca makina dangace goat den tras, bake ‘Mung mambors teks yong tekan dlenekophan, aa + Murer gonbar dan wed meng ual EE Ud enbefie spurs heey psngolnn can menlinya dla bc Ms Ba {Rutten yong egtng R nero pt rept Nate HD Mergiit Sch bocoen bel OT) eB—Membuer une BCH Mendengardengen erkoser | sven @ we com I | sen vanunzes 4 @ won emo] Adam dan ibunya berada di pasar mini. Ibunya membeli barangan dapur. Adam melihat nenek Yee Ling dan Yee Ling juga hendak membeli barangan dapur. Adam menolong nenek Yee Ling mengambil barang yang hendak dibelinya. Adam membawa barangan nenek Yee Ling ke kaunter bayaran. Selepas membuat bayaran, ibu Adam mengajak nenek Yee Ling dan Yee Ling menaiki kerela bersama-sama. Ibu Adam ‘menghantar mereka pulang ke rumah. Ss SS ES Mud reariooca teks sua Mur manga mick-raeo yong. 2h gurusclomn buka e22 AT) Mud emnarooyet menogurasce ng dcelak berwowna dacevb.s Wis mae BT: KE—ionbucl egunsen Sc2-Mendengan eg berszn @ ie Kata Tanya Apakah = Mengapakah = Bagaimanakah Dimanakah Hujan turun dengan lebatnya. Penduduk Taman Sentosa bimbang kerana banjir mungkin berlaku. “ # hujan tidak berhenti, ayah?” tanya Adam. “Hujan tidak berhenti kerana sekarang musim tengkujuh, Adam,” kata bapa Adam, * ¢ yang patut kita lakukan, Encik Jamal?" tanya bapa Rajan. “ita perlu berpindah jika menerima arahan,” kata bapa Adam. * ¢- jika banjir kilat berlaku di taman~ kita ini?" tanya bapa Rahimi pula, “Kita perlu bekerjasama memindahkan penduduk ke tempat yang selamat,” oes jawab bapa Adam. * # tempat yang selamat itu, ayah?" tanya Rajan kepada bapanya. “Tempat itu di dewan orang ramai,” jawab bapa Rajan. ; ata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan esuatu. Wurid memiboca tks. sur inckan ko toryo UL K alan gapkon teks, 242 al pal don membace cus tena ax 50 elayal funyy men ggunekan etter dear bk be Nengenel sae OCB Bocaan rena ® Oe Mari Berbicara FET : . Suan ick A2uTa F puan Chon | soma ® UN Cae Mari Baca Semangat Kerjasama NOTA CADANGAN Menceriakan Perpustakaan Taman Sentosa Mohon kejasama doripada penduduk untuk: * menyumbangkan bahon bacaan dan bahan pembelgjaran. * menyumbangkan perabot. + menceriakan bahagicn | Encik Jamal dalam perpustakaan. * mencerlakan bahagian i & & & luar perpustakaan. i | Puan Julia pepe } Kawan-kawan, | mari kita membaca \. nota ini, ‘ Marilah. Nampaknya nota ini baru ditampalkan . Penduduk Taman Sentosa menceriakan perpustakaan. . Aktiviti tersebut telah bermula. . Puan Chan dan Cik Azura menampalkan poster pada papan kenyataan, . Encik Rasdan berjalan sambil membawa buku. f ' Apakah perabot yang sesuai disumbangkan kepada perpustakaan, | Nani? uid mamoca dan memaham| reat yang laura Lad Nuiberbkarountuk merdapatien madrva! Brcceatan nema cadongon donveatogoroa, nas Murbirmerigaiien ober li yong dap peustekaan, mea HS Meryerekan es Kerebuketsme —Ranecungka dan nerjetaskan | strana oe © won emo] ‘Wurid menait bchon gratk bad ‘Mund meenbira den wenuls.ayotturagal don ayatmaruk bardesarkan beben giatedclameuev tule. | 35, KOT: KE-Venyeraen Ha BCE Bocagn Lesion oe ‘Mari Tulis Sumbangan untuk Perpustakaan Taman Sentosa Pada hari Ahad, penduduk Taman Sentosa datang Membawa sumbangan mereka ke perpustakaan, Adam, Rajan, Yee Ling, Nani dan Rahimi juga datang dengan ibu bapa mereka. Keluarga Adam memberikan sumbangan set komputer. Keluarga Rajan menyumbangkan buku ceria, Keluarga Yee Ling pula mendermakan kamus. Keluarga Nani dan Rahimi memberikan sumbangan set carta dan poster, Mereka sayang akan Perpustakaan PZ, Taman Sentosa. Jiran Sepakat ee! = : j i ._ Semangat kerjasama 4 @ | @ © 7 Jadikonamalan @ = 5 Hidup yang berjiran Aman bahagia Jiran yang sepakat Akan membawa berkat Jika hormat jiran Hidup gembira a Semangat berjiran Sikap yang mulia Wahai kawan-kawan @ Mari amalkannya (rama lagu “Tanya Sama Pokok"] fi , + Talon’ Silents untencont rea canyon eid eran 2 a inane rere pees yp ® son sm UN Sambutan Hari Kanak-kanak {oh Mari Berbicara Hari Kanak-kanak Sedunia diraikan di seluruh dunia. Di Malaysia, Hari Kanak-kanak disambut pada bulan Oktober. Sesetengah negara di dunia menyambutnya pada bulan yang berbeza. Pengumuman ———— Hari Kanak-kanak Taman Sentosa akan diadakan pada hari Sabtu ini, Penduduk Taman Sentosa diundang untuk menyertai sambutan Hari Kanak-kanak, Tujuan sambutan ini adalah untuk meraikan kanak-kanak di taman itu. Pelbagai acara disediakan untuk mereka. (Apa khabar, Yee Ling? Ll ‘Saya ada membaca |} maklumat tentang Hari Kanak-kanak. pakah tujuan 4 sambutan Hari Kanak-kanak, Markl marinaca teks, Mud manyornpekon maka WT: KS. Mrituetrurusarn Kenner -Wererangicn eon menses ? manaobe behor gratk dan ayat t ‘Mund berbicona ur nenyom paler medumat secora 2erotossto + Mud merger pest don menyotekan idee uloma dan idea soreingon. Ketrisson, mud mw —Mengenelsis KP Inlerpersanal renulsryadaern ue ls, e | pe Mari Baca Aktiviti Sambutan * 10.00 pagi— Pertandingan Hari Kanak-kanak mewarna Taman Sentosa * 11.00 pagi - Pertandingan bercerita * Peserta mendattarkan diri * Jamuan makan diadakan pada pukul 12.30 tengah hari. pada pukul 8.30 pagi. * Pertandingan bola sepak kanak-kanak lelaki bermula pada pukul 9.00 pagi. et | Selamat pagi, Nani. | - es — ————— [Selamat pagi, Rajan, “Nani, ini kad aktiviti sambutan — # » Hari Kanak-kanak, J | Terima kasih, Rajon.’ Pukul berapakah pertandingan | mewarna bermula?, fae): eer | Apakah yang patut | kita bawa untuk pertandingan itu, | Rajan? ae “ori Boca Ceeeereerere Sambutan HariKanak-kanak Taman Sentosa “Sambutan Hari Kanak-kanak Taman Sentosa Sungguh meriah. Kawan-kawan saya hadir dengan keluarga masing-masing. Saya juga hadir dengan keluarga saya Saya, Rajan dan Rahimi menyertai acara perlawanan bola sepak. Pasukan kami hanya Acara Kanak-kanak Kumpulan Kemboja Acora kanak-kanok Kumpulan Kemboja dimulakan dengan pertandingan melukis dan Mewama, Selepas itu, pertandingan bercerita digdakan. Akhir sekali, pertandingan nyanyian lagu kanak-kanak yang | menjadi naib juara. Kami tetap gembira kerana melibatkan pelbagai _ perlawanan itu mengeratkan persahabatan » kami. > Nani dan Yee Ling menyertai pertandingan © nyanyjan lagu kanak-kanak. Nani berjaya kaum pula diadakan. Acara Kanak-kanak age mendapat tempat pertama.” Kumpulan Melati Acara kanak-kanak Kumpulan Melati dimulakan dengan perlawanan bola sepak yang melibatkan kanak-kanok ee ore cota Perlawanan Bola Sepak Pertandingan Nyanyjian pula diadakan. Akhir sekali, e #f pertandingan lakonan secara rc ~ berkumpulan diadakan. Adam, bolehkah |. Hl kamu ceritakan sambutan Hari di tempat kamu ( Boleh, cikgu. Selamat sejahtera, kawan-kawan. Mula-mula 4 # kepada kawan- Selepas itu f f | kowan? ~ Akhir sekali a f ‘Mund mamboca dan menacha ets Kervacion, murid memindahiareya dom berauk, co, 253 Mund janyorpeatar roaelumat dala oaoa! éenger tape! den jos sacorabernasusha Le. KBT: KE-lengtlak CB —Bocoan wens! aA 58 ‘Hid mane gombordan mab tks ona | « tunammbonrgemneenmerbaraan sea nerytolnmatmotwenkarunencson | 2h brie ay TeNO ATR eat weve | strana oe © wen emi] @ Perlawanan Bola Sepak Adam, Rajan dan Rahimi menyertai perlawanan bola sepak pada sambutan Hari Kanak-kanak. Mereka bermain dalam satu pasukan. Setiap pasukan membawa jersi masing-masing, Pasukan Adam memakai jersi berwarna hijau. Pasukan Adam _# pasukan berjersi kuning. Adam membuat sepakan untuk memulakan permainan. Mereka _# dengan semangat berpasukan. Mereka bekerjasama untuk menghasilkan jaringan. Apabila wisel penamat dibunyikan, permainan bola sepak pun berakhir. Pasukan Adam menjadi naib juara. ¢ Imbuhan awalan meN- dan beR-ialah imbuhan yang ditambohkan | \ pada bahagian hadapan kata dasar. | Contoh: me- - memasak mem-— membaca men — mencor ber- - berlari Hr merino don redenlpean ks dr b a 4 Mukinanaenn pest geenbon yang bedrbukon ouaidon menor cur dom buts. | 35 AAT: RG tirgera post Keres -Mengopkasion ear e | & Mari Berlakon Pada suatu petang, Nani dan Yee Ling ke sekolah untuk menjalani latihan sukan, Semasa melalui hadapan rumah Nenek Ranjini, mereka dipanggil oleh Nenek Ranjini. Nenek —: Nani, Yee Ling. Nenek hendak minia tolong daripada kamu berdua. Yee Ling : Ya, nenek. Nenek hendak minta tolong apa? Nenek : _# cermin mata nenek. Di manakah pula nenek meletakkannya? Nani —: Baiklah, nenek. Kami minta izin masuk ke rumah nenek. Nenek — : Silalah, Nani, Yee Ling. Tidak lama kemudian, Nani dan Yee Ling terjumpa cermin mata itu di atas meja makan. Yee Ling : Nenek, ini cermin mata nenek. Nenek — : Terima kasih Nani, Yee Ling. Nani : Kami _#_ dulu, nenek. Kami hendak ke sekolah kerana ada latihan sukan. Nenek — ; Baiklah, Hafti-hati semasa berjalan, lMurid makenghapkan dog ‘Mun ambion ayat menggunekan asa yora deetek barwomo budaiam suey tus, f AB—Memntnet pian merapatkan ari — mencarikan ‘dud mambora dan matergkaphan ek ‘Mund tangeno|pasliperctocn beambton apten Slants lufid memia ayal yong iengandng peskataan 2e-abuhan apo dart as mngorareinr perenee Lerirbuben egilon yong fae ola buy il, i KOT: XE-lombucthep.msan BC Mereatat islama UNL [me Mari Baca Makanan Tradisional Kuih Bakul dan Kuih Bulan Kuih bakul dan kuih bulan ialah kuih tradisional Mari Berbincan, is n 9 we masyarakat Cina. hem remaee dichonal Kuih bakul menjadi hidangan Baulu ketika ate Tahun i Baulu ialah sejenis kuih tradisional orang Tarikh 13 Jun Baharu Cina. Kuih ini bulat Melayu. eee ini aoe BEE oO POEs dan melekit. Rasanya manis. sempena sombutan hari raya dan har fempat - Dewan Toman Sent ih in} 5 keramaian. Kuih baulu merupakan warisan —-Bayaran : RM20.00 Kui ini caeuat a pada kebangsaan yang perlu dikekalkan. Pecan Ee cacksy tepung pulut dan gula. = fs oleh penganjur. di ini dit kk Kuih baulu diperbuat daripada telur, Adunan ini dimasukkan fepung gandum dan gula pasir. Adunan bahan ini dimasukkan ke dalam acuan sebelum dibakar. Kita perlu mempelgjari ke dalam daun pisang yang dibentuk seperti bakul, ) cara membuot kuih ini agar dikenali & & & Sepanjang zaman, boul coma baw kn 7 ae Kuih bulan biasanya dimakan semasa Yee Ling : Apakah nama kuih ini? — 7 Perayaan Kuih Bulan, Kuih bulan bulat Adam — : Inilah kuih baulu. Kuih ini makanan tradisional seperti kuih bakul. Kuih ini mempunyai . orang Melayu. . inti yang rasanya manis. Kuih ini Rajan —: Bilakah kuih ini disediakan? diperbuat daripada tepung dan air gula, Nani —: Pada pendapat saya, kuih baulu ini Kuih bulan mempunyai pelbagai inti { disediakan pada _* seperti biji teratai dan kacang merah ; Yee Ling : Ibu saya ckan menyertai Kelas Masakan Kuih Tradisional, (_Perkora Kul Baku! Ku Bulon Rajan —: Bilakah dan di manakah kelas itu diadakan? Perayaan f f Nani: Kelas itu _=_. Saya berpendapat bahawa ibu Bentuk f f saya juga perlu menyertai kelas itu. Rasa , f Yee Ling : Bagus cadangan kamu itu. Pada pendapat Bahan # A saya, kita perlu_= > Hore mrioco con rena radial yang leGepat pra garter dons <= Taal wera sks yore wargending a pene a 4 musimarisnnsckon pander nang kui ah a sauna mance sea mariborehqtan dn reroetckon mau a NOT: RG Meatie KP —Tinexpeserd ee Mud tents moka dora tts fa AT: KE-embersigkay da menteaskan—8-Gacnan er e wen enim] | srramunaien 26 e ~ Mari Tulis Pada hari Ahad, Imran dan bapanya ke Pesta Makanan Malaysia. Banyak orang mengunjungi pesta tersebut untuk membeli makanan tradisional. — ke gerai makanan — membeli nasi lermak roti canai —membeli air batu campur - sambil berbual - seronok 5 -kerana -merasai pelbagai makanan tae Mari Baca Ambuyat Adam telah pergi ke rumah Rahimi untuk mengulang kqji pelajaran. Selepas mengulang kqji pelajaran, Rahimi mengajak Adam menjamu selera. Pada hari itu, ibu Rahimi memasak ambuyat. Rahimi memberitahu Adam bahawa makanan tradisional itu diperbuat daripada tepung sagu yang dimasak hingga likat. Apabila hendak makan ambuyat, mereka perlu menggunakan penyepit untuk menggulung ambuyat. Kemudian, ambuyat dicecahkan pada kuah. “Wah, tentu sedap makanan ini!” kata Adam. “Ya, Adam. Sebenarnya banyak lagi makanan tradisional yang enak di Sabah,” kata ibu Rahimi Sebelum pulang, Adam menulis resipi ambuyat. Dia ingin meminta ibunya memasak makanan itu. ‘Murid mamboca dan mengenal past peloogeljenis aya = —S : + Hui rmaiboco oy an | # Mut meenorcoy mera isi Mut wanuls oyet erste cero buku i + Mi ercela enggunokon aga maja. me ‘Mu mengertl mb prkatao dor asa yang disk beam mesa + Muidrruiscettaberdusaon pessoas dan gobo Mus meni ay eigen gun tore ees uk MT: -Meeraian iss Karuhukiie -Mongembengkan sa Weni fo HB—Wengenel aasti BCD pet, mangigat | servamunzisea 71 e wen enim] UN Warisan Kita Mari Berbincang Kompang O_ ) * diperbuat daripada kulit kambing * badan diperbuat daripada batang & wie pokok nangka Cara memalu: i Teena * menepuk kompang dengan jari — batang pokok —_kulit kambing qlau tapak fangan nangka Kegunaan mengiringi menyampbu! pengantin persembahan ketibaan tetamu nyanyian kehormat Rajan —: Yee Ling, ini alat muzik apa? Yee Ling : Ini kompang. Apakah pandangan kamu tentang kompang dalam gambar ini, Nani? Nani: Pada pandangan saya, kompang = Rogan: + Hird mengsruiickan pondorgentevteng Kampong berasorkan wekurar saps behav rik Irambuotkomperg, care memalu kemparg dan xeguncan bomen. + Mud meranca correenoasal balan ges yong mempurne perkaloan dengensbeul seta Ireryerpakannyy tepexds rater, WOT: K—Meroaiud—§P-Inverpeseral bu as. irs [me Mari Baca Anak Pembuat Songkok — “Ayah tahu Jali ingin mengikut jejak langkah ayah sebagai pernbuat songkok. Ayah ingin melihat Jali ke menara gading dahulu,” nasihat Pak Uda. Pak Uda mula belajar membuat songkok pada umur 14 tahun. Dia berhasrat untuk mewariskan kemahirannya itu kepada Jali. “Baiklah, ayah. Saya berjanji akan belajar bersungguh-sungguh. Harapan ayah akan saya kotakan. Selepas |ulus nanti, perusahaan membuat songkok ayah ini akan saya majukan,” kata Jali dengan penuh semangat. “Senang hati ayah mendengar kata-kata Jali. Ayah akan menggjar Jali membuat songkok agar warisan ini kekal sepanjang zaman. Ayah tahu Jali ada bakai,” kata ayahnya. “Terima kasih, ayah. Horapan ayah tidak akan saya sia-siakan,” sahut Jali. . Apakah pekerjaan ayah Jali? 2. Berapakah usia Pak Uda semasa belgjar membuat songkok? . Apakah janji Jali kepada ayahnya? . Mengapakah Pak Uda bersetuju untuk menggjar Jali membuat songkok? . Berikan kata seerti bagi perkataan yang ‘Wurid memboca caro dan barsod ob enang cela [4 Mund mancen wrokna geekmann dergan menu Rar (+ Musi enjrnob socen geirclaran dan menulsjncpeve diem bea 1s KOT: KB-Menghuburgeutian BCR Baceeninizel * * ® x ¥ ———————— bee = ————— zy - Mari Tulis . Mari Bercerita — Adam yang Berani Sungai Rajang ada biawak, Makan ayam dalam reban; Rumah panjang banyak di Sarawak, Tempat tinggalnya orang . Ulam pegaga tumbuh melata, Hidup segar di tepi denai; Seluruh keluarga seia sekato, Ketua rumahnya digelar_“. Dahan kayu ditarah lading, Diketam-ketam dibuat sampan; Kulit kayu dibuat _#, Beratap bertam berlantai papan. Letak keranjang tepi perigi, Kayu balak dibuct_#. = Hur marizoco pariun dan meryenarakan pettaloan bohora yang perce. Nurbimencontmaina perectoon jana dsencrakan darpade kawus cen menus lawn bubs BT: KS.—Meregesaungelien C3 —Blecoan ine @ 362 I Be: Masukkan salak juga mangga; Rumah panjang tiangnya tinggi, i% | a= Pada hujung minggu, Adam dan Imran ke taman permainan. Selepas bermain badminton, mereka duduk di bangku sambil berbuadl. Tiba-tiba, seorang remaja muncul dari arah tepi Imran lalu merampas telefon bimbit Imran. Imran terkejut lalu menjerit. Adam, yang pernah belajar silat, dengan secepat kilat menepis tangan remaja itu. Adar teringat akan pesanan gurunya agar bertindak dengan pantas untuk menewaskan musuh. Adam melompat lalu menendang remaja itu. Jeritan Imran didengari oleh pengunjung tarnan. Mereka menangkap remgja itu. Imran menelefon polis. Tidak lama kemudian, polis tiba lalu membawa remaja itu ke balai polis. Imran mengucapkan terima kasih kepada Adam dan pengunjung taman yang membantunya. ‘aun mambora carta + Mund bereerte eengen ssti.ron yandjelas dan rtenos yong betul “+ Musi engenal aastikasa bata banans or irenguk karius uuk menos maksudaya, semua muri mertisraya darn 1s. KOT: KB-Verghuburgkethon BCE Saccenintra? ® ie Kata Ganda Penuh _ Bacaan Luas Baju Melayu adalah antara pakaian Setem Khas lelaki Melayu. Baju kurung pula pakaian wanita Melayu. Selain dipakai semasa menghadiri moajlis-majlis rasmi, baju Melayu dan baju kurung juga dipakai semasa menghadiri acara-acara tidak rasmi. Negara kita kaya dengan khazangh seni dan budaya. Khazanah ini akan dilupakan begitu sahqja jika kita tidak berusaha untuk menghargainya. Oleh itu, kerajaan mengeluarkan setem khas untuk dijadikan kenang-kenangan oleh rakyat Malaysia. Setem khas ini bertemakan keunikan pakaian, permainan dan ais | a tarian tradisional sera pelbagai jenis pengangkutan Samfu ialah pakaicn lelaki Cina. Setem khas ini dijual dengan harga 30 sen, 50 sen, Ceongsam pula pakaian wanita Cina. RM1.00 dan RM2.00. Setem-setem ini dapat dibeli Pakaian ini diperbual daripada a i dikaunter pejabat pos. : pongilemiun peieaearilel la ale Pengeluaran setem khas ini sering dinanti-nantikan pakaian ini oC, dan eek oleh peminat dan pengumpul setem. Mereka * berpendapat bahawa setem merupakan satu cara untuk memperkenalkan Malaysia kepada negara luar. Pakaian kaum India cantik-cantik. Mereka memakai pakaian dengan _#_ yang terang. Lelaki India memakai dot. Kaum wanita pula memakai sari. Kainnya ditenun dengan benang emas. rrr lee WE WWI q S UTETaEHaT ETI arene EmeenearEaemeT = Kata ganda penuh ferbentuk apabila kata dasar diulang semula. { a Contoh: } a } anak — anak-anak buku —* buku-buku | | i baju —> baju-baju kayu —* kayu-kayu { © Huh] mangenal post kcka gorda pana yang ferdopot dom leks don menyernrclkarnye saz | ‘urd mamora teks don meryotokan mellumar yong dperclen, 262 color bubs a ui benarte berdbcod an ies maragunaker eur meyruk in + Mud merinadan mers ele gorda dengan co yang bed dan ker al ~Merjanakan idea ACB ~ Baan inka ae OT: Mergen post Surette ghbungkatian ® ® wen eae = Kebun Sekolahku oh Mari Dengar dan Berikan Respons " Panduan Menanam Jagung [ 1, Sediakan lubang di kawasan tanaman, \ 2. Masukkan benihjagung ke dalam lubang. 3._ Timbus lubar TPENCUngy HASL Tan dengan tanah. Imran : Haikal, mari kita tanya Cikgu Nazri tentang cara menanam benih jagung untuk projek kebun kelas kita. Haikal : _@ kita pergi sekarang. & Imran : Selamat sejahtera, cikgu. Kamihendak bertanya fentang cara menanam benih jagung. : Begini Imran, Haikal. Mula-mula, =. Lubang itu jangan ditugal terlalu dalam. Haikal : Baiklah, cikgu. Kemudian, apa lagi? : Selepas itu, . Jangan masukkan ferlalu banyak benih. Masukkan dua atau tiga benih sahgja. Imran : Kami "3 : Kemudian, _@ . Usah biarkan beni terdedah begitu sahaja. | © Haikal : Kami akan _*. Terima kasih, cikgu. : Sama-sama. Silalah cuba. " ‘aun mambora dolog ‘Mund malergkapkan dclog bercesarkan panduon menonem jagung. Muri wembenban respanssecaro Fservean meisheor ksi eehodap ayal pete jens sion den se lanai fe FB. Werbuot uay —BC0- Mendenger dang betas ® scot erm ‘ Mari Baca ‘4 ‘Mari Tulis xe ” Aktiviti Berkebun Lawatan ke Kebun Jagung Terdapat pelbagai jenis tanaman di kebun sekolah | : : Imran. Apakah tanaman di kebun sekolah Imran? Pada hari Khamis, murid tahun dua Sekolah Di kebun sekolah Imran ada tanaman pokok jagung, Kebangsaan Setia Jaya mengadakan lawatan keledek dan sebagainya. ke kebun jagung Tahun 2 Bestari. Murid-murid Kebun sekolah itu dibahagikan kepada beberapa Tahun 2 Bestari menyambut pelawat pada pukul kawasan mengikut kelas. Imran dan rakan sekelasnya 9.00 pagi. Mereka mendengar ucapan alu-aluan oleh menanam jagung. Cikgu Nazri di bilik darjah Tahun 2 Bestari. Pada pukul “Wah, suburnya anak pokok jagung itu!” kata Haikal. 10.00 pagi, pelawat diberi taklimat tentang tanaman “Ya, Haikal. Penat lelah kita memang berbaloi,” kata Jjogung. Pelawat dibawa melihat kebun jagung pada Imran pula pukul 10.30 pagi. Pada pukul 11.30 pagi, pelawat = melawat ke pameran produk jagung. Pelawat dijamu dengan jagung rebus pada pukul 12.30 tengah hari. Khamis 10 Oktober “9.00 pagi 2 Co. Reins 7. e © * 10.00 pagi . : : ea © \ © Pelawat diberi_“ ii Imran dan rakan-rakannya bekerjasama menjaga yg anak pokok jagung di kebun itu. Mereka pandai berkebun. nue Mereka merumput dan membersihkan kebun itu secara eae bergllir-gilir. Imran gembira melakukan aktiviti berkebun . dengan rakannya. Imran bercita-cita menjadi petani pee pon ‘ moden. Dia ingin mengusahakan ladang jagung secara . = besar-besaran. “ — ————— —- — ————— eens call en ae * nutrngomel ck Yanyoradteea oleh gu en malay tr ue mal tind ans cen bardosaren as dol 0 ws ier MOT: K-Meriered post Kertekstal~ Wen gheburcaikon er KOT: KB—Wengenal ashi BCB-Wercalal naka ce | servamunziea © woos emi] | strana a © wor emi] fea Pola Ayat Kebun Tahun 2 Pintar Imran murid Tahun 2 Pinter. Haikal rakan karib Imran. Mereka rakan sekelas. David dan Balan juga rakan sekelas Imran. Pada hari ini, mereka bertugas di kebun jagung kelas mereka. Kebun jagung itu ialah projek kebun sekolah. Pokok jagung mempunyai daun yang panjang. Batang pokok jagung pula keras. Buah jagung terdapat di celah-celah pangkal daunnya. Sebatang pokok jagung dapat menghasilkan satu hingga tiga tongkol jagung. Tanaman yang lain di kebun sekolah Imran ialah kacang panjang, timun, bayarn dan keledek. Tanaman : di kebun itu bukan untuk dijual. Tanaman itu diberikan secara percuma kepada murid-murid, Aktiviti ini bertujuan untuk menggalakkan minat berkebun dalam kalangan murid sekolah Imran. Ware rere oyet peyote yor feroaoat dak ks dengon setwen yong usc rereenel ash ayalberpolarW + ure merrbino eye! Eerpoc FM + is wengeunckon usa yang dick bere erat oka Bab le BT; KB Mergeral posi SCR. Bacon Fer sev vamunees a2 ® Om . 2 Mari Bercerita at Nurul yang Rajin Nurul kanak-kanak yang ringan tulang. Dia selalu membantu neneknya di kebun sayur. Nurul dan neneknya menanam sayur seperti sawi, lobak, kangkung dan bendi. Mereka membqja sayur-sayuran itu dengan baja organik. Nurul juga menolong neneknya menyiram sayur-sayuran dan merumput di kebun sayur itu. Pada suatu hari, ketua kampung mengumumkan pemenang bagi Pertandingan Kebun Sayur Terbaik. Kebun sayur nenek telah memenangi pertandingan itu. “Tahniah, nenek! Nurul gembira dengan kejayaan nenek,” kata Nurul. “Terima kasih, Nurul. Nurul juga selalu membantu nenek,” kata nenek sammbil memeluk Nurul. Nenek dan Nurul bersama-sama menerima hadiah kemenangan. Kejayaan itu memberikan motivasi kepada Nurul untuk menjadi petani moden apabila dewasa nanti. wee = 261 BA: 6 ® vse enya nick yar ear a teks KS Margene post KB—verbolinguste x 7 eee een * Se7OO UNE ai =: Dusun Pak Long Rambutan jh. Mari Dengar Rambutan sejenis pokok buah-buahan, Banyak pokok < rambutan ditanam di Malaysia. Pak Long juga ada Durian : Raja Buah - baunya yang harum dan rasanya yang lazat. + kulit berduri menanam pokok rambutan di dusunnya. Pokek rambutan pokok bermusim kerana biasanya pokok ini berbuah sekali dalam setahun. Buah rambutan mempunygai kulit yang berbulu. Buah rambutan muda berwarna hijau, Buah rambutan yang telah masak pula berwarna kuning atau merah. Buah rambutan disukai ramai coon isinya lembut dan ~diberi nama durian 4) Jenis okar ; okar funjang \ = dapat menguatkan pokok Keperluan anak pokok : air yong cukup — pokok lebih subur ey) ¢ Adam: Pak Long, mengapakah buah durian digelar Raja Buah? Pak Long: Buah durian digelar Raja Buah kerana baunya yang harum dan rasanya yang lazat. Adam — : Mengapakch buah ini diberi nama durian? Pak Long: Bugh ini diberi nama durian kerana_=_ Adam — : Mengapakah pokok durian mempunyai akar » Dimanakah banyak pokok rambutan ditanam? tunjang, Pak Long? . Mengapakah pokok rambutan dikatakan pokok Pak Long : bermusim? Adam — : Mengapakah anak pokok durian memerlukan : a alent pa , . ku 9 . bagdimanakan rupa buan rami bulan? air yang cuKUp: . Mengapakah buah rambutan disukai ramai? Pak Long: = = ————— = ‘ ee ure mandergar moklumat tentang curen uae ‘Wud membora teks don memahaml mokkimal aa Murcmmneten spon sera Eon lehoco sok btn be fauna mengenl panies is don a sampngon del ks = [=]: Gi] mudertsmeat LJ ® “Venger gist Sco axa reat = WT: Mit Merjoncikan idea BCH Mendengardengen beruesen ™ - | strana ae © | @ he ‘Mari Betulkan oO Cara Menanam dan Menjaga Anak Pokok Pak Long menggali lubang untuk menanam anak pokok, Selepas itu, Pak Long menanggalkan beg plastik semaian pada anak pokok, Kemudian, anak pokok dimasukkan ke dalam lubang. Seterusnya, fanah dipadatkan di sekeliling anak pokok itu. Pak Long membuat busut kecil pada pangkal anak pokok untuk Mmengatasi masalah air bertakung. Akhir sekali, anak pokok disiram secukup-cukupnya selepas ditanam. Pada hari yang berikutnya, Pak Long mengutip semua ) beg pelastik semaiyan lalu dimasukan ke dalam bakul @)@ khas, Selepas itu 7} Pak Long membuwat pancang untuk Menguatkan anak pokok yang baru ditanam. Kemudian, Pak Long menabur baja di panggkal anak pokok itu secukopnya(*] Pak Long juga menangalkan daun pokok yang layu dari batangnya. Pak Long meletakkan bahan lindungan sementara di sekelileng anak pokok. Bahan lindungan sementara itu ialah pancangan kayu dan daun kelapa. Mula-mula, Pak Long menggali lubang. Selepas itu, os Pekerja Pak Long Jentera pembajak itu memandu traktor. membqjak tanah. Kemudian, Seterusnya, - Aki sekali, Tacos a Thad menat gory. sal + nuimngen pos nds toca dn keslhen gaan dain parnggon ted uns ambi aati + erdoakan gota dna ol us rte + nuidreryottan ca nl menorom ont polo engba tor ln peerOO0 Sl utd nemoca yal pena dengo setutn yong os dan ona yang De ae + hirer pererguon bec dengan td buen do on yung bil dae bts [=p KE wenjmason ea Kons ~Menghangation OT: KS—Mergerad post BCD baccon inten? | rca ® Se | ee UNLil a Biagio" Boce don Susun Ternakan Adam dan kawan-kawannya membaca risalah tentang cara memproses telur ayam. Adam menyusun Mari Dengar dan Berikan Respons maklumat dalam risalah itu mengikut urutan. Lawatan ke Pusat Ternakan Burung Puyuh Telur ayam digredkan mengikut #_ saiz besar dan kecil menggunakan Pesanan Guru mesin khas. * Sediakan keperluan lawatan * Pakai pakaian seragam sekolah Hadir pada pukul 7.30 pagi * Berkumpul di dewan sekolah * Dengar taklimat guru » Telur-felur ayam di reban dikutip dan dikumpulkan oleh pekerja, Telur disusun di dalam bekas telur —— _ khas supaya tidak pecah. ; ( Helo, Adam. | ( Bolehkah kamu beritahu saya pesanan cikgu untuk lawatan ke pusal ternakan | burung puyuh esok? [Apakah lagi Telur ayam dibawa ke pusat # pengumpulan untuk dibersihkan dan digredkan. ———— | Helo, Na | Boleh. Pertama, cikgu berpesan supaya kita menyediakan keperluan _ lawatan. | Kedua, kita periu_= y Telurdihantar ke pasar dan ——_ ke kedai menggunakan lori. . Apakah yang dilakukan pada telur-telur ayam di reban? . Mengapakah telur ayam dibawa ke pusat pengumpulan? . Bagaimanakah telur ayam digredkan? . Mengapakah telur ayam disusun di dalam bekas telur khas? . Bagaimanakah telur ayam itu dihantar ke pasar dan ke kedai? ‘Wurid mendengor matdumal raz ‘aun mamboea dan memokory mekiumet or 6 okkeatmeregk urutan berdosarkon soalon i mokisras era th sus tela Duby Ls cuss; Kanfstatud - Manghubunghatan Hud mendangor mokiarat © Mid mmernooco meat + Hid mdenghapion Gaog bedasreon nto pean aur du member ae (AT) Mid mvs ag dorm bubs HT: KS Merjerekan eos KP —Irteporsanl | servamunzies © sweets eam] | strana 96 © wor aim] Lid memboco teks sombil mengerd post ianda boca danimerygasan kescichon ef. Lyd mietakeon fondo bea dan mead? hasalohan asen. Kemucian, murs merLtENy lan bub rests es yang at the, Mergavalsis ECB -Saceeniniew® | servamunziea 3 e th Mari Betulkan OR Lebah Madu Encik Salim mengusahakan penternakan lebah madu, Mengapakah leboh madu diternak 7} Lebah madu diternak untok mendapatkan madunya. Madu lebah berkasiat untuk mengobati pelbagai penyakit. Encik Salim mentenak lebah madu di kawasan dusun buah-buahan. Lebah itu diternak di dalam kotak-kotak khas. “Wah (J banyaknya kotak lebah madu!” kata Adam. Di dalam kutak itu lebah madu membina sarangnya. Lebah mengisap madu bunga-bungaan dan membawa madu itu pulang ke sarangnyga, Setelah madu itu bayak, Encik Salim dan pekerjanya akan datang mengambel madu itu untuk diproses (7) e ie Pola Ayat Kilang Pak Long Kilang Pak Long sangat bersih. Udaranya pula sungguh nyaman. Pokok-pokok bunga ditanam di hadapan kilang. Pokok-pokok bungg itu cantik dan rimbun. Adam dan kawan-kawannya sedang berada di kilang Pak Long. Kilang pembungkusan telur itu besar dan luas. Mereka dibawa melawat ke kilang oleh Encik Zahari, Beliau pengurus kilang tersebut, Encik Zahari peramah dan mesra. Setelah melawat ke kilang itu, Pak Long menjamu mereka makan tengah hari, Mereka makan nasi berlaukkan gulai telur. Masakan itu disediakan oleh Mak Long dan pembantunya. Gulai itu enak rasanya. Rasa kuning telur lemak dan lazat. Rasa putih telur pula lembut dan pejal. [+ Mund wangena|paslioysr bermaia Fk FA. ++ Musi wembion ayal nepola M+ FA mengaunacce kala adh yong deak cengan wore zal dela BURL Us KOT: KB Mongenal pasii OCB Bocaan tonsil | srramunaien 3 e UN Hasil Laut Mari Berbual tkan Bilis Pulau Pangkor * Bentuk: kecil dan nipis * Ukuran panjang: lebih kurang 20 milimeter hingga 40 milimeter * Tempat tangkapan: persisiran pantai dan lautan * Khasiat: kaya dengan protein dan vitamin * Hasil produk: pati ikan, sambal ikan bilis dan kiub ikan bilis Nani; Emak, lihat label pada bungkusan ikan bilis ini, Emak : Label ini menunjukkan ikan bilis ini dari Pulau Pangkor. Nani; Ikan bilis ini mempunyai bentuk yang kecil dan nipis, emak. Ya, Nani. Ukuran panjang ikan bilis lebih kurang 20 milimeter hingga 40 milimeter. Nani: Dimanakah ikan bilis ditangkap, emak? Emak : Emak : _# Nani: Apakah khasiat ikan bilis? Emak : Nani: Apakah hasil produk ikan bilis? Emak : © Muri berbuol badoserken teks dan dog, ues | 4 Musi mers ayat maf hes dorpada pertucton Jehan bub tus 26 BT: KB—Moyjurckan deo KP—Trferoesenel a e sweets eam] ikan dilumatkan dicampurkan dengan tepung sagu, fepung kanji don sedikit garam * adunan itu diuli * direbus hingga * dibentuk timbul memeanjang seperti silinder * angkat keropok yang © keropok lekor rebus timbul boleh terus dirakan * sejukkan * digoreng 1. Isiikan dilumatkan. 2. Isiikan dicampurkan dengan tepung sagu, tepung kanji dan sedikit garam. Le ‘Mund manalt gomar den memrabarn melearat yoy scr tas H+ duns barbinceng untuk mero ous Rurgon don ewer mauk bardeserkan powbercon MaKIMOL | 5 3m “+ Musi wenuis eye hinge dan ay mej uk dato Lak Us oe BT: KB-Mersinioss —cumloestad ~ sheng ubun hatha | srramunaiea oo e Say Mari Tulis Mari Tulis - Sate Ikan Sate ikan semakin popular pada hati ini, Makanan ini digemari oleh kanak-kanak dan orang dewasa. Sate ikan enak dimakan kerana rangup. Ada pelbagai rasa sate ikan, iaitu manis, pedas dan masin. Makanan ini diusahakan oleh nelayan Pantai Barat. Ikan diproses teriebih dahulu sebelum dicucuk pada lidi sate. Kernudian, makanan ini dibungkus di dalam peket plastik, Makanan yang telah siap dibungkus dijual di kedai atau di pasar raya ele , Bebola sayur sejenis makanan yang mengandungi vitamin dan karbohidrat. Antara bahan utama bebola sayur ialah sayur segar. Bebola sayur dimasak dengan \ cara direbus. Bebola sayur enak \ dimakan jika dibuat sup. \ \= Aenea Bs Kandungan e ¢ yanan UNTUK MemMoval sate Ikan , ialah ikan, halia, jada putih, Bahan ufama ua f gula, garam, cil, kicap Cara masak é é Cara makan f ¢ cil." ea al ee ee aa © Muse manceria pest ayot mejmuk ckiomteks dan aenbecanya 223 | ‘Mund mamborcingkandan maenbezekan maluirct cctom teks ne + land rrcombl il fueayengecs oh gi a3 | itd eenglaponjoc dai uta Bt Cinco Cura bel mengomiimang mea rasa nik inion ABT: KE embereigla dan menieasban CD terest rastanal AGT: Kaiba port BC ccm into? swen ext | servamunzies 38 e sweets eam] | srramunaiea oe e he Pela Ayat Udang Kering Kampung Kolapis di Beluran, Sabah. Kampung ini terkenal dengan pengeluaran udang kering, Penduduk kampung ini daripada suku kaum Bajau. Mereka mengusahakan udang kering sejak turun-temurun. Banyak udang kering bersaiz besar dan segar dari kampung ini. Penduduk di sini menangkap udang di lout untuk dijadikan udang kering. Ada dua jenis udang yang diproses untuk dijadikan udang kering, iaitu udang bakau dan udang pasayan. Udang kering itu kemudiannya dihantar ke pasar dan ke pasar raya. Udang kering menjadi ramuan penting : dalam masakan, Udang kering dalam masakan dapat ope Pokok kemboja atas permatang, menambch keenakan masakan itu. Pokok dibawa dalam tempayan; Nelayan bekerja pagi ke petang, Pulang membawae hasil lumayan. Buch rambutan di atas peran, Di dalam bekas letak bertimbun; Kerja nelayan penuh cabaran, Siang berpanas malam berembun. Ambil seikat bunga kantan, Hendak dicuci bersama lada; Nelayan memukat di tengah lautan, Dapat rezeki berlipat ganda. Kampung Kolapis di Beluran, Sabah. = —— —— + Hurl maribocoteks yang menganéung ayal pega. ] saa mutans pest ayot beat 7+ FS ren + Mhisdmesmnooyatbersoarh ~F bercasatian rsa excel momo mechan Bub TMI | ATG Merwanaiis CB Bexar ren J "dd mengerel pstkara ho banans don rercarraa chy dag mark ora waa twambino aya eng qunekan enka feat lam Cubans —Menjarmmen idea kP—Rasuras | srvamunziea 3 e woos aati] | srramunaien ae e wont et UN Hari Jualan Sekolahku Sh Mori Berbicara " ” Berniaga Usaha Mulia “¢ : ; Rasa sayang hei, rasa sayang, sayang hei et HARI JUALAN Hei, linat nona jauh, rasa sayang, sayang hei e SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SENTOSA Dengar kawan nasihat ini Hari: Masa: Tempat: Kalau kita hendak berniaga Sabtu 9.00 pagi hingga Padang Amalkanlah sikap murni 6.00 petang Sekolah Kebangsaan Taman Sentosa Tentu orang akan percaya : ‘e E> 6f Jenis Permainan GP E%5 RMI.O0 bagi setiop permainan Barang-barang Mari kawan kita berniaga Cari peluang usahlch lupa Pelanggan perlu kita jaga Elakkan segala fipu daya Mari kawan kita berusaha Sikap rajin usahlah lupa Tentu kita akan berjaya Maju bangsa maju negara Rgjan =: Adam, bilakah hari jualan akan diadakan? an 1 Adam : = a Rasa sayang hei, rasa sayang, sayang hei Yee Ling : Apakah barang-barang yang dijual pada hari Hei, lihat nona jauh, rasa sayang, sayang hei jualan itu nanti? Rajan —: Barang-barang _= 7, # ser Yanuness 9 e woos aati] | srramunaiees v0 e swan eae me {Irama lagu “Rasa Sayang Hei") ‘uid membora don menoaha omar. La | ‘Mut barticora ure wapettan noKiumer Berdaeoran pehatoan den gore. Whine es ‘ersebul iclak har, maso, lenge! jens bora yang djual jaws permaiven dan kader bayaieniboy ga oy slap peraran, fn Wonpason ea GCE -Gasnon ier Pm Mari Baca . Mari Catat Hari Jualan Sekolah Kebangsaan Taman Sentosa diadakan pada hari Sabtu. Murid dan guru bekerjasama untuk menjayakan hari jualan. Rahimi menolong gurunya menyediakan bahan untuk berniaga air. Rahimi ... pore amet ty di Gerai Tahun 2 Bestari ened 1. Gula pasir 2. Jambu batu 3. Tembikai ale Ini pelan Gerai Tahun 2 Bestari. Cikgu Ismail, guru kelas Adam telah membahagikan tugas kepada Muridnya pada hari jualan. Nani, Rahimi, Adam, Rajan dan Yee Ling diberi tugas untuk menjual minuman, kuih-muih dan buah-buahan. Agihan Tugas (Bil Noma Tugs 1 Cikgu Ismail g ies Nani f 3 Adam f 4, Rajan e 5. - 6. ra -Cikgu Ismail mengisar —mengambil - lalu —lalu —menuang -— air tembikai = — > Hank mmrsococenmeaa gauber Musi barcenaHevag anrber enoqunaien yma i | far: G-teroaal KP sto ng 3S | Rahimi Yee Ling | servamunzies 21 e we oom I ox Mari Baca Poster untuk Adik Suasana pada harijualan sungguh meriah. Gerai yang menjadi tumpuan ialah gerai buku Syarikat Teras. a a Adam ke gerai buku. Dia melihat poster mengenai kenderaan. Dia tertarik oleh gambar trem dan gambar treler pada poster itu. “Kakak, berapakah harga poster ini?” tanya Adam. “Harganya RM5.00, adik,” kata jurujual. Adam meminta harga poster itu dikurangkan kepada RM4.00, Jurujual tersenyum dan bersetuju dengan harga itu. “Baiklah, adik,” kata jurujual itu. Jurujual menggulung poster itu lalu memasukkannya ke dalam beg kertas. Adam gembira kerana dapat membeli poster. Poster itu untuk adiknya. Adiknya tentu suka akan gambar traktor pada poster itu, — a Hurd mamooca dan mengend posi resadaiom ayat yong manga oacaog 222 honsanan bergcbuna a28 Nuri marks srkaroan, hase don ayat yong eetnceoeeniaes I i clans Buku, leu wes] mal MOT) KB-evahd BOB -Saceenimbesa Tdotd wengeno| pastas gando peru dol fs don meryencrakannyo colon bul ths sea aun mambion cots garda pari berdoserkcr gor, oa Musi wembion ayal nenggunekan ele gerela pend Gaer buku lus aa [=p KG-Mengerd gust Korlebsiua|- Wenghubargeaikon e we oom I ie Kata Ganda Penuh Hari jualan diadakan pada hari Sabtu. Sebelum hari tersebut, murid-murid dan guru-guru sibuk membuat persiapan. Mereka menghias gerai-gerai jualan. Belon-belon dan reben-reben digantung pada gerai tersebut. Terdapat pelbagai makanan yang dijual. Makanannya enak dan harganya murah. Semua makanan habis dijual. Murid-murid amat gembira dan bangga kerana dapat menyertai aktiviti hari judlan. Ada yang menyimpan cita-cita untuk menjadi peniaga pada suatu hari nanti. murid murid-murid Sf. # > yo fe ® won aa UN Kedai Cenderamata Ch Mari Bertutur Nani di kedai cenderamata. Dia menolong ibunya menjaga kedai cenderamata. Ibunya sedang menyiapkan rantai kunci yang ditempah oleh pelanggan. Dina ; Adik, boleh tolong tuli ; - m nama fekok pada Tanta Ini Kedai Cenderamata Nani. Nani menjual pelbagai kunci ini? cenderamata. Kedai ini terletak di sebelah 7. Nani: Boleh. Siapakah nama i: kakak? D = ey) ¢ & Dina : Tulis nama kakak seperti yang tertulis pada kertas ini, Bolehkah adik lukis corak di atasnya? Nani: Boleh, kakak. Sila pilih corak yang kakak sukai. Dina : Adik, ini__. Minta adik lukis_ = mal} Nani: Saya akan lukis dengan elok —— ; dan kemas. seen Ini kedai Puan Holiza. Beliau menjual peloagai barang Nani; Harap kakak_ = mainan kanak-kanak. Kedainya terletak di sebelah _# . Nani : Kakok, ini_@ ; _ Jenis jualan f mainan Dina : Wah, cantiknya rantai kunc’ ini! Barang jualan wau ff Terima kasih, adik. Tolong_*_ , Noni: Baiklah, kakak. i — f — ee Hurkimeryiater perrinioan dengan ional yang ost Berdsatan gomber dan dialog ties] Vdutd mencks gorborseracyaidengmoad z secare beneroeuste. a: [a Mund mancetor rekdiret sere membandgwan dan membeackor mokumardarpads 7 rerio dancer is op perce, sean ya aryncen cymes | ay zr | gant dane . rer yal dala ue WES [= uri! menus ee eye beg seta gamer. WOT: KS berghudsunghstion KP Interpersenel KOT: KB-Merrbardingkan dan membezcker Kertekstual- Nenghbungicileen | ssrvamunaraine oat eS awe com] | sen anUNaRainas 198 e won mim] Py . Mari Tulis open odamiBycheo com my ‘apm rosordlyahoo.com.my ress Membell-belah di Pekan aoe ers B48a- Fe Selamat sejahtera, Rajan. Pada hari minggu yang lalu, saya, abang dan aygh pergi ke pekan. Kami iba di kedai cenderamata pada pukul _#. Saya hendak membeli_* untuk dihadiahkan kepada guru saya. Abang saya pula hendak membeli mainan untuk adik. Pada hari itu, kedai cenderamata tersebut mengadakan _#_. Semua barang di kedai itu diberikan potongan harga sebanyak _“ . Saya membeli_#_. Harga gelang kristal ituhanya_# Kemudian, kami ke _#_. Kedai itu turut mengadakan jualan murah. Setiap barang diberikan_# Abang saya _#_. Robot itu berharga _#_. Selepas itu, kami pulang. kedai cenderamata = Hurd mamooco dan meneliigambor 4 Muti mtengkaoten makd.riotbeedesortan parnbor don mereltenya dala ul TU BT: KS.—Merwaaud RCE Mencere rote | ssrvamunaraine sar eS sweets eam] KEDAI CENDERAMATA SERI SENTOSA Sudahkah anda mengunjungi kedai kami? se fee Kedai kami dibuka pada setiap hari. . == Masa: 9.00 pagi hingga 10.00 malam A Tempat : Teluk Danga, Johor Bahru eo) Kami menjucl pelbagai cenderamata buatan tempatan dan luar negara. Cenderamata kami cantik dan bermutu. Adakah harganya rendah? ~ Ya, harganya rendah dan Say berpatutan, Cenderamata kami sesuai dijadikan tanda kenangan, hiasan dan hadiah untuk teman-teman. Jangan lupa singach di kedai kami. Po cerita, benda atau kejadian. { Contoh: | * Kedai Noni besar. | * Nani menjual canderamata | ‘Mund mambora tks, saa Mund mangeno| pasliousr peryora dan memibacerye tai Musi wembion ayal seryala yong lan mengguackan gerkatoan berwerne bu daly oukutuls | Gay BT: KO Mengena peli OCB Bouaan resi | srramuartiae sat e swoon eam] untied Gaia V2 Nasihat Pak Long Usahawan Internet Oh. Mari Berbicara “Adam, kita mesti berusaha dengan gigih untuk berjaya”. Itulah nasihat Pak Long. Faedah Berniaga Pak Long bercerita tentang kejayaan usahawan Malaysia kepada Adam. ee a Irfan Khairi seorang usahawan Internet. Kejayaannya bermula dengan SS ae, mendapat untung | | menjadi kaya | |menolong orang lain ‘Pak Long mendapat tahu bahawa’ ah 2: | gerai jualan kelas Adam untung Terima kasih, Pak Long memberikan perkhidmatan membuai | besar. Tahniah, Adam! J | Semuc barengvalon reka bentuk laman web dan logo SS = = kami habis dijual . menerusi Internet. Beliau berani, gigih | Bagus, Adam. Bagaimanakah ee a serfa tidak putus asa apabila melakukan ; perasaan Adam semasa ae Long. Wal . ' sesuatu. Oleh sebab itu, banyak _ berniaga? is ROG Se pengusaha perniagaan Internet a Ve A letih, kami gembira menjadikan Irfan Khairi sebagai kerana mendapat | pulangan yong besor | Ya, Pak tong. Faedahnya _iclah_ + ( Sekarang tentu Adam tahu | contoh untuk berjaya. tentang faedah berniaga. Irfan Khairi pernah bekerja sebagai tukang cuci_#_ hendak mengumpulkan wang untuk membeli buku motivasi. Beliau seorang yang merendah diri_# bekerja keras untuk merebut peluang. Beliau juga seorang penulis dan penceramah. Oleh itu, tidak hairanlah jika | beliau selalu diberi liputan oleh penerbit majalah dan akhbar di negara kita. ‘kalau hendak a : + berjaya, © Terima kasih, Pak Long. Saya akan —<—<————— berusaha dengan gigih untuk menjadi | usahawan yang berjaya nanti Nuri berbkarourtuk merdapatien madarwa jaa ‘Murid mangenol pastas nro bahan + Muti mtengkaoten cag berdasareon raiunat dan manulnye colar bub nus ee Muni ane kornus untuk memaramimekeuel kos hata bohany KOT: KS—Merepeeunghoilion SCE Mencelat gota nad sd ene tr beeen eb ao i Muri! mela ere avUk en peelah maklumol lum beban fever usafena bee BBR HE lisyindian ea C8 Basen hrc ® wom em] . Mari Tulis Kita mestilah jujur apabila berniaga dan tidak bersikap sombong jika sudah berjaya. Oleh itu, nasihat dan tunjuk ajar daripada usahewan yang telah berjaya | patut kita jadikan sebagai pedoman. Tepi taman tumbuh seraya, Berbunga lebat putih setaman; Ikutlah amalan orang bedoug. Jadikan nasihat suatu_/ Kalau hendak makan cendawan, Beli sahaja di pekan sari; Kalau hendak jadi_#— , Kuat bekerja majukan diri. Buah pelaga bentuknya bujur, Kalau berniaga mestilah_*_, = Tentu dapat banyak pelanggan. Jika mahu menanam kepaya, Usah ditanam di tepi lombong; Apabila kamu sudah berjaya, Usah amalkan sikap_# . + Binbing mii metengkopcen porta berdasorkan fees yang Aberin, "Fae 4 Musinactesen pan eangan Pinos yo be i NT: Gers post KP Vetal rg nL Tersusun rapat di dalam pinggan; Adam Pak Long Adam Pak Long Adam Pak Long Adam Pak Long Adam Pak Long Adam Pak Long : : Wah, hebatnya! #— : Kilang tayar beliau di Bangi, Selangor. : Pak Long, _“ orang dalam gambar ini? : Oh, ini Pak Cik Nazri! Pak Cik Nazri kawan Pak Long. —£ pekerjaan beliau? - Beliau seorang peniaga : Pak Long, Pak Cik Nazri berniaga sejak ei? Beliau berniaga sejak tahun 2000. : Pak Cik Nazri berniaga _*_, Pak Long? : Beliau pengeluar tayar kenderaan, Adam. Beliau menjual tayar kepada kedai alat ganti kenderaan. © kilang tayar beliau? _£ Pak Cik Nazri boleh berjaya seperti sekarang, Pak Long? Beliau jujur dan tekun berusaha. ® TMuid welrghapkon dl dangon erates sur ‘Mute wamtosa delog dengen saben jong sos dan none yong bell 233 ‘Mus membion aya ango mengqur okanlots oryo deo bk is a BT: KB—Mengenl pati KP — Baumert UN Dunia Perniagaan A Mari Berbicara Dahulu Sekarang, Urnur: 35 tahun) _ Pekerjaan: Ahli perniagaan |. Jenis perniagaan: Membuat dan menjual perabot rotan dan kayu jati. Umur: 15 tahun Aktiviti masa lapang: Membantu jiran menjual barang-barang yang diperbuat daripada "| rotan di pasar malam. _ = Rahimi: Wah, hebat sungguh perniagaan Pak Ngah kamu! Adam : Benar, Rahimi. Pak Ngah terlibat dalam perniagaan sejak kecil. Rahimi: Bolehkah kamu bercerita tentang kejayaannya? Adam : Boleh, Rahirni. Dahulu Pak Ngah _+ Rahimi: Oh, dahulu Pak Ngah kamu menolong jirannya menjual barang di pasar malam! Jadi, dari situkah beliau belajar berniaga? Adam : Ya, Rahimi. Sekarang beliau_=_ Rahimi: Apakah yang diusahakan oleh Pak Ngah kamu sekarang? Adam : = a lid menyorapskon moka secoraberaasuia Mud maneatot mekiumar yerg berultaiar uk tus, BT; KB—Membereinghon canrmenbezchay —Keestuklviene— Mergynoungkeeen | ssrvamunarainae va eS sweets eam] AJL AHN AGA ree menjadi usahawan berjaya “a a tmengeksport perabot a mempunyai kilang perabot a membuka kedai perabot a mengumpulkan wang — modal mula menjual barangan yang diperbuat daripada rotan ‘avid weer ghapkon exrelberdosaien fra yong dberkan dol bul Us fs und mamboca earl yan woh Alengioken at) aud wenghooter emelheoado haw encerickan kgjo,oan kebago merck BT: KE—Wengusur mekLal Sersrudlvsme -Mergrioangkan idea | sms ® xen edem@yahoo. corn my epee yee ling’Pyahoo.com.my reoo Usahowan Berjaya Ce eeB ara BP SR- Fhe Salam sejahtera, sahabatku. Saya sertakan maklumat tentang kejayaon Pok Ngah saya. é anne PTET Sekion, terima kasih Pelbagai barangan dijual Potongan harga: 10% hingga 50%| Sewn kt ell Cantik, murah dan berkualiti Le | in ie prepa Pada hari Ahad, Adam dan keluarganya mengunjungi Ekspo Beli Barangan Malaysia. Pelbagai barang buatan negara kita dipamerkan dan dijual di ekspo itu. Bapa Adam ingin membeli kasut. “Cantik kasut ini, ayah. Kasut ini diperbuat daripada kulit,” kata Adam Adam juga menyatakan bahawa kasut kulit itu Mmungkin mahal harganya. “RM40.00 schqja, Adam. Mutunya pun sama dengan kasut ayah ini,” kata bapa Adam Bapa Adam berasa bangga memakai kasut buatan Malaysia. Kasut buatan Malaysia bukan sahaja cantik dan bermutu, malah harganya murah. . Bilakah Ekspo Beli Barangan Malaysia diadakan? . Dimanakah Ekspo Beli Barangan Malaysia diadakan? . Apakah yang ingin dibeli oleh bapa Adam? . Berapakah harga kasut yang dibeli oleh bapa Adam? . Pada pendapat kamu, apakah perasaan bapa Adam apabila memakai kasut itu? <= = ‘© Hurd rmarioaco don memnaham ks 333 Musi menuis,owapen Betdosonian scelan Ena + Mud meronce donrerugnpakan mck yer sure Cargo aahan gic, Bae | BT: <8—Mewyenalpesh SCR Sacaan vers 38 8.39) Tan Sri Azman Hashim Tan Sri Azman Hashim ahli perniagaan. Beliau lahir pada tahun 1939 di Kuala Lumpur. Beliau memulakan latihan sebagai Akauntan Berkanun pada tahun 1955. Beliau memulakan kerjayanya dalam sektor perbankan di Bank Negara Malaysia. Beliau berjaya menyahut pelbagai cabaran. Selepas meletakkan jawatan di Bank Negara Malaysia, beliau memulakan perniagaan firma perakaunan. Perniagaannya semakin meluas seperti dalarn bidang perbankan dan harta tanah. Selain itu, beliau banyak memberi khidmat untuk masyarakat. Antara program yang dilaksanakan oleh beliau termasuklah bengkel celik kewangan untuk golongan miskin. Beliau sering mengingatkan kita bahawa usaha yang gigih akan membawa kejayaan. Kita juga perlu sentiasa menanamkan sikap positif dan kegigihan dalam diri kita. Oleh itu, kita perlu mencontohi sikap beliau. laon behery bog mereto koa pathotgan dengan menue karus den merulsniya dior bu ls brbiacengfenlang kur yong tap! delom less sacaws bersulrgalan ngernl pal BCD Gacaun iene ® ane UN Jalur Gemilang ‘Cth Mari Berbual Anak Malaysia bersatu hati, Poskad Jalur Gemilang Renusahis gtan Berauot bet Rahimi: Yee Ling, mari lihat poskad saya ini. Anak Malaysia hidup bersama, Yee Ling : Cantiknya poskad ini. Oh, ini gambar Jalur ne Gemilang! alain atin Rahimi: Ya. Ini pula gambar Bapa Kemerdekaan kita. Anak Malaysia mencipta nama, _@ alah Tunku Abdul Rahman. _#_sedang mengangkat tangan_=+ Mereka ferkenal di mana-mana, Yee Ling : Lihat! Ada banyak orang dalam poskad ini. _®_ sedang memegang Jalur Gemilang. Rahimi : Wah, segaknya budak lelaki ini, Yee Ling! _2_ juga memegang Jalur Gemilang. ‘Wurid menaohs gorbor. Mund malergkapkan clog menggunckan koto gona name oi kage Nr HE Wercchul

hibocwe besa BE + MiSineriraaymegeeaptolanhahubng gtd dono api ert lresss| ate pest KP— vonb-ingusik ® wom em] e we oom I | sa vans pea Imbuhan Awalan 1, Adam hendak membeli Jalur Gemilang di kedai. 2. Wah, banyaknya Jalur Gemilang“ (kibar)! 1, Adam _ {julang) Jalur Gemilang. 2. Adam _#_ (semangat) semasa_# + Hui rmnuis aetatom yom Setnbuhan avalon dergon belldankeres daicm buku | s2.y | ABT: B= Meeravan ia Konleksun ~ Menghuburgearkan Bat | mitas | 1. Jalur Gemilang dipasang | pada bangunan yang | _£ ltingkat-tingkat) = 2, Adam_#_ Jalur Gemilang pada bangunan yang tinggi. pa Bo worse baa. ‘Murid menyory kor ga ‘Mund wan yotahan kesa kata baharuberdasereen sect fag mencor moka soso kalo bebe uid mangelukan peryyetua abana meget ee i HB Mangiick KP Must myanyi Jalur Gemilang Merahmu bara semangat woja Putihmu bersih budi pekerti Kuning berdaulat payung negara Biru perpaduan kami semua Puncak dunia telah kautawan Lautan luas telah kauredah Membawa semangat jiwa merdeka Semarak jaya kami warganya Empat belas melintang jalurnya Semud negeri dalam Malaysia Satu suara satu semangat Itu sumpah warga berdaulat Jolur Gemilang... di bawah naunganmu Jolur Gemilang... kari semua bersatu Perpaduan ketaatan Amalan muri rakyat Malaysia Jolur Gemilang... megah kami terasa Jolur Gemilang... kibarkanlah wawasan Merah putih biru kuning Jalur semangat kami semua Berkibarlah Berkibarlah Berkibarlah Jolur Gemilang! Pencipta: Suhaimi Mohd Zain (Pak Ngoh| Penulis Lirik: Syed Indera Syed Omar (Siso Kopratasal akan kau \ AW Ty. Ml ee © + el ¥ ——————— Il unail me Bahasa Kita Minggu Bahasa Malaysia (Oe Mari Bertutur Minggu Bahasa Malaysia telah diadakan di sekolah Adam. Semua murid diwgjibkan bertutur dalam bahasa Logo rekaan Adam telah berjaya memenangi Malaysia sepanjang minggu tersebut. Banyak aktiviti Pertandingan Mencipta Logo Tahap Satu sempena telah diadakan pada minggu itu. Minggu Bahasa sekolahnya. Rajan mengucapkan Apakah aktiviti yang diadakan pada Minggu Bahasa tahniah kepada Adam atas kejayaannya. Malaysia? Aktiviti yang diadakan ialah aktiviti nencipta logo dan pertandingan bercerita. Adam mendapat ’ ’ A 9 ) ) Hl a A fi 4 999) ’ a 4 ‘ ) tempat pertama dalam pertandingan mencipta logo. “Wah, hebatnya Adam! Nani pula menjadi johan Makna Logo Minggu Bahasa dalam pertandingan bercerita. Syabas, Nani!” * Merah - kegigihan kata Rajan. Dia berasa kagum akan kejayaan ) pa Der bed ape kawan-kawannyg itu. . ih = cintai bahasa ' . . © Obor - menuntut imu tanpa jemu Semua murid gembira semasa Minggu Bahasa * Buku - tekun belgjar Malaysia. Mereka bekerjasama menjayakan minggu a tersebut. Aktiviti yang diadakan dapat membantu mereka menguasai bahasa Malaysia dengan baik. “adam, bolehkah kamu | terangkan makna r + Liu “ warna pada logo Boleh, Rajan Warna merch PERTANDINGAN yang kamu cipta ini? ee os | itu BERCERITA = —_— Hid merizoco don menyatacon mckiuria fersutot Gengan fepct Like ‘Murid mangenol poslieyer perycta dalom feks, ieriis asl pertucton dclam tukunuls. ee + Mund wambocn ayat panyata dengan sebuten yong ses dan infanos! yong Datu gana) past Kantakstel -Manghubunghatky a “+ Musi wens peratoan yorg ekelak kerwora aru dior berfuk tan oor gol dam baka Mis BT: KO Menger pest SCE Gacuer rier | srvamunaratine at e | ssvvamunaraine an e wen Gunakan Bahasa dengan Betul Bapa memandu kereta sambil membawa Adam bersiar-siar di bandar_# Mereka melalui beberapa buwah bangunan. adam membaca perkataan pada Papan tanda bangunan yang dilalui olih mereka. Adam melihat papan tada yang tertulis Restoran Asam Pedas _#"_ Klinik Mata dan Tempat Letak Kereta. Adam gebira kerana ejaan pada papan tanda itu semuanya betol. bapa menasihati Adam supaya tidak melakunkan keslahan bhasa _# Sebagai rakayct malaysia _# kita mesti menggunakan bahsa kita dengan betal_# — a * Hurd mana gombordan mab tks aa Mud mangena pest fondo bea dan siangazor kesoiohan eon Baa + Mud meng hesdeervejaan dan faade baca eto wenuls yo defer babu ls, ma + Mud mertis Ganrengered pest aye! njmuk OT: KB Morgenal past Rantsuel -Mengaplhaskan | ssrvamunaraine sas eS % Di dalam sebuah bilik darjah, terdapat kerusi dan meja tersusun dengan kemas. Semua murid telah pulang ke rumah masing-masing. Tiada lagi suara_* sedang menggjar. . Tiba-tiba, Kerusi berkata, “Hal, _“! Marilah kita berlaken sebagai murid. Kita belgjar kata ganda yang disebut oleh _# pagi tadi.” , “Oh, pagi tadi Adam ada menyebut perkataan_# |" “Nani pula membuat ayat daripada kata ganda _*_. Ayat Nani berbunyi, ‘Kita mesti menyusun buku-buku dengan kemas.’.” “Amboi, pandainya kamu! Rahimi pula rmembuat ayat daripada kata ganda _#_. Ayat Rahimi berbunyi ‘Beg-beg disusun dengan kemas di bawah meja.’.” *Oh, kamu juga pandci, kawan! Senyap semua! Ada orang datang!” kata Meja. Tiba-tiba, Cikgu Norihan masuk ke dalam bilik darjah itu untuk mengambil kunci keretanya yang tertinggal. Kerusi dan meja di dalam bilik darjah itu pun terus mendiamkan diri. je. i ‘Murid memboca dan metengkaphmn teks dengon taba gands penuh. '+ Mund naming ayat mugeh menggurexan hema ganda panun dalorn but wus, fa] aut ecru mene as Aa ae HBT. KE Vergere al CE - acoon net | srramuartiae ut e ‘+ _ Musi enyenareicn kaso hera yang dpetsieh dovipace teks dan mene meksudryo dela kamus. | jas 35 UN Negara Kita ‘Oh. Mari Ceritakan ————— — Rajan, Nani, lihat seni kata lagu “Negaraku” pada mural itu. Apakah Nama negara kita ialah Malaysia. Negeri-negeri \ pendapat kamu tentang lagu itu? di Malaysia ialah Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Le Selangor, Wilayah Persekutuan, Perak, Pulau Pinang, Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang, Sabah dan Sarawak. Ibu negara Malaysia ialah Kuala Lumpur. Terdapat pelbagai kaum di negara kita seperti Melayu, Cina, India, Iban dan Kadazandusun. Agama Islam ialah agama rasmi negara Malaysia. Namun, . h rakyat Malaysia bebas mengamalkan agama dan Pada pendapat saya, : kepercayaan masing-masing. Mereka hidup bersatu ® kita semua patut tahu @ padu dan saling menghormati antara satu sama lain. r tentang seni kata lagu | Yo, soya setuju. Pada } ! “Negaraku". ) \ pendapat saya, kita mesti } Hai, kawan-kawan! Saya telah mendengar maklumat tentang negara kita daripada radio. Mari dengar cerita saya, _*_ Lagu “Negeraku” dinyanyikan oleh murid dan guru / semasa perhimpunan sekolah diadakan. Semasa lagu “Negaraku” dinyanyikan = murid dan guru berdiri tegak menyanyikan lagu dengan penuh semangat pengawas menaikkan bendera secora perlahan-lahan menyanyjkan lagu “Negaraku” sambil menghayati seni katanya Kita mesti menghormeti lagu “Negaraku” sebagai tanda kesetiaan kita kepada negara Malaysia. Nusinaneeravenpeharoyena déenge erga sebitan yong oe ae Mur berbincong con meegeriickan perrdapol faiang gambar dan mokiumce ana ne + Mund wanuls patengga bersosorkon madumat dan wenceteryo doom buku ts are + Mud mengacom dons menuls cust regi dengaw luisen yang hema dela Bub Ms tsi WKBT: KE Monyerval pes KP — veis-Ingussk OT: A Uenjrnncnbien BCS Petincongens | servamunaraina ar eS Ox. Mari Baca Rukun Negara Apakah Rukun Negara? Rukun Negara ialah prinsip yang menjadi pegangan rakyat Malaysia. Setiap warganegara Malaysia mesti mematuhi lima prinsip Rukun Negara, Apakah lima prinsip itu? & Mari Berlakon Lawatan ke Muzium Negar Guru kelas membawa Adam dan kawan-kawannya melawat ke Kuala Lumpur Mereka mengunjungi Muzium Negara. Rukun Negara dibaca Rukun Negara oleh ketua murid semmasa * Kepercayaan kepada Tuhan perhimpunan sekolah. Rukun * Kesetiaan kepada Rajadon | Negara dibaca sebagai Nani: Adam, cuba lihat bahagian hoeeen muzium itu. Adam — ; Wah, cantiknya hiasan mural yang diperbuat daripada mozek itu! R a Perlembagacn sqttu ikrar. Guru dan murid Rajan: Ya, bentuk mural itu unik dan menarik. * Kedaulatan Undang-undang | mengangkat tangan kanan Adam — : Apakah yang oda di dalam Muzium Negara, * Kesopanon dan Kesusilcan | pada paras bahu sambil cikgu? 7 = mengikut bacaan Rukun ale Cikgu — : Didalam Muzium Negara tersimpan pelbagai maklumat dan bahan tentang sejarah negara. Mari kita masuk ke dalam muzium sekarang. Yee Ling : Cikgu, saya mahu melawat ke Galeri A. Galeri itu mempamerkan cara hidup Masyarakat zaman batu. Rajan: Cikgu, saya pula hendak melawat ke Galeri B. Galeri itu mempamerkan zaman kergjaan-kerajaan Melayu Rahimi : Cikgu, saya hendak melawat ke Galeri C. Galeri itu mempamerkan sejarah kedatangan kuasa asing. _ = Baikdah, murid-murid. Kita akan melawat ke semua galeri itu bersama-sama aiid engin dn meichonconcheg SSS 832 ‘Mund wambion ayat menggunekan kere kegotungga son wenusrya dom buku Uk. 5a —Werjavaken ideo KP verbo nguatk = Negara oleh feta roa * Moti rangecan dan enbec oalboga,snlseyet dengon iabulor yangleascon ren yong | = he ermiraayen berdasorken peskolocr yorgecelok bernerna 2 BT: KG—Megarvalss Kuekstual~ Mengaptkaskan e e won wea] UN Lambang Negara Oh. Mari Berbicara Perfuan Agong ialah ran bagi Ketua Negara jalaysia. Gelaran rasmi baginda ialah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Yang di-Pertuan Agong dilantik setiap lima tahun mengikut giliran yang telah ditetapkan oleh Majlis Raja-Raja. Raja yang dipilih akan Seri Paduka Baginda Yang di-Perluan Agong yang ke-13 sedang membaca ‘wotikah semasa pertabalan baginda. menjalani istiadat pertabalan sebagai Yang di-Pertuan Agong. Istiadat pertabalan itu ialah upacara rasmi yang dilakukan di Istana Negara, (Oh Mari Berbincang Alat Kebesaran Diraja _ Tengkolok Antara alat kebesaran Dirgja & — diraja ialah: & © Tengkolok Dirgja ® Pending Diragja Pending _* Keris Pendek Diraja Dirgja Alat-alat ini dipakai oleh Seri Paduka Baginda Yang , di-Pertuan Agong semasa Keris Pendek upacara istiadat kebesaran diraja dan pertabalan baginda. ( Kawan-kawan, apakah pandangan Soy Nani: Selamat pagi, Adam, Yee Ling. Mari lihat ae enone poster pertabalan Seri Paduka Baginda ees as Yang di-Pertuan Agong ini. ae Adam — : Ya, Nani. Baginda sedang = . Yee Ling : Risalah ini pula tentang maklumat a Yang di-Pertuan Agong, Baginda ialah = Pada Noni; Gelaran rasmiKetua Negara Malaysia ialah pandangan = saya, poster Adam: Raja yang dipilih_= inl — —————— — 7 Ui mrinoco donrenoaal aha geal ra oT nA meegharkon doy 143 uiibarorourtc mecuarvpeon woke rent poset dan soln et AT: Ka Mererekan deo ACB Socomnierat ze as ® swoon eerm| Muri berbincong con meegerikckan power gon berdaserkon pos da rsaich, wad sacora beriaion sia, ++ Muid ence’ host pertircangor dalam buku rl BT: KE Wenghukungkatkan BCB — Pertincengen ® ne Mari Baca . Mari Betulkan Bunga Raya Masjid Negara melambangkan agama Islam sebagai Adam dan kawan-kawannya selalu ke taman bunga agama rasmi Malaysia. Hasrat untuk rembina magjid raya di sekulahnya. mengapakah mereka selalu pegi ini timbul sebelum kemerdekaan Malaysia lagi. Masjid ini ke taman itu? Mereka selalu pergi ke taman itu kerana pemnah menjadi salah sebuah masjid termoden di Asia mereka suka melihat bunga kebangsaan di taman itu. Tenggara. Masjid ini mempunyai reka bentuk moden dan canggih Rupa bentuk masjid ini ialah gabungan seni bina Islam dan merka juga suka melihat bunga raya yang berwarna merah. Warna merch melambangkan semagat cinta akan negara, moden, Bumbungnya berbentuk payung yang kembang , manakala menaranya pula berbentuk payung yang Banyak pokok bunga raya di kawasan rumah kuncup. Dewan masjid ini luas dan cantik, Adam. adam selalu menolog ibunya menjaga pokok bunga itu supaya hidup subor dan berbunga lebat. wah pokok bunga kebangsaan di rumah adam ada ope pelbagai warna! Bunga-bunga itu berwarne merah jinga ® dan puteh. adam paling suka akan bunga raya yang berwarna merah. Kawan-kawan, Masjid Negara doripada bapa saya. Mari dengar | | cerita saya. Masjid Negara _*_ E E A q Hivkimngena pos! ea uiara dan so semangardan manus dlam buku hls naa | ‘uid mengescn Gon merged! kesaichan hon dan fad boon. ividrnnce-taxan mokuen yang dcenger daagan sebuton yong las eritsnasiyana be. | sg + und memboca tks yong ten Abelkan dengon sebto can int asliag at S-Merganalsts BCS —Basoxininst uri en fesabon gong cg gan el dor Wis J nyerlsss BCB~ Baer | servamunaraina on eS | | srvamurcatiae sat e a rex Ayat Penyata 2. Mari Berpantun Las Sebagai anak Malaysia, kita mesti tahu akan lambang- lambang negara. Antaranya, termasuklah bunga raya yang menjadi bunga kebangsaan negara kita. Corak bunga raya atau bunga kebangsaan ini terdapat pada beberapa benda. Burung tempua burung pekaka, Mencari ulat di pohon berangan; Rakyat berbangga _” , Raja berdaulat jadi sanjungan. Buah bidara buah delima, /— Letak di dalam bakul jerami; Masjid Negara _/_, Tanda Islam anutan rasmi, Bunga raya menghias taman, ao Cantik warnanya dipandang mata; - Rukun Negara menjadi pedoman, Pegangan semua“. Corak bunga kebangsaan Corak bunga raya dijadikan hiasan pada ada pada piuter. rantai kunci. f. rr Nopg f+ Hut memonacyatpenyero dan ayot majnnk berdosorkan gomber a2 | uid melsiation paran Gang ff + nutri aya 5anyata don syotmeymuk dengan bal daar Tus. 33m + uid malenghaphon oantun dokrn bu tls NT: MB Menjavoker ikea Koveksel —Mergubunghiiion | ease BT: AB Wenjormmen tsa KP Werbl-Hngistic | ssrvamunaraine as eS | | srramuaratie oe e Bijak Sains Muri meryaten mekdinwatmengh cian gam bor Rue ‘avid wenalt gorbar am Mid mdengkanéon ras. bed ‘Mut borertaRendaiontan gor menggunckan ayst mapa, Lb + Nur rari ayal avenge! urvion gambar daloen bul tbs, | aes Murid melengkapkan carta dav ewecesisnyo dala bub tuls Ba: 70 AT; Messin mengkuluwlen unsure Menghubergatin BT: KE Wenghuturgearkan senstucrsree~ Menyerter geen isa ® won em ® sworn Cm Re Mori Berpantun — Kreatif dan inovasi penting sekali, Barangan dicipta untuk negara. Cipta sesuatu tanpa jemu, Untuk kemudahan hidup manusia Tahniah kawan kami ucapkan, Menang pertandingan reka cipta. FN + FK « melengkapkan * =menyerahkan Masak cendawan bercampur lokan, L. Hari Isnin hari A Dimakan dengan roti pita; pertandingan reka cipta. uf f 2. Encik Azam pengacara D f ege moajlis pertandingan reka e baat ipta. Sungguh tinggi pohon sena, =F 99 Sq) FN + FK FN + FN Tepi parit di Tanjung Sari; , # Herba bermutu dibuatjamu, Ditambah pula dengan halia; # 7 * fahun dua * hakim pertandingan * membawa © berjalan Belimbing besi sedap sekali, Jual di kota tepi muara; Z / 5 . i é ‘Mur memtora dan menoskal bohon gafk yong meneunyal perc dengan bet 5a | J. uuns menting at ersosation poe utr Fh Thea = oom 5 Ts ro NT: Hen Kosta Menghburghatan coy Hurd malanghapion partun corimendinya dolar uke tls, Mud matofoxkon penun dengon krona yong ber HBT: EB Menghubunghatieny K— vekoligasiie | servamunaraine er eS cwoos eso im] | srvamuartiae et e won aso] UNE Pertandingan Reka Cipta Oth Mari Berbicara Tahniah, dam! Haat Adam bin Jamal, murid Tahun 2 Bestari, telah Mmemenangi Pertandingan Reka Cipta Peringkat daerah. sadly Sigh Tahniah, Adan! Cg! Sekolah bagi tahap satu. | mmendodkon Rom am 6 Dia ckan mewakii Sekolah | sefeueseras syabas, Kebangsaan Taman Sentosa ihe pernakct ‘Doerah ‘Adam! i ke peringkat daerah pada pada bulon September Kamu hebat! bulan September nanti, 1M, ni Go bing Murkimenoata bahar grafic Nuiiberb kara berda:erkan thon grat Murblrmeriaua suis BT: KG.—Merxpesuungtilion Kersbubiviime— Meeanghan da risyslaskon ® Lhe Far] BAT? 6 Tahniah, Adam! Semoga berjayo pada peringkat Cee Mari Baca Tahniah kepada kakak Adam, Adilah dan rakannya, Fazlan dari Tahun 6 Yakin. Mereka telah memenangi Pertandingan Reka Cipta Peringkat Sekolah Rendah bagi tahap dua. SEKOLAH wR Adilah mencipta lampu suluh solar. Dia menamakan “Pular” jou taman solar. Dia menamakan “Latasa” kepada ciptaannya. Bahan yang digunakan ialah pelita buluh, diod pemancar cahaya (LED) dan papan solar. Lampu taman i ini menjimatkan kepada ciptaannya. Bahon In: meryimat yang digunakan ialah lampu Pesan suluh dan papan solar. enaganya diperoleh doripada Lampu suluh ini menjimatkan : cahays matahari, perbelanjaan. Tenaganya diperoleh daripads cahaya Tenaganya dapat matahari. Tenaganya mampu bertahan selama — toiase bertahan sehingga lapan jam. lapan jam 1, Nama murid 7 gv 2. Nama ciptaan f f 3. Bahan f yf 4. Kelebihan é ¢ Mund manaohi bohen gratk sels ayot dengon behulurtuemmlengkaplen Joduel ‘Mund mamberctngkar dan membexekan meliurrc sera raznstenye dolar buku mls HB errbarslighan dan membezckan CB Bocagn wrens e717 % x von "Mari Catat Ciptaanku Pertandingan reka cipta diadakan di Sekolah Kebangsaan Taman Sentosa. Setiap kumpulan tahap satu disertai oleh tiga orang murid Jenis reka cipta lalah barang hiasan atau kraf tangan. Bahan yang perlu digunakan ialah bahan kitar semula seperti akhbar, tin, kotak dan botol. Setiap kumpulan diberi tempoh selama lima hari untuk menyiapkan hasil reka cipta. Hadiah akan diberikan kepada pemenang tempat pertama hingga tempat kelima. a. \ £~ Jenis reka cipta ialah barang keperluan harian, _ kraf tangan atau rebotik. Bahan yang perlu digunakan ialah bahan kitar semula seperti akhbar, tin, kotak, bateri, botol dan wayer. Setiap kumpulan diberi tempoh selama fujuh hari untuk menyiapkan hasil reka cipta. Hadiah akan diberikan kepada pemenang tempat perlama “hingga tempat kelima. 1, Jumiah peserta é 2. Jenis reka cipta fe 3, Bahan ¢ 4, Jangka masa Z _ 5. Jumlah pemenang f Hid mamoca dan memahami reatlmat yang lara 4 Mui mamaonahygcen don merbazaken raduna! sera meruisrya dolor bul Ws, BT; KS. Mermbandbngece don merezaber) BC3~ Baoan infant | ssrvamuncraine 1 eS ' Setiap kumpulan tahap dua disertai oleh dua orang murid. Memo Kelab Reka Cipta SK Taman Sentosa Kepada: Abii Kelab Reka Cipta Daripada: Guru Penasihat P Perkara: Perfandingan Reka Cipta Tarikh: *_ Salam sejahtera. Pertandingan reka cipta akan diadakan pada hari Sabtu bersamoan dengan 12 Oktober tahun ini, Pertandingan ini terbuka kepada semua anggota kelab. Syarat pertandingan: (i) Penyertaan boleh secara berpasangan atau_#_. i) Pertandingan ini berternakan ciptaan daripada bahan terbuang. . (ii) Pastikan ciptaan__* dengan tema pertandingan. Sila ambil borang penyertaan yang diletakkan dengan peti cadangan di bilik guru. Segala maklumat pertandingan boleh dibaca pada papan kenyataan _#_ dengan bilik guru. Sebarang pertanyaan__*— dengan pertandingan ini boleh digjukan kepada guru penasihat. Sekian, terima kasih. Saya yang menjalankan tugas, oreo (NORAINI BINTI ALI) Guru Penasihat Mut melenhaphon on petkoloon keimbuhon Mund ambos aks yong ta brceophan uid membinn aya menggunckan pekitoan berinounan tsebu doln bubs KB.-Wenerel aasi Xonleud— Meggubungkskon ® sos en ab Mari Tulis Minggu Sains dan Teknologi Minggu Sains dan Teknologi diadakan dari hari Isnin hingga hari Jumaat di Sekolah Kebangsaan Taman Sentosa. Pada hari Isnin, merasmikan_# . Pada hari itu, diadakan pertandingan_# dan perlumbaan _<_. Anggota Kelab Reka Cipta berlakon dalam _. Tajuk sketsa sains ituialah_# . Pada hari Jumaot, guru besar menyampaikan _#_ dan _#_ kepada pemenang sambil_#. Guru besar berucap dalam majlis penutupan, Beliau mengucapkan terima kasih kepada semua murid yang menjayakan be Minggu Sains dan Teknologi. to — ee Peri bee steent pete aera ; Mussel cenayony emt eo 90 Ws re ugecontan eee nota _ Bacaan Luas Bas Teknologi Hijau Bas teknologi hijau ciptaan Universiti Sains Malaysia sangat unik. Bas ini menggunakan tenaga solar. Tenaga solar digunakan untuk menghidupken alatan di dalam bas. Narnun, bas ini digerakkan sepenuhnya oleh minyak masak terpakai. Bas yang diberi nama Unit Pameran Bergerak Teknologi Hijau ini direka khas untuk memperkenalkan bas mesra alam. Antara alatan elektrik yang terdapat di dalam bas ini termasuklah komputer dan penyaman udara. Panel solar yang terdapat pada bas ini berupaya membekalkan tenaga elektrik untuk sebuah rumah. Bas ini menyediakan permainan interaktif, maklumat teknologi hijau dan demonstrasi alatan pameran teknologi hijau Kesimpulannya, penggunaan teknologi hijau oleh bas ini dapat mengurangkan pencemaran alam. ‘Mud mambora tks, Mund bereerta Bersaconkan tees, KB Menghutuegkatvan BCB~ Becaanintenst BAHAWASANYA NEGARA KITA MALAYSIA MENDUKUNG CITA-CITA HENDAK: Mencapai perpaduan yang lebih erat di masyarakatnya; Memelihara satu cara hidup demokratik; Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara. akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi meden; kalangan seluruh Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: * KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN * KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA * KELUHURAN PERLEMBAGAAN * KEDAULATAN UNDANG-UNDANG * KESOPANAN DAN KESUSILAAN Dengan ini SAYA BERJANJI akan menjaga buku ini dengan baik dan bertanggungjawab atas kehilangannya serta mengembalikannya kepada pihak sekolah pada tarikh yang ditetapkan. Skim Pinjaman Buku Teks Nombor Perolehan Tarikh Penerimaan BUKU INI TIDAK BOLEH DIJUAL