Anda di halaman 1dari 6

SMK ST.

ELIZABETH
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN T.4 SEJARAH SPM 2012
Disediakan oleh:____________Disemak oleh:___________Disahkan oleh:________
Kiing Jiu Hock
Pn.Lau Siew Huong
EN. David Teo
Bahagian A
[ 40 markah ]
Jawab semua soalan
1
(a)

Pelbagai teori dikemukakan oleh ahli sejarahwan tentang kedatangan Islam ke Asia
Tenggara.

Nyatakan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara oleh tokoh-tokoh berikut:


(i) John Crawford :
..................................................................................................................
(ii) Emanuel Gadinho Eredia:
.....................................................................................................................
(iii) Snouck Hurgronje
.......................................................................................................................
[3 markah]

(b) Apakah bukti yang menyokong pendapat bahawa Islam datang dari China?
(i)

(ii)

[2 markah]

(c) Berikan cara penyebaran Islam ke Asia Tenggara.


(i)

(ii)

[2 markah]

(d)

Bagaimanakah para pedagang Arab menyebabkan agama Islam di Asia


Tenggara?

(i)

.........................................................................................................................

(ii)

.........................................................................................................................

(iii)

........................................................................................................................
[3 markah]

2) Zaman Gelap di Eropah bermula pada tahun 476M-1056M.


(a) Apakah yang dimaksudkan dengan Zaman Gelap?
.......................................................................................................................................
[1 markah]
(b) Senaraikan dua ciri Zaman Gelap di Eropah.
((i) .
(ii)
[2 markah]
(c ) Jelaskan kedudukan gereja pada Zaman Gelap di Eropah.
((i) .
(ii)
[2 markah]
(d)

Mengapakah kegiatan perdagangan tidak berkembang pada Zaman Gelap?

((i) .
(ii)
[2 markah]
(e)

Apakah persamaan sistem feudalism di Eropah dengan ciri-ciri feudalism yang terdapat dalam
kesultanan Melayu Melaka?

.
((i) .
(ii)
(iii)
...

3)

[3 markah]
Rajah berikut berkaitan dengan dua jenis pendidikan yang diamalkan oleh masyarakat

Melayu.

Pendidikan Formal

Jenis Pendidikan
Pendidikan Tidak Formal

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

4.

Senaraikan dua ciri pendidikan tidak formal di Tanah Melayu


(i)

(ii)

.
[2 markah]

Apakah fungsi istana dalam masyarakat Melayu tradisional


(i)

(ii)

[2 markah]

Bagaimanakah sistem pendidikan di madrasah dijalankan ?


(i)

(ii)

.
[2 markah]

Nyatakan dua ciri sistem pondok yang diamalkan oleh masyarakat Melayu tradisional
(i)

(ii)

.....................
[2 markah]

Pada pandangan anda mengapakah pendidikan tidak formal diperlukan oleh


masyarakat hari ini
(i)

(ii)

[2 markah]

Senarai di bawah berkait rapat dengan perkembangan ekonomi di Tanah


Melayu selepas kedatangan Islam

Sistem mata wang


3
Sistem Percukaian

(a)

Senaraikan jenis mata wang yang terdapat di Negeri-negeri Melayu.

(i)

......................................................................................................................

(ii)
......................................................................................................................

(iii)
......................................................................................................................

[3 markah]
(b)
Nyatakan tiga nilai cukai yang dikenakan pada Zaman Kesultanan Melayu
Melaka.
(i)

............................................................................................................
..........

(ii)
......................................................................................................................

(iii)
......................................................................................................................

[3 markah]
(c)

Namakan undang-undang yang melarang perlakuan riba di amalkan.

[1 markah]

(d)

Pada pendapat anda, apakah kepentingan cukai kepada sesebuah negara.

(i)

......................................................................................................................

(ii)
......................................................................................................................

(iii)
......................................................................................................................

[3 markah]
Bahagian B
[60 markah]
Jawab tiga soalan sahaja

5.

Tamadun Yunani

Tamadun Rom

Tamadun China

Tamadun India

Senaraikan di atas merujuk kepada tamadun dunia yang menyumbang kepada warisan peradaban
dunia.
(a) Jelaskan sumbangan tamadun Yunani dan Rom dalam aspek pentadbiran.
[6 markah]
(b) Nyatakan sumbangan tamadun tersebut dalam bidang seni bina dan sains.
[6 markah]
(c) Apakah sumbangan tamadun tersebut dalam aspek sosial?

[8 markah]

Zaman Kemuncak Pertengahan

Zaman Renaissance

(a)

Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kemunculan Zaman Renaissance di


Eropah?
[7 markah]

(b)

Terangkan kesan-kesan Zaman Renaissance.


[8 markah]

(c)

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah pengajaran yang dapat diraih


daripada Zaman Renaissance?
[5 markah]

Pengenalan ekonomi komersial

8.

Kemasukan buruh China dan India

(a)

Apakah faktor yang mendorong imigran China dan India ke Tanah Melayu sejak abad
ke -19 hingga awal abad ke-20 ?
[6 markah]

(b)

Terangkan cara kemasukan imigran China dan India ke Tanah Melayu pada
abad ke-19.
[8 markah]

(c)

Peningkatan jumlah kedatangan imigran Cina dan India ke Tanah Melayu telah
meninggalkan kesan sosial.
Jelaskan pernyataan di atas berdasarkan pengetahuan sejarah anda.
[6 markah]

Pembangunan dan kepesatan ekonomi Tanah Melayu telah mendorong penjajah


British menubuhkan institusi kewangan atau bank.
(a) Bagaimanakah penggunaan sistem mata wang asing dilaksanakan ketika zaman penjajahan
barat?
[8 markah]
(b) Jelaskan perkembangan penubuhan bank-bank ketika pemerintahan British di negara kita.
[8 markah]
(c) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan pengenalan Wang Kertas NegeriNegeri Selat di Tanah Melayu
[4 markah]

9.

Dasar pentadbiran British telah memberi kesan kepada aspek politik, ekonomi, dan sosial di
Tanah Melayu. Antara kesan tersebut ialah kemunculan bandar baru, pembentukan
masyarakat berbilang kaum, dan pengenalan sistem pendidikan vernakular.
(a) Senaraikan faktor-faktor yang membantu perkembangan bandat-bandar baru di Tanah
Melayu, Sarawak, dan Sabah.
[8 markah]
(b) Terangkan perkembangan sistem pendidikan vernakular di Tanah Melayu semasa penjajahan
British
[8 markah]
(c) Pada pandangan anda, bagaimanakah pendidikan dapat mengukuhkan perpaduan dalam
kalangan penduduk di negara ini.
[4 markah]
TAMAT