Anda di halaman 1dari 40

1.

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Pendidikan

di

Malaysia

adalah

satu

usaha

berterusan

ke

arah

memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk


mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani berdasarkan kepatuhan dan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi
melahirkan

rakyat

Malaysia

yang

berilmu

pengetahuan,

berakhlak

mulia,

bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri


serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.
Istilah falsafah berasal daripada dua perkataan Yunani iaitu philos dan Sophia. Philos
bermaksud mencintai manakala Sophia pula bermaksud kebijaksaan. Kesimpulan yang
dapat dibuat daripada makna kepada dua perkataan ini, falsafah dapat diertikan sebagai
perihal mencintai kebijaksanaan.
Mengikut Russell ( 1946 ), falsafah adalah diertikan sebagai sesuatu fahaman atau
pengertian di antara teologi dan sains. Ini adalah kerana, seperti teologi, falsafah
mengandungi spekulasi terhadap perkara yang belum tepat dibukti.
E.D Miller pula mengatakan falsafah boleh ditakrifkan sebagai usaha untuk berfikir
secara rasional dan kritis terhadap perkara-perkara penting. Oleh itu, falsafah boleh
diertikan sebagai satu usaha untuk berfikir yang rasional dan kritis terhadap perkara yang
penting mengenai pendidikan.
Antara tafsiran Sharifah Alawiah Alsagoff dalam bukunya falsafah Pendidikan
( 1984 ) ialah falsafah adalah pertimbangan asas dan andaian mengenai pertimbangan
terhadap perkara yang penting. Falsafah mempersoalkan prinsip-prinsip realiti, ilmu dan
nilai. Selain itu, falsafah adalah cenderung mengumpulkan rumusannya kepada bentuk
mazhab-mazhab atau sistem-sistem pemikiran.
Oleh itu, falsafah dapat diertikan sebagai pemikiran atau pandangan yang benar, rasional
dan bernas. Pemikiran atau pandangan ini dihasilkan daripada usaha kajian ahli falsafah
dengan cara saintifik, sistematik dan logikal. Tujuan falsafah ialah mencari dan membukti
kebenaran dan memberi arah tujuan atau pedoman untuk perkara-perkara yang penting
dalam kehidupan.

2.0

SUKATAN PELAJARAN
2.1 Konsep Huraian Sukatan Pelajaran
Huraian Sukatan Pelajaran ialah satu dokumen yang memperkembangkan
dan memperjelaskan maksud dan kehendak Sukatan Pelajaran. Ia juga merupakan
keutamaan hampir setara dengan Sukatan Pelajaran dan perlu dibaca bersamasama.

Penguasaan terhadap apa yang terkandung dalam Huraian

Sukatan

pelajaran adalah menjadi ukuran pencapaian murid. Penyediaan bahan pengajaran


dan pembelajaran serta penilaian dibina berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran.
Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah telah memuatkan
senarai kemahiran asas berbahasa dan tatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid
dari Tahun 1 hingga Tahun 6. Kemahiran-kemahiran berbahasa ini meliputi
kemahiran lisan (mendengar dan bertutur), membaca, dan menulis. Tatabahasa pula
meliputi aspek morfologi dan sintaksis bahasa Melayu. ( Abdullah Hasan,1996).
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu untuk Sekolah Jenis Kebangsaan
(SJK) Cina (C) dan Tamil (T) disempurnakan dengan mengambil kira tahap
kebolehan dan kemampuan murid di SJK(C) dan (T). Oleh itu, Huraian Sukatan
Pelajaran Bahasa Melayu untuk SJK(C) dan (T) agak berbeza daripada Sekolah
Kebangsaan dari segi huraian, senarai kemahiran berbahasa, contoh-contoh
peribahasa, tatabahasa, dan jumlah perbendaharaan kata yang dicadangkan.
2.2 Fungsi utama Huraian Sukatan Pelajaran ialah untuk:
Menentukan skop sukatan
Panduan guru dalam menyediakan isi

pelajaran dan pemilihan aktiviti

pembelajaran
Kegunaan penyedia buku teks dan bahan pembelajaran bagi memilih dan
membina isi kandungan

aktiviti pembelajaran, soalan penilaian dan kerja

lanjutan
Kegunaan pembinaan soalan ujian dan penaksiran samada berbentuk
formatif atau sumatif

3.0

NOTA RINGKAS DAN GRAFIK


2

3.1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Kepercayaan dan
Kepatuhan Kepada Tuhan

Memperkembangkan
lagi potensi individu
secara
menyeluruh
dan bersepadu

Pendidikan adalah satu


usaha berterusan

FALASAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Rakyat Malaysia
yang berakhlak
mulia

Rakyat
Malaysia
yang
bertanggungjawab

Rakyat Malaysia
yang
berilmu
pengetahuan

Insan
yang
seimbang
dan
harmoni.( JERIS)

Rakyat
Malaysia
yang
berketrampilan
Rajah 3.1.1 Falsafah
Pendidikan Kebangsaan

Berdasarkan rajah 1 kita dapat memahami matalamat dan hasrat Falsafah Pendidikan

Malaysia
Yang
Berkeupayaan Menikmati Kesejahteraan
KebangsaanRakyat
( FPK) yang
dijalankan
di Malaysia.
Hidup

Pendidikan

di

Malaysia

adalah

satu

usaha

berterusan

ke

arah

memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk


mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan

Rakyat Malaysia Yang Dapat Memberi Sumbangan Terhadap

jasmani berdasarkan kepatuhan dan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi
melahirkan

Keharmonian Dan Kemakmuran Kepada Keluarga, Masyarakat


rakyat

Malaysia

Dan Negara

yang

berilmu

pengetahuan,

berakhlak

mulia,

bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri


serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.

Pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah ditentukan oleh Perlembagaan


Malaysia dan berlandaskan ideologi kebangsaan yang menerapkan Rukunegara, Dasar
Ekonomi Baru, dan Dasar Pendidikan Kebangasaan.
Matlamat

Falsafah

Pendidikan

Kebangsaan

ialah

melahirkan

rakyat

yang

bertanggungjawab dan boleh memenuhi kewajibannya sebagai seorang warganegara.


Malaysia. Selain itu, ingin menghasilkan rakyat yang progresif, mahir serta cekap supaya
membolehkannya berupaya melaksanakan tugas secara produktif serta sempurna. Di
samping itu, melahirkan rakyat yang memahami serta mengamalkan prinsip-prinsip Rukun
Negara dan bersikap toleransi sesama rakyat untuk mewujdkan perpaduan berbilang
kaum.serta melahirkan rakyat yang taat setia kepada Raja dan cinta kepada negara.
Seterusnya, rakyat yang sentiasa bertolak ansur adalah rakyat yang membawa
perpaduan di dalam Malaysia serta mengurangkan jurang perbezaan dari segi ekonomi
sosial dan peluang di antara kaum. Hal ini bertujuan murid-murid dapat bersama-sama
tolong menolong dan bertoleransi antara satu sama lain agar keharmonian dan
kemakmuran
Kesimpulannya, FPK ini digubal adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang mempunyai
seimbang dari pelbagai aspek iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. FPK perlu
dilaksanakan di sekolah kerana untuk memupuk semangat perpaduan dan melahirkan
insan-insan yang berakhlak mulia dan mempunyai nilai moral yang tinggi berpandukan
agama yang benar.

Pendidikan Adalah Satu


Usaha Berterusan

Membantu individu
menyesuaikan diri dengan
pelbagai perubahan.
Pendidikan asas di rumah dan tadika
serta pendidikan di peringkat sekolah
rendah dan menengah.

Dari kecil hingga ke


akhir hayat.

Proses pemerolehan
dan pemindahan
ilmu, kemahiran dan
nilai murni.

Rajah 3.1.2 Pendidikan Adalah Satu Usaha Berterusan

boleh
dipercayai

meningkatk
an diri,
keluarga,
masyarakat
, agama,
bangsa dan
negara.

Rakyat Malaysia
yang
bertanggungjawab

amanah,
bersih
dan cekap

patuh
undangundang

Rajah 3.1.3 Rakyat Malaysia yang bertanggungjawab

Insan Yang Seimbang Dan Harmoni

Jasma
ni

Emosi

Rohan
i

Intele
k

Sosial
Rajah 3.1.4 Insan yang seimbang dan harmoni

Rajah 3.1.5 JERI

Ada kemahiran asas 3M


Peroleh dan kembangkan ilmu
yang benar
Berfkir secara kreatif, kritikal,
dan reflektif

sedar dan percaya kepada


Tuhan
bersyukur dengan
pemberian Tuhan
berakhlak mulia dan
berpegang kepada nilainilai murni
emosi yang matang dan
stabil
milik dan pupuk perasaan
kasih sayang
sifat kekitaan dan
perpaduan

kesedaran kesihatan fzikal


kembang bakat dan
kemahiran teknikal,
manipulatif, dan sosial

Unsur
Intelek
Unsur
Rohani
Unsur
Emosi
Unsur
Jasmani

Rakyat Malaysia yang berketrampilan

memupuk pembawaan diri yang


baik
berpandangan jauh dan
berinisiatif
tugas dengan
sempurna
kecekapan
dan
kompetensi
diri

Rajah 3.1.6 Rakyat Malaysia yang berketrampilan

10

Rajah 3.1.7 Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan

Perkembangkan
bakat, potensi merupakan
lagi potensi
anugerah.
individu secara
dipupuk, dan dikembangkan
menyeluruh dan
terjelma melalui interaksi sosial
bersepadu
perkembangan merangkumi emapt
aspek iaitu jasmani, emosi, rohani
dan intelek.

perwatakan diri yang baik


berpegang kepada nilai-nilai murni
dan moral sebagai prinsip hidup

cintai ilmu pengetahuan


pupuk budaya ilmu dan membaca
fkiran luas dan terbuka

Rakyat
Malaysia yang
berakhlak
mulia

Rakyat
Malaysia yang
berilmu
pengetahuan

Kepercayaan dan Kepatuhan


Kepada Tuhan

mengakui
kewujudan Tuhan

mengamalkan
segalan ajaran
agama yang
dianuti

mengakui Tuhan
sebagai Pencipta
manusia dan alam

individu
bertanggungjawab
atas apa yang
dilakukan

hukum dan
fenomena alam
ditetapkan oleh
Tuhan

Rajah 3.1.8 Kepercayaan dan Kepatuhan Kepada Tuhan

11

daya
ketahan
an yang
kuat

Rakyat
Malaysia
Yang
Berkeupayaa
n Menikmati
Kesejahteraa
n Hidup

waras
dan
berjiwa
tenang

Rajah 3.1.9 Rakyat Malaysia Yang Berkeupayaan Menikmati Kesejahteraan


Hidup

12

Rakyat Malaysia Yang Dapat Memberi Sumbangan Terhadap


Keharmonian Dan Kemakmuran Kepada Keluarga,
Masyarakat Dan Negara

pupuk perpaduan melalui nilai-nilai


murni

memajukan ekonomi negara

mengekalkan kestabilan politik

patuhi perlembagaan dan peraturan


negara
pertahankan maruah diri, profesion,
agama, bangsa, dan negara.

Rajah 3.1.10 Rakyat Malaysia Yang Dapat Memberi Sumbangan Terhadap


Keharmonian Dan Kemakmuran Kepada Keluarga, Masyarakat Dan Negara
13

3.2 KEMAHIRAN BAHASA

kemahira
n
mendeng
ar

kemahira
n menulis

Kemahir
an
Bahasa

kemahira
n
bertutur

kemahira
n
membac
a

Rajah 3.2.1 Kemahiran Bahasa

Pengajaran

kemahiran

berbahasa

meliputi

kemahiran

mendengar,

bertutur,

membaca, dan menulis. Kemahiran berbahasa ini merupakan teras kepada penguasaan
bahasa baku. Menurut Arbak Othman (1985: 15-16) pengajaran bahasa merupakan caracara guru menyampaikan maklumat kepada pelajarnya tentang sesuatu bahasa digunakan.
Dalam pengajaran kemahiran bahasa, terdapat juga unsur penilaian. Penguasaan kesemua
kemahiran ini amat penting dalam proses pengajaran dan pempelajaran supaya berjalan
dengan lancar dan berkesan. Kemahiran bahasa yang berhubung dengan kemahiran lisan
melibatkan dua komponen asas, iaitu mendengar dan bertutur. Kedua-dua komponen ini
14

berkait rapat dan saling melengkapi. Kemahiran membaca dan menulis pula merupakan
kemahiran bukan lisan.

Kemahiran Mendengar

15

keupayaan pelajar
mendengar dengan teliti
dan memahami perkara
yang didengar dalam
pelbagai situasi
pengucapan seperti
cerita, arahan, dan
sebagainya

Proses mendengar ini


juga biasanya berlaku
dalam empat peringkat

berlaku melalui fkiran


dan bukan perasaan

berlaku melalui latihanlatihan khas yang


dilakukan secara
berperingkat-peringkat.

Pendengaran (listening)
merupakan suatu
kemahiran yang asas
dan utama dalam proses
komunikasi

Terdapat dua jenis


kemahiran mendengar :
i) aktif
ii) pasif

Terdapat tiga peringkat


kemahiran mendengar

Kemahiran bertutur
Rajah ialah
3.2.2 Kemahiran Mendengar
kegiatan melafazkan bunyiKemahiran
bunyi yang dilahirkan daripada
Bertutur
alat sebutan (artikulator)
manusia. Kemahiran tersebut
merupakan kemahiran
berinteraksi menggunakan
16
bahasa.

Pertuturan yang dapat dikuasai


dengan baik akan
menghasilkan tabiat berbahasa
yang baik dari aspek fonologi,
struktur, intonasi, dan
penguasaan sistem bunyi.

belajar bertutur
melalui pengalaman
daripada melalui
kecergasan otaknya.

Aspek-aspek pertuturan seperti sebutan, tekanan,


jeda, intonasi, tatabahasa, kefasihan, kelancaran,
3.2.3 Kemahiran
Bertutur ( mora) dan
laras bahasa, Rajah
panjang
dan pendek
Kemahiran membaca adalah lanjutan
nada.
daripada kemahiran-kemahiran asas
seperti mendengar dan bertutur.

Faktor yang mempengaruhi pertuturan ialah


jantina, umur, alam sekeliling, fzikal, kesihatan dan
kecerdasan.

17

membantu memperluaskan pemikiran dan


idea serta meningkatkan daya kreatif
seseorang individu dalam pelbagai bidang.

melibatkan kedua-dua aktiviti verbal dan


literasi secara serentak

proses kebalikan daripada proses menulis


dan memerlukan seseorang itu
menterjemahkan kembali lambang-lambang
bertulis kepada lambang-lambang bunyi
yang hendak disampaikan oleh penulisnya.

Teknik Membaca SQ3R merupakan satu


kaedah membaca yang memerlukan
seseorang mempersoal kesesuaian
maklumat yang dibaca dengan tugasan
yang perlu diselesaikan.
Jenis-jenis bacaan ialah bacaan mekanis
Rajah 3.2.4 kemahiran membaca
( bersuara), bacaan mentalis ( senyap),
bacaan intensif (pantas dan imbasan),
bacaan ekstensif, bacaan rekreasi, dan
bacaan kritis.

Kemahiran Menulis

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (muka


surat 1729), ialah mencatat kata-kata dengan
huruf dan memakai pena seperti kalam,kapur ,
pensel dan lain-lain.
18

Melahirkan perasaan (fkiran dan lain-lain)


dengan catatan yang memakai huruf, membuat
surat atau mengarang.
Proses penyaluran ilmu, idea atau maklumat
secara bersistem yang mengambil kira aspek
tujuan menulis, penggunaan bahasa, audiens
dan gaya penulisan.
Jenis-jenis Kemahiran Menulis :
Kemahiran menulis secara mekanis

Kemahiran menulis secara mentalis


(Pelahiran),
Peranan tulisan sangat penting kerana tulisan
Rajah 3.2.5
kemahiran
menulis
bertindak sebagai
alat
bagi menurunkan
segala
isi pelajaran dan mempamerkan buah fkiran
seseorang.
3.3 5P

19

Penggabungjali
nan

5P
Penyerap
an

Penilaian

Pemuliha
n

Pengaya
an

Rajah 3.3.1 5P
Konsep 5P merupakan asas dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam
KBSR. Strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu menekankan konsep 5P iaitu
penggabungjalinan, penyerapan, pengayaan, pemulihan dan penilaian. Ini selaras dengan
usaha memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Setiap
elemen ini penting untuk membantu guru merangka strategi pengajaran dan pembelajaran
Bahasa Melayu yang efektif kerana melalui proses ini pelajar dapat menyesuaikan maklumat
dalam rangsangan serta menghasilkan satu pelajaran yang bersepadu dan menyeluruh
serta menyeronokkan dalam bilik darjah.

20

proses yang menggabungkan


pelbagai bidang kemahiran
dalam satu pengajaran dan
pembelajaran
bagi
mewujudkan satu pelajaran
yang
intergratif
dan
menyeluruh

berlaku
antara
kemahiran
berbahasa
daripada
bidang yang
berlainan
ataupun
bidang yang
sama

Penggab
ungjalinan

tiga
jenis
bentuk
penggabungjali
nan kemahiran

membantu murid dalam


penguasaan pelbagai kemahiran
dalam sesuatu masa pengajaran
dan pembelajaran secara serentak
serta meningkatkan keberkesanan
proses pengajaran dan
pembelajaran
Rajah 3.3.2 Penggabungjalinan

21

Penyerapan
Proses menyerapkan
pelbagai bidang ilmu,
nilai murni dan
kemahiran bernilai
tambah dalam
pengajaran dan
pembelajaran Bahasa
Melayu.
Menyerapkan pelbagai
bidang ilmu serta
pelbagai tema yang
mencakupi hal-hal
persendirian dan
kemasyarakatan.
Untuk memenuhi
elemen Pengisian
Kurikulumdi dalam mata
pelajaran Bahasa
Melayu.

Rajah 3.3.3 Penyerapan


22

Merupakan
aktiviti
yang
diberikan kepada
murid
yang
mempunyai tahap
kemampuan yang
memuaskan dan
menguasai
kemahiran asas
dalam
Bahasa
Melayu.

Mengandungi
unsur - unsur
seperti
meluaskan
dan
memperkukuhkan
ilmupengetahuan,
pengalaman dan
kemahiran yang
sedang di pelajari.

Pengaya
an

Rajah3 .3.4 Pengayaan

23

Berbentuk bebas
untuk
memberi
peluang kepada
pelajar
untukmemperke
mbangkan minat
dan bakat.

Pemulihan

Membantu murid menguasai hasil


pembelajaran yang belum dicapai.

Aktiviti yang boleh di lakukan di dalam


pemulihan adalah sangat terbatas dan lebih
khusus.

Contoh aktiviti pemulihan adalah seperti


mengisi tempat kosong di dalampetikan
dengan menggunakan perkataan-perkataan
yang disediakan.

Rajah 3.3.5 Pemulihan

24

aktiviti untuk
mendapatkan maklumat
yang berguna bagi
menentukan pencapaian
sesuatu hasil
pembelajaran dan
objektif pengajaran dan
pembelajaran.

2 bentuk penilaian yang


boleh dijalankan oleh
guru iaitu penilaian
secara formatif dan
sumatif.

Penilai
an

Melalui penilaian yang


berterusan, tindakan
susulan yang perlu
diambil terhadap
seseorang murid, sama
ada dalam bentuk
aktiviti pemulihan atau
pengayaan dapat
dipastikan.

perkembangan prestasi
dan pencapaian murid
sentiasa dapat di
pantau,penilaian haruslah
di lakukan secara
berterusan.

Rajah 3.3.6 Penilaian

25

3.4 PENGISIAN KURIKULUM

ilmu

peraturan
sosiobuday
a

Pengisia
n
Kurikulu
m

nilai

kewarganegar
aan

Rajah 3.4.1 Pengisian kurikulum


Pengisian kurikulum terdiri daripada elemen yang menggabungkan perkembangan
terkini dalam pendidikan yang meliputi aspek ilmu, nilai, kewarganegaraan, peraturan
sosiobudaya, dan kemahiran bernilai tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran belajar
cara belajar, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kajian masa depan,
26

kecerdasan pelbagai, pembelajaran konstruktivisme, dan kontekstual. Semua elemen ini


dapat diaplikasikan oleh murid dalam dunia pekerjaan. Di samping itu, pendidikan nilai,
kewarganegaraan, dan patriotisme diberikan penekanan selaras dengan matlamat negara
membangunkan masyarakat madani.

27

28

Rajah 3.4.2 Peraturan sosiobudaya, nilai, ilmu, dan kewarganegaraan

Peraturan
meliputi kesantunan bahasa, laras bahasa, Sosiobudaya
dan peribahasa yang diamalkan dalam
masyarakat Malaysia.

unsur patriotisme diserapkan dalam


pembelajaran dan pengajaran
mengutamakan pemupukan semangat
cinta dan taat akan tanah air .
melahirkan masyarakat yang baik.

penyerapan nilai murni adalah untuk


melahirkan insan yang baik dan berakhlak
mulia.
membentuk generasi muda yang
berhemah tinggi dan berperibadi mulia.

merangkumi pelbagai bidang ilmu dan


disiplin.
contoh, bidang sains, geograf dan lain-lain
digunakan untuk memperkembang ilmu
bahasa dan kemahiran bahasa

Kewarganegaraan

Nilai

Ilmu

3.5 KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH

KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH

kemahiran
berfkir

kemahiran
teknologi
maklumat dan
komunikasi

kemahiran
belajar cara
belajar

kajian masa
depan

kecerdasan
pelbagai

pembelajaran
konstruktivisme

pembelajaran
kontekstual

Rajah 3.5.1 Kemahiran Bernilai Tambah


Kurikulum Semakan dan Kemahiran Bernilai Tambah Kurikulum semakan tahun
2000 merupakan usaha berterusan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk mewujudkan
kurikulum yang mampu memenuhi aspirasi negara. Dalam kurikulum semakan ini,
kemahiran bernilai tambah merupakan suntikan baru kepada pengisian kurikulum tersebut.
Elemen

pengisian

kurikulum

sedia

ada

seperti

penyerapan

nilai

murni,

ilmu,

kewarganegaraan dan patriotisme dan peraturan sosiobudaya dikekalkan. Kemahiran


Bernilai Tambah yang diterapkan secara eksplisit dalam kurikulum semakan memperlihatkan
komitmen Kementerian Pelajaran Malaysia ke arah melahirkan pendidikan yang berkualiti.
Kemahiran bernilai tambah ialah kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat dan
29

komunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan, kecerdasan pelbagai, serta
pembelajaran kontruktivisme, dan kontekstual.

diajarkan kepada muridmurid melalui soalan dan


aktiviti yang memerlukan
pemikiran kritis dan kreatif
dalam aktiviti mendengar,
bertutur, membaca dan
menulis.

Kemahiran berfikir sama


ada dari segi
mengkonsepsikan idea,
menyelesaikan masalah
atau membuat keputusan
adalah penting dalam
kehidupan harian dan
kerjaya murid pada masa
depan.

Kemahir
an
Berfikir

Terdapat beberapa
kemahiran berfikir yang
perlu diserapkan dalam
pengajaran dan
pembelajaran bahasa
seperti mengelaskan,
menghubungkaitkan dan
sebagainya.

30

Rajah 3.5.2 Kemahiran berfikir

diajarkan
kepada murid
supaya mereka
boleh
menggunakan
komputer untuk
tujuan
komunikasi,
menyempurnak
an
tugasan
harian
dan
memperolehi
maklumat
melalui internet.

meluaskan
penerokaan
ilmu
pengetahuan
dan
dalam
urusan
kehidupan

Kemahiran
Teknologi
Maklumat
Dan
Komunikas
i

empat bentuk
penggunaan
TMK
dalam
pengajaran dan
pembelajaran
iaitu
untuk
pembelajaran
tutorial, tujuan
penerokaan,
alat
aplikasi,
dan komunikasi.

Rajah 3.5.3 Kemahiran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi

31

32

Rajah 3.5.4 Kemahiran belajar cara belajar, kecerdasan belajar, dan kajian
masa depan

dapat mengembangkan potensi


kecerdasan, minat dan
kecenderungan murid kerana setiap
individu mempunyai kecerdasan dan
kebolehan yang berbeza.
Kecerdasan pelbagai ini merangkumi
kecerdasan verbal-linguistik, logikmetamatik, muzik, kinestatik, visual
ruang, interpersonal, intrapersonal
dan naturalis.
Kajian masa depan ialah satu
pendekatan pengajaran untuk
mendidik murid agar lebih prihatin
terhadap sesuatu perkara atau isu
yang berlaku pada masa lampau,
masa kini, dan masa depan.
murid dapat membuat ramalan,
menjangka akibat serta
mengendalikan perubahan supaya
murid mendapat manfaat yang
maksimum.
diajarkan kepada murid supaya
mereka peka terhadap teknik
pembelajaran yang berkesan.
membolehkan murid meningkatkan
pengetahuan, cekap bertindak untuk
menghadapi dunia yang sering
berubah,dan berkeupayaan
mengamalkan pembelajaran seumur
hidup.

Kecerdas
an
Pelbagai
Kajian
Masa
Depan
Kemahir
an
Belajar
Cara
Belajar

Pembelajaran
Konstruktivisme

dapat melahirkan pelajar yang boleh membina


pemahaman dan pengetahuan baru mereka sendiri
secara aktif berdasarkan pengetahuan dan
pengalaman sedia ada.

menjadikan murid lebih faham, yakin, dan lebih


seronok untuk terus belajar sepanjang hayat.

menekankan pemikiran kritis, penyelesaian masalah,


pengalaman pembelajaran yang autentik, serta
pembinaan pengalaman melalui interaksi sosial.

berasaskan format 5E iaitu


Engage(menghubungkait), Explore(meneroka) ,
Explain(menerangkan) ,
Elaborate(menghuraikan) , dan
Evaluate(menilai).

Rajah 3.5.5 Pembelajaran Konstruktivisme

33

Pembelajaran Kontekstual

p
em
pem
b
e la j
belaj
a
ra n
aran
y
ang
yang
m
en
men
g
a
it k
gaitk
a
n is
an
isii
p
e la j
pelaj
a
ra n
aran
d
eng
deng
a
n
an
p
eng
peng
a
la m
alam
a
n
an
s
endi
sendi
rrii
d
is a m p a
ik
an
d a la m
disampaikan
in
d
iv
i dalam
indivi
p
e r s e k itdu,
yang
daur,a n yang
persekitaran
m
a
s
y
masy
p
e lb a g
ai s
e c a ra
pelbagai
secara
a
r
a
k
a
araka
k
o n k r it y
ang
konkrit
yang
t
d
a
n
t
dan
m e lib a takla
am
n latihan
la t ih a n
melibatkan
alam
a m a l adab
a dp
ae b
b
amal
k e berfkir.
r e r f k ir.
peker
b
e r la k u a
p a ja
b ila
u r id - m u r id
berlaku
apabila
murid-murid
a n .m
jaan.

b
e ru p a y a m
e n g h u b u n g k a it k a n
berupaya
menghubungkaitkan
p
e n g e ta h u a n d
a n pengalaman
p e n g a la m a n
pengetahuan
dan
b
a ru s
e c a ra b
e r m a k n a d a n
baru
secara
bermaknadan
m
e n g h a y a t i kerelevanan
k e re le v a n a n
menghayati
p
e m b e la ja r a n d
engan k
e h id u p a n
pembelajaran
dengan
kehidupan
m
e re k a .
mereka.

Rajah 3.5.6 Pembelajaran Kontekstual

34

4.0 CONTOH RPH


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Tahun
Bil. Murid

: 4 Dahlia
: 30 orang

Tarikh/ hari

: 4 April 2011 ( Rabu)

Masa

: 8.00-9.00 pagi (60 minit)

Tema
Tajuk

: Sukan Permainan
: Bola Sepak

Fokus Utama :
6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.
Aras 1 (i) Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks
Fokus Sampingan :
9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau
dibaca.
Aras 1 (i) Merekodkan maklumat tentang sesuatu perkara.
2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik
dan jelas.
Aras 1 (i) Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi
yang betul.
Objektif :
Pada akhir pelajaran murid dapat ;
1) Murid dapat menyatakan 3 jenis kemahiran bola sepak pada kadar sekurang-kurangnya
80% sebutan dan intonasi yang betul. [2.1 Aras 1 (i)]
2) Membaca petikan bola oh bola secara imbasan untuk menyatakan 3 fakta mengenai
bola sepak secara lisan. [6.5 Aras 1 (i)]
3) Menulis 5 ayat tentang Teknik Menendang Bola berdasarkan petikan yang dibaca. [9.2
Aras 1 (i)]
Kemahiran Bahasa : Mendengar dan bertutur, membaca dan menulis.
35

Sistem Bahasa

: Kosa kata: teknik, aktiviti, betis, bahu, melonggarkan

Ilmu

: Pendidikan Jasmani, Sains.

Nilai

: Kerjasama, keberanian.

Kemahiran Bernilai Tambah (KBT):


Kemahiran Berfikir : Menghubungkaitkan, mencirikan, mengimbas kembali,
menilai, penjanaan idea.
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, Intrapersonal, verbal-linguistik
Pengetahuan Sedia Ada : Murid sudah mengetahui tentang kemahiran bola sepak
Bahan Bantu Belajar

: Komputer, sambungan Internet, gambar-gambar aktiviti


senaman, Movie Maker.

Langkah/
Masa
Set
induksi (5
minit)

Langkah
1
(15 minit)

Isi Pelajaran
Gambaran mengenai
tajuk pembelajaran iaitu
Bola Sepak
Pepatah:
Pantang ajal sebelum
undur.

Bercerita mengenai
Kemahiran bola sepak.
i. Apakah yang kamu
dapat perhatikan dalam
gambar tersebut?
ii. Di manakah individu
selalu bersenam?
Grafik:
Borang penilaian

Aktiviti Pengajaran Dan


Pembelajaran
1. Guru menunjukkan murid
video klip bola sepak.
2. Guru mengaitkan aktiviti
dengan tajuk pelajaran.

1. Guru meminta murid


duduk secara pasangan
2. Murid mengklik pautan
web pembelajaran yang
disediakan
3. Guru akan memberikan
soalan panduan kepada
murid
4. Seorang murid akan
bercerita mengenai aktiviti
yang boleh dilakukan ketika
bersenam

5. Pasangan murid tersebut


akan merakamkan cerita
dengan menggunakan
Movie Maker
6. Aktiviti yang sama
diteruskan bagi pasangan
36

Catatan
KB :
Menghubungkaitkan,
mencirikan
BCB : mendengar aktif
BBB : video klip
Senaman Aerobik
Ilmu:
Pendidikan Jasmani
KB : Mengimbas
kembali,
menghubungkaitkan
BCB : bercerita dan
berbincang
BBB : Gambar aktiviti
senaman, Movie
Maker.
KP : verbal-linguistik,
Interpersonal.
Nilai: kerjasama,
keberanian
Ilmu:
Pendidikan Jasmani

Langkah
2
(20 minit)

Membaca petikan
bola oh bola dan
membuat peta minda
Morfologi
Kata kerja
Kata adjektif

Langkah
3
(15 minit)

Penutup
(5 minit)

Membina ayat tentang


kemahiran menendang
bola.
Perbendaharaan kata:
T
eknik
kemahiran
Menendang
Bola
Menanduk

Penutup kognitif
Membuat
rumusan isi
pelajaran
Penutup sosial

tadi.
7. Murid diminta mendengar
semula rakaman, dan
menilainya bersama guru.
1. Guru meminta murid
duduk secara berkumpulan
2. Murid akan mengklik
petikan bola oh bola
3. Setiap ahli akan
membacakan petikan
dengan bacaan mentalis
dan mencatatkan isi-isi
penting
4. Ahli kumpulan akan
membanding beza jawapan
yang diperoleh seterusnya
membuat peta minda
5. Setiap kumpulan akan
membentangkan hasil di
hadapan kelas
6. Guru akan menyemak
jawapan (sebutan) murid
1. Murid akan membaca
dan menghayati petikan
kemahiran menendang
bola.
2. Murid memberi tumpuan
kepada pengertian
perkataan yang berwarna
kuning.
3. Murid diminta untuk
menghasilkan ayat
mengenai teknik senaman
berdasarkan perkataan
yang diberikan.
4. Murid mengelik pautan
untuk mendapatkan
gambaran mengenai
pembinaan ayat.
5. Guru membetulkan ayat
murid yang salah.

1. Guru menyoal murid


tentang perkara yang
dipelajari.
2. Guru menyimpulkan
pelajaran.
37

KB : Membanding
beza, menilai
BCB : bercerita dan
berbincang
BBB : petikan
Senaman Oh
Senaman, Peta Minda
KP : Intrapersonal.
Nilai: kerjasama,
keberanian
Ilmu:
Pendidikan Jasmani

KB : Mengimbas
kembali,
menghubungkaitkan,
penjanaan idea
BCB : berbincang,
inkuiri penemuan
BBB : Petikan
kemahiran
menendang bola,
gambar kemahiran
menendang, kamus.
KP : Interpersonal.
Nilai: keberanian
Ilmu:
Pendidikan Jasmani

Memberi pujian
dan motivasi

3. Guru memberi pujian dan


dorongan kepada murid
supaya berusaha membaiki
pembacaan.

5.0 REFLEKSI
Subjek BMM 3101 ini merupakan subjek yang wajib diambil oleh semua guru pelatih
PISMP Semester 2 Pendidikan Pemulihan. Ribuan terima kasih kepada pensyarah saya,
Encik Roslan kerana telah banyak membantu saya dalam menyiapkan tugasan ini serta
memberi maklumat yang amat berguna kepada kami. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan
kerana telah banyak membantu dalam usaha untuk menyiapkan tugasan ini. Tanpa bantuan
daripada mereka semua, tugasan ini mungkin tidak dapat disiapkan dengan sempurna.
Banyak manfaat yang telah saya perolehi semasa proses menyiapkan tugasan ini di
mana segala ilmu dan maklumat yang saya telah perolehi sangat berguna untuk digunakan
kelak. Saya dapat mengetahui tentang falsafah pendidikan kebangsaan di Malaysia dan ini
sangat penting untuk guru pelatih seperti kami yang bakal mendidik anak bangsa kelak.
Sebagai bakal guru, kita seharusnya mendalami sedalam-dalamnya tentang apa yang telah
tertulis dalam falsafah pendidikan kebangsaan agar kita dapat mengaplikasikan apa yang
diinginkan ketika di sekolah nanti. Saya juga dapat mengetahui matlamat falsafah
pendidikan kebangsaan yang begitu ditekankan oleh kerajaan agar masyarakat yang bakal
menerajui negara ini merupakan individu yang bertanggungjawab dan berilmu pengetahuan.
Selain itu, saya telah mempelajari tentang Huraian Sukatan Pelajaran yang merupakan satu
dokumen yang memperkembangkan dan memperjelaskan maksud dan kehendak Sukatan
Pelajaran. Ia juga merupakan keutamaan hampir setara dengan Sukatan Pelajaran dan
perlu dibaca bersama-sama. Saya juga mengetahui tentang penyediaan bahan pengajaran
dan pembelajaran serta penilaian yang dibina berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran.
Seterusnya, saya dapat mempelajari apa yang dimaksudkan dengan Sukatan
Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah yang telah memuatkan senarai kemahiran asas
berbahasa dan tatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6.
Kemahiran-kemahiran berbahasa ini meliputi kemahiran lisan (mendengar dan bertutur),
membaca, dan menulis. Tatabahasa pula meliputi aspek morfologi dan sintaksis bahasa
Melayu. ( Abdullah Hasan,1996). Dalam masa yang sama, saya juga dapat mengetahui
tentang kemahiran bahasa dengan lebih terperinci iaitu terdiri daripada beberapa
komponen. Setiap komponen yang saya telah pelajari ini sangat memainkan peranan yang

38

penting bagi menghadapi murid-murid di sekolah kelak. Tanpa kemahiran yang betul, kita
mungkin tidak dapat menghasilkan pelajar yang cemerlang dan berjaya. Di samping itu,
melalui tugasan ini, saya telah memperoleh maklumat yang lebih lanjut tentang konsep 5P
iaitu penggabungjalinan, penyerapan, pengayaan, pemulihan, dan penilaian. Setiap elemen
ini penting untuk membantu guru merangka strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa
Melayu yang efektif kerana melalui proses ini pelajar dapat menyesuaikan maklumat dalam
rangsangan serta menghasilkan satu pelajaran yang bersepadu dan menyeluruh serta
menyeronokkan dalam bilik darjah. Oleh hal yang demikian, murid-murid dapat mengikuti
pelajaran yang diajar dengan baik dan objektif pengajaran dan pembelajaran tercapai
seperti mana yang dikehendaki.
Selain itu, saya juga telah mempelajari tentang pengisian kurikulum iaitu terdiri
daripada elemen yang menggabungkan perkembangan terkini dalam pendidikan yang
meliputi aspek ilmu, nilai, kewarganegaraan, peraturan sosiobudaya, dan kemahiran bernilai
tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran belajar cara belajar, kemahiran teknologi
maklumat dan komunikasi, kajian masa depan, kecerdasan pelbagai, pembelajaran
konstruktivisme, dan kontekstual. Semua elemen ini dapat diaplikasikan oleh murid dalam
dunia pekerjaan mereka pada masa akan datang.
Terlebih dahulu, sebelum memulakan tugasan ini, saya dan rakan-rakan telah
mencari maklumat yang berkaitan dengan tugasan sama ada dari internet, buku, dan
sumber lain. Selepas mengumpul maklumat, saya memilih maklumat yang sepatutnya
digunakan dalam menyiapkan tugasan ini. Semasa proses menyiapkan tugasan ini, saya
dan rakan-rakan berbincang tentang cara-cara untuk menyiapkan tugasan ini. Walaupun
masa yang diberikan agak panjang, saya menghadapi kesukaran untuk faham tentang
segelintir tajuk yang terdapat dalam tugasan tersebut. Namun, hasil pertolongan pensyarah
dan rakan-rakan, saya dapat menyiapkan tugasan ini. Akhir sekali, saya harap tugasan ini
memenuhi kriteria sepertimana yang telah dikehendaki oleh pihak tuan. Saya juga berharap
tugasan ini berguna untuk rujukan kita semua pada masa yang akan datang.
Sekian, terima kasih.

39

40