Anda di halaman 1dari 28

KP: 670610-03-5220

Kandungan Mukasurat

Ringkasan Eksekutif 1

1.0 Pendahuluan 2

1.1 Konsep dan Interpretasi Frasa 4

1.1.1 Kes jenayah berat 4

1.1.2 Ketidakstabilan emosi 5

1.1.3 Tekanan sosial 5

1.1.4 Usaha-usaha pemantapan disiplin 5

1.1.5 Organisasi 6

1.1.6 Melahirkan pelajar yang seimbang dan harmonis 6

1.2 Rumusan konsep 6

2.0 Usaha-usaha pemantapan disiplin 8

2.1 Kerohanian 8

2.2 Pengurusan Hal Ehwal Murid (HEM) 10

2.3 Pengurusan Bilik Darjah Berkesan 14

2.4 Kegiatan Kokurikulum 17

2.5 Peranan PIBG berkesan 20

2.6 Lain-lain Program Yang Berkesan 21

2.7 Kekangan dan Halangan 22

3.0 Kesimpulan 23

4.0 Rujukan 24
KP: 670610-03-5220

Ringkasan Eksekutif

Tugasan ini memfokuskan usaha-usaha yang dijalankan oleh pihak

sekolah untuk memantapkan disiplin di sekolah dalam usaha menangani kes-kes

salah laku yang membabitkan pelajar sekolah.Kes yang terjadi sejak akhir-akhir

ini membimbangkan semua pihak kerana ia melibatkan kes jenayah

berat.Kejadian yang berlaku disebabkan oleh ketidakstabilan emosi akibat

tekanan sosial yang hebat sama ada di dalam mahupun di luar sekolah.Usaha

yang bersungguh-sungguh ditunjukkan oleh pihak guru menunjukkan betapa

komited mereka bagi memenuhi hasrat murni Kementerian Pelajaran Malaysia

melalui Falsafah Pendidikan Negara yang ingin melahirkan insan yang seimbang

dan harmonis dari segi emosi. rohani. jasmani dan intelek.Dalam esei ini penulis

menghuraikan langkah-langkah yang proaktif yang telah diambil oleh pihak

sekolah dalam usaha memantapkan disiplin di kalangan pelajar di organisasi

penulis iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Intan.

Penulis juga menghuraikan bagaimana keberkesanan aktiviti kerohanian,

aktiviti pengajaran dan pembelajaran (P & P),pemantapan Unit Hal Ehwal Murid

(HEM) melalui jawatankuasa disiplin sekolah, aktiviti kokurikulum, hubungan

sekolah dengan komuniti juga membantu pihak sekolah menangani masalah

disiplin. Walaupun ada kekangan dan halangan diharapkan usaha murni semua

pihak untuk melahirkan pelajar yang seimbang dan harmonis akan dapat

dicapai bersesuaian dengan kehendak Falsafah Pendidikan Negara.

1
KP: 670610-03-5220

1.0 Pendahuluan

Sejak akhir-akhir ini berbagai isu jenayah berat yang melibatkan murid

sekolah membimbangkan pelbagai pihak.Walaupun secara umum kejadian yang

berlaku di luar sekolah namun pihak sekolah harus memandang serius kes yang

berlaku.Kejadian yang berlaku dikatakan berpunca daripada ketidakseimbangan

emosi dan mental akibat tekanan sosial yang hebat sama ada di dalam mahupun

luar sekolah.

Masalah ini semakin meruncing ekoran kurangnya kasih sayang dan

perhatian ibu bapa era globalisasi ini.Ibu bapa lebih mengutamakan kerjaya

sehingga lupa tanggungjawab terhadap anak-anak.Akibatnya anak-anak mencari

jalan keluar dengan melakukan tindakan yang melanggar disiplin untuk

mendapat perhatian ibu bapa.Sementara itu kecanggihan media massa turut

mendorong pelajar melakukan perbuatan tidak senonoh kerana terpengaruh

dengan apa yang mereka saksikan.

Bidang pendidikan berhadapan dengan masa depan mencabar yang

memerlukan perancangan rapi,sistematik dan holistik.Guru,ibu bapa,kerajaan

dan semua lapisan masyarakat harus berganding bahu untuk merealisasikan

hasrat pucuk pimpinan kita iaitu untuk membangunkan modal insan.Kita

berharap sistem pendidikan kita adalah yang terbaik dan dapat dikecapi oleh

semua lapisan masyarakat.

2
KP: 670610-03-5220

Namun begitu organisasi pendidikan sering menghadapi masalah salah

laku atau masalah disiplin dikalangan pelajar.Antaranya ialah gangsterism, buli

yang membawa kepada kematian, kes murid dirogol dan dibunuh oleh sesama

murid, murid koma kerana dipukul, mengedar dadah dan vcd lucah.Menurut

kajian gangsterism di sekolah menengah harian yang dibuat oleh Bahagian

perancangan dan Penyelidikan Dasar Kementerian Pendidikan (Abdullah Sani

Yahya 2005) mengenal pasti 459 daripada 1,560 buah sekolah di Malaysia

terdedah pada gangsterism.Di Gombak ketua pengawas dipukul oleh beberapa

orang pelajar. Di Sungai Buloh seorang pelajar tingkatan satu telah dibelasah

oleh pelajar tingkatan tiga kerana pelajar yang bernama Muhammad itu

dikatakan menjeling kepada mereka.Laporan polis telah dibuat dan siasatan

telah dijalankan. Berdasarkan statistik , kes melibatkan remaja jelas meningkat .

Menurut Atkinson (1990) tingkah laku bermasalah merupakan tingkah laku

yang terkeluar dari norma-norma sesuatu masyarakat.Tingkah laku bermasalah

menjadi lebih berbahaya sekiranya ianya melibatkan klik yang akhirnya akan

mengakibatkan keganasan jika tidak dibendung lebih awal.Tingkah laku

merosakkan ini melibatkan permusuhan nyata,vandalisme dan klik.Tindakan

agresif kepada pihak lawan akan ditunjukkan akibat rasa tak puas hati,benci,

marah atau dendam.Biasanya berlaku kepada pelajar berumur 15

tahun.Sekiranya ianya melibatkan klik ia akan menyebabkan kes gangsterisme

seperti kejadian pukul di dalam mahupun luar sekolah.Kejadian yang berlaku ini

disebabkan oleh ketidakstabilan emosi akibat tekanan sosial yang hebat sama

ada di dalam mahupun di luar sekolah.

3
KP: 670610-03-5220

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah mengarahkan Pemantapan

Pengurusan Disiplin Di Sekolah (surat Pekeliling Ikhtisas Bil 8/2001).Arahan ini

ditujukan kepada semua pengetua dan guru besar supaya mengambil langkah-

langkah yang berkesan untuk memantapkan disiplin di sekolah-sekolah.

Pada tahun 2006, Jemaah Menteri telah meluluskan Memorandum KPM

bagi menangani masalah salah laku pelajar dan meluluskan peruntukan

tambahan sebanyak RM6.1 juta setahun.KPM telah mengambil langkah proaktif

bagi menangani gejala disiplin pelajar dengan menubuhkan Jawatankuasa Induk

Menangani Gejala Disiplin Murid dan Sekretariat Tetap Menangani Gejala Salah

Laku Murid bagi menyelaraskan segala tindakan yang hendak dilaksanakan.

Usaha-usaha yang dijalankan oleh pihak sekolah untuk memantapkan

disiplin ini diharapkan dapat melahirkan pelajar yang seimbang dan harmonis

dari segi jasmani,emosi,rohani dan intelek (JERI) iaitu selari dengan kehendak

falsafah pendidikan negara.

1.1 Konsep dan Interpretasi Frasa

1.1.1 Kes Jenayah Berat

Mengikut Kamus Dewan ( Jilid 3) jenayah membawa maksud perbuatan

kejahatan seperti mencuri, merompak , membunuh dan lain-lain yang salah di

sisi undang-undang.Kes jenayah berat merujuk kepada kes-kes yang membawa

kepada hukuman penjara . Bagi individu di bawah umur ia akan dibicarakan di

mahkamah juvana.Biasanya kes juvana melibatkan pelajar sekolah.

4
KP: 670610-03-5220

1.1.2 Ketidakstabilan emosi

Ketidakstabilan bermaksud perihal atau keadaan tidak stabil manakala

emosi ialah perasaan jiwa yang kuat seperti sedih, gembira, takut dan lain-

lain.Emosi telah sebati dalam jiwa kita hinggakan penyelesaian yang pertama

kita fikirkan selalunya dipengaruhi oleh perasaan.Walaupun tidak ramai yang

mengakui bahawa keputusan yang diambil sering kali dipengaruhi oleh emosi

tetapi hakikatnya setiap keputusan tidak dapat lari daripada pengaruh

emosi.Emosi mengawal reaksi semulajadi atau gut-reactions kita.Menurut

Abdullah Hassan dan Ainon Mohamad:

”Setiap keputusan yang dibuat melibatkan faktor emosi.Tidak ada

keputusan yang tidak dipengaruhi emosi.Setelah keputusan dibuat ,barulah ia

dikemukakan seolah-olah ia dibuat tanpa pengaruh emosi.”

(2001:74)

1.1.3 Tekanan sosial

Tekanan, dalam perkataan Inggeris ialah stress yang membawa maksud

konflik dalaman individu.Tekanan sosial bermakna tekanan yang dihadapi pelajar

berupa beban kerja dan kurikulum serta harapan yang tinggi diberikan oleh ibu

bapa dan pihak sekolah.Keadaan ini akan mengganggu keseimbangan emosi

pelajar dan membawa kesan buruk terhadap individu, keluarga dan masyarakat.

1.1.4 Usaha-usaha Pemantapan Disiplin

Menurut Kamus Dewan pemantapan membawa makna perihal (perbuatan

usaha dsb) memantapkan.Mengikut Laporan Jawatankuasa Kabinet (1979)

disiplin bermakna kesanggupan seseorang individu menghormati dan mematuhi

5
KP: 670610-03-5220

undang-undang ,sama ada disiplin itu dikenakan dari luar atau dengan kerelaan

sendiri. Di peringkat sekolah, disiplin merupakan peraturan-peraturan yang

dikenakan ke atas pelajar-pelajar dengan tujuan mengawal tingkah laku mereka

melalui hukuman atau ganjaran.

1.1.5 Organisasi

Menurut kamus Pelajar, organisasi ialah susunan berbagai-bagai

bahagian (orang dsb) yang bersistem dalam sesuatu pertubuhan,perbadanan

dan sebagainya yang mempunyai tujuan dan visi tertentu.Organisasi anda

adalah merujuk kepada sistem organisasi yang terdapat di sekolah penulis iaitu

Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Intan,18500 Machang,Kelantan.

1.1.6 Melahirkan pelajar yang seimbang dan harmonis

Seimbang disini membawa pengertian bahawa individu yang ingin

dilahirkan ialah individu yang tidak melampaui batas, tidak mengutamakan satu

aspek dan mengabaikan aspek yang lain.Harmonis pula bererti bahawa

keempat-empat aspek perlu wujud bersama dan saling kukuh-mengukuhkan

antara satu sama lain.Empat aspek utama ialah intelek, rohani, emosi dan

jasmani.Keseimbangan dan keharmonian akan dicapai oleh seseorang insan

berlandaskan ketaatan dan kepatuhan kepada tuhan.

1.2 Rumusan Konsep

Sebagai rumusan dapatlah disimpulkan bahawa kes jenayah berat yang

terjadi sejak akhir-akhir ini membimbangkan semua pihak.Puncanya kerana

pelajar mengalami ketidakseimbangan emosi akibat tekanan sosial yang

hebat.Usaha perlu dilakukan dengan iltizam yang kuat oleh semua pihak untuk

6
KP: 670610-03-5220

menangani masalah ini.Usaha yang berterusan perlu untuk melahirkan generasi

Malaysia yang cemerlang, gemilang dan terbilang selaras dengan hasrat

Kementerian Pelajaran Malaysia iaitu membangunkan modal insan.Insan yang

diharapkan ialah yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, emosi, jasmani

dan rohani.

2.0 Usaha-usaha Pemantapan Disiplin di Sekolah(Sekolah Menengah SMK

Seri Intan ,18500 Machang , Kelantan)

2.1 Aktiviti Kerohanian.

Matlamat Pendidikan Negara ialah melahirkan insan yang baik dan

sempurna supaya menjadi warganegara Malaysia yang baik.Berpandukan

kepada pernyataan Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah difahamkan

bahawa pendidikan di Malaysia merupakan suatu usaha mengembangkan

potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan

yang harmonis dan seimbang berdasarkan kepatuhan kepada Tuhan.Para

remaja menjadi sasaran penting pembangunan modal insan kerana remaja

mempunyai potensi yang amat bernilai untuk dibangunkan.Dalam diri remaja

terdapat dinamika diri untuk maju ke hadapan dan sebagai sumber penting bagi

membentuk zaman dan kemajuan (Utusan Malaysia, 2005)

Selaras dengan hasrat untuk melahirkan pelajar yang seimbang dan

harmonis sekolah ini menggunakan pendekatan menghayati islam yang

syumul.Daripada kajian oleh Panitia Pendidikan Islam (tumpuan diberikan

kepada pelajar bermasalah disiplin) didapati 75% tidak sempurna solat lima

waktu,77.7% tidak pandai mengucap khalimah syahadah,89.5% belum khatam

7
KP: 670610-03-5220

al-quran, 71.9% tidak sempurna ibadah puasa dan 69.4% tidak dapat

menyenaraikan rukun islam dan rukun iman.

Kesimpulan dari kajian ini menunjukkan pelajar-pelajar ini tidak

mempunyai pegangan akidah yang kuat dan iman mereka rapuh.Ini menjadi

salah satu punca ketidakstabilan emosi akibat tekanan sosial yang

kuat.Akibatnya pelajar ini mudah memberontak dan melanggar disiplin

sekolah.Iman dan takwa adalah asas yang penting menjadikan pelajar orang

yang beradab, menghormati hak orang lain , tidak menipu, tidak terjebak dengan

najis dadah, tidak membuli rakan, belajar menjadi insan yang berguna untuk

diri,agama dan negara.Abdullah Hadi (1997) juga menegaskan asas pendidikan

agama yang tidak kukuh di kalangan remaja menyebabkan remaja mudah

terjebak dengan pelbagai masalah sosial.

Melalui aktiviti kerohanian diharapkan dapat menanamkan akidah yang

betul dan sempurna di kalangan pelajar. Sekolah di bawah jawatankuasa Agama

dan Dakwah telah merangka berbagai program kerohanian .

2.1.1 Tazkirah

”Tazkirah” disampaikan oleh guru yang ditugaskan setiap minggu sebagai

pembuka majlis perhimpunan mingguan sekolah.Tajuk-tajuk yang dipilih meliputi

nasihat dan pedoman untuk pelajar supaya menjadi insan yang berguna dan

berakhlak mulia.Ia supaya pelajar dapat menghayati nasihat yang diberikan.

2.1.2 Bacaan Yassin

Program bacaan Yassin dimulakan pada tahun 2003.Setiap hari Isnin

8
KP: 670610-03-5220

masa pertama guru kelas akan menyelia bacaan Yassin oleh para pelajar.Mulai

tahun 2005 bacaan Yassin dibaca di perhimpunan sekolah oleh semua guru dan

para pelajar.Yassin adalah hati Al-Quran yang membacanya akan mendapat

fadhilat dan mulia akhlaknya di sisi Allah dan manusia.Pelajar yang keras hati

diharap akan menjadi lembut bila sentiasa membaca Yassin.Program ini terus

berjalan hingga ke hari ini.

2.1.3 Program Solat Zohor Berjamaah

Program ini diwajibkan kepada semua pelajar mengikut giliran tingkatan

masing-masing.Guru-guru bertugas akan memantau pelajar-pelajar agar mereka

tidak ponteng.Tumpuan diberikan kepada pelajar tingkatan 3 dan 5.Melalui

program ini diharapkan dapat mewujudkan ketenangan dalam diri pelajar dan

emosi mereka akan stabil.Mereka akan dapat membuat pertimbangan yang

sewajarnya dan mengelak mereka dari melanggar disiplin sekolah.Ini akan

membantu pihak sekolah dalam memantapkan disiplin agar dapat melahirkan

pelajar yang seimbang dan harmonis.

2.1.4 Program Pendidikan Cahaya Iman – Rakan Masjid

Objektif utama program ini diperkenalkan oleh pentadbir sekolah ialah

untuk membina insan yang berakhlak mulia, menghormati ibu bapa, guru dan

keluarga serta masyarakat setempat.Perhubungan yang rapat antara ibu bapa,

guru-guru, pelajar-pelajar dan masyarakat setempat diharapkan akan membantu

memantapkan lagi usaha menangani masalah disiplin yang timbul di sekolah.

9
KP: 670610-03-5220

2.1.5 Sembahyang Hajat Perdana

Program sembahyang hajat ini diadakan dari masa ke semasa untuk

memohon pertolongan daripada Allah.Sembahyang hajat diadakan untuk pelajar

PMR,SPM ,STPM dan pelajar-pelajar lain.Program ini diharapkan akan

mendekatkan diri pelajar dengan Allah serta memantapkan iman dan

takwa.Pelajar yang sering melakukan solat bijak membuat pertimbangan dan

patuh pada peraturan sekolah. Mereka tidak akan menimbulkan masalah disiplin

serta ia akan dengan mudah membantu memantapkan usaha-usaha disiplin

yang dilaksanakan oleh pihak sekolah bagi melahirkan pelajar yang seimbang

dan harmonis.

2.2 Pengurusan Hal Ehwal Murid (HEM)

Pengurusan Hal Ehwal Murid hendaklah dimantapkan untuk melahirkan

pelajar yang berdisiplin dan seimbang dari segi jasmani,emosi,rohani dan

intelek.Unit HEM telah mengadakan berbagai aktiviti dan kempen bagi

menangani masalah disiplin pelajar.

2.2.1 Pemantapan Sistem Pengurusan Murid di Sekolah

Pihak sekolah telah mewajibkan semua pelajar mesti mempunyai fail

peribadi di mana di dalam fail itu mengandungi borang Sistem Maklumat

Murid,Kad 001,buku ko-kurikulum,buku kesihatan pelajar,sijil lahir dan semua

maklumat yang berkaitan dengan pelajar.Laporan salah laku pelajar juga akan

direkodkan .Jika pelajar berpindah segala maklumat ini akan dihantar ke sekolah

baru.Fail peribadi pelajar ini disimpan dibilik unit HEM dengan selamat walaupun

pelajar telah tamat persekolahan mereka.

10
KP: 670610-03-5220

2.2.2 Jawatankuasa Disiplin Sekolah

Jawatankuasa ini bertanggungjawab dalam semua aspek perancangan

aktiviti disiplin murid meliputi bidang-bidang pengawasan,’spot-check’,peraturan

sekolah,tindakan dan tatatertib.Jawatankuasa ini bertanggungjawab

mempastikan undang-undang akan dilaksanakan dan usaha memantapkan

disiplin pelajar akan berjaya.

Ahli jawatankuasa ini terdiri daripada guru-guru tertentu dan pelajar yang

dilantik sebagai pengawas.Melalui aktiviti pengawasan dan pemantauan

pengawas sekolah yang menjadi mata dan telinga guru mereka akan

melaporkan salah laku pelajar kepada guru penyelaras tingkatan masing-

masing.Setiap tingkatan mempunyai seorang guru penyelaras disiplin yang

mana segala kes disiplin akan dirujuk kepada guru ini.Jika sabit kesalahan

pelajar akan dihukum.Biasanya hukuman rotan akan dilaksanakan oleh guru-

guru yang diberi kuasa oleh pihak pentadbir sekolah.Hukuman ini dijalankan jika

pelajar melakukan kesalahan yang berat.

”Kotak Aduan ” disediakan untuk pelajar melaporkan kegiatan buli,

pelajar merokok, pelajar berkhalwat dan kes-kes lain yang melibatkan salah laku

pelajar.Kotak aduan ini membolehkan pelajar yang takut untuk membuat laporan

secara terbuka menulis aduan mereka dan nama mereka tidak akan diketahui

oleh pelajar yang melakukan kesalahan disiplin.

11
KP: 670610-03-5220

2.2.3 Kempen-kempen Khas Unit HEM

a. Minggu Disipilin Peringkat Sekolah

Semasa minggu disiplin berjalan semua guru dan pelajar terlibat.Berbagai

aktiviti dijalankan.Untuk kelicinan perjalanan minggu disiplin ahli jawatankuasa

dilantik.Beberapa pertandingan diadakan antaranya peraduan menulis esei dan

melukis poster.Pameran juga diadakan oleh Unit HEM contohnya pameran Anti

Merokok,Dari Penjara,Anti Dadah dan Anti Buli.Dua orang pelajar akan dipilih

sebagai ’Role-Model’.Pelajar ini mestilah berakhlak mulia,taat dan patuh pada

peraturan sekolah dan dipilih oleh semua guru.

b. Kursus Kepimpinan Pelajar

Kursus ini diadakan semasa minggu disiplin.Biasanya ia melibatkan

semua pengawas, pengerusi kelab dan persatuan, pengawas pusat sumber dan

pengawas SPBT.Kursus ini untuk melatih pelajar supaya berani dan mampu

memimpin organisasi mereka serta patuh kepada peraturan-peraturan yang telah

ditetapkan sepanjang tempoh mereka berkursus.

c. Kempen ”Zero Rokok”

Kempen ini diadakan untuk membuka minda pelajar tentang bahayanya

merokok di kalangan pelajar.Penceramah akan dijemput dan pameran yang

berkaitan dengan bahaya merokok diadakan.Gambar-gambar yang berkaitan

dengan kesan negatif merokok akan dipamerkan.Risalah-risalah yang berkaitan

juga diedarkan kepada pelajar-pelajar.

12
KP: 670610-03-5220

d. Kempen Anti Dadah

Kempen ini diadakan untuk memupuk kesedaran pelajar tentang risiko

bahayanya penyalahgunaan dadah dikalangan pelajar.Pihak polis dijemput untuk

membuat ujian air kencing terhadap pelajar.Tahun lepas di sekolah ini seorang

pelajar tingkatan 3 didapati positif menagih dadah.Ceramah juga diadakan oleh

pihak AADK.

e. Kempen Kehadiran 100%

Ia merupakan program khas tahunan sekolah.Rasional program ini adalah

untuk menggalakkan pelajar hadir ke sekolah agar mereka tidak keciciran dalam

pelajaran.Surat amaran akan dihantar jika pelajar tidak hadir 3 hari berturut-

turut.Jika pelajar ponteng mereka akan bergaul dengan rakan sebaya yang tidak

bersekolah dan melakukan aktiviti-aktiviti negatif yang berbahaya.Pelajar yang

tidak hadir tanpa surat doktor akan dikenakan hukuman.Kelas yang hadir 100%

setiap bulan akan diberikan hadiah .Pelajar yang hadir penuh akan diberikan

hadiah pada akhir tahun.

2.2.4 Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling

Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling,melalui kaunselor dan

pembimbing rakan sebaya berperanan membantu individu-individu yang

mempunyai masalah .Mereka membantu pelajar bermasalah untuk

menghadapi,memahami dan menerima kekurangan diri dan cara berinteraksi

dengan individu-individu lain. Mereka diharapkan dapat menghadapi dan

menyelesaikan masalah dengan rasional.Guru kaunseling perlu memberi

khidmat nasihat sehingga masalah yang dihadapi oleh pelajar dapat dipulihkan.

13
KP: 670610-03-5220

2.2.5 Sistem mentor-mantee

Sistem ini melibatkan guru berperanan sebagai mentor kepada

murid,khususnya murid yang bermasalah disiplin.Mentor akan mendengar

masalah pelajar dan akan membimbing pelajar untuk menyelesaikan masalah

mereka.Hubungan yang baik antara mentor dan mantee akan mengubah sikap

pelajar menjadi lebih baik dan mampu mengurus diri dengan berkesan.

Pengurusan Hal Ehwal Murid (HEM) yang berkesan adalah amat penting

untuk membantu menangani masalah disiplin di sekolah.Pengurusan yang

berkesan akan memantapkan pengurusan disiplin di sekolah.Pelajar yang

berdisiplin akan mempunyai keseimbangan emosi dan bijak membuat

keputusan.Walaupun menghadapi tekanan sosial mereka mampu

menghadapinya.Usaha-usaha pemantapan disiplin yang dilaksanakan oleh Unit

HEM di sekolah SMK Seri Intan ini diharapkan dapat melahirkan pelajar yang

seimbang dan harmonis dari segi aspek moral dan sosial.

2.3 Pengurusan Bilik Darjah Berkesan

2.3.1 Keceriaan Kelas

Bilik darjah merupakan tempat utama berlakunya proses pengajaran dan

pembelajaran.Suasana sekolah yang ceria akan mewujudkan suasana

pembelajaran yang kondusif.Guru kelas memainkan peranan besar untuk

mewujudkan keceriaan kelas.Sekolah SMK Seri Intan mengadakan pertandingan

keceriaan kelas setiap tahun kelas yang mendapat tempat pertama hadiahnya

berupa Lawatan Sambil Belajar Ke Pulau Langkawi.

14
KP: 670610-03-5220

2.3.2 Borang Keluar –Masuk Kelas

Borang ini diadakan untuk mengenal pasti pelajar yang ponteng dan

pelajar yang sering keluar kelas tanpa kebenaran guru.Jika berlaku kes-kes

kecurian sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran mereka yang ponteng

akan disoal siasat.Borang ini banyak membantu guru mengatasi masalah

ponteng dan menyelesaikan masalah bertumbuk dikalangan pelajar.

2.3.3 Proses Pengajaran dan Pembelajaran

Menurut Panduan Bagi Mengatasi Masalah Ponteng di Sekolah (1994)

murid ponteng sekolah atau kelas kerana suasana bilik darjah dan sekolah yang

tidak menarik.Dalam usaha pemantapan disiplin sekolah, pihak pentadbir mesti

merancang aktiviti agar dapat mewujudkan iklim sekolah yang harmonis dan

menyeronokkan.Proses pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan

berkesan mampu menarik pelajar untuk berada di dalam kelas justeru masalah

ponteng akan dapat dielakkan.

2.3.4 Peranan Guru-guru Matapelajaran

Guru-guru yang mengajar mata pelajaran khusus dan matapelajaran lain

memainkan peranan penting untuk menerangkan kepada pelajar semasa proses

P & P tentang kesan negatif yang timbul jika mereka melakukan kesalahan

disiplin.Pelajar didedahkan dengan kes-kes jenayah yang dilakukan oleh pelajar

sejak akhir-akhir ini.Guru Pendidikan Islam boleh menerapkan isi-isi pengajaran

dengan memfokuskan tentang dosa dan pahala.Balasan yang akan diterima jika

melakukan dosa supaya timbul rasa takut di kalangan pelajar dan mereka akan

insaf atas kesalahan yang dilakukan.Jika mereka boleh berfikir dengan akal dan

15
KP: 670610-03-5220

hati mereka rasa bersalah dan menyesal .Hasilnya masalah disiplin dan salah

laku pelajar akan dapat dikurangkan.

Guru-guru yang mengajar mata pelajaran lain juga boleh memainkan

peranan membantu menangani masalah disiplin pelajar.Konsep ”Matapelajaran

Merentas Kurikulum” atau gabung jalin bermaksud menggabung fakta yang

ada dalam sesuatu matapelajaran dengan matapelajaran yang lain.(Yaakub

Isa,1994).Guru-guru Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris boleh menerapkan

tentang bahayanya melakukan jenayah dan melanggar disiplin sekolah melalui

penulisan karangan , perbahasan dalam debat atau menulis sajak.

Melalui Pendidikan Moral dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

guru-guru boleh menerapkan kepentingan moral dalam hidup seseorang

individu.Penerapan nilai-nilai murni dan berakhlak mulia seperti saling hormat-

menghormati, bekerjasama, kasih sayang, dan bertanggungjawab dapat

disemaikan ke dalam jiwa pelajar.Penerapan nilai murni ini diharapkan akan

membantu mengurangkan masalah disiplin di sekolah.

Fokus dan tanggungjawab mengurangkan gejala disiplin jatuh ke atas

bahu guru yang perlu menanganinya dengan cara merancang dan

melaksanakan pengajaran yang baik yang sesuai dengan keperluan dan minat

pelajar.Antara lain peranan yang dimainkan oleh guru di dalam kelas ialah

merancang pengajaran dengan teliti supaya proses P & P menjadi lebih menarik

dan bermakna kepada pelajar.

16
KP: 670610-03-5220

2.4 Kegiatan Kokurikulum

Dasar mengenai pelaksanaan program kokurikulum dan sukan di sekolah

bermula tahun 1956.Dalam peraturan ini program kokurikulum dan sukan disebut

sebagai kegiatan kumpulan meliputi aktiviti-aktiviti seperti kelab mata pelajaran

,olahraga dan permainan.Cabaran KPM adalah untuk memantapkan program

kokurikulum dan sukan, memastikan pelaksanaannya mendapat penyertaan

menyeluruh agar dapat melahirkan pelajar yang seimbang dari segi

perkembangan jasmani, emosi, rohani dan intelek sebagaimana yang

dihasratkan dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan melalui salah satu

terasnya iaitu membangunkan modal insan.

2.4.1 Persatuan dan Kelab

Semua pelajar di SMK Seri Intan diwajibkan mengambil bahagian dalam

sekurang-kurangnya satu kelab atau persatuan mata pelajaran.Semua pelajar

wajib menyertai badan beruniform.Tujuan kelab dan persatuan ialah untuk

memupuk semangat kekitaan dan saling hormat-menghormati antara rakan

sebaya.Menghormati hak orang lain dan melahirkan generasi yang mampu

bersaing untuk mencapai kecemerlangan.Mempunyai jati diri, kreatif, kritis,

berkeyakinan tinggi dan daya tahan.Pelajar yang aktif akan menghabiskan

masanya untuk kerja yang berfaedah dan bermanafaat. Ini akan mengelakkan

pelajar dari terjerumus dalam aktiviti negatif yang melanggar disiplin,

mengelakkan tekanan sosial dan akan membantu emosi pelajar menjadi stabil.

17
KP: 670610-03-5220

Kelab Pencegahan Jenayah di sekolah bertujuan membangkitkan

kesedaran dan kepekaan murid pada kemungkinan berlakunya jenayah dan

langkah-langkah mencegahnya.Kelab ini juga bertujuan untuk mengeratkan lagi

kerjasama antara pihak sekolah dan polis yang sedia terjalin untuk membanteras

perlakuan jenayah sama ada di dalam atau luar kawasan sekolah.Ahli Kelab

jenayah SMK Seri Intan menjadi perisik bagi membantu guru mendapatkan

maklumat bagi kes-kes disiplin di sekolah.

Melalui Kelab Setia , perasaan cintakan negara disematkan di hati

pelajar.Sambutan Bulan Kemerdekaan dianjurkan oleh kelab ini agar pelajar

menghargai kemerdekaan yang dinikmati sekarang dengan menjadi

warganegara yang seimbang dan harmonis serta rela berkorban untuk negara

yang tercinta.

Skim Lencana Anti Dadah (SLAD), melalui kelab ini pelajar didedahkan

dengan berbagai aktiviti .Penyebaran maklumat berkaitan dengan dengan

kemalangan/jenayah sentiasa disampaikan dan dibincangkan untuk difahami

oleh pelajar-pelajar terutama yang berkaitan dengan dadah.

2.4.2 Sukan dan Permainan

Melalui aktiviti sukan dan permainan seperti bola sepak, hoki, bola

baling,bola tampar dan olahraga semua pelajar boleh mengambil bahagian dan

aktif bersukan.Biasanya pelajar yang lemah dalam bidang akademik dan

mempunyai masalah disiplin merasakan diri mereka tersisih dan tidak

dipedulikan.Melalui sukan dan permainan pelajar ini boleh menunjukkan bakat

dan keupayaan mereka mewakili sekolah .Di SMK Seri Intan pelajar yang

18
KP: 670610-03-5220

mewakili bola sepak kebanyakannya lemah dalam akademik namun mereka

berjaya menjadi juara peringkat zon.

Melalui aktiviti sukan seperti merentas desa dan olahraga menggalakkan

pelajar bersenam .Bersenam boleh menghindarkan ’stres’ dan mengawal emosi

sesuai dengan konsep ”Rakan Muda Sihat dan Cergas”.Pelajar juga boleh

melepaskan perasaan marah mereka semasa bersukan seperti bertempik

dengan sekuat hati.Ini akan melegakan perasaan mereka dan mengelakkan

mereka dari menghadapi tekanan perasaan.Ia akan membantu pelajar berfikir

secara rasional dalam menghadapi dan menangani masalah hidup mereka.

2.4.3 Unit Beruniform.

Semua pelajar di SMK Seri Intan wajib menyertai Badan

Beruniform.Antara badan uniform yang ada di sekolah ialah Pengakap,Kadet

Bomba, Kadet Polis, Pengakap, PBSM, Pandu Puteri dan Kadet Bomba.Melalui

aktiviti mingguan seperti kawad kaki, latihan dalam kumpulan akan

menggalakkan pelajar untuk bekerjasama. Perkhemahan Tahunan akan

diadakan di luar sekolah. Berbagai pertandingan diadakan seperti kawad kaki,

berkayak, memasak, khemah cantik, sukaneka, mendaki gunung dan istana

pasir.Semua aktiviti ini memerlukan kerjasama yang erat dan jitu dari semua ahli

untuk memastikan pasukan mereka akan menjadi johan.Kita boleh lihat pelajar

begitu seronok menyertai aktiviti yang dijalankan ini.Semasa aktiviti dijalankan ia

dapat melatih pelajar dalam membuat sesuatu keputusan yang timbul dalam

organisasi mereka.Pengalaman mereka ini membolehkan mereka mempunyai

19
KP: 670610-03-5220

kekuatan dalaman dalam menghadapi segala masalah hidup samada tekanan

dari pihak sekolah ataupun keluarga.Mereka akan bijak membuat pertimbangan.

Pemantauan yang berterusan oleh guru tentang penglibatan pelajar dalam

aktiviti kokurikulum akan memudahkan pihak sekolah untuk mengenalpasti

pelajar yang mempunyai potensi-potensi untuk diketengahkan dan dibangunkan

bagi melahirkan modal insan yang dapat memenuhi kehendak pasaran negara

dan antarabangsa.

2.5 Peranan PIBG Berkesan

Persatuan Ibu Bapa dan Guru-guru atau ringkasnya PIBG memainkan

peranan penting dalam menangani masalah disiplin pelajar.Organisasi ini adalah

merupakan alat yang terpenting di antara ibu bapa dengan guru-guru kerana

kedua-dua pihak mempunyai hubungan yang rapat dan erat.Berbagai aktiviti

yang dianjurkan untuk mengeratkan hubungan antara pihak sekolah dan PIBG.

2.5.1 Hubungan sekolah dengan komuniti.

PIBG harus menjadi mata dan telinga pihak pentadbir sekolah untuk

mengatasi masalah disiplin pelajar yang kian meruncing.Masalah budaya lepak,

merokok, ponteng sekolah, melawan guru, mencuri, pergaulan bebas antara

lelaki dan perempuan malahan hingga kes-kes jenayah berat seperti

memperkosa dan membunuh.Jadi di sini PIBG harus memainkan peranan untuk

membendung dan seterusnya menghalang kes-kes juvana ini dari terus

berleluasa.

Di SMK Seri Intan, PIBG dan pertubuhan lain seperti Polis,Kementerian

Kesihatan,Bomba ,Belia Daerah dan Jawatankuasa Masjid amat penting

20
KP: 670610-03-5220

menjalankan usaha menangani masalah disipilin pelajar.Sekolah telah

mengambil peluang menerangkan masalah disiplin pelajar semasa Mesyuarat

Agung Tahunan PIBG.Melalui aktiviti seminar keibubapaan ibu bapa diberi

pendedahan bagaimana mendekati anak mereka dengan menggunakan ilmu

psikologi dan agama.Aktiviti gotong-royong diadakan untuk mengeratkan

hubungan sekolah dengan ibu bapa.Semasa gotong-royong mereka boleh

bertukar pendapat mencari jalan bagaimana menangani masalah disiplin.

Sekolah sentiasa menjalankan hubungan yang baik dengan pihak polis

dalam memantau masalah disiplin pelajar.Polis boleh menahan mana-mana

pelajar sekolah ini yang ponteng waktu persekolahan berlangsung.

Komitmen yang berterusan antara sekolah dengan komuniti diharapkan

dapat berperanan dalam menangani masalah disiplin pelajar yang disifatkan

sebagai duri dalam daging bagi sektor pendidikan negara hari ini.Kecaknaan

semua pihak akan dapat membantu masalah yang kecil dari terus menular

menjadi barah yang sukar dirawat.

2.6 Lain-lain Program Berkesan

Program lain yang diadakan oleh pihak sekolah ialah ”Projek Sekolah

Angkat Polis” untuk mengeratkan hubungan pelajar dan polis.Polis akan

melawat sekolah sentiasa untuk mengetahui keadaan dan keselamatan sekolah.

Kempen Bulan Budi Bahasa diadakan bagi menyemai budaya hormat-

menghormati, penyayang dan nilai-nilai murni dalam diri warga

sekolah.Sepanjang bulan ini pelajar digalakkan menggunakan bahasa yang

menyenangkan hati dan bersopan santun.

21
KP: 670610-03-5220

Program Sekolah Penyayang diadakan oleh pihak sekolah untuk

melahirkan sikap hormat-menghormati serta menekankan kepada rasa sayang

menyayangi yang akan menimbulkan kemesraan antara guru dan pelajar.Di

sekolah ini guru-guru wanita dipanggil Ummi manakala guru lelaki dipanggil Abi

oleh pelajar-pelajar.Kemesraan dapat diwujudkan .

Program Sekolah Selamat ( Safe School) yang diwujudkan adalah untuk

mempastikan keselamatan dalam sistem persekolahan .Ahli Jawatankuasa yang

dibentuk oleh pihak sekolah akan memantau setiap masa bagi menjamin

persekitaran yang selamat di sekolah.

Semua program yang dilaksanakan oleh pihak sekolah ialah bagi

menjamin keselesaan pelajar belajar di sekolah ini.Jika pelajar selesa ia akan

menghindari pelajar dari tekanan sosial dan melakukan kesalahan disiplin.

2.7 Kekangan dan Halangan

Sesungguhnya pihak sekolah sentiasa berusaha dan mencari ikhtiar

dengan mengadakan berbagai program untuk memantapkan lagi disiplin di

sekolah.Namun berbagai kekangan dan halangan dihadapi oleh pihak sekolah .

Dewasa ini budaya saman-menyaman sering berlaku.Guru silap sikit ibu bapa

sibuk nak saman .Di dalam kelas pula bilangan pelajar yang terlalu ramai

menimbulkan kesesakkan dan pelajar mudah tertekan.Selain itu sosio budaya

pelajar yang miskin,jahil agama,minum arak dan menagih dadah merupakan

punca masalah disiplin pelajar.Kita tidak mahu anasir jahat cuba mengambil

kesempatan kerana ketidakcaknaan pihak sekolah untuk memantapkan lagi

disiplin di sekolah kesan dari kekangan yang dihadapi.

22
KP: 670610-03-5220

3.0 Penutup

Kesimpulannya golongan remaja adalah aset penting negara.Masalah

disiplin dan salah laku pelajar yang semakin menggerunkan semua pihak sejak

akhir-akhir ini cukup membimbangkan kita semua.Berbagai usaha telah

dilaksanakan oleh pihak sekolah bagi memantapkan lagi disiplin pelajar agar kita

dapat melahirkan pelajar yang seimbang dan harmonis. .Namun adalah mustahil

pihak sekolah mampu menangani masalah ini jika tiada sokongan dari dalam

mahupun luar sekolah.Seluruh masyarakat mesti menggembling tenaga untuk

memastikan kejayaan setiap program yang dibuat.Anak-anak tidak hanya belajar

di sekolah malahan di rumah ibu bapa harus memastikan bahawa anak-anak

terus belajar.Matlamat Falsafah Pendidikan Negara ialah ingin mewujudkan

insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,rohani,emosi dan jasmani

Sama-samalah kita berusaha ke arah kejayaan dan kecemerlangan sistem

pendidikan di negara kita dengan melahirkan pelajar yang seimbang dan

harmonis.

23
KP: 670610-03-5220

RUJUKAN:

1. Abdullah Sani Yahya, Mengurus Disiplin Pelajar, PTS Publications &

Distributors Sdn. Bhd., Pahang, 2005.

2. Atan Long, Pendidik dan Pendidikan, Petaling Jaya, Siri Pendidikan

Fajar Bakti, 1984.

3. Ang Jit Eng, Pengurusan Disiplin Murid, PTS Frofesional Sdn. Bhd. ,

2007.

4. IAB , KPM (2003).Jurnal Kajian Kes Pengurusan Pendidikan Jilid 4

IAB, Genting Highland.

5. Kamaruddin Hj. Husin, Sekolah dan Perkembangan Kanak-kanak,

Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.,1996.

6. Mok Soon Sang, Kursus Penilaian Tahap Kecekapan (PTK),Pengurusan

dan Pentadbiran ,Untuk Pegawai Perkhidmatan Pelajaran Gred DGA34,

DG44,DG48 & DG52,Multimedia-ES Resources Sdn.Bhd., 2007.

7. Munir Shuib,Azman Azwan,Azmawati ,Azlina Zainal, Menyelesaikan

Masalah Secara Sistematik dan Efektif, Pearson, 2007.

8. Omardin Ashaari, Pengurusan Sekolah,Suatu Panduan Lengkap, Utusan

Publication & Distributors Sdn. Bhd.,1996.

9. Ruziatul Adibah Adnan, Mengatasi Stres Terutamanya di Kalangan

Pelajar Dan Guru, Alaf Sanjung Sdn. Bhd., 2006.

10. Yaakub Isa , Guru Yang Efektif , Jawatankuasa Perayaan Hari Guru

Peringkat Negeri Pahang,1994.

24
KP: 670610-03-5220

25
KP: 670610-03-5220

Malaysia mempunyai dasar pendidikan kebangsaan yang begitu baik.Falsafah

Pendidikan Negara menyatakan bahawa pendidikan bertujuan untuk melahirkan

insan yang seimbang dari segi mental,fizikal spiritual dan emosi.Falsafah ini

begitu jelas apakah bentuk generasi yang akan dilahirkan oleh institusi-institusi

pendidikan di Malaysia sama ada di peringkat pra-sekolah,sekolah,kolej dan

universiti.Silibus,kurikulum,aktiviti,prasarana,tenaga pengajar dibentuk dan

dirancang bagi melahirkan insan yang dapat memenuhi matlamat di

atas.Bagaimanapun setelah sekian lama falsafah pendidikan itu

dilaksanakan,apakah hasilnya?

26
KP: 670610-03-5220

Kita dapati bahawa hasilnya tidak dapat dicapai sepenuhnya.Setiap hari

kita membaca dan mendengar berita mengenai kepincangan sosial

dalammasyarakat.

27