Pupuh adalah bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu

di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh, masing masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Asmarandana, bertemakan cinta kasih, birahi. Contoh pupuh: PIWURUK SEPUH Ngariung di tengah bumi, pun biang sareng pun bapa, jisim abdi diuk mando, husu ngupingkeun pituah, piwejang ti anjeunna, pituduh laku rahayu, piwejang sangkan waluya.

Balakbak, bertemakan lawak, banyolan Contoh pupuh: DAYEUH BANDUNG Dayeuh Bandung kiwari teuing ku rame -araheng, gedong-gedong pajangkung -jangkung wangunna -alagreng, tutumpakan-tutumpakan balawiri lalar liwat-garandeng.

Dangdanggula, bertemakan ketentraman, keagungan, kegembiraan Contoh pupuh: MILANG KALA Dinten ieu estu bingah ati, ku jalaran panceg milang kala, kenging kurnia ti Alloh, rehing nambahan taun, tepung taun umur sim abdi, henteu weleh neneda, ka Gusti Nu Agung, malar umur teh mangpaat, tebih bahla turta pinarinan rijki, sumujud ka Pangeran.

pangrasa bisa nyetiran. kesusahan. lalawora resep ulin. kuring sakola teu jucung. . embung hina hayang agung. yu sauyunan. ageman eusining nagri. bertemakan kemarahan. kesakitan Contoh pupuh: KADUHUNG Kaduhung sagede gunung. bertemakan kebingungan Contoh pupuh: ADIGUNG Lolobana mungguh jalma. berkahna Pancasila.Durma. bertemakan khayalan Contoh pupuh: SI KABAYAN Si Kabayan lalamunan. Gambuh. kesombongan. gujubar kana susukan. motor atawana sedan. na dahan emplad-empladan. semangat Contoh pupuh: LEMAH CAI Nagri urang katelah Indonesia. bertemakan kesedihan. ngawangun lemah cai. ayeuna kari peurihna. sumirat komarana. Jurudemung. Gurisa. diriksa tur dijaring. hanjakal tara ti heula. poho keur eundeuk -eundeukan.

lir jaladri tanpa tepi. tinangtu mo bakal nanjung. ceuli sok disebat cepil. bertemakan penantian Contoh pupuh: KANYAAH INDUNG Kanyaah indung mo suwung. upami buuk mah rambut. saperti tatarucingan. keuyeup gede di lautan. . kasarna angkeut mah gado. putra teh didama-dama.hayang hirup mukti. Kinanti. cik naon atuh maksudna. Magatru. pipi mah disebat damis. teangan naon wangsalna. bertemakan penyesalan Contoh pupuh: KASAR . gedong ngambang di sagara. lir gunung tanpa tutugan. bertemakan lawak dengan aspek renungan Contoh pupuh: WAWANGSALAN Dialajar wawangsalan.LEMES Dupi irung lemesna teh nya pangambung. tapina embung tarekah. dianggo pupunden ati. ulah kapalang diajar. kapitineung salawasna. asihna teuing ku wening. Lambang.

jangjangna getihan. kudu tetep nungtut elmu bae. komo jaman pangwangunan. Pangkur. mulus tur rahayu. bertemakan kesedihan yang mendalam Contoh pupuh: BUDAK JAIL Anak manuk dikatepel budak jail. bertemakan perasaan sebelum mengemban sebuah tugas berat Contoh pupuh: KA SAKOLA Seja miang ka sakola. pigeusaneun bekel hirup. Mijil. Pucung. bertemakan rasa marah pada diri sendiri Contoh pupuh: TATAKRAMA Mangka inget tatakrama sopan santun tanda jalma iman. urang kudu singkil bakti. sabab jalma nu loba pangarti. . rek hiber teu bisa usik duh manusa kaniaya. kudu pinter beunghar ku elmu panemu. bertemakan kesedihan yang menimbulkan harapan Contoh pupuh: NUNGTUT ELMU Najan cicing nya di tepiswiring. sabab mungguhing manusa. rek diajar nambahan elmu pangarti. hirup tangtu hurip. kade ulah bodo.Maskumambang.

kawas Dalem Boncel tea. bertemakan rasa malu akan tingkah laku sendiri Contoh pupuh: SIEUN DORAKA Kuring moal deui -deui. lemah cai awit jadi. basa katut budayana. bertemakan sindiran Contoh pupuh: MOKAHAAN Aya hiji anak bangkong leutik. sieun dibendon ku Gusti. nahan napas antukna bitu beuteungna. Sinom. amanat Ilahi Robbi. wajib dijaga dijungjung. doraka ti ibu-rama. sarakan asal gumelar. titipan nini aki. Wirangrong.nyarita jeung amis budi. insya-Allah tatar Sunda karta harja. maksudna ngelehkeun sapi. padumukna luhung budi. . gaduh panata nu awon. mokahaan. ngabantah nu jadi indung. Ladrang. da basa mah lain barang anu mahal. bertemakan kegembiraan Contoh pupuh: TATAR SUNDA Tatar Sunda estu endah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful