Pupuh adalah bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu

di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh, masing masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Asmarandana, bertemakan cinta kasih, birahi. Contoh pupuh: PIWURUK SEPUH Ngariung di tengah bumi, pun biang sareng pun bapa, jisim abdi diuk mando, husu ngupingkeun pituah, piwejang ti anjeunna, pituduh laku rahayu, piwejang sangkan waluya.

Balakbak, bertemakan lawak, banyolan Contoh pupuh: DAYEUH BANDUNG Dayeuh Bandung kiwari teuing ku rame -araheng, gedong-gedong pajangkung -jangkung wangunna -alagreng, tutumpakan-tutumpakan balawiri lalar liwat-garandeng.

Dangdanggula, bertemakan ketentraman, keagungan, kegembiraan Contoh pupuh: MILANG KALA Dinten ieu estu bingah ati, ku jalaran panceg milang kala, kenging kurnia ti Alloh, rehing nambahan taun, tepung taun umur sim abdi, henteu weleh neneda, ka Gusti Nu Agung, malar umur teh mangpaat, tebih bahla turta pinarinan rijki, sumujud ka Pangeran.

hanjakal tara ti heula. . ageman eusining nagri. kuring sakola teu jucung. diriksa tur dijaring. semangat Contoh pupuh: LEMAH CAI Nagri urang katelah Indonesia. gujubar kana susukan. Gurisa. ngawangun lemah cai. bertemakan kemarahan. yu sauyunan. ayeuna kari peurihna. na dahan emplad-empladan. Jurudemung. Gambuh. pangrasa bisa nyetiran. motor atawana sedan. bertemakan khayalan Contoh pupuh: SI KABAYAN Si Kabayan lalamunan. kesombongan. lalawora resep ulin. bertemakan kesedihan.Durma. poho keur eundeuk -eundeukan. kesakitan Contoh pupuh: KADUHUNG Kaduhung sagede gunung. embung hina hayang agung. sumirat komarana. kesusahan. bertemakan kebingungan Contoh pupuh: ADIGUNG Lolobana mungguh jalma. berkahna Pancasila.

ulah kapalang diajar. tapina embung tarekah. tinangtu mo bakal nanjung. saperti tatarucingan. pipi mah disebat damis. teangan naon wangsalna. asihna teuing ku wening. keuyeup gede di lautan. . dianggo pupunden ati. bertemakan penyesalan Contoh pupuh: KASAR . kapitineung salawasna. Magatru. bertemakan penantian Contoh pupuh: KANYAAH INDUNG Kanyaah indung mo suwung. lir gunung tanpa tutugan.LEMES Dupi irung lemesna teh nya pangambung. kasarna angkeut mah gado. Kinanti. upami buuk mah rambut. lir jaladri tanpa tepi.hayang hirup mukti. putra teh didama-dama. gedong ngambang di sagara. Lambang. ceuli sok disebat cepil. cik naon atuh maksudna. bertemakan lawak dengan aspek renungan Contoh pupuh: WAWANGSALAN Dialajar wawangsalan.

rek diajar nambahan elmu pangarti. bertemakan kesedihan yang mendalam Contoh pupuh: BUDAK JAIL Anak manuk dikatepel budak jail. rek hiber teu bisa usik duh manusa kaniaya. sabab mungguhing manusa. Mijil. urang kudu singkil bakti. . sabab jalma nu loba pangarti. bertemakan rasa marah pada diri sendiri Contoh pupuh: TATAKRAMA Mangka inget tatakrama sopan santun tanda jalma iman. kudu tetep nungtut elmu bae. bertemakan kesedihan yang menimbulkan harapan Contoh pupuh: NUNGTUT ELMU Najan cicing nya di tepiswiring. Pangkur. kade ulah bodo. bertemakan perasaan sebelum mengemban sebuah tugas berat Contoh pupuh: KA SAKOLA Seja miang ka sakola. pigeusaneun bekel hirup.Maskumambang. hirup tangtu hurip. mulus tur rahayu. Pucung. komo jaman pangwangunan. kudu pinter beunghar ku elmu panemu. jangjangna getihan.

titipan nini aki. doraka ti ibu-rama. gaduh panata nu awon. ngabantah nu jadi indung. Wirangrong. bertemakan sindiran Contoh pupuh: MOKAHAAN Aya hiji anak bangkong leutik. . Sinom. bertemakan rasa malu akan tingkah laku sendiri Contoh pupuh: SIEUN DORAKA Kuring moal deui -deui. sarakan asal gumelar. mokahaan. bertemakan kegembiraan Contoh pupuh: TATAR SUNDA Tatar Sunda estu endah. kawas Dalem Boncel tea. padumukna luhung budi. da basa mah lain barang anu mahal. sieun dibendon ku Gusti. wajib dijaga dijungjung. maksudna ngelehkeun sapi.nyarita jeung amis budi. Ladrang. lemah cai awit jadi. insya-Allah tatar Sunda karta harja. basa katut budayana. nahan napas antukna bitu beuteungna. amanat Ilahi Robbi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful