Pupuh adalah bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu

di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh, masing masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Asmarandana, bertemakan cinta kasih, birahi. Contoh pupuh: PIWURUK SEPUH Ngariung di tengah bumi, pun biang sareng pun bapa, jisim abdi diuk mando, husu ngupingkeun pituah, piwejang ti anjeunna, pituduh laku rahayu, piwejang sangkan waluya.

Balakbak, bertemakan lawak, banyolan Contoh pupuh: DAYEUH BANDUNG Dayeuh Bandung kiwari teuing ku rame -araheng, gedong-gedong pajangkung -jangkung wangunna -alagreng, tutumpakan-tutumpakan balawiri lalar liwat-garandeng.

Dangdanggula, bertemakan ketentraman, keagungan, kegembiraan Contoh pupuh: MILANG KALA Dinten ieu estu bingah ati, ku jalaran panceg milang kala, kenging kurnia ti Alloh, rehing nambahan taun, tepung taun umur sim abdi, henteu weleh neneda, ka Gusti Nu Agung, malar umur teh mangpaat, tebih bahla turta pinarinan rijki, sumujud ka Pangeran.

kesombongan. poho keur eundeuk -eundeukan. Gurisa. gujubar kana susukan. ngawangun lemah cai. bertemakan khayalan Contoh pupuh: SI KABAYAN Si Kabayan lalamunan. semangat Contoh pupuh: LEMAH CAI Nagri urang katelah Indonesia. na dahan emplad-empladan. bertemakan kesedihan. .Durma. sumirat komarana. motor atawana sedan. Gambuh. kuring sakola teu jucung. ageman eusining nagri. kesakitan Contoh pupuh: KADUHUNG Kaduhung sagede gunung. lalawora resep ulin. hanjakal tara ti heula. pangrasa bisa nyetiran. bertemakan kebingungan Contoh pupuh: ADIGUNG Lolobana mungguh jalma. berkahna Pancasila. diriksa tur dijaring. ayeuna kari peurihna. bertemakan kemarahan. kesusahan. Jurudemung. yu sauyunan. embung hina hayang agung.

tapina embung tarekah. tinangtu mo bakal nanjung. gedong ngambang di sagara. putra teh didama-dama. teangan naon wangsalna. cik naon atuh maksudna. kapitineung salawasna. lir gunung tanpa tutugan. pipi mah disebat damis. Kinanti. bertemakan penyesalan Contoh pupuh: KASAR .hayang hirup mukti. asihna teuing ku wening. dianggo pupunden ati.LEMES Dupi irung lemesna teh nya pangambung. upami buuk mah rambut. . Lambang. ulah kapalang diajar. lir jaladri tanpa tepi. ceuli sok disebat cepil. keuyeup gede di lautan. saperti tatarucingan. bertemakan penantian Contoh pupuh: KANYAAH INDUNG Kanyaah indung mo suwung. bertemakan lawak dengan aspek renungan Contoh pupuh: WAWANGSALAN Dialajar wawangsalan. kasarna angkeut mah gado. Magatru.

jangjangna getihan. kade ulah bodo. Pangkur. sabab jalma nu loba pangarti. kudu pinter beunghar ku elmu panemu. rek diajar nambahan elmu pangarti. Pucung. hirup tangtu hurip. kudu tetep nungtut elmu bae.Maskumambang. bertemakan perasaan sebelum mengemban sebuah tugas berat Contoh pupuh: KA SAKOLA Seja miang ka sakola. bertemakan rasa marah pada diri sendiri Contoh pupuh: TATAKRAMA Mangka inget tatakrama sopan santun tanda jalma iman. rek hiber teu bisa usik duh manusa kaniaya. urang kudu singkil bakti. . bertemakan kesedihan yang menimbulkan harapan Contoh pupuh: NUNGTUT ELMU Najan cicing nya di tepiswiring. mulus tur rahayu. bertemakan kesedihan yang mendalam Contoh pupuh: BUDAK JAIL Anak manuk dikatepel budak jail. pigeusaneun bekel hirup. Mijil. komo jaman pangwangunan. sabab mungguhing manusa.

maksudna ngelehkeun sapi.nyarita jeung amis budi. Wirangrong. da basa mah lain barang anu mahal. bertemakan kegembiraan Contoh pupuh: TATAR SUNDA Tatar Sunda estu endah. bertemakan sindiran Contoh pupuh: MOKAHAAN Aya hiji anak bangkong leutik. mokahaan. . ngabantah nu jadi indung. lemah cai awit jadi. sarakan asal gumelar. bertemakan rasa malu akan tingkah laku sendiri Contoh pupuh: SIEUN DORAKA Kuring moal deui -deui. gaduh panata nu awon. sieun dibendon ku Gusti. Ladrang. basa katut budayana. titipan nini aki. amanat Ilahi Robbi. insya-Allah tatar Sunda karta harja. Sinom. padumukna luhung budi. doraka ti ibu-rama. nahan napas antukna bitu beuteungna. kawas Dalem Boncel tea. wajib dijaga dijungjung.