Pupuh adalah bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu

di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh, masing masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Asmarandana, bertemakan cinta kasih, birahi. Contoh pupuh: PIWURUK SEPUH Ngariung di tengah bumi, pun biang sareng pun bapa, jisim abdi diuk mando, husu ngupingkeun pituah, piwejang ti anjeunna, pituduh laku rahayu, piwejang sangkan waluya.

Balakbak, bertemakan lawak, banyolan Contoh pupuh: DAYEUH BANDUNG Dayeuh Bandung kiwari teuing ku rame -araheng, gedong-gedong pajangkung -jangkung wangunna -alagreng, tutumpakan-tutumpakan balawiri lalar liwat-garandeng.

Dangdanggula, bertemakan ketentraman, keagungan, kegembiraan Contoh pupuh: MILANG KALA Dinten ieu estu bingah ati, ku jalaran panceg milang kala, kenging kurnia ti Alloh, rehing nambahan taun, tepung taun umur sim abdi, henteu weleh neneda, ka Gusti Nu Agung, malar umur teh mangpaat, tebih bahla turta pinarinan rijki, sumujud ka Pangeran.

lalawora resep ulin. poho keur eundeuk -eundeukan. Jurudemung. diriksa tur dijaring. Gurisa. hanjakal tara ti heula. sumirat komarana. bertemakan kesedihan. na dahan emplad-empladan. embung hina hayang agung. kesusahan. kesombongan. ageman eusining nagri. semangat Contoh pupuh: LEMAH CAI Nagri urang katelah Indonesia. pangrasa bisa nyetiran. ngawangun lemah cai.Durma. bertemakan kemarahan. motor atawana sedan. yu sauyunan. gujubar kana susukan. ayeuna kari peurihna. bertemakan khayalan Contoh pupuh: SI KABAYAN Si Kabayan lalamunan. kuring sakola teu jucung. . bertemakan kebingungan Contoh pupuh: ADIGUNG Lolobana mungguh jalma. Gambuh. kesakitan Contoh pupuh: KADUHUNG Kaduhung sagede gunung. berkahna Pancasila.

bertemakan lawak dengan aspek renungan Contoh pupuh: WAWANGSALAN Dialajar wawangsalan. lir jaladri tanpa tepi. ceuli sok disebat cepil. upami buuk mah rambut. kapitineung salawasna. lir gunung tanpa tutugan. keuyeup gede di lautan. kasarna angkeut mah gado. Magatru. pipi mah disebat damis. dianggo pupunden ati. bertemakan penantian Contoh pupuh: KANYAAH INDUNG Kanyaah indung mo suwung. bertemakan penyesalan Contoh pupuh: KASAR . saperti tatarucingan. tapina embung tarekah. tinangtu mo bakal nanjung. ulah kapalang diajar. Kinanti. asihna teuing ku wening. cik naon atuh maksudna. teangan naon wangsalna. . putra teh didama-dama. gedong ngambang di sagara.LEMES Dupi irung lemesna teh nya pangambung.hayang hirup mukti. Lambang.

kudu pinter beunghar ku elmu panemu.Maskumambang. hirup tangtu hurip. mulus tur rahayu. Pangkur. bertemakan rasa marah pada diri sendiri Contoh pupuh: TATAKRAMA Mangka inget tatakrama sopan santun tanda jalma iman. jangjangna getihan. Pucung. . rek diajar nambahan elmu pangarti. bertemakan kesedihan yang mendalam Contoh pupuh: BUDAK JAIL Anak manuk dikatepel budak jail. bertemakan perasaan sebelum mengemban sebuah tugas berat Contoh pupuh: KA SAKOLA Seja miang ka sakola. kudu tetep nungtut elmu bae. sabab jalma nu loba pangarti. bertemakan kesedihan yang menimbulkan harapan Contoh pupuh: NUNGTUT ELMU Najan cicing nya di tepiswiring. urang kudu singkil bakti. kade ulah bodo. komo jaman pangwangunan. sabab mungguhing manusa. pigeusaneun bekel hirup. rek hiber teu bisa usik duh manusa kaniaya. Mijil.

bertemakan rasa malu akan tingkah laku sendiri Contoh pupuh: SIEUN DORAKA Kuring moal deui -deui. doraka ti ibu-rama. nahan napas antukna bitu beuteungna. basa katut budayana. Wirangrong. Sinom. mokahaan. padumukna luhung budi. titipan nini aki. sarakan asal gumelar. amanat Ilahi Robbi. gaduh panata nu awon. bertemakan sindiran Contoh pupuh: MOKAHAAN Aya hiji anak bangkong leutik. . sieun dibendon ku Gusti. da basa mah lain barang anu mahal. bertemakan kegembiraan Contoh pupuh: TATAR SUNDA Tatar Sunda estu endah. maksudna ngelehkeun sapi.nyarita jeung amis budi. wajib dijaga dijungjung. lemah cai awit jadi. Ladrang. ngabantah nu jadi indung. kawas Dalem Boncel tea. insya-Allah tatar Sunda karta harja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful