Pupuh adalah bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu

di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh, masing masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Asmarandana, bertemakan cinta kasih, birahi. Contoh pupuh: PIWURUK SEPUH Ngariung di tengah bumi, pun biang sareng pun bapa, jisim abdi diuk mando, husu ngupingkeun pituah, piwejang ti anjeunna, pituduh laku rahayu, piwejang sangkan waluya.

Balakbak, bertemakan lawak, banyolan Contoh pupuh: DAYEUH BANDUNG Dayeuh Bandung kiwari teuing ku rame -araheng, gedong-gedong pajangkung -jangkung wangunna -alagreng, tutumpakan-tutumpakan balawiri lalar liwat-garandeng.

Dangdanggula, bertemakan ketentraman, keagungan, kegembiraan Contoh pupuh: MILANG KALA Dinten ieu estu bingah ati, ku jalaran panceg milang kala, kenging kurnia ti Alloh, rehing nambahan taun, tepung taun umur sim abdi, henteu weleh neneda, ka Gusti Nu Agung, malar umur teh mangpaat, tebih bahla turta pinarinan rijki, sumujud ka Pangeran.

hanjakal tara ti heula. kesakitan Contoh pupuh: KADUHUNG Kaduhung sagede gunung. motor atawana sedan. kesombongan. yu sauyunan. embung hina hayang agung. bertemakan kebingungan Contoh pupuh: ADIGUNG Lolobana mungguh jalma. diriksa tur dijaring. berkahna Pancasila. sumirat komarana. ayeuna kari peurihna. Gambuh. semangat Contoh pupuh: LEMAH CAI Nagri urang katelah Indonesia. ngawangun lemah cai. kuring sakola teu jucung. lalawora resep ulin. bertemakan kemarahan. bertemakan khayalan Contoh pupuh: SI KABAYAN Si Kabayan lalamunan. na dahan emplad-empladan. poho keur eundeuk -eundeukan. gujubar kana susukan. Jurudemung. Gurisa. ageman eusining nagri. bertemakan kesedihan. pangrasa bisa nyetiran. . kesusahan.Durma.

hayang hirup mukti. Kinanti. bertemakan penantian Contoh pupuh: KANYAAH INDUNG Kanyaah indung mo suwung. Magatru. lir gunung tanpa tutugan. saperti tatarucingan. putra teh didama-dama. ceuli sok disebat cepil. bertemakan lawak dengan aspek renungan Contoh pupuh: WAWANGSALAN Dialajar wawangsalan. bertemakan penyesalan Contoh pupuh: KASAR . upami buuk mah rambut. dianggo pupunden ati. cik naon atuh maksudna.LEMES Dupi irung lemesna teh nya pangambung. kapitineung salawasna. tinangtu mo bakal nanjung. . keuyeup gede di lautan. lir jaladri tanpa tepi. tapina embung tarekah. teangan naon wangsalna. Lambang. kasarna angkeut mah gado. asihna teuing ku wening. pipi mah disebat damis. gedong ngambang di sagara. ulah kapalang diajar.

Pangkur. jangjangna getihan. kade ulah bodo.Maskumambang. rek diajar nambahan elmu pangarti. kudu tetep nungtut elmu bae. urang kudu singkil bakti. bertemakan rasa marah pada diri sendiri Contoh pupuh: TATAKRAMA Mangka inget tatakrama sopan santun tanda jalma iman. mulus tur rahayu. hirup tangtu hurip. Pucung. sabab jalma nu loba pangarti. bertemakan perasaan sebelum mengemban sebuah tugas berat Contoh pupuh: KA SAKOLA Seja miang ka sakola. bertemakan kesedihan yang menimbulkan harapan Contoh pupuh: NUNGTUT ELMU Najan cicing nya di tepiswiring. rek hiber teu bisa usik duh manusa kaniaya. bertemakan kesedihan yang mendalam Contoh pupuh: BUDAK JAIL Anak manuk dikatepel budak jail. Mijil. sabab mungguhing manusa. . kudu pinter beunghar ku elmu panemu. pigeusaneun bekel hirup. komo jaman pangwangunan.

bertemakan kegembiraan Contoh pupuh: TATAR SUNDA Tatar Sunda estu endah. bertemakan sindiran Contoh pupuh: MOKAHAAN Aya hiji anak bangkong leutik. lemah cai awit jadi. sarakan asal gumelar. bertemakan rasa malu akan tingkah laku sendiri Contoh pupuh: SIEUN DORAKA Kuring moal deui -deui. Wirangrong. basa katut budayana. Sinom. doraka ti ibu-rama. wajib dijaga dijungjung. da basa mah lain barang anu mahal. Ladrang. ngabantah nu jadi indung. padumukna luhung budi. gaduh panata nu awon. maksudna ngelehkeun sapi. amanat Ilahi Robbi. insya-Allah tatar Sunda karta harja. sieun dibendon ku Gusti.nyarita jeung amis budi. kawas Dalem Boncel tea. titipan nini aki. . nahan napas antukna bitu beuteungna. mokahaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful