Pupuh adalah bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu

di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh, masing masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Asmarandana, bertemakan cinta kasih, birahi. Contoh pupuh: PIWURUK SEPUH Ngariung di tengah bumi, pun biang sareng pun bapa, jisim abdi diuk mando, husu ngupingkeun pituah, piwejang ti anjeunna, pituduh laku rahayu, piwejang sangkan waluya.

Balakbak, bertemakan lawak, banyolan Contoh pupuh: DAYEUH BANDUNG Dayeuh Bandung kiwari teuing ku rame -araheng, gedong-gedong pajangkung -jangkung wangunna -alagreng, tutumpakan-tutumpakan balawiri lalar liwat-garandeng.

Dangdanggula, bertemakan ketentraman, keagungan, kegembiraan Contoh pupuh: MILANG KALA Dinten ieu estu bingah ati, ku jalaran panceg milang kala, kenging kurnia ti Alloh, rehing nambahan taun, tepung taun umur sim abdi, henteu weleh neneda, ka Gusti Nu Agung, malar umur teh mangpaat, tebih bahla turta pinarinan rijki, sumujud ka Pangeran.

semangat Contoh pupuh: LEMAH CAI Nagri urang katelah Indonesia. ageman eusining nagri. hanjakal tara ti heula. sumirat komarana. na dahan emplad-empladan. Gambuh. embung hina hayang agung. . kuring sakola teu jucung. kesusahan. bertemakan kebingungan Contoh pupuh: ADIGUNG Lolobana mungguh jalma. ayeuna kari peurihna. gujubar kana susukan.Durma. berkahna Pancasila. bertemakan kemarahan. Gurisa. pangrasa bisa nyetiran. lalawora resep ulin. motor atawana sedan. ngawangun lemah cai. bertemakan kesedihan. kesombongan. poho keur eundeuk -eundeukan. yu sauyunan. diriksa tur dijaring. kesakitan Contoh pupuh: KADUHUNG Kaduhung sagede gunung. Jurudemung. bertemakan khayalan Contoh pupuh: SI KABAYAN Si Kabayan lalamunan.

ceuli sok disebat cepil. dianggo pupunden ati. Magatru. gedong ngambang di sagara. lir jaladri tanpa tepi. saperti tatarucingan.LEMES Dupi irung lemesna teh nya pangambung. cik naon atuh maksudna. Lambang. asihna teuing ku wening. Kinanti. bertemakan lawak dengan aspek renungan Contoh pupuh: WAWANGSALAN Dialajar wawangsalan. keuyeup gede di lautan. bertemakan penantian Contoh pupuh: KANYAAH INDUNG Kanyaah indung mo suwung. tapina embung tarekah. putra teh didama-dama. ulah kapalang diajar. lir gunung tanpa tutugan. kasarna angkeut mah gado. upami buuk mah rambut. teangan naon wangsalna. kapitineung salawasna. bertemakan penyesalan Contoh pupuh: KASAR . . tinangtu mo bakal nanjung.hayang hirup mukti. pipi mah disebat damis.

Mijil. kudu tetep nungtut elmu bae. komo jaman pangwangunan. . kudu pinter beunghar ku elmu panemu. rek hiber teu bisa usik duh manusa kaniaya. bertemakan kesedihan yang menimbulkan harapan Contoh pupuh: NUNGTUT ELMU Najan cicing nya di tepiswiring. bertemakan kesedihan yang mendalam Contoh pupuh: BUDAK JAIL Anak manuk dikatepel budak jail. hirup tangtu hurip. sabab mungguhing manusa. bertemakan perasaan sebelum mengemban sebuah tugas berat Contoh pupuh: KA SAKOLA Seja miang ka sakola. kade ulah bodo. Pucung. Pangkur.Maskumambang. mulus tur rahayu. bertemakan rasa marah pada diri sendiri Contoh pupuh: TATAKRAMA Mangka inget tatakrama sopan santun tanda jalma iman. jangjangna getihan. sabab jalma nu loba pangarti. pigeusaneun bekel hirup. urang kudu singkil bakti. rek diajar nambahan elmu pangarti.

mokahaan. padumukna luhung budi. Sinom. Wirangrong. titipan nini aki. bertemakan rasa malu akan tingkah laku sendiri Contoh pupuh: SIEUN DORAKA Kuring moal deui -deui. doraka ti ibu-rama. sarakan asal gumelar. sieun dibendon ku Gusti. lemah cai awit jadi. da basa mah lain barang anu mahal. gaduh panata nu awon. . maksudna ngelehkeun sapi. bertemakan sindiran Contoh pupuh: MOKAHAAN Aya hiji anak bangkong leutik. kawas Dalem Boncel tea. bertemakan kegembiraan Contoh pupuh: TATAR SUNDA Tatar Sunda estu endah. Ladrang. basa katut budayana. ngabantah nu jadi indung. nahan napas antukna bitu beuteungna.nyarita jeung amis budi. insya-Allah tatar Sunda karta harja. wajib dijaga dijungjung. amanat Ilahi Robbi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful