Anda di halaman 1dari 15

KAKlKAf NAk$lA NIkkf l$LAN KAKlKAf NAk$lA NIkkf l$LAN KAKlKAf NAk$lA NIkkf l$LAN KAKlKAf NAk$lA NIkkf

l$LAN
|opokob Noaes|o
Ietsomooa 4oa Ietbe4ooa Noaes|o 4eagoa Nokb|ek |o|a
Iejeoa Ieat|ptooa Noaes|o
Ieags| 4oa Ietoaoa Noaes|o
Ioaggeag jowob Noaes|o sebogo| ombo K||ob
Ioaggeag jowob Noaes|o sebogo| kbo||Iob K||ob
$lAFAKAK NAk$lA
4asep Noaes|o 4o|om betbogo| Ietspekt|I
Neaetet ||me peagetobeoa:
Kso| ese| moaes|o setoto I|s|k t|4ok b|so 4|p|sobkoa 4ot| te4t|
teatoag ev4|es|.Ie4t| |a| 4|kemekokoa pettomo ko|| 4|eb Cbot|es
0otw|a po4o obo4 ke-19.
lv4|es| moaes|o meaetet ob|| Io|e4at4|4g| 4opot 4|bog| meajo4|
4 ke|4mp4k:
1. I|agkot pto moaes|o (Kestto|4p|tbetesj.
2. I|agkot moaes|o keto (I|tbetoatt4pes etettesj
1.Noaes|o petbo, yo|te tobop yoag |eb|b 4ekot kepo4o moaes|o
m44eta,wo|oepea spes|sayo mos|b b|so 4|be4okoa.
4. Noaes|o m44eta 4m4 sop|eas yoag te|ob poa4o| betp|k|t
meaggeaokoa 4tok 4oa ao|otayo.
Ieagoaet te4t| ps|k4oao||s|s: moaes|o
sebogo| b4m4 v4|eas (moaes|o
betke|ag|aoaj.
Ieagoaet te4t| bebov|4t|sme: moaes|o
sebogo| b4m4 metboa|tes (moaes|o
mes|aj.
Ieagoaet te4t| k4ga|t|I: moaes|o sebogo|
b4m4 sop|eas (moaes|o betp|k|tj.
Ieagoaet te4t| bemoa|sme: moaes|o
sebogo| b4m4 |e4eas (moaes|o betmo|aj,
4||.
Neaetet K|qetoa:
Kso| ese| moaes|o t|4ok tet|epos 4ot| I|get
K4om (moaes|o pettomoj.(0.K|-8oqotob, 2;
10-11j. K4om 4|t|ptokoa 4ot| easet
toaob.(0.K|-|jt,15; 26828, K|-Ka'om, 6;2
4oa K|-Ne'm|aea, 21; 12j. e4oagkoa
peat|ptooa moaes|o se|oajetayo me|o|e|
pt4ses pettompetoa oatoto |ok|-|ok| 4oa
petempeoa. (0. K|-Ne'm|aea, 21; 11-14 4oa
Ks-ojo4ob, 12; 8-9j.
4asep moaes|o jego 4|pobom| me|o|e| koto-koto
yoag 4|temekoa 4o|om K|qetoa yoag meaeajek
po4o mokao moaes|o, yo|te:
-8osyot" (1T ko||j, moaes|o sebogo| bosyot
(mokb|ek b|4|4g|sj tea4ek po4o tok4|t K||ob
somo 4eagoa mokb|ek |o|a,
- lasoa" (65 ko||j, moaes|o sebogo| |asoa (mokb|ek
ps|k4|4g|sj,
- Ka- aos" (240 ko||j, moaes|o sebogo| oa- aos
(mokb|ek s4s|o|j, betto||oa 4eagoa bembesoa t4b
K||ob yoag mem|||k| kebebosoa 4o|om mem|||b
eatek tea4ek otoe meaeatoag tok4|t K||ob. Kkoa
Ietop| teate sojo set|op p|||boa meagoa4eag tes|k4
(0. Kt-Ibet, 52; 21j.
Neaetet poa4oagoa lbae |ao, moaes|o
o4o|ob mokb|ek s4s|o| 4oa seko||ges mokb|ek
ek4a4m|.
Neaetet poa4oagoa Netto4bo Nettobot|,
moaes|o o4o|ob mokb|ek setbo 4|meas|
Fertzmzza 6za Ferbe6zza Nza0tiz
6eaza Nzkhl0k Lzia
Ietsomooa :
Ieags| tebeb 4oa I|s|4|4g|sayo
Nem|||k| bostot 4oa tejeoa
Ietbe4ooa :
Kko|, bot|, p|k|toa, peagetobeoa 4oa keso4otoa
fAk FIk6lFfAAk NAk$lA
Untuk mengabd|kan d|r| kepada A||ah
,; - - - V ,- (' ; , =-' - - = ' - ;
@.-+- ~::+/ D+:+ -+/ ~,-D,++-.,++: ~,+: :
Nokse4ayo;
0oa |agot|ob oke t|4ok met|ptokoa j|a 4oa moaes|o
me|o|akoa eatek meteko meayembob 4oa bet|bo4ot
kepo4o e".
k6$l 0Ak FIkAkAk NAk$lA
Ieags|:
ebogo| kbo||Iob
- ebogo| pe|oke ojototoa K||ob
- Neajo4| pe|4p4t 4o|om membe4oyokoa
ojotoa K||ob
Ietoaoa:
1. 8e|ojot (oa-Nom|:15-16 4oa o|-Ne'm|a: 54j
2. Neagojotkoa ||me (o|-8oqotob:11-19j
1. Nembe4oyokoa ||me (o|-Ne'm|a:15j
fza0a zvzb Nza0tiz tebzzi
Kzmbz Allzh
W Noaes|o bettoaggeag jowob eatek toot, tea4ek, 4oa
poteb kepo4o K||ob wI seseo| 4eagoa mokao 4ot|
koto 'ob4 (bomboj.
W Noaes|o botes meagbombokoa 4|t|ayo kepo4o K||ob
wI 4oa 4||otoag meagbombo po4o 4|t|ayo moepea
sesomoayo, setto meagbombo kepo4o bowo aoIseayo.
W Neme||boto |moa yoag 4|m|||k|ayo, 4|moao |moa
tetsebet bets|Iot I|ekteot|I (ao|k-teteaj.
W eaoat|oso betbeot No'teI, meategob kemeagkotoa
4oa meagojok 4toag |o|a eatek me|okekoaayo jego.
fza0a zvzb Nza0tiz tebzzi
Khzlilzh Allzh
W Neajo|oakoa tegos kepem|mp|aoa
W ebogo| wok|| K||ob 4| meko bem|
W Neage|4|o 4oa meme||boto o|om
W Neweje4koa kemokmetoa 4| meko bem|
W Ne|ob|tkoa kteot|I|tos yoag 4|aom|s