Anda di halaman 1dari 2

Bolehkah anda bayangkan bagaimana keadaannya di dalam sistem pendidikan negara kita, jika perkembangan daripada KLSR kepada

KBSR dan KSSR tidak berlaku.

Matlamat kurikulum baru Sekolah Rendah adalah untuk memberikan pendidikan yang menyeluruh kepada murid-murid. Jadi, oleh yang demikian, kejayaan KBSR ini dapat dilihat dari segi aspek pencapaian 3M - Membaca, Menulis dan Mengira - kemahiran belajar dan perkerabangari'sahsiah . Satu kajian tentang penilaian pencapaian KBSR ini yang telah dijalankan oleh Kementerian Pendidikan dengan Universiti Sains Malaysia pada tahun 1982. Laporan Fasa I (1988) kajian tersebut menunjukkan bahawa taraf penguasaan murid-murid dalam 3M ini adalah lebih tinggi apabila dibandingkan dengan murid-murid yang mengikuti kurikulum lama. Murid-murid KBSR berjaya menguasai kemahiran belajar yang raudah seperti menyoal, berbincang dan mengeluarkan pendapat . Sebilangan besar murid juga telah menguasai kemahiran belajar yang lebih kompleks lagi seperti mengenal idea-idea utama dan membuat rumusan

Salam 1 Malaysia.. Matlamat Kurikulum Baru Sekolah Rendah ( KBSR ) adalah untuk memberikan pendidikan yang menyeluruh kepada murid murid. KBSR mementingkan aspek 3M iaitu membaca, menulis dan mengira manakala Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang bermula tahun ini adalah transformasi dilakukan Kementerian Pelajaran bagi memastikan sistem pelajaran negara setanding piawaian global. KSSR menggantikan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang dilaksanakan sejak 1993 mempunyai beberapa penambahbaikan dengan menjadikan kurikulum negara maju sebagai rujukan. Antara pembaharuan dilaksanakan adalah menerapkan elemen kreativiti dan inovasi, keusahawanan, teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P). Fokus 3M iaitu membaca, menulis dan mengira yang dilaksanakan sejak KBSR ditambah dengan satu lagi aspek iaitu menaakul menjadikannya 4M. Jika tiada perubahan dan perkembangan dengam sistem pendidikan di Negara kita, Malaysia mungkin tidak dapat melahirkan insan yang kreatif dan berdaya saing dengan dunia luar. Sistem pendidikan kita juga hanya berada ditakuk lama dan tidak dapat melahirkan insan yang berpandangan jauh bagi memajukan Negara ke persada dunia..KBSR mementingkan peperiksaan tetapi selepas memperkenalkan KSSR ini, sistem peperiksaan tidak lagi diguna pakai. Murid akan dinilai secara keseluruhan iaitu menggunakan pentaksiran formatif membabitkan proses sepanjang pembelajaran..Dunia sekarang sudah maju dengan ICT..Jika pendidikan Negara kita tidak berkembang, kita akan jauh ketinggalan dengan Negara lain dalam semua aspek..Negara lain juga tidak akan pandang dengan sistem pendidikan di Negara kita..

Bincangkan dengan memilih beberapa mata pelajaran, bagaimana integrasi dalampengajaran dan pembelajaran dapat melahirkan perpaduan antara kaum danmembina budaya nasional

Perpaduan dan integrasi merujukkepada dua proses yang berbeza. Perpaduan negara ialah satu keadaan dimana rakyat dari pelbagai kumpulan etnik, agama dan wilayah, hidup dengan aman sebagai satu bangsa yang bersatu dengan memberi komitmen yang penuhkepada identiti kebangsaan berlandaskan kepada Perlembagaan Persekutuandan Rukun Negara. Manakala integrasi nasional merupakan satu proses dinamik yang merapatkan masyarakat negerinegeri dalam masyarakat bagi membentuk s a t u b a n g s a M a l a y s i a yang mempunyai i d e n t i t i n y a s e n d i r i b e r t e r a s k a n Perlembagaan Persekutuan

dan Rukun Negara.. Contohnnya matapelajaran sivik..