Anda di halaman 1dari 6

SULIT

8302/1
ABM
March
2010
1 jam

NAMA
NO. KP

KELAS

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK KERIAN

UNIT AMALAN BENGKEL MESIN


AMALAN BENGKEL MEKANIKAL
UJIAN SELARAS 1
TINGKATAN 4
1 Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Tulis nama, nombor kad pengenalan
dan kelas anda pada petak yang
disediakan.
2. Kertas soalan ini mengandungi
empat Bahagian: BahagianA,
Bahagian B,Bahagian C dan
Bahagian D.
3.. Jawapan hendaklah ditulis dalam
ruangan yang disediakan dalam
kertas soalan.Kertas soalan ini
hendaklah diserahkan pada akhir
peperiksaan
4. Kerja mengira dan Lukisan
hendaklah ditunjukan dengan
jelas dan teratur.Anda mungkin
kehilangan skor jika langkah-langkah
penting tidak ditunjukkan dengan
teratur.

Untuk Kegunaan Pemeriksa


Kod Pemeriksa :
Bahagian

Soalan

C
D
JUMLAH

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
1

Skor
Penuh

4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
5
10
50

5. Anda dibenarkan menggunakan


kalkulator saintifik yang tidak boleh
diprogramkan.

Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak termasuk muka hadapan


8302/1

mac 2010 Hak Cipta ABM SMTK

Skor
Diperoleh

Bahagian A
Jawab semua soalan
( Skor 20 )
1. Tandakan ( ) bagi jawapan yang betul dan ( ) bagi jawapan yang salah
berkaitan dengan tujuan mempelajari Keselamatan Diri pada Jadual 1.
Tujuan
Murid dapat mengamalkan tingkah laku terkawal di tempat kerja

Jawapan

Murid dapat menghubungkait tingkah laku terkawal dengan keselamatan


Murid dapat mengenal pelbagai jenis pakaian dan peralatan perlindungan
Murid dapat memakai pakaian yang sesuai dengan tempat kerja
Jadual 1

( Skor : 4 )

2. Nyatakan sama ada kesan atau punca daripada renjatan elektrik pada petak
kosong dalam Jadual 2.
Pernyataan
Berlaku renjatan yang serius yang boleh mengakibatkan kematian
Mangsa melecur
Boleh menyebabkan kebakaran
Persekitaran tempat bekerja basah
Mangsa pengsan
Penebat pecah, sambungan yang rosak, dan tiada pembumian
Jadual 2

Jawapan
punca
kesan

( Skor : 4 )

3. Nyatakan mengikut turutan ( 1,2,3 dan 4 ) prosedur merawat sesak nafas pada
petak kosong dalam Jadual 3.
Prosedur

Jawapan

Tenangkan mangsa
Alihkan mangsa ke tempat yang lapang untuk mendapatkan pengudaraan
yaang baik
Dapatkan bantuan perubatan dengan segera
Sekiranya mangsa memakai tali leher dan tali pinggang, longgarkan
kedua-dua ikatan itu terlebih dahulu
Jadual 3

( Skor : 4 )

4. Padankan (
) kelas Alat Pemadam Api yang sesuai dengan kegunaannya
bagi memadam kebakaran seperti yang terdapat dalam Jadual 4.
Kegunaannya

Alat Pemadam Api


Kelas C:
Katrij karbon dioksida

Memadam kebakaran berarus kuasa


elektrik

Kelas D:
Katrij serbuk kering

Memadam kebakaran
kalium,magnesium,natrium dan semua
kelas kebakaran

Kelas A:
Katrij air

Memadam kebakaran bahan seperti


petrol,alkohol,minyak dan cat

Kelas B:
Katrij buih

Memadam kebakaran bahan seperti


kain,kayu dan kertas
Jadual 4

( Skor : 4 )

5. Carta 1 menunjukkan carta organisasi sebuah bengkel.


Penjaga Stor
Penyelia

Pengurus Bengkel
Operator Mesin

Fomen
Penyelia Keselamatan

( a ) Pilih mana-mana dua jawatan di atas dan lengkapkan Carta 1 dalam ruang
jawapan.
Ruang Jawapan
Pengurus Bengkel
Penyelia Keselamatan

Penyelia

Carta 1
( b ) Nyatakan satu tugas dan tanggungjawab mana-mana satu jawatan yang
dinamakan dalam 2 ( a ).
.............................................................................................................................
..........................................................................................................................
Bahagian B
( Skor : 4 )

Jawab semua soalan


( Skor 15 )
1. Jelaskan tiga peraturan am berkaitan tingkah laku di tempat kerja.
i.

......................................................................................

......................................................................................
ii.

......................................................................................

......................................................................................
iii.

.......................................................................................

.......................................................................................
( Skor : 3 )
2. Nyatakan tiga peralatan atau pakaian perlindungan ketika melakukan kerja di
bengkel.
i.

......................................................................................

ii.

......................................................................................

iii.

.......................................................................................
( Skor : 3 )

3. Namakan tiga bahan yang biasanya terdapat di tempat kerja.


i.

......................................................................................

ii.

......................................................................................

iii.

.......................................................................................
( Skor : 3 )

4. Berikan tiga kaedah yang digunakan untuk mengawal kebocoran pengaliran arus
elektrik.
i.

......................................................................................

ii.

......................................................................................

iii.

.......................................................................................
( Skor : 3 )

5.

Nyatakan langkah-langkah dalam kaedah penggunaan Alat Pemadam Api


Kelas D : Katrij Serbuk Kering seperti dalam gambar rajah di bawah.

LANGKAH 1
.......................................................................
.......................................................................

LANGKAH 2
......................................................................
......................................................................

LANGKAH 3
....................................................................
....................................................................

( Skor : 3 )

Bahagian C
Jawab semua soalan
( Skor 5 )
1. Terangkan prosedur untuk kemalangan yang mengakibatkan luka.
i.

............................................................................................................

............................................................................................................
ii.

............................................................................................................

............................................................................................................
iii.

............................................................................................................

............................................................................................................
iv.

............................................................................................................

............................................................................................................
v.

............................................................................................................

............................................................................................................
( Skor : 5 )
Bahagian D
Jawab semua soalan
( Skor 10 )
1. Anda telah terpilih untuk menguruskan hal ehwal keselamatan bagi Pertandingan
Tangan Emas Menggegas yang akan diadakan di Bengkel Menggegas, Sekolah
Menengah Teknik Kerian.
a) Cadangkan dan lakarkan Satu Papan Tanda Keselamatan yang sesuai.
Cadangan : ....................................................................................

Lakaran :
( Skor : 4 )
b) Berikan tiga sebab anda memilih untuk mencadang papan tanda tersebut.
i. ...............................................................................................................
ii. ...............................................................................................................
iii. ...............................................................................................................
( Skor : 6 )