DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …….…………………………………………………..

i

DAFTAR ISI ………….……………………………………………………..

ii

BAB I. PENDAHULUAN…………………………………………………….

1

a.

Latar Belakang

……………………………………………………………………………

1

b.

Rumusan Masalah

………………………………………………………………………...

2

c.

Tujuan Penulisan

……………………………………………………………………….....

2

BAB II. PEMBAHASAN………………………………………………………

3

A.

Perkembangan Tugas, Peran dan Fungsi Kepolisian

………………………………….

3

B.

Gambaran Umum Tugas dan Wewenang Polri

…………………………………………

9

C.

Upaya Diskresi Kepolisian

D.

Citra Polri dalam Menjalankan Tugas dan Wewenangnya

……………………………………………………………….
…………………………….

14
16

BAB III. PENUTUP………………………………………………………….

19

a.

Kesimpulan

……………………………………………………………………………….

19

b.

Saran

………………………………………………………………………………………

19

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………

ii

20