Anda di halaman 1dari 11

PJM3114 PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN Definisi De Vries (1995) - Satu bentuk pendidikan formal melibatkan domain psikomotor, kognitif

f dan afektif. Jansma & French - Modifikasi aktiviti fizikal tradisional bagi membolehkan individu kurang upaya berpeluang untuk mengambil bahagian secara selamat, berjaya dan mendapat kepuasan Terri Mauro - Aktiviti untuk murid-murid yang mengalami perkembangan motor yang lambat atau kurang upaya yang menjadikan mereka terasing untuk sertai aktiviti yang dilakukan oleh murid normal. Auxter, Pyter dan Huetting (2001) - Suatu perkembangan kesenian dan sains yang diimplementasi dalam bentuk Pendidikan Jasmani yang bertujuan memberikan individu kurang upaya kemahiran untuk meningkatkan kehidupan dan kecergasan fizikal Pendidikan Jasmani Suaian adalah program individu yang dibentuk khas untuk murid berkeperluan khas dan orang kurang upaya bagi menyediakan keselamatan, kepuasan kendiri dan pengalaman mengecapi kejayaan melalui aktiviti fizikal.

Sejarah Tahun 3000 Sebelum Masihi - Pendekatan senaman Therapeutic (Therapeutic Recreation) dikesan di China Kurun ke 19 dan 20 - Pendekatan Senaman Therapeutic di Amerika bagi askar yang tercedera dan hilang upaya semasa perang 1940 an - Model Therapeutic Recreation diubahsuai berkonsepkan kesukanan dan pertandingan oleh Guttmann di Hospital Stoke Mandeville, England Tahun 1948 - Guttmann dan Pertubuhan Sukan Stoke Mandeville Antarabangsa mempelopori perkembangan awal sukan bagi OKU

Perkembangan PJ dalam Era Pendidikan Khas Peringkat sebelum 1981 PJ dijalankan secara berasingan oleh institusiinstitusi Pendidikan Khas Aktiviti PJ dan Sukan dijalankan lebih kepada sebagai satu cara terapi Kanak-kanak khas merasa terasing dengan dunia luar Peringkat Selepas 1981 hingga kini Diadakan Sukan Kebangsaan bagi golongan cacat Menggalakkan mereka mengambil bahagian dalam bidang sukan

Kepentingan Pendidikan Jasmani Suaian Bagi Masyarakat Kurang Upaya Memberi pendedahan dan pengetahuan tentang kepentingan menjaga kesihatan diri dan mengamalkan gaya hidup sihat supaya dapat mengekalkan kehidupan yang berkualiti dengan tahap kesihatan yang baik Meningkatkan tahap keyakinan diri masyarakat OKU supaya dilihat sebagai individu yang normal dan diterima masyarakat Membina kemahiran motor halus dan dan motor kasar agar mampu melakukan perkara-perkara asas dalam kehidupan seharian. e.g: berjalan, berlari, menyapu dsb. Memberi peluang turut serta untuk bersenam dan menjaga kesihatan mengikut kemampuan dan kesesuaian dengan keadaan diri mereka Mewujudkan persaingan yang sihat dan adil dalam permainan dan pertandingan yang disertai supaya tidak merasa ditindas dan ditipu Memberi pendedahan kepada mereka untuk berkomunikasi dan bersosial bersama-sama rakan dan masyarakat sekitar Memberi peluang mengasah bakat atau kemahiran yang ada ke peringkat yang lebih tinggi Memberi kepuasan dan keseronokan dalam aktiviti PJ dan sukan seperti manusia normal Mengurangkan rasa rendah diri dan meningkatkan keyakinan diri untuk bergaul dan bersosial dengan masyarakat sekeliling

Kepentingan Pendidikan Jasmani Suaian Bagi Murid Kurang Upaya Membantu mengurangkan kelemahan dan masalah kekurangan diri Kecacatan seperti kekejangan otot menyukarkan pergerakan, maka ia perlu dilatih ke tahap lebih optimum bagi membantu menghadapi kehidupan sebenar. Aktiviti jasmani yang direka khas akan menyediakan situasi ceria yang dapat menggalakkan kesejahteraan emosi Aktiviti jasmani yang direka khas dapat memberi peluang mereka bermain dengan adil bersama rakan yang sama kekurangan Meningkatkan konsep kendiri, penghargaan kendiri dan keyakinan diri apabila menguasai kemahiran yang diajar Memupuk amalan gaya hidup sihat sepanjang hayat Merapatkan jurang pendidikan antara mereka dengan murid normal Menyediakan persekitaran yang selamat kepada mereka melakukan aktiviti Mempertingkatkan tahap perkembangan diri yang lebih baik ke arah kedewasaan yang mantap Merangsang minda mereka menjadi lebih kreatif (perkembangan kognitif)

Hubungan FPK dengan Pendidikan Jasmani Suaian Jasmani o Aktiviti fizikal terhadap murid berkeperluan khas dapat mencapai objektif dalam PJ Suaian Emosi o Aktiviti dalam PJ juga melibatkan emosi o Mereka merasa puas dan seronok mengikuti dan menjalani aktiviti dalam PJ Suaian o Mengembang dan menerapkan perubahan tingkah laku dan disiplin seperti yakin diri, bertanggungjawab dll Rohani o Kesyukuran dan menghargai apa yang dimiliki agar tidak berasa merendah diri dan lebih bersemangat untuk menjalani aktiviti. Intelek o Aktiviti yang dilaksanakan memerlukan murid berfikir seperti permainan catur dsb o Kesedaran untuk mempertingkatkan ilmu pengetahuan, kepentingan amalan gaya hidup yang sihat dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian o Pembinaan dan pengembangan aspek mental seperti tafsiran kefahaman, pertambahan pengetahuan dan pengalaman dll

Sosial o Mengeratkan hubungan sesama rakan semasa melakukan aktiviti PJ o Alat perpaduan bagi rakyat Malaysia o Peningkatan dan perkembangan nilai seperti bekerjasama, tolak ansur, hormat-menghormati dll

Objektif PJ dalam Kurikulum Sekolah Membangun dan meningkatkan tahap kecergasan kanak-kanak berasaskan kesihatan dan perlakuan motor melalui aktiviti fizikal Membangun kemahiran pergerakan asas, pergerakan kreatif,kemahiran sukan dan gimnastik mengikut kemampuan diri Memberi kefahaman kepada kanakkanak tentang keselamatan diri dan orang lain, alatan dan tempat aktiviti Memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mengenali diri sendiri dan mengamalkan penjagaan kebersihan diri Mengaplikasikan pengetahuan kesihatan dan keselamatan semasa menyertai pelbagai kegiatan fizikal Membentuk sahsiah diri Membuat keputusan bijak dalam kehidupan

Kepentingan PJ dalam Kurikulum Sekolah Menyemai sikap bergiat cergas seumur hidup di kalangan kanak-kanak Memberi pendedahan dan pengetahuan kepada kanak-kanak untuk membolehkan mereka mengamalkan Gaya Hidup Cergas Mengetahui isu-isu pendidikan jasmani, pendidikan kesihatan dan sukan yang mempengaruhi hidup seharian

Kepentingan PJ Suaian Pertumbuhan dan Perkembangan Fizikal o Mempertingkatkan dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan perlakuan motor o Menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan mengikut kemampuan o Membantu mengatasi kesukaran ketika menyempurnakan tugasan o Mengekalkan sistem fisiologi berfungsi dengan konsisten o Bekerja dengan lebih efektif o Mengurangkan risiko kecederaan dan penyakit kronik Perkembangan Kognitif o Membina keyakinan diri untuk menerima dan memberi pendapat o Membuat pertimbangan berdasarkan alasan dan bukti o Menyesuaikan dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru o Berkeupayaan untuk memahami dan berkomunikasi antara satu sama lain o Berkebolehan untuk memahami diri sendiri dan berhubung dengan persekitaran Perkembangan Afektif - Kawalan Emosi o Tubuh badan cergas membantu mengawal perasaan o Mengenalpasti cara mengawal atau melepaskan perasaan o Melahirkan individu yang berfikiran positif dalam menangani sebarang situasi

PJ Untuk Semua PJ merupakan aktiviti fizikal yang melibatkan pendidikan seterusnya dapat mendidik masyarakat tentang pentingnya menjaga kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat di kalangan pelbagai usia dan jantina PJ memberi peluang kepada semua golongan masyarakat samada normal atau kurang upaya melakukan aktiviti fizikal mengikut kemampuan masingmasing PJ memberi peluang kepada setiap golongan manusiamemiliki kehidupan yang sempurna dan kualiti serta tahap kesihatan yang baik PJ melalui PJ Suaian yang diubahsuai dari segi penyampaian dan aktiviti memberi peluang kepada golongan kurang upaya turut serta PJ dapat memberi keseronokan dan kepuasan yang diingini oleh sesiapa sahaja tanpa mengira status sosial, jantina, taraf hidup mahupun keadaan fizikal dan mental

- Kemahiran Bersosial o Membantu pembangunan sosial individu o Menolong individu menyesuaikan diri dengan keadaan dan masyarakat o Memupuk sifat kepimpinan yang baik o Melibatkan diri dalam aktiviti bermasyarakat

Wann (1997) Motivasi sebagai proses kebangkitan dalam diri individu yang membantu usaha mengarah serta mengekalkan perlakuan yang diingini

Kimble et.al (1984) Motivasi adalah proses yang terjadi dalam diri yang menciptakan tujuan dan memberikan tenaga bagi tingkahlaku seseorang iaitu daya penggerak yang ada di dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitiaktiviti tertentu demi mencapai suatu

- Pembinaan Nilai o Bersesuaian dengan FPN o Diterapkan dalam semua kaedah P&P yang dilaksanakan o Bersifat sarwajagat selaras dengan tuntutan agama, budaya dan norma masyarakat Malaysia

Motivasi Intrinsik Satu bentuk motivasi yang dikaitkan dengan faktor dalaman diri seperti keperluan minat, rasa ingin tahu dan rasa kepuasan diri. Dikaitkan dengan faktor luaran atau persekitaran seperti hadiah,ganjaran, tekanan sosial, hukuman dll. Reeve (1996) menyatakan bahawa motivasi ini juga merupakan ciri semulajadi seorang manusia atau tabii manusia cuba mengatasi segala cabaran dalam proses mendapatkan sesuatu yang diingininya

Motivasi Kamus Dewan Edisi Ketiga o Motivasi adalah suatu bentuk dorongan, galakan dan perangsang Woolfolk (1998) Motivasi ditakrifkan sebagai keadaan dalam diri yang membangkit, menguasai dan mengekalkan sesuatu tingkah laku dalam diri seseorang

Motivasi Ekstrinsik Deci (1975) mendefinisikan tingkahlaku motivasi luaran sebagai tingkah laku melakukan sesuatu untuk mencapai perasaan kemampuan dan menentukan nasib sendiri. Dikaitkan dengan faktor luaran atau persekitaran seperti hadiah,ganjaran, tekanan sosial, hukuman dll.

Sage (1977) Motivasi merujuk kepada arah dan intensiti usaha seseorang individu

Aktiviti yang dibuat adalah bertujuan untuk mendapatkanganjaran, pujian, mengelak daripada hukuman, mendapatkan perhatian seseorang yang disayangi atau apa sahaja selain daripada untuk memenuhi kehendak diri.

Tanner (1980) - Segala pengalaman terancang yang seelokeloknya ditimba oleh murid dan hasil pembelajaran yang dihasratkan oleh guru serta murid Kerr (1999)

Cara-cara Untuk Memotivasikan Kanak-Kanak 1. Menentukan Matlamat - Kanak-kanak dapat belajar dengan berkesan apabila terlibat 2. Mengurangkan perasaan bimbang - Memberi peluang mencukupi mempelajari dan menguasai kemahiran baru 3. Maklum balas - Bukan sahaja untuk membetulkan kesalahan tetapi mendorong kanak-kanak Pendidikan Khas memperbaiki dan meningkatkan kemahiran Proses pengukuhan Kurikulum John Dewey (1916) - Usaha yang memperjuangkan pembentukan semula masyarakat bertujuan untuk meningkatkan lagi kualiti hidup masa depan.

- Semua pembelajaran yang dirancang oleh institusi pendidikan dan dilaksanakan sama ada secara kelompok atau individu Mohd Daud (1995) - Kurikulum ialah satu budaya atau ilmu pengetahuan untuk memandu guru mengajar kumpulan murid tertentu Ornstein & Hunkin (1998) - Satu rancangan tindakan atau satu dokumen bertulis yang mengandungi strategi untuk mencapai matlamat yang dihajat Kementerian Pelajaran - Satu pelan tindakan atau dokumen bertulis yang mengandungi strategi untuk mencapai matlamat dan halatuju

Konsep, Matlamat dan Objektif Definisi - Rancangan yang tersusun, terancang dan bersifat berterusan satu aktiviti pengajaran, kandungan struktur sesuatu bidang atau kursus

Matlamat - Membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan

Faktor Mempengaruhi Pembentukan dan Perubahan Kurikulum Kerajaan Memilih polisi untuk melaksanakan kurikulum

Objektif o Mempertingkatkan dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan perlakuan motor o Menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan mengikut kemampuan diri o Melakukan senaman dan aktiviti fizikal sebagai rutin harian o Mengaplikasikan pengetahuan kesihatan dan keselamatan ketika aktiviti fizikal o Membentuk sahsiah dan disiplin diri o Membuat keputusan bijak dalam kehidupan

Matlamat dan Prioriti Program Tujuan, matlamat dan objektf program pendidikan

Keperluan Individu Minat, kemahiran asas (3M) membolehkan muridnmemperolehi kemahiran sosial, berupaya memahami diri sendiri, mengembangkan minat dan potensi dan pembentukan perwatakan

Konsep Kurikulum PJ Suaian Menekankan aspek penggabungjalinan, pengayaan dan penilaian Penggunaan pelbagai kaedah pengajaran yang sesuai dengan kebolehan murid Dapat merangsang dan menggalakkan murid-murid berkomunikasi, berinteraksi dan berfikir

Keperluan Universal Menyebarkan ilmu dan latihan kepada murid untuk membolehkan murid menerapkan pemahaman dan kerjasama secara universal Penambahbaikan cara hidup masyarakat Menekankan nilai, sentimen, ilmu dan kemahiran untuk memastikan kestabilan masyarakat, motivasi individu dan kawalan tingkah laku

Keperluan Negara dan Masyarakat Memperolehi kemahiran asas, konsep, teknik dalam kehidupan dari sudut politik, sosial dan ekonomi Memenuhi aspirasi masyarakat, citacita dan ideologi negara

Kandungan Kurikulum Pemilihan dan Kandungan

Prinsip Integrasi o Kemahiran PJ digabungjalin dengan kemahiran daripada mata pelajaran lain o Beberapa kemahiran dikuasai serentak o Penyerapan bahan daripada mata pelajaran lain kepada mata pelajaran PJ o Pelajaran PJ tidak disampaikan secara terpisah daripada mata pelajaran lain o Menggalakkan aktiviti menarik bagi mengelakkan kebosanan

Penggabungjalinan Prinsip-prinsip Asas Dalam Kurikulum PJ Pengulangan o Berulang dari Tahun 1 hingga Tahun 6 Kesepaduan (Integration) o Pendekatan bersepadu dan merentas kurikulum o Komponen dalam PJ dan komponen mata pelajaran lain yang boleh diintegrasikan seperti muzik dan matematik Ansur maju o Bermula dari mudah kepada kompleks o Disesuaikan dengan peringkat umur dan bertujuan membantu perkembangan mereka o Menggariskan sejauh mana pengajaran perlu disampaikan kepada murid Turutan o Berfungsi sebagai aturan sesuatu sukatan pembelajaran yang bergerak dan berkesinambungan o Proses penyampaian beberapa kemahiran o Kecekapan melaksanakan aktiviti - Membaca, mewarna, menyanyi, melukis, melabel, mengarang, bercerita, berlakon o Mendengar, lisan, membaca dan menulis secara bersepadu o Kemahiran matematik digabungjalinkan dengan kemahiran bahasa o Ciri-ciri:- Integrasi beberapa kemahiran - Prosesnya bersepadu dan menyeluruh - Aktiviti dipelbagaikan dengan menarik - Kemahiran utama menjadi fokus - Organisasi kemahiran fleksibel - Kemahiran diintegrasi saling kukuh mengkukuh antara satu sama lain o Cara mengguna gabungjalin - Mengenalpasti kemahiran utama dan kemahiran sampingan - Kemahiran utama diberi fokus - Kemahiran-kemahiran sampingan dikuasai dahulu untuk kukuhkan kemahiran utama - Kemahiran utama digunakan di peringkat perkembangan pelajaran, kemahiran sampingan digunakan di semua peringkat pelajaran

Strategi penggabungjalinan kemahiran hendaklah dirancangkan berdasarkan objektif pelajaran, kebolehan dan pencapaian murid Kemahiran-kemahiran diintegrasikan dalam urutan yang sesuai. Setiap kemahiran hendaklah dikaitkan dengan kemahiran yang berikutnya secara logikal.

- Proses penyerapan boleh berlaku serentak dengan proses

Kriteria Pemilihan Aktiviti PJ Infrastruktur o Kedudukan sekolah - Bandar dan luar Bandar o Kewangan Sekolah - Bergantung kepada kapasiti murid di sekolah - Sekolah elit di bandar mudah mendapat sumbangan berbanding sekolah luar bandar o Kemudahan - Alat perlu mencukupi - Penyeliaan dan pemantauan pentadbir sekolah o Peralatan - Keselamatan dititikberatkan

Penyerapan o Proses mengintegrasikan unsur-unsur isi kandungan daripada dua atau lebih mata pelajaran dalam sesuatu pelajaran o Isi matapelajaran sains dan kajian tempatan diserap menjadi isi mata pelajaran bahasa o Pendidikan moral, Pendidikan seni, Pendidikan Jasmani dan Muzik juga diserapkan dalam program bahasa sebagai aktiviti sokongan o Geografi, Sejarah, Kesihatan dan pendidikan moral diserapkan secara bersepadu dalam Sains / Kajian Tempatan o Penerapan Nilai murni, kurikulum akademik disepadukan dengan kokurikulum, kurikulum formal disepadukan dengan kurikulum tak formal

o Ciri-ciri penyerapan:- Mengandungi beberapa unsur ilmu pengetahuan - Berbagai unsur diserapkan dalam satu matapelajaran - Bilangan matapelajaran dalam penyerapan fleksibel - Organisasi isi kandungan - Unsur utama dan unsur sampingan

Tenaga Pengajar o Tingkah laku yang baik o Kemahiran yang sangat baik o Bilangan tenaga pengajar berseuaian dengan bilangan murid o Mempunyai pengetahuan yang luas o Mempunyai kelayakan yang sesuai o Membuat perancangan yang rapi o Bijak mengurus masa

Kriteria Pemilihan Aktiviti PJ Kriteria Pemilihan Aktiviti PJ

Perkembangan Murid - Jasmani berbeza - tahap perkembangan - Intelek Kemampuan berfikir secara kritis dan menjana kemahiran berfikir Kemampuan menganalisis

Ubahsuai permainan kepada aras lebih rendah Ubahsuai peraturan tetapi kekalkan konsep aktiviti yang sama Mengecilkan saiz kawasan dan saiz kumpulan

- Sosial Interaksi mencabar kerana kurang berkomunikasi Peranan guru penting dalam mewujudkan pergaulan sosial di kalangan murid khas

- Emosi Aktiviti dapat membina keyakinan diri Motivasi Kesungguhan

- Rohani Nilai-nilai murni dalam aktiviti 15

8/8/2011

Kriteria Pemilihan Aktiviti PJ

1. Kecekapan Kemahiran Pergerakan 2. Aplikasi pengetahuan dan konsep dalam pergerakan

Peralatan dan Kemudahan - Selamat digunakan - Dibuat daripada material yang bersesuaian - Tidak rosak - Bersesuaian dengan aktiviti yang dijalankan - Digunakan di bawah pengawasan dan penyeliaan

3. Kecergasan meningkatkan kesihatan dan prestasi fizikal 4. Konsep, prinsip dan strategi meningkatkan kecergasan 5. Kesukanan 16

Persekitaran budaya dan tempat - Persekitaran yang selamat dari sebarang ancaman - Suasana pembelajaran yang membangunkan motivasi murid - Persekitaran yang positif, saling membantu

Standard