Anda di halaman 1dari 56

SARANA

Sekolah
K
E
M
E
N
T
E
R
I A
N
PELAJAR
A
N
M
A
L
A
Y
S
I
A
Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta
Suatu Inisiatif Utama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Blok E8, Kompleks E
62604 Putrajaya
Malaysia
Tel: 03 - 8884 6255 Faks: 03 - 8889 5235
http://www.moe.gov.my
44287 Sarana Sekolah cover.ai 1 9/21/12 7:50 PM
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:41 PM Page 1
2

.
H
S
H
U
F
D
\
D
D
Q

N
H
S
D
G
D

7
X
K
D
Q

.
H
V
H
W
L
D
D
Q

N
H
S
D
G
D

5
D
M
D

G
D
Q

1
H
J
D
U
D

.
H
O
X
K
X
U
D
Q

3
H
U
O
H
P
E
D
J
D
D
Q

.
H
G
D
X
O
D
W
D
Q

8
Q
G
D
Q
J

8
Q
G
D
Q
J

.
H
V
R
S
D
Q
D
Q

G
D
Q

.
H
V
X
V
L
O
D
D
Q

44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:41 PM Page 2


3

3HQJDQWDU3
(
1
*
$
1
7
$
5
3
(
1
*
$
1
7
$
5
3
(
1
*
$
1
7
$
5
3
(
1
*
$
1
7
$
5

MaIaysa berhasraI unIuk mempunya ssIem pembeIajaran yang dapaI


menngkaIkan kejayaan murd. HasraI n Iebh mudah dcapa apabIa semua
phak Iermasuk sekoIah, bu bapa serIa ahI komunI bersaIu dan menyokong
saIu maIIamaI membanIu murd berjaya.

Peranan bu bapa daIam membanIu pembeIajaran anak d rumah Idak dapaI
dnaIkan. Kajan menunjukkan apabIa bu bapa IerIbaI sama, sekoIah
mendapaI manIaaI berkuI:
x Keyaknan guru menngkaI
x Pencapaan murd menngkaI
x Ibu bapa merasa mereka sebahagan dar sekoIah dan Iebh
menyokong program sekoIah
x Kes dspIn daIam kaIangan murd berkurangan
x Hubungan Iebh bak anIara penIadbr, guru dan bu bapa
(OIsen & IuIIer, 2008)

PengIbaIan bu bapa daIam pembeIajaran anak mereka perIu dIngkaIkan.
SekoIah merupakan penggerak uIama daIam usaha n. Bag membanIu
sekoIah menngkaIkan pengIbaIan bu bapa dan komunI dengan sekoIah,
Sarana SekoIah dsedakan. Terkandung daIam sarana n
a) Sarana PengIbaIan SekoIah dengan Ibu Bapa dan KomunI
b) Sarana PengIbaIan Ibu Bapa dengan Anak
c) TempIaI ProspekIus SekoIah
d) TempIaI Buku Komunkas

Sarana PengIbaIan SekoIah dengan Ibu Bapa dan KomunI berIujuan
memperkenaIkan sekoIah kepada enam (6) eIemen yang akan menyokong
SsIem PembeIajaran. LIemeneIemen IersebuI, apabIa dIaksanakan dengan
sempurna, akan menngkaIkan pengIbaIan bu bapa dengan pembeIajaran
anak mereka dan juga pengIbaIan bu bapa dan komunI dengan sekoIah.

DaIam merangka program bag meIaksanakan eIemeneIemen yang
menyokong pembeIajaran, sekoIah perIu bergabung dengan PersaIuan Ibu
Bapa dan Curu,Lembaga PengeIoIa SekoIah, aIumn serIa ahI komunI
seIempaI kerana semuanya merupakan rakan kongs daIam
mencemerIangkan murd.

*IsIIah LEXEDSD merujuk kepada sesapa yang berIanggungjawab Ierhadap kebajkan


anak dan IerIbaI secara akII dengan penddkannya.
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:41 PM Page 3
4


Pengenalan

3
(
1
*
(
1
$
/
$
1
3
(
1
*
(
1
$
/
$
1
3
(
1
*
(
1
$
/
$
1
3
(
1
*
(
1
$
/
$
1


Sarana inidisediakan khas untuk pihak sekolah dan dilaksanakan secara
kerjasama dengan rakan kongsi sekolah (Persatuan bu Bapa dan Guru,
Lembaga Pengurus Sekolah, Persatuan Bekas Murid/Alumni, Ahli Majlis
Permuafakatan Sekolah dan ahli komuniti). Tujuan asasnya ialah untuk
mempertingkatkan kerjasama antara pihak sekolah dan pihak yang
mempunyai kepentingan dengan sekolah.

Sarana ini mengandungi soal selidik untuk pihak sekolah serta rakan
kongsinya. Dapatan dari analisis selidik boleh digunakan untuk mengukur
sejauh mana enam elemen yang menyokong pembelajaran dilaksanakan
di sekolah. Analisis ini juga memberi ruang untuk pihak sekolah
meningkatkan penglibatan ibu bapa dan ahli komuniti dalam menyediakan
enam elemen yang menyokong pembelajaran.

Amalan-amalan terbaik daripadaPBG sekolah dalam dan luar negara
disertakan dalam sarana ini untuk memberi gambaran usaha dan
penglibatan mereka dalam membantu usaha sekolah dalam
mencemerlangkan murid.Mudah-mudahan amalan-amalan tersebut akan
dapat menambah cadangan kepada usaha-usaha yang dapat
dilaksanakan sekolah dengan kerjasama PBG/LPS dan ahli komuniti.

Cadangan-cadangan yang disertakan dalam sarana ini bukanlah
merupakan usaha yang baharu maupun senarai lengkap kerana setiap
sekolah mempunyai ibu bapa, komuniti, persekitaran, kemudahan serta
pengalaman yang unik dan berbeza-beza. Walaupun demikian, setiap
suatu usaha yang diambil oleh PBG dan komuniti untuk terlibat lebih
mendalam dengan sekolahamat wajar dialu-alukan.

Peningkatan dalam penglibatan ibu bapa dan komuniti dengan sekolah
akan memberi peluang kepada ibu bapa dan komuniti memahami
pentadbiran, tanggungjawab dan aktiviti sekolah dengan lebih jelas.
Apabila mereka memahami keadaan yang berlaku di sekolah, mereka
dapat membantu dengan lebih berkesan.
6DUDQD(5eqo|o) :e:uotu yonq doot d|qunohon :eboqo| o|ot don :eboqo|nyo untuh
mencoo| otou me|oh:onohon :e:uotu.

- komu: Dewon d|:| keemot
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:41 PM Page 4
5

.DQGXQJDQ

1 Pengantar

2 PengenaIan

3 Kandungan

4 Mengapa Ibu Bapa

5 Panduan Menggun

6 SoaI SeIidik

7 Tindakan

8 Keterangan Skor

9 AnaIisis KeseIuruh

10 6 EIemen Yang Me

a) IkIim SekoIa
b) Komunikasi
c) Sokongan T
d) Tanggungjaw
e) Keputusan B
f) Kerjasama D
g) KumpuIan S

11 Penghargaan

12 Lampiran 1
a PerIu DiIibatkan Di SekoIah?
nakan Saranahan
enyokong PembeIajaran
ah
Berkesan
Terhadap Kejayaan Murid
wab Bersama
Bersama
Dengan Komuniti
Sokongan Ibu Bapa

2
3
4
5
6
7
11
12
15
16
22
26
31
38
40
48
52
53
.
$
1
'
8
1
*
$
1

44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:41 PM Page 5


6

Mengapa bu Bapa Perlu Dilibatkan di Sekolah?

3
(
1
*
/
,
%
$
7
$
1

3
(
1
*
/
,
%
$
7
$
1

3
(
1
*
/
,
%
$
7
$
1

3
(
1
*
/
,
%
$
7
$
1


,
%
8
%
$
3
$
,
%
8
%
$
3
$
,
%
8
%
$
3
$
,
%
8
%
$
3
$
APABILA IBU BAPA TERLIBAT:


HALANGAN KEPADA PENGLIBATAN IBU BAPA YANG BERJAYA

TTT
Faedah kepada murid

x Mendapat gred yang lebih
baik

x Menunjukkan tibgkah laku
yang lebih baik

x Mempunyai kemahiran sosial
yang lebih baik

x Dapat menyesuaikan diri
dengan lebih mudah di
sekolah.
Faedah kepada sekoIah

x Mencapai gred dan markah
ujian yang lebih tinggi

x Pencapaian akademik
jangka panjang

x Murid menunjukkan sikap
dan tingkah laku positif

x Program sekolah lebih
berjaya

x Sekolah lebih berkesan
Tanggapan pihak sekoIah

x bu bapa tidak mahu terlibat
dengan sekolah

x Kehadiran ibu bapa di
sekolah hanya akan
mengganggu pentadbiran
dan perjalanan sekolah

x Pihak sekolah cukup arif
tentang cara mendidik murid,
tidak perlu campur tangan ibu
bapa
Tanggapan ibu bapa

x Tidak mempunyai masa

x Kekangan bahasa: tidak fasih
menggunakan Bahasa
Malaysia/Bahasa nggeris

x Pihak sekolah tidak
mengalukan kehadiran ibu
bapa

x Tiada apa yang dapat
disumbangkan

x bu bapa tidak perlu terlibat
kerana mendidik murid ialah
tanggungjawab sekolah
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:41 PM Page 6
7

3DQGXDQ0HQJJXQDNDQ6DUDQD
3
$
1
'
8
$
1

3
(
1
*
*
8
1
$
$
1


1 Pihak sekolah cetak dan edarkankepada semua ibu bapa Sarana
Penglibatan Ibu Bapa Dengan Pembelajaran Anak {Sarana Ibu Bapa).
!bu bapa kembalikan kepada sekolah:
a) Borang A: Penyertaan Kumpulan Perbincangan !bu Bapa
b) Borang B: Khidmat Bantu Kepada Sekolah

2 Pihak sekolah cetak Soal Selidik Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti
dengan Sekolah (Sarana Sekolah muka surat 7 hingga 10) untuk diedarkan
kepada semua pentadbir sekolah, semua guru, semua staf sokongan,
dan ahli komuniti (Ahli Nesyuarat Permuafakatan Sekolah, ahli alumni serta AJK
Persatuan !bu Bapa dan Guru).

3 Pihak sekolah cetak Soal Selidik Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti
dengan Sekolah (Sarana Sekolah muka surat 7 hingga 10) untuk diedarkan
kepada ibu bapa kepada seramai 10% jumlah bilangan murid. Soal
Selidik Penglibatan !bu Bapa dan Komuniti dengan Sekolah sama banyak di
antara:
a) !bufbapa kepada murid pencapaian rendah
b) !bufbapa kepada murid pencapaian sederhana
c) !bufbapa kepada murid pencapaian tinggi

+ Biro maklumat P!BG analisis dapatan daripada
a) Borang A (Sarana !bu Bapa)
b) Borang B (Sarana !bu Bapa)
c) Lampiran 1 (Sarana Sekolah)

5 Pihak sekolah laksanakan mesyuarat dengan AJK P!BGfLPS dan AJK Persatuan
Bekas Nurid (Alumni)fahli komuniti untuk membuat pelan tindakan dengan
merujuk kepada 6 Elemen Yang Menyokong Sistem Pembelajaran dan
Amalan Terbaik dalam Sarana Sekolah. Beri priroriti kepada aktivitifprogram
yang berimpak tinggi dan kos rendah dalam menetapkan tindakan yang akan
diambil.

6 Naklum kepada semua ibu bapa dan jemput penyertaan ibu bapa sebelum
melancarkan sesuatu aktivitifprogram.

7 Cetak dan edarkan semula borang Soal Selidik Penglibatan Ibu Bapa dan
Komuniti dengan Sekolah kepada ibu bapa dan ahli komuniti yang sama
seperti di nombor 3 dan + di atas pada bulan Oktober.

8 Analisis dapatan dari Soal Selidik Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti
dengan Sekolah. Ulang langkah + hingga 6.


44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:41 PM Page 7
8

Kajian ini bertujuan mendapatkan maklumat asas mengenai peglibatan ibu bapa/penjaga,
dengan sekolah.

________________________________________________________________________

Semua dapatan adaIah suIit dan tidak akan digunakan untuk tujuan seIain daripada

________________________________________________________________________

Penghargaan
Kerjasama tuan/puan menjayakan kaji selidik ini amatlah dihargai.


SoaI seIidik pengIibatan ibu bapa/penjaga dan komuniti dengan


sekoIah
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:41 PM Page 8
9

SOAL SELIDIK

Arahan: SiIa tandakan (\ ) di ruang yang berkenaan.
A Responden

1. Soal selidik ini dilengkapi oleh
Pengetua/Guru Besar
Guru Penolong Kanan
Guru
Staf sokongan
bu bapa
Ahli komuniti (Ahli Majlis Permuafakatan/ AJK PBG/LPS/Alumni)
B

IkIim SekoIah


1 Di sekolah, amat jelas bahawa cadangan dan pendapat murid dan
guru dihargai. (Peti cadangan, sudut pidato, sudut pendapat,
facebook, twitter)

2 Di sekolah terdapat papan tanda mengalukan-alukan kehadiran ibu
bapa/alumni/ahli komuniti.

3 Di sekolah semua ibu bapa, alumni dan ahli komuniti yang datang
dilayan dengan penuh hormat oleh pentadbir, guru, murid dan staf
sekolah.

4 Berhampiran pintu pagar sekolah, terdapat papan tanda yang jelas
bagi membantu ibu bapa/ahli Lembaga Pengelola Sekolah
(LPS)/alumni/ahli komuniti/pelawat menuju ke pejabat/tempat yang
ditujui.

5 Di sekolah terdapat ruang khas untuk ibu bapa/LPS/alumni dan ahli
komuniti yang datang ke sekolah.

JUMLAH SKOR

C

Komunikasi Berkesan1 Pihak sekolah menyediakan panduan yang jelas untuk dipatuhi
apabila ibu bapa/alumni/ahli komuniti dan pelawat berada di sekolah.

2 Pihak sekolah memaklumkan kepada ibu bapa dan komuniti
mengenai peraturan sekolah.

3 Pihak sekolah memaklumkan kepada ibu bapa dan komuniti
mengenai aktiviti yang ada di sekolah.

z d
d z
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:41 PM Page 9
10

4 Pihak sekolah menghubungi ibu bapa yang tidak hadir ke mesyuarat


yang melibatkan mereka

5 Sekolah berkomunikasi dengan ibu bapa dan komuniti dengan
memaparkan kegiatan sekolah di laman web sekolah/buletin/surat
siaran/facebook.JUMLAH SKOR


D

Sokongan Terhadap Kejayaan Murid
1 Sekolah mengajar murid cara belajar.
2 Sekolah mengadakan pertemuan dengan ibu bapa untuk
membincangkan kemajuan anak mereka secara holistik.

3 Di sekolah, kejayaan murid dalam berbagai bidang dibincangkan
dalam mesyuarat PBG/Lembaga Pengelola Sekolah (LPS) dan
Mesyuarat Permuafakatan.

4 Sebulan sekali pihak sekolah meminta ibu bapa menyemak dan
menandatangani buku latihan anak mereka.

5 Pihak sekolah memastikan setiap ibu bapa tahu bagaimana
kemajuan anak mereka dinilai.


JUMLAH SKOR


E Tanggungjawab Bersama

1 Sekolah meminta kerjasama ibubapa dan ahli komuniti untuk
membimbing muriddari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek.

2 Pihak sekolah mempelawa ibu bapa dan ahli komuniti sama-sama
menguruskan program kecemerlangan akademik murid.

3 Pihak sekolah mempelawa ahli komuniti sama-sama menguruskan
program sahsiah murid.

4 Pihak sekolah mempelawa ibu bapa dan ahli komuniti sama-sama
melatih murid dalam persatuan, sukan dan permainan.

5 Pihak sekolah mempelawa ahli komuniti sama-sama melatih murid
dalam aktiviti persatuan di sekolah.
JUMLAH SKOR


z d
z d

44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:41 PM Page 10


11

F Keputusan Bersama


1 Pihak sekolah menyediakan peti cadangan untuk mendapat
maklumbalas daripada ibu bapa dan ahli komuniti.

2 Pihak sekolah mengkaji maklumbalas dari ibu bapa dan ahli komuniti
dan mengambil tindakan sewajarnya.

3 Pihak sekolah melibatkan ibu bapa dan ahli komuniti dalam
merancang program untuk murid. (Program akademik dan bukan
akademik)

4 Pihak sekolah mendapatkan pandangan PBG/LPS dan ahli komuniti
dalam usaha meningkatkan peratus kedatangan murid.

5 Pihak sekolah mendapatkan pandangan PBG/LPS dan ahli komuniti
dalam usaha mengurangkan kes disiplin dalam kalangan murid.

JUMLAH SKOR


G Kerjasama dengan komuniti


1 Sekolah mempunyai PBG/LPS yang aktif.
2 Sekolah mempunyai Persatuan Bekas Murid/ Persatuan Bekas
Pelajar (Alumni) yang sering menganjurkan program untuk sekolah.

3 Sekolah mempunyai program khas untuk penglibatan komuniti di
sekolah.

4 Sekolah mengambil bahagian dalam aktiviti yang dianjurkan oleh ahli
komuniti (seperti gotong royong, membersihkan rumah ibadat dan
kerja amal di rumah kanak-kanak/rumah orang tua dsb.)

5 Sekolah menggalakkan kemudahan sekolah (seperti padang, dewan
dan bilik darjah) digunakan untuk program komuniti.

JUMLAH SKOR


d z
d z
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:41 PM Page 11
12

7,1'$.$1

7
,
1
'
$
.
$
1

Bagi setiap jawapan `<D' berikan `' markah dan setiap


jawapan `7LGDN' berikan `' markah.

Jumlahkan skor bagi setiap bahagian.


Analisis skor setiap bahagian bagi analisis ibu bapa
dan ahli komuniti. Bandingkan dengan dapatan sekolah.
Rujuk kepada penerangan mengenai Sistem
Pembelajaran serta Amalan Terbaik dalam menentukan
tindakan yang akan diambil.

Bentuk pasukan bertindak yang dianggotai ahli P!BGfLPS,
alumni dan ahli komuniti setempat mengikut kesesuaian.
Secara NRODERUDWLI, senaraikan tindakan yang perlu
diambil untuk mengatasi kekurangan mengikut
keutamaan.
Naklum kepada ibu bapa tindakan yang akan diambil
serta pelawa mereka turut serta dalam melaksanakan
tindakan.

Laksanakan tindakan.
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:41 PM Page 12
13

Keterangan Skor

.
(
7
(
5
$
1
*
$
1

6
.
2
5

1) IkIim SekoIah

JumIah
Skor
Indikator Tahap IkIim SekoIah
IkIim SekoIah Yang Menyokong
PembeIajaran

0 - 1

Asas
x Pihak sekolah telah memastikan
sekurang-kurangnya aspek asas iklim
sekolah disediakan. Murid dan guru
rasa selamat dan dihargai di sekolah.

klim sekolah meliputi:
a) Aspek fizikal

b) Aspek sosial

c) Aspek emosi

d) Aspek akademik


2 - 3

Sedang Maju
x Pihak sekolah telah memastikan
beberapa aspek iklim sekolah
disediakan. Warga sekolah
menunjukkan sikap hormat-
menghormati antara satu dengan lain.

4 - 5

CemerIang
x Pihak sekolah telah memastikan iklim
sekolah menyokong pembelajaran dan
semua pihak berkepentingan dialu-
alukan dan dihargai.


2 Komunikasi Berkesan
JumIah
Skor
Indikator Komunikasi Berkesan
Komunikasi Yang Menyokong
PembeIajaran
0 - 1 Asas
x Pihak sekolah memaklumkan
kepada ibu bapa mengenai
peraturan dan aktiviti sekolah

o
2 - 3 Sedang Maju
x Pihak sekolah berkomunikasi
secara dua hala dengan ibu bapa
4 - 5 CemerIang
x Pihak sekolah berkomunikasi
secara dua hala dengan ibu bapa
dan ahli komuniti

Komunikasi berkesan melipu ti
perkongsian maklumat secara dua
hala dengan :
a) Murid
b) Guru dan kakitangan
c) bu bapa
d) Ahli komuniti
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:41 PM Page 13
14

Keterangan Skor


3 Sokongan Terhadap Kejayaan Murid
JumIah
Skor
Indikator Sokongan Terhadap
Kejayaan Murid
Sokongan Terhadap Kejayaan
MuridYang Menyokong
PembeIajaran

0 - 1 Asas
x Sekolah mengajar murid cara belajar
(Learning how to learn)

Sokongan terhadap kejayaan murid
meliputi:

a) Mendapatkan pandangan ibu
bapa dalam menetapkan target
anak mereka

b) Melibatkan ibu bapa dalam
perbincangan mengenai
kejayaan anak mereka
c) Melibatkan ibu bapa dalam
memantau kemajuan anak
mereka


2 - 3 Sedang Maju
x Sekolah bekerjasama dengan ibu
bapa untuk menyokong kejayaan
murid
x Prestasi murid dibincang dalam
mesyuarat PBG/LPS

4 - 5 CemerIang
x bu bapa dilibatkan sama dalam
menyemak buku latihan anak mereka
secara berkala
x Setiap ibu bapa dimaklumkan cara
anak mereka dinilai (akademik dan
kokurikulum)


4 Tanggungjawab Bersama
JumIah
Skor
Indikator Tanggungjawab Bersama
Tanggungjawab Bersama Yang
Menyokong PembeIajaran
0 1 Asas
x Pihak sekolah melibatkan ibu bapa
dalam program di sekolah

a) Pihak sekolah, ibu bapa dan
ahli komuniti saling
bekerjasama demi
kepentingan masa depan
murid.
b) bu bapa dan ahli komuniti
menjadi rakan kongsi
sekolah dalam semua aktiviti
kecemerlangan murid.
2 3 Sedang maju
x Pihak sekolah melibatkan ibu bapa
dan komuniti dalam program di
sekolah
4 - 5 Cemerlang
x Pihak sekolah melibatkan ibu bapa
dan komuniti dalam program di
dalam dan luar sekolah


.
(
7
(
5
$
1
*
$
1

6
.
2
5

44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:41 PM Page 14


15

Keterangan Skor


5 Keputusan Bersama
JumIah
Skor
Indikator Keputusan Bersama
Keputusan BersamaYang
Menyokong PembeIajaran

0 - 1 Asas
x Pihak sekolah mendapatkan
pandangan ibu bapa dalam
merancang program kecemerlangan
murid.

Sokongan terhadap kejayaan murid
meliputi:

a) Pandangan dan penilaian ibu
bapa dihargai.

b) Keputusan mengenai cara
mengatasi masalah disiplin
murid dibuat bersama ibu bapa
dan ahli komuniti.

c) Majlis permuafakatan
digunakan sebagai landasan
untuk merancang program
kecemerlangan murid dan
mengatasi masalah disiplin.2 - 3 Sedang Maju
x Pihak sekolah mendapatkan
pandangan ibu bapa dan ahli
komuniti untuk meningkatkan peratus
kehadiran murid ke sekolah dan
menangani kes disiplin.

4 - 5 CemerIang
x Pihak sekolah menyediakan peti
cadangan untuk mendapatkan
maklum balas dari ibu bapa dan
komuniti.
x Pihak sekolah mengkaji maklum
balas dan mengambil tindakan
sewajarnya.


6 Kerjasama Dengan Komuniti
JumIah
Skor
Indikator Kerjasama Dengan Komuniti
Kerjasama Dengan Komuniti Yang
Menyokong PembeIajaran
0 - 1 Asas
x Sekolah mempunyai PBG/LPS
dan alumni yang aktif.

d) Pihak sekolah, ibu bapa dan
ahli komuniti saling
bekerjasama demi
kepentingan masa depan
murid.
e) bu bapa dan ahli komuniti
menjadi rakan kongsi
sekolah dalam semua aktiviti
kecemerlangan murid.
2 - 3 Sedang maju
x Pihak sekolah bekerjasama
dengan ahli komuniti dalam
melaksanakan program sekolah
4 - 5 CemerIang
x Pihak sekolah melibatkan ibu bapa
dan komuniti dalam program di
dalam dan luar sekolah

.
(
7
(
5
$
1
*
$
1

6
.
2
5

44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:41 PM Page 15


16

ANALISIS KESELURUHAN

Jumlahkan kesemua markah 'Ya' anda.

BiI Aspek Markah
1 IkIim SekoIah
2 Komunikasi Berkesan
3 Sokongan Terhadap Kejayaan Murid
4 Tanggungjawab Bersama
5 Keputusan Bersama
6 Kerjasama dengan komuniti
JUMLAH

Indikator


JumIah Markah
KeseIuruhan

Indikator
0 - 6
Asas
x Penyediaan eIemen yang menyokong pembeIajaran di peringkat
asas/minimum
x BerbincangIah dengan PIBG/LPS/AIumni/AhIi MajIis
Permuafakatan sekoIah anda serta ahIi komuniti untuk
membentuk kerjasama

7 - 24
Sedang maju
x Penyediaan eIemen yang menyokong pembeIajaran pada
peringkat sederhana
x Pihak sekoIah boIeh meningkatkan pengIibatan menghubungi
PIBG/LPS/AIumni/AhIi MajIis Permuafakatan sekoIah anda serta
ahIi komuniti bagi mendapatkan kerjasama dan sokongan daIam
program sekoIah
25 - 30
CemerIang
x SekoIah anda teIah menggunakan semua ruang dan peIuang
untuk menyediakan persekitaran yang kondusif untuk
pembeIajaran
x PIBG/LPS/AIumni/AhIi MajIis Permuafakatan sekoIah anda serta
ahIi komuniti diIibatkan sepenuhnya daIam mencemerIangkan
murid
x SekoIah anda boIeh menjadi contoh kepada sekoIah Iain dan
PIBG/LPS/AIumni/AhIi MajIis Permuafakatan sekoIah anda serta
ahIi komuniti boIeh menjadi mentor bagi sekoIah Iain
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:41 PM Page 16
17


Elemen Yang Menyokong Pembelajaran6
,
6
7
(
0

3
(
0
%
(
/
$
-
$
5
$
1

,NOLP6HNRODK
IkIim sekoIah menggambarkan aspek fizikaI dan psikoIogikaI sekoIah yang
menjadi prasyarat untuk pengajaran dan pembeIajaran.

klim sekolah merujuk kepada:
a) Aspek fizikaI
Adakah keadaan fizikaI sekoIah mengaIu-aIukan murid dan guru untuk
ke sekoIah dan kondusif untuk pembeIajaran?
Contoh:
x Keselamatan dan keselesaan murid diutamakan
x Kawasan sekolah dan tandas bersih
x Bilik darjah menarik dan teratur
x Peralatan yang disediakan selamat untuk diguna
x Papan penunjuk arah disediakan untuk memudahkan ibu bapa
b) Aspek sosiaI
Adakah sekoIah menggaIakkan komunikasi dan interaksi antara murid
dan guru, guru dan ibu bapa/penjaga, pihak sekoIah dan komuniti?
Contoh:
x Murid berinteraksi secara aktif dengan guru
x Suasana tidak hingar bingar
x Murid digalakkan memberi cadangan dan pendapat
x Keputusan dibuat dengan mengambil kira pendapat semua pihak
berkenaan
x Staf dan murid dilatih untuk menyelesaikan masalah
x Staf berinteraksi dengan berkesan dengan ibu bapa dan ahli komuniti
x Staf sekolah melayan ibu bapa dan ahli komuniti dengan mesra dan
penuh sopan
x Murid dilatih menghormati staf sekolah, ibu bapa dan ahli komuniti
yang datang ke sekolah
x bu bapa rasa dialu-alukan dan dihargai apabila berkunjung ke
sekolah

44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:41 PM Page 17
18


Elemen Yang Menyokong Pembelajaran6
,
6
7
(
0

3
(
0
%
(
/
$
-
$
5
$
1

c) Aspek emosi
Adakah sekoIah menggaIakkan semangat kekitaan dan harga diri?
Contoh:
x Murid bangga berada di sekolah
x Murid merasa diri mereka sebahagian daripada sekolah
x Murid, guru dan kakitangan merasa mereka penting dalam menentukan
kejayaan sekolah
x Murid berkeyakinan terhadap staf sekolah
x Murid dan staf dihormati
x Pendapat murid dihormati
x Pencapaian murid diiktiraf dan diraikan
x bu bapa merasakan sekolah tempat yang menarik dan mesra
x Guru bersemangat untuk membantu murid berjaya

d) Aspek akademik
Adakah sekoIah menggaIakkan pembeIajaran dan pencapaian kendiri?
x Guru merancang pembelajaran dengan mengambil kira murid mempunyai
kecerdasan pelbagai
x Harapan terhadap murid tinggi. Semua murid diberi galakkan dan bantuan
untuk mencapai harapan tersebut
x Guru mempunyai pengetahuan dan keyakinan yang tinggi
x Kemajuan murid kerap dipantau
x Pencapaian dan kejayaan murid dihargai
x Pencapaian murid dalam penilaian dan peperiksaan disampaikan kepada
ibu bapa dengan segera

44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:41 PM Page 18
19


Elemen Yang Menyokong Pembelajaran6
,
6
7
(
0

3
(
0
%
(
/
$
-
$
5
$
1

SENARAI SEMAK IKLIM FIZIKAL


Adakah ...
x Kawasan sekoIah bersih?
x Papan tanda jeIas menunjukkan arah dari tempat Ietak kereta ke
pejabat ?
x Papan tanda penunjuk arah dari tempat Ietak kereta ke pejabat
ditempatkan berhampiran pintu masuk utama?
x Papan tanda 'SeIamat Datang' di pintu masuk sekoIah?
x Waktu persekoIahan dipamirkan berhampiran pintu masuk utama?
x Prosedur keseIamatan meIibatkan tetamu jeIas dan semua peIawat
perIu mendapatkan pas masuk?
x ApabiIa memasuki kawasan sekoIah, terdapat panduan keseIamatan
yang jeIas untuk peIawat?
x ApabiIa memasuki kawasan sekoIah, peIawat diminta untuk
mengambiI Iencana/pas yang tertuIis 'IBU BAPA,' ALUMNI,'
'SUKARELAWAN,' atau 'PELAWAT', bagi menunjukkan pihak sekoIah
menganggap mereka dihargai?
x Buku tetamu diIetakkan di pejabat untuk ditanda tangan oIeh peIawat
yang berkunjung ke sekoIah?
x Di papan kenyataan terdapat ucapan penghargaan dan terima kasih
kepada PIBG/LPS/aIumni/ komuniti atas sumbangan mereka?
x Papan-papan kenyataan dan bahan pameran berpusatkan murid,
menarik, kini dan diseIenggara baik?
x Gambar, papan kenyataan dan pameran mencerminkan kepeIbagaian
murid serta kepeIbagaian budaya di sekoIah?
x Bahan terbitan berkaitan pendidikan dipaparkan dan mudah diakses
oIeh ibu bapa, ahIi komuniti dan peIawat?

44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:41 PM Page 19
20


Elemen Yang Menyokong Pembelajaran$
0
$
/
$
1

7
(
5
%
$
,
.

SK ZAINAB (2), KELANTAN


PIBG mempunyai bilik sendiri di
sekolah
IIC ncngunu utnn :cnn)n
KM2,2 dn Mn]: Mnnn Mnnn
Ann untu nccngnnn IIC
dcngnn cntn ognn:n:, onutc,
ntc, uu-uu, nInn-nInn
u]unn, :ct :on dnn nnn
cn)ntnnn )nng ncngnndung
nnunnt-nnunnt tcn IIC.
Iogo IIC nnI "Wc C\c I\c)tIng,
nnd A: o NotIng
SK(P) METHODIST, KUANTAN
Tempat Menunggu Ibu Bapa di
sekolah
Mcn)cdnnn tcnnt u nn ncnunggu
nnn n dn :conI. Icngnn ndnn)n
tcnnt ncnunggu n, unn ncn:n cI
:cc:n ctn ncnunggu nnn-nnn unng.
5cnn ncnunggu, nccn ]ugn dnnt
cnnnI nc:n dnn cong: dcn untu
cnnn :conI. IIC cInn dcngnn
ndnn)n c]n:nnn dn unn dnn guu
dnnt ncnn]unn ng :conI cnnn
08$)$.$70(0%$:$%(5.$70RWR
3,%*
Laman web berguna:

D S A S W


CkLA1ING A CSI1IVL SCnCCL CLIMA1L


kCMC1ING A CSI1IVL SCnCCL CLIMA1L
A k S
IDL
CSI1IVL SCnCCL CLIMA1L

,./,06(.2/$+$0$/$17(5%$,.
.(%$1*6$$1

44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:42 PM Page 20


21

Elemen Yang Menyokong Pembelajaran


$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1


7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.SK ULU LUBAI, SARAWAK: Sudut Info


PIBG di sekolah atau laman web

3LKDNVHNRODKPHPSHUXQWXNNDQSDSDQ
QRWLVNKDVGLNDZDVDQVHNRODKEDJL
PHPSDPHUNDQVXPEDQJDQGDQDNWLYLWL
VHNRODK\DQJPHOLEDWNDQ3,%*6XGXW
LQIRLQLWXUXWPHPSDPHUNDQVHQDUDLDKOL
MDZDWDQNXDVD3,%*EHUVHUWDJDPEDU
VXSD\DDKOLMDZDWDQNXDVDPHUDVDNDQ
GLULPHUHNDGLLNWLUDIROHKSLKDNVHNRODK
SK(P) METHODIST, KUANTAN
Bilik Gerakan PIBG

%LOLN LQL GLOHQJNDSL GHQJDQ FDUWD
RUJDQLVDVLFRPSXWHUULEDSULQWHUGDQ
EDKDQUXMXNDQ'HQJDQDGDQ\DELOLN
LQL DKOL MDZDWDQNXDVD GDSDW
PHQMDODQNDQ NHUMD SHUVDWXDQ GDODP
VXDVDQD\DQJVHOHVD
Laman web berguna:

W

tt

Z^&/

E^^

5kOL4n kNu4n 464M4 84Nu4k


5kl Pu1k4 5k485P

%LOLN 3HQJXUXVDQ 3,%* WHODK
GLSHUXQWXNNDQ ROHK VHNRODK XQWXN
PHPEHULNDQ VXDVDQD VHOHVD 3,%*
PHQMDODQNDQSURJUDP
,./,06(.2/$+$0$/$17(5%$,.
.(%$1*6$$1
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:42 PM Page 21
22

Elemen Yang Menyokong Pembelajaran


$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1


7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.


,./,06(.2/$+$0$/$17(5%$,.
$17$5$%$1*6$

One way Harbin and her staff have created a "nice,"
weIcoming atmosphere is to start every day with a handshake.
"We shake hands in the morning with everyone who enters the
buiIding. When we shake hands, we say things Iike 'I'm so
gIad you're here today' or 'WeIcome back' or 'Have a great
day'. The students Iove this rituaI, which makes everyone feeI
weIcomed to schooI."
At WeatherIy EIementary SchooI in HuntsviIIe, AIabama, principaI Teri
Stokes stations herseIf right inside the front doors. The schooI's Iobby
has a weIcoming appearance, but the truIy weIcoming atmosphere
extends beyond "the cosmetics," said Stokes.
"I stand in the Iobby so I can weIcome students and visitors into the
buiIding. Our assistant principaI stands at the side entrance and does the
same thing. We make sure that the parents and students know that we
are a safe pIace where Iearning takes pIace, both for students and staff."
"I am always willing to make
an extra effort to ensure that
visitors will have nothing but
positive things to say about our
school."
3ULQFLSDO7DPP\4XLVW
"Our receptionist warmly
greets everyone who enters
the building. She is our
number-one public relations
person."
3ULQFLSDO'HERUDK+DUELQ

44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:42 PM Page 22


23

Elemen Yang Menyokong Pembelajaran
6
,
6
7
(
0

6
,
6
7
(
0

6
,
6
7
(
0

6
,
6
7
(
0

3
(
0
%
(
/
$
-
$
5
$
1
3
(
0
%
(
/
$
-
$
5
$
1
3
(
0
%
(
/
$
-
$
5
$
1
3
(
0
%
(
/
$
-
$
5
$
1

.RPXQLNDVL %HUNHVDQ

Sekolah berkesan menyampaikan maklumat kepada ibu bapa dan warga


sekolah melalui komunikasi dua hala. Perkongsian maklumat penting dalam
menjamin kejayaan murid.Adakah sekolah berkomunikasi dengan baik
dengan murid, staf, ibu bapa, alumni dan komuniti?
Contoh:


Ibu bapa:
x makIum peraturan sekoIah
x makIum mengenai jaduaI persekoIahan anak termasuk
jaduaI untuk aktiviti kokurikuIum
x makIumkan aktiviti yang disertai anak mereka
x makIumkan mengenai visi dan misi sekoIah
x makIumkan kerja rumah yang perIu disiapkan oIeh anak
mereka
x dianggap rakan kongsi oIeh pihak sekoIah

Guru dan kakitangan bukan guru:
x makIum peraturan yang perIu dipatuhi
x mempunyai kemahiran interpersonaI
x menghormati dan memgaIu-aIukan pendapat murid dan
ibu bapa serta ahIi komuniti

SekoIah:
x mengaIu-aIukan makIum baIas dari ibu bapa dan ahIi
komuniti
x kerap berkomunikasi dengan ibu bapa sebagai rakan
kongsi meIaIui buku komunikasi murid, Iaman web
sekoIah, buIetin, surat siaran dan sebagainya.
x merancang supaya kerja rumah yang diberi
menggaIakkan murid berinteraksi dengan ibu bapa
mereka
Laman web berguna:

1) EducationaI Leaders - Effective Communications
D
'

2) The Teacher's RoIe in Home/SchooI Communication:
Everybody Wins

44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:42 PM Page 23


24

Elemen Yang Menyokong Pembelajaran


$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1


7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.


SK(P) METHODIST, KUANTAN:
3HQHUELWDQ%XOHWLQ:HEVLWH

Icnctnn uctn IIC MC5
:cngn cnntnn nntnn nud,
u nn dnn guu - ctu]unn
untu ncn)ntnn IIC. 5cnn
dn ncn)nunn nnunnt dnn
nt\t )nng dndnnn, t-t
cncn]nnn dnn c:Intnn ]ugn
dnn:unn c dnnn uctn n.

5unnngnn TV d cnnngnn
:conI - ncnnunnn ognn
IIC cndn \ngn :conI dnn
ncnnnnnntnn ognn A:to
Tuto untu nud TnIun U.
SMK SERI LALANG, KLUANG, JOHOR:
.DXQWHU3,%*+DUL%HUWHPX
3HODQJJDQ

5cnn:n Hn ctcnu Icnnggnn,
IIC ncnun :ntu nuntc :cnn
dn Inuntc I:n, Inuntc Cuu
Innnn dnng, Inuntc nngnn
dnn Inun:cng dnn Inuntc A:nnn.

Inuntc IIC d]ngn ocI A)I IIC
:ccnn cg-g dnn :cgnn ndunn
dnn cndnngnn dutnnnn dnnn
nc:)unnt IIC )nng tcdcnt.
SK ULU LUBAI, LIMBANG, SARAWAK: Vista Long House
(Papan Kenyataan Rumah Panjang)

Mcn)cnnn nonn: tcn 5I Uu Iun cndn onunt d unnI
nn]nng.

IIC ncnnnn ctn:-ctn: nonn: :conI, :nnI-:nnI dn
Icncntcnn Icn]nnn Mnn):n, dnn nonn cutu:nn u]nn :cnc:tc
nud d nnn cn)ntnnn unnI nn]nng Cuu c:n, 5cnun Icnoong
Innnn, 5cnun Cuu, AI )n\ntnnun:n KunnI Inn]nng ncnnntnu
cn:nnnnnn)n.

IIn :conI ]ugn ncnun)n Inccoo Cou )nng d:ctn ocI IIC dnn
Aunn :conI. In ncn]nd tcnnt untu ncngIcnInn nonn: tcntnng
nt\t :conI :ctn ncndnnt nnunnn: :ccnn nng:ung dn In
IIC, nunn dnn nn:)nnnt un.
.2081,.$6,%(5.(6$1
$0$/$17(5%$,..(%$1*6$$1
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:42 PM Page 24
25

Elemen Yang Menyokong Pembelajaran

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1


7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.


KISAS, KLANG
IIC ncnun)n og 3,%* .,6$6
dnn IDFHERRN 3,%* .,6$6 ncnu
nutnn c nnnn :c:n\nng n:n
II5A5 Itt:,,:n:.og )nng
nnnn nnunnt dnn nt\t
:cntn:n dcnn:n. )DFHERRN
3,%*.,6$6duu:ocI IIC.
5cnnng cnn,uu:nn :ut
)nng ngn d:nnnnn cndn
IIC ocI d:nnnnn ncnu
cnc IIC d nnnnt
g:n:gnn.con
SK ZAINAB (2), KOTA BHARU,
KELANTAN

Mc\u]udnn nnnn IIC dnnn
Wc:tc 5conI : \\\.:z2.cdu.n)
dnn nccoo IIC ng ncn)nunn
nnunnt IIC dnn ncnngntnn
onunn: cc:nn.

.2081,.$6,
%(5.(6$1
$0$/$17(5%$,.
.(%$1*6$$1
Does your schoo|'s phys|co|
env|ronment soy "We|comeI"? How
does |t occomp||sh thot?

Are porents ond other v|s|tors
treoted |n spec|o| woys?

Do you go out o| your woy to
we|come porents ond commun|ty
members who m|ght otherw|se |ee|
uncom|ortob|e |n your schoo|?

44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:43 PM Page 25


26

Elemen Yang Menyokong Pembelajaran


.2081,.$6,%(5.(6$1$0$/$17(5%$,.
$17$5$%$1*6$
$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1


7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.

"One of the things we provide at the information table in our lobby is a 'PTA
Ambassadors' list," said principal Lolli Haws. "That is a list of parents who are
willing to be called by any other parent who has a question. Categories of
ambassadors include New to Oakridge, Too; Have a Child with Special
N d d H Child i th Gift d P W l h li t f t
"BeIng vIsIbIe Is parr ot
rbe ]ob, and beIng vIsIbIe
and approaebabIe go
band In band."
--- DIreeror JIm Pasrore

"One of the things we provide at the information table in our lobby is a


'PTA Ambassadors' list," said principal Lolli Haws. "That is a list of
parents who are willing to be called by any other parent who has a
question. Categories of ambassadors include New to Oakridge, Too;
Have a Child with Special Needs; and Have a Child in the Gifted
Program. We also have lists for parents who live in specific
neighborhoods or apartment complexes. Each 'list' has a parent's name,
phone number, and email address for easy contact. Parents love the
lists."
Phone calls are also excellent tools Ior making parents Ieel comIortable and
welcomed, added Bettelyoun. "On a daily basis, several oI our teachers make
random phone calls to their students' parents to engage in positive conversation
about their children. Every day, I personally call the homes oI all oI students
who are absent to speak with their Iamilies in a positive way."

Once inside the schooI's


Iobby, a smaII seasonaIIy
decorated tabIe provides
visitors with easy access to
schooI pamphIets, fIyers,
newsIetters, bumper
stickers, PTA information,
and more.
^W

Wd

W^d
'
L
a
m
a
n

w
e
b

b
e
r
g
u
n
a

44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:43 PM Page 26
27


Elemen Yang Menyokong Pembelajaran

6
,
6
7
(
0

6
,
6
7
(
0

6
,
6
7
(
0

6
,
6
7
(
0

3
(
0
%
(
/
$
-
$
5
$
1
3
(
0
%
(
/
$
-
$
5
$
1
3
(
0
%
(
/
$
-
$
5
$
1
3
(
0
%
(
/
$
-
$
5
$
1

6RNRQJDQ7HUKDGDS.HMD\DDQ0XULG
bu bapa, staf sekolah, PBG/LPS, alumni dan ahli komuniti perlu bekerjasama
untuk menyokong pembelajaran murid secara aktif di sekolah dan di luar sekolah.

Adakah sekolah bekerjasama dengan PBG/LPS dan ahli komuniti untuk


menyokong usaha murid untuk berjaya?

Contoh:
x Sekolah membantu murid dalam menetapkan sasaran mereka.
x Sekolah membantu murid merancang masa depan dengan mengikuti
aliran yang sesuai dengan mereka.
x Pertemuan diadakan dengan ibu bapa untuk membincangkan kemajuan
anak mereka.
x bu bapa diminta membantu memupuk minat membaca dalam kalangan
anak mereka (SP Bil13/1998: Program Membina Tabiat Membaca)
x Di awal setiap tahun, ibu bapa dimaklumkan apa yang akan dipelajari anak
mereka sepanjang tahun persekolahan agar ibu bapa dapat membantu
anak mereka di rumah.
x Kejayaan murid dijadikan agenda perbincangan dalam mesyuarat dengan
PBG/LPS/alumni dan komuniti setempat.
x Program motivasi diadakan untuk murid dan ibu bapa mereka.
x bu bapa dimaklumkan bagaimana anak mereka dinilai.
Ic]n)nnn cn]n d :conI-:conI
cgnntung nn)n ndn Iuungnn dnnn
nnngnn :cnun nnn ong: cncn]nnn
d :conI. Iu nn ncnnnnn cnnnn
)nng cntng dnnn Iuungnn n. Mccn
ncnun)n \n\n:nn, nnnt dnn cnnInn
:ctn ontncn untu nnn-nnn nccn
untu c]n)nnn :cnun nud. Iu nn
ncnun)n In dnn tnnggung]n\n untu
tcnt dnnn cncn]nnnnn nnn-nnn
nccn.

i-telecommunications.blogspot.com
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:43 PM Page 27
28


Elemen Yang Menyokong Pembelajaran
$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1


7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.


5K ZA1NAB (2), KLLANTAN

Program 'Cakna Mentoring'

Iu ntnu nn )nng ncn)ctn
ognn n nnn ncn]nd ncnto
dnn ncngnn 5 onng nud
TnIun U d n\nI cngn\n:nn
nccn. Iu nn n ncngnn
n:nt c]unn 'nnn-nnn'
nccn :ccnn nnggunn, :nnn
ndn ncngn]n :cnd ntnu
ncngunI guu un untu
ncnn:tnn 'nnn-nnn' nccn
ncndnnt cutu:nn )nng n
5K ZA1NAB (2), KLLANTAN
Progrum 'Assstunt Teucher'

Icnnntu Cuu )nng tcd dnndn
u-u nud cndn dnnn
dn]nI TnIun 1 :ctn In untu
ncnnntu nud-nud ncnncn,
ncnu: dnn ncngn :ctn ncnnntu
nud-nud TnIun 1 ncn)c:unnn
d dcngnn nnn c:conInn dnn
ncn]ndnn :conI :cngn tcnnt
)nng ncn)cononn.

SMK Taman S.E.A PeIaling |aya


Mcnn)no:
x cnn:nngnn nno :cncntnn
d dc\nn :conI ng
cngn]nnn dnn cncn]nnn
:u]c IcnnInn Hdu.
x ncngInu:nn dnn ncnunt
cn)ccnggnnnn nnn-nnn d
dc\nn :conI.
x ncnn n: :ng d dc\nn
:conI.
x ncnc to untu nud
ccncnng :cncnn Mn]: Hn
Icccncnngnn Andcn.
x ncnc onutc n dnn
nc:n cncctn untu
cgunnnn d cc:nnn.
5K ZA1NAB (2), KLLANTAN


IIC ncn)cdnnn 5ct Ionutc Cuu
d Mnnn Ionutc, 5ct Ionutc
untu Ino 5conI, Mc:n Ioto:tnt d
Ic]nnt, Icnn: A d Mu:nn dnn
Icu: ntu d Tnnnn Munnnt.
62.21*$1
7(5+$'$3
.(-$<$$1085,'
$0$/$17(5%$,.
.(%$1*6$$1
S|K(C) Kong Min, KuanIan: Buntuun
Kewungun,5umbungun

Ic:ntunn Icn]nn Xn IoI Moon
ncnc :unnngnn KM5.
:ctn tnIun cndn :conI. I
:nnng tu, c:ntunn tc:cut ]ugn
ncnc :unnngnn cndn \ngn
:conI ndn nu:n cn)nnn TnIun
nu Cnn, Hn Kn)n Ad It dnn
Iccn\n.
S|K(C) Kong Min, KuanIan:

Pembnuun GuIer GemIung

Iu nn cndn :conng nud tcnI
ncnn]n o: :cnn)n KM15,.
untu ncnnn :cunI Cnc
Ccnnng. 5cgnn douncn cntnn
cgcnnngnn :conI dnnnn d
gnc tc:cut ctu]unn ncnc
:cnnngnt cndn nud untu
ncncu:nn u:nIn gcnnng.
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:43 PM Page 28
29

Elemen Yang Menyokong Pembelajaran


$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1


7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.


SMK SERI LALANG, KLUANG, JOHOR: Guru Mudu (GM) 5swu

A)I IIC dnn guu ncnnntnu :ctn nt\t dnnn ognn n. Iognn n
ncngununn nnIn::\n dnn nnIn::\ dn cngn un\c:t d :cuuI
ncgnn )nng cc:nnggunn d:ntunn ncnu nccoo. Mccn
ncncnnn udn)n nun dnnn d cn]n dnn :cnnngnt untu
ncnn]utnn cn]nnn c cngnt tctngg.

Icn]n )nng tcnt ndnnI cn]n un nndn tcnn:u )nng tnggn d
n\n:nn IIIIA.
SK ULU LUBAI, SARAWAK: PROKAT

IIC nc\u]udnn :un:nnn cn: )nng ondu:. In dnnt ncnuu nn
cntnnn cc:Inn dnn ccnn:nn cn: dnnn d cn]n. 5ctn In u
nn, guu dnn nud nnn ctnnggung]n\n ncnc:I dnn ncnn:tnn
nnt-nnt dnn cIn:nn dnnn dn]nI dnnn cndnnn n dnn tc]ngn
ncngut ununn cn: nn:ng-nn:ng. Hn:nn dnnn dn]nI nnI
:unnngnn dnndn :ctn ununn ncnu c:ctu]unn c:nnn :ctn
ununn. Icndnnn dn]nI :cntn:n :cnnnt dgunnnn dnn :cntn:n
cunc nnn cn: tdn dgunnnn ocI nud.

Iognn n dnnt ncnuu nn n:n tnnggung]n\n nntnn nud dnn u
nn dnnn cn: dnn ncnnnnn n:n cun)nnn d nntnn In :conI
dcngnn IIC, onunt, nunn dnn nud dnnn cn:.

62.21*$17(5+$'$3.(-$<$$1085,'
$0$/$17(5%$,..(%$1*6$$1
5]K (C) Kong Mn, Kuuntun : Pembnuun Oewun 5erbugunu

Icnngn Icnguu: 5conI /II5) dnn IIC tcnI ncngunu dnnn untu
ncnnn :cunI Ic\nn 5cngunn.
Ic\nn dgunnnn untu nt\t :cct cInunnn, ctnndngnn,
nn]:, Icnddnn )n:nnn dnn ]ugn tcnnt cunu nud :dnng
ctnng.
5K 5t Thomus, Kuuntun : Hur Anugeruh CemerIung

HndnI Hn AnugcnI Ccncnng 5conI d:unnng ocI u nn.
Mccn ncnn]n IndnI )nng d:un ncnu :unt cdnnn ]cn: IndnI )nng
nnn dc cndn nud ccncnng. In ncnocInn unt IndnI )nng
cI n dc cndn nud. Mud cn:n nnggn ncncnn
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:43 PM Page 29
30

Elemen Yang Menyokong Pembelajaran$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1


7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.


62.21*$17(5+$'$3.(-$<$$1085,'
$0$/$17(5%$,..(%$1*6$$1
SK (P) Methodist, Kuantan: IcnuuInn Mn nnd
Mn 'n:: nnd'- dtuuInn ndn n\n tnIun 212. IcnuuInn
n:: nnd n ncncunn dnnn )nng c:n. Mcnnndnngnn
5I/I) MctIod:t, Iunntnn nnI :cunI :conI nntunn Modn,
nnn IIC ncngnn nngnI ncnuuInnn)n dcngnn
ncndnntnn :unnngnn dn unn, ndnn ocnt dnn nn-
nn. 5cnn dnnt ncnnnn nc] :conI, :conI ]ugn dnnt
ncnc cunng cndn nud-nud )nng cnnnt dnnn
dnng nuz ncngcnnngnn nnt nccn dnn
ccnnInn dnnn ncnggunnnn nnt nuz.
SK ZAINAB (2), KELANTAN: %DQWXDQ .HZDQJDQ PHQHUXVNDQ
SHODMDUDQ

IIC ncngnn cnt cn]nn :ctn nud. 5nnI :conng


nud ccncnng :conI ntu N Nu IzznI Izznt t N Mnt
tcnI ncndnnt tn\nnn cn]n d 5M 5nn: 5utnn Adu Hnn,
IcdnI. Mnnngn)n nn nud tc:cut tdn nnnu untu
ncngInntn nnnn)n c :nnn cnnn tdn ncnun)n \nng
)nng ncncuu. Huungnn n A)I IIC dcngnn In Mn]:
Agnnn I:nn dnn Adnt I:tndnt Mcn)u Icnntnn ncnocInn
nn nud tc:cut ncndnnt nntunn KM1 dnn :nnI
:conng nI IIC ncn)unnng KM5.
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:44 PM Page 30
31


Elemen Yang Menyokong Pembelajaran
$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1


7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.

SMK Seri Lalang, JohorGuru Muda SM Sains Johor

A)I IIC ncnc dnnn dnn
ncnnntnu ognn n d nnnn
cn]n )nng ccncnng dnnn
:u]c 5nn: dnn Mntcnnt dn
5M 5nn: )oIo ncntI tu
cn]n Tngntnn 3 dnn 5 5MI
5c Innng )nng nnn
ncngIndn cc:nnn IMK dnn
5IM.

SMK SERI LALANG, KLUANG,


JOHOR

Program Nukleus

Inn]utnn dn Iognn Cuu
Mudn. Cnon IMK dnng
dnnn nntn cn]nnn 5nn: dnn
Mntcnnt ocI cn]n 5M5 )oIo
:cnnn 7 In dcngnn ncn]nnn
cIdunn c:nnn. ng cnon
5IM nccn dnng dnnn
nntn cn]nnn Mntcnnt
TnnnInn dnn Iz.
Icn]n-cn]n tu cu
ncn)nnn nodu ntInn )nng
dc c:nnn-:nnn. IIC tuun
ndnng ncnc :oongnn non
ncn]n)nnn ognn n
SEKOLAH RENDAH AGAMA
BANDAR SERI PUTRA (SRA-BSP)

IC ncn)cdnnn tuntutnn untu


guu cg cu:u: :cnn)n
KM1 dnnn dncnI dnn KM5 un
dncnI cnnn :conI tdn dnnt
cuntunn dn )nntnn.
62.21*$1
7(5+$'$3
.(-$<$$1085,'
$0$/$17(5%$,.
.(%$1*6$$1

SMK Jalan TasekMcn)nunn nntunn
Knncnngnn Mnnnnn
TnnnInn /KMT) ng 1
onng cn]n n:n dnn
:conng )nng tdn nnnu
ncn]cn:nn )unn IIC.
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:44 PM Page 31
32

Elemen Yang Menyokong Pembelajaran


6
,
6
7
(
0

6
,
6
7
(
0

6
,
6
7
(
0

6
,
6
7
(
0

3
(
0
%
(
/
$
-
$
5
$
1
3
(
0
%
(
/
$
-
$
5
$
1
3
(
0
%
(
/
$
-
$
5
$
1
3
(
0
%
(
/
$
-
$
5
$
1

7DQJJXQJMDZDEEHUVDPD
Guru dan ibu bapa harus mencari jalan untuk melengkapkan kemahiran dan
pengetahuan masing-masing. Dengan memberi tumpuan kepada pelajar dan
membangunkan teknik komunikasi yang berkesan, mereka boleh bekerja
bersama-sama untuk membina satu pelan pendidikan yang memenuhi keperluan
pelajar dan disokong oleh sekolah dan keluarga.

Adakah sekolah melibatkan rakan kongsi (ibu bapa /alumni/komuniti) dalam
usaha menjayakan murid? Melibatkan ibu bapa/penjaga dalam pembelajaran
anak mempunyai kesan terhadap kejayaan mereka.

Apabila ibu bapa dilibatkan sama, murid akan:
x menunjukkan prestasi yang lebih baik
x lebih kerap hadir ke sekolah
x rasa seronok ke sekolah dan menunjukkan keperibadian yang lebih baik
x lebih berkemungkinan untuk meneruskan pelajaran ke peringkat lebih
tinggi

&RQWRK
1) bu bapa/penjaga
x dilibatkan sama dalam memantau kemajuan anak mereka
x dilibatkan sama dalam membimbing anak mencapai matlamat
mereka
x diminta memastikan anak mereka mempunyai jadual belajar di
rumah
x dilibatkan sama dalam mengurus program kecemerlangan
akademik
x dimaklumkan ciri-ciri hasil kerja murid yang baik
x dilibatkan dalam melatih murid dalam kegiatan kokurikulum
x dilibatkan dalam melatih murid untuk pertandingan
x dibawa berbincang tentang kemajuan murid
x sama-sama mengiringi murid semasa pertandingan dan lawatan
(rujuk SP 12/2000: Lawatan Pendidikan Murid Di Hari
Persekolahan)
2) PBG/LPS alumni/ahli komuniti dilibatkan sama dalam menguruskan
program kecemerlangan akademik serta kokurikulum.
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:44 PM Page 32
33

Elemen Yang Menyokong Pembelajaran

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1


7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.

SK UluLubai, Limbang, Sarawak: 3URJUDP%HODMDU0DODP'L5XPDK


3DQMDQJ

Indnnn d:ctn Iu]ung nnggu ntu )unnnt nnnn dnn 5ntu nnnn
:ctn d \ntu nnnn :cnn:n cut :conI.

Iognn untu :cnun nud TnIun 1 Inggn TnIun U dnn nud
n:conI dgnnnn Ind.

Iognn d]nnnnn d 4 unI nnong d :ctn :conI. Iognn
dnntnu ocI u nn :cncntnn cIndnn dnn ocI cngn\n: dnn
d:cnn ocI guu ctugn: Innn. Mud ncnunt unngn] cn]nnn dnn
ncnunt c]n unnI.

Mud ncn)nnn c]n unnI dcngnn n dnn dnnt ncnngntnn
c:tn: nccn. Mud dnnt ncnd:nnn d dnnn ncnguu: nn:n
cn]n dcngnn n. TnIn c:cdnnn ncngcnn cntngn)n cn]nnn ]ugn
dtngntnn. Wu]ud c]n:nnn u nn d dnnn c:nnn-:nnn
ncnnntnu ccnnngnn cn]nnn nnn-nnn dnn cg-g ncngn\n:
nccn cn]n.

7$1**81*-$:$%%(56$0$
$0$/$17(5%$,..(%$1*6$$1
>

W^W
dWDD
&^^/

W/<^^

Wdd^WdW
&Wd
d^
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:44 PM Page 33
34


Amalan Terbaik
$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1


7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.

SK (P) Methodist, Kuantan: 6XPEDQJDQ$VDV3HUVHNRODKDQ

5nnnn ng ccunn dnn :unnngnn \tnnn untu :cnun nud TnIun


U. Mcnuut n]nn 3 nud :conI cndnI tdn c:nnnn :ccun c
:conI. 5nnnn nnnt cntng untu :c otn nnn-nnn cung:
dcngnn n. IIC tcnI ncn)cdnnn :nnnn :nct :u:u, ]n dnn ot.
Vtnnn ]ugn dc. In :nnI :ntu u:nIn )nng dunt In: untu nud
TnIun U ngn nccn cI ccdn: :ccun ncnunnn cncn]nnn,
nc\u]udnn :un:nnn ccn dnnn nnngnn nccn cttn c:nnnn
c:nnn n\nn-n\nn. IIC ]ugn dnnn cnncnngnn untu
ncncun:nn ognn n cndn nud TnIun 4 dnn 5.
7$1**81*-$:$%%(56$0$
$0$/$17(5%$,..(%$1*6$$1
SK (P) METHODIST, KUANTAN

x %DQWXDQ.HPXGDKDQ$VDV6HNRODK

1) 5unnngnn tnng n untu cgunnnn nntn :conI


2) 5unnngnn ncn]cn:nn cct, tccon, n, IWI dnn
cn)ccnggnnnn

x 6XPEDQJDQ.HVHODPDWDQ6HNRODK0HPDVWLNDQ
NHVHODPDWDQPXULGWHUMDPLQ

1) Io]c ncnntnn tcnnt ctn cctn
2) CCTV
3) Mcnntnn ntu ngn,ntu nn:u :conI
4) Mcnn)n gn] ]ngn :conI
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:44 PM Page 34
35


Elemen Yang Menyokong Pembelajaran
$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1


7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.


7$1**81*-$:$%%(56$0$
$0$/$17(5%$,..(%$1*6$$1
SK (P) METHODIST, KUANTAN: .HVHODPDWDQ6HNRODK

x 5unnngnn ncnntnn nnd:n
x Mcnnn gnzco
x 5unnngnn cnt :cnun nngunnn dnn ngn
Untu ncn\u]udnn :un:nnn )nng cI ccn untu nud-
nud. Cnzco-gnzco )nng tcdnnt d cnnngnn
:conI d nnnnnnt :ncnuIn)n ocI nud. 5cnn
tcdnnt nnt cnnnnn tnd:onn :nct congn dnn
:cngnn)n, nn)n d]ndnn tcnnt untu ncnncn
:c\ntu cInt ntnu ctn ncnuggu unn :ccn:
SK (P) METHODIST, KUANTAN: +RXVH&DOO

O]ct ognn n ndnnI untu ncn)ntnn IIC, ncnc


:unnngnn dnnn cntu c\nngnn dnn :oongnn non ctn
\ngn MCI5 dtnn nu:nI :nct cnntnn, cnnnngnn dnn
:cngnn)n dnn ]ugn nc\u]udnn nn nun )nng cu dtcn
ndn :ctn n:nn. 'Hou:c Cn' ]ugn ncnnntu nud )nng
dcnn n:t ncnun)n nn:nnI. Icnnnn 'Hou:c Cn' n
dInn dnnt ncngnnnn cnn guu-guu.
6-.7,QGHUD0DKNRWD%DQWXDQ3HUVHNRODKDQ0XULG

YAYA5AN uddI:t Tn\nn ncnn)n nntunn c:conInn
nud :cnn)n KM13,.
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:45 PM Page 35
36


Elemen Yang Menyokong Pembelajaran
$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1


7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.7$1**81*-$:$%%(56$0$
$0$/$17(5%$,..(%$1*6$$1
SK (P) METHODIST, KUANTAN: 3URMHN.HPDKLUDQ.HKLMDXDQ

D 3URMHN+LGURSRQLN
Io]c n ndnnI In: u:nIn IIC dcngnn c]n:nnn guu-guu
:conI dnn Icn Icnctn Ann. Io]c n ncndcdnInn cndn
nud nIn\n untu ncnnnnn :n)u, tdn :cnc:tn)n ncncunn
tnnnI )nng un:. Hn: :n)unn dn ncdnI n d]un cndn In
nntn dnn ]ugn unn ng ncnnnnI c\nngnn IIC.

E 3URMHN,NDQ.HOL
O]ct o]c n nnI :un)n nud dnnt ncngcnn ]cn:
nn. Inn c ncnun)n ccnn ]cn: nntnnn)n Ic ungn, Ic
I:otn, Ic Innt, Ic Mntn nt, Ic Ku:n, Ic An,Ic
)cnn dnn Ic Hutnn. Icngnn ndnn)n o]c n nud-nud dnnt
ncInt :cnd Intnt nn n. IIC c:nnn \ngn :conI /guu-
guu, cc]n nn dnn u nn) tcnI ncnnn onn nn dnn
ncncn nnn nn c. Inn c n dc nnnn ocI ununn
nud )nng dI ncngut ]ndun )nng dtctnnn. Ann nn
c :udnI cuu nntnng, nn d]un cndn \ngn MCI5 .
SK Alam Megah 2, Shah Alam: Menjamin keselamatan dan
kebrsihan sekolah

IIC ncnc cnun cndn cngn\n c:cnnntnn :conI untu


ncngn\n nuntn: nud :cnn:n dntng dnn n :conI.

Mcnnt ontnto untu ncn]nnnnn c]n-c]n ncncuc dnn
ncnc:I :ctn ncncuntunn KM1,434.5 untu tu]unn
tc:cut. I :nnng tu ]ugn, :cnIngnn dnndn cuntunn
tc:cut ndnnI untu ncncnInn cncuc.
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:45 PM Page 36
37


Elemen Yang Menyokong Pembelajaran
$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1


7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.

7$1**81*-$:$%%(56$0$
$0$/$17(5%$,..(%$1*6$$1
Kolej Islam Sultan Alam Shah, Selangor
x Membu)u Bu]u T untuk petugus Ke]ohunun 5ukun Tuhunun
x Membu)u ]umuun Hur 5ukun Tuhunun
x Membu)u Mu]Is Anugeruh KokurkuIum
x Membu)u dut poket pemun rugb
x Membu)u perbeIun]uun KumpuIun Nus)d MTQ
x Membu)u perbeIun]uun Pusukun Rugb - Terbuku UPM, Hgh
5chooI
x Membu)u perbeIun]uun Pertundngun Reku Cptu &
Ke]uruteruun 5BP
x Membu)u bu)urun ]uruIuth Krket
x 5umbungun Pertundngun LkspIorus AIum Ker]u)u
x Membu)u Luthun OuIum Perkhdmutun (LAOAP) guru dun
stu] K15A5
SMK Seafield, USJ 2, Subang Jaya
KurnvuI KeIuurgu Buhugu
Men)edukun kemuduhun kepudu peIu]ur untuk bersukun securu
'ndoor' dsumpng temput Iuthun persembuhun kebudu)uun dun
kesenun )ung Iebh sempurnu. P1BG teIuh membnu sebuuh
bungunun kokurkuIum securu Iebh terutur.
SMK Jalan Tasek, Ipoh
Men)uIurkun buntuun Runcungun Mukunun Tumbuhun (RMT)
bug 10 orung peIu]ur mskn dun seorung )ung tduk mumpu
men]eIuskun )urun P1BG.
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:45 PM Page 37
38

Elemen Yang Menyokong Pembelajaran$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1


7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.


7$1**81*-$:$%%(56$0$
$0$/$17(5%$,..(%$1*6$$1

SMK SEAFIELD, USJ 2, SUBANG JAYA: KurnvuI KeIuurgu Buhugu

Men)edukun kemuduhun kepudu peIu]ur untuk bersukun securu
'ndoor' dsumpng temput Iuthun persembuhun kebudu)uun dun
kesenun )ung Iebh sempurnu. P1BG teIuh membnu sebuuh
bungunun kokurkuIum securu Iebh terutur.

uh_1nn1D _uDq uqu D!11 TIuu1uD I1Iu!u DqI1Iu!uD1Iu uh_1nn1D _uDq uqu D!11 TIuu1uD I1Iu!u DqI1Iu!uD1Iu uh_1nn1D _uDq uqu D!11 TIuu1uD I1Iu!u DqI1Iu!uD1Iu uh_1nn1D _uDq uqu D!11 TIuu1uD I1Iu!u DqI1Iu!uD1Iu
Iuu :ru1u I1!1u:uD uDu! n11IuIuD Iuq1 DDIoIhIuD Iuu :ru1u I1!1u:uD uDu! n11IuIuD Iuq1 DDIoIhIuD Iuu :ru1u I1!1u:uD uDu! n11IuIuD Iuq1 DDIoIhIuD Iuu :ru1u I1!1u:uD uDu! n11IuIuD Iuq1 DDIoIhIuD
1IDIuDquD :Du:u 1:IoIuhuD uDuI 1IDIuDquD :Du:u 1:IoIuhuD uDuI 1IDIuDquD :Du:u 1:IoIuhuD uDuI 1IDIuDquD :Du:u 1:IoIuhuD uDuI- -- -uDuI nuu! n11Iu!1 uDuI nuu! n11Iu!1 uDuI nuu! n11Iu!1 uDuI nuu! n11Iu!1
:IuI1qu: DDIuD!u Dqu1u:uD :IoIuh D1DruDuIuD :IuI1qu: DDIuD!u Dqu1u:uD :IoIuh D1DruDuIuD :IuI1qu: DDIuD!u Dqu1u:uD :IoIuh D1DruDuIuD :IuI1qu: DDIuD!u Dqu1u:uD :IoIuh D1DruDuIuD
DIuDquDuD uI!1:1!1 :I DIuDquDuD uI!1:1!1 :I DIuDquDuD uI!1:1!1 :I DIuDquDuD uI!1:1!1 :IoIuh :ru1u I1:unu. oIuh :ru1u I1:unu. oIuh :ru1u I1:unu. oIuh :ru1u I1:unu.

uD 511 uh_1nn1D \u::1D, unu uD 511 uh_1nn1D \u::1D, unu uD 511 uh_1nn1D \u::1D, unu uD 511 uh_1nn1D \u::1D, unu
TuIu, I1Iu!u uqDnu Dn1n1IuD TuIu, I1Iu!u uqDnu Dn1n1IuD TuIu, I1Iu!u uqDnu Dn1n1IuD TuIu, I1Iu!u uqDnu Dn1n1IuD
Dqu1u !1nuI IoIh n1IuI:uDuIuD Dqu1u !1nuI IoIh n1IuI:uDuIuD Dqu1u !1nuI IoIh n1IuI:uDuIuD Dqu1u !1nuI IoIh n1IuI:uDuIuD
:ru1u I1:Dn111uD oIh I1uuuD :ru1u I1:Dn111uD oIh I1uuuD :ru1u I1:Dn111uD oIh I1uuuD :ru1u I1:Dn111uD oIh I1uuuD
:IuI1ID_u DI1Iu!IuD :IuI1ID_u DI1Iu!IuD :IuI1ID_u DI1Iu!IuD :IuI1ID_u DI1Iu!IuD IIuqu1 IIuqu1 IIuqu1 IIuqu1
1huI I1ID!1DquD Iuq1 1huI I1ID!1DquD Iuq1 1huI I1ID!1DquD Iuq1 1huI I1ID!1DquD Iuq1
DDu:!1IuD 1u DDruu1 !u1u] nuD DDu:!1IuD 1u DDruu1 !u1u] nuD DDu:!1IuD 1u DDruu1 !u1u] nuD DDu:!1IuD 1u DDruu1 !u1u] nuD
IuuI1!1 !1Dqq1 :!uDn1Dq Dqu1u IuuI1!1 !1Dqq1 :!uDn1Dq Dqu1u IuuI1!1 !1Dqq1 :!uDn1Dq Dqu1u IuuI1!1 !1Dqq1 :!uDn1Dq Dqu1u
Duu. Duu. Duu. Duu.

5]K(T) 1NOLRA MAHKOTA KUANTAN: Pembu)uun kos pengungkutunIcn Kotn) Iunntnn ncnu IIC :conI ncnn)n o: cngnngutnn
/\nn dnn n:) nud )nng unng nnnu :cnn)n KM15,. :ctnIun.
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:45 PM Page 38
39

Elemen Yang Menyokong Pembelajaran.HSXWXVDQEHUVDPD

Matlamat membuat keputusan bersama dengan ibu bapa, PBG/LPS/Alumni dalam hal
berkaitan kemajuan dan kebajikan murid ialah untuk mengubah sistem persekolahan
kepada sistem pembelajaran. Bagi menjamin pembelajaran berlaku di dalam dan di luar
sekolah, rakan kongsi seperti ibu bapa, PBG/LPS/Alumni perlu dilibatkan dalam
membuat keputusan serta digerak dan diupayakan.

Adakah sekoIah meIibatkan rakan kongsi (ibu bapa/aIumni/komuniti) daIam
membuat keputusan berkaitan usaha menjayakan murid?
Contoh:
x Pendapat ibu bapa dirujuk dalam menetapkan sasaran murid.
x PBG/LPS/alumni/komuniti dilibatkan dalam menetapkan program motivasi murid.
x PBG/LPS/alumni/komuniti dilibatkan dalam menetapkan program peningkatan
murid.
x PBG/LPS/alumni/komuniti dirujuk dalam usaha meningkatkan peratus kehadiran
murid.
x PBG/LPS/alumni/komuniti dirujuk dalam usaha mengurangkan peratus kes disiplin
dalam kalangan murid.
x PBG/LPS/alumni/komuniti dilibatkan dalam menilai program sekolah.
x Hubungan sekolah dengan ahli majlis permuafakatan adalah erat.
x Sekolah menyediakan peti cadangan untuk mendapat maklumbalas ibu bapa.

Success|u| mode|s o| |om||y |nvo|vement honor |om|||es by vo||dot|ng ond
ce|ebrot|ng ony |eve| o| |nvo|vement or contr|but|on they moke. Ihese mode|s
|ocus on the ossets thot |om|||es br|ng to schoo| ond commun|ty groups.
Fortnersh|ps w|th |om|||es w||| hove |ost|ng resu|ts when our doy to doy proct|ces
ond po||c|es ore bu||t on three bos|c quo||t|es:
- Sense o| be|ong|ng: Everyone wonts to |ee| thot they be|ong ond |om|||es ore
no d|||erent. Fom|||es who |ee| |nc|uded ond respected w||| then work toword the
greoter goo| o| he|p|ng others. We|come themI
- Competence: Fom|||es just moy hove the so|ut|on you've been seek|ng.
kecogn|ze the|r competence os o portner |n the teoch|ng-|eorn|ng cyc|e.
Fom|||es |eorn o |ot obout the|r ch||dren's needs os they nov|gote comp|ex
systems. Ihey wont to |eorn more. O||er opportun|t|es |or shored |eorn|ng.
- bse|u|ness: Fom|||es hove |eorned count|ess woys they con oss|st others to ||nd
poths |eod|ng to success ond |ndependence |or the|r ch||dren. Inv|te them to
shoreI

44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:45 PM Page 39
6
,
6
7
(
0

6
,
6
7
(
0

6
,
6
7
(
0

6
,
6
7
(
0

3
(
0
%
(
/
$
-
$
5
$
1
3
(
0
%
(
/
$
-
$
5
$
1
3
(
0
%
(
/
$
-
$
5
$
1
3
(
0
%
(
/
$
-
$
5
$
1

40

Elemen Yang Menyokong Pembelajaran
$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1


7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.


SK AlamMegah 2, Shah Alam

5Iogun P1BG "Anuk Ktu, 5ekoIuh Ktu, Tunggung]uwub Ktu"

x Men]udkun ugendu keseIumutun IuIuIntus sebugu )ung
puIng utumu
x ]uwutunkuusu P1BG teIuh menghuntur surut rusm kepudu
Mu]Is Bunduru)u 5huh AIum
- Pemusungun "Lumpu Tru]k MeIntus" untuk
mengguntkun "Lumpu Amurun KeIu]uun" )ung sedu udu.
- Penurupun semuIu "5peed Breuker".
- Pemun]ungun ]uruk "5peed Breuker".
- Pemusungun pugur d kuwusun Iongkung besur d
Hudupun sekoIuh.
- Pembnuun "Temput Menunggu PeIu]ur
.(38786$1%(56$0$
$0$/$17(5%$,..(%$1*6$$1
SEKOLAH RENDAH
AGAMA BANDAR SERI
PUTRA (SRA-BSP), Kajang

Turget sekoIuh untuk
meIuhrkun peIu]ur tuhun 6
)ung boIeh menguusu wrd
dun dou seIun cemerIung
duIum peperksuun P5RA.

44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:46 PM Page 40


41
Sistem Pembelajaran.HUMDVDPDGHQJDQ

Bagaimana sekoIah menin
dengan komuniti

Kerjasama dengan komuniti sa


melibatkan semua pihak yang m

Contoh:
x Semua pihak mempuny
masalah.
x Semua pihak merasa
kejayaan murid.
x Semua pihak berkepenti
x Semua pihak menghorm
x Kemudahan sekolah diko
x Warga sekolah melibatka

<

QNRPXQLWL
gkatkan kejayaan murid meIaIui ker
tu proses menyelesaikan masalah secara b
mempunyai kepentingan dalam kejayaan m
yai matlamat yang sama dalam menyel
mereka penting dalam menyumbang k
ngan selesa bekerjasama antara satu deng
mati antara satu dengan lain.
ongsi dengan ahli komuniti.
an diri dengan aktif dalam aktiviti komuniti.
^
<


M
U
R
I
D
6
,
6
7
(
0

6
,
6
7
(
0

6
,
6
7
(
0

6
,
6
7
(
0

3
(
0
%
(
/
$
-
$
5
$
1
3
(
0
%
(
/
$
-
$
5
$
1
3
(
0
%
(
/
$
-
$
5
$
1
3
(
0
%
(
/
$
-
$
5
$
1

rjasama

bersama
urid.
esaikan
ke arah
gan lain.
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:46 PM Page 41
42


Elemen Yang Menyokong Pembelajaran$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1


7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.

.HUMDVDPDGHQJDQNRPXQLWL$PDODQ7HUEDLN.HEDQJVDDQ

Sunday May 20, 2012
NationaI award for Kuantan schooI PTA
By KANG SOON CHEN
educate@thestar.com.my
For the first time, a primary schooI gets nationaI honours for a programme that
ensures its pupiIs have a proper breakfast.
AN AMBTOUS plan of getting pupils to have their breakfast, earned the Parent-
Teacher Association (PTA) of the Methodist Girls Primary School Kuantan, Pahang,
praise and an award.
The association which won the inaugural National Best PTA Award in the primary
category last month, started a programme this year to provide free breakfast to its
Year Six pupils.
Deputy Prime Minister Tan Sri Muhyiddin Yassin presented a trophy and cash prize of
RM30,000 to headmistress Hamidah Mansor and PTA chairman Datuk Dr Johan Mat
Sah.
"t is not uncommon for children in Malaysia to skip breakfast because they have to
leave home for school very early in the morning, said Hamidah, adding that a survey
carried out by the school showed that a significant number of pupils did not have the
habit of eating breakfast.
Nutrition experts have long championed the benefits of eating breakfast. They say that
those who have breakfast tend to exhibit better classroom behaviour and score higher
in certain subjects.
"Children who go to school on an empty stomach may not be able to concentrate well
in the classroom, said Hamidah.
To give pupils a headstart in school, the PTA collected funds to purchase milk, cereals
and vitamin supplements for the free breakfast programme.
According to Hamidah, the programme received positive feedback from parents and
the PTA was now planning to expand the programme to pupils in Years Four and Five.
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:46 PM Page 42
43

Elemen Yang Menyokong Pembelajaran


$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1


7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
SK ZAINAB (2) KELANTAN

KeIub Ooktor Mudu bersumu
HosptuI U5M

IIC ncngu:nInnn n\ntnn
In Ho:tn U5M Iunng
Icnn dnnn ognn Icn
Ioto Mudn. Icnuncn ognn
nnI Iooun Ic:Intnn - HcntI
: WcntI )nng dndnnn d
cnnngnn :conI. Mud-
nud :conI :ctn tuut
d]cnut.

5K ZA1NAB (2) KLLANTAN
Memperkusu etos sekoIuh dengun
OBP

IIC ncnnn c]n:nnn cnt
dcngnn II untu ncncn:n cto:
:conI ntu c-nnn. II d]cnut
untu ncnnng nud
ncngIn:nn n)n cnutu dnn
dtctnn dnnn Mn]nnI )cndcn
Tnu dnn Ic\nn Icn]n.
.(5-$6$0$'(1*$1.2081,7,
$0$/$17(5%$,..(%$1*6$$1
SK ZAINAB (2) KELANTAN : Program bersama PDRM

IIC dnn :conI ncngnn]unn ognn c:nnn IIKM untu ncn]nnn
c:cnnntnn nnn-nnn.

Laman web berguna:

/^peoplesfreespace.org
successsystemsnow.com
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:46 PM Page 43
44

Elemen Yang Menyokong Pembelajaran

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1


7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.5K ULU LUBA1, 5ARAWAK : Ngerupun (Gotong ro)ong)

ng ncnn:tnn c:ctnnn :conI :cntn:n c:I dnn cn: dn
cngn cn)nt IIC tcnI ncn]nnnnn nt\t

x Mcnc:I dnn ncnn ]nnn n)n
x Mcnc:I dnnn dnn un n\n:nn :conI
x Mcnunt nnn tnndn Tugu 5conI
x Mcnunt nnn tnndn
x Mcnunt nun
x Mcnunt tcnnt nnnd
x Mcn)cdnnn nnnnnn dnn nnunnn

At\t n nc\u]udnn n:n cun)nnn IIC, Ionunt dnn nunn
tcIndn :conI :ctn ncnuu nn-nn nun )nng cu ndn ndn
nn:)nnnt :ctn.

5K ZA1NAB (2) KLLANTAN

5ekoIuh Angkut PU5PA (Persutuun Kemu]uun Wuntu KeIuntun, KuuIu
Lumpur dun 5eIungor)

U:nIn IIC ncndnntnn Ic:ntunn Icnn]unn Wnntn Icnntnn Iunn
Iunu )nng dtcn]u ocI Ioc:o Intu I N 5nnI Inn untu
ncn]ndnn 5I Znnn /2) :cngn :conI nngnt. 5ctn tnIun nn]:
cnunnntnn dndnnn dnn nud n:n d]ndnn nnn nngnt ocI
c:ntunn dcngnn dc nntunn KM5 :cunn :conng :cInggn nud
tc:cut tnnnt c:conInn /tnnnt Tngntnn 5 ntnu Tngntnn U ntn:).
.(5-$6$0$'(1*$1.2081,7,
$0$/$17(5%$,..(%$1*6$$1
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:46 PM Page 44
45

Elemen Yang Menyokong Pembelajaran


$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1


7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.


SK(P) METHODIST, KUANTAN

1) Pen)ertuun Anturubungsu ke Turk

IIC ncnn]n cn)ctnnn nud c Tu. 5I/I) MctIod:t, Iunntnn
ncndnnt undnngnn ncn)ctn Ic:t\n nnn-nnn 5cdunn 211 d
Ioncc, Tu. Mcnnndnngnn n cunng untu IIC ncnc
cndcdnInn cndn nud-nud dnn ]ugn ncnccnnnn cudn)nnn
Mnn):n d cngnt nntnnnng:n, IIC tcnI cu:nIn dnn c]n)n
ncngunu dnnn :cnn)n KM11,. ng ncnnnung o: tc:cut.

2) Luwutun ke MeIbourne, AustruIu

Iun onng \n IIC tcnI ncngut onongnn )nntnn Icn]nnn
Ncgc c Mcounc ndn Otoc 21 ntn: ccnn]nnn :cnd. Hn:
n\ntnn n nn)n ncnc dcn cndn IIC dnn :conI untu
dnnnnnntnn cndn nud. 5nnI :cunI :conI )nng dn\nt nnI
A Tnq\n Cocgc, )nng tcnI ncnunt un]ungnn nn: c 5I/I)MctIod:t
ndn 211.

3) Luwutun ke Bundung, 1ndonesu

5cnnn 15 onng nud, 3 onng guu dnn 3 onng \n IIC ncn)ctn
ognn n. 5cnn dn ncnunt c:cnnInn Tnnn Tnd:onn d 5I
Mcdcn 5, dccgn: ]ugn ncngndnnn ognn Icong:nn Inu nIn:n
Inggc: d nnnn :ntu :udut nIn:n Inggc: d cu:tnnnn :conI
tc:cut d\u]udnn.

.(5-$6$0$'(1*$1.2081,7,
$0$/$17(5%$,..(%$1*6$$1
SK Alam Megah 2, Shah Alam

IIC ncnn)n "W-I 5):tcn" :conI dnn ]ugn ccngnnn conutc
c:ctn "ntc" d Cuu untu ncnudnInn ng nn guu
5IAMI ncnggunnnn n:t cnn nccn. Wc:tc 5IAMI ncn]nd
"nnd" onunn: )nng nnnt cgunn d nntnn In :conI dnn
unn.
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:46 PM Page 45
46

Elemen Yang Menyokong Pembelajaran

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1


7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.


SEKOLAH RENDAH AGAMA BANDAR SERI PUTRA (SRA-BSP)

Iununn nn:)d :conI dccnnnn :cngn :nnI :ntu nt\t cn]n


dnn u:nIn IIC untu ncngut dnnn :conI 5conI ncnun tn\nnn
cndn :cnnng cngnn]u untu ncn]cnut ununn nn:)d :conI
ncnunt c:cnnInn d tcnnt nccn.
SK(P) METHODIST, KUANTAN
Program Seminar Keibubapaan

O]ct ognn n ndnnI ng ncnntnn Iuungnn nntnn guu
dnn unn ngn dnnt ctun nndnngnn ng ncnInn n:nn
)nng ccncnng, gcnnng dnn tcnng. )ugn nc\u]udnn :cnnngnt
:ctnn\nn dnn :unc ]nngnn nu dnnn ncn]n)nnn nt\t-nt\t.

5ont Hn]nt Icdnnn - Mcngndnnn 5ont Hn]nt Iu:u:n)n untu nud
TnIun U )nng nnn ncndudu cc:nnn UI5K .

.(5-$6$0$'(1*$1.2081,7,
$0$/$17(5%$,..(%$1*6$$1
SK ALAM MEGAH 2: +DUL%DFDWKRQ
x Iutnn Ind ncntIon ocI In u nn.
x 5tntcg cdun nnI ncnu :unnngnn :ccto :\n:tn dcngnn
n:cnt ccn:nn cun dnndn In IHIN.

Mcndnntnn nntunn dnndn Ioton Idn 5dn Id "Mountnn c
cunt tngg )nng cnnggI untu dIndnInn cndn nud )nng
ccncnng UI5K.

44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:47 PM Page 46


47


Elemen Yang Menyokong Pembelajaran
$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1


7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.

SMKA Maahad Hamidiah, Kajang, Selangor: 0DNDQ 0DODP 3HUPDWD


+DPLGLDK

5ntu \ndnI untu ncn]nn c]n:nnn tcn nntnn In :conI, IIC


:ctn cngn ngcn:, nn:)nnnt :ctcnnt ng ncn)cnInn ng
cccncnngnn :conI n.

Mcngunu dnnn IIC dcngnn nnggnnn KM 1.. untu cnn-
cnn cut
x Mccngnnn cnudnInn ICT :conI
x Mcnnn n:tnn d ndnng :conI
x Mcnnn nn n\on d dntnnn cngctun
x Mc)ccnggnn 5unu n HnndnI
x Mcnnn Tnnnn 5unc 5nn: 5conI
x Mcnngntnn cnudnInn n:nnnn :conI untu nc\u]udnn
c:ctnnn )nng ondu: ng ncnng:nng cccncnngnn
nndcn dnn otcn: d cn]n :ccnn ncn)cuuI.

.(5-$6$0$'(1*$1.2081,7,
$0$/$17(5%$,..(%$1*6$$1

cmsad.um.edu.my

3HQJOLEDWDQDKOLPDV\DUDNDW 3HQJOLEDWDQDKOLPDV\DUDNDW 3HQJOLEDWDQDKOLPDV\DUDNDW 3HQJOLEDWDQDKOLPDV\DUDNDW


SHOEDJDLNDXPWHUXWDPDLEXEDSD SHOEDJDLNDXPWHUXWDPDLEXEDSD SHOEDJDLNDXPWHUXWDPDLEXEDSD SHOEDJDLNDXPWHUXWDPDLEXEDSD
GDODPDNWLYLWLNRNXULNXOXP GDODPDNWLYLWLNRNXULNXOXP GDODPDNWLYLWLNRNXULNXOXP GDODPDNWLYLWLNRNXULNXOXPGDSDW GDSDW GDSDW GDSDW
PHQLQJNDWNDQSHOXDQJXQWXN PHQLQJNDWNDQSHOXDQJXQWXN PHQLQJNDWNDQSHOXDQJXQWXN PHQLQJNDWNDQSHOXDQJXQWXN
EHULQWHUDNVLDQWDUDVDWXVDPDODLQ EHULQWHUDNVLDQWDUDVDWXVDPDODLQ EHULQWHUDNVLDQWDUDVDWXVDPDODLQ EHULQWHUDNVLDQWDUDVDWXVDPDODLQ
0HUHNDEROHKGLOLEDWNDQGDODP 0HUHNDEROHKGLOLEDWNDQGDODP 0HUHNDEROHKGLOLEDWNDQGDODP 0HUHNDEROHKGLOLEDWNDQGDODP
DNWLYLWLSHUNKHPDKDQSDPHUDQ DNWLYLWLSHUNKHPDKDQSDPHUDQ DNWLYLWLSHUNKHPDKDQSDPHUDQ DNWLYLWLSHUNKHPDKDQSDPHUDQ
GDQSHUPDLQDQ\DQJEHUXQVXUNDQ GDQSHUPDLQDQ\DQJEHUXQVXUNDQ GDQSHUPDLQDQ\DQJEHUXQVXUNDQ GDQSHUPDLQDQ\DQJEHUXQVXUNDQ
NHEXGD\DDQSHOEDJDLNDXP3LKDN NHEXGD\DDQSHOEDJDLNDXP3LKDN NHEXGD\DDQSHOEDJDLNDXP3LKDN NHEXGD\DDQSHOEDJDLNDXP3LKDN
VHNRODKSHUOXPHPDLQNDQSHUDQDQ VHNRODKSHUOXPHPDLQNDQSHUDQDQ VHNRODKSHUOXPHPDLQNDQSHUDQDQ VHNRODKSHUOXPHPDLQNDQSHUDQDQ
GDODPXVDKDPHOLEDWNDQDKOL GDODPXVDKDPHOLEDWNDQDKOL GDODPXVDKDPHOLEDWNDQDKOL GDODPXVDKDPHOLEDWNDQDKOL
PDV\ PDV\ PDV\ PDV\DUDNDW\DQJWHUGLULGDULSDGD DUDNDW\DQJWHUGLULGDULSDGD DUDNDW\DQJWHUGLULGDULSDGD DUDNDW\DQJWHUGLULGDULSDGD
SHOEDJDLNDXPGDODPDNWLYLWL SHOEDJDLNDXPGDODPDNWLYLWL SHOEDJDLNDXPGDODPDNWLYLWL SHOEDJDLNDXPGDODPDNWLYLWL
NRNXULNXOXP NRNXULNXOXP NRNXULNXOXP NRNXULNXOXP

DZ/DhW
<WD^
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:47 PM Page 47
48

Elemen Yang Menyokong Pembelajaran

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1

$
0
$
/
$
1


7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.
7
(
5
%
$
,
.

SMK SERI LALANG, KLUANG, JOHOR


1) Progrum Pembungunun 5uhsuhPeIu]ur
2) Progrum MuuIdur RusuI
IIC ncn)unnng o: ccnn]nnn dnn nt\t d]nnnnn :ccnn
c\nng :ccun nn]: dndnnn
3) Brged Komunt - Operus Ponteng Bersumu P1BG
Ocn: ontcng c:cndu dndnnn c:nnn dcngnn A)I IIC, Ictun
Innung dnn nn:)nnnt, :ctn guu-guu. Ocn: d]nnnnn :cnnn 4
In ng ncnnngnn 2 onng cn]n )nng ontcng ctuut-tuut dnn
tdn ctuut-tuut )nng tcnI ncndnnt :unt nnnnn ontcng.
cn]n )nng tcnt dnnn ocn: n tcnI cnn c :conI
4) Operus Ponteng Bersumu AhI Mus)urukut Cnu
IIC cc]n:nnn dcngnn ctun nn:)nnnt Cnn untu ncngntn:
nn:nnI cIndnn )nng tcu dnnn nnngnn cn]n Cnn.
.(5-$6$0$'(1*$1 .2081,7,
$0$/$17(5%$,..(%$1*6$$1

Kolej Islam Sultan Alam Shah, Selangor
1. IIC cc]n:nnn dcngnn oc] ng ncnnn ]nngnn dcngnn
n:ttu: cnddnn un ncgnn.
2. IIC cc]n:nnn dcngnn oc] ng ncnnn ]nngnn dcngnn
:conI dn :cuuI ncgnn.
3. IIC ncnnn Iuungnn dcngnn ognn:n: dnn onng
c:conngnn )nng ncnun)n ntnn dcngnn oc] :cct AIII5
dn ncn:-cn: cn]n.
4. IIC cc]n:nnn dcngnn oc] ng ncncnInu 5] MIC.
5. IIC ncnc :unnngnn cndn oc] untu n\ntnn c 5MA
Mnn)n, Indonc:n.
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:47 PM Page 48
49

KUMPULAN SOKONGAN IBU BAPA
Struktur KSIB

L
G 8
D I8G
ND I8G
k 8 kSI8
S I8GLS 8 IG8LS
AIk kSI8
D I8G
S kSI8
D I8G
k kSI8
S D k
Apa itu KumpuIan Sokongan Ibu Bapa (KSIB)?

KSB ialah saluran kerjasama dan komunikasi untuk merapatkan hubungan di antara ibu bapa,
murid dan sekolah. Melalui KSB lebih banyak interaksi, perkongsian dan percambahan ilmu dapat
berlaku demi mewujudkan hubungan yang bermakna antara anda dan anak anda.
Antara objektif
x Mewujudkan rangkaian dan jalinan antara ibu bapa untuk saling belajar dan berkongsi
amalan terbaik bagi membantu pembelajaran anak
x Mewujudkan sokongan berterusan
x Membantu apabila berlaku krisis
x Mengukuhkan tingkah laku positif dalam menghadapi masalah
x Membanu dalam meyalurkan perasaan marah ke arah tindakan yang positif
x Berkongsi maklumat, pandangan dan sumber
x Menyediakan latihan untuk ibu bapa untuk meningkatkan kemahiran
x Membantu dalam berurusan dengan agensi-agensi pendidikan, perubatan dan lain-lain
x Mendapat sahabat baharu
x Meningkatkan keberkesanan sekolah dengan memberi maklum balas yang membina.
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:47 PM Page 49
50


SukareIawan KSIB

bubapa (B) yang berkeinginan untuk menyumbang dan bergiat dalam bidang:
x Silaturahim sesame ahli PBG melawat ahli lain yang sakit, ditimpa musibah,
menghadapi krisis dsb.
x Komunikasi mengunjungi B bagi merungkaikan masalah anak dsb.
x Dana dankemahiran mencari dana dan kemahiran untuk aktiviti KSB.
x Mewujudkan jaringan dan rangkaian merapatkan PBG dengan pihak lain bagi
mendapatkan sokongan.
x Perundangan membantu dari segi undang-undang sekiranya ada kes.
x Kesihatan nasihat, amalan kesihatan di sekolah, khidmat bantu berkaitan.
x Keibubapaan kemahiran keibubapaan.

Sukarelawan KSB akan bertemu, berkongsi fikiran, pengalaman dan kepakaran dalam bidang
masing-masing.

Bagaimana menubuhkan KSIB?
Penubuhan KSB boleh mengikut saluran berikut:

1. Pemakluman PBG kepada ahli-ahli dan soal selidik.
2. Edarkan boring sukarelawan KSB.
3. Adakan mesyuarat penubuhan KSB PBG. Antara lain:
a. Nyatakan kenapa KSB ditubuhkan, apa yang hendak dicapai dan apa yang hendak
dilakukan bersama.
i. Silaturahim
ii. Komunikasi
iii. Pentadbiran
iv. Dana dan kemahiran dan sebagainya.

4. Adakan mesyuarat lanjutan bagi membentuk pelan tindakan dan rangka kerja.

5. Hubungi pihak yang dapat membantu seperti KEMAS, LPPKN, JKOA dan sebagainya dalam
usaha mempertingkatkan kemahiran ibu bapa dalam aspek tertentu.

KSIB satu biro daIam PIBG.>

1) KumpuIan Sokongan Ibu Bapa Penjaga 2


http://yokuk.org/?attachment_id=116

2) MySpeciaIChiId.org
http://www.myspeciaIchiId.org/Support%20Groups.htm

3) SpeciaIChiId.org
http://www.myspeciaIchiId.org/Support%20Groups.htm
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:47 PM Page 50
51

7HULPD.DVLK3HQJKDUJDDQ

3DVXNDQSHPELQD6DUDQD

Pn. Asiah lt. Hamtah, Pegavai Pelajaran Daerah Pekan, Pahang
(Ketua Peneraju Inisiatil Ilu Bapa, Komuniti Jan Sektor Svasta, Makmal GTP 2.J)

AhmaJ Zaliru lin Mat Yassin, Penolong Pengarah Sektor Pengurusan AkaJemik, ]alatan Pelajaran Pahang
(Pemlina Sarana Ilu Bapa)

IariJah lt. AlJ. Rahman, Penolong Pengarah Sektor Pengurusan AkaJemik, ]alatan Pelajaran Pahang
(Pemlina Sarana Sekolah)

0DNOXPEDODV
]K InJuk Sarana Ilu Bapa Jan Sarana Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
Semua Pegavai Perhulungan PIBG ]alatan Pelajaran Negeri Jan Vilayah Persekutuan

Pengetua, Guru Besar, YDP /NYDP /]K PIBG.
SMK Palong , 3+J Gemas
SMK Bahau, 2IJJ Bahau
SMK Segamlut ]aya, ]alan +/38A, Segamlut, 5I2JJ Kuala Lumpur
SMK Dato' Ilrahim Yaacol, ]alan Ipoh, 5I2JJ Kuala Lumpur
SMK Katholik, ]alan IJ/3, +6JJJ Petaling ]aya
SMK Taman Dato' Harun, Km I2 ]alan Klang Lama, +6JJJ Petaling ]aya
SMK Damansara ]aya, ]alan SS22A/I Petaling ]aya, ++JJ Petaling ]aya
SMK Durian Tunggal, ]alan Bukit Balai, Durian Tunggal Alor Gajah Melaka, 6IJJ Melaka
SK Rompin, 35JJ Rompin, Negeri Semlilan
SK ]empol, 2IJJ Bahau, Negeri Semlilan
SK Taman Maluri, ]alan Burung Kasavari, Taman Bukit Maluri, Kepong, 52IJJ Kuala Lumpur
SK (L) MethoJist Sentul, 5IJJJ Kuala Lumpur
SK BanJar Utama Damansara (+), BanJar Utama Damansara (+). +8JJ Petaling ]aya
SK Assunta I, ]alan Assunta, +6J5J Petaling ]aya
SK Sungai Vay, ]alan SS9/I3, +3JJ Petaling ]aya
SMK Ghallar Bala, MasjiJ Tanah Melaka, 83JJ Melaka

6HNRODK5LQWLV
Pengetua, Guru Besar, PIBG, Ketua Kaum, Penghulu, Pemaju Masyarakat
SMK (P) MethoJist, 25JJJ Kuantan
SMK Seri Bahagia, 28JJJ Temerloh
SMK Hva Lian, 28+JJJ Mentakal
SMK Sungai Lemling, 262JJ Kuantan
SMK Lepar Hilir, 263JJ Gamlang
SK Bukit Sekilau, 252JJ Kuantan
S]KC Mentakal I, 28+JJ Mentakal
S]KT LaJang Mentakal, 28+JJ Mentakal
SK Bunut RenJang, 25I5J Kuantan
SK Sungai Mas, 262JJ Kuantan
SK St. FJvarJ, Belimling, PaJavan, 93I5J Kuching
SMK Pulau Gaya, 88852 Kota Kinalalu

Pengunjung Jan pemleri maklum lalas ke Petak Pameran Ilu Bapa Jan Komuniti paJa Hari Terluka
GTP2.J Ji Kuala Lumpur, Kuching Jan Kota Kinalalu

Serta semua yang telah memleri sumlangan secara langsung atau tiJak langsung.


Inisiatil Ilu Bapa, Komuniti Jan Sektor Svasta, Makmal GTP 2.J
Septemler 2JI2
44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:47 PM Page 51
52

>
Arahan: SiIa tandakan (\ ) di ruang yang berkenaan.
A Responden

1 Soal selidik ini dilengkapi oleh
Pengetua/Guru Besar
Guru Penolong Kanan
Guru
Staf sokongan
bu bapa
Ahli komuniti (Ahli Majlis Permuafakatan/ AJK PBG/LPS/Alumni)

2 ANALISIS KESELURUHAN

Jumlahkan kesemua markah 'Ya' anda.

BiI Aspek Markah
1 IkIim SekoIah
2 Komunikasi Berkesan
3 Sokongan Terhadap Kejayaan Murid
4 Tanggungjawab Bersama
5 Keputusan Bersama
6 Kerjasama dengan komuniti
JUMLAH

44287 Sarana.qxd:Layout 1 9/21/12 3:47 PM Page 52


SARANA
Sekolah
K
E
M
E
N
T
E
R
I A
N
PELAJAR
A
N
M
A
L
A
Y
S
I
A
Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta
Suatu Inisiatif Utama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Blok E8, Kompleks E
62604 Putrajaya
Malaysia
Tel: 03 - 8884 6255 Faks: 03 - 8889 5235
http://www.moe.gov.my
44287 Sarana Sekolah cover.ai 1 9/21/12 7:50 PM