Anda di halaman 1dari 2

)*tt'eQtr/6 &W JABATAN PELAJARAN

Jalan Jambu Bol 4/3E, Seksyen 4, 40604 Shah Alam, Negeri Selangor Darul Ehsan

SELANGOR

n67
(34

qaju*snKani

; JFNS"MEN VAO-5121112

tari{fr
Semuq Keluo Sektor Joboion Pelojoron Selongor Semuo Pegowoi Pelojoron Dqeroh Pejobot Pelojoron Dqeroh Negeri Selongor
Tuon PEMANTAUAN SESI PERSEKOTAHAN AWAL IAHUN 2013

;28 Disenrber 2012

Dengon hormotnyo dipohon perhotion tuon kepodo perkoro tersebut di otos.

2.

Dimoklumkon bohowo Mesyuorot Precouncil Jowotonkuoso Penggol Persekolohon 20.l3 Kementerion Pelojoron Moloysio memutuskon bohowo semuo sekoloh perlu dipontou podo hori pertomo persekolohon bogi membontu sekoloh mengotosi mosoloh-mosoloh yong mungkin timbul. Bogi memudohkon peloksonoon pemontouon, senoroi nomo pemontou don sekoloh yong dipontou oleh pegowoi Joboton Pelojoron Negeri don Pejobot Pelojoron Doeroh mosih logi menggunopokoi senoroi pemontouon okhir tohun 2012 seperii surot JPNS.MEN 700-5121111 Jld.3(10) bertorikh l9 Disember 2012. lnstrumen pemontouon jugo kekol dengon menggunopokoi instrumen Bohogion Penguruson Sekoloh Horion {BPSH) yong digunokon sebelum ini.
Untuk moklumon tuon, pegowoi-pegowoi Jemooh Nozir don Jominon Kuoliti Persekuiuon / Negeri (JNJK) don Bohogion Teknologi Pendidikon Negeri Selongor (BPTN) jugo okon terlibot dolom pemontouon hori pertomo persekolohon. Bogi mengelokkon pertindihon, semuo pegowoi Joboton Pelojoron Negeri don Pejobot Pelojoron Doeroh diminio memberi loluon kepodo pegowoi Jemocrh Nqzir don Jominon Kuoliti Persekutuoh / Negeri (JNJK) don Bohogion Teknologi Pendidikon Negeri Selongor (BPTN) membuot pemontouon sekironyo berloku pertindihon nomo pegowoi don sekoloh yong okon diponlou" Senoroi nomo-nomo pegowoi Bohogion Teknologi Pendidikon Negeri Selongor (BPTN) disertokon. Nomun demikion, senoroi nomci pegowoi-pegowoi Jemooh Nozir don Jominon Kuoliti Persekuiuon / Negeri (JNJK) tidok dopot disertokon seloros dengon dosor-dosor Jemooh Nozir don Jominon Kuoliti Persekutuon / Negeri (JNJK) yong tidok okon memoklumkon sekoloh-sekoloh yong okon dipontou oleh pegowoi-pegowoinyo.

3.

No. Telefon: 03-551 86500

ffiw@rffiffi
Cediied lo

Kami mengamalkan Sislem Pengurusan Be*ualiti

Berffiskan MS

ISO 90Ol:2OO8

No. Faksimili: 03-55102133


Email:

jpn.selangor@ moe.gov.my

(Sila catatkan nombor rujukan apabila beturusan dengan kami)

Cn.No:AF3375

1SO90012008

Cenned

C6d.No:A83375

b 1SO900112008 Coniiledlo

SO 9001:2008

Laman Web: http ://www. moe. gov.my/jpnselangor

Cen No:AR3375

4.

Joboton berhorop tugos-iugos pernontouon ini okon dopot diloksonokon dengon terotur serto mengikut ponduon Bohogion Penguruson Sekoloh Horion (BPSH) don Jemooh Nozir don Jominon Kuoliti (JNiK).

S.

hori pertomo persekolohon ini ornot dihorgoi don didohului dengon ucopon

Kerjosomo don perhotion tuon dslom menjoyokon progrom pernontouon

ribuon terimo kosih.

..BERKHIDMAT UNTUK NEGARA''

Soyo yo

menurut perintoh,

(H

D BtN KARIM)

Pelojoron Pengor Joboton Pelojoron Selongor

s.k

Timbolon Pengoroh Pelojoron Joboton Pelojoron Selongor


2.

Ketuo Teknologi Pendidikon Negeri Bohogion Teknologi Pendidikon Negeri Selongor