Anda di halaman 1dari 49

PELAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN

2013-2015

PELAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN 2013 - 2015 PELAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN 2013 - 2015

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN ( JPNS )

PELAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN ISI KANDUNGAN


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

2013-2015

PERUTUSAN PENGARAH PELAJARAN NEGERI SEMBILAN 3 RINGKASAN EKSEKUTIF 4 LATAR BELAKANG 5 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN , VISI & MISI 6 PIAGAM PELANGGAN 7-8 MATLAMAT 8 OBJEKTIF 9-10 MOTO 10 PIHAK BERKEPENTINGAN 11 CARTA ORGANISASI 12 JAWATANKUASA PELAN STRATEGIK 13-14 ASPRIRASI SISTEM 15 ANJAKAN PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 16 TERAS STRATEGIK 2013-2015 17 PELAN STRATEGIK 2013-2015 18- 48 PENUTUP 49

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN ( JPNS )

PELAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN

2013-2015

PERUTUSAN PENGARAH PELAJARAN NEGERI SEMBILAN

Assalamualaikum W.B.T dan salam sejahtera.


Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan ( JPNS ) komited dengan dasar dan hala tuju yang digariskan oleh Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Adalah menjadi hasrat dan keutamaan JPNS untuk merealisasikan visi dan misi JPNS sebagai pemacu dan peneraju pendidikan di Negeri Sembilan. Sehubungan dengan itu pelaksanaan Perancangan Strategik JPNS 2013-2015 akan menjadi pemangkin dan garis panduan malah menjadi blue print kepada pengurusan pendidikan JPNS di semua peringkat. Perancangan Strategik ini dibina berdasarkan kehendak dan haja tuju yang di gariskan oleh Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang merangkumi aspek akademik, kokurikulum, pengurusan, pembangunan, sekolah, murid dan kepimpinan. Adalah menjadi harapan JPNS, bimbingan daripada pihak Kementerian dan sokongan dari semua peringkat di JPNS, PPD dan sekolah akan menyumbang kepada pencapaian aspirasi tersebut. Sungguhpun demikian, usaha yang berterusan haruslah dilakukan untuk menambahbaikkan perancangan ini, sesuai dengan keperluan dan cabaran baru pada masa hadapan. Melalui perancangan ini, adalah diharapkan ia dapat meningkatkan profesionalisme, integriti, moral dan semangat kerja berpasukan. Justeru itu semua pegawai dan staf sokongan di JPNS, PPD dan sekolah harus bergerak ke hadapan dan berganding bahu mewujudkan satu budaya organisasi yang cemerlang. Saya juga berharap semua pihak yang terlibat dapat memainkan peranan positif, kreatif dan inovatif dalam melaksanakan Perancangan Strategik ini bagi menjayakan Visi dan Misi JPNS. Sekian Terima Kasih. . ( HAJAH KALSOM BT. KHALID ) Pengarah Pelajaran Negeri Sembilan JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN ( JPNS ) 3

PELAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN

2013-2015

RINGKASAN EKSEKUTIF
Sebagai peneraju dalam bidang pendidikan di Negeri Sembilan, satu Perancangan Strategik Jabatan
Pelajaran Negeri Sembilan (JPNS) 2013-2015 perlu diwujudkan selain menyahut seruan bagi menjadikan JPNS Terbilang Dalam Kalangan Terbaik, ini juga untuk melahirkan modal insan yang memiliki sikap, pengetahuan,kemahiran dan nilai-nilai murni yang cemerlang bagi melaksanakan tugas dan amanah yang dipertanggung jawabkan dengan jayanya. Perancangan Strategik JPNS 2013 2015 ini mengandungi nilai-nilai teras, strategik teras,pelaksanaan strategi dan pelan tindakan untuk dilaksanakan bagi menyediakan JPNS satu platform kecemerlangan pendidikan yang unggul demi mendukung kejayaan pelaksanaan visi dan misi serta objektif strategik JPNS. Perancangan Strategik JPNS 2013 - 2015 ini menggariskan lima Teras Strategik iaitu menyahut Asprirasi Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Pelan Pembangunan Pendidikan ( 2013 2015 ) bagi Gelombang 1 iaitu Akses kepada Kejayaan, Kualiti Standard Antarabangsa Yang Tinggi, Ekuiti untuk semua murid,Memupuk perpaduan dalam kalangan murid dan Pelaksanaan berkecekapan tinggi. Ianya mengambil tempoh selama 3 tahun iaitu 2013 hingga 2015 kerana justifikasi daripada Gelombang 1 untuk memangkinkan Gelombang 2 pada 2015 2020. Untuk menjayakan teras strategik ini, Perancangan Strategik JPNS 2013-2015 telah menggariskan strategi- strategi dan pelan-pelan tindakan yang berasaskan kepada fungsi-fungsi JPNS dan yang penting adalah pelan tindakan ini disediakan dalam bentuk Petunjuk Prestasi Utama (KPI) untuk membolehkan tahap pelaksanaannya dapat diukur dengan berkesan dan ditentukan sektor pelaksana untuk memikul tanggungjawab tersebut.

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN ( JPNS )

PELAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN

2013-2015

LATAR BELAKANG

Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan ( JPNS ) telah ditubuhkan di bawah Education Ordinance 1950. Ia mewakili Kementerian Pelajaran Malaysia ( KPM ) untuk menyelaraskan semua perkara yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran sekolah-sekolah menengah dan rendah di Negeri Sembilan. Pengurusan dan pentadbiran JPNS diketuai oleh Pengarah pelajaran dan dibantu oleh seorang Timbalan Pengarah Pelajaran. Terdapat 10 sektor utama di JPNS yang diketuai oleh seorang Ketua Sektor yang berperanan untuk menyelaraskan program-program dan aktiviti bagi fungsi utama di sektor masing-masing. Sektor-sektor tersebut ialah:1. 2. 3. 4. 5. Sektor Jaminan Kualiti Sektor Pengurusan Sekolah Sektor Pengurusan Akademik Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan 6. Sektor Penilaian dan Peperiksaan 7. Sektor Pendidikan Islam 8. Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas 9. Sektor Pengurusan Maklumat & ICT 10. Sektor Psikologi dan Kaunseling

JPNS juga menyelaraskan pengurusan dan pentadbiran enam buah Pejabat Pelajaran Daerah ( PPD ) yang diketuai oleh seorang Pegawai Pelajaran Daerah dan dibantu oleh seorang Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah. PPD tersebut ialah: PPD Seremban PPD Tampin PPD Kuala Pilah

PPDJempol dan Jelebu

PPD Rembau

PPD Port Dickson

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN ( JPNS )

PELAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN

2013-2015

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek,dan sosial berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara.

VISI

Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang

MISI

Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti


JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN ( JPNS ) 6

PELAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN

2013-2015

PIAGAM PELANGGAN
Kami warga Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami bagi: Memastikan semua kanak-kanak, mengikut umur yang ditetapkan, mendapat tempat belajar pada hari pertama sesi persekolahan baru dimulakan. Memastikan bahawa semua sekolah sentiasa dibekalkan dengan guru-guru mengikut perkiraan yang ditetapkan. Menempatkan guru ke sekolah-sekolah tidak lewat dai 21 hari bekerja setelah menerima bekalan daripada Kementerian Pelajaran Malaysia. Menempatkan kakitangan sokongan tidak lewat dari 14 hari bekerja setelah menerima bekalan daripada Kementerian Pelajaran Malaysia. Memastikan semua permohonan dan tuntutan yang berkaitan kewangan diproses dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima. Mengurus perkara-perkara berkaitan perjawatan dan perkhidmatan personel dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima. Menguruskan pengisian jawatan Pengetua/Guru Besar/Penolong Kanan dan Ketua Bidang dalam tempoh 3 bulan sebelum berlakunya kekosongan.

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN ( JPNS )

PELAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN

2013-2015

Memastikan setiap pelajar yang berada di sekolah ditaksir melalui Pentaksiran Berasaskan Sekolah dan menduduki peperiksaan mengikut prosedur yang ditetapkan; Memastikan setiap calon yang telah mendaftar dapat menduduki peperiksaan mengikut jadual dan prosedur yang ditetapkan. Memastikan pelanggan sentiasa mendapat maklumat yang jelas dan tepat dengan menerima layanan dan perkhidmatan kaunter yang mesra. Menentukan segala surat aduan dan rayuan diberi jawapan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan. Sentiasa bersedia menerima pandangan, cadangan, syor dan teguran yang membina dari semua pihak demi mempertingkatkan prestasi perkhidmatan dan kecemerlangan pendidikan.

MATLAMAT JABATAN PELAJARAN N.SEMBILAN


Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu Melahirkan insane yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan sejahtera Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan Negara; dan Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN ( JPNS )

PELAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN

2013-2015

OBJEKTIF JABATAN PELAJARAN N.SEMBILAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Melaksanakan pendidikan wajib dan menyediakan peluang pendidikan untuk semua kanak-kanak. Membangunkan potensi pelajar-pelajar serta membimbing mereka menjadi insan yang cemerlang dalam bidang kurikulum, kokurikulum, sukan dan sahsiah; Memastikan urusan perkhidmatan nasihat, bimbingan dan kebajikan dapat dimanfaatkan oleh pelajar; Memastikan kemudahan infrastruktur sekolah dilengkapkan mengikut keperluan; Menguruskan penempatan guru, pegawai dan kakitangan sokongan mengikut keperluan sekolah, Pejabat Pelajaran Daerah dan Jabatan Pelajaran Negeri; Menguruskan pengisian jawatan Pengetua, Guru Besar, Penolong Kanan dan Ketua Bidang di sekolah-sekolah; Menyediakan data dan maklumat pendidikan yang lengkap dan terkini; Menyedia dan melaksanakan program latihan kepada guru dan kakitangan sokongan dengan berkesan; Memastikan semua program pendidikan dan perkhidmatan sokongan dapat dilaksanakan dengan berkesan;
9

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN ( JPNS )

PELAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN


10. 11. 12. 13. 14.

2013-2015

Memastikan pengurusan dan pelaksanaan kurikulum, kokurikulum dan sukan di sekolah serta dilaksanakan dengan berkesan; Memastikan institusi pendidikan swasta dan institusi pendidikan tinggi swasta diuruskan dengan cekap mengikut Akta Pendidikan; Memastikan pentaksiran berasaskan sekolah dan peperiksaan pusat dilaksanakan dengan adil, cekap, lancar dan selamat; Memastikan peruntukan kewangan yang diperoleh daripada pelbagai sumber sepenuhnya mengikut prosedur yang ditetapkan; dimanfaatkan

Mengadakan permuafakatan dengan PIBG, agensi-agensi kerajaan, swasta dan organisasi bukan kerajaan untuk kemajuan pendidikan di Negeri Sembilan.

MOTO

Terbilang Dalam Kalangan Terbaik

NILAI BERSAMA
Integriti,Adil,Penyayang Dan Muafakat
JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN ( JPNS ) 10

PELAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN PIHAK BERKEPENTINGAN

2013-2015

Menteri Pelajaran Malaysia Timbalan Menteri Pelajaran Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Pengarah Bahagian Kementerian Pelajaran Malaysia

STAKEHOLDERS
JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN
Pejabat Pelajaran Daerah Sekolah Komuniti Setempat Jabatan & Agensi Kerajaan/Swasta

PELANGGAN

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN ( JPNS )

11

PELAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN


CARTA ORGANISASI Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan
Pengarah Pelajaran

2013-2015

Timbalan Pengarah Pelajaran

Ketua Sektor Pembanguna n Kemanusiaan Ketua Unit Ko-Kurikulum

Ketua Sektor Pengurusan Sekolah Ketua Unit Pendidikan Menengah Ketua Unit Pendidikan Rendah

Ketua Sektor Pendidikan Islam

Ketua Sektor Penilaian & Peperiksaan

Ketua Sektor Jaminan Kualiti


Pengarah Pelajaran Timbalan Pengarah Pelajaran
Ketua Sektor Pembangunan Kemanusiaan Ketua Sektor Pengurusan Sekolah Ketua Sektor Pendidikan Islam Ketua Sektor Penilaian & Peperiksaan Ketua Sektor Jaminan Kualiti Ketua Sektor Pengurusan Akademik Ketua Sektor Pengurusan Maklumat (ICT) Ketua Unit Pengurusan Maklumat & ICT Ketua Sektor Pend. Khas & Swasta Ketua Sektor Psikologi & Kaunseling Ketua Sektor Khidmat Pengurusan & Pembangunan Ketua Unit Ko-Kurikulum Ketua Unit Pendidikan Menengah Ketua Unit Pendidikan Rendah Ketua Unit Pengurusan & Operasi Kurikulum Ketua Unit Institut Pendidikan Agama Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Jaminan Kualiti Ketua Unit Kurikulum Ketua Unit Swasta Ketua Unit Perjawatan & Perkhidmatan Ketua Unit Latihan & Kemajuan Staf Ketua Unit Penilaian & Kompetansi Ketua Unit Pembangunan & Bekalan Ketua Unit Perolehan dan Pengurusan aset

Ketua Sektor Pengurusan Akademik


Ketua Unit Pencen Ketua Unit Naik Pangkat

Ketua Sektor Pengurusan Maklumat (ICT) Ketua Unit Pengurusan Maklumat & ICT

Ketua Sektor Pend. Khas & Swasta

Ketua Sektor Psikologi & Kaunseling

Ketua Sektor Khidmat Pengurusan & Pembangunan Ketua Unit Latihan & Kemajuan Staf Ketua Unit Penilaian & Kompetansi Ketua Unit Pembangunan & Bekalan Ketua Unit Perolehan dan Pengurusan aset

Ketua Unit Sukan

Ketua Unit Penilaian

Ketua Unit Pendidikan Khas

Ketua Unit Pengurusan & Operasi Kurikulum Ketua Unit Institut Pendidikan Agama

Ketua Unit Hal Ehwal Murid Ketua Unit Pend.Pencega han dadah Pusat Kurikulum (Kem PUSAKO)

Ketua Unit Pra-sekolah

Ketua Unit Operasi Dakwah

Ketua Unit Peperiksaan

Ketua Unit inan Kualiti Jaminan Kualiti


Pegawa Pelajaran Daerah Kuala Pilah Pegawa Pelajaran Daerah Jempol & Jelebu Pegawa Pelajaran Daerah Seremban Pegawa Pelajaran Daerah Port Dickson

Ketua Unit Perhubungan & Pendaftaran

Ketua Unit Tatatertib & Keutuhan Pegawa Pelajaran Daerah Rembau

Pegawa Pelajaran Daerah Tampin

Ketua Unit Khidmat Pengurusan

Ketua Unit Hrmis

Ketua Unit Kewangan

Ketua Unit Akaun

Ketua Unit Kurikulum

Ketua Unit Swasta

Ketua Unit Perjawatan & Perkhidmatan

Ketua Unit Sukan Ketua Unit Hal Ehwal Murid Ketua Unit Pend.Pencega han dadah Pusat Kurikulum (Kem PUSAKO)

Ketua Unit Penilaian

Ketua Unit Pendidikan Khas

Ketua Unit Pencen

Ketua Unit Pra-sekolah

Ketua Unit Operasi Dakwah

Ketua Unit Naik Pangkat

Ketua Unit Perhubungan & Pendaftaran Pegawa Pelajaran Daerah Port Dickson

Ketua Unit Tatatertib & Keutuhan Pegawa Pelajaran Daerah Kuala Pilah Pegawa Pelajaran Daerah Jempol & Jelebu Pegawa Pelajaran Daerah Seremban Pegawa Pelajaran Daerah Tampin Pegawa Pelajaran Daerah Rembau

Ketua Unit Khidmat Pengurusan Ketua Unit Kewangan

Ketua Unit Hrmis

Ketua Unit Akaun

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN ( JPNS )

12

PELAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN

2013-2015

JAWATANKUASA PELAN STRATEGIK JPNS


PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI SETIAUSAHA : PENGARAH PELAJARAN NEGERI SEMBILAN : TIMBALAN PENGARAH PELAJARAN NEGERI SEMBILAN : KETUA SEKTOR JAMINAN KUALITI

PENOLONG SETIAUSAHA : KETUA UNIT JAMINAN KUALITI PENYELARAS BENDAHARI AHLI JAWATANKUASA : TIMBALAN PPD SEREMBAN : KETUA UNIT KEWANGAN :

KETUA SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH KETUA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK KETUA SEKTOR PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN KETUA SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN & PEMBANGUNAN KETUA SEKTOR PENILAIAN & PEPERIKSAAN KETUA SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM KETUA SEKTOR PENDIDIKAN SWASTA & PENDIDIKAN KHAS KETUA SEKTOR PSIKOLOGI & KAUNSELING KETUA SEKTOR PENGURUSAN MAKLUMAT & ICT PEGAWAI PELAJARAN DAERAH SEREMBAN PEGAWAI PELAJARAN DAERAH JEMPOL & JELEBU PEGAWAI PELAJARAN DAERAH TAMPIN PEGAWAI PELAJARAN DAERAH KUALA PILAH PEGAWAI PELAJARAN DAERAH PORT DICKSON PEGAWAI PELAJARAN DAERAH REMBAU

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN ( JPNS )

13

PELAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN


KETUA UNIT MENENGAH KETUA UNIT RENDAH KETUA UNIT PERHUBUNGAN & PENDAFTARAN KETUA UNIT PRASEKOLAH KETUA UNITKOKURIKULUM KETUA UNIT PUSAKO KETUA UNIT SUKAN KETUA UNIT HAL EHWAL MURID KETUA UNIT PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH KETUA UNIT PEPERIKSAAN KETUA UNIT PENILAIAN KETUA UNIT AKADEMIK KETUA UNIT PERJAWATAN & PERKHIDMATAN KETUA UNIT PENCEN KETUA UNIT NAIK PANGKAT KETUA UNIT TATATERTIB & KEUTUHAN KETUA UNIT KHIDMAT PENGURUSAN KETUA UNIT AKAUN KETUA UNIT LATIHAN & KEMAJUAN STAF KETUA UNIT PEMABNGUNAN & BEKALAN KETUA UNIT LATIHAN & KEMAJUAN STAF KETUA UNIT PEROLEHAN & PENGURUSAN ASET KETUA UNIT HRMIS KETUA UNIT PENGURUSAN & OPERASI KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM KETUA UNIT INSTITUT PENDIDIKAN AGAMA KETUA UNIT OPERASI DAKWAH KETUA UNIT PENDIDIKAN SWASTA KETUA UNIT PENDIDIKAN KHAS KETUA UNIT PENGURUSAN MAKLUMAT & ICT PENYELIA SEKTOR JAMINAN KUALITI PENOLONG PENGARAH SEKTOR AKADEMIK PENYELIA SEKTOR AKADEMIK PENYELIA SEKTOR ICT

2013-2015

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN ( JPNS )

14

PELAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN

2013-2015

ASPRIRASI SISTEM PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA

AKSES KUALITI EKUITI

100% enrolmen merentas semua tahap daripada Prasekolah hingga ke menengah atas menjelang 2020 Dalam kalangan satu pertiga negara teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti PISA,TIMSS dalam 15 tahun 50% pengurangan dalam jurang pencapaian ( spt antara bandarluar bandar,jantina,sosioekonomi ) menjelang 2020

PERPADUAN
KECEKAPAN
JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN ( JPNS )

Sistem pendidikan yang memberi murid nilai dan pengalaman bersama dalam kepelbagaian
Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid melalui bajet semasa.

11 ANJAKAN PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 15

PELAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN

2013-2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa

Memastikan setiap murid profisien dalam Bahasa Malaysia & Bahasa Inggeris

Melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai


Tranformasi keguruan sebagai profesion pilihan Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah
Mengupaya JPN,PPD & sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan.

Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia Tranformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit Meningkatkan ketelusan untuk akauntabiliti awam secara langsung

11

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN ( JPNS )

16

PELAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN TERAS STRATEGIK

2013-2015

TERAS 1

AKSES KEPADA KEJAYAAN KUALITI STANDARD ANTARABANGSA YANG TINGGI

TERAS 2
TERAS 3 TERAS 4

EKUITI UNTUK SEMUA MURID


MEMUPUK PERPADUAN DALAM KALANGAN MURID

TERAS 5

PELAKSANAAN BERKECEKAPAN TINGGI

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN ( JPNS )

17

PELAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN

2013-2015

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN ( JPNS )

18

PELAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN

2013-2015

ANJAKAN ASPIRASI

1 Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa 9 Bekerjasama dengan ibubapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas 10 Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit 100% enrolmen merentas semua tahap daripada prasekolah hingga ke menengah atas menjelang 2020

SASARAN BIL ISU STRATEGIK MATLAMAT OBJEKTIF KPI TOV 2013 2014 2015 STRATEGI PELAKSANA

Enrolmen merentas semua tahap masih boleh ditingkatkan

Meningkatkan enrolmen murid merentasi semua tahap

Meningkatkan enrolmen murid Prasekolah kerajaan dan swasta

Peratus enrolmen murid Prasekolah kerajaan dan swasta

85

88

91

94

S1 : Promosi / kempen S2 : Kolaboratif dengan pihak sekolah dan agensi luar S3 : Pemantapan data

SPS SPSPK

Meningkatkan pendaftaran murid Tahun 1

Peratus pendaftaran murid Tahun 1

90

93

97

99

S4 : Pengesanan awal S5 : Perluasan Kelas Prasekolah

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN ( JPNS )

19

PELAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN


ISU STRATEGIK SASARAN MATLAMAT OBJEKTIF KPI TOV 2013 2014 2015 STRATEGI

2013-2015

BIL

PELAKSANA

Enrolmen merentas semua tahap masih boleh ditingkatkan

Meningkatkan enrolmen murid merentasi semua tahap

Meningkatkan enrolmen murid asli ke Tahun 1

Peratus pendaftaran murid asli ke Tahun 1

94

96

98

99

S1 : Promosi S2 : Kolaboratif SPS SPSPK

Semua murid Tahun 6 menyambung persekolahan ke Tingkatan 1

Peratus murid Tahun 6 menyambung pelajaran ke Tingkatan 1

94

98

100

100

S1 : Promosi S2 : Pengesanan awal murid

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN ( JPNS )

20

PELAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN

2013-2015

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN ( JPNS )

21

PELAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN

2013-2015

ANJAKAN

1 2 3 5 6 7 8 9

Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkuaitii bertaraf antarabangsa Memastikan setiap murid profisien dalam Bahasa Malaysia & Bahasa Inggeris Melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah Mengupaya JPN,PPD & sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia Transformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan Bekerjasama dengan ibu bapa,komuniti dan sektor swasta secara meluas

ASPRIRASI

Negara dalam kalangan sepertiga ke atas dalam pentaksiran antarabangsa seperti PISA,TIMSS dalam tempoh 15 tahun

BIL 1.

ISU STRATEGIK Tahap pencapaian murid di peringkat antarabangsa

MATLAMAT Meningkatkan kualiti pendidikan untuk melahirkan modal insan yang menguasai pengetahuan dan kemahiran abad 21

OBJEKTIF 1.Meningkatkan kualiti pengurusan dan kepimpinan sekolah

KPI Bil sekolah yang memperolehi SKPM Tahap Gemilang

TOV SR 10 SM 7

SASARAN 2013 2014 30 50

2015 70

STRATEGI
S1 : Pemantauan Holisitk

PELAKSANA SJK

11

16

25

Bil sekolah yang mencapai Band 1 OBJEKTIF KPI

SR 10 SM 7

13

17

20

BIL

ISU STRATEGIK

MATLAMAT

9 1 SASARAN

1 STRATEGI PELAKSANA
22

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN ( JPNS )

PELAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN


TOV 1. Tahap pencapaian murid di peringkat antarabangsa Meningkatkan kualiti pendidikan untuk melahirkan modal insan yang menguasai pengetahuan dan kemahiran abad 21 1.Meningkatkan kualiti pengurusan dan kepimpinan sekolah Peratus sekolah meningkat sekurangkurangnya 1 band 45 2013 48 2014 51 2015 54
S1 : Pemantauan

2013-2015

S2 : Khidmat bantu pengurusan sekolah S3 : Bina upaya kepimpinan sekolah S4 : Pemantapan jalinan dan jaringan S5 : Pembudayaan kepimpinan instruksional
S6 : Komunitii Pembelajaran Profesional ( PLC )

Semua Sektor

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN ( JPNS )

23

PELAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN


BIL 1. ISU STRATEGIK Tahap pencapaian murid di peringkat antarabangsa MATLAMAT Peningkatan dalam kualiti pendidikan untuk melahirkan modal insan selaras dengan FPK dan asprirasi murid dalam 3PPM OBJEKTIF 2.Meningkatkan kualiti guru dari segi pengetahuan, kemahiran dan atribut KPI Peratus guru yang dicerap oleh pentadbir sekolah TOV 55 SASARAN 2013 2014 90 100 2015 100

2013-2015
STRATEGI S1 : Pemantauan sektor/unit/PPD /sekolah S2 : Pembudayaan Pencerapan klinikal S3 : Pembangunan profesionalisme berterusan ( CPD ) S4 : Pembudayaan Amalan positif PELAKSANA Semua Sektor

Peratus guru mendapat skor 80 ke atas dalam Standard 4 SKPM 2010 ( berdasarkan pemantauan )

60

75

85

90

BIL

ISU STRATEGIK

MATLAMAT

OBJEKTIF

KPI

TOV

SASARAN 2013 2014

2015

STRATEGI

PELAKSANA
24

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN ( JPNS )

PELAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN


1. Tahap pencapaian murid di peringkat antarabangsa Peningkatan dalam kualiti pendidikan untuk melahirkan modal insan selaras dengan FPK dan asprirasi murid dalam 3PPM 2.Meningkatkan kualiti guru dari segi pengetahuan, kemahiran dan atribut Bilangan guru yang menyertai pertandingan inovasi 10 20 30 40

2013-2015
S1 : Pemantauan S2 : Pemantapan P&P S3 : Pembangunan profesionalisme berterusan ( CPD ) S4 : Pembudayaan kreativiti dan inovasi S5 : Pembudayaan kepimpinan instruksional S6 : Pembudayaan kajian tindakan SJK SPA SPI SPSPK SPP SPsK

BIL

ISU STRATEGIK

MATLAMAT

OBJEKTIF

KPI
25

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN ( JPNS )

PELAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN


SASARAN

2013-2015
STRATEGI PELAKSANA

TOV

2013

2014

2015

1.

Tahap pencapaian murid di peringkat antarabangsa

Peningkatan dalam kualiti pendidikan untuk melahirkan modal insan selaras dengan FPK dan asprirasi murid dalam 3PPM

3. Gred Meningkatkan Purata kualiti murid Negeri dari segi intelek, jasmani, emosi dan rohani Peratus 3.1 cemerlang Pencapaian semua A dalam peperiksaan awam

UPSR

2.14

2.13

2.12

2.11

S1 : Pembangunan kognitif murid S2 : Fokus kolektif terhadap pembelajarn murid (Cocostar) S3 : Pembangunan kesejahteraan emosi dan sikap S4 : Sarana ibu bapa S5 : Kolaboratif dengan agensi luar

PMR

2.66

2.64

SPA SPI SPP SPS

SPM UPSR PMR

4.82 11.4 9.4

4.81 11.8 10.5

4.80 12.2

4.79 12.6

SPM

4.2

4.5

4.8

5.1

Peratus
penguasaan

UPSR PMR SPM

70.9 69.4 90.5

71.9 72 92

72.9

74

minimum/ layak sijil

94

96

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN ( JPNS )

26

PELAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN


SASARAN BIL ISU STRATEGIK MATLAMAT OBJEKTIF KPI TOV 2013 2014 2015

2013-2015

STRATEGI

PELAKSANA

1.

Tahap pencapaian murid di peringkat antarabangsa

Peningkatan dalam kualiti pendidikan untuk melahirkan modal insan selaras dengan FPK dan asprirasi murid dalam 3PPM

3.2 GPMP Meningkatkan Bahasa prestasi mata Malaysia pelajaran Bahasa Malaysia

UPSRPEM UPSRPEN PMR

1.68

1.66

1.64

1.62

S1 : Pemantapan MBMMBI S2 : Pemantapan Panitia Daerah S3 : Pemantapan pengurusan panitia

SPA

1.64

1.62

1.60

1.58

2.25

2.23

SPM 3.3 Meningkatkan GPMP prestasi mata Bahasa pelajaran Inggeris Bahasa Inggeris UPSR

4.15 2.48

4.13 2.46

4.11 2.44

3.99 2.42

PMR

3.01

2.99

SPM

5.51

5.49

5.47

5.45

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN ( JPNS )

27

PELAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN

2013-2015

SASARAN BIL ISU STRATEGIK MATLAMAT OBJEKTIF KPI TOV 2013 2014 2015 STRATEGI PELAKSANA

1.

Tahap pencapaian murid di peringkat antarabangsa

Peningkatan dalam kualiti pendidikan untuk melahirkan modal insan selaras dengan FPK dan asprirasi murid dalam 3PPM

3.4 GPMP Meningkatkan Matematik prestasi mata pelajaran Matematik

UPSR

2.20

2.10

2.00

1.90

S1 : Pemantapan Panitia Daerah S2 : Pemantapan pengurusan panitia

SPA

PMR

2.20

2.10

SPM

5.51

5.49

5.47

5.45

3.5 GPMP Meningkatkan Sains prestasi mata pelajaran Sains

UPSR

2.21

2.19

2.17

2.16

PMR

2.72

2.70

SPM

5.18

5.16

5.14

5.12

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN ( JPNS )

28

PELAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN

2013-2015

SASARAN BIL ISU STRATEGIK MATLAMAT OBJEKTIF KPI TOV 2013 2014 2015 STRATEGI PELAKSANA

1.

Tahap pencapaian murid di peringkat antarabangsa

Peningkatan dalam kualiti pendidikan untuk melahirkan modal insan selaras dengan FPK dan asprirasi murid dalam 3PPM

3.6 GPMP Meningkatkan Sejarah prestasi mata pelajaran Sejarah

PMR

2.70

2.68

S1 : Pemantapan Panitia Daerah 4.78 4.76 S2 : Pemantapan pengurusan panitia

SPA SPI

SPM

4.82

4.80

3.7 GPMP Meningkatkan Pendidikan prestasi mata Islam pelajaran Pendidikan Islam

PMR

2.39

2.37

SPM

3.91

3.89

3.87

3.85

3.8 GPMP Meningkatkan Pendidikan prestasi mata Moral pelajaran Pendidikan Moral

SPM

4.66

4.64

4.62

4.60

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN ( JPNS )

29

PELAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN


BIL ISU STRATEGIK MATLAMAT OBJEKTIF KPI TOV 1 Tahap pencapaian murid di peringkat antarabangsa Peningkatan dalam kualiti penndidikan untuk melahirkan modal insan selaras dengan FPK dan asprirasi murid dalam 3PPM 3.9 Dasar 60 Meningkatkan 40 enrolmen murid dalam aliran sains di peringkat menengah atas 29 2013 34

2013-2015

sasaran
2014 40 2015 50

STRATEGI

PELAKSANA

S1. Pemantapan KSSR Sains dan Matematik S2. Pembangunan profesionalisme guru Matematik dan Sains Sekolah rendah dan menengah S3. Program sokongan Koakademik Matematik dan Sains S4. Jerayawara S5 : Kemudahan prasarana pembelajaran S6 : Pemantauan

SPA SPPK SK2P SPS

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN ( JPNS )

30

PELAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN


BIL 1. ISU STRATEGIK Tahap pencapaian murid di peringkat antarabangsa MATLAMAT Peningkatan dalam kualiti pendidikan untuk melahirkan modal insan selaras dengan FPK dan asprirasi murid dalam 3PPM OBJEKTIF 3.10 Meningkatkan kualiti pengurusan PBS oleh pihak pentadbir sekolah KPI Peratus sekolah yang mencapai tahap gemilang ( Band 4 ) dalam pengurusan PBS TOV 40 SASARAN 2013 2014 60 80 2015 100

2013-2015
STRATEGI S1 : Pemantapan pengurusan PBS S2 : Pemantauan S3 : Memperkasa Pasukan Pemantau S4 : Penandaarasan S5 : Pembangunan profesinalisme guru PELAKSANA SPP

3.11 Penurunan kes salah laku murid

Peratus kadar ponteng murid ke sekolah 0.01% setahun ( 206 875 murid )
Penurunan peratus murid terlibat masalah disiplin sebanyak 0.01% bagi tahun semasa

0.36

0.35

0.34

0.33

S1 : Pemantauan Berfokus S2 : Pembangunan kesejahteraan emosi,spitirual dan sikap murid S3 : Penguatkuasaan pematuhan dasar dan pekeliling S4 : Kerjasama dengan agensi luar S5 : Pemantapan pengurusan HEM

SPPK SPI SPS

744

724

703

682

1.69 %

1.68 %

1.67 %

1.66 %

(206 875 murid)


JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN ( JPNS )

3496

3475

3454

3434

S6 : Sarana ibu bapa S7 : Operasi Khas 31

PELAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN

2013-2015

BIL

ISU STRATEGIK

MATLAMAT

OBJEKTIF

KPI

TOV

SASARAN 201 2014 3 7 3 3 10 5 5

2015

STRATEGI

PELAKSANA

1.

Tahap pencapaian murid di peringkat antarabangsa

Memastikan pertambahan dalam bilangan penyertaan murid di kejohanan di peringkat antarabangsa

3.12 Pertambahan penyertaan murid di kejohanan Sekolah Asean ( ASG),Perahu Layar Asia ( ODA ) dan Wushu Asia

ASG ODA Wushu

5 1 2

10 8 7

S1 : Pembangunan sukan untuk prestasi S2 : Pemantapan kejurulatihan S3 : Pengantarabangsaan

SPPK

3.13 Meningkatkan pencapaian aktiviti kokurikulum di peringkat kebangsaan

Pencapaian murid dalam aktiviti kokurikulum di peringkat kebangsaan

80 pingat

84

88

92

S1 : Pembangunan kokurikulum untuk prestasi S2 : Pemantapan kejurulatihan S3 : Pemantapan pengurusan kokurikulum

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN ( JPNS )

32

PELAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN

2013-2015

BIL 1.

ISU STRATEGIK Tahap pencapaian murid di peringkat antarabangsa

MATLAMAT Memastikan pertambahan dalam bilangan penyertaan murid di kejohanan di peringkat antarabangsa

OBJEKTIF 3.14 Meningkatkan pencapaian aktiviti kokurikulum di peringkat antarabangsa

KPI Pencapaian dengan sasaran pingat Johan,Naib Johan dan Ketiga

TOV 80 pingat

SASARAN 2013 2014 84 88

2015 92

STRATEGI S1 : Pengantarabangsaan S2 : Pembangunan kokurikulum untuk prestasi S3 : Pemantapan kejurulatihan S4 : Pemantapan pengurusan kokurikulum

PELAKSANA SPPK

3.15 Meningkatkan pencapaian aktiviti sukan di peringkat kebangsaan

Pencapaian pingat Johan,Naib Johan dan Ketiga

80 pingat

84

88

92

S1 : Pembangunan sukan untuk prestasi S2 : Pemantapan kejurulatihan S3 : Pemantapan pengurusan sukan

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN ( JPNS )

33

PELAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN


BIL 1. ISU STRATEGIK Tahap pencapaian murid di peringkat antarabangsa MATLAMAT Meningkatkan kualiti pengurusan kontrak bekalan makanan asrama sekolah harian,SABK,SBP, SKPK dan SMT/V OBJEKTIF 3.16 Pengurusan kontrak bekalan makanan asrama sekolah harian yang mencapai taraf Terbilang dan Gemilang bagi tahun semasa KPI Bil Taraf Terbilang Gemilang Cemerlang 16 13 12 20 13 13 24 21 14 28 25 15 TOV SASARAN 2013 2014 2015

2013-2015
STRATEGI S1 : Pemantauan S2 : Kolaborasi dengan pihak luar S3 : Pemantapan pengurusan kantin S4 : Pemantapan pengurusan asrama PELAKSANA SPPK

Meningkatkan kualiti pengurusan kantin bagi mencapai Gred A dan Gred B

3.17 Bil kantin yang mencapai gred A dan B bagi tahun semasa 465 kantin sekolah

Purata gred kantin A B C D 55 35 8 2 57 37 7 1 59 39 5 0 61 39 2 0

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN ( JPNS )

34

PELAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN

2013-2015

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN ( JPNS )

35

PELAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN


ANJAKAN 1 6 7 9 Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa Mengupaya JPN,PPD & sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia Bekerjasama dengan ibu bapa,komuniti dan sektor swasta secara meluas

2013-2015

(ASPIRASI)

50% pengurangan dalam jurang pencapaian ( antara bandar-luar bandar,gender,sosioekonomi ) menjelang 2020

BIL 1

ISU STRATEGIK Masih wujud jurang antara sekolah bandar,serta jenis sekolah dan antara daerah

MATLAMAT Merapatkan jurang antara sekolah bandar-luar bandar,serta jenis sekolah dan antara daerah

OBJEKTIF 1.Merapatkan jurang antara sekolah bandar dan luar bandar 2.Merapatkan jurang GP antara jenis sekolah

KPI Jurang GP bandarluar bandar UPSR PMR SPM Jurang GP jenis sekolah peingkat UPSR SKSJKC SKSJKT

TOV 0.18 0.24 0.65 0.16

SASARAN 2013 2014 0.16 0.23 0.63 0.14 0.14 0.22 0.61 0.12

2015 0.12 0.21

STRATEGI S1 : Pembangunan kapasiti fizikal S2 : CPD berfokus

PELAKSANA SPA SPP SPS SK2P SICT

0.59 S3 : PLC 0.10 S4 : Jalinan dan jaringan

0.38

0.35

0.32

0.28 S5 : pemantapan program majlis pemuafakatan SK/SJKT/SJKC

3. Merapatkan jurang antara daerah

Jurang gred purata antara daerah

UPSR PMR SPM

0.15 0.38 1.27

0.14 0.36 1.25

0.13 0.34 1.23

0.12 0.32 1.21


36

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN ( JPNS )

PELAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN


BIL 1. ISU STRATEGIK Masih wujud jurang antara sekolah bandar,serta jenis sekolah dan antara daerah MATLAMAT Merapatkan jurang antara sekolah bandar-luar bandar,serta jenis sekolah dan antara daerah OBJEKTIF Merapatkan jurang kelas Pendidikan Khas antara bandar-luar bandar KPI Bil perluasan sekolah PPKI TOV 50 SASARAN 2013 2014 75 85 2015 100 STRATEGI

2013-2015
PELAKSANA SPSPK SK2P SPP

S1 : Pembangunan kapasiti fizikal S2 : Pembangunan kapasiti sumber manusia S3 : Pemantapan pengurusan peperiksaan

2.

Jurang penglibatan gender dalam kokurikulum

Jurang penglibatan gender dalam kokurikulum

Memastikan penyertaan peserta mengikut kuota gender

Meningkatkan penyertaan peserta lelaki

93.6

95.7

97.8

100

S1 :Promosi S2 : Penguatkuasaan peraturan dan arahan

SPPK

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN ( JPNS )

37

PELAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN

2013-2015

SASARAN BIL ISU STRATEGIK MATLAMAT OBJEKTIF KPI TOV 2013 2014 2015 STRATEGI PELAKSANA

3.

Jurang dalam kemahiran asas

Meningkatkan penguasaan kemahiran asas murid.

Memastikan semua murid mempunyai kemahiran asas untuk belajar

Penguasaan literasi

Thn 1

59.71

90

90

90

S1 : Pemantapan pengurusan LINUS S2 : Bina upaya fasilinus

SPA SPS

Thn 2

84.91

95

95

95

Thn 3 Penguasaan numerasi Thn 1 Thn 2 Thn 3 Penguasaan asas literasi Bahasa Inggeris Thn1 Thn 2 Thn 3

97.44 68.7 90.87 98.5 -

100 90 95 100 90 95 100

100 90 95 100 90 95 100

100 90 95 100 90 95 100


S1 : Pemantapan LINUS 2.0 S2 : Bina upaya fasilinus S3 : Sarana ibu bapa

S3 : Sarana ibu bapa

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN ( JPNS )

38

PELAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN

2013-2015

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN ( JPNS )

39

PELAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN


ANJAKAN

2013-2015

ASPRIRASI

1 Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkulaiti bertaraf antarabangsa 2 Memastikan setiap murid profisien dalam Bahasa Malaysia & Bahasa Inggeris 3 Melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai 9 Bekerjasama dengan ibu bapa,komuniti dan sektor swasta secara meluas MEMUPUK PERPADUAN DALAM KALANGAN MURID : Sistem pendidikan yang memberi murid nilai dan pengalaman bersama dalam kepelbagaian.

BIL 1

ISU STRATEGIK Kuota Kaum ( RIMUP)

MATLAMAT Pencapaian keseimbangan kaum dalam RIMUP

OBJEKTIF Memastikan penyertaan kuota bukan melayu mengikut nisbah 5:3:2

KPI Peratus penyertaan kaum Cina,India dll

TOV 42.1 Cina 44.5 India /lain -lain 30

SASARAN 2013 2014 52.1 62.1

2015 72.1

STRATEGI S1: Penguatkuasaan S2 : Promosi

PELAKSANA

54.6

64.6

74.6

SPPK

2.

Penglibatan ibu bapa dan komuniti dalam program sekolah masih rendah

Peningkatan penglibatan Ibu bapa dan komuniti dalam program sekolah

Meningkatkan penglibatan ibu bapa dan komuniti

Peratus penglibatan ibu bapa dan komuniti

50

60

80

S1 : Kempen dan promosi S2 : sarana ibu bapa S3 : Sarana sekolah

SPS

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN ( JPNS )

40

PELAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN

2013-2015

BIL 3.

ISU STRATEGIK Penyertaan dalam satu-satu aktiviti/ program didominasi oleh satu jenis kaum sahaja

MATLAMAT Memastikan semua kaum bersama terlibat dalam semua aktiviti/program

OBJEKTIF Meningkatkan penglibatan pelbagai kaum dalam aktiviti/program

KPI Peratus Pelajar terlibat

TOV 35

SASARAN 2013 2014 50 70

2015 100

STRATEGI S1 : Kempen dan promosi S2 : sarana ibu bapa S3 : Sarana sekolah S4: Pemantapan data

PELAKSANA

SPPK SPS

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN ( JPNS )

41

PELAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN

2013-2015

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN ( JPNS )

42

PELAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN

2013-2015

ANJAKAN

9 Bekerjasama dengan ibu bapa,komuniti dan sektor swasta secara meluas 10 Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit 11 Meningkatkan ketelusan untuk akauntabiliti awam secara langsung PELAKSAAN BERKECEKAPAN TINGGI : Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid melalui bajet semasa

ASPIRASI

BIL 1 .

ISU STRATEGIK Kelewatan perbelanjaan Waran peruntukan penyelengga raan, naik taraf dan perolehan.

MATLAMAT Peningkatan dalam kecekapan pengurusan waran peruntukan

OBJEKTIF Memastikan Kerja-kerja peleneggaraan ,naik taraf dan perolehan dapat dilaksanakan dengan segera dan berkesan

KPI Pelaksanaan Proses perolehan dan penyelengga raan hendaklah dilaksanakan dalam tempoh 30 hari dari tarikh waran diterima

TOV 120 hari

SASARAN 2013 2014 30 hari 30 hari

2015 30 hari

STRATEGI S1 : Pelaksanaan projek secara empowerment melalui subwaran kepada PPD. S2 : Pemantapan dan penguatkuasaan prosedur kerja pengurusan penyelenggaraan.

PELAKSANA SK2P

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN ( JPNS )

43

PELAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN


BIL 2. ISU STRATEGIK Prestasi perbelanjaan mengurus yang rendah MATLAMAT Meningkatkan kecekapan dalam menguruskan perbelanjaan mengurus OBJEKTIF Memastikan perbelanjaan adalah mengikut unjuran suku tahun sebagai langkah kawalan perbelanjaan KPI Peratus pencapaian sehingga 25% bagi suku tahun pertama TOV 23.5 SASARAN 2013 2014 25 25 2015 25 STRATEGI

2013-2015
PELAKSANA SK2P SPS ( Ketua Aktiviti)

S1 : Pemantauan Berkala S2 : Peningkatan profesionalisme pengurus kewangan

Peratus pencapaian sehingga 50% bagi suku tahun kedua

48

50

50

50

Peratus pencapaian sehingga 75% bagi suku tahun ketiga.

73

75

75

75

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN ( JPNS )

44

PELAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN

2013-2015

BIL 3.

ISU STRATEGIK Prestasi perbelanjaan mengurus yang rendah

MATLAMAT

OBJEKTIF

KPI Peratus prestasi belanja tahunan 95% dan ke atas

TOV 93.71

SASARAN 2013 2014 95 96

2015 97

STRATEGI S1 : Pemantauan Berkala S2 : Peningkatan profesionalisme pengurus kewangan

PELAKSANA SK2P SPS (Ketua Aktiviti)

Meningkatkan Meningkatkan kecekapan prestasi dalam perbelanjaan menguruskan perbelanjaan mengurus

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN ( JPNS )

45

PELAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN


BIL 4. ISU STRATEGIK Kualiti pengurusan kewangan Kumpulan Wang Sekolah MATLAMAT Meningkatkan kualiti pengurusan kewangan KWS OBJEKTIF Memastikan perbelanjaan adalah mengikut unjuran tahunan sebagai langkah kawalan perbelanjaan KPI Peningkatan 40% atau lebih bil sekolah mendapat Laporan Audit Sangat Baik Peningkatan 40% atau lebih bil sekolah mendapat Laporan Audit Baik
Pengurangan bil sekolah mendapat Laporan Audit Berteguran sekurangkurangnya sehingga 50%

2013-2015
STRATEGI PELAKSANA SK2P

TOV 3

SASARAN 2013 2014 5 7

2015 10

S1 : Peningkatan profesionalisme pengurus kewangan S2 : Pemantauan Berjadual S3 : Jalinan kerjasama dengan Bahagian Audit Sekolah

44

53

63

79

27

14

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN ( JPNS )

46

PELAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN


BIL 5. ISU STRATEGIK Model Ekonomi Baru : Transformasi ke arah akuan bagi Penyata kewangan Kerajaan MATLAMAT Memastikan sasaran pelaksanaan sistem ini tercapai sepenuhnya bermula ! Januari 2015 OBJEKTIF Memastikan pengemaskinian data KPI Kemaskini 100% data ( kuantiti & nilai RM) Akaun Belum Terima ( ABT ) Kuatkuasa 1 Januari 2014 TOV 75% SASARAN 2013 2014 95% 100% 2015 100%

2013-2015
STRATEGI S1 : Pemantapan pelaporan ABT S2 : Jalinan kersama unit-unit mengutip Hasil kerajaan PELAKSANA SK2P

Kemaskini 100% data Aset Tak alih kerajaan kuatkuasa 1 Januari 2015

5%

50%

75%

100%

Kemaskini 100% data Aset Alih Kerajaan kuatkuasa 1 Januari 2015

25%

50%

75%

100%

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN ( JPNS )

47

PELAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN


BIL 8. ISU STRATEGIK Kesejahteraan modal insan -guru - bukan guru yang memerlukan bimbingan MATLAMAT Memastikan kesejahteraan modal insan guru dan bukan guru melalui amalan pengurusan kesejahteraan emosi OBJEKTIF Memastikan guru dan bukan guru yang berkeperluan mendapat pendedahan tentang pengurusan emosi sejahtera klien KPI Peratus guru dan bukan guru yang mendapat pendedahan TOV 85 SASARAN 2013 2014 90 95 2015 100 STRATEGI

2013-2015
PELAKSANA SPsK

S1 : Pemantapan pengurusan kesejahteraan emosi S2 : Pembudayaan aspek psikologi dan kaunseling dalam amalan organisasi.

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN ( JPNS )

48

PELAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN

2013-2015

Penggubalan perancangan strategik ini diharap dapat memberikan arah tuju dan dasar serta strategi pengurusan pendidikan JPNS bagi memastikan kecemerlangan pendidikan yang berterusan ke arah pencapaian visi dan misi JPNS. Melalui perancangan ini juga, diharapkan ianya dapat meningkatkan profesionalisme, integriti, moral dan semangat kerja berpasukan pegawaipegawai di JPNS,PPD dan sekolah serta mewujudkan satu budaya organisasi yang cemerlang yang berupaya memartabatkan JPNS.Nilai sebenar perancangan ini terletak kepada pelaksanaan strategi dan tindakan yang disarankan. Oleh itu amatlah penting dokumen ini diambil sebagai dokumen utama yang menjadi garis panduan sebagai Perancangan Strategik 2013-2015 JPNS.

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN ( JPNS )

49