Anda di halaman 1dari 17

Sick Building Syndrome

Novi Ayu Putri 102011422 noviayuputri@yahoo.com C6 Fakultas Ke okteran !niversitas Kristen Kri a "acana #l. $erusan Ar%una !tara no 6& #akarta 'arat

PENDAHULUAN Latar Belakang (ick 'uil in) (yn rome a alah sekumpulan )e%ala yan) )e un) atau *an)unan imana i ialami oleh pen)huni alamnya ter%a i )an))uan sirkulasi u ara& yan)

ihu*un)kan en)an +aktu yan) iha*iskan i alam )e un) terse*ut& tetapi ti ak ter apat penyakit atau penye*a* khusus yan) apat ii enti,ikasi. (ick *uil in) syn rome *ukan penyakit tun))al yan) apat i ia)nosis se)era pa a peker%a i alam )e un). Asma& rinitis an kon%un)tivitis aler)i a alah penyakit aler)i yan) mempunyai )e%ala sama en)an ('(. (akit kepala an lethar)y merupakan )e%ala nonspesi,ik yan) apat ter%a i pa a se*a)ian *esar penyakit an apat *erkaitan en)an pa%anan okupasi. Pen)enalan )e%ala& pemeriksaan ,isik serta la*oratorium *ila terse ia merupakan lan)kah a+al sama. Kehi upan mo ern i kota-kota *esar ne)ara kita menuntut terse ianya prasarana yan) i*uat tertutup an alam men ia)nosis an penatalaksanaan ('( *ertu%uan untuk menyin)kirkan kon isi lain yan) mempunyai )e%ala

mema ai. (alah satu i antaranya a alah )e un)-)e un) kantor yan) me)ah yan) ilen)kapi en)an sistem AC sentral. .e un)-)e un) seperti ini *iasanya mempunyai sirkulasi u ara sen iri. ! ara luar yan) masuk ke alam sistim ventilasi )e un) akan *erkuran) *ahkan mencapai titik nol& hanya u ara resirkulasi yan) i)unakan untuk *ernapas. .e un) yan) *aik en)an sarana yan) mema ai tentu men%a i tempat yan) amat nyaman untuk *eker%a& an karena itu apat pula menin)katkan pro ukti,itas ker%a karya+an. $etapi& i pihak lain& kita perlu men)enal kemun)kinan a anya )an))uan kesehatan pa a )e un)-)e un) seperti itu yan) pa a akhirnya %ustru akan menurunkan pro ukti,itas ker%a karya+annya yan) *eker%a i alam )e un)-)e un) itu. Para ahli i *e*erapa ne)ara mulai *anyak menulis tentan) a anya )e un)-)e un) pencakar lan)it yan) /sakit/& menim*ulkan sin rom )e un) sakit.1
1

an

(in rom )e un) sakit a alah kumpulan )e%ala aki*at a anya )e un) yan) /sakit/& artinya ter apat )an))uan pa a sirkulasi u ara i alam )e un) itu. A anya )an))uan itulah yan) menye*a*kan )e un) terse*ut ikatakan /sakit/& sehin))a tim*ul sin rom ini yan) meman) ter%a i karena para pen eritanya men))unakan suatu )e un) yan) se an) /sakit/. 0al terse*ut menye*a*kan *uruknya kualitas u ara alam ruan)an 1in oor air 2uality atau 3A45 an ter apat *anyak ra ikal *e*as *ersum*er ari asap rokok& o6on ari mesin ,otokopi an printer& pera*otan& cat serta *ahan pem*ersih.1 (ick *uil in) syn rome 1('(5 atau sin rom )e un) sakit ikenal se%ak tahun 1780. Ke okteran okupasi tahun 1790 memperkenalkan konsep ('( se*a)ai masalah kesehatan aki*at lin)kun)an ker%a *erhu*un)an en)an polusi u ara& 3A4 an *uruknya ventilasi )e un) perkantoran. "orl 0ealth :r)ani6ation 1"0:5 tahun 1794 melaporkan ;0< )e un) *aru i seluruh unia mem*erikan keluhan pa a peker%anya ihu*un)kan en)an 3A4. 3stilah ini kemu ian i)unakan secara luas an kini telah tercatat *er*a)ai laporan tentan) sin rom ini ari *er*a)ai Ne)ara =ropa& Amerika an *ahkan ari ne)ara tetan))a kita (in)apura.1 (ick *uil in) syn rome ter%a i aki*at kuran) *aiknya rancan)an& pen)operasian an pemeliharaan )e un). .e%ala-)e%ala yan) tim*ul meman) *erhu*un)an en)an ti ak sehatnya u ara i alam )e un). Keluhan yan) itemui pa a sin rom ini antara lain apat *erupa *atuk-*atuk kerin)& sesak& sakit kepala& iritasi i mata& hi un) an ten))orok& kulit yan) kerin) an )atal& lethar)y& ,ati2ue& mual& an lain-lain. Keluhankeluhan terse*ut *iasanya menetap seti aknya ua min))u& ti ak terlalu he*at& tetapi cukup terasa men))an))u an yan) pentin) amat *erpen)aruh terha ap pro ukti,itas ker%a seseoran). .e%ala terse*ut akan *erkuran) atau hilan) *ila peker%a ti ak *era a i alam )e un)& hal terse*ut apat ter%a i pa a satu atau apat terse*ar i seluruh lokasi )e un).2&; (in rom )e un) sakit *aru apat ipertim*an)kan *ila le*ih ari 20<& atau *ahkan sampai >0<& pen))una suatu )e un) mempunyai keluhan-keluhan seperti i atas. Kalau hanya ua atau ti)a oran) maka mereka mun)kin se an) kena ,lu *iasa.2

PEMBAHASAN
Tujuh Langkah Diagnosis "# Diagnosa klinis a# Anamnesis !enyakit ?enanyakan se%ak kapan )e%ala muncul Apakah sakit semakin mem*aik ataupun mem*erat A akah keluhan tam*ahan Apakah mempunyai sakit menahun ?enanyakan apakah seoran) perokok an se%ak kapan merokok ?enanyakan ri+ayat keluar)a yan) mempunyai penyakit yan) sama ?enanyakan a akah keluhan yan) ialami seperti *atuk *er arah& ahak *anyak.1 $# Anamnesis ri%ayat !ekerjaan 'erapakah lama +aktu ker%a alam sehari (u ah *erapa lama *eker%a sekaran) @i+ayat peker%aan se*elumnya Alat ker%a& *ahan ker%a& proses ker%a 'aran) yan) ipro uksikanA ihasilkan Kemun)kinan pa%anan yan) ialami APB 1Alat Pelin un) Biri5 yan) ipakai 0u*un)an )e%ala an +aktu ker%a A akah peker%a lain a a yan) men)alami hal sama1
3

ku!asi

c# Pemeriksaan &isik $an a-tan a vitalC suhu& enyut na i& tekanan arah& ,rekuensi na,as Kea aan umum d# Pemeriksaan !enunjang Pemeriksaan ahak en)an pe+arnaan BFA 1 irect ,luorescent anti*o y5 menun%ukkan a anya De)ionella.1

'# Pajanan yang Dialami a# Pajanan &isik Kema%uan pem*an)unan in ustri i 3n onesia iikuti en)an peman,aatan an

penerapan *er*a)ai tin)kat keman%uan teknolo)i. Kema%uan perkem*an)an teknolo)i mempunyai ampak& yaitu ampak positi, an ne)ati,. Bampak positi,nya a alah pro uk yan) *erkualitas an memenuhi ke*utuhan& se an)kan ampak ne)ati,nya kerusakan lin)kun)an an )an))uan kesehatan.2 Pa%anan *ahaya potensial ,aktor ,isikC Pen in)in u ara 1kaitannya en)an suhu an kelem*a*an ruan)an5. (ecara umum& pen)kon isian u ara 1air conditioning5 ilakukan en)an men)kon isikan u ara ari luar *isa ipanaskan 1untuk heating mode seperti i ne)eri-ne)eri in)in5 atau an i in)inkan 1untuk cooling mode seperti halnya i 3n onesia5 sehin))a u ara yan) isem*urkan ke alam ruan)an mencapai kon isi set-point 1temperature kelem*a*an5 yan) iin)inkan. Pen in)in u ara iklasi,ikasikan men%a i pen in)in u ara local an central. Pen in)in u ara local yaitu pen in)in u ara yan) umum ipakai i rumah-rumah atau *e*erapa ruan)an kantor 1*iasanya ruan) pe%a*at
4

structural& namun sekaran) hampir seluruh ruan) *aik ruan) sta, maupun umum su ah ipasan) pen in)in u araAAC5& se an)kan pen in)in u ara sentral a alah an )e un) perkantoran yan) *erskala pen in)in u ara yan) iken alikan i satu tempat tersen iri oleh operator khusus& *iasanya hotel-hotel& tempat per*elan%aan& *esar. Ke ua pen in)in u ara ini *erpotensi alam menye*arkan *er*a)ai virus an *akteri. 3 ealnya& ,ilter mesin AC i*ersihkan an i*u*uhi isin,ektan seti aknya ;4 kali alam setahun. #ika ti ak AC men%a i lokasi i eal *a)i perkem*an)*iakan rom*on)an *akteri. Ka+anan Chlamidia sp, Escherichia sp, Legionella sp, akan *ersaran) en)an nyaman i sela ,ilter AC yan) *erair an lem*a*. Ketika u ara AC menyem*ur ke seluruh su ut ruan)an& saat itu pula koloni kuman menyusup ke saluran pernapasan& terhirup melalui mulut& hi un) atau masuk le+at lu*an) telin)a. 'a)i oran) sehat tahan tu*uhnya en)an stamina prima& masuknya kuman tak men atan)kan se an) *uruk. Dhermatopagoides pteronnyssinus an masalah. Dain soal %ika kor*an yan) i%am*an)i kuman a alah mereka yan) aya Dhermatopagoides farina a alah tun)au e*u rumah yan) serin) itemukan pa a )e un) lema*a yan) menye*a*kan sensitisasi aler)i.1 Be*u i alam ruan) ker%a. Be*u merupakan partikel-partikel 6at pa at& ise*a*kan oleh kekuatan-kekuatan mekanis atau alami seperti pen)olahan& pen)hancuran& pelem*utan& pen)epakan yan) cepat& pele akan& an lain-lain ari *ahan *aik or)anik maupun non-or)anik. (um*er alamiah partikulat atmos,ir a alah e*u yan) memasuki atmos,ir karena ter*a+a oleh an)in. :leh karena itu& e*u *isa ter apat imana sa%a& misalnya untuk indoor& penumpukan *aran)-*aran) *ekas yan) menim*ulkan e*u. Karena ukurannya yan) kecil& e*u apat terhirup an tersan)kut i alam paru sehin))a apat men))an))u aktivitas pernapasan manusia.1 Karpet yan) ti ak ira+at. Partikel e*u yan) i*a+a oleh manusia ari luar ruan)an& pestisi a yan) isemprotkan ke ruan)an akan menempel pa a karpet. (elain itu a a %u)a kutu e*u yan) *iasanya tin))al iantara sela-sela karpet& men)konsumsi partikel-partikel kulit mati yan) ipro uksi oleh manusia setiap harinya #u)a alas karpet serta perekat yan) i)unakan untuk merekatkan karpet terse*ut acap kali men)eluarkan senya+a-senya+a or)anik yan) mu ah men)uap. (e*a)ian *esar oran) pernah merasakan *au kuat yan) menyen)at ari karpet yan) *aru ipasan). 'ila karpet ti ak tera+at& %aran) i*ersihkan an i%emur& maka pertikel e*u& an
5

pencemar lain yan) menempel i karpet akan ikut masuk ke alam sistem perna,asan manusia sehin))a apat men))an))u kesehatan.1 $# Pajanan Biologik Polusi *iolo)i ise*a*kan oleh kutu e*u& %amur& *akteri& ser*uk sari tanaman& an or)anisme lain. $erutama& perkantoran mo ern yan) *iasanya men))unakan pen in)in tanpa ventilasi alami. Peker%a iantaranyaC; Humidifier fever yaitu suatu penyakit yan) ise*a*kan oleh or)anisme yan) menye*a*kan sakit pa a saluran perna,asan an aler)i. :r)anisme ini *iasanya ter apat an hi up pa a air yan) ter apat i sistem pen in)in. Legionnaire disease penyakit ini %u)a *erhu*un)an en)an system pen in)in alam ruan) namun ise*a*kan oleh spesi,ik *akteri terutama *akteri legionella pneumophila. Penyakit ini terutama akan le*ih *er*ahaya pa a peker%a en)an usia lan%ut. @eaksi legionella meman) serin) ti ak isertai )e%ala mencolok *ahkan seperti ,lu *iasa. Palin)-palin) hanya men))i)il& pusin)& *atuk *er ahak& *a an lemas& tulan) n)ilu makan lenyap.2&; c# Pajanan kimia Pen))unaan pe+an)i ruan)an merupakan salah satu penye*a* polusi alam ruan) karena pe+an)i ruan)an terse*ut akan memaparkan *ermacam *ahan yan) ser*a kimia+i. A a yan) *isa menye*a*kan aler)i& pusin)& hin))a mual. Bilaporkan *ah+a 7>< *ahan kimia alam pe+an)i a alah senya+a sintesis yan) *erasal ari petrokimia& termasuk turunan benzene, aldehida an *anyak toksin serta a)en pem*uat peka lain. Pa%anan yan) *erulan)-ulan) akan memicu penin)katan sensitivitas an reaksi yan) semakin kuat. (ensitivitas ke *era)am *ahan lain. 'ahan*ahan ini apat menim*ulkan *er*a)ai masalah kesehatan& termasuk reaksi aler)i& masalah pernapasan an sensitivitas.pa a pa%anan *erulan)& *ahan-*ahan terse*ut apat meye*a*kan kea aan yan) le*ih serius& misalnya cacat lahir& )an))uan sara, pusat& an kanker. (elain itu& %u)a penyemprot nyamuk& rokok& mesin ,otokopi yan) men)eluarkan o6on& pen))unaan *er*a)ai esin,ektan& hin))a tanaman hi up yan) ti ak pernah ikeluarkan ari ruan)an. $anaman yan) %aran) ikeluarkan ari ruan)an %u)a kuran) *aik karena pa a malam hari tanaman men)eluarkan
6

apat *erisiko men)i ap penyakit&

emam& an selera

kar*on ioksi a an men)konsumsi oksi)en. $erle*ih %ika tanaman terse*ut *era a i alam ruan)an kantor yan) %aran) i*uka ventilasi u ara se)arnya. (elain itu %u)a *anyak materi *an)unan mo ern& seperti cat i in) yan) masih *aru iaplikasikan& papan partikel 1particle board5& papan ,i*er 1fiber board5& d# Ergonomi Ben)an posisi ker%a yan) ti ak nyaman atau posisi yan) salah apat men)aki*atkan kecelakaan an penyakit aki*at ker%a yaitu lo+ *ack pain.1 e# Pajanan Psikososial (tress psikis& monoton ker%a& tuntutan peker%aan& hu*un)an sesama se%a+at& mass psycho)enic illness an lain-lain.1 an *er*a)ai macam pera*otan plastik yan) men)eluarkan )as or)anik alam %an)ka tahunan.1&2

(# Hu$ungan Pajanan Dengan Penyakit Pen in)in u ara 1air conditioning5 AC yan) %aran) i*ersihkan serta ventilasi u ara yan) kuran) men%a i lokasi i eal *a)i perkem*an)*iakan rom*on)an *akteri. Ka+anan Chlamidia sp, Escherichia sp, Legionella sp, akan *ersaran) en)an nyaman i sela ,ilter AC yan) *erair an lem*a*. Ketika u ara AC menyem*ur ke seluruh su ut ruan)an& saat itu pula koloni kuman menyusup ke saluran pernapasan& terhirup melalui mulut& hi un) atau masuk le+at lu*an) kupin).4

Be*u i alam ruan) ker%a (um*er alamiah partikulat atmos,ir a alah e*u yan) memasuk atmos,ir karena ter*a+a oleh an)in. misalnya untuk indoor& penumpukan *aran)-*aran) *ekas yan) menim*ulkan e*u. Karena ukurannya yan) kecil& e*u apat terhirup an tersan)kut i alam paru sehin))a apat men))an))u aktivitas pernapasan manusia.4

Karpet yan) ti ak

ira+at 'ila karpet ti ak tera+at& %aran)

i*ersihkan

an

i%emur& partikel e*u yan) i*a+a oleh manusia ari luar ruan)an& pestisi a yan) isemprotkan ke ruan)an akan menempel pa a karpet. (elain itu a a %u)a kutu e*u yan) *iasanya tin))al iantara sela-sela karpet& men)konsumsi partikel-partikel kulit mati yan) ipro uksi oleh manusia setiap harinya. (e*a)ian iritasi pa a Sick uilding Syndrome ise*a*kan oleh aler)en yan) ter apat pa a karpet& seperti tun)au atau

kapan). #u)a alas karpet serta perekat yan) i)unakan untuk merekatkan karpet yan) ikut masuk ke kesehatan.4

alam sistem perna,asan manusia sehin))a

apat men))an))u

Pa%anan *iolo)i seperti kutu e*u& %amur& *akteri& ser*uk sari tanaman& an or)anisme lain Humidifier fever yaitu suatu penyakit yan) ise*a*kan oleh or)anisme yan) menye*a*kan sakit pa a saluran perna,asan penyakit ini %u)a *erhu*un)an an aler)i. :r)anisme ini *iasanya alam ruan) namun ter apat an hi up pa a air yan) ter apat i sistem pen in)in. Legionnaire disease en)an system pen in)in ise*a*kan oleh spesi,ik *akteri terutama *akteri legionella pneumophila. Penyakit ini terutama akan le*ih *er*ahaya pa a peker%a en)an usia lan%ut. @eaksi legionella meman) serin) ti ak isertai )e%ala mencolok *ahkan seperti ,lu *iasa. Palin)-palin) hanya emam& men))i)il& pusin)& *atuk *er ahak& *a an lemas& tulan) n)ilu an selera makan lenyap.4

Pa%anan kimia. Pen))unaan pe+an)i ruan)an merupakan salah satu penye*a* polusi alam ruan) karena pe+an)i ruan)an terse*ut akan memaparkan *ermacam *ahan yan) ser*a kimia+i. A a yan) *isa menye*a*kan aler)i& pusin)& hin))a mual. Bilaporkan *ah+a 7>< *ahan kimia alam pe+an)i a alah senya+a sintesis yan) *erasal ari petrokimia& termasuk turunan benzene, aldehida. Pa%anan yan) *erulan)ulan) akan memicu penin)katan sensitivitas an reaksi yan) semakin kuat. 'ahan*ahan ini apat menim*ulkan *er*a)ai masalah kesehatan& termasuk reaksi aler)i& masalah pernapasan *er*a)ai an sensitivitas.pa a pa%anan *erulan)& (elain itu& %u)a ikeluarkan ari penyemprot nyamuk& rokok& mesin ,otokopi yan) men)eluarkan o6on& pen))unaan esin,ektan& hin))a tanaman hi up yan) ti ak pernah ruan)an. $anaman yan) %aran) ikeluarkan ari ruan)an %u)a kuran) *aik karena pa a malam hari tanaman men)eluarkan kar*on ioksi a an men)konsumsi oksi)en. $erle*ih %ika tanaman terse*ut *era a i alam ruan)an kantor yan) %aran) i*uka ventilasi u ara se)arnya. (elain itu %u)a *anyak materi *an)unan mo ern& seperti cat in in) yan) masih *aru iaplikasikan& papan partikel 1 particle board5& papan ,i*er 1fiber board5& an *er*a)ai macam pera*otan plastik yan) men)eluarkan )as or)anik alam %an)ka tahunan.4

Pa%anan =r)onomi. Posisi u uk statis saat *eker%a& leher menun uk& )erakan repetati, pa a ke ua tan)an. Pa%anan Psikososial. (tress psikis& monoton ker%a& tuntutan peker%aan& an lain-lain.4
8

)# *umlah !ajanan Pasien men apat pa%anan yan) *esar karena %am *eker%a yan) lama yaitu 9 %am setiap hari selama lima tahun i )e un) terse*ut. +# ,aktor indi-idu Apakah pasien a a ri+ayat atopiAaler)iE Apakah a anya ri+ayat pa%anan serupa se*elumnya sehin))a resikonya menin)katE Apakah a a ri+ayat penyakit alam keluar)a yan) men)aki*atkan pen erita le*ih rentanAle*ih sensiti, terha ap pa%anan yan) ialamiE 0i)iene peroran)an.>

.# ,aktor Lain Diluar Pekerjaan Apakah a a ,aktor pa%anan lain yan) apat menye*a*kan penyakitE Perlu a anya anamnesis le*ih lan%ut men)enai apakah a a ke*iasaan merokok& pa%anan irumah > /# Diagnosis ku!asi

Bari 6 lan)kah ia)nosis iatas& maka ia)nosis penyakit iatas a alah penyakit aki*at hu*un)an ker%a atau le*ih spesi,ik penyakit (ick 'uil in) (yn rome.

Diagnosa 0erja Sick $uilding syndrome Sick uilding Syndrome a alah sekumpulan )e%ala yan) imana i ialami oleh pen)huni

)e un) atau *an)unan

alamnya ter%a i )an))uan sirkulasi u ara& yan)

ihu*un)kan en)an +aktu yan) iha*iskan i alam )e un) terse*ut& tetapi ti ak ter apat penyakit atau penye*a* khusus yan) apat ii enti,ikasi. $er apat ua komponen ia)nosis ('(& pertama apakah )e%ala ter%a i pa a satu atau *e*erapa peker%a alam )e un) yan) sama an ke ua a alah )e%ala muncul saat *era a i alam )e un) an men)hilan) *ila *era a i luar )e un). Sick building syndrome *ukan penyakit tun))al yan) apat i ia)nosis se)era pa a peker%a i alam )e un). Asma& rinitis an kon%un)tivitis aler)i a alah penyakit aler)i yan) mempunyai )e%ala sama en)an ('(. (akit kepala an lethargy merupakan )e%ala nonspesi,ik yan) apat ter%a i pa a se*a)ian *esar penyakit an apat *erkaitan en)an pa%anan okupasi. Pen)enalan )e%ala& pemeriksaan ,isik serta la*oratorium *ila terse ia merupakan lan)kah a+al sama.; Peker%a en)an ('( le*ih sensit, terha ap stimuli i*an in)kan en)an peker%a tanpa ('(. Keluhan !heezing an atau a a tertekan memerlukan pemeriksaan le*ih lan%ut en)an peakflo! meter atau spirometri se*elum an sesu ah ker%a. #ika hasil pemeriksaan ti ak itemukan kelainan maka ti ak ter apat penyakit. "aktu saat tim*ulnya penyakit merupakan salah satu ,aktor pentin) pa a ('(. 'e*erapa meto e apat i)unakan untuk mem*antu alam men ia)nosis ('(.; Din)kun)an sosial merupakan salah satu ,aktor penye*a* ('(. (tres aki*at lin)kun)an ker%a mekanismenya *elum %elas keseim*an)an antara ke*utuhan iketahui& i u)a karena ti ak a a en)an kemampuan. (tres merupakan )a*un)an antara alam men ia)nosis an penatalaksanaan ('( *ertu%uan untuk menyin)kirkan kon isi lain yan) mempunyai )e%ala

*e*an ker%a i kantor en)an lin)kun)an sosial an ,aktor ini apat mem*erikan ,enomena ,isiolo)is maupun psikolo)is. Kuantitas ker%a apat men)ham*at kenyamanan *eker%a an *erperan pa a iritasi mukosa an keluhan umum lainnya. 0al ini merupakan in ikator ti ak lan)sun) aki*at stres ker%a.;

0elainan 3ritasi mem*ran mukosa

1ejala 3ritasi mata& hi un)& an ten))orokan


10

.e%ala neurolo)is

Nyeri kepala Kelelahan (ulit konsentrasi Cepat marah Ba a terasa tertekan "hee6in) Kulit kerin) 3ritasi kulit Biare

.e%ala menyerupai asma .an))uan kulit .e%ala )astrointestinal

$a*el 1. .e%ala an tan a ('(;

Pato&isiologi $er apat ; hipotesis untuk men%elaskan )e%ala ('( antara lain hi!otesis kimia *ah+a volatile organic compounds 1F:Cs5 yan) *erasal ari pera*ot& karpet& cat serta e*u& kar*on monoksi a atau ,ormalehi yan) terkan un) alam pe+an)i ruan)an apat men)in uksi respons reseptor iritasi terutama pa a mata an hi un). 3ritasi saluran napas menye*a*kan asma an rinitis melalui interaksi ra ikal *e*as sehin))a ter%a i pen)eluaran histamin& an pen)eluaran me iator in,lamasi menye*a*kan *ronkokonstriksi. apat mem*ersihkan saluran napas& e)ra asi sel mast

Per)erakan silia men%a i lam*at sehin))a ti ak

penin)katan pro uksi len ir aki*at iritasi oleh *ahan pencemar& rusaknya sel pem*unuh *akteri i saluran napas& mem*en)kaknya saluran napas an meran)san) pertum*uhan sel. Aki*atnya ter%a i kesulitan *ernapas& sehin))a *akteri atau mikroor)anisme lain ti ak apat ikeluarkan an memu ahkan ter%a inya in,eksi saluran napas.6 0ipotesis ke ua a alah hi!otesis $ioaerosolG penelitian cross sectional menun%ukkan *ah+a in ivi u yan) mempunyai ri+ayat atopi akan mem*erikan reaksi terha ap F:Cs konsentrasi ren ah i*an in)kan in ivi u tanpa atopi. 0ipotesis ke ti)a ialah &aktor !ejamu& yaitu kerentanan in ivi u akan mempen)aruhi tim*ulnya )e%ala.6 (tres karena peker%aan an ,aktor ,isikososial %u)a mempen)aruhi tim*ulnya )e%ala ('(. *er*e a en)an ('(& a alah suatu penyakit yan) uilding related illness 1'@35 apat i ia)nosis an iketahui

penye*a*nya *erkaitan en)an kontaminasi u ara alam )e un).6

Diagnosa Banding
11

Legionnaire (uatu *entuk pneumonia yan) le*ih severe i mana in,lamasi paru ter%a i karena in,eksi oleh *akteri De)ionella& antaranya De)ionella pneumophila. Penye*aran secara aerosolAair-*orne& ti ak iin,eksi en)an kontak peroran)an. .e%ala apat tim*ul 2- 14 hari setelah eHposure terha ap *akteri.2 Antara )e%ala le)ionnaireC cephal)ia& myal)ia& nausea an vomitus.2 'ukan sa%a men)in,eksi paru& tetapi pa a kasus le*ih serius apat menye*ar ke %antun). 'entuk le*ih mil ari le)ionnaire a alah Pontiac ,ever yan) apat sem*uh sen iri tanpa tatalaksana. Palin) umum& Penyakit *an)unan +a*ah hasil ari aerosol yan) terkontaminasi& *iasanya ise*arkan alam sistem ventilasi ari menara pen in)in& kon ensor yan) men)uapkan& an sistem pen in)in u ara. (um*er lain ari aerosol termasuk air mancur hias& an *ak pusaran air panas. (pesies De)ionella apat kultur sampai 40< alam menara pen in)in& meskipun in,eksi yan) *erasal ari paparan aerosol ilaporkan %aran). 'akteri De)ionella *erkem*an) alam sistem air ipertahankan pa a suhu han)at antara sekitar 26&8 I C 190 I F5 an 49&7 I C 1120 I F5. Pem*ersihan an pera+atan sum*er-sum*er potensial san)at pentin) alam mence)ah +a*ah De)ionnairesJs isease.2&> in)in& emam& *atuk&

,ati)ue& na,su makan menurun& con,usion& sesak na,as& an )an))uan .3$ seperti

Penatalaksanaan a. ?e ika mentosa Pen)o*atan ilakukan *er asarkan simptomC Becon)estanC mem*antu melancarkan perna,asan an pen)eluaran mucus atau len ir ari hi un). BeHtromethorpan atau am*roHolC mem*antu men)eluarkan atau men)encerkan ahak. Paracetamol& i*upro,en& aspirinC seluruh *a an.
12

ahak

emam& sakit kepala

an nyeri

Anti*iotik erythromycinC untuk penyakit seperti De)ionnaire.>&8

*. Non-me ika mentosa 1. ?en)hilan)kan sum*er kontaminasi penye*a* ('(& misalnya pem*ersihan AC secara *erkala 2. #an)an merokok& karena apat memper*erat penyakit ;. ?en)hilan)kan sum*er polutan. #ika suatu )e un) telah sum*er polutan yan) ominan. (etelah sum*er terse*ut inyatakan telah itemukan& maka terkena ('(& maka perlu ilakukan pemeriksaan menyeluruh untuk mencari lan)kah selan%utnya a alah men)hilan)kan sum*er polutan terse*ut. 4. ?enin)katkan la%u pertukaran u ara. 3ni apat ilakukan en)an melakukan mo i,ikasi terha ap sistem ventilasi yan) telah a a isesuaikan en)an stan ar *aku yan) telah a a. >. ?em*ersihakan u ara yan) san)at ter*atas. 6. ?en%a)a temperature an kelem*apan 40-60<. 8. #en ela se apat mun)kin alam an u ara luar. Pencegahan = ukasi tentan) penyakit ('( !paya a)ar u ara luar yan) se)ar apat masuk ke alam )e un) secara *aik an ter istri*usi secara merata ke semua *a)ian i alam suatu )e un). Balam hal ini perlu iperhatikan a)ar lu*an) tempat masuknya u ara luar ti ak *er ekatan en)an sum*er-sum*er pencemar i luar )e un) a)ar *ahan pencemar ti ak terhisap masuk ke alam )e un). Fentilasi an sirkulasinya u ara alam )e un) iatur se emikian rupa a)ar semua oran) yan) *eker%a merasa se)ar& nyaman an sehat& %umlah supply u ara se)ar sesuai en)an ke*utuhan %umlah oran)
13

en)an

isirkulasikan

alam )e un). 0al ini

apat

ilakukan en)an men))unakan ,ilter yan) apat menyarin) u ara& meskipun an kelem*apan ruan)an alam rentan) imana

kontaminasi *iolo)is susah *ertahan hi up. 'iasanya alam temperature 80 oF i*uka untuk mem*antu proses pertukaran u ara

i alam ruan)an& emikian pula harus iperhatikan %umlah supply u ara se)ar yan) cukup apa*ila a a penam*ahan-penam*ahan karya+an *aru alam %umlah yan) si)ni,ikan. Perlu pula iperhatikan pemilihan *ahan-*ahan *an)unan an *ahan pem*ersih ruan)an yan) ti ak akan mencemari lin)kun)an u ara i alam )e un) an le*ih ramah lin)kun)an 1)reen +ashin)&non toHic& natural& ecolo)ical ,rien ly5. Penam*ahan *atas-*atas ruan)an an penam*ahan %umlah oran) yan) *eker%a alam satu ruan)an hen aknya ilakukan setelah memperhitun)kan a)ar setiap *a)ian ruan)an an setiap in ivi u men apat ventilasi u ara yan) mema ai. Keluar )e un) saat istirahat untuk men)hirup u ara se)ar. Alokasikan ruan)an khas untuk merokok an *uat %alur ventilasi untuk asap *uan)annya emikian sehin))a ti ak *ercampur en)an sirkulasi u ara se)ar menu%u ruan)an lainnya. (e)era laporkan apa*ila terlihat )e%ala-)e%ala sick *uil in) syn rome.

14

PENUTUP
0esim!ulan Penyakit sick *uil in) syn rome1('(5 *iasanya tim*ul pa a lokasi atau tempat ker%a sehari-hari yan) kuran) sehat. Kehi upan masyarakat yan) mo ern an ikelilin)i en)an peran)kat teknolo)i *isa *er ampak *uruk *a)i tu*uh& salah satunya a alah penyakitnya ('(. ('( a alah istilah yan) menyatakan *ah+a )e un)-)e un) in ustri& perkantoran& per a)an)an& an rumah tin))al yan) menim*ulkan ampak penyakit. ('( san)at mun)kin menurunkan pro uktivitas. 'er*a)ai penyakit itu muncul ise*a*kan polutan ari *er*a)ai peran)kat an peralatan i alam ruan)an )e un)& kantor& an rumah. Polutan yan) mencemari ruan)an ker%a itu seperti asap rokok& o6one yan) *erasal ari mesin ,otokopi an printer& kuman an *akteri yan) *erasal ari karpet. (e an)kan i rumah tan))a seperti ,urnitur rumah tan))a& pem*ersih cat& vacum cleaner& e*u& an kar*on monoksi a. ?eman) penyakit yan) itim*ulkan le+at oleh ('( terse*ut ti ak seketika ter%a i. Namun& %ika terusmenerus terkena ampak terse*ut *isa memicu munculnya *er*a)ai penyakit alam tu*uh seperti kanker& $'C& an ,lu.

15

#a i& yan) perlu i*enahi a alah rumah atau lin)kun)an tempat ker%a. Caranya misalnya en)an mem*erikan ruan) sanitasi u ara yan) cukup& *e)itu %u)a untuk pancaran sinar matahari& arena polutan itu *isa mati karena pen)aruh sinar matahari.

Da&tar Pustaka

1. !tami =$. 0u*un)an antara kualitas u ara pa a ruan)an *er-AC sentral an sick *uil in) sin rome. #aten)-B3K. $esis B3KC!NN=(C200>.

16

2. #aakkola K& #aakkola ?(. (ick *uil in) syn rome. 3nC 0en rik B#& 'ur)e P(& 'eckett "(& Chur) A& e itors. :ccupational isor er o, the lun)C reco)nation mana)ement an prevention. >th e . Don onC "' (aun ersG2002. Pa)e 241->>. ;. A itama $K& An arini (D. (ick *uil in) syn rome. #akartaC ?e # 3n onesG 2002. Pa)e 124-;1. 4. "inarti ?& 'asuki '& 0ami A. Air movement& )en er an risk o, sick *uil in) syn rome hea ache amon) employees in #akarta o,,ice. ?e # 3n ones 200;. Pa)e 181-2. >. Fischman ?D. Current :ccupational L =nvironmental ?e icine. = . 4. Ne+ Kork C ?c .ra+ 0ill G 2008. Pa)e 819-817. 6. 0o )son ?. 3n oor environmental eHposure an Perspect 2002. Pa)e 66;-8. 8. (ai%o y& Kishi @& (eta F& Katakura K& !rashima K& 0atakayama A& et al. (ymptoms in relation to chemicals an ampness in ne+ly *uilt +ellin)s. 3nt Arch :ccup =nviron 0ealth 2004. Pa)e 461-80. symptoms. =nviron 0ealth

17